Class: Text::Hyphen::Language

Inherits:
Object
 • Object
show all
Defined in:
lib/text/hyphen/language.rb

Overview

Language scaffolding support for Text::Hyphen. Language hyphenation patterns are defined as instances of this class—and only this class. This is a deliberate “breaking” of Ruby's concept of duck-typing and is intended to provide an indication that the patterns have been converted from TeX encodings to other encodings (e.g., latin1 or UTF-8) that are more suitable to general text manipulations.

Constant Summary collapse

WORD_START_RE =

:nodoc:

%r{^\.}
WORD_END_RE =

:nodoc:

%r{\.$}
DIGIT_RE =

:nodoc:

%r{\d}
NONDIGIT_RE =

:nodoc:

%r{\D}
DASH_RE =

:nodoc:

%r{-}
EXCEPTION_DASH0_RE =

:nodoc:

%r{[^-](?=[^-])}
EXCEPTION_DASH1_RE =

:nodoc:

%r{[^-]-}
EXCEPTION_NONUM_RE =

:nodoc:

%r{[^01]}
ZERO_INSERT_RE =

:nodoc:

%r{(\D)(?=\D)}
ZERO_START_RE =

:nodoc:

%r{^(?=\D)}
DEFAULT_ENCODING =

:nodoc:

