Class: WebAuthn::AttestationStatement::Apple

Inherits:
Base
 • Object
show all
Defined in:
lib/webauthn/attestation_statement/apple.rb

Constant Summary collapse

ROOT_CERTIFICATE =
OpenSSL::X509::Certificate.new(<<~PEM)
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 MIICEjCCAZmgAwIBAgIQaB0BbHo84wIlpQGUKEdXcTAKBggqhkjOPQQDAzBLMR8w
 HQYDVQQDDBZBcHBsZSBXZWJBdXRobiBSb290IENBMRMwEQYDVQQKDApBcHBsZSBJ
 bmMuMRMwEQYDVQQIDApDYWxpZm9ybmlhMB4XDTIwMDMxODE4MjEzMloXDTQ1MDMx
 NTAwMDAwMFowSzEfMB0GA1UEAwwWQXBwbGUgV2ViQXV0aG4gUm9vdCBDQTETMBEG
 A1UECgwKQXBwbGUgSW5jLjETMBEGA1UECAwKQ2FsaWZvcm5pYTB2MBAGByqGSM49
 AgEGBSuBBAAiA2IABCJCQ2pTVhzjl4Wo6IhHtMSAzO2cv+H9DQKev3//fG59G11k
 xu9eI0/7o6V5uShBpe1u6l6mS19S1FEh6yGljnZAJ+2GNP1mi/YK2kSXIuTHjxA/
 pcoRf7XkOtO4o1qlcaNCMEAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUJtdk
 2cV4wlpn0afeaxLQG2PxxtcwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMAoGCCqGSM49BAMDA2cA
 MGQCMFrZ+9DsJ1PW9hfNdBywZDsWDbWFp28it1d/5w2RPkRX3Bbn/UbDTNLx7Jr3
 jAGGiQIwHFj+dJZYUJR786osByBelJYsVZd2GbHQu209b5RCmGQ21gpSAk9QZW4B
 1bWeT0vT
 -----END CERTIFICATE-----
PEM
NONCE_EXTENSION_OID =
"1.2.840.113635.100.8.2"

Constants inherited from Base

Base::AAGUID_EXTENSION_OID

Instance Method Summary collapse

Methods inherited from Base

#attestation_certificate, #attestation_certificate_key_id, #format, #initialize

Constructor Details

This class inherits a constructor from WebAuthn::AttestationStatement::Base

Instance Method Details

#valid?(authenticator_data, client_data_hash) ⇒ Boolean

Returns:

 • (Boolean)

30
31
32
33
34
35
# File 'lib/webauthn/attestation_statement/apple.rb', line 30

def valid?(authenticator_data, client_data_hash)
 valid_nonce?(authenticator_data, client_data_hash) &&
  matching_public_key?(authenticator_data) &&
  trustworthy? &&
  [attestation_type, attestation_trust_path]
end