if RUBY_VERSION < "1.9.1" #:nodoc:
 "latin1"
else
 "utf-8"
end
MS =
Text::Hyphen::Language.new(Text::Hyphen::Language::ID) do |malay|
 malay.isocode = 'ms'
end
CS =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
a1ğa a1ça a1Ÿa a1ÿa a1ca a1ja a1Ôa a1œa a1åa a1ha a1cha a1ka a1ra a1da a1ta
a1na a1ğe a1çe a1Ÿe a1ÿe a1ce a1je a1he a1che a1ke a1re a1de a1te a1ne a1ri
a1ği a1çi a1Ÿi a1ÿi a1ci a1ji a1di a1ti a1ni a1ğo a1ço a1Ÿo a1ÿo a1co a1jo
a1Ôo a1œo a1åo a1ho a1cho a1ko a1ro a1do a1to a1no a1ğu a1çu a1Ÿu a1ÿu a1cu
a1ju a1Ôu a1œu a1åu a1hu a1chu a1ku a1ru a1du a1tu a1nu a1hy a1chy a1ky a1ry
a1dy a1ty a1ny a1ğă a1çă a1Ÿă a1ÿă a1că a1jă a1Ôă a1œă a1åă a1hă a1chă a1kă
a1ră a1dă a1tă a1nă a1ğĆ a1çĆ a1ŸĆ a1ÿĆ a1cĆ a1jĆ a1hĆ a1chĆ a1kĆ a1rĆ a1dĆ
a1tĆ a1nĆ a1ğą a1çą a1Ÿą a1ÿą a1cą a1ją a1dą a1tą a1ną a1kć a1rć a1dć a1tć
a1nć a1hì a1chì a1kì a1rì a1dì a1tì a1nì a1dØ a1tØ a1nØ e1ğa e1ça e1Ÿa e1ÿa
e1ca e1ja e1Ôa e1œa e1åa e1ha e1cha e1ka e1ra e1da e1ta e1na e1ğe e1çe e1Ÿe
e1ÿe e1ce e1je e1he e1che e1ke e1re e1de e1te e1ne e1ği e1çi e1Ÿi e1ÿi e1ci
e1ji e1di e1ti e1ni e1ğo e1ço e1Ÿo e1ÿo e1co e1jo e1Ôo e1œo e1åo e1ho e1cho
e1ko e1ro e1do e1to e1no e1ğu e1çu e1Ÿu e1ÿu e1cu e1ju e1Ôu e1œu e1åu e1hu
e1chu e1ku e1ru e1du e1tu e1nu e1hy e1chy e1ky e1ry e1dy e1ty e1ny e1ğă e1çă
e1Ÿă e1ÿă e1că e1jă e1hă e1chă e1kă e1ră e1dă e1tă e1nă e1ğĆ e1çĆ e1ŸĆ e1ÿĆ
e1cĆ e1jĆ e1hĆ e1chĆ e1kĆ e1rĆ e1dĆ e1tĆ e1nĆ e1ğą e1çą e1Ÿą e1ÿą e1cą e1ją
e1dą e1tą e1ną e1hì e1chì e1kì e1rì e1dì e1tì e1nì e1dØ e1tØ e1nØ i1ğa i1ça
i1Ÿa i1ÿa i1ca i1ja i1Ôa i1œa i1åa i1ha i1cha i1ka i1ra i1da i1ta i1na i1ğe
i1çe i1Ÿe i1ÿe i1ce i1je i1he i1che i1ke i1re i1de i1te i1ne i1ği i1çi i1Ÿi
i1ÿi i1ci i1ji i1di i1ti i1ni i1ğo i1ço i1Ÿo i1ÿo i1co i1jo i1Ôo i1œo i1åo
i1ho i1cho i1ko i1ro i1do i1to i1no i1ğu i1çu i1Ÿu i1ÿu i1cu i1ju i1Ôu i1œu
i1åu i1hu i1chu i1ku i1ru i1du i1tu i1nu i1hy i1chy i1ky i1ry i1dy i1ty i1ny
i1ğă i1çă i1Ÿă i1ÿă i1că i1jă i1Ôă i1œă i1åă i1hă i1chă i1kă i1ră i1dă i1tă
i1nă i1ğĆ i1çĆ i1ŸĆ i1ÿĆ i1cĆ i1jĆ i1hĆ i1chĆ i1kĆ i1rĆ i1dĆ i1tĆ i1nĆ i1ğą
i1çą i1Ÿą i1ÿą i1cą i1ją i1dą i1tą i1ną i1kć i1rć i1hì i1chì i1kì i1rì i1dì
i1tì i1nì i1dØ i1tØ i1nØ o1ğa o1ça o1Ÿa o1ÿa o1ca o1ja o1Ôa o1œa o1åa o1ha
o1cha o1ka o1ra o1da o1ta o1na o1ğe o1çe o1Ÿe o1ÿe o1ce o1je o1he o1che o1ke
o1re o1de o1te o1ne o1ği o1çi o1Ÿi o1ÿi o1ci o1ji o1di o1ti o1ni o1ğo o1ço
o1Ÿo o1ÿo o1co o1jo o1Ôo o1œo o1åo o1ho o1cho o1ko o1ro o1do o1to o1no o1ğu
o1çu o1Ÿu o1ÿu o1cu o1ju o1Ôu o1œu o1åu o1hu o1chu o1ku o1ru o1du o1tu o1nu
o1hy o1chy o1ky o1ry o1dy o1ty o1ny o1ğă o1çă o1Ÿă o1ÿă o1că o1jă o1hă o1chă
o1kă o1ră o1dă o1tă o1nă o1ğĆ o1çĆ o1ŸĆ o1ÿĆ o1cĆ o1jĆ o1hĆ o1chĆ o1kĆ o1rĆ
o1dĆ o1tĆ o1nĆ o1ğą o1çą o1Ÿą o1ÿą o1cą o1ją o1dą o1tą o1ną o1hì o1chì o1kì
o1rì o1dì o1tì o1nì o1dØ o1tØ o1nØ u1ğa u1ça u1Ÿa u1ÿa u1ca u1ja u1Ôa u1œa
u1åa u1ha u1cha u1ka u1ra u1da u1ta u1na u1ğe u1çe u1Ÿe u1ÿe u1ce u1je u1he
u1che u1ke u1re u1de u1te u1ne u1ği u1çi u1Ÿi u1ÿi u1ci u1ji u1di u1ti u1ni
u1ğo u1ço u1Ÿo u1ÿo u1co u1jo u1Ôo u1œo u1åo u1ho u1cho u1ko u1ro u1do u1to
u1no u1ğu u1çu u1Ÿu u1ÿu u1cu u1ju u1Ôu u1œu u1åu u1hu u1chu u1ku u1ru u1du
u1tu u1nu u1hy u1chy u1ky u1ry u1dy u1ty u1ny u1ğă u1çă u1Ÿă u1ÿă u1că u1jă
u1Ôă u1œă u1åă u1hă u1chă u1kă u1ră u1dă u1tă u1nă u1ğĆ u1çĆ u1ŸĆ u1ÿĆ u1cĆ
u1jĆ u1hĆ u1chĆ u1kĆ u1rĆ u1dĆ u1tĆ u1nĆ u1ğą u1çą u1Ÿą u1ÿą u1cą u1ją u1dą
u1tą u1ną u1hì u1chì u1kì u1rì u1dì u1tì u1nì u1dØ u1tØ u1nØ y1ğa y1ça y1Ÿa
y1ÿa y1ca y1ja y1ha y1cha y1ka y1ra y1da y1ta y1na y1ğe y1çe y1Ÿe y1ÿe y1ce
y1je y1he y1che y1ke y1re y1de y1te y1ne y1ği y1çi y1Ÿi y1ÿi y1ci y1ji y1di
y1ti y1ni y1ğo y1ço y1Ÿo y1ÿo y1co y1jo y1åo y1ho y1cho y1ko y1ro y1do y1to
y1no y1ğu y1çu y1Ÿu y1ÿu y1cu y1ju y1hu y1chu y1ku y1ru y1du y1tu y1nu y1hy
y1chy y1ky y1ry y1dy y1ty y1ny y1ğă y1çă y1Ÿă y1ÿă y1că y1jă y1hă y1chă y1kă
y1ră y1dă y1tă y1nă y1ğĆ y1çĆ y1ŸĆ y1ÿĆ y1cĆ y1jĆ y1hĆ y1chĆ y1kĆ y1rĆ y1dĆ
y1tĆ y1nĆ y1ğą y1çą y1Ÿą y1ÿą y1cą y1ją y1dą y1tą y1ną y1hì y1chì y1kì y1rì
y1dì y1tì y1nì y1dØ y1tØ y1nØ ă1ğa ă1ça ă1Ÿa ă1ÿa ă1ca ă1ja ă1Ôa ă1œa ă1åa
ă1ha ă1cha ă1ka ă1ra ă1da ă1ta ă1na ă1ğe ă1çe ă1Ÿe ă1ÿe ă1ce ă1je ă1he ă1che
ă1ke ă1re ă1de ă1te ă1ne ă1ği ă1çi ă1Ÿi ă1ÿi ă1ci ă1ji ă1di ă1ti ă1ni ă1ğo
ă1ço ă1Ÿo ă1ÿo ă1co ă1jo ă1Ôo ă1œo ă1åo ă1ho ă1cho ă1ko ă1ro ă1do ă1to ă1no
ă1ğu ă1çu ă1Ÿu ă1ÿu ă1cu ă1ju ă1Ôu ă1œu ă1åu ă1hu ă1chu ă1ku ă1ru ă1du ă1tu
ă1nu ă1hy ă1chy ă1ky ă1ry ă1dy ă1ty ă1ny ă1ğă ă1çă ă1Ÿă ă1ÿă ă1că ă1jă ă1hă
ă1chă ă1kă ă1ră ă1dă ă1tă ă1nă ă1ğĆ ă1çĆ ă1ŸĆ ă1ÿĆ ă1cĆ ă1jĆ ă1hĆ ă1chĆ ă1kĆ
ă1rĆ ă1dĆ ă1tĆ ă1nĆ ă1ğą ă1çą ă1Ÿą ă1ÿą ă1cą ă1ją ă1dą ă1tą ă1ną ă1hì ă1chì
ă1kì ă1rì ă1dì ă1tì ă1nì ă1dØ ă1tØ ă1nØ Ć1ğa Ć1ça Ć1Ÿa Ć1ÿa Ć1ca Ć1ja Ć1Ôa
Ć1œa Ć1åa Ć1ha Ć1cha Ć1ka Ć1ra Ć1da Ć1ta Ć1na Ć1ğe Ć1çe Ć1Ÿe Ć1ÿe Ć1ce Ć1je
Ć1he Ć1che Ć1ke Ć1re Ć1de Ć1te Ć1ne Ć1ği Ć1çi Ć1Ÿi Ć1ÿi Ć1ci Ć1ji Ć1di Ć1ti
Ć1ni Ć1ğo Ć1ço Ć1Ÿo Ć1ÿo Ć1co Ć1jo Ć1Ôo Ć1œo Ć1ho Ć1cho Ć1ko Ć1ro Ć1do Ć1to
Ć1no Ć1ğu Ć1çu Ć1Ÿu Ć1ÿu Ć1cu Ć1ju Ć1Ôu Ć1œu Ć1hu Ć1chu Ć1ku Ć1ru Ć1du Ć1tu
Ć1nu Ć1hy Ć1chy Ć1ky Ć1ry Ć1dy Ć1ty Ć1ny Ć1ğă Ć1çă Ć1Ÿă Ć1ÿă Ć1că Ć1jă Ć1hă
Ć1chă Ć1kă Ć1ră Ć1dă Ć1tă Ć1nă Ć1ğĆ Ć1çĆ Ć1ŸĆ Ć1ÿĆ Ć1cĆ Ć1jĆ Ć1hĆ Ć1chĆ Ć1kĆ
Ć1rĆ Ć1dĆ Ć1tĆ Ć1nĆ Ć1ğą Ć1çą Ć1Ÿą Ć1ÿą Ć1cą Ć1ją Ć1dą Ć1tą Ć1ną Ć1hì Ć1chì
Ć1kì Ć1rì Ć1dì Ć1tì Ć1nì Ć1dØ Ć1tØ Ć1nØ ą1ğa ą1ça ą1Ÿa ą1ÿa ą1ca ą1ja ą1Ôa
ą1œa ą1åa ą1ha ą1cha ą1ka ą1ra ą1da ą1ta ą1na ą1ğe ą1çe ą1Ÿe ą1ÿe ą1ce ą1je
ą1he ą1che ą1ke ą1re ą1de ą1te ą1ne ą1ği ą1çi ą1Ÿi ą1ÿi ą1ci ą1ji ą1di ą1ti
ą1ni ą1ğo ą1ço ą1Ÿo ą1ÿo ą1co ą1jo ą1Ôo ą1œo ą1åo ą1ho ą1cho ą1ko ą1ro ą1do
ą1to ą1no ą1ğu ą1çu ą1Ÿu ą1ÿu ą1cu ą1ju ą1Ôu ą1œu ą1åu ą1hu ą1chu ą1ku ą1ru
ą1du ą1tu ą1nu ą1hy ą1chy ą1ky ą1ry ą1dy ą1ty ą1ny ą1ğă ą1çă ą1Ÿă ą1ÿă ą1că
ą1jă ą1Ôă ą1œă ą1åă ą1hă ą1chă ą1kă ą1ră ą1dă ą1tă ą1nă ą1ğĆ ą1çĆ ą1ŸĆ ą1ÿĆ
ą1cĆ ą1jĆ ą1hĆ ą1chĆ ą1kĆ ą1rĆ ą1dĆ ą1tĆ ą1nĆ ą1ğą ą1çą ą1Ÿą ą1ÿą ą1cą ą1ją
ą1dą ą1tą ą1ną ą1hì ą1chì ą1kì ą1rì ą1dì ą1tì ą1nì ą1dØ ą1tØ ą1nØ ć1ğa ć1da
ć1do ć1du ć1ta ć1tu ć1to ć1na ć1nu ć1no ć1ğe ć1ÿe ć1je ć1ti ć1ni Ø1ğa Ø1ça
Ø1Ÿa Ø1ÿa Ø1ca Ø1ja Ø1ha Ø1cha Ø1ka Ø1ra Ø1da Ø1ta Ø1na Ø1ğe Ø1çe Ø1Ÿe Ø1ÿe
Ø1ce Ø1je Ø1he Ø1che Ø1ke Ø1re Ø1de Ø1te Ø1ne Ø1ği Ø1çi Ø1Ÿi Ø1ÿi Ø1ci Ø1ji
Ø1di Ø1ti Ø1ni Ø1ğo Ø1ço Ø1Ÿo Ø1ÿo Ø1co Ø1jo Ø1ho Ø1cho Ø1ko Ø1ro Ø1do Ø1to
Ø1no Ø1ğu Ø1çu Ø1Ÿu Ø1ÿu Ø1cu Ø1ju Ø1hu Ø1chu Ø1ku Ø1ru Ø1du Ø1tu Ø1nu Ø1hy
Ø1chy Ø1ky Ø1ry Ø1dy Ø1ty Ø1ny Ø1ğă Ø1çă Ø1Ÿă Ø1ÿă Ø1că Ø1jă Ø1hă Ø1chă Ø1kă
Ø1ră Ø1dă Ø1tă Ø1nă Ø1ğĆ Ø1çĆ Ø1ŸĆ Ø1ÿĆ Ø1cĆ Ø1jĆ Ø1chĆ Ø1kĆ Ø1rĆ Ø1dĆ Ø1tĆ
Ø1nĆ Ø1ğą Ø1çą Ø1Ÿą Ø1ÿą Ø1cą Ø1ją Ø1dą Ø1tą Ø1ną Ø1hì Ø1chì Ø1kì Ø1rì Ø1dì
Ø1tì Ø1nì Ø1dØ Ø1tØ Ø1nØ a1ga a1ge a1gi a1go a1gć a1gu e1ga e1ge e1gi e1go
e1gu e1gă i1ga i1ge i1gi i1go i1gu i1gă i1gć o1ga o1ge o1gi o1go o1gu u1ga
u1ge u1gi u1gy u1go u1gu a1xa a1xe a1xi a1xo a1xu a1xć e1xa e1xe e1xi e1xo
e1xu i1xa i1xe i1xi i1xo i1xu o1xa o1xe o1xi o1xo o1xu Ě1zu u1zĚ Ě1zo o1zĚ
Ø1zĚ Ě1zą ą1zĚ ć1zĚ Ě1zi i1zĚ Ě1ză ă1zĚ Ć1zĚ Ě1ze e1zĚ Ě1za a1zĚ ì1zĚ Ě1zĚ
Ě1zy y1zĚ Ě1åu u1åĚ Ě1åo o1åĚ Ě1åą ć1åĚ Ě1åi i1åĚ ă1åĚ Ć1åĚ e1åĚ Ě1åa a1åĚ
ì1åĚ Ě1vu u1vĚ Ě1vo o1vĚ Ě1vØ Ø1vĚ Ě1vą ą1vĚ Ě1vi i1vĚ ă1vĚ Ć1vĚ Ě1ve e1vĚ
Ě1va a1vĚ ì1vĚ Ě1vĚ Ě1vy y1vĚ Ě1œa Ě1tu u1tĚ Ě1to o1tĚ Ě1tØ Ø1tĚ Ě1tą ą1tĚ
ć1tĚ Ě1ti i1tĚ ă1tĚ Ć1tĚ Ě1te e1tĚ Ě1ta a1tĚ ì1tĚ Ě1tĚ Ě1ty y1tĚ Ě1su u1sĚ
Ě1so o1sĚ Ø1sĚ Ě1są ą1sĚ ć1sĚ Ě1si i1sĚ Ě1să ă1sĚ Ć1sĚ Ě1se e1sĚ Ě1sa a1sĚ
ì1sĚ Ě1sy y1sĚ Ě1ru u1rĚ Ě1ro o1rĚ Ø1rĚ ą1rĚ ć1rĚ i1rĚ Ě1ră ă1rĚ Ć1rĚ Ě1re
e1rĚ Ě1ra a1rĚ Ě1rì ì1rĚ Ě1rĚ Ě1ry y1rĚ u1pĚ Ě1po o1pĚ Ě1pØ Ø1pĚ Ě1pą ą1pĚ
i1pĚ Ć1pĚ Ě1pe e1pĚ a1pĚ ì1pĚ y1pĚ u1nĚ o1nĚ Ě1nØ Ø1nĚ Ě1ną ą1nĚ ć1nĚ Ě1ni
i1nĚ ă1nĚ Ć1nĚ Ě1ne e1nĚ Ě1na a1nĚ ì1nĚ Ě1nĚ Ě1ny y1nĚ u1mĚ o1mĚ Ě1mØ Ø1mĚ
ą1mĚ ć1mĚ i1mĚ ă1mĚ Ć1mĚ e1mĚ Ě1ma a1mĚ ì1mĚ Ě1mĚ Ě1my y1mĚ Ě1lu u1lĚ Ě1lo
o1lĚ Ø1lĚ Ě1lą ą1lĚ ć1lĚ Ě1li i1lĚ ă1lĚ Ć1lĚ Ě1le e1lĚ Ě1la a1lĚ Ě1lì ì1lĚ
Ě1lĚ Ě1ly y1lĚ u1kĚ Ě1ko o1kĚ Ø1kĚ ą1kĚ ć1kĚ i1kĚ ă1kĚ Ć1kĚ e1kĚ Ě1ka a1kĚ
ì1kĚ Ě1ky y1kĚ u1jĚ o1jĚ Ø1jĚ Ě1ją ą1jĚ ć1jĚ Ě1ji i1jĚ ă1jĚ Ć1jĚ Ě1je e1jĚ
Ě1ja a1jĚ ì1jĚ y1jĚ u1hĚ o1hĚ Ø1hĚ ą1hĚ i1hĚ Ě1hă ă1hĚ Ć1hĚ Ě1he e1hĚ Ě1ha
a1hĚ Ě1hĚ Ě1hy y1hĚ Ć1fĚ a1fĚ y1fĚ Ě1ğu u1ğĚ Ě1ğo o1ğĚ Ø1ğĚ Ě1ğą ą1ğĚ ć1ğĚ
Ě1ği i1ğĚ Ě1ğă ă1ğĚ Ć1ğĚ Ě1ğe e1ğĚ Ě1ğa a1ğĚ ì1ğĚ y1ğĚ Ě1du u1dĚ Ě1do o1dĚ
Ě1dØ Ø1dĚ ą1dĚ ć1dĚ Ě1di i1dĚ ă1dĚ Ć1dĚ e1dĚ Ě1da a1dĚ ì1dĚ Ě1dy y1dĚ u1cĚ
o1cĚ Ø1cĚ Ě1cą ą1cĚ i1cĚ ă1cĚ e1cĚ a1cĚ ì1cĚ y1cĚ u1bĚ o1bĚ Ě1bØ Ø1bĚ ą1bĚ
ć1bĚ i1bĚ ă1bĚ Ć1bĚ e1bĚ Ě1ba a1bĚ ì1bĚ Ě1by y1bĚ u1ŸĚ o1ŸĚ Ø1ŸĚ ą1ŸĚ Ě1Ÿi
i1ŸĚ ă1ŸĚ Ě1Ÿe e1ŸĚ a1ŸĚ ì1ŸĚ Ě1Ÿy y1ŸĚ u1ÔĚ o1ÔĚ ą1ÔĚ ă1ÔĚ Ć1ÔĚ e1ÔĚ a1ÔĚ
Ě1chu u1chĚ Ě1cho o1chĚ Ø1chĚ ą1chĚ i1chĚ ă1chĚ e1chĚ Ě1cha a1chĚ Ě1chì
ì1chĚ Ě1chĚ Ě1chy y1chĚ u1ÿĚ o1ÿĚ Ø1ÿĚ Ě1ÿą ą1ÿĚ Ě1ÿi i1ÿĚ ă1ÿĚ Ć1ÿĚ Ě1ÿe
e1ÿĚ a1ÿĚ ì1ÿĚ y1ÿĚ Ě1çu u1çĚ Ě1ço o1çĚ Ø1çĚ Ě1çą ą1çĚ Ě1çi i1çĚ ă1çĚ Ć1çĚ
Ě1çe e1çĚ Ě1ça a1çĚ ì1çĚ Ě1çĚ y1çĚ u1bu u1fu u1lu u1mu u1pu u1su u1vu u1zu
u1bo u1fo u1lo u1mo u1po u1so u1vo u1zo u1bØ u1mØ u1pØ u1vØ u1bą u1fą u1lą
u1mą u1pą u1są u1vą u1zą u1bi u1fi u1li u1mi u1pi u1si u1vi u1zi u1bă u1fă
u1lă u1mă u1pă u1să u1vă u1ză u1bĆ u1lĆ u1mĆ u1pĆ u1sĆ u1vĆ u1zĆ u1be u1fe
u1le u1me u1pe u1se u1ve u1ze u1ba u1fa u1la u1ma u1pa u1sa u1va u1za u1bì
u1lì u1mì u1pì u1sì u1vì u1zì u1by u1fy u1my u1py u1sy u1vy o1bu o1fu o1lu
o1mu o1pu o1su o1vu o1zu o1bo o1fo o1lo o1mo o1po o1so o1vo o1zo o1bØ o1mØ
o1pØ o1vØ o1bą o1fą o1lą o1mą o1pą o1są o1vą o1zą o1fć o1zć o1bi o1fi o1li
o1mi o1pi o1si o1vi o1zi o1bă o1fă o1lă o1mă o1pă o1să o1vă o1ză o1bĆ o1fĆ
o1lĆ o1mĆ o1pĆ o1sĆ o1vĆ o1zĆ o1be o1fe o1le o1me o1pe o1se o1ve o1ze o1ba
o1fa o1la o1ma o1pa o1sa o1va o1za o1bì o1lì o1mì o1pì o1sì o1vì o1zì o1by
o1ly o1my o1py o1sy o1vy o1zy č1lu č1su č1zu č1bo č1lo č1mo č1po č1vo č1bØ
č1mØ č1pØ č1vØ č1pą č1li č1pi č1si č1vi č1zi č1le č1se č1ze č1pa č1sa č1va
č1by č1ly č1my Ø1bu Ø1lu Ø1mu Ø1pu Ø1su Ø1vu Ø1zu Ø1bo Ø1fo Ø1lo Ø1mo Ø1po
Ø1so Ø1vo Ø1zo Ø1mØ Ø1vØ Ø1bą Ø1lą Ø1mą Ø1pą Ø1są Ø1vą Ø1zą Ø1li Ø1mi Ø1pi
Ø1si Ø1vi Ø1zi Ø1bă Ø1lă Ø1mă Ø1pă Ø1să Ø1vă Ø1ză Ø1lĆ Ø1mĆ Ø1pĆ Ø1sĆ Ø1vĆ
Ø1zĆ Ø1be Ø1le Ø1me Ø1pe Ø1se Ø1ve Ø1ze Ø1ba Ø1la Ø1ma Ø1pa Ø1sa Ø1va Ø1za
Ø1lì Ø1mì Ø1pì Ø1sì Ø1vì Ø1zì Ø1by Ø1ly Ø1my Ø1py Ø1sy Ø1vy Ø1zy ą1bu ą1fu
ą1lu ą1mu ą1pu ą1su ą1vu ą1zu ą1bo ą1fo ą1lo ą1mo ą1po ą1so ą1vo ą1zo ą1bØ
ą1mØ ą1vØ ą1bą ą1lą ą1pą ą1vą ą1zą ą1bi ą1li ą1mi ą1pi ą1si ą1vi ą1zi ą1bă
ą1lă ą1mă ą1pă ą1să ą1vă ą1ză ą1bĆ ą1lĆ ą1mĆ ą1pĆ ą1sĆ ą1vĆ ą1zĆ ą1be ą1le
ą1me ą1pe ą1se ą1ve ą1ze ą1ba ą1la ą1ma ą1pa ą1sa ą1va ą1za ą1lì ą1mì ą1sì
ą1vì ą1zì ą1by ą1fy ą1ly ą1my ą1py ą1sy ą1vy ą1zy ć1bu ć1lu ć1mu ć1pu ć1su
ć1vu ć1zu ć1lo ć1po ć1so ć1vo ć1zo ć1bØ ć1mØ ć1vØ ć1są ć1vą ć1zą ć1fi ć1zi
ć1lĆ ć1vĆ ć1zĆ ć1le ć1me ć1ve ć1ze ć1ba ć1fa ć1la ć1ma ć1pa ć1sa ć1va ć1za
ć1by ć1fy ć1ly ć1my ć1py ć1sy ć1vy ć1zy i1bu i1lu i1mu i1pu i1su i1vu i1zu
i1bo i1fo i1lo i1mo i1po i1so i1vo i1zo i1bØ i1mØ i1pØ i1vØ i1bą i1lą i1mą
i1pą i1są i1vą i1zą i1vć i1bi i1fi i1li i1mi i1pi i1si i1vi i1zi i1bă i1lă
i1mă i1pă i1să i1vă i1ză i1bĆ i1lĆ i1mĆ i1pĆ i1sĆ i1vĆ i1zĆ i1be i1fe i1le
i1me i1pe i1se i1ve i1ze i1ba i1fa i1la i1ma i1pa i1sa i1va i1za i1bì i1lì
i1mì i1pì i1sì i1vì i1zì i1by i1fy i1ly i1my i1py i1sy i1vy i1zy ă1bu ă1fu
ă1lu ă1mu ă1pu ă1su ă1vu ă1zu ă1bo ă1lo ă1mo ă1po ă1so ă1vo ă1zo ă1bØ ă1fØ
ă1mØ ă1pØ ă1vØ ă1bą ă1fą ă1lą ă1mą ă1pą ă1są ă1vą ă1zą ă1bi ă1fi ă1li ă1mi
ă1pi ă1si ă1vi ă1zi ă1bă ă1lă ă1mă ă1pă ă1să ă1vă ă1ză ă1bĆ ă1lĆ ă1mĆ ă1pĆ
ă1sĆ ă1vĆ ă1zĆ ă1be ă1fe ă1le ă1me ă1pe ă1se ă1ve ă1ze ă1ba ă1fa ă1la ă1ma
ă1pa ă1sa ă1va ă1za ă1lì ă1mì ă1pì ă1sì ă1vì ă1zì ă1by ă1fy ă1ly ă1my ă1py
ă1sy ă1vy ă1zy Ć1bu Ć1fu Ć1lu Ć1mu Ć1pu Ć1su Ć1vu Ć1zu Ć1bo Ć1lo Ć1mo Ć1po
Ć1so Ć1vo Ć1zo Ć1mØ Ć1pØ Ć1vØ Ć1fi Ć1mi Ć1pi Ć1si Ć1vi Ć1zi Ć1bă Ć1vă Ć1ză
Ć1lĆ Ć1fe Ć1le Ć1me Ć1pe Ć1se Ć1ve Ć1ze Ć1ba Ć1la Ć1ma Ć1pa Ć1sa Ć1va Ć1za
Ć1by Ć1ly Ć1my Ć1sy Ć1vy Ć1zy e1bu e1fu e1lu e1mu e1pu e1su e1vu e1zu e1bo
e1fo e1lo e1mo e1po e1so e1vo e1zo e1bØ e1mØ e1pØ e1vØ e1bą e1lą e1mą e1pą
e1są e1vą e1zą e1lć e1zć e1bi e1fi e1li e1mi e1pi e1si e1vi e1zi e1bă e1fă
e1lă e1mă e1pă e1să e1vă e1ză e1bĆ e1lĆ e1mĆ e1pĆ e1sĆ e1vĆ e1zĆ e1be e1fe
e1le e1me e1pe e1se e1ve e1ze e1ba e1fa e1la e1ma e1pa e1sa e1va e1za e1bì
e1lì e1mì e1pì e1sì e1vì e1zì e1by e1ly e1my e1py e1sy e1vy e1zy a1bu a1fu
a1lu a1mu a1pu a1su a1vu a1zu a1bo a1fo a1lo a1mo a1po a1so a1vo a1zo a1bØ
a1mØ a1pØ a1vØ a1bą a1fą a1lą a1mą a1pą a1są a1vą a1zą a1lć a1bi a1fi a1li
a1mi a1pi a1si a1vi a1zi a1bă a1fă a1lă a1mă a1pă a1să a1vă a1ză a1bĆ a1fĆ
a1lĆ a1mĆ a1pĆ a1sĆ a1vĆ a1zĆ a1be a1fe a1le a1me a1pe a1se a1ve a1ze a1ba
a1fa a1la a1ma a1pa a1sa a1va a1za a1bì a1lì a1mì a1pì a1sì a1vì a1zì a1by
a1fy a1ly a1my a1py a1sy a1vy a1zy ì1bu ì1fu ì1lu ì1mu ì1pu ì1su ì1vu ì1zu
ì1bo ì1lo ì1mo ì1po ì1so ì1vo ì1zo ì1bØ ì1mØ ì1pØ ì1vØ ì1lą ì1bi ì1li ì1mi
ì1pi ì1si ì1vi ì1zi ì1bă ì1lă ì1mă ì1pă ì1să ì1vă ì1ză ì1zĆ ì1be ì1le ì1me
ì1pe ì1se ì1ve ì1ze ì1ba ì1la ì1ma ì1pa ì1sa ì1va ì1za ì1by ì1ly ì1my ì1py
ì1sy ì1vy ì1zy y1bu y1fu y1lu y1mu y1pu y1su y1vu y1zu y1bo y1lo y1mo y1po
y1so y1vo y1zo y1bØ y1mØ y1pØ y1vØ y1bą y1lą y1mą y1pą y1są y1vą y1zą y1mć
y1bi y1fi y1li y1mi y1pi y1si y1vi y1zi y1bă y1fă y1lă y1mă y1pă y1să y1vă
y1ză y1fĆ y1lĆ y1mĆ y1pĆ y1sĆ y1vĆ y1zĆ y1be y1fe y1le y1me y1pe y1se y1ve
y1ze y1ba y1fa y1la y1ma y1pa y1sa y1va y1za y1lì y1mì y1pì y1sì y1vì y1zì
y1by y1ly y1my y1py y1sy y1vy y1zy v2r1h vr2hn vr2hl vr3hl. vr2hc v2r1ch
vr2chn vr2chl v2r1k vr2kn vr2kl vr3kl. v2r1d vr2dn vr2dl v2r1t vr2tn vr2tl
vr3tl. v2r1n v2r1ğ v2r1ç vr2çk vr2çn vr2çm vr2çt v2r1Ÿ vr2Ÿm vr2Ÿt v2r1c
v2r1b vr2bk v2r1s vr2st vr2s2tv v2r1z vr2zn vr2zl vr3zl. s2r1k sr2kn sr2kl
sr3kl. s2r1d sr2dn sr2dŸ s2r1n sr2nk sr2nŸ s2r1ç sr2çm sr2çt s2r1b sr2bs
s2r1p sr2pn sr2pk s2r1s sr2st s2rs2tk s2rs2tn t2r1h tr2hl tr3hl. tr2hn t2r1n
tr2nk tr2nŸ t2r1ğ tr2ğn t2r1Ÿ tr2Ÿk tr2Ÿm tr2Ÿt t2r1b t2r1m t2r1p tr2pn
tr2pm tr2pŸ t2r1s tr2sn tr2sl tr3sl. tr2sk t2r1v ch2r1t chr2tl chr3tl.
ch2r1Ÿ chr2Ÿm chr2Ÿt ch2r1s chr2st p2r1ch pr2chn pr2chl pr3chl. p2r1k pr2kn
p2r1d pr2dl pr3dl. p2r1t p2r1n p2r1ç pr2çk p2r1Ÿ p2r1c p2r1v pr2vn pr2vk
m2r1d mr2dl m2r1k mr2kl mr3kl. mr2kn m2r1t mr2tv mr2tk mr2tn m2r1ç mr2çœ
mr2çk m2r1m mr2ml m2r1s mr2sk m2r1v mr2vm mr2vt m2r1z mr2zk mr2zl mr3zl.
mr2zn Ÿ2r1t Ÿr2tk Ÿr2tn Ÿr2tl Ÿr3tl. k2r1t kr2tn kr2tl kr2tk k2r1n k2r1ç
kr2çk k2r1Ÿ kr2Ÿn kr2Ÿk kr2Ÿm kr2Ÿt k2r1b k2r1m kr2mn kr2mm kr2mt k2r1z
h2r1k hr2kl hr3kl. hr2kn h2r1d hr2dl hr2dn h2r1n hr2nc hr2nk hr2nŸ hr2åm
hr2åt h2r1Ÿ h2r1b hr2bk hr2b1l h2r1m h2r1s hr2st h2rs2tm h2r1z f2r1k fr2kl
fr2kn f2r1Ÿ fr2Ÿk fr2Ÿm fr2Ÿt d2r1n dr2nk dr2nŸ d2r1ğ dr2ğk dr2ğm dr2ğt
dr2ğg d2r1c dr2cl dr3cl. dr2cn d2r1b dr2bn dr2bl dr3bl. d2r1s dr2sn d2r1v
d2r1z dr2zn dr2zl c2r1Ÿ b2r1k br2kn br2kl b2r1d b2r1t br2tn br2tl br3tl.
b2r1n br2nk b2r1ğ br2ğÔ b2r1Ÿ br2Ÿk b2r1v b2r1z br2zl br2zk br2zd b2r1b
br2bl z2r1n zr2nk k2l1k v2l1h vl2hk vl2hŸ v2l1k v2l1n vl2nk v2l1Ÿ vl2Ÿk
v2l1c h2l1t hl2tn hl2tl hl3tl. p2l1ch p2l1k p2l1n p2l1ğ p2l1å p2l1s pl2st
pl2sœ p2l1z pl2zl pl2zn b2l1b bl2bn bl2bl bl3bl. bl2bc bl2bŸ m2l1s ml2sn
m2l1ğ ml2ğn 1ğl. 1çl. 1Ÿl. 1cl. 1hl. 1c2hl. 1dl. 1tl. 1bl. 1ml. 1pl. 1sl.
1vl. 1zl. 1cr. 1hr. 1c2hr. 1kr. 1dr. 1tr. 1br. 1fr. 1mr. 1pr. 1sr. 1vr. .ğ4
ğ1ç ğ1Ÿ ğ1c ğ1Ô ğ1k ğ1d ğ1t ğ1n ğ1b ğ1l ğ1m ğ1p ğ1v .ç4 ç1ç ç1Ÿ ç1c ç1œ ç1ch
ç1k ç1d ç1t ç1n ç1b ç1l ç1m ç1p ç1v .Ÿ4 Ÿ1Ÿ Ÿ1c Ÿ1œ Ÿ1å Ÿ1k Ÿ1t Ÿ1n Ÿ1b Ÿ1l
Ÿ1m Ÿ1p Ÿ1v .ÿ4 ÿ1Ÿ ÿ1c ÿ1k ÿ1d ÿ1t ÿ1n ÿ1b ÿ1l ÿ1m ÿ1v .c4 c1k c1t c1n c1l
c1m c1v .j4 j1ç j1Ÿ j1c j1k j1d j1t j1n j1b j1f j1l j1m j1p j1s j1v j1z .Ô4
Ô1c Ô1k Ô1t Ô1m .œ4 œ1c œ1h œ1ch œ1k œ1t œ1m œ1s œ1v .å4 å1c å1h å1ch å1k
å1d å1t å1m å1p å1z .h4 h1ç h1Ÿ h1c h1k h1d h1n h1l .ch4 4ch. ch1b ch1r ch1t
ch1n ch1l ch1m .k4 k1ç k1Ÿ k1ÿ k1c k1ch k1r k1t k1n k1b k1l k1m k1p k1s
k1vic .r4 r1ç r1Ÿ r1c r1h r1ch r1k r1d r1t r1n r1b r1l r1m r1p r1s r1v r1z
.d4 d1ğ d1ç d1Ÿ d1ÿ d1c d1œ d1å d1h d1ch d1k d1n d1b d1l d1m d1p d1r d1s d1v
.t4 t1ç t1Ÿ t1c t1ch t1k t1r t1n t1b t1f t1l t1m t1p t1v .n4 n1ğ n1ç n1Ÿ n1c
n1Ô n1h n1ch n1k n1r n1d n1t n1n n1b n1l n1p n1z .x4 x1c x1k x1b x1f x1l x1p
x1n x1h x1t .b4 b1ğ b1ç b1Ÿ b1ÿ b1c b1h b1ch b1k b1r b1n b1f b1l b1m b1s b1v
b1z .f4 f1l f1k f1s .l4 l1ğ l1ç l1Ÿ l1å l1c l1k l1d l1t l1n l1b l1m l1p l1s
l1v l1z .m4 m1ç m1Ÿ m1c m1ch m1k m1r m1d m1t m1n m1b m1l m1p m1s m1z .p4 p1Ÿ
p1ÿ p1c p1ch p1k p1r p1t p1n p1l .s4 s1ç s1Ÿ s1å s1c s1k s1r s1t s1n s1b s1l
s1m s1p .v4 v1ç v1Ÿ v1å v1c v1ch v1k v1r v1d v1t v1n v1b v1l v1m v1p v1s .z4
z1ç z1Ÿ z1c z1k z1d z1t z1b z1l z1m z1n z1p z1v .g4 g1n g1r g1m g1g d1g r1g
n1g j1g l1g f1g s1g v1g b2s1c b1s2k b1ç2t c2t2n c1t2v Ÿ1s2k Ÿ1ç2t d1s2k
d1ç2t f1g2h h2ÿ2m j1g2l j2Ô1m j1s2k j1ç2t j2s2m k2t1n k2t1r k3t2ri k2Ÿ1n
k2ÿ2t l2k2n l1s2k l1ç2t l2s2t l1t2r m2b1d m1b2r m2d2l m2k2l m2k2n m1p2l
m2p2t m1s2k m1ç2t m2s2t n1g2l. n2g1l n2k1c n2k1l n2k1r n2k1t n2s1f n1s2k
n1s2t n2t1g n2t1k n2t1n n2t1s n2t1v n2Ÿ1n n1ç2t p2t1k p2Ÿ1n p2r2s p1s2k
p1ç2t r2d1n r2k1r r2k1t r2m1n r2p1c r2p1Ÿ r1s2k r1s2p r2t1l r2t1n r2v1n
r2z1n r1ç2t s2h2l s2h2r s2ch2v s2k2l s2k2r s2k1v s2m2l s2m1n s2p2l s2p2r
s2t1k s2t2l s2t1m s2t1n s2t1r s2t2ÿ ç1s2k t2k2n t2ÿ1k t2ÿ1n t1s2k v1s2k
v1ç2t v2s2t v2z2d v2z2l v2z2n v2z2t v2ğ2d z2d2l z2d1n z2d2v z2k2l z2v2l
ğ1s2k ğ1ç2t Ÿ2t2v å1s2k å1ç2t ç2k2l oçk3l ç2t1m ç2t1n ç2t2v ç2œ1k .s2t2r
.be2z1 bez1b2 bez1h2 be3z2ov be3z2ink bez1k2 bez1m2 bez1p2 bez1s2 bez1t2
.be3z2e1 .bezec2 .bezej2 .bezel2 .bezes2 .bezest2 .bezez2 blaho1 blahos2
blahop2 boje1 bojes2 bojech2 celo1 celod2 celop2 celos2 celoz2 .Ÿtyÿ1
.ŸtyÿŸ2 .Ÿtyÿh2 .Ÿtyÿk2 .Ÿtyÿs2 .Ÿtyÿv2 .daleko1 .dalekoh2 .dalekoz2 .do1
.doŸ2 .doh2 .doj2 .dok2 .do2k3s .do2k3t .dom2 .doo1p2 .dop2 .dos2 .dot2
.doč1Ÿ2 .dov2 .doz2 .doğ2 dĚ1 dĚk2 dĚs2 dĚt2 dĚv2 dvoj1 dvou1 dvojŸ2 dvouŸ2
dvojk2 dvouk2 dvojst2r dvoust3r jedno1 jednoh2 jednos2 jednot2 jedno2t3k
jedno2t3l jedno2t3n jednoz2 kolem1 kolemj2 kolems2 .koso1 .kosoŸ2t2v kro2m1
.kro3m2Ø .lec1 .lec2h .leck2 .leda1k .leda2s1k2 .mezi1 .mezib2 .meziŸ2
.mezi2Ÿ3k .mezid2 .mezih2 .meziv2 .mimo1s2 .mimo1st2 mąsto1d2 mąsto1k2
mąsto1p2 .mnoho1 .mnohoh2 .mnohos2 .mnohoŸ2 .na1 .nab2 .nac2 .naŸ2 .nah2
.nach2 .naj2 .nak2 .nal2 .nam2 .nap2 .naÿ2 .nas2 .nast2 .naç2 .nat2 .nav2
.naz2 .nă1 .năb2 .năc2 .năd2 .nă2d3h .năh2 .năk2 .năm2 .năp2 .năr2 .năs2
.năst2 .năt2 .năv2 .na2d1 .na3d2Ø .na3d2a .na3d2ă .na3d2ą .na3d2i .na3d2u
.na3d2o .na4d3obl .na4d3obyŸ .na3d2o1smr .na3d2r .na4d3rot .nadch2 .nadh2
.nadk2 .nads2 .nadz2 .na3d2e1 .nadez2 .naded2 .nadej2 .nadeh2 .nadel2
.nadep2 .nadeç2 .ne1 .neb2 .nec2 .neŸ2 .ned2 .neg2 .ne2g3l .neh2 .ne2h1t
.nech2 .ne2ch. .ne2chœ3 .nek2 .ne2kro .ne2kt .nel2 .nem2 .nep2 .ner2 .ne2r2v
.neÿ2 .nes2 .nest2 .neç2 .net2 .nev2 .nez2 .nedo1 .nedob2ra .nedok2 .nedom2
.nedop2 .nedor2 .nedos2 .nedot2 .nedov2 .nedoz2 .neod1 .neodh2 .neodch2
.neodm2 .neod2ol .neodp2 .neods2 .neodst2 .neodç2 .neodt2 .neodz2 .neod2e1
.neodeb2 .neodeh2 .neodej2 .neodem2 .neodep2 .neodes2 .neodeç2 .neodez
.neod2Ø .nepo1 .nepob2 .nepoc2 .nepof2 .nepog2 .nepoh2 .nepoch2 .nepoj2
.nepok2 .nepom2 .nepo2mp .nepon2 .nepop2 .nepo2r1t .nepos2 .nepost2 .nepoç2
.nepo2ç3t .nepo3ç4œu .nepot2 .nepo7uŸ .nepo7u1k2 .nepov2 .nepoz2 .nepo2d1
.nepo3d2a .nepo3d2i .nepo3d2ob .nepo3d2u .nepo3d2ă .nepo3d2ą .nepodh2
.nepodk2 .nepo3d2ot .nepodp2 .nepo3d2răğd .nepo3d2rağ .nepods2 .nepodst2
.nepodv2 .nepo3d2e1 .nepodeb2 .nepodej2 .nepodem2 .nepodep2 .nepodes2
.nepodez2 .nepro1 .neprob2 .neproc2 .neproŸ2 .neprod2 .neprog2 .neproj2
.neproh2 .neproch2 .neprok2 .neprol2 .neprom2 .neprop2 .nepror2 .neproÿ2
.nepros2 .neprost2 .neproç2 .neprot2 .neprov2 .neproz2 .neproğ2 .nepÿe2d1
.nepÿe3d2a .nepÿe3d2ă .nepÿe3d2ra .nepÿedk2 .nepÿeds2 .nepÿedv2 .nepÿedz2
.nepÿedpo3k2 .nepÿe3d2e1 .nepÿedej2 .nepÿedes2 .nepÿedest2 .nepÿedeç2
.nepÿe2s1n .nepÿe1 .nepÿeb2 .nepÿec2 .nepÿeŸ2 .nepÿeh2 .nepÿej2 .nepÿek2
.nepÿel2 .nepÿem2 .nepÿep2 .nepÿer2 .nepÿeÿ2 .nepÿeç2 .nepÿet2 .nepÿev2
.nepÿez2 .nepÿi1 .nepÿib2 .nepÿic2 .nepÿiŸ2 .nepÿid2 .nepÿij2 .nepÿih2
.nepÿik2 .nepÿil2 .nepÿim2 .nepÿip2 .nepÿiÿ2 .nepÿis2 .nepÿist2 .nepÿiç2
.nepÿit2 .nepÿiv2 .nepÿiz2 .nero2z1 .nero3zum .nerozb2 .nerozŸ2 .nerozd2
.nerozh2 .nerozk2 .nerozp2 .nerozs2 .nerozst2 .nerozç2 .nerozt2 .nerozv2
.nerozz2 .nero3z2e1 .nerozeb2 .nerozeŸ2 .nerozed2 .nerozeh2 .nerozej2
.nerozek2 .nerozel2 .nerozem2 .nerozep2 .nerozer2 .nerozeÿ2 .nerozes2
.nerozest2 .nerozeç2 .nerozet2 .nerozev2 .nerozez2 .nesou1 .nesouŸ2 .nesoud2
.nesouh2 .nesouk2 .nesoum2 .nesous2 .nesoust2 .nesouç2 .nesouv2 .nesouz2
.neupo1 .neupos2 .neupot2 .nØ1k2 .ne2j1 .ne3j2du. .ne3j2deç. .ne3j2de.
.ne3j2deme. .ne3j2dete. .ne3j2dou. .ne3j2e .ne3j2a .ne3j2sem. .ne3j2si.
.ne3j2sme. .ne3j2ste. .ne3j2sou. .ne4j3akt .ne3j2i .ne3j2ą .nejd2 .nejf2
.nejh2 .nejk2 .nejm2 .nejp2 .nejs2 .nejst2 .nejt2 .nejv2 .nejz2 .nejne1
.nejnep2 .nejnes2 .nejnez2 .ni1k2 .o1 .oh2 .ok2 .ok3t .okolo1 .okoloj2
.okolos2 .om2 .op2 .op3ti .op3to .or2v .os2l .os2m .os3mo .os2n .os2p .os2tu
.os2ty .os2tì .os2t2r .os2v .oç2 .ot2r .ot3ru .ov2 .oz2 .oğ2 .o2b1d2 .o2b1j
.o2b1k2 .o2b1r .o3b2ran .o3b2răn .o2b1ÿ .o2b1s2 .o2b1ç2 .o2b1t2 .o2b1v2
.o2b1z2 .o2boj1s2 .o2boj1st2r .o2boj1ğ .o2boj1r .o2boj1n .obou1 .obous2
.obousm2 .ob2e1 .obe2c1 .obeh2 obej2 obel2 obep2 .obes2 .obest2 .obet2
.obez2 .od1 .odh2 .odch2 .odm2 .od2ol .odp2 .ods2 .odst2 .odç2 .odt2 .odz2
.od2e1 .odeb2 .odeh2 .odej2 .odem2 .odep2 .odes2 .odeç2 .odez .od2Ø .ote1v2
.pa1h2r .pa1k2l .pa1m2l .pa1p2r .pa1t2v .pa1z2v .pa4s3tv .pØti1 .pØtiŸ2
.pØtih2 .pØtik2 .pØtis2 .pØtiv2 .po1 .pob2 .poc2 .poŸ2 .pof2 .pog2 .poh2
.poch2 .po2int .poj2 .po2jÔ .pok2 .po2ls .po2lç .pom2 .po2mp .pon2 .pop2
.po2rn .po2r1t .por2tl .pos2 .post2 .poç2 .po2ç3t .po2ç3œ .po3ç4tØv .po3ç4œu
.pot2 .po7uŸ .po7u1k2 .po7uliŸ .pov2 .poz2 .po2z3dØ .po2d1 .po3d2a .po3d2i
.po3d2le. .po3d2ob .po4d3obl .po4d3oboj .po4d3oboŸ .po3d2rob .po3d2u .po3d2ă
.po3d2ą .podh2 .podk2 .podm2 .po3d2ol .po3d2ot .podp2 .po3d2răğd .po3d2raği
.pods2 .podst2 .podv2 .po3d2e1 .podeb2 .podej2 .podem2 .podep2 .podes2
.podez2 .polo1o1 .polo1p2 .polo1s2 .pra1 .pras2 .pra2s1k .pra2s1n .pra2cn
.pra2Ÿk .pra2h1n .pra2h1l .pra2kt .pra2çt .pra2vd .pro1 .prob2 .proc2 .proŸ2
.prod2 .prog2 .proj2 .proh2 .proch2 .prok2 .prol2 .prom2 .prop2 .pror2
.proÿ2 .pros2 .prost2 .proç2 .prot2 .pro2u .prov2 .proz2 .proğ2 proti1
protik2 protim2 protip2 protis2 protist2 prĚ1 prĚ2mk prĚh2 prĚk2 prĚp2 prĚr2
prĚs2 prĚt2 prĚv2 prĚz .pÿe1 .pÿeb2 .pÿec2 .pÿeŸ2 .pÿeh2 .pÿej2 .pÿek2
.pÿel2 .pÿem2 .pÿep2 .pÿer2 .pÿeÿ2 .pÿes2 .pÿe2s1Ÿ .pÿe2sto .pÿe2sn .pÿeç2
.pÿet2 .pÿev2 .pÿez2 .pÿe2d1 .pÿe3d2a .pÿe3d2ă .pÿe3d2ra .pÿe3d2răğd .pÿedk2
.pÿeds2 .pÿedv2 .pÿedz2 .pÿedpo3k2 .pÿe3d2e1 .pÿedej2 .pÿedes2 .pÿedest2
.pÿedeç2 .pÿedev2 .pÿe3s2nąd .pÿe2s1po .pÿe2s1pÿ .pÿe2s1len .pÿe2s1li .pÿi1
.pÿib2 .pÿic2 .pÿiŸ2 .pÿid2 .pÿij2 .pÿih2 .pÿik2 .pÿil2 .pÿim2 .pÿip2 .pÿiÿ2
.pÿis2 .pÿist2 .pÿiç2 .pÿit2 .pÿiv2 .pÿiz2 pÿą1 pÿą2m1n pÿąb2 pÿą2Ÿk pÿą2Ÿn
pÿąj2 pÿąk2 pÿąm2 pÿąp2 pÿąs2 pÿąst2 pÿąç2 pÿąt2 pÿąv2 pÿąz2 pĚ1j2d .ro2z1
.ro3zum .rozb2 .rozŸ2 .rozd2 .rozh2 .rozk2 .rozp2 .rozs2 .rozst2 .rozç2
.rozt2 .rozv2 .rozz2 .ro3z2e1 .rozeb2 .rozeŸ2 .rozed2 .rozeh2 .rozej2
.rozek2 .rozel2 .rozem2 .rozep2 .rozer2 .rozeÿ2 .rozes2 .rozest2 .rozeç2
.rozet2 .rozev2 .rozez2 .sd2 .sh2 .sk2 .sp2 .sv2 .se1 .se2dmi .se2dme .se2dl
.se2dn .seb2 .sebe1 .sebek2 .sec2 .se2Ÿ .se3Ÿ2t .se2gm .seg2 .seh2 .se2is1
.sej2 .sek2 .sel2 .sem2 .sep2 .se2p1t .sep2ta .serv2 .se2rvis .seÿ2 .ses2
.se2st se3st2roj .se3st2ÿel .seç2 .set2 .sev2 .se2x1 .sez2 .sou1 .souŸ2
.soud2 .sou2d3c .sou2d3n .souh2 .souj2 .souk2 .soum2 .soup2 .sous2 .soust2
.souç2 .souv2 .souz2 .spolu1 .spolub2 .spolup2 .nespolu1p2 .çesti1 .çestiŸ2
.çestih2 .çestik2 .çestis2 .çestiv2 .tro2j1č .tro2j1s2 .u1 .ub2 .uc2 .ud2
.uh2 .u2h3l .u3h4lad .u3h4ląd .u2h3r .u3h4rad .u3h4rab .u3h4ră .u4h5răm.
.u4h5răch. .uch2 .uj2 .uk2 .ul2h .ul2p .um2 .up2 .upo1 .upos2 .upot2 .ur2
.ur3b .ur3Ÿ .uÿ2 .us2 .ust2 .uç2 .ut2 .uv2 .uz2 .u2z3b .u2z3d .u2z3l .u2z3m
.uğ2 .u2ğ3çą č1 čc2 čŸ2 č2hl č3h2lav čj2 čk2 čp2 čs2 č2s3t čs4tn č3s4tav
č3s4t2r č3s4t2ÿ č4s5t3ÿi čç2 čt2 čv2 č2z1k .vk2 .vp2 .vs2 .vst2 .vç2 .vt2
.vz2 .ve1 .vec2 .ved2 .vØ1h2l .veh2 .ve2jc .ve2jŸ .ve2jp .ve2kt .vem2 .ve2n1
.ve2p3ÿ .vep2 .ve2r .ve3ri .ves2 .ve2s3l .ve2s3mą .ve2s3n .ve2s3t .ve3s4tav
.veç2 .ve2ç3k .vet2 .ve2tch .vev2 .ve2z3 .ve3zl. .ve2l1b2 .ve2l1k .ve2l1m
.ve2l1t2 .ve2l2t3l .vele1 .vele2bn .veleh2 .veles2 .velest2 .velez2 .vodo1
.vodot2 .vodoz2 .vçe1 .vçe2ch. .vy1 .vyb2 .vyc2 .vyŸ2 .vyd2 .vy2d1r
.vy3d2rol .vy3d2răp .vy3d2răs .vyh2 .vyj2 .vyk2 .vyl2 .vym2 .vyn2 .vyp2
.vyr2 .vyÿ2 .vys2 .vyst2 .vyç2 .vy2ç3ç .vyt2 .vyv2 .vyz2 .vì1 .vìŸ2 .vìh2
.vìk2 .vìm2 .vìp2 .vìr2v .vìs2 .vìst2 .vìç2 .vì2ç3k .vìt2 .vìv2 .vìz2 .vz1h2
.vz1p2 .vz1t2 .vze1 .vzed2 .vzep2 .vzes2 .vzeç2 .vzez2 .zd2 .zh2 .zch2 .zk2
.zl2 .zm2 .zp2 .zr2 .zt2 .zv2 .zne1 .znek2 .znem2 .znep2 .zne2rv .znes2
.zneç2 .znet2 .za1 .z3a2larm .z3akti .zab2 .zaŸ2 .zad2 .zah2 .zach2 .zaj2
.zak2 .zal2 .zam2 .zap2 .zar2 .zaÿ2 .zas2 .zast2 .zaç2 .zat2 .zav2 .zaz2
.zane1 .zaned2 .zanes2 .zaneç2 .uza1m2 .uza1r2 .uza1v2 .ză1 .zăb2 .zăc2
.zăd2 .zăh2 .zăch2 .zăj2 .zăk2 .nejză1k2 .zăm2 .zăp2 .zăs2 .zăst2 .zăç2
.zăt2 .zăv2 .zăz2 .z2e1 .z3e2f .zed2 .ze2d1n .zej2 .zem2 .ze2ms .ze2mn .zep2
.zes2 .zet2 .zev2 .zez2 zĚ1 .a1e2ro .a1d2re .a1g2no .a1ch2r .a1k2l .a1k2re
.an1es an3g2l .an2t1ar .anti1 .antik2 .antip2 an1t2ro1 .ar2ch1an .as2pek
.a1s2t .as3t2r asym3p2t .a1t2r .ausçt2r .auto1 .absçt2 .de1f2 .de1g2 .de1k2
.de1p2 .de2p3ta .de2z1 .di1o .di1p2 .dis3k2v dis3k2r dis3t2r .di1u .du1p2l
.epi1 .epig2 .ex1 .exk2 .exp2 .ext2 .ex2o ex2i1s .fyto1 .fytop2 .ide1 .ide2n
.in1 .inc2 .inf2 .ing2 .ink2 .ins2 .int2 .inter1 .interp2 .inters2 .kom1p2
.kon3g2 .kon3k2 .kon3s2 .konst2 .kon3t2 .kon3v2 .ko1o .hyper1 .hypert2
.hypo1 .hypos2 .kata1k2l .ko1i .ko1e .para1 .paraf2 .parag2 .re1 .ref2 .reg2
.re2j1 .rek2 .re2n2d .re2n2t .rep2 .re2pti .res2 .re2sp. .ret2 .sub1 .super1
.superp2 .supers2 .supra1 .sy1s2t .te1o1 .topo1g2 .tran2s1 .tran3s2pi
.tran3s2k2r .tran3s2c .tri1 .trip2 .tri2Ÿk .tri2st .zoo1 .zoop2 .zoos2 i1ent
ru1ov 3s2t2vą 3s2t2vo. 3s2t2va. 3s2t2vu. 3s2t2ve 3s2tev. 3s2tevn 3s2t2vĚm.
3s2t2vy. 3ğe. .m4ğe. 3hle. c4hle. 3li. 3ly. 3la. 3nout. 3nouti. i1ăn a1tb
e1tb i1tb 1t2va. 1t2vy. 1t2vØ. 1t2vu. 1t2vou. 1t2ev. 1t2văm. 1t2văch.
1t2vami. 3s2t2v a4s3t2v ă4st3v 3k2rac 3k2rat 3k2răt. 3k2răte. 3p2lex 1t2rof
1s2trof .a1v2çak .atmo1s2f .ce1d1r Ÿesko3s4l Ÿesko3b4r .e1gyp2t1 .elek1t
.elek3t1r .elek3t1ÿ elip1s elip1t eu1k2lei1d .i1h2ned kladko1s2t2roj
moÿe1p2lav .pe1t1r oka1mği s2t2ran z2d2rav zĚ1s2ta
 PATTERNS
end
DA =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 # First, we input the patterns containing only `normal' letters (a-z).
 lang.patterns <<-PATTERNS
.ae3 .an3k .an1s .be5la .be1t .bi4tr .der3i .diagno5 .her3 .hoved3 .ne4t5
.om1 .ove4 .po1 .til3 .yd5r ab5le 3abst a3c ade5la 5adg a1e 5afg 5a4f1l af3r
af4ri 5afs a4gef a4gi ag5in ag5si 3agti a4gy a3h ais5t a3j a5ka a3ke a5kr
aku5 a3la a1le a1li al3k 4alkv a1lo al5si a3lu a1ly am4pa 3analy an4k5r a3nu
3anv a5o a5pe a3pi a5po a1ra ar5af 1arb a1re 5arg a1ri a3ro a3sa a3sc a1si
a3sk a3so 3a3sp a3ste a3sti a1ta1 a1te a1ti a4t5in a1to ato5v a5tr a1tu a5va
a1ve a5z 1ba ba4ti 4bd 1be be1k be3ro be5ru be1s4 be1tr 1bi bi5sk b1j 4b1n
1bo bo4gr bo3ra bo5re 1br4 4bs bs5k b3so b1st b5t 3bu bu4s5tr b5w 1by by5s
4c1c 1ce ce5ro 3ch 4ch. ci4o ck3 5cy 3da 4d3af d5anta da4s d1b d1d4 1de de5d
4de4lem der5eri de4rig de5sk d1f d1g d3h 1di di1e di5l d3j d1k d1l d1m 4d1n
3do 4dop d5ov d1p 4drett 5d4reve 3drif 3driv d5ros d5ru ds5an ds5in d1ski
d4sm d4su dsu5l ds5vi d3ta d1te dt5o d5tr dt5u 1du dub5 d1v 3dy e5ad e3af
e5ag e3ak e1al ea4la e3an e5ap e3at e3bl ebs3 e1ci ed5ar edde4 eddel5 e4do
ed5ra ed3re ed3rin ed4str e3e 3eff e3fr 3eft e3gu e1h e3in ei5s e3je e4j5el
e1ka e3ke e3kl 4e1ko e5kr ek5sa 3eksem 3eksp e3ku e1kv e5ky e3lad el3ak
el3ar e1las e3le e4lek 3elem e1li 5elim e3lo el5sa e5lu e3ly e4mad em4p5le
em1s en5ak e4nan 4enn e4no en3so e5nu e5ol e3op e1or e3ov epi3 e1pr e3ra
er3af e4rag e4rak e1re e4ref er5ege 5erhv e1ri e4rib er1k ero5d er5ov er3s
er5tr e3rum er5un e5ry e1ta e1te etek4s e1ti e3tj e1to e3tr e3tu e1ty e3um
e3un 3eur e1va e3ve e4v3erf e1vi e5x 1fa fa4ce fags3 f1b f1d 1fe fej4 fejl1
f1f f1g f1h 1fi f1k 3fl 1fo for1en fo4ri f1p f1s4 4ft f3ta f1te f1ti f5to
f5tvi 1fu f1v 3fy 1ga g3art g1b g1d 1ge 4g5enden ger3in ge3s g3f g1g g1h 1gi
gi4b gi3st 5gj g3k g1l g1m 3go 4g5om g5ov g3p 1gr gs1a gsde4len g4se gsha4
g5sla gs3or gs1p g5s4tide g4str gs1v g3ta g1te g1ti g5to g3tr gt4s g3ud gun5
g3v 1gy g5yd 4ha. heds3 he5s 4het hi4e hi4n5 hi3s ho5ko ho5ve 4h3t hun4
hund3 hvo4 i1a i3b i4ble i1c i3dr ids5k i1el i1en i3er i3et. if3r i3gu i3h
i5i i5j i1ka i1ke ik1l i5ko ik3re ik5ri iks5t ik4tu i3ku ik3v i3lag il3eg
il5ej il5el i3li i4l5id il3k i1lo il5u i3mu ind3t 5inf ings1 in3s in4sv
inter1 i3nu i3od i3og i5ok i3ol ion4 ions1 i5o5r i3ot i5pi i3pli i5pr i3re
i3ri ir5t i3sc i3si i4sm is3p i1ster i3sti i5sua i1ta i1te i1ti i3to i3tr
it5re. i1tu i3ty i1u i1va i1ve i1vi j3ag jde4rer jds1 jek4to 4j5en. j5k j3le
j3li jlmeld5 jlmel4di j3r jre5 ju3s 5kap k5au 5kav k5b kel5s ke3sk ke5st
ke4t5a k3h ki3e ki3st k1k k5lak k1le 3klu k4ny 5kod 1kon ko3ra 3kort ko3v
1kra 5kry ks3an k1si ks3k ks1p k3ste k5stu ks5v k1t k4tar k4terh kti4e kt5re
kt5s 3kur 1kus 3kut k4vo k4vu 5lab lad3r 5lagd la4g3r 5lam 1lat l1b
ldiagnos5 l3dr ld3st 1le. 5led 4lele le4mo 3len 1ler 1les 4leu l1f lfin4
lfind5 l1go1 l3h li4ga 4l5ins 4l3int li5o l3j l1ke l1ko l3ky l1l l5mu lo4du
l3op 4l5or 3lov 4l3p l4ps l3r 4ls lses1 ls5in l5sj l1ta l4taf l1te l4t5erf
l3ti lt3o l3tr l3tu lu5l l3ve l3vi 1ma m1b m3d 1me 4m5ej m3f m1g m3h 1mi
mi3k m5ing mi4o mi5sty m3k m1l m1m mmen5 m1n 3mo mo4da 4mop 4m5ov m1pe m3pi
m3pl m1po m3pr m1r mse5s ms5in m5sk ms3p m3ste ms5v m3ta m3te m3ti m3tr m1ud
1mul mu1li 3my 3na 4nak 1nal n1b n1c 4nd n3dr nd5si nd5sk nd5sp 1ne ne5a
ne4da nemen4 nement5e neo4 n3erk n5erl ne5sl ne5st n1f n4go 4n1h 1ni 4nim
ni5o ni3st n1ke n1ko n3kr n3ku n5kv 4n1l n1m n1n 1no n3ord n5p n3r 4ns n3si
n1sku ns3po n1sta n5sti n1ta nta4le n1te n1ti ntiali4 n3to n1tr nt4s5t nt4su
n3tu n3ty 4n1v 3ny n3z o3a o4as ob3li o1c o4din od5ri od5s od5un o1e of5r
o4gek o4gel o4g5o og5re og5sk o5h o5in oi6s5e o1j o3ka o1ke o3ku o3la o3le
o1li o1lo o3lu o5ly 1omr on3k ook5 o3or o5ov o3pi op3l op3r op3s 3opta 4or.
or1an 3ordn ord5s o3re. o3reg o3rek o3rer o3re3s o3ret o3ri 3orient or5im
o4r5in or3k or5o or3sl or3st o3si o3so o3t o1te o5un ov4s 3pa pa5gh p5anl
p3d 4pec 3pen 1per pe1ra pe5s pe3u p3f 4p5h 1pla p4lan 4ple. 4pler 4ples p3m
p3n 5pok 4po3re 3pot 4p5p4 p4ro 1proc p3sk p5so ps4p p3st p1t 1pu pu5b p5ule
p5v 5py3 qu4 4raf ra5is 4rarb r1b r4d5ar r3dr rd4s3 4reks 1rel re5la r5enss
5rese re5spo 4ress re3st re5s4u 5rett r1f r1gu r1h ri1e ri5la 4rimo r4ing
ringse4 ringso4r 4rinp 4rint r3ka r1ke r1ki rk3so r3ku r1l rmo4 r5mu r1n
ro1b ro3p r3or r3p r1r rre5s rro4n5 r1sa r1si r5skr r4sk5v rs4n r3sp r5stu
r5su r3sv r5tal r1te r4teli r1ti r3to r4t5or rt5rat rt3re r5tri r5tro rt3s
r5ty r3ud run4da 5rut r3va r1ve r3vi ry4s s3af 1sam sa4ma s3ap s1ar 1sat
4s1b s1d sdy4 1se s4ed 5s4er se4se s1f 4s1g4 4s3h si4bl 1sig s5int 5sis 5sit
5siu s5ju 4sk. 1skab 1ske s3kl sk5s4 5sky s1le s1li slo3 5slu s5ly s1m s4my
4snin s4nit so5k 5sol 5som. 3somm s5oms 5somt 3son 4s1op sp4 3spec 4sper
3s4pi s1pl 3sprog. s5r4 s1s4 4st. 5s4tam 1stan st5as 3stat 1stav 1ste. 1sted
3stel 5stemo 1sten 5step 3ster. 3stes 5stet 5stj 3sto st5om 1str s1ud 3sul
s3un 3sur s3ve 3s4y 1sy1s 5ta. 1tag tands3 4tanv 4tb tede4l teds5 3teg 5tekn
teo1 5term te5ro 4t1f 6t3g t1h tialis5t 3tid ti4en ti3st 4t3k 4t1l tli4s5
t1m t1n to5ra to1re to1ri tor4m 4t3p t4ra 4tres tro5v 1try 4ts t3si ts4pa
ts5pr t3st ts5ul 4t1t t5uds 5tur t5ve 1typ u1a 5udl ud5r ud3s 3udv u1e ue4t5
uge4ri ugs3 u5gu u3i u5kl uk4ta uk4tr u1la u1le u5ly u5pe up5l u5q u3ra u3re
u4r3eg u1rer u3ro us5a u3si u5ska u5so us5v u1te u1ti u1to ut5r ut5s4 5u5v
va5d 3varm 1ved ve4l5e ve4reg ve3s 5vet v5h vi4l3in 1vis v5j v5k vl4 v3le
v5li vls1 1vo 4v5om v5p v5re v3st v5su v5t 3vu y3a y5dr y3e y3ke y5ki yk3li
y3ko yk4s5 y3kv y5li y5lo y5mu yns5 y5o y1pe y3pi y3re yr3ek y3ri y3si y3ti
y5t3r y5ve zi5o .så3 .ær5i .øv3r a3tø a5væ brød3 5bæ 5drøv dstå4
3dæ 3dø e3læ e3lø e3rø er5øn e5tæ e5tø e1væ e3æ e5å 3fæ 3fø
fø4r5en giø4 g4sø g5så 3gæ 3gø1 3gå i5tæ i3ø 3kø 3kå lingeniø4
l3væ 5løs m5tå 1mæ 3mø 3må n3kæ n5tæ 3næ 4n5æb 5nø o5læ or3ø
o5å 5præ 5pæd på3 r5kæ r5tæ r5tø r3væ r5æl 4røn 5rør 3råd r5år
s4kå 3slå s4næ 5stø 1stå 1sæ 4s5æn 1sø s5øk så4r5 ti4ø 3træk.
t4sø t5så t3væ u3læ 3værd 1værk 5vå y5væ æb3l æ3c æ3e æg5a
æ4gek æ4g5r ægs5 æ5i æ5kv ælle4 æn1dr æ5o æ1re ær4g5r æ3ri ær4ma
ær4mo ær5s æ5si æ3so æ3ste æ3ve øde5 ø3e ø1je ø3ke ø3le øms5
øn3st øn4t3 ø1re ø3ri ørne3 ør5o ø1ve å1d å1e å5h å3l å3re
års5t å5sk å3t
 PATTERNS
end
DAN =
Text::Hyphen::Language::DA
ET =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
.aa4 .aasta5 .ahe4li .al4a .al4gas .antiik5 .ap3l .ap3r .art5r .au3a .eba3
.ee4 .eela4 .ek3l .ek5r .gu4a .hie5 .idi4 .inim5a .ise5e .is4o .ja4e .ja4t
.ka4e .ka2o .ke5hi .kip5r .ku4pl .ku5sa .kusee4 .la4pl .le4e .le5hi .lemmik5
.le5se .lõpp3 .ma4a .maa5a .ma5j .mi5sa .mo4e .nek3 .ni4p .nisu5 .noa3 .oa3
.oo4 .pap4p .pea3a .raadio5 .re4a .re2o .rep3r .re5so .rü5hi .sak5r .sap3r
.se4a .sk4 .skaa5 .so5li .sp4 .st4 .teoo4 .tet3r .tina5 .toa3 .ts4 .tsi4s
.turba5 .tus2 .tu3sa .ul4ga .ulu4k .um2b .uu4 .vaa3l .vask3 .vere3 .õppe5
.ää4 .õõ4 .öö4 .ühi4s .üle3e .ür2 .üü4 aaa5l a1aas 4aab aa4bi. 5aadel.
aadio5a a1ae a4aer aa4fe aa4gan aa2h aa4has aa1i aai4g aa4is a5ait aa2j
aa2la aa4lae aala4r aa4las aa4leh aa4lek aa4lel aalg4 aali4ke aal3k a5allik
aal3t4 aa2l3õ aa4lü aa4mad aa4man aa4mee a5ameer aa4mö 4aan aa4nam aa4nat
a5andm aan4duu aa5ni aant4 aa4pek aa4pen aa4ra4b aa4raf aa4raj aara4l
a5arter aa2r3õ aa4rö aa4rü aa4sab aa4sai aa4sar aa2se4 aa4so 3aas5ta a5a4sul
aa4sut aa4sü 4aat aa4taa aa4tas aa4teh 5aatom aa4tõ aa4tüh a1au aaši5 a1b
4a3ba a5be 3abie a4bij 5abs a1d a4dad a4deo a2der a3di adu4r adu3se a4dö
a5eali ae2d 3aed. 2aee a3ees ae4f 1aeg. ae4ga4j ae4gi 3aegn 2a1e2h 4aei 4aek
a3eks 2ael a5elani ae2le ae4lo ae4lu. 4ae2m 4aen ae4pi ae2s a3esi 4aett a1f
a4fek a1g 3a4gent agia4 a3go 5agreg agud4 1a2hi. ah4kar 5ahnu 4ai. ai2a
5aian ai4hu ai4ke ai4kl a3ilm ai4lu ai4me. aimp4 4ain. a5inf a5inime 4ains
a3inse ai4pr ai2sa 5aistin aist4r ai4va a1j a3ja. a4jale 5ajalo a4jalu
1a2jam 4ajo ajut4 a1k akaa4s a4kaat ak4as 3aken. a3ki ak4kis ak4kr a3klas
ak4lau a5klii a3krii ak3ro 4aks ak4te4l a2ku. aku4map a5kvali 3alald ala4mas
a4laüh ale4le al4et alet4t 5algat al4ged a3li ali4san a4liste 5allee.
al4le4h al4luj al2lü a4lob als4 4alt 4alu. a4lud 1alun alü4h a4lüt a1m 4am.
a5ma. a4maad 3ametn amit4 am4o am4pal 5amper. 4amü 2an. 3analü 5anatoom
an4das an4deo an4dog 2ane a4neh a3ni a4niso 4anj an4kr 3anku an4nah 4ano
anos4 3ansam 4anst 3anten 5antilo ao4d ao4he a3oht ao4j ao2le ao2lu ao2m
a3oma ao4nu aoo4p ao2pe a5opera ao2r a5oras a1osa ao4su a1ots a1p a2par
5aparaa a5part a3parv a3pi a3pla a3po ap4pal ap4pin ap4pis ap3ri ap3ron
a4pru a3pä 4ara arak4k a4rase 5areng 3aretu 3arhit 2ari ari4al ari4ap 4ark
ar4kel 5armast 5armee. a4ro4l 1arst 5artikk 3arua 3arvam 5arvestus 1arvu
ar4vää asa4las a4same a4sau ase4ma as5ema. 1a2sen a4seos a4sese a4sett
3a4setu as4fä 1a2si. asi4ala asi3an a4sind asip4 5asjan askõ4 as4kõl a5slaav
a4sok as3ole aso4p as4pet as3pl as2po a3spor as4san ass5t 4asti 5astme
ast4rak a4su4b a4sud asui4 a4suss a5suu a1t a3ta a4taž 5ateljee atii4v
atmi4k 5atroo at4ros at4rus at4soo ats4p at4sü att4s 4atu au2a aua3l au4ba.
4aud au4de. a3ui 4au2j au4ke aulu3 aulus4 au4pü4 a5urg aus4o au2su a3usul
1auto autoo4 auto5s aut4r a1v av4a a4vans a3var a4veh a1õ2 a1ö2 a1ä2 a1ü2
až4ni 4a1š 5baa baa4g baa4k baa4s bab4 bae4 bag4 ba4he ba4ju. ba3k4r bak4s
bak4v bap4l bap4r ba4rõ basa4s bas4ko bas4pe bat4r 4bb 2bd be3a4 beb2 bef4
beg4 be4lü4 be2ra2 berk4 bero4 be4rõ4 be4si be4st bes4tis bet4r 4bf 4bh bha4
bi4ala bia4v 2bi1e bi4en 4binõ bi4pla bis4a bi4si bis4k 2b1j 2b1k 2b1l bl4e
blet4 b2lon 2bm 2bn 4bort 2bp 2b1r 3brig bros4 2bs b3so 2bt4 4buks bu4lõ
3bum buse5 bu4si4 bus4kr 2b3v 1da daa2 da5ab daala4 da4do dae4 daf4 d5ain
da4leh da4lum da4lus 5dam 4dann da4num dao4 darat4 4darb dar4de 4da4re 4daru
2darv d3arv. 4dasen da4sum 2d5b2 2dd 1de dea2 2deaa de5av ded4 2dee. dee4le
4dehe dek3l dek4s 5del. de4lau 4de4lek 4deluv de4pr dep5ressi dere4 de4rel
de4rep 5dero deru4 2df 2d5g 2d1h 1di dia4v did4 dig4 dii4g diina4 dii4sa
dii4su 4dilm 4dini di2os di4plo dis4ai di4sar di4sas dis4pr dit4r 2d1j 2d3k4
dkop4 2d1l dle4v dlust4 2d1m dmee4 dmi4k 2d1n 1do do4h doi4r 2dos d3osa
5dosk 2d3p4 2d1r4 5draama. drao4 3dreen d4rel d2ren 3drena 2d1s4 dsar4 2d3t2
1du du4b due4 2d5uks d4u2s du4s1a du4see dusk4 2d1v 2dõ dõ4l 4dä 2dül dü4li
4dü4r 5düü 4dž 2d2š 3dšem eaa2 ea3aj e1aas ea2b e3abi e1ae ea2hi e1ai ea2j
eak4s eak4v ea2la e3ala. e1a4lu ea2me e5amet e5ann ea4nu eao4 ea2pa e1ar
ea4re ea2s e4ass e5aste e5asut e3au ea2v e3ava. e1b e1d ed4a e3eali e3ees
ee4fe eei4 eek4r ee2la 3eelar e5elekt eel5uu ee4nai ee4nal ee4nam ee4no
eent4 ee4pai e5e4pit 5eepos ee4ral eer5ap ee4ros ee4rot ee4sin e5esine
ee4s5ist 5eeskir ee4sü ee4tõm ee4tä e1f e1g egaa4 egas4t e4goi 4eha e2he.
e2hi e3hin 5ehist 1e4hit 5ehiti eh4ta4 4ehä ei4dul ei4e eie5ri ei2ga e3iga.
ei4ha ei4he e3ilm ei2lu ei4mem 5eine. ei4roo e5i4sa. ei4sist ei4tau ei4tõ
ei4va. e3j e3ka e4kahi e3ke ek4kap ek2l ek4lo e3k4o ek3re e3krii 4eks.
5eksam. 3eksem eksi3k 3ekska eksp3r 5ekstr ek4tül e3kü elaa4v e4lagr e2lam
3elamu el4an 5elanik eleis4 e4leks 5elektro 3eleme 5elevaato e3li e4lid
elii4t el4kus e4l4ob elo4p els4t elt2r el4tü e2lu 1elu. e5lub elu5i4 1e4lun
e3lus. e4luss el5uss. el4üh e1m 5emand. e5mat emne3 emos4 emp4r 5emuls
endus3 5enelas e5nem 3energ e4nese e4nesl enk5l enk4r en4sal en4tos en4tü
eo5a eo4ja e3o4le eo2lu eo2ma eoo4p eo5pl e3osa. e3osak e5osali e5osav eos4f
e3ots. e1p e3pl e4pli ep4lu e1r e3raa 5erakon 5erald e4rao erei2 erek4
5ergut erih4 eri4uu er4nau e4ro4r erp4 er2pr ers4k er4taa er4tak er4tes
e4rud es1an 1e2se. e5sek e5sen e5sil eska4j eska4s eske4 es5kel esk3l esk3r
es2k5ö es4laa es3ole es4or es2po e3spor es4sist 4est es4tü e3su esup4 e1t
e3t4a e2ten 5etendus. etii4s et2ra et4sin et4soo et4sü et4taj 1ette et4tru
et4tä et4tü 4etu e4tõ4d e4tüm eu4de e3u2j e3u2l e5u2n eu4p eu4s e5usk e3uu
e1v e3v4a e1õ2 e3ö4 e1ä2 e1ü4 e1š 5faa faa4n 4fa4d 2ff 1fi fii4t 4fj 4fk
2f1l f2lo 5floora 2f1n 1fo folk5 fo4ro 2f1r f2re 3frees 2fs 2f1t ftat4 3fu
3gaa gaa4r 4gaast 4gab 4gaed gag4 2gah ga2hi gai4g ga5is ga3k4 5gam ga3o
ga3p 4gart 4garv g4as 4ga4suk 5gata gat4r gau4 ga4va. ga4van 2g3b 2gd4 gea4
ge4du. gek4 ge5kl 4gekse ge4lah gela4s ge4leh ge3lu ge4lä ge4nan geok4 ge4or
4geos 4gerg ge4rus 4gf 4gg 2g1h gi2aj gii4s gi3k 4ginf 4gint gio4r gi3pl
gi4san gi4sil gi4sö git4r gi4vaj 2g1j 2g1k 2g1l g4lüt 2g1m 2g1n gne4ta
gne4te4 4goh go4le go4ma go4po 2g1p4 2g1r g2ran 5granaa 3g2rav g2ru 3grup
4g1s4 2g1t2 g3tr 3gu gub4 gue4 gu5i gu4nel gu3o gup4 gu4sen gu4sä guu4j 2g1v
2g3õ4 4gä gü4l 3ha haa4ri haa4s hal4lai 5har hasa4 hat4r 1he hee4m hee4s
hei4s hek4v 2hel. hels4 het4r 4h1h hhe4l 1hi hia2 hii4s 5hil 5him hio2
hi4san hi4sar hise4l hi4st4 hi4sü 5hits h1j hjaa4 4hk h4kal h4kas h4kis hk3l
h4ko4 hk3r hks4 hkt4 h4kusk h4ku4su h4kõ h4kä h1l hle4n 4h1m h4mo4 h4mü h1n
hnika5 1ho hom4o 4hp4 hrs4 4ht h2ta hta2j h5tak hta4l ht5ar hta4su h4teg
hte4n hte4r h4tid h4to h4tr ht5s4 h4tö h4tä 1hu hu3a hue4 hui4d huk4l hup4
hu3sa 2h1v hvad4 hvast4 hve4l h4vini h4vo hvu4s 1hõ 3hö 1hä 3hü 4ia iaa2
iaa4l ia5alane i3aast i5a4bi ia4bo i1ae ia2g ia2h i3aine i1a2j ia4kr i3akt
i1a2la i5alb i3alli i1a2lu ia2me i5amet. ia2na i5andj i5andm ia4ne i5anne
ia2p4 i3apar ia5pr ia2re i3arm ia4ru i1arv ia2s ias4ke i5aste. i3asu ia4tel
iat4r i1au iau4l i5a4vaj i5avald i1b i4bad i4bau i1d 5ideaa idii4 idlu4 ie2
i3eali i1eel iei4 i1eks i5elani i1elu i3eos ie4ri iers4 i3esi ie5so i5ess
ie4st i3eten ietu4s i1f i1g i4ga4g i5gar 5igatsu i4gav ig4ram ih4le ih4te
ih4tin ii4a ii4deo ii4du. iie3 ii4es ii4gaa ii4ga4s ii4ha iika4 ii4kis
iik4ro iiks4t iikt4 ii4lab ii4lad ii4lae ii4last ii4leh ii4lel ii4les ii2lõ4
ii4lü ii4mai iimat4 ii4met ii4nai ii4nau i5inde i5inf ii3ni i5inimen iinit4
iink4 iino4 ii4nol ii4nos ii4nõ ii4pr ii4ran ii4rau iirs4 ii4rü ii4san
iise4l ii4sev ii4sik. ii2ta ii4teh iito4 ii4tom ii4tos iit5re ii4tõ ii4tü
ii4ves ii4vet ii2vo i1j i1k i4kalu i4ka4re i4kark i4kaut i4k5elu ike4si
i3klaa i3klas ik4ler i5klub ikop4 ikos4 i4kov i3kre ik3ro ik4sar iks4k
iks4po ik3t2r i3ku iku3a il4a ila4s i4lasi ilia4 i4lisi il4kan il4kõ ille5s
illo4 5ilme. il4mot 3ilmut ilo5g2 ilp3l il4ti i5lun ilu3sa 5ilustu ilü4h i1m
i4melu imi4g imisu4 i4mo4l 5imper i1n ind3al 5indeks inde4r ind4re 2ine
inee4s i4neh i4neks ini4kü i2nim ini4mas i4nime 5inimene 5iniml i4nini
inna5a inni4si 3insen 1insp 1inst 3inven io4de io4h i3oht i5ohv io4j i5oks.
io2le i3olek io2lu i5oluk io4lü io2ma i5oman ioo4da ioo4ne iooni3 io2p
i3oper i5ork i1osa ios4f ios4p ios4t iost4r io4su i3ots. i3otsi io4tü i1p
i3pla ip4lu ip4ro ip4sas ipse4 ip4sep ip4sus i4ra4b i4rase ir4dis ir4nõ
i2rui iruu4 isaa4v isa4ja i4sana isa4re i4sarh i4selo i3sem iset4s isi4g
i2so 3isola i5soli is5oma iso4r i3sot i3s4pek is3pl i3s4por is3sp 5istand
i5s4tiil 5istme ist4ru ist4se i5stsee 5istutu i3su i4sõm i2sü4l isü4r 2it
itaa2 itee4l it4rak it4ras it2ru4 its3k it4so itte1 itt4s iu4b iu2da iu4gi
iu2j i3uju iu4la iu4mar iu4me4 iu2mo iu4ni iu4pu iu5sa i5uss. iu2su iuti4
i3uu i1v i4vad i4vakt i4va4lus i4vant i4vau i4veh ive4l iviil5 i4vü i1õ2
i1ä4 i1ü2 i1ž j4a 3jaa ja1aj jaa4l jaa4r jaa4s jab4 jad4 ja5el jae4r jag4
ja3i2 ja5kra 5jama 5jame jao4h ja3p4 jas4ke jas4tii jat4r jat4su jau4b jau4l
je3lu 3jo joo4k jue4 5juma ju4sei juse4l 5jõ 5jä 1ka kaa4da kaa3de ka5aj
ka4al kaa4ra kaa4sis kaa4ta 4kader 4kaed 4kaeg kae3lu kag4 kahe5i 4kaia
2kain ka5ist kaitse5 ka4jav ka4ju. k5a4lus ka4pl ka2pr 4karm 4kaset k5asj
kat4r 2k3b 2kd4 1k2e ke4el kee3lu 2kehi 4keks ke4laj ke4lak ke4lok 4kemb
2ken. 5kene keo2 kes2k kesk3a4 ket5ra ket4te4 2kf4 4kg 2k1h4 1ki kie4 kik4r
4kinf kio4 ki4pr kis4a ki4san ki4sik 4kiste kit4r kiu4d kiu3su 2k1j 4k1k
k3kra kks4 kku4ro 2k1l4 k2la k3la. 3klaas k3lai 3k4lamb k3lan 3klapp 5klassi
k3lat 5klaver kle4a k4lee k2lei 3kleit k3lem k4lib 5klibu klig4 k2lii 3kliim
5kliiste k3lik k3lin k4link k2lo k3loom 3klots k2lub k3lus. klu4sa klu4sõ
k4lut 2k1m 2k1n knaa4 k4nip 1ko 2koks k4ol ko4len koo4sa 4ko4rie 4korpi
k5osa. ko4va 2k3p4 2k2r k4raan 5kraana 3kraav 3krab 3k4rae k3rai 3kramp
4kran k3rau 5kredii 3k4reem 4kreg 5k4res k5ret 4krip 5kristal k4roh 3krohv
k4rook k3rut 3kruu 3kruvi 4k3rü 4k1s k5sae k4sai ksek4 ksi2k ksika4 ksit4
ksk4l ks5kõ ksp5lo ks2pr kst3r ks4tü 2kt kt2ra 1ku kui4s 4kujuj 4kujum
kuk3la 4kuks kul2d 2kulp kumi4su4 kummi5 3kus ku4siv kut4r kuu4ni kuuse5
4kuž 2k1v k4van 3kvart 5kviitu 1kõ kõ4de. 2kõi k5õis 4kõp 1kö 4köd 1kä käi5s
2käk 4käm 1kü 2kühe 4küle 4küll. 2kž4 4kš 1la 5laag la4aj laa2r laar5a
laa4sa 2laav 5laava 4ladj 5ladu lae4r 3laev 4lahv lai5ek5 lai4ga la4jap
la4jav la3k4r lak4v la4la. 4lald la4les 4lals la4lus 3lama 3lamp 4lams
la4nes 2lani lap4l 4l1arv 4larü la4sas 4lasb la4sei la4sem 4lasen l2asi
4la4sut 3lau 5laud lau4n lau5su 4lavh 2l1b l4bau lb4lo 4l1d l4dala l5dist
l4don l4dü 1le le1a2 3lee leek5l lee4le leep5r le3hi 4lehit 5leht 3lej 4lekk
5leks. 4lektr lektri5 4lele le4lek 5lema. le4mor lenaa4 leo2 le3oh le5olu
le4pl le2s 4lese. le3sõ 3let 4lette 4l1f lfoo4 lf4t l1g l4gae l4gai l4gall
l4gann l4gase lgas4k l4ge4le l4gi4d l2go l4gu4j 2l1h 1li li4ala li5am lia4v
3lid li4dan li4ga. 4liia liie4 5liig lii4na 5lik. likai4 li3kla lik4ro 4lilm
4li4lus limi4s 4linf 4linim 4lins lin4te 4linv lio4k li3p4l li4sah li4sik
4lisol li4suj li4sõl li4sö lit4r li5tu 2liže 2l1j lja1a lja5os 2l1k lkk4
l4kli lk4lu l3kr 2l1l l5ler lli3tr l2lor l4lots llp4 lls4 llt4 l3lu l4lää
2l1m lmaa4v lmat4 l4mau l4meks lmp4 2l1n 1lo lod4r lof4 lo4gal 4loha 4lohv
5loi lok4r 2lo2l l1ole l3olij 3lolo lo4man 5loog loo4ram 4lord 4lorn 2losa
l3osa. 2l1p l3plaa lp4le l4puk 2l1r lrih4 2l1s ls4ka lske4 ls4o lste4 2lt
l4tau lti4l l4tok lt4sel lt4sis l4tuk l4tõm l4tää l4tüt 1lu 3lua lu3al lud4
lue4 3lug4 4luhk 4luim lu4juk 4luk. 3lukk 2lun lu4nin lu4nio luo3r lu4rau
lu4see lus4tii lu4sum lu4sö 3luta lut4r 3luu 2l1v lvel4 1lõ 4lõd 4lõie 5lõik
4lõis 4lõit lõ4l lõ3pe lõp2p 1lö 4löe 1lä 4län län4gi lääne5 1lü lü3h lü4ma
1ma 3maa maa2b4 ma3abi maa3la maa3p ma4bi ma1e2 mag4l 5mahl 4mahv 4majam
4ma4ju. ma3kl mak4v 3mal ma4la. mal4ma ma4om ma3pl 4mart 4marv ma5se ma5sin
ma4st 4ma4sul ma4sä 4maut 2m1b mbat4 mbe2r3 mblu4 mbo4j mb5usa 2md4 1me
me1a4 me4an 3mee mee5la mee4s me3hi 4mekv mers4 mert4 me5s4o m4et 4met.
4metl 2metn met4se 4mett me5u4 2m1f 4mg4 2m1h 1mi mia4m mia4r 4mide mi4kaj
mi4nah 4minf mi3ni mip4 mi2s mis1a2 mi3si mi4sig mi4sih 4mi4sik mi4sil
mis3k4 mis4tii mist4r mis3ts mitte3 2m1j 2m3k4 2m1l 2m1m m4maat mma4s mm4e
mme4r mmika4 mmi4kal m4mor 2m1n4 1mo 4moh mo4ha m3oks 4morg 4morn mo3sa 2mp
mpa4l m4pap mp3l mp3r 2m1r mruu4 2m1s ms4o ms4p 2m1t2 m5ts 1mu mua4 mu5ah
mud4 mue4 mui4m 4muls mup4 5mus mut4ra 2m1v mõ4d 4mõig 4mõp 3mö 4mök 3mä
4mäk mär4gel 3mü 4müh 4mž 1na n4aa na5ah naa4lu naa4r5a nad4 na5ei nag4l
nah4ke nai4d nai4si na4kru 2nal4ü 4na4mer na4mii n5amiid nants5a na3o4 nap4l
na4ret 4narv n4as 4nasb nass4 nat4ra nau4b 4nb4 4n1d n4daas n4dab n4dae
nda4ko nda4l n4dau ndif4 ndip4 n4do4r n4duj ndu4sõ n4dü 1ne 5ne. nea2 nee3la
nee4le nee3lu nei4v ne4lah 4nelas ne4lek neo4d ne4pl 2nerg n4es ne4tan
ne4tõm 2n1f 2n1g n4gai n4gall n4gase n4gau ng4lü n4go4r ng3r ngud4 ngus4t
n2gü 2n1h 1ni ni3ap nia4v nig4 nii4g nii4tu nikkel5 4nilm 5nima nima4s
5nimet 3nimi ni4mig 4niml 4nint ni4sid nis4ke 4nisl 2n1j 2nk n4ka4n nk3r
nk4se nkst4 2n1l4 2n1m 2n1n nna3e nna5i nnak4r n4ne4f nnio4 nnk4 1no 4nob
nod4 4noks noo4na n4or 2n3p4 2n1r 2ns n4salp ns4e nsk5r n3so nso4r nste4
ns4tee ns4tem nstis4 nst3r ns4tu nsu4s 2nt ntaa4r n4teh nte4l ntig4 n4tiso
n4tots n4tr nt3ra nt3re nt4sab nt4sal nt4san nt4sar nt5sü ntt4 n4tüh n4tük
1nu nu4da nui4g nur2k nus4p 2n1v 1nõ nõ4l 4nõli 1nö 1nä 1nü 4nül 4nž 4nš oa2
oa4a o1ae o5aku o3anal o5apa oau4b o1b oba4s 1obj 4o1d odaa4 odaal3 o4deh
odu4sõ od4š oe5a4 oe4fe oe2l o3ele oe4mi oe4mu o4eo oe4rah oe4rõ oe4si oet4r
o1f of5r o1g og4la og4li 3ohaka oh5to 5ohvits oi2ta oiu5a o1j oju2s okast4
okku5 ok3la ok5liin okoos4 ok3r ok4re ok4ri o5kris ok4ru o3la o4lae olag4
ola4las ola4su ol4do ole4an 3olek. o4lend olig4 o3lii olii4g o4li4lu o3lis
4olj ol4lae ollis4 ol4lü ol4mai 4o3lo ol4tam ol4tar 1olu. 5olukor o4luks
olõ4 o4lä 3omadu om4baj om4ban o4mok ona4a o4naj ona4ko o4neh o4nele on4gos
onit4r oniu4 onsoo4 ont4re o4nuu 2o2o oo1a oo4kal ook4r oo4kää oo4lau oo4lee
oo4lig oo4list oo4log oo4lõ oo4lü oo4nah oo4nar oo4nau oon4dee oonk4 oono4
oo4noh oons4 oon5t4 o5opti oo4rat oo4ree oo3sa oo4sel oo4tõ o3pa op5last.
op4lu op3ra op3ri o2r3ai o4ralg ora4mii o4rana 5orav 3order 1org org4r oria4
3orju 5orkeste 3orna or4nel or4tal ort3r oru4s or4võ o2sa o4sake 3osako
4o3sau 4ose o4seks 4osf o2si. 4osin 3oskus 4osl 4oso o4sok os1ol os4pa 4oss
os4saj os4sü os5taas os4tem 4osto ost4ru 5osuti 4osõ oto5a otok4 ot2ra
o3tran 3otsa o5tsö ot4ta ot4teo otus4ta otü4l ou4b ou4n o1v ovaa4l ovio4
ovol4 o4vu4n o3õ4 oü2 1pa paa4ka pa3a2m paa4tel pa4e pa4lus pans4 pa4pr
5paras 3park 4parta pa4sp 4pb 4pd 1pe pe2a pea5j peas4 pe4au pea3v pe4f
4pektr pela4 4pe4lev pel4t pe4lü4 p4em pe4ol 5perd pe4tap peti4k 2pf4 pg4
2ph 1pi pii4v pik5r pin2d pin4gis pip3r pis5ta piu4g 2p1j 2p1k 2p2l4 4pla.
p4laa p5laasi 3plaat p4lak p3lam p5lane. 3plasm 5plastik plek2 3plekk 4p3lem
p3li 5pliia pliig4 3plok p3lom p3lu 3pluus 4plõ 2p1m 2p1n p4neu 1p4o 5po4e
3pon 3poo poo4la poola4v pordi5 4p1p ppa4k p4pas ppe3a ppee4 pp3l p2p3r pps4
p4pud p4põ p4pü p2r4 2pra 3praa 3prag 3prakt p5rau p4rep p4resi 4prib 2prii
p5riit p4rog p4roo 4p4ros 3p4rot 4prum 5pruu 2p1s ps4a p4sor 3p2sü 2p1t
p4tak 3pu pua4 pu4da puha4 pui4t puk4k pul4ti 4purt pus4p 2p1v 3põ põhi3
p4õi põi4s põli4 5pö 1pä pär4gu 4päs 3pü pü3he 4pž 4pš 1ra raal3a 4raale
5raalne raa4lu raamatu5 raa4ta4 4raatt raa4tu 4raav 5raaš raie3 2rain r3aine
rai4si r5a4la. ral4t ra4lus 3rame ran4dem ra3om 4rapa ra4pl 4rapt 4rarb
ra4ren 4rars 2rarv ra4sal 4rasen ra4sis rast4r ra4suk ra4sul ra4sut 5ratas
ratiiv5a rat4sen raua3 rau2d raud5o 2rauk 4raum 4raur rau4te 5ravi 2r1b
r4bae 4r1d r4dae r2dar rde3a rd4re r4duj r4dü 1re 5re. 5rea reb2 ree4le
ree4ma. ree4man 3reer 3reet 5reg 2rehi rei4se rek3l 4reks re4lai re4liit
5relv re4mää 4repp re2pr rep3re re4sin re3te ret4k re4tr ret5s 2r1f rf4r
2r1g r4gae rg3ah rga4re r4geh rgi4me r5g2ra 2r1h 1ri 3ria ri3am ri5ast 5rid
2rig ri4ga. 3rige rig4r 2riib 5riie 4riinu ri4kis ri3k4r 4rilm 3rim ri5oks
rio4r 3rip rip4li 4rip2p 4ri4sa. ri4sah ri4sar ri4ses 4risol ri4tol ri3t2r
5riu 5riv 4riö 2r1j 2r1k r4kad rk5ain rka4se r4kek rkt4 2r1l 2r1m r4mald
r4me4le r4mig rmo4ra rmo4s rmp4 rms4 2r1n r4nad r4neh rnk4 1ro roa4 ro3e2
rok4k rol4la rol4le 4romb 2romi ro4nop roo4ga 4rosa ros4po ro5staati rost4r
4rož 2r1p rp5ret 2r1r r3ri 2rs rsaa4l rs4l rs4o r5s2po rs4tak 2rt r4tah
r4tos rt2r rt4ra r4tri rt5roo rt4sai 1ru 2rua4 rud4 r4uj ru3kr 3ruma 4rumb
2rumm 4rump 5rus. ru4set ru4sin ru4sul rut4r ruum5a 4ruur 2r1v rva4la rva4lu
r4vann rvas5k rvis4k r4voh r4vok 1rõ 2rõ2l r5õli rõn4gu 4rõr 3rö 4rök röö4pe
rööp5l 1rä 4rä4r 1rü 4rük 4rüm 4rü4r 4rž 4rš 1sa 3s2aa saa5j saa4lu sa4an
4s3aas 3saba sa4bi. 4sabo s4ad 5sada 4sade s5ader 2s1ae sae4l 5sa5ga s4age
sa4gu 4sahv 3sai. 4saia s1ain s4ajan sa4ju. sak4ro 5saks 4saku. sa4kää
4s3a4la. 4salas s4alat 5salat. sa4lev 4salla 4sallu 3salt sa4lum 5salv 3s4am
4samp 4sank 4s5ann s4ant 4santi s4anu sa4num sa2pr sa4ris s4arv. sar4va
sase4 3sasti sas4tii sa4suk sa4sum 3sat 4satl s5avald 2s3b2 2s3d2 1se 3sead
se3ala s5eali se5aval se4du. 4seela see4le s5eeln see4ma 4seepi 3seer see4si
see4ta4 4se4fe 5seg sega5a 2seh 3seha 3seho 5sehu 5sehä 3sei sei4d sei4si
3seka se3kl 4s5eksp se4laj 4selek 5seli 4sellu 3selt 2selu 4sens se5oh seo4k
se5om seo4p seo4r 3sep sepat4 4serem 4sese. se4si. 4se4sin s5esit ses4k
3sest 4s5eten se3t2r 4sette 2s1f2 2s1g2 2s1h 1si 3sia sia4h sie4 5sign
sig4ra s5i4ha. sii4g sii4sa sii4se 4siits sii4tu si4ket siko4d siks4p sikt4
sik4vi 4sinim s5inime 4sins sio4le si4pro 4sirr 5siru 4si4sa. si3se s5i4sik
sis2p sisse3 s5istuj 5sisu 2s1j sja5ar 2s1k 4ska 5skaa5la ska4no 5skeem.
s4kela 5skelet s5ken ski4g sk2l s5klas 5skler skuk4 3skulp sku4si 2s1l 4s1m
sma4sa 2s1n sne4p 1so 3sobi 3soe s1oht 3soi s5oks. 2so2l s3olek s3olij 5solo
so3lut so2ma 3son 3soo soo5o 4so4pe so4pr 5sor. s3orj 3sort 2s1os 4sotsu
2s1p s5per 2s1r 2s1s ssel4l ss2fä ssin4 s4sinf ssk4 ss4ke ss2p s5spor ss2t
s5stat ss4ti sst5r s4suss 2s1t s2taa 3staad 5staaš s4tain 4stam 5standard
3start s4tati 5statis s4teno 5stepp stet4 s4toh s4top s4tot 5streik 5strek
5struktu st4so stt4 stu2s stu4s5a 3stuud stä4 s4tär s4tüh 1su sua2 su4bar
sud4r su4du su5e su4jul 4suks s5uks. 5sulg sul4ga sun4de4 su4nis supe4
supe5s su4pr 4surb 5sus. sus4aa su4ses s5uss. sus4ti su4sun sut4r sut4ü
4suug suu4ra suusa3 2s1v svus4t 1sõ 5sõda sõ4de 4s3õh 3sõid 4sõie 2s1õig
2s5õis 3sõit sõ2l 2s3õli 3sõlm 3sõn 2s1õp 5sõr sõsa4 2s3õu 1sö 4söd sö2k
2sön 1sä 4säk 4säm 1sü 4süa 5süd 5süg 2süh s3ühi 2sük s3üks sü4la sül5di
sü3lem 4sülo sü4ra 3süs 3süü 4sž 1ta 3ta. 3taat. 2tabi 4t3aed t3aine 4tais
4ta4ko t2al 4ta4laj ta4lev tal4las ta3lu ta4lus 3tam 5tama 4tanda ta4ot
ta4pla ta4pr 4ta4ret 4tarm 2tart ta4se4r ta4ses ta4set ta4sis ta4sü 2taut
3tav ta4vaj 2t1b4 2td2 1t2e te4aa tea4g tea4h te3an te5as 3tee tee5lu te4et
te3hi tehi4s te3kl tek4r tek4v tel4ke te4lok te3lu. 4tepiv tep4l 2tepp 3ter
5ter. te5r4a terd4 4terg ters4 tes4a te4sin tes4k 2t1f 4t1g4 2t1h thõl4 3ti
tia2 ti3e tii2k tii4ma tii4sa tii4ve tik4o ti3k4r tik4vi 4tilm 5tima 4tinf
tin4ga ti4sai tisa4v ti4sik titee4 2t1j 2t1k2 t3kl t3kr 2t1l4 tlu4 2t1m
tmika4 tmis3 2t1n 3t2o 4to4da toen4 tog6 4toks. toksi5k to4lek to4lu. to4lum
tonis4 to4o too4no too4pe to4rau tos4p tost4 2t3p4 2t1r t4rad t2raf 3trafo
t4rahh 5trall t2ran 3trans t4rate 5traum t2re 3treen t4rei 5treim 3trep
t3rig 5triib 5triip 5trikoo. tri4pl t4ross 3trumm 5t4rup 3t2ruu 3t2rü 4trüü
2t1s t3s2a ts4aa tsa5is t4saju tsa4lan 3tsehh tse3la 5tsellu 5tsemen 4tsena
5tsensu tsig4 5tsiitsi t4sink 5tsiste ts4laa t2soo t4sor tsp4 t4suss 2t1t
t4tad ttee2 ttes2 t5tsem 3tu 4tuim tu4raj tus1a tu4s5ee tu2si tus3s 4t5uss.
tus3t2 tu5su tu4sä4 tusü4 4tutop 4tuud tuule5 2t1v 1tõ 5tõb 2tõi tõ4l 4tõ4n
4tõp 2t5õun 1tö 4töe 4tök töö5k töö3p 1tä täh4t3a tä5ke 4täm 1tü tü5he.
tü3hi 2t1ž t2že 5tžek 3tžem uaa4 u3aast ua2b u5abi u1ae ua4he uai4k u3ain
ua2ja u3akt ua2l u3all u3amet u1an ua4nu u5apar ua2re ua5ree u5art ua2s
u3ast u1au uau4d ua2v u5avald u1b u4dalu u4deh udeo4 udo4r u5eal u3eel u3eks
ue2ma ueo4 ue4r u1f u1g u4gi4d ug2ra u5graa u4gü uh4tem uh4ter uh4tin uh4tis
uidu5 ui2ga ui4h u3iha u3ilm 5uim. uina2 uinas5 ui4si 3uisut uite4h ui4to
ui4vala ui4vel ui4vo u1j u5ja u4juj u4jum 3ujumi u1k ukaa4s ukii4g ukki5
ukop4 u3kraa u5kro uku4sa uk4vi ul4a ul4deh uldi4 ul4kr ul4len ul4lui ultra5
u3lu uluo4 4u1m umaf4 u4mau 5umbroh umet4 umf4 umia4 umit4 um5p4r unaa4
unaal5 un4dak un4dan un4das un4do u4ni. u1o2 uo4h u2or u3org u1p u3pla up3le
uppe4 up4pis uraa4l u4rag ura4ju u4rala u4rap ur5auk ura4va 3urb. urde3
urea4 u4reos ures4k u4rett urgas4 5urge. u4ri4met u4rini uris4k urka4v uro4r
u4rulu u2sa2 u5sa. usad4 u4sae u4salu us5aste u3sea useg4 us5elek u4sett
u3setu u5sev us4fä us5g u4si4d usi4g u4si4h us5ind usi4va us3kr u2so us5o2h
us3ole uso4r us3p4 u3s4por usui4 3usuli u4suss u2sõ u2sü us3üh u1t ut4kl
utos2 utot4 ut4ru ut4so utt4r utu4s utü4h uu5al 4uud uu4du. uu4kak uuk5ri
uu4mal uu4mis uu4pü uu4ran uu4ras uu4rau uu4rav uu3sa uusa3k uus4ke u3uss.
uu4sul 4uut uu4tas uu4tis uu4tüh u5uuri u1v u4vau u1õ2 uä2 u3är u1ü2 už4l
vaa4re4 va4as 4vabi vae4r vag4 va5he 4vaia 4v3ain vak4v va4la. va4lai 4valdi
val4ga4 va4lü vana5i vane2 4vanku van4ta van4te vap4r v4ar 4varm var4p 2vart
4varuh 4varve va4sas vas4k vast4r vat4r 4vatud vau4d vav4 4vb 2v1d 3ve vee3a
vee3k vee5la vee3sp 4vehi vei4sa ve4ol veot4 ve4rah ves4p 2vf 2vg4 2v1h 3vi
via2 vid4 4videa vip4 vi3pl vir4k vi4sak vis4ko4d 2v1j 2v1k 2v1l 2v1m 2v1n
voo5lu 2v5p 2v1r 2v1s 2v1t2 v3tr vu4sa vu4su4 2v1v 3võ 4võig 4võ4li 4võm
võr4k5 3vä vää4re4 vää4ru 3zo zook4 zoos4 õ1b õbe3 õ1d õea4 õe4lan õe3lu
õet2 õeu4 õ1g õh4vu õi4a õi4b õie5k 3õiel 3õigu õi4ko õise4 õi4su4 õ1j õk4kõ
õl2d õ4lim õ4lit õl4mad 3õmbl õnet4s õ2p õ3pa õpi5e õp2pa 4õp3r õranda5
õra4s õr4da õr4gaa õr4gar õr4go 4õs õs4a õ4tü4 õude3 õ1v4 õõ5p õõre4 õõ4rel
õõ4ta öa2 ö1b ö1d 5ö2dee ödi4k 3öeld öep4 öet4r ö1g4 ö1h öi4a öi4g öi4s ö1j
ö1k ö2kon 3ökono ök4v ö1l öli2s ölis5a ö1m öo2 ö2p3au öp4lu ö4raa ö4rau
ör4da ör4dell ör4e ö4ri4l ö4ro4 ö4rä ö4rül ös4tii ö4to4 ö4tü4 ö1v ö3õ öö3a
öö3e4 öö5i 3öölan öö3o ööt4r öü4 äa4 ä1b äbus5 äbut4 ä1d äe3a4 äe1o ä1g
äga4ri ähe5a äidi4s äike3 äi4lo äi4lu äi2s äisa4 äi4sõ äi4tar ä3j ä2ke 3äke.
ä5ker ä4kõ äli2s äl4ko 5ämbl ä4nah än4deo änet4 än4to4 äok4 ä4ra5a ära3o4
ä4rar äre4lis äret4 ärge4l ärii4 äri4kl äri4sel ä4riste är4kar ä4ro 5ärrit
är4ta är2va ä4rõ äs4ko äs4nai äs4p äs4san äs4so ät4ri äu4d ä1v ävee4 ää4kin
ääo4 ää4rase 5ääris. üaa4 ü1b üdame5 ü1g ü2h ühe5i4 1ühen 3ühik. ü3hit ü1j
ükan4 ük4kas ük3l ül2d üld5a2 ü2le 3ülek ü5lel üle4mas 1üles ülesä4 ül4gav
ül4gee ü4lih ülii4 3üliko ü4liõ ül5kl ül5la ül4mei ülo4r ülp4 ült4 üma4rak
üma4ru ümi4ko ü5ne üni4s üot4 üp3l üp5p4 üp3r üpsu4 ürd4 ürik4 üs4o üs4pr
üs4tal üs4tas üta4r ütee4l 5ütlev ü4t3r üt4ru ü1v ü4ü üü2l3a2 üü4le üü4lo
üü4pe 1ža 4žb 1že 5žee 5žer 4žf 1ži 4žj 4žk 4žl 4žm 4žn 3žo 4žp 4žt 5žö 5žü
2žž 3ša 4šak 4šau 1še 3š4i šis4k 4šk 5šo 4št 3šu4
 PATTERNS
end
EU =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
 % Rule SR1
 % Vowels are kept together by the defaults

 % Rule SR2
 % Attach vowel groups to left consonant
1ba 1be 1bo 1bi 1bu 1ca 1ce 1co 1ci 1cu 1da 1de 1do 1di 1du 1fa 1fe 1fo 1fi
1fu 1ga 1ge 1go 1gi 1gu 1ja 1je 1jo 1ji 1ju 1ka 1ke 1ko 1ki 1ku 1la 1le 1lo
1li 1lu 1ma 1me 1mo 1mi 1mu 1na 1ne 1no 1ni 1nu 1pa 1pe 1po 1pi 1pu 1qa 1qe
1qo 1qi 1qu 1ra 1re 1ro 1ri 1ru 1sa 1se 1so 1si 1su 1ta 1te 1to 1ti 1tu 1va
1ve 1vo 1vi 1vu 1wa 1we 1wo 1wi 1wu 1xa 1xe 1xo 1xi 1xu 1ya 1ye 1yo 1yi 1yu
1za 1ze 1zo 1zi 1zu 

 % Rule SR3
 % Build legal consonant groups, leave other consonants bound to 
 % the previous group. This overrides part of the SR2 pattern
 % group.
1l2la 1l2le 1l2lo 1l2li 1l2lu 1r2ra 1r2re 1r2ro 1r2ri 1r2ru 1t2sa 1t2se
1t2so 1t2si 1t2su 1t2xa 1t2xe 1t2xo 1t2xi 1t2xu 1t2za 1t2ze 1t2zo 1t2zi
1t2zu 1b2la 1b2le 1b2lo 1b2li 1b2lu 1b2ra 1b2re 1b2ro 1b2ri 1b2ru 1d2ra
1d2re 1d2ro 1d2ri 1d2ru 1f2la 1f2le 1f2lo 1f2li 1f2lu 1f2ra 1f2re 1f2ro
1f2ri 1f2ru 1g2la 1g2le 1g2lo 1g2li 1g2lu 1g2ra 1g2re 1g2ro 1g2ri 1g2ru
1k2la 1k2le 1k2lo 1k2li 1k2lu 1k2ra 1k2re 1k2ro 1k2ri 1k2ru 1p2la 1p2le
1p2lo 1p2li 1p2lu 1p2ra 1p2re 1p2ro 1p2ri 1p2ru 1t2ra 1t2re 1t2ro 1t2ri
1t2ru 
 % We now avoid some problematic breaks.
su2b2r su2b2l
 PATTERNS
end
HR =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
a1a2 a1e2 a1i2 a1o2 a1u2 e1a2 e1e2 e1i2 e1o2 e1u2 i1a2 i1e2 i1i2 i1o2 i1u2
o1a2 o1e2 o1i2 o1o2 o1u2 u1a2 u1e2 u1i2 u1o2 u1u2 a1ba a1be a1bi a1bo a1bu
a1ca a1ce a1ci a1co a1cu a1ča a1če a1či a1čo a1ču a1ća a1će a1ći a1ćo a1ću
a1da a1de a1di a1do a1du a1dža a1dže a1dži a1džo a1džu a1đa a1đe a1đi a1đo
a1đu a1fa a1fe a1fi a1fo a1fu a1ga a1ge a1gi a1go a1gu a1ha a1he a1hi a1ho
a1hu a1ja a1je a1ji a1jo a1ju a1ka a1ke a1ki a1ko a1ku a1la a1le a1li a1lo
a1lu a1lja a1lje a1lji a1ljo a1lju a1ma a1me a1mi a1mo a1mu a1na a1ne a1ni
a1no a1nu a1nja a1nje a1nji a1njo a1nju a1pa a1pe a1pi a1po a1pu a1ra a1re
a1ri a1ro a1ru a1sa a1se a1si a1so a1su a1ša a1še a1ši a1šo a1šu a1ta a1te
a1ti a1to a1tu a1va a1ve a1vi a1vo a1vu a1za a1ze a1zi a1zo a1zu a1ža a1že
a1ži a1žo a1žu e1ba e1be e1bi e1bo e1bu e1ca e1ce e1ci e1co e1cu e1ča e1če
e1či e1čo e1ču e1ća e1će e1ći e1ćo e1ću e1da e1de e1di e1do e1du e1dža e1dže
e1dži e1džo e1džu e1đa e1đe e1đi e1đo e1đu e1fa e1fe e1fi e1fo e1fu e1ga
e1ge e1gi e1go e1gu e1ha e1he e1hi e1ho e1hu e1ja e1je e1ji e1jo e1ju e1ka
e1ke e1ki e1ko e1ku e1la e1le e1li e1lo e1lu e1lja e1lje e1lji e1ljo e1lju
e1ma e1me e1mi e1mo e1mu e1na e1ne e1ni e1no e1nu e1nja e1nje e1nji e1njo
e1nju e1pa e1pe e1pi e1po e1pu e1ra e1re e1ri e1ro e1ru e1sa e1se e1si e1so
e1su e1ša e1še e1ši e1šo e1šu e1ta e1te e1ti e1to e1tu e1va e1ve e1vi e1vo
e1vu e1za e1ze e1zi e1zo e1zu e1ža e1že e1ži e1žo e1žu i1ba i1be i1bi i1bo
i1bu i1ca i1ce i1ci i1co i1cu i1ča i1če i1či i1čo i1ču i1ća i1će i1ći i1ćo
i1ću i1da i1de i1di i1do i1du i1dža i1dže i1dži i1džo i1džu i1đa i1đe i1đi
i1đo i1đu i1fa i1fe i1fi i1fo i1fu i1ga i1ge i1gi i1go i1gu i1ha i1he i1hi
i1ho i1hu i1ja i1je i1ji i1jo i1ju i1ka i1ke i1ki i1ko i1ku i1la i1le i1li
i1lo i1lu i1lja i1lje i1lji i1ljo i1lju i1ma i1me i1mi i1mo i1mu i1na i1ne
i1ni i1no i1nu i1nja i1nje i1nji i1njo i1nju i1pa i1pe i1pi i1po i1pu i1ra
i1re i1ri i1ro i1ru i1sa i1se i1si i1so i1su i1ša i1še i1ši i1šo i1šu i1ta
i1te i1ti i1to i1tu i1va i1ve i1vi i1vo i1vu i1za i1ze i1zi i1zo i1zu i1ža
i1že i1ži i1žo i1žu o1ba o1be o1bi o1bo o1bu o1ca o1ce o1ci o1co o1cu o1ča
o1če o1či o1čo o1ču o1ća o1će o1ći o1ćo o1ću o1da o1de o1di o1do o1du o1dža
o1dže o1dži o1džo o1džu o1đa o1đe o1đi o1đo o1đu o1fa o1fe o1fi o1fo o1fu
o1ga o1ge o1gi o1go o1gu o1ha o1he o1hi o1ho o1hu o1ja o1je o1ji o1jo o1ju
o1ka o1ke o1ki o1ko o1ku o1la o1le o1li o1lo o1lu o1lja o1lje o1lji o1ljo
o1lju o1ma o1me o1mi o1mo o1mu o1na o1ne o1ni o1no o1nu o1nja o1nje o1nji
o1njo o1nju o1pa o1pe o1pi o1po o1pu o1ra o1re o1ri o1ro o1ru o1sa o1se o1si
o1so o1su o1ša o1še o1ši o1šo o1šu o1ta o1te o1ti o1to o1tu o1va o1ve o1vi
o1vo o1vu o1za o1ze o1zi o1zo o1zu o1ža o1že o1ži o1žo o1žu u1ba u1be u1bi
u1bo u1bu u1ca u1ce u1ci u1co u1cu u1ča u1če u1či u1čo u1ču u1ća u1će u1ći
u1ćo u1ću u1da u1de u1di u1do u1du u1dža u1dže u1dži u1džo u1džu u1đa u1đe
u1đi u1đo u1đu u1fa u1fe u1fi u1fo u1fu u1ga u1ge u1gi u1go u1gu u1ha u1he
u1hi u1ho u1hu u1ja u1je u1ji u1jo u1ju u1ka u1ke u1ki u1ko u1ku u1la u1le
u1li u1lo u1lu u1lja u1lje u1lji u1ljo u1lju u1ma u1me u1mi u1mo u1mu u1na
u1ne u1ni u1no u1nu u1nja u1nje u1nji u1njo u1nju u1pa u1pe u1pi u1po u1pu
u1ra u1re u1ri u1ro u1ru u1sa u1se u1si u1so u1su u1ša u1še u1ši u1šo u1šu
u1ta u1te u1ti u1to u1tu u1va u1ve u1vi u1vo u1vu u1za u1ze u1zi u1zo u1zu
u1ža u1že u1ži u1žo u1žu % b1b b1c b1č b1ć b1d b1dž b1đ
b1f b1g b1h 1bj 2bj. b1k 1bl 2bl. 2b1lj b1m b1n b1nj b1p 1br 2br. b1s b1š
b1t 1bv 2bv. b1z b1ž c1b c1c c1č c1ć c1d c1dž c1đ c1f c1g c1h 1cj 2cj. c1k
1cl 2cl. 2c1lj c1m c1n c1nj c1p 1cr 2cr. c1s c1š c1t 1cv 2cv. c1z c1ž č1b
č1c č1č č1ć č1d č1dž č1đ č1f č1g č1h 1čj 2čj. č1k 1čl 2čl. 2č1lj č1m č1n
č1nj č1p 1čr 2čr. č1s č1š č1t 1čv 2čv. č1z č1ž ć1b ć1c ć1č ć1ć ć1d ć1dž ć1đ
ć1f ć1g ć1h ć1j ć1k 1ćl 2ćl. 2ć1lj ć1m ć1n ć1nj ć1p 1ćr 2ćr. ć1s ć1š ć1t 1ćv
2ćv. ć1z ć1ž d1b d1c d1č d1ć d1d d2ž d1đ d1f 2d1g d1h 1dj 2dj. d1k 2d1l
2d1lj d1m d1n d1nj d1p 1dr 2dr. d1s d1š d1t 1dv 2dv. d1z dž1b dž1c dž1č dž1ć
dž1d dž1dž dž1đ dž1f dž1g dž1h 1džj 2džj. dž1k 1džl 2džl. 2dž1lj dž1m dž1n
dž1nj dž1p 1džr 2džr. dž1s dž1š dž1t 1džv 2džv. dž1z dž1ž đ1b đ1c đ1č đ1ć
đ1d đ1dž đ1đ đ1f đ1g đ1h 1đj 2đj. đ1k 1đl 2đl. 2đ1lj đ1m đ1n đ1nj đ1p 1đr
2đr. đ1s đ1š đ1t 1đv 2đv. đ1z đ1ž f1b f1c f1č f1ć f1d f1dž f1đ f1f f1g f1h
1fj 2fj. f1k 1fl 2fl. 2f1lj f1m f1n f1nj f1p 1fr 2fr. f1s f1š f1t 1fv 2fv.
f1z f1ž g1b g1c g1č g1ć g1d g1dž g1đ g1f g1g g1h 1gj 2gj. g1k 1gl 2gl. 2g1lj
g1m g1n g1nj g1p 1gr 2gr. g1s g1š g1t 1gv 2gv. g1z g1ž h1b h1c h1č h1ć h1d
h1dž h1đ h1f h1g h1h 1hj 2hj. h1k 1hl 2hl. 2h1lj h1m h1n h1nj h1p 1hr 2hr.
h1s h1š h1t 1hv 2hv. h1z h1ž j1b j1c j1č j1ć j1d j1dž j1đ j1f j1g j1h j1j
j1k j1l 2j1lj j1m j1n j1nj j1p j1r j1s j1š j1t j1v j1z j1ž k1b k1c k1č k1ć
k1d k1dž k1đ k1f k1g k1h 1kj 2kj. k1k k1l 1k2lj 2klj. k1m k1n k1nj k1p 1kr
2kr. k1s k1š k1t k1v k1z k1ž l1b l1c l1č l1ć l1d l1dž l1đ l1f l1g l1h l1k
l1l 2l1lj l1m l1n l1nj l1p l1r l1s l1š l1t l1v l1z l1ž lj1b lj1c lj1č lj1ć
lj1d lj1dž lj1đ lj1f lj1g lj1h lj1k 1ljl 2ljl. lj1lj lj1m lj1n lj1nj lj1p
1ljr 2ljr. lj1s lj1š lj1t 1ljv 2ljv. lj1z lj1ž m1b m1c m1č m1ć m1d m1dž m1đ
m1f m1g m1h 1mj 2mj. m1k 1ml 2ml. 2m1lj m1m m1n m1nj m1p 1mr 2mr. m1s m1š
m1t 1mv 2mv. m1z m1ž n1b n1c n1č n1ć n1d n1dž n1đ n1f n1g n1h 2nj. n1k 1nl
2nl. 2n1lj n1m n1n n1nj n1p n1r n1s n1š n1t 1nv 2nv. n1z n1ž nj1b nj1c nj1č
nj1ć nj1d nj1dž nj1đ nj1f nj1g nj1h 1njj 2njj. nj1k 1njl 2njl. 2nj1lj nj1m
nj1n nj1nj nj1p 1njr 2njr. nj1s nj1š nj1t 1njv 2njv. nj1z nj1ž p1b p1c p1č
p1ć p1d p1dž p1đ p1f p1g 2p1h 1pj 2pj. p1k 1pl 2pl. 2p1lj p1m p1n p1nj p1p
1pr 2pr. p1s p1š p1t 1pv 2pv. p1z p1ž r1b r1c r1č r1ć r1d r1dž r1đ r1f r1g
r1h r1j r1k r1l 2r1lj r1m r1n r1nj r1p r1r r1s r1š r1t r1v r1z r1ž 1sb 2sb.
s1c 1sč 2sč. 1sć 2sć. 1sd 2sd. 1sdž 2sdž. 1sđ 2sđ. 1sf 2sf. 1sg 2sg. 1sh
2sh. 1sj 2sj. 1sk 2sk. s1l 1slj 2slj. 1sm 2sm. s1n 2sn. 1snj 2snj. s1p 1sr
2sr. 1ss 2ss. 1sš 2sš. s1t 2st. 1sv 2sv. 1sz 2sz. 1sž 2sž. 1šb 2šb. š1c š1č
š1ć 1šd 2šd. 1šdž 2šdž. 1šđ 2šđ. 1šf 2šf. 1šg 2šg. 1šh 2šh. 1šj 2šj. 1šk
2šk. š1l 2š1lj 1šm 2šm. š1n 2š1nj 1šp 2šp. 1šr 2šr. 1šs 2šs. 1šš 2šš. 1št
2št. 1šv 2šv. 1šz 2šz. 1šž 2šž. t1b t1c t1č t1ć t1d t1dž t1đ t1f t1g t1h 1tj
2tj. t1k 1tl 2tl. 2t1lj t1m t1n t1nj t1p 1tr 2tr. t1s t1š t1t 1tv 2tv. t1z
t1ž v1b v1c v1č v1ć v1d v1dž v1đ v1f v1g v1h v1j 1v2je vj. v1k v1l 2v1lj v1m
v1n v1nj v1p 1vr v1s v1š v1t v1v v1z v1ž z1b 1zc 2zc. 1zč 2zč. 1zć 2zć. z1d
1zdž 2zdž. 1zđ 2zđ. 1zf 2zf. z1g 1zh 2zh. 1zj 2zj. 1zk 2zk. z1l 2z1lj z1m
z1n 1znj 2znj. 1zp 2zp. z1r z1s 1zš 2zš. 1zt 2zt. 1zv 2zv. 1zz 2zz. 1zž 2zž.
ž1b 2žb. 1žc 2žc. 1žč 2žč. 1žć 2žć. 1žd 2žd. 1ždž 2ždž. 1žđ 2žđ. 1žf 2žf.
1žg 2žg. 1žh 2žh. ž1j 1žk 2žk. 1žl 2žl. ž1lj 1žm 2žm. ž1n 2žn. 2ž1nj 1žp
2žp. 1žr 2žr. 1žs 2žs. 1žš 2žš. 1žt 2žt. 1žv 2žv. 1žz 2žz. 1žž 2žž.
% 2d1vj 2d1vr z1g2nj ć1s2t d1s2m j1z2g r2n1t r2z1n m2p1t 2d1vl r2t1c
r2n1c r2č1k 2s1hr z1v2l 2z1vr r2k1n r2c1n r2h1nj s2p1n j1s2l r2d1n .zg2
r2dž1b 2š1tv r2t1s n2t1s 2s1kr r2n1k d1š2k d1s2p r2t1m 1r2je k2s1p t1s2t
l2m1s r2h1k j1s2t s1v2l r2p1c t1k2l s1k2l n2t1n 2d1ja 2rt. z1r2j d1s2t n2k1c
r2t1k r2g1n r2h1t .na2j1 .be2z1 .iz1 .is1 .ne2o3 r2t1n r2v1n r1s2t n2s1t
l2f1t
 PATTERNS
end
IA =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
.ch2 .de4s .in1 .se4i a1a a1b a2b1l a3b4lo a1ca a1ce a1ch a4chr a1co a1cr
a1cu a1d 1adm 1adv ae1 a1el aero3 a1g a4g3ed 1agg a1h a1ic a1is a1iv a1j a1k
a1la a1le al3ei a1lo a1lu a1m 3anim an4sp a1o a1p a1q a1ra a1ri a1ro a1ru
a1ry a1s2h 3asth a1t atyr4 a1v a1w a1z 1ba 2b1b b3bo b1c 2b1d 1be b1h 1bi
bi4s3a b1j b1lu b2ly b1m b1n 1bo b1p 1b2r 2b1s2 b1t 1bu bu1e bu1i b1v ca1i
2c1c c1d 4c3enn 1chr 2chs 2cht 1chu 1ci 2c1k 1c2l 2c1m co4cl co3p2 c1q c2r
c1s2 2c1t ctro3 cu1a cu1e cu1i 1cy cy4ne cyr2 c1z 1da 2d1d 1de de4ru des3e
de4s3o de4su 2d1g d1he dia3s4 di3p4t di4sa di4s3e di4si di4so di4s3u 2d1j
2d1m 1do do4l3a 4d3osm d2r dro3s4 du1a du1e du1i 2d1v dy2s e1a e2au e1b e1ca
e1ce e3che e3chi e1co e1cr e1cu e1d e1e e1f 1eff e1g e1h e1i e1j e1k e1la
e1le e1lo el3od e4l3om e1lu e1m e4m3ag 2enl eno3p4 e1o eo3g2 eo3p2 e1q e1ra
e1ri e1ro 4erog ero3p4 e1ru er3ur e1ry es4em e2st es3ue e1t eu1 eu4ce e1un
e1v e1w 1fa 2f1f 2f1h 1fi 1f2l 1fo 1f2r f1t 1fu 1ga 2g1d 1ge 4g3evi 2g1g 1gi
4g3ima g2l 2g1m 2g1n 1go 1g2r 2g1s2 1gu1 gym2 gymn3 gy4na gy4r3a 2g1z h2e
hec2 hect3 he3ur h3loc 2h1m h1n ho3g2 ho3p2 ho3rh h2r h1s h1t i1a ia4l3a
i1b2 i1c i1d ido3 idop4 i1e i1f i1g i1h i1i i1k i1l i1m i4mad 1imb 1inf 1inr
ins2 1inv i1o1 io3g2 ios2 io2x i1p i1q i1ra i1ri i1ro iro3p4 ir3ur is3ac
is3as is3au is3eq is3es is3il is3in i3s4ph i1t i1u i1v i1z ka4le ke1 kra1
4l3alg 4l3arc l1b 2l1c 2l1d le3ch le4id 2l1f l1g 2l1h 1li 2l1k 2l1l ll3ur
2l1m l4m3od l1n 2lod l3odo 4lopi 2l1p l1q 2l1s2 2l1t l4t3un lu1e lu1i 2lur
2l1v 1ly ly3ch 1ma 2m1b m1c 1me me3ch me4s3e m1f 1mi mi3p2 mis4i m1j m1l
2m1m mme4n3 2m1n mn3am mn3as mno1 mn3ob mn3op 1mo 4m3ony mo3p2 mo3rr mos4p
mo3s4t 2m1p m3ps m1s2 1mu 2m1v 1my my4rr 1na n1ae n3alg n3ani n1a2p n1au n1b
n1c 2n1d 1ne n1eq n1ex n1f n1g n1h 1ni n1iq ni3sp n2it n1j n1l n1m n1n2 1no
nob4l n3o3s4p n1ox n1q n1r n1s n4s3ie n4sir n2sl ns2t n1t n4t3ah n4t3ap 1nu
nu1a nu1e nu1i n1v 1ny n1z o1a o1b ob3lo 1obs o1c oc3le o1d o1e o1f o1g o1h
o1i o1j o1l om4na on2a ono1 onos4 ons2 o1o o1p o1q o1ra o1ri o1ro or4rh o1ru
o1s2l os4po o1t o4t3ac oto3s4 ou1 o1ug o1v oy1 o1z 1pa pan3s 1pe 1ph 1pi
1p2l pl4a 4pl3op p1n p2n1a p2ne 1po 2p1p p4p3ia 1p2r 2p1s p4s3od 3p2sy 2p1t
1pu pu1b2 2pu1e pu1i pyl1 py4lo qu2 qua4n 4r3alg 2raq 4r3arc r1b r1c 2r1d
1re re3ch regi3 4r3enn re3ut r1f 2r1g 1rhi r1hu r3hyd r1j r1l 2r1m r1n r1p
r1q r1r rr3aq r1s2 2r1t ru1a ru1e ru1i r1v r1w ry4se r1z 1sa s3abu 4s3act
2s1af s3agr s3ann 2s1ap 2s1aq s3arg s3arm s3art 2s1b 1s2c scle4 s1d 1se 2s1f
2s1g s1h 1si 4s3ige s3iro s1j 1sk s1l s4lav 2s1m s1n 1so sob2 s3obe s3obl
s3occ s3odo s3ord s3org s3oss 2s1ox s1p 2spa spa4i 2spl 2spo s1q s1r 2s1s2
s3sa s1t 1su su1a su4ba su4br su1e su1i 2s1un 2s1v 1sy 4t3alg 4t3amb 4t3art
2t1d 4t3eco 2t1f 2t1g th1l 2thm ti3s4p t1l 2t1m tmo1 to3s4p 4t3oxy 2t1p t2r
4tr3or 2t1s 2t1t tu1a tu1e tu1i tu4s3a ty1 2t1z u3ani u1as u1av ub3al ub1l
ub3ro u1ca u1ce uc3em u1ch u1co u1cr u1cu u1d u1el u1ib u1ic u1la u1le u1lo
u1o1 u1ra 3urgo u1ri u1ro u1ru u2st u1t u1u u1v va1i vi3ru 2vn v2r w2n1 x1a
x1c x1e x1h x1i x1o x1p x1q x1s2 x1t x1u xu1a x1y1 1xyl y1a y1b yc1a y1ce
ych1 y1co yc4t3a ydr1 y1e y1g y1h y1i 2yl y3lac yl3am y1le y1lo yn3an yn3eg
y1o ypo1 ypos4 y1r yro1 yros4 ys1e y1t y1u y1z ze1 1zi 1zu1 2z1z
 PATTERNS

 lang.exceptions <<-EXCEPTIONS
alc-un alc-u-nis-si-me alc-un-men-te a-lic-un a-lic-u-nis-si-me
a-lic-un-men-te mos-lem qualc-un qualc-u-nis-si-me qualc-un-men-te
 EXCEPTIONS
end
IS =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
.að3 .aða4 .aðk2 .aðl4a .af3n .af3re .afr3í .af1s4 .agn5ú .al3e .al4l .am4s
.an3k .ann4e .ar2 .ar3a4b5 .arth5 .asp3 .aum5a .ám4 .án4a .ba4 .da4 .dam5a
.dav3 .dr4 .ds4 .du4 .dust5 .ed5ik .eftir5 .eigin5g .eink4 .ekt4 .er4m .eyf2
.fa4 .fi4 .fjár3 .fl4 .fla4 .fr4 .frá1 .ga2 .gar4 .gas5l .gd4 .gem5 .gja2
.gl2 .gr4 .gu4 .her5sk .il4 .ingj5 .is4m .ís1l .ja2 .jar4 .ka4 .kal5e .kam5e
.kapí3 .kart5 .kast3 .kn4 .kr4 .kur4 .la4 .lag5e .leik5sv .líb5 .lu4 .ma2
.maj5 .mak5r .mi4 .mj4 .mu4 .mynst4 .na2 .ní5f .ný5f .ol4íu. .óa4 .óð5al
.óf4 .óg2 .ók4 .óm4i .ós2 .pa4 .pl4 .ra2 .ram4 .rí4 .róð4 .rúm3 .saman5 .sk4
.ski4 .skj4 .skr4 .sl2 .sm4 .smá3l .sn4 .snar5a .sp4 .spr4 .st4 .sta2 .ta4
.ti2 .til3 .tí5f .tr4 .tu2 .tví1 .ung3l .unn5usta .úr1 .út1 .út5s .vegg5s
.vist3 .yfir3 ."xvi3s .öfl3 .ögr5 .ör3s .öt3u 2a3a4 a4ab a4ad 2a1á2 2a1b
ab4a 3abís a5by ab"xk4l 4ac 2a1d4 a5dó a4du 1að 4aðað að3al að3ar 2aðfa
4aðfö að3g að3i 2aðl að4li 4að2m 2aðsh 3aðu. 2aðv 2a1e a5ei a4es 2af af3ald
af3arn a3fá af4fr af3g a1fj a3fló a1flu af5ork a1fr af3ré afr4u a5fr"x 4afsd
af1sk 4afsso af2u a1ful a1fun 3afurð 2ag a3gau ag5ál ag5is a5gj agn4ara
ag2ne ag5ot a1gr ag4ra ags4ið ag4sp ag4stj ag4ul ag3"xð 4a1h 4ai a3ið a4in
aí4h 2aj a3jö 2ak akaup4s a5ká a1ke a5kinnin a5kistu a1kj ak5rei aks4l 4akss
ak3u a3kv a5ky a5ký a3kö 2al a1lag 4aland a5landið a5landinu alas4 alá4
a4lem al3er al1f al1g 5alge 3alh alis4 al4ín al3kj alk5s al3k2u al4lí all2s
allst4 al4lý 4almað al5mann al5m2i a3log a5lok al5op a5lóð al4s"xt al5up
al5ú al3v4 a3ly a1l"x a1lö 2am am3ang a3mann am3ari am3ars am3a4s am3dr a3mí
am3k am2m amm4is a1mó am3se ams2i am1t 1an 3an. 3ana. an3ada 4anag 2anal
4anau 2aná 4and. and1e 4an4dí andr4 4andö 4ane an5ei 2ang an4ga ang1d an4gj
ang5spi an2g3ö 4anib 4anið an5ín 2ank ank5l ank3v 3anm ann5d 4annf 4annh
ann1k 4annl 4anns annsk4 4an4o anst4 an3sti an3tí 3anu 4anú 4aný 4an"x 4anö
2a3o 2a3ó 2ap ap3al a3per a3pil a3po a5pre ap3te a5p4un a5pör 1ar 3ar.
ar3afu ara5kr ar3ang 4arani ar4arp ar2as ar5ast. ar3au 2ará4 4aráð 5ar3ák
3ar3ár 3ar1ás ar1át 3ard2 4ardí 4arð. arðar5á 4arði 4arðs 3arðu. 2are 3ar1ef
4aref. 5areig 5arein a3rek ar3el ar3en ar5er a3ret 4a1ré 2arf 3arfe 3arfé
arfs3k ar1fu ar3gj ar4gr"x args4 arg3sl 4ar5ið 4arif ar3in ar4ind ar5ist.
4a5rit 4a1rí ar3j4 4ark. ark4is ar5kj ar3kr4 4arms ar3mú 4arna. 4aroð 4arol
4arot 2aró 2arp 4arra arr2i arr4u ar4sá 3arse ar1sk ar4spi arst4 5arstí
ar3su ar5til artr2 ar5trað ar3u ar4uð 4ar4ug 5arum 2ar1ú a5rús ar3v4 ar3yf
4arý 2ar"x a3r"xð ar5"xv 4arö as2 4a1sa as3an 2a3sá 4ase 4asé 2asi a5sinna
2asj 4a1sk 2asl a3slag 2a1sm 4asn 4aso 4asó 2asp aspít4 4ass ass4v 1ast
4astað ast4and 4astau 4aste 4asté 4astig 4astin ast4ing 4astirð 4a1stí 4astj
ast3l 4asto 2astó 4astrá ast5ráð 4astrí 4a3str"x 4aströ 4astul 4a3st4un
4astú 4a3sty 4ast"x 4astö 2a1su 2a1sv 4as4y 2asý 4as"x 2asö 2at at3að a3tak
a3tal at4anv ata4r a1te at3ey 3ath a1til a3tj 3atk atns3 a4tó atr4a at1re
3at1ri at2sp a5t2un a1tú at4ve 3atvi a1tö 2a4u2 4auð. auð5li 5auðn aug4as
au4m aum5ba aum5un aun5dr aup5e aup3l a5upp au4s ausa5m au4t 2a1ú 2a1v
av4ar. a3vir 2ay a5yf 4az 2a1't a2'tó 2a3"x 4a5ö á1a áak4 áa5lo á1b á4bu
á1d4 4áð áð2s áð3sn áð3sta áð2u áð3us á1e áf2 á5fá á5fí á3fl áfl"xð4 áf5un
ág2i ágl4 ágr2 ág1s ág3v á1h á1i ák2a ákam4 ákap4 ákó4 ála3m ál3arf ál2as
á5lau á3let álf3d4 álf5sk ál4m álm5an álm5u álp3 ál4se ál5sva ál5ug á5lú
ál3"xð 2ám ámál5a ámsl4 á2n án4aro án2as án4o á3ný 5án"x á3o 4áp ára5g ár3an
árar4 á5ré ár3f4 ár5g ár5k4 ár1m árns4 árn5sl ár2st ár5t ár1u ár3v á5r"x
ás5en á1sk á2ska á4ske á3s4l ás2m ást2 ást5i ást5ráð ást5rík ást5v 4ásu4
ás5va át3að á1te átr4as áttar3 5áttin. átt3un á1t"x á1u áuk4 á3ve á3ví á1v"x
á1't á5"xð b2a 4ba. baðk4 ba4h bak5sl ba2n 4bana 4baní bank5an 4bans b5ant
bar2b barð4as bar2n bá4s 2b4b bb3að bb3an bb5arn bb3i bb3uð 1be bess4 b2i2
bið5i bið5lis bið5r4 bif1 bilj5 bill5 4binn bisk3 b4it bit2a 4bía 2b3ís
2b3íu 3bj bjar2 b4l2 bl4íunn 4bn 5bo 3bó4 bók3s b4r2 br5að bra4s 3bro br4u
3brú 4bum4 bur2 3burð burst5að bu4s 1bú búf4 bú3sta 1by 1bý b"xk2i b"xn4a
1b"xr b5"xttism 1bö 4böki c4a ci4 ck4 4da. daf4 dak2 3dal. 5dals da1m4 d5ang
d4aní d4arad d4ar4að dar4ár d3arf d5arp dask4 da3sl 4dav d1b 2dd 4dea d5ef
3deg 1deil d1en d5eó 5dep d1f4 d1g2 d4gi d1h d1i di5fu d3ill dim4 di3ma
di3nav d2ine dir3s dí3d d5íð d5ínu 3dís dív3 3dj4 djarf5a d1k2 d1l2 d2la
dl3að d3lag d3lau d4lið dl3u d1m d5olf d5óð d3óf dó5lí 1dó2m dóm5an dó5ne
3dór dó2s dós5e 4dq d5raðf dr4aðs5 d5raðst drafn4 dr4ara 3dreg d5reip d5rey
d5riða d3rík d5roð dru4 d4r"xt 2ds d5sal d4sjö dsk2 ds4ko ds5kun ds1l d5snö
ds1s4 d1st4 d4sti ds4uð d4söf d1t2 d1u duf4 5duft duk4 d4umb du5r"x d4usta
d3ún dún4a dút4 d1v4 4dw 1dy 1dý d3't 1d"x 4d"xf 4d"xr 3dö ð1a ðaf4 ða3g
ðak4 ð4albo ð3ald ðal4is ð4a1m4 ð3a4n ðanmeg4 ðar1a ð3ar3f ðar3l ðar4lis
ðar3t4 ð3arú ðat4a ð3au ð3á2 ð1b ð1d2 ð1e ð3f4 ð1g ð2ga ð2gi ðg4l ð4gn ðgu4
ð3g4ul ð1h ð1i ði3g ðik4 ð3in ðis5l ðist4 ð4ista ðis4ve ðj3as ð3jó ð4ju ð3ke
ð1kr ðk2un ð3kunn ð1kv ð1lá ðl2in ðl4ist ð3lí ðl4ur ð1l"x ð1m2 ðnum4 ð3o ð3ó
ð1p2 ðr5át ð1re ð1ré ð3rik ð3rík ð5ró ðr1u ð3rú ð1r"x ðr"xðis5 ðs5afl ðs5á
ð4seg ðs4inn ð1sk ðskr4 ð4skú ðs5kv ð4skö ðs4lu ð2so ðs3or ðss4 ð1st2 ð2stí
ð3stö ðs4u ð4svi ð2s"x ð1t4 ð1u ð3uð ð3ug ð3ull ð5uls ð5unn ð3unu ð3ur ður5á
ður3f ður5g4 ður5st ð1v ðv5að ðv3ann ðv3arn ð1y ð5ý ð1't eat4 ebr5e ed4e
e1dik ed3it eð3a2 eðal1 eð3il eð4is e2f e3fal ef3i efj5an ef4n 4eft. 2efts5
eg4ge eg3i egr5u eg3u4l egur4s e4i eið5ar eið4st eif4as ei4ka eik3li eik3u
eil3ag eil5ö ei2m eim5u eing4 1eink 4eino eist5að e4k ek2is ekj5a ekn3 ek3u
ek5ú e2l el5ás el4d el3eg elf3in el4gr el1i 4elí el3ín el4ke el2l ell5an
ell3e elleg4 el3ó el3r el1sí 5elsk el4te elu5s e2m em4ba 1embe em5ens em3i4
emj3 em4l eml2i empl5 em5u e2n 4enc en4g eng3a enik4 2enn enn4t en4t ep4h
ep3i epl5i e4pr ep4t e4r er3al er5au er5á 4erð 5ere er5et erf5ar er2fr erf3u
erg5l er4gr er3i er2k er4la erl3i er4lí er4mi erm5in er5ól er5skj er1un er2v
er3ö eröf4 e2s es3a es4ban es4bu 4esj e5ske 4eso esp3a es2s est3að est5ö
e3s"x etik4 et5ils etna4 et5o etr5an etr3u etul4 et2us ext4u 5eyrar é3b é1d
éð2s é3fe é1g4 é5ky é1l éla4g él4ara é2li é4lj él3r ér1 ér4á ér4r érs4 ér4un
ér3v é3sm étt4ug ét4un étur4 f3að fa2g fa5k 1fall fal4u fa4ná fa5p4 f2ar
f3arð f4are f4arg farka5l f3arl fast3e fá3f f5áns fá3rá fá3ta fá3v f1b4
fd2an f1dr f5dú fða4l 1fe f3ef f3ein 3fel f3end ferl5i fer3t f1ey 1fé f4fa
f2fo f1fr ff4st ff"xr4a f1g2 f2ga f2gi fg4n f1h f3ið fik4 f5il. f5ili f3ill
f5ils f5ilv fim3a f4ine f3inu 3firði f3irðu firg2 f3irn 1firs 3f4isk fi5so
f3ist. f3istu fis5v fí4 f5íkv f3ís fj4a fj5aðu fj5ann fj4e f1k2 fl3and fl4at
3flata f5lát f4len fl5g 1flo 5flut flv4 4flý 1flö f1m 4fn fn1g f5n4í fn3k
fn5ok 1fo 4fop forf4 fork4 1fó fr2 4fra. fr3að fra4m fram3l fr5and 4frar
2fri. fr5in frí5m4 f3róf fru4 fr3uð 1fr"x 2f3r"xk 4fr"xn fs3á f4sel f4skaf
fsl4 fs3li fs5na f2so fs5or fsr4 fss4 f4sti f5s4t"x fs1v f4s"x ft3að fta4sk
ft5á f3te ft2s fts5l ft3u ft4ul f1u 4fu. f3uð 3fugl fund4as 2f3ur 5furðul
fur5e furs4 fur3t 4f2us f5ust. f3ustu f1v4 1fy f3yrt f1't 1f"x 1fö för4l g1a
4ga. 4g3að gaf4ar gagl4 3gagn gak4 ga4lag gal4is 5gals 5galt gam3al gam4i
g5and 1gang gap4a g4ard. g2arð 3garð. 3garða 3garði 3garð4s 5garður g3ar3f
gar4kl gar3l gar3t 4gas g4as. g4así g3ast. ga5stað 1gata gat4r gá2 3gáf
gá5le g1b gd4ans g3de g4du gd4v gð4aro 1ge 3gei 2g1el gen4 g5end 3geng g3ent
5gerð ger5í germ4 gerv5a get3r g1f2 ggis5 ggjaf3 ggj5ar gg5rá gg3r"x ggs4v
gg3ug gg2v g4gö g1h g1i 4gi. 4gik gi5kv 3gild g5ill 5gilt gim4a 4g3i4n gis4a
g4isp g5ist"x gír5a gís4 gjaf5ar gjaf5o gjak4 gjal4 gj4asta 1gjö g1k4 gkal4
g1lá g4leð g3leg gl5é gl3f2 g3lit g5lín gl3ót glsk4 3glugg glu3s gl4y g3l"xr
g1m4 gnap4 gnart4 g4ná gn3g g3nó gn4se gn5ug g4ný. 3gol g3or 3góð gór5 gó4ur
g1p g3rak4 gr4an gra2s gras5sv g2rá 1grei g3reis g5reyð gr2i 2gri. grið4
g3rík 3gró 3grund 3grunn g3r"xði g2r"xn 4gs gs1á g4sei gsk4 gs4len gsl2u
gs4lö gs3m gs5or gs3s4 gs4si gs1v gt3að g3te gt4s 2g1u g4uði guðl4 5g2uðs
guð4só g3uðu 5gufu gu4lagi g5ulin g3ull g3uls gu5mið g3un gurf4 gur3g g4usta
g3ú gúst5a g1v g2va g3val 5gyð g1't 1g"x g"xð4as g"xl4 g"xr3 1gö4 h2a4 4ha.
hað4 haf4sp hand5r hat3r há3g hál4 há3re há4ski há5sta hás4u hát4 há5ti
hátr4 há1v he4 hei2 hellis5 hen2r herk4 her3l4 hersk4 4hersla hey5st 4hg h4i
hig4 him5b hin4 hit4as hit4n 2hí2 h5ía hí5b hj4 h2l2 4hl. 4hls hlu4 h4n2
hnja4 hnjá3l holl3u horm5 hó2 hóm5e hót3 hr4 4hs hu4 hug1r hug3u hul5i
hundr4 hú2 húm3 4húr hús5k hv4 hvar4 hvik3 5hy h"xf5a h"xtt4us höst3 2ia
i5as 4i5á 4i1b ibb3 ibl3í 4ic 2id4 i3da i1de i3dr 1ið. 4iðf 2ið3g ið5jarð
4iðr 4iðs ið5sal 2iðu 4ie i3ef 4if if5arn ifat4 i2fen if4g if3is if4t i4fy
4i2g iga3m igð5u ig1en ig5rí 2i1h 2ii i5ið 4ij 4ik ik5á ik3i ik4is ikt5o
i4kvö 2il ila2g il4ara i1lá 4ile ilf4a il1fi il1g4 i5liðu il5in il3ip il5ís
ilí4um il4kv il3lag ill5an il3lá i1lo il4sa il1sk il3sn ilst4 il"xk4 i5lön
4im im4b imb3u im3i im4ið im4la im4m i5mó im4sv 1i2n 4inaf in3an 4inar
inat5r 2i3nau 2ina2v inav3í 4iná 4ind. in4ga ingj5arni 4ingr ingv4 2inns
2innu in1o 4inó in1s4k in2sp in3sta in5ul 4iný 2i3o 4ió 2ip i5pil 3ir. 4ira
2i1rá 2irði 4irðn 4ire 4iré irf2i 4irfs 4irig 2irit 4i1rí 2irk irk3u ir3l
ir1m4 4irnd 4irni. 4irnin 4irnis 4iró irs4á irst4 ir3tal irt5i 4irtl irt4ö
ir3ug 4irú 4irö i2s 1is. 2isa 4isag i5saga i3sam is2as 3isd 2ise 4ishv
3isins 4isí4 4isj i3sjó 2isk is4ka isk5el iski3m isk5inn. 3isko isk2u isk1v
5iskö 2islé is3l"x 5isma is5me 4isni isp3að isp3u iss2i is5sú ist3al 2iste
4isté 4istig i5stik ist4is ist5ín 4isto 4istó 4isty 4ist"x 2istö is5tök is1v
4isvi is4við 5isvin i3sv"x 2isö 2it it3að it5ann i5tei 4ith it4ha it5ill
itis4m it2ka itn5es it3rí it4stö it3un it4urn it4ve 4iu 4iú 4i1v i2v5ís 4ixs
2i3't 4i"x 4iö í1a 4í5ak íal3 í5ald í3ali í2as í5at í5au í5á íb4a í5bar í4be
5íbú í5dag íð2s3 íðsk4 í3el í3en íet3n í5ett í2f íf3eð í4f3i íf5rí ífs3k
íf4sp í2g íg3e í3gil í1h í1i ík3a4 4ík4anar 4ík4ani ík5is íkk2i 5íkm ík2n
íkn5e ík4s ík3us 2íl ílak4 íl2as íl5ár íl5f4 í3lí 5ílmá íl3sk 4ím ím3að
íma3l4 ím3an ím4g ím5o ím5t ím3un í2n í5ná ín5e ín3ge ín5t ínu3g4 ín3ú í3óp
íóp5íu 4íp ír5ak íra4s í4r5i ír4sv ír3t í1r"x ír5ö í2se í4s5j ísl2 3íslen
ísl5i ís2m í2st ís5ter ít5að ít5als ít3i ítj5 ít3re ítr5ó 4íub í5uð 4íul
íu1ma í3un íu5p í3ur í4ura 4íusa íu3t 4íuv ívo4 í5't j2a j3að j5aði 3jaf4n
ja5kl jal2 jal5ið ja5ló j4am j3an j4aram j3ari jark4i jarn4ið j4ar"x jas4
jask4u j3ast jál5as jál4f jálf3a 3járn jár4u jáv3 jávar5 j1e jend4a j4ep
j4er j4et j1i jó5b jó5fr jó2s jó5ug jó3ve j1u juf4 jug2 jug5as ju4gó j4u1l2
jur4e 5j2urt jurt4i j2us4 j3ust. 3jöfn 3jök jöl3k jöl1m kað4s kaf4an ka4fr
kag4as ka4j kaj5a kak4l kal2 3kald 4kalf k4all 3kam4b kam2s5 k3ana k4anaf
k3ann. k4anó k4ant 5kanta 4kapa kark4 1k2ar2l k4arm k3arn kar2r k4art kar4v
kask4 3kass 5kastal k5astu. 1kau 5kaup kák5 kám3 k1b k1d4 2k1end 3kenn 3kerf
5kerl ker4m k1f4 kfalls5 k3g kgl4 k1h k3ið kið5l kig4 k5ill k5ilsi kim2
k5ing k4ip k1ir k3irð 5kirk k5irn k4irt k1is k5ise kisk4 k3ist. k4it ki3te
3kíl kís3 kít3u kja4l kjar4a kjar5f kju3g 1kjö 3kjör kka5l kk5e kkj1ó k2kl
kk1lá kk4li kk3rí kk4se kkul4 kkv5ið kl2 kl3að kl3ann klá4 5klef kleif5a
k4lem k1lin 3klj 3kluk 3klú 1kl"x k1m2 k4mið. kn3ar k2ney kni5svi 3knú 1ko
2kob koff5 kol5d kol4l kol5sv 3kon 4kons 3kos kot4as kó3d kó3m4 kór5a k1ótt
kra5l kr2as k2rá k5ré kr2i krif3a 1krö 3kröf 4ks ks4lí ks4lö ks4má ks4n ksp4
k4ste k4stó k4str ksyf4 kt3að kt5er k4tí k3tora k5ty 2k1u k3uð k4uði kuf4
kuk4 kulegr4 kum4 kumb5 k5un. k5una. k3unar k5uni 5kunnátta k3unu k3ups
k2urð kur5k k2us ku5sl k3ust. k5ustum ku3sty kú2 3kúlu k3ún kú3re kút4us
3kven 4kvé 4kvu kv4un. 1k4v"x 3kvö 4kvör k5't 3kök 5köld 5könn 5kös 2la.
4lac la4dan 2lað lað4al 4laf laf4as laf4r l3afs 3lagð 4lage 2lak la5kó la1l2
l3ald lam4b 2lana l2and 3land. 3lands 1lang lank5as 4lann l5anna. l4anó
lan4t la3pl4 2lar l4aram l4are larg4 l4aris l3arn la3ró lart4 l4ary 2las
las3i las3le la5sli last5að lat3ín lat4u 1lau 2laum laut5as lá2g lám5a lán5e
4lár lá4t 5látum lá3v 2l1b 2ld ld3ar ld3d ldem4 ld3ey ldig4 ldr4as ld5rau
l4dri ld5ro ldr3ó 1le 4le. 2lef l1efn 4legn leif5as leik3v 4lein 4lek 4lel
4lenn 4lep 2ler le5rí les5e 2let l3ex 2ley. 4leyj 2leym lf4as lf5át lf4dr
lf3f lf2i lf5inn. l3fj lf2l lfla4 l4fó lf4sp lftr4 lft4un 4lg lg2a lgar4s
lg5ast l1gá l4ges lgil4 lg4isi lg3í lgl4 lgni5s l1gr lg4ú l1h 4li. lik4a
li5kv lil2 li5la li3li l2ind 4lingsá l3inn l5inn. 2l3inu 4l3ir l1is l5is.
l4isá l3isi lisk4 l5isr l4isti l5istu. lit4ar 3litl l3ía. lí4b 1líf líf5a
lík3k lím5ug 4líp 1lít l1íu l4íuf l4íuh l4íutr lj3ar lj5arð 1ljós ljós5k
ljós3l lj3ug ljur4 lj4uru 2lk lkap4 lk4as l1ke l3kr l3kúr l1kv l3ky 2ll
ll3et l4ley ll3f ll1g2 ll3iða lli3g lliss4 l1lit llít4 ll3k4 ll3m ll1ót
lls5t"x ll5te ll5ug ll3v 2lm lm5ari lm3ars lmb4 l3me l1mó lnar4 ln4ið l5no
lo4 5loð 5loki 4lon 4l1or 5los lóð3r ló5gr ló4ma lp5t 2l1r l2ri l3rit 2ls
lsí4 l2sj4 l5skin ls4kon ls4nesi l3stað lst4in ls1ve 4lt lt3að l5til lt4s
lt4ú l1t"x 2lu 4lu. l3uð lugl4 luk4i l4u1l4 l1um lu1ma l1un 3lund l3unu
lu5pe l1ur 2l1v l2va lv3að l3val l4víu ly4 3lyf 1lyn l1yr 1lý 2lýf lýt4a
4lýti 2l1't 1l"xg l"xkj3 l"xkjar5 5l"xkk 1l"xti 1lög l5öl 4löt m2a 2ma. m4ab
m4ad m3að. m3aða m3aði m3aðr m5aðs 1maðu maf4 m4ag 3mag4n m4ak mal4as mal3dr
m3alf m3all m4alp mal4t ma1m4 4man. 4mana. m4aná m3anb 2m3and2 m3ank m3anl
mann4as 3manni 3manns mann5t 2m3ans man5sa m3ant 4manu ma2r m3ara m3arb
m3arð 1m4ark marks5 m3arn mar3o mar4s mars5m m4arú m1as mask4 ma4sp m3ast.
1má 4má. 3má2l mál3f4 2mám má5mu má5p 4már 4mb mb5aði m1ban mb3i mb4ir mb3un
md2as md5asta md4v 1me 4me. með3 m5ef megin3 5m2eis meltr4 m1end 3menn m5erh
m3er3í mest5a m1f4 m4fí mför4u m1g2 mgl4 m1h mið3i miðr4 mi3ge 3mik milj3
mil4l millj3 m3ing 5minj m3inn. min4s m3inu m3ir m1is mis3k mis3lu mism4 2mí
mjó3sl m1k m2ka mk4arg mk4as mk2i mk4l m1l m2la m3lag m3lau m2lá ml3ár m2li
m5luk 4mm m2m3a mm5b m4mó mm4sv mm3u m4nesku 2mog 4mok 3mol mong5 mód3 móð4s
mó5g4 m5óní mó3rau mó4s 3mót mp3á m5pe mp3i m3rau m5rá m3re m3rý m1r"x 4ms
ms5ál m2se ms5ei m5skau ms5kj ms5lá msn4 mssetr4 m1sv m4sví mt3að m4ti mt2is
m3tug mt5un mt4us mt2v m1tö m1u 4mu. mug4u 4mul 4mum m2un 1mund m3ung 4mur
m4uru mu5sta m3úð múg4u m1ún mús4a m1v4 1my 3mý mý5m m1't 1m"x 1mö mör4 n1a
4na. na2da na4dí naðar3 naf4 nafl4 nafl5an 3nafn nak4a na4kr nal2 na3la
n3ald na3li na1ma n4anaf n5ang n5ann n4arak n3ar3f n4arfi n4arfö narg4
n4aris nar5m nar5rin n4aru n4arú nat4 n5aug n3auk naum5a 1ná ná1g ná1k 3ná4m
nán5ast n1b nb"xj4 nd3er nd4isv n4dj nd3ót nd3rek ndr1u nd1r"x nd4sen nd3ug
nd5ul ndur5g nd3ú 1ne neð2s 3n2ef 4nefl n4em nem5a 2n1en 4n4er nestr4 netl4
n5eyi n3eyj né5sk n1f2 nfr4 nga1m ng5are ng2as n2ge ng5ek n3ger n3get ng1ey
ngi5k ngil4i ngi5lið ng5lag ngl2i ngl5ið ng5ólfs ng4ra ngr5an n3grí ngr3u
ng3r"x ng4sj ng4sp ng4ste ngurs3 ngu3t n1h 4n1i n4iði ni5fr ni3gr ni3lu ni5m
n4iru n3isa n4isá nisk4 ni3skó nis2m nis5s ni3ste ni5st"x n3ía n3ísk n1íu
ní4um njál4 nk2 nk3að nk5and nk3ans n5ká n1ke nk3i n5kó n3kunn n5ky n5kö
n1l2 nli4 n4list. n1m4 n2n nn1á nn1e nn3g2 nnk4i nn4sj nn5ske nn4sto nn5stun
nn5tó nn3ug nn2us nn3úð n1or 1not n5ólf 5nóttin n3p4 n1r n3ram n5rau n2r4i
n3rit n3sak n5sát n4seg ns5es ns5is ns1í n3skil nskír4 ns5kja n5skö nsn4a
ns5r nst4e nt3að n5tak. n5taki n3tal n1te ntgen5 n3til n2tí nt2s nt5sk nt5sm
nt3ug nt4v n1tý n1tö n1u nuf4 n4ugr nuk2 nu1l nu1ma 5numd nungs3 nur5f nur4l
n3ust. nu5stað nu4sv nu5ta 3núm3 nú4s n1v n5yf n3yrk 1ný n3ýg ný3l ný5sk
n1't 1n"x n"xl4a 3nöf n3öld n5ön 5obs oða3l oðr4 oðs5l oð4ug o2f of3ang
off4u of3o of5r of4sj of5su oga3l4 ogast4 ogs4u ok4as olak4 old3u ol2g
oll5eg ol5lit oll4st ol3m ol3ó oltal4 o2m om3a om4m3 om2u om3un on3sv on4t
on5tó on4us opa5p op2h3 op5u4 ora4 or4di or1e or2fe or2gr 3orí orlag4 or2ma
or4mi 4orn or4ne or4sta ortr4 ort3ug or1u or3ug or3v4 or4við or3y o4s osk3i
os3m os2s ost5i ost5un 4o4t ot3að ota5l4 otam4 ot3ro ots4á ot5un o4u o3ve
ox4 ó1a óaflat4 ó5an óar4s ób3ak ód4a óði4 óðl4 óðm4 óðv4 ó5e óf3ar óf4as
óflu5s ófr4 óf5us ó2fy ó4fö ó2g ó1h ó1i ók5lo ó3kr ók2u óla3m ól2as ól5ik
ól4is ól4kv ól5om 3ólsk ó4m3að óm3ar óm4b"x óm2g óm4is óml4 óm3p óm3stu óm3u
ó2mö ó4n ón3í ón5kv óp4e óp2h5 ór4as órá4 ór2d ór4dö ór5es órf4 órg4 ó4ri
ór4is órík4 órj4 órk4 órm4 órn4o ór3ón órr4 órs4a ór1u ósa5f ósak4 ó3sem
ós3end ó5skaf ósk4as ósk5in ós2l óslav3 ó2só ósp4 ós4se ó4ta ót3að ótap4
ót5ef ótil4t ó5tí ót4ó ót2v ó1u óum5b óv4a ó5vat óy4 ó5't p1a pag4 pa4le
pa3m pa4n pan3gó pa2r p4arat pari3f par5í p2art par5te p4aru p2ák p4ál pá5m
p4ár pá2s p4át p1b p5d p1el 1peni 3pers p1f2 p1g2 p1h p1i pil5ar 5pilt p4ink
pist5i pit4 3píp pí2t pl2 pl3að pla4s p4l"x 3plö p1m4 1pok 3pós p2p pp5aks
pp5e pp3í ppk4 pp1l pp3ó pp1r ppsk4 4pra pr2i p4ris prí4 3prj 1pró pró5fas
pró5m p1sa pss4 p1st pt2ú p1u puk4i pu1l pur4a 3pú púf4 p1v qu4 2ra 4ra.
5raðsh raf4f r3ald ral4i r4all r3als 3ranal r4ani. 3ranns r4anó 4r3ar r4arað
r4arú r4ary r4ar"x ras3i ra3tu r4aum 1ráð ráf4i rá5kv"x rárs4 r4ása r1b4
rba4 r1d r2dí r4ð rð4ar4á rð5is rð1l2 rð4mu rð5rá rð5su rð3sv rðv4 r4ef.
r4efs 5reftsk 1regl r3eig 3reik r5enu r5eu r4eyn r4é r1fal2 rfa5li rf4ar
r3fá r5feð rf1is r1fj rfjár4 rf4lö rfóg5 r1fr rfr4u rf4st r3fund rf4urð
rgj4að rgj4ar rg2l4 r5gly r1gr r2gra r4grey r5h 4ri. 4r3ið. rig2 riga5s
r3ild 4rin rin5e ringj5ar r3inu rip4s 4r3ir ri3sk ris5l2 3risn rist5að
ris4un 1ri4t rit3li 4rí. 4ríf ríkis3 4ríl ríst4 4ríu 4rí't rj3ar rjá4l
rjó3sa rjósk5a rka1m rkaup4s r3ká r1ke rk1ef r4kell r4kelss rkju3s rk4se
rk1sm rk4sp rk4ú rk5vei r3kö r1l2 rl3að rl5ann r2li4 rl4ið rlis5s r3lit rl3m
rlof4 rmak4 r1man rmáls5 rmb4 rm2i r1mið rmil4 r5mj rmk4 rml4 r3móð rmr4
rn3ar rnar5l rn1g rn5ór rn5sí rn5sm rn4so r4nu r5numi ro4 rog4as ron4 r1or
ró5gr ró4m ró4sa rós3ó 5róti r5pal r3pó r1pr r4pri rp2s rp3sk r5py rr5ar
r1rá r1re r1ré r1rí rr2k r3ró rr1u r5rú r1r"x r1sa r4saf rs4ár rsegl4 r3ser
rs4inn r3ske r5skil rs4lan rs2má r1st r2sti rst4v r3stö rs2u r5sund r4sú
r1sv rt3að rta5g r3tak rta4sk r5tá rt5er rt3ey rt2hu r4tík r3tó r3trö rt4se
rt5sl rtt4 rt4uru rt4ú r4tv rt4ve r1t"x rt1öf r1uð r4uðun ruk4i ru5li ru2m
r1ur r4uss r3ust. rut4v r4úð 3rúm rúst5 r1v rv3að r3ve r2vi rvi3g rv3ing
rv4un r3v"x r3yr 1rým r1't 1r"xkt r"xmd5a 1r"xn r"xt3i röf4ug rök1r röl4
2sa. 4sab 2s3að s4aðf 1sag 4sagr 4sagt sal5at 4s3ald 1sa2m sam5b 4sam1e
sam3m sam1s sam5y 2san s4ands 2s3ar s4are sarg4 s4aro s4arp 2s1as 2sat sat4a
2sau s3auk 4sav sá4 s3áb s5áf sálar5 s1ár s3ás s1b s3d4 1se 2s1ef 4seld.
5semi 5sens 2ser 2ses 3set sex3 2s1ey s4eyð 1sé s5f4 sfl4 sfr4 s1g4 sgl2 s1h
shá4s s1i s3ið. 5s4iða s4iði sif2 si5fi 1sig sind4ar sind4as 5sinnu 2s5ins
s3ir s3ist s4isv si3ta sí3br 1síð síðk4 sígl4 s3ík sí4m sínk5a s3ír s1ís
s5íu. sí3v sí4ve 1sj s3jaf sjar4 s4já sjó5l sjó3m4 sjó3s 4sju 3sjú s2k 2sk.
4ska. 4skað skaf4a 4skal 2skan 1ska4p 4skas 1ská 1skei 3skemm 4sken 3skey
s4k2i 2ski. 4skið sk3inu 3skip 2skir 4skis 3skír 5skjá 4sk4n 3skoð 4skon
4skos 1s4kot 1skó 5skóg 1skrá 4skró 3skrú 4sks sk3uri sk3ust 2skv 1sky 3ský
1sk"x sla2 sla3f s4lam slands5 3s4lé sl2is s1lí s4líð s3lof s3lok 1sló slu3s
1slys s3l"xk s1m2 4sma smá1s smá5v 4sme s4mek s2mi 1smí smj4 4smö s2ne
3sneið 5sner s3nes 3sneyd sn4ið sn2o 1snú 4snúm s4ný sn"xð5 1so 4sod 3son
2sor s5orði 1só4 s4ól sól3e sól3s 2sóm s5ómag 4sós 1sp2 spít3 spj4 4spl
4spra 2spró s5pund sr2an s5rau s1rá s1re s1ré s1rí s5ro s5r"x s3rö s3s4á
ss3er ss5í s1s4k4 ssl2 ssm4 ss5or s1st s4stir s1sv s2t 2st. s4ta 2sta. 4stal
4stap 5starfi 5starfs 4sta"x 1ste 3stef 3stein 5stekk 4stet 1sté st4he 4sti.
1stig st4isl 3stíg 2stím 4stíu 1stj4 4stjón 5stjór 5stjör 4stl st3le 1sto
3stof 1stó 4stón 3stór st2r str5al 5stranda 5strang 5straum 5strá. 1stre
3strí 4strú s3try 5strön st5t 2s4tu 3stund 1st2ú 4stv 3stý 1st"x 2st"xk
1s4tö 3stöð 4stöl 5stöng s1u su3f4 5sum3a s2ung s5upp s5ura sust4i sú4 súln4
s5ún s5úrs sút5 sv4 4svag 4sval s3vat s5veð s4vef s2vei s3veik 3svein 5svep
4svex s4viði 5sviði. s4vik svik3u s5vin s1vo s2v"x 1sv"xð 1sy 2s3yfi 3syn
4s3yr 3s4ý s1't 1s"x 4s"xð s"xf4 s"x5fa 3s"xj 3s"xl 4s"xs 1sö 3sög sögu5s
2s3öld 3söm 2s3ör t2að ta2fr 1taka 5takend t4al. tala4m 4tam ta1ma t5amt
ta4ná 3tang 4tar t4ar4að tar5is5 tark4 tarp4 tar5sá tar"xv4 t1as t4as. ta5sl
tat4 ta4ví t4á4 5tákn 4tánd t1b t1d 4tegí 5tegu tei4 tein5g t1eis 1tek 3tekj
tekkj5 t1end ten5ó 4tepl t3ett 2tey té4l t3f2 tfirr4 t1g t1h th5ers t1i
ti4an ti5kis tild4 4tin tirk4 t4ir"x tist4 t5ist. ti3sta tistil4 t2isv 1tit
1tí 4tí. 4tía 3tíð tí4l 3tím 4tín 4tít tív3 t4jö t1k tk4a t4k2i tlaf4 t3lag
t4lag. tl2an tl5ann t1lá tl2i tlur4 t1l"x 2t3m4 tn2s tnsk4 tnskr4 to4 1tog
t3on 3torg 5toru 1tóm tóm3a tóm5as 5tónl tór1 tór5au tóri3s t1ót t3p tra2b
5traðari tr3alí tr2an tr3ann tr5ar 3traus t4rey 1tré tr4is t5risi t5ríka
3trj t5róf tr3ótt tr3ug tr3una tr5uni 1t4rú 1try t5ryð t3r"xn 3tröð 4ts t1sa
ts4inn t5sí tsj4 t1sk4 ts1s t1st4 ts4u t2sy tt3að ttak4i ttar5f tt5á tte5rí
tt5ern t4tí tt5j tt1l tt1or tt3r"x tt3ug tt4ugl ttv4 t1t"x t1u 4tu. t4uði
tugl4 tuk4 tu3l4ið tum2 tu5min t2ung 3t4ungl tup4 t3ur3e tur3k t5urs t4usa
t4usu tutr4 túd3 t3úð tú4l 1tún tún4a t1úr tú3sk t1v 5tveggj t5ver 5týs t1't
3t"xk 1tök 1töl t5öls 2u1a u3af u5au 2u1á4 uá"xtl4 4u1b4 4uc 4ud4 u1da u5dá
u3de u3dó u3dr 2uða uð4are uð3k4 2uðl uðm4 2uð4n 2uðr uð5ris uð4se uð3sv
uð5s"x 4uðul 2u5e 4ué 4uf uf5á ufd4 u5fit u3fj u1fr u3ful u5fú 2ug 4ugal
4ugat 4uge 4ugil 4u1gj 4ugla ug1lj 4uglu ug4n 4ugó u5gran 4ugre 4ugrj 4ugró
ug3r"x ug3ta 4ugö 4u1h 4ui u5ið 4uí4 2uj 2uk ukak4 uk4as u1ke u5kinnin
ukku3s u5kó u3kv 2ul 3ul. 4u1lag ul3ar 3ulb 4ule u5lind ul4is u1lí ul3k2
ul4la 4ulln ullt4 4u3lo u3ló ul5sv ult4i ul3us ul5v4 u3l"x 4u1lö 3um. 2uma
umak4 u1man um4aran 2umá umál4ar um4ba um5b"x um4bö 2umd 2ume um3ein 4umi
umj4 um4ki 4uml umm4a 4u5mo 2umó 4ump 2umr ums4 um3sl 3umst. um1t4 4umu
um5unn 4umú 2umy 2umý 2um"x 2umö un3ar1 unar5a un2as 4unat 2u1nau 2uná 2und
4une 4unk 2unná 4unns 2unnu unn5ug 4uno 4unó uns4an 4unt 1unu 4unur 4un"x
4unö 2u3o uol4 4uó 2up upp1 upp5a uppal5 upp4i 3ur. 2ura ura4f ur5a4m ur2an
ur5anna 2urá urða5rá 2ure u1rek ur3ey 4u1ré urf4a ur3fl urg4e ur3gj ur5in
4urit 4urí u3rík ur3j4 urk4a ur1m ur3ní 4uro 4uró ur1sk4 ur3sna ur4sta
ur4svö ur5til urt4ir ur1u ur4unn 4urus ur3v4 ur4vis 4uryk 4urý 2ur"x 4urö
2usa u3sal 4us4á 2use 4usí 2usj 4u1sk 4usl 2u3s4m 2usn 4uso 4usó 4usp
u5starf 4ustá 4uste 2usté 2usti 2ustí 4usto 4ustó 4ustr 3ustu. 2ustú 4usty
4ustý 4ust"x 4ustö u5sund 4u3sv 4usy 2usý 2usö 2ut ut3að ut2as u3te u5til
u3tó ut4stó ut2ú u1t"x 2u3u 4u5ú 4u3v 2uy u3yf 2u1't 4u"x 2u5ö ú1a úal4
ú3arf úb3an úbli3 úð3ar úð5g ú3e úf5ar úfl2 úf5li úf5ly úfs4á ú5gala úgó3
ú4g"x 4ú1i úk1l úkr1u úk4s úl5er 5úl4f úlf5al úl4í3 úlíp4 ú3lo 4ú2m úm4r
úm4si ú4n únd4ug ún4gö úpl5i úr5ef úrít4 úr5sl úr1t úr3un úr5v ú3r"x 2ús
ú4sa ús3ei ús3í ús4sti ús4sv ús1v út3e út2he úti5f út2is útj4 út1l2 út1r
4ú1u ú1v ú4va ú5't v2a2 vaðr5 va5fo va5h 5vallag va4n var4ma varps3 var5ú
var4v v3ast va4t 3vax veð5l ve3fe 1veg v2ei 3veið vein4as 5veis 4velg 2vep
v4er 1verð ver3gj 3verk ver2s vé2 v5és v3ét5 2v3h v2i 2vi. v4ið 5viðar við3l
vil4i vi3lið 3viln vi4lo vin3gj 4vip 3virk visk5un 3viss vis4v 5vita vitk5
vit2n 4viv 4víb 2víð 5vík 3vísi vísl3a ví1v 2vn vo3k vol4 vork4 vor4r 4vr1
4vs 2vu v1uð v1un 5v"xg wa4 win4s4 x5ar x2as x3e x3f x5i xis4 xí3 xík4 x5íu
xt5að x1u4 y5ba yð2s yf5a yf1i yfj5að yft4is y1i yj3ar yj5ó yk5e yk3i yk3su
yk3u yk3v ylf5i ylgn4 yll5a yl4v ym3a ymp5í y4n ynj5ar ynj3ó yn4k yn4t yn5u
yp2us yr5e yr1i yr3il yrir3 yrj3 yrkv3a yr2l yr2s yr1u y2s ysj3 ys2s yst3ug
yt4h ytil4 yt4k y3v ý5a ýaf5 ý5á ýð2s ýfl4 ý3flu ýg4r ýg4uð ý1i ýja5f4 ým4a
ým4k ýpru4 ýp2s ýrf4 ýri3m ýri5p4 ýr3l ý4si ýsig4 ýs4l ýs4m ý3stá ý5u ý5ú
ý3v ý5y zó4 't2a 'tam4 'tarf5a 'tar4m 4'tb 't2i 'tist3i 'tjó4 'tol5a 'tor3f4
'tor3g 'torm4 't1ól 3'tór 'tór5i 't2r2 'tra4 'trás4 'tris4 'tríl4 'trí3t
'tru4 'tum5a 'tumb3 'tur2 'tús3 't2v 'tver5sk "x1b "xðn5 "xðnis5 "xð2s
"xð4ug 4"xf "xf1a "x4fi "xf3ust "xg5ist "x1i "xj3 "xj4al "xjark4 "xk1a
"xk1li "xk3u "x2l "xl3an "xl3e "xl3us "xm3a "xm4al "x4mundu "xnak4 "xn4k
"xr1a "xr3e "xrgöng5 "xrif4 "xr3ist "xri3sv "xr3l "xr4n "xr2s "xr5un "xr1us
"x5rú "xs4is "xt5ise "xtl5i "x5u "xva5g "x5val "xv3ar "xv4ara "x3ve "xv3in
öð2 öðl3 öðm5 öð3un öðv5an öðv3ar ö1fa öfl3ó öfn5 öfr3u öf3u ö4g ög3gj öggv3
ög1re ög2us ök5e ök5rá ök3st ök3ul ökv3a ö4l öl1f4 ölk2 ölu5mi öl5un öl2v
ölv5an öm4b öm3u önd4l öng5sv öng4us öng4v öngv3a önk3 önn4l ön3ug ön5un
ör1e ör4ge ör4lan örm5un ör3ó ör3ug ör1un ör3und örus4 ör2v 4örva örv5al
örv5an örv5ar örv4i ör1y ör5"x ö4s ösk3ul ös3u öt4s ö3tug öt2v ötv3a ö5u "4x
"4o '4t '4d '4a '4e '4i '4o '4u '4y
 PATTERNS
end
IT =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
.a3p2n % After the Garzanti dictionary: a-pnea, a-pnoi-co,...
.anti1 .anti3m2n .bio1 .ca4p3s .circu2m1 .contro1 .di2s3cine .e2x1eu
.fran2k3 .free3 .narco1 .opto1 .orto3p2 .para1 .poli3p2 .pre1 .p2s .re1i2scr
.sha2re3 .tran2s3c .tran2s3d .tran2s3l .tran2s3n .tran2s3p .tran2s3r .tran2s3t
.su2b3lu .su2b3r .wa2g3n .wel2t1 '2 a1ia a1ie a1io a1iu a1uo a1ya 2at. e1iu
e2w o1ia o1ie o1io o1iu 1b 2bb 2bc 2bd 2bf 2bm 2bn 2bp 2bs 2bt 2bv b2l b2r
2b. 2b' 1c 2cb 2cc 2cd 2cf 2ck 2cm 2cn 2cq 2cs 2ct 2cz 2chh c2h 2chb ch2r
2chn c2l c2r 2c. 2c' .c2 1d 2db 2dd 2dg 2dl 2dm 2dn 2dp d2r 2ds 2dt 2dv 2dw
2d. 2d' .d2 1f 2fb 2fg 2ff 2fn f2l f2r 2fs 2ft 2f. 2f' 1g 2gb 2gd 2gf 2gg
g2h g2l 2gm g2n 2gp g2r 2gs 2gt 2gv 2gw 2gz 2gh2t 2g. 2g' 1h 2hb 2hd 2hh
hi3p2n h2l 2hm 2hn 2hr 2hv 2h. 2h' 1j 2j. 2j' 1k 2kg 2kf k2h 2kk k2l 2km k2r
2ks 2kt 2k. 2k' 1l 2lb 2lc 2ld 2l3f2 2lg l2h 2lk 2ll 2lm 2ln 2lp 2lq 2lr 2ls
2lt 2lv 2lw 2lz 2l. 2l'. 2l'' 1m 2mb 2mc 2mf 2ml 2mm 2mn 2mp 2mq 2mr 2ms 2mt
2mv 2mw 2m. 2m' 1n 2nb 2nc 2nd 2nf 2ng 2nk 2nl 2nm 2nn 2np 2nq 2nr 2ns
n2s3fer 2nt 2nv 2nz n2g3n 2nheit 2n. 2n' 1p 2pd p2h p2l 2pn 3p2ne 2pp p2r
2ps 3p2sic 2pt 2pz 2p. 2p' 1q 2qq 2q. 2q' 1r 2rb 2rc 2rd 2rf r2h 2rg 2rk 2rl
2rm 2rn 2rp 2rq 2rr 2rs 2rt r2t2s3 2rv 2rx 2rw 2rz 2r. 2r' 1s2 2shm 2s3s
s4s3m 2s3p2n 2stb 2stc 2std 2stf 2stg 2stm 2stn 2stp 2sts 2stt 2stv 2sz 4s.
4s'. 4s'' 1t 2tb 2tc 2td 2tf 2tg t2h t2l 2tm 2tn 2tp t2r t2s 3t2sch 2tt
t2t3s 2tv 2tw t2z 2tzk tz2s 2t. 2t'. 2t'' 1v 2vc v2l v2r 2vv 2v. 2v'. 2v''
1w w2h wa2r 2w1y 2w. 2w' 1x 2xb 2xc 2xf 2xh 2xm 2xp 2xt 2xw 2x. 2x' y1ou y1i
1z 2zb 2zd 2zl 2zn 2zp 2zt 2zs 2zv 2zz 2z. 2z'. 2z'' .z2
 PATTERNS
end
MN =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
.aa2 .in2 .oë2 .oo2 .öö2 .uu2 .üü2 .ää2 aa2j a1d a2di
aï2b a1p asaa3 a1t a1f a1x a1c a3c2d a1q a1š a1ţ a2űal 1ba
baï2du ba3mi 2b1g 1bi 2bl 2b1r bu3j 1wa w1b 2w1g 2w1d 1we we2d w1j w1z
1wi 2w1l 2w1n 1wo 1wö 2w1r w1s 2w1t 1wu 1wü w1c 2w1š 1wä 1wű
1ga g1b g1w 2g1g 2g1d 2g1j 1gi 2g1l 2g1m 2g1n 1go go2di 1gö g1r g2ram
3gre 2gs 2g1t 1gu guuliu2 1gü g1x g1c 2g1q 2g1š g3ši 1gy 1gä
gä2nü gűl3 da1wy d1b 2d1w 2d1g 2d1d 2dek 2d1j dia1 2dit 2d1l 2d1m
2d1n 2d1r 2d1s 2d1t 3düü. 2d1x 2d1c 2d1q 2dş 2dť e1b e1w e1g2
e1d e1z e1i e1l e1m eo1 e1p e1re e3t2ru e1x e1c eci1 e1š ë1d ë1z
ëo2q ëx2 1ja 2j1w 2j1g 2j1d 2j1j 1ji 3jig 3jin 2j1l 2j1m 2j1n 1jö
2j1r 2j1s 2j1t 1ju 1jü 1jy 1jä 1za 2z1w 2z1g 2z1d 2z1j 1zi 2z1l 2z1m
2z1n 1zo 1zö 2z1r 2z1s 2z1t 1zu 1zü z1x z1c z1q 2z1š 1zy 2zť
1zä ig2ra i1d i3dal i2dy i1j i1z il2di is3p i1t i1x i1c i1š ï1b
ï1w ï1g ï2gr ï1d ï1j ï1p ï2pl ï1r ï1s ï1t
ï1x ï1c ï1q 1ka 1ke k1j 1ki k1k k1l k1n ko1o ks3p k1t 1ku 2k1c
1kä 1la 2l1b l1w 2l1g 2l1d 1le 2l1j 2l1z 1li 2l1l lli1 2l1m 2ln 1lo lo2d
1lö 2l1r 2l1s 2l1t 1lu 1lü 2l1x 2l1c 2lq 2lš 2lş 1ly 2lť
1lä l1ţ 1ma m1b m1g m1d 1me 1mi 2min m1k2 m1l m1n 1mo 1mö 2m1p m1r
1mu 1mü m1f m1x m1c m1š 1my 1mä 1na n1b n1w n1g n2gr ng2re n1d
1nëwrl	% The occasional Russian loan 1ni n1k n1l n1m 1no 1nö n1p n1s
n3s2d n1t 1nu 1nü n1x n1c 1ny 1nä n1ű o1a o1b o1g2r o1d o1e o1j
o1ne on3st on3t o1p2 o2pe o1sp o1t o1f o1x o1c o1ä ö1d ö1j ö2ri
ö1x ö1c ö1q 2p1d po1 po3s 2p1p 2pra p2ro 2p1t 1ra 2rab r1b r1w 2r1g
2r1d 1ri 2r1l r1m 2r1n 1ro 1rö r1p r1r 2r1s 2r1t 1ru 2ruk 1rü 2r1x r1c
2rq 2r1š 1ry 1rä 1sa s1b 2s1w 2s1g 2s1d 1se 2s1j s1z 1si 1sk2 2skw
2s1l 2s1m 2s1n 1so 1sö s1p s2pe s2pi 2s1r 2s1s 2s1t 1su 1sü s1f 2s1x
s1c 2s1q s3š2t 1sy 1sä 1ta 2t1b 2t1w 2t1g 2t1d 2t1j 2t1z 1ti 2t1l 2t1m
2t1n 1to 1tö 2t1r t2ro 1tru 2t1s 2t1t 1tü 2t1x 2t1c 2t1q 2t1š 1ty
1tä u1d u2ji u1z u1l u1t u1f u1x u1c u1š ü1d ü1z ü2zä
ü1l ü1p üs2d ü1x ü1c ü1š f1d f1m 1fo 1xa xaa2dy xa2ţ
2x1b 2x1w 2x1g 2x1d 2x1j 2x1z 1xi xi2da 2xiť 2x1l 2x1m 2x1n 1xo 1xö
2x1r 2x1s 2x1t 1xu xu3j 1xü 2x1x 2x1c 2xq 2x1š 1xy 2xť 1xä 1ca
2c1w 2c1g 2c1d 2c1j 2c1l 2c1m 2c1n 2c1r 2c1s 2c1t 2c1x 2c1q 2cş 1qa q1w
2q1g 2q1d 1qi 2q1l 2q1m 2q1n 1qo 2q1r 2q1s 2q1t 1qu 1qü 2q1x 1qä
1ša š1b 2š1w 2š1g 2š1d 2š1j 1ši 2š1k 2š1l 2š1m
2š1n 1šo 1šö 2š1r 2š1s 2š1t 1šu 1šü
šüü3lť 2š1x 2š1q 1šä ş1e2 ş1ë2 ş1ű2
y1g y1s y1x ť1b ť1d ť1k ť1t ť1x ť1c ť1q ť1š
ť1ű2 ä1d ä1j ä1z ä2näxi ä1x ä1c 2ţd 1űa
ű1d űnš2d ű1t ű1x ű1š
 PATTERNS
end
PL =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
.ćć8 .ćł8 .ćń8 .ćś8 .ćź8 .ćż8 .ć8 .ćb8 .ćc8 .ćd8 .ćf8 .ćg8 .ćh8 .ćj8 .ćk8
.ćl8 .ćm8 .ćn8 .ćp8 .ćr8 .ćs8 .ćt8 .ćv8 .ćw8 .ćwier2ć3 .ćx8 .ćz8 .łć8 .łł8
.łń8 .łś8 .łź8 .łż8 .ł8 .łb8 .łc8 .łd8 .łf8 .łg8 .łh8 .łj8 .łk8 .łl8 .łm8
.łn8 .łp8 .łr8 .łs8 .łt8 .łv8 .łw8 .łx8 .łz8 .ńć8 .ńł8 .ńń8 .ńś8 .ńź8 .ńż8
.ń8 .ńb8 .ńc8 .ńd8 .ńf8 .ńg8 .ńh8 .ńj8 .ńk8 .ńl8 .ńm8 .ńn8 .ńp8 .ńr8 .ńs8
.ńt8 .ńv8 .ńw8 .ńx8 .ńz8 .ść8 .śł8 .śń8 .śś8 .śź8 .śż8 .ś8 .śb8 .śc8 .śd8
.śf8 .śg8 .śh8 .śj8 .śk8 .śl8 .śm8 .śn8 .śp8 .śró2d5 .śródr2 .śr8 .śs8 .śt8
.śv8 .św8 .światło3w2 .śx8 .śz8 .źć8 .źł8 .źń8 .źś8 .źź8 .źż8 .ź8 .źb8 .źc8
.źdź8 .źd8 .źf8 .źg8 .źh8 .źj8 .źk8 .źl8 .źm8 .źn8 .źp8 .źr8 .źs8 .źt8 .źv8
.źw8 .źx8 .źz8 .żć8 .żł8 .żń8 .żś8 .żź8 .żż8 .ż8 .żb8 .żc8 .żd8 .żf8 .żg8
.żh8 .żj8 .żk8 .żl8 .żm8 .żn8 .żp8 .żr8 .żs8 .żt8 .żv8 .żw8 .żx8 .żz8
.a2b2s3t .a2d3 .ad4a .ad4e .ad4i .ad4o .ad4u .ad4y .ad5apt .ad5iu .ad5op
.ad5or .ae3ro .aeroa2 .aeroe2 .aeroi2 .aeroo2 .aerou2 .antya2 .antye2
.antyi2 .antyo2 .antyu2 .arcy3ł2 .arcy3b2 .arcy3bz2 .arcy3k2 .arcy3m2
.arcya2 .arcye2 .arcyi2 .arcyo2 .arcyu2 .au3g2 .au3k2 .au3t2 .auto3ch2
.autoa2 .autoe2 .autoi2 .autoo2 .autotran2s3 .autou2 .bć8 .bł8 .bń8 .bś8
.bź8 .bż8 .b8 .bb8 .bc8 .bd8 .be2z3 .be3z4an .be3z4ec .be3z4ik .bezch2
.bezm2 .bezo2 .bezo2b1j .bezw2 .bezzw2 .bf8 .bg8 .bh8 .bj8 .bk8 .bl8 .bm8
.bn8 .bp8 .br8 .brz8 .bs8 .bt8 .bv8 .bw8 .bx8 .bz8 .cć8 .cł8 .cń8 .cś8 .cź8
.cż8 .c8 .cało3ś2 .cało3k2 .cb8 .cc8 .cd8 .cf8 .cg8 .ch8 .chrz8 .cienko3w2
.ciepło3kr2 .cj8 .ck8 .cl8 .cm8 .cn8 .cp8 .cr8 .cs8 .ct8 .cv8 .cw8 .cx8 .cz8
.czarno3k2 .czk8 .cztere2ch3 .czterechse2t3 .cztero3ś2 .czwó2r3 .czwó3r4ą
.czwó3r4ę .czwó3r4a .czwó3r4e .czwó3r4o .dć8 .dł8 .długo3tr2 .długo3w2 .dń8
.dś8 .dź8 .dż8 .d8 .daleko3w2 .db8 .dc8 .dd8 .de2z3 .de3z4a3bil .de3z4a3wu
.de3z4el .de3z4er .de3z4y .deza2 .dezo2 .df8 .dg8 .dh8 .dj8 .dk8 .dl8 .dm8
.dn8 .do3ć2 .do3ł2 .do3ś2 .do3ź2 .do3ż2 .do3b2 .do3c2 .do3d2 .do3f2 .do3g2
.do3h2 .do3k2 .do3l2 .do3m2 .do3p2 .do3r2 .do3s2 .do3t2 .do3w2 .do3z2
.do4ł3k .do4k3t .do4l3n .do4m3k .do4r3s .do4w3c .do5m4k2n .dobr2 .dobrz2
.doch2 .docz2 .dodź2 .dodż2 .dodz2 .dogrz2 .dopch2 .doprz2 .dorż2 .dorz2
.dosch2 .dosm2 .dosz2 .dotk2 .dotr2 .dp8 .dr8 .drogo3w2 .drz8 .ds8 .dt8 .dv8
.dwó2j3 .dwó3j4ą .dwó3j4ę .dwó3j4a .dwó3j4e .dwó3j4o .dw8 .dx8 .dy2s3 .dy2z3
.dy3s4e .dy3s4o .dy3s4ta .dy3s4y .dy3sz .dy3z4e .dyzu2 .dz8 .dziesięcio3ś2
.dziewięćse2t3 .dziewię2ć3 .dziewięcio3ś2 .e2k2s3 .e2m3e2s5ze2t .e2s1e2s1ma
.e2s1ha .e2s1t .egoa2 .egoe2 .egoi2 .egoo2 .egou2 .eks4y .elektroa2
.elektroe2 .elektroi2 .elektroo2 .elektrou2 .fć8 .fł8 .fń8 .fś8 .fź8 .fż8
.f8 .fb8 .fc8 .fd8 .ff8 .fg8 .fh8 .fj8 .fk8 .fl8 .fm8 .fn8 .fp8 .fr8 .fs8
.ft8 .fv8 .fw8 .fx8 .fz8 .gć8 .gł8 .gń8 .gś8 .gź8 .gż8 .g8 .gb8 .gc8 .gd8
.ge2o3 .gf8 .gg8 .gh8 .gj8 .gk8 .gl8 .gm8 .gn8 .go2u3 .gp8 .gr8 .grubo3w2
.grz8 .gs8 .gt8 .gv8 .gw8 .gx8 .gz8 .hć8 .hł8 .hń8 .hś8 .hź8 .hż8 .h8 .hb8
.hc8 .hd8 .hf8 .hg8 .hh8 .hipe2r3 .hipe3r4o .hipera2 .hipere2 .hj8 .hk8 .hl8
.hm8 .hn8 .hp8 .hr8 .hs8 .ht8 .hv8 .hw8 .hx8 .hz8 .i2n3 .i2s3l .i3n4ic
.i3n4o .i3n4u .i4n5o2k .in4f3lan .ino3w2 .izoa2 .izoe2 .izoi2 .izoo2 .izou2
.jć8 .jł8 .jń8 .jś8 .jź8 .jż8 .j8 .jadło3w2 .jb8 .jc8 .jd8 .jf8 .jg8 .jh8
.jj8 .jk8 .jl8 .jm8 .jn8 .jp8 .jr8 .js8 .jt8 .jv8 .jw8 .jx8 .jz8 .kć8 .kł8
.kń8 .kś8 .kź8 .kż8 .k8 .kb8 .kc8 .kd8 .kf8 .kg8 .kh8 .kilkuse2t3
.kilkuseto2 .kj8 .kk8 .kl8 .km8 .kn8 .koło3w2 .kon2t2r3 .kon3tr4a .kon3tr4e
.kon3tr4o3l .kon3tr4o3w .kon3tr4y .kon4tr5a2gi .kon4tr5a2se .kon4tr5a2sy
.kon4tr5a2ta .kon4tr5adm .kon4tr5akc .kon4tr5alt .kon4tr5arg .kontro2
.kontru2 .kp8 .krótko3tr2 .krótko3w2 .kr8 .kro2ć3 .krz8 .ks8 .kt8 .kv8 .kw8
.kx8 .kz8 .lć8 .lł8 .lń8 .lś8 .lź8 .lż8 .l8 .lb8 .lc8 .ld8 .lf8 .lg8 .lh8
.lj8 .lk8 .ll8 .lm8 .ln8
.lp8
.lr8 .ls8 .lt8 .ludo3w2 .lv8 .lw8 .lx8 .lz8 .mć8 .mł8 .mń8 .mś8 .mź8 .mż8
.m8 .mb8 .mc8 .md8 .mf8 .mg8 .mh8 .mili3amp .mj8 .mk8 .ml8 .mm8 .mn8
.możno3w2 .mp8 .mr8 .ms8 .mt8 .mv8 .mw8 .mx8 .mz8 .nć8 .nł8 .nń8 .nś8 .nź8
.nż8 .n8 .na2d2 .na2j .na3ć2 .na3ł2 .na3ś2 .na3ź2 .na3ż2 .na3b2 .na3c2
.na3dą .na3dę .na3dź2 .na3d4łub .na3d4ir .na3d4much .na3d4ręcz .na3d4r2w
.na3d4repcz .na3d4rept .na3d4ruk .na3d4rz .na3d4worn .na3daj .na3de .na3do
.na3dy .na3dzi .na3f2 .na3g2 .na3h2 .na3ją .na3ję .na3jazd .na3je .na3k2
.na3l2 .na3m2 .na3p2 .na3r2 .na3s2 .na3t2 .na3u2 .na3w2 .na3z2 .na4d3o2b2ł
.na4d3o2bojcz .na4d3o2bowi .na4d3o2brot .na4d3o2drz .na4d3o2kien .na4d3olbrz
.na4d5rzą .na4d5rzę .na4d5rzecz .na4d5rzy .na4d5ziem .na4f3c .na4f3t
.na4j3e2f .na4j3e2g .na4j3e2k2s .na4j3e2ko .na4j3e2n .na4j3e2r .na4j3e2s
.na4j3e2w .na4j3emf .na4j3eu .na4r3c .na4r3d .na4r3k .na4r3r .na4r3t .nabrz2
.nach2 .nacz2 .nadśrod5ziem .nad3ć2 .nad3ł2 .nad3ś2 .nad3b2 .nad3c2 .nad3d2
.nad3e2tat .nad3f2 .nad3g2 .nad3h2 .nad3i2 .nad3j2 .nad3k2 .nad3l2 .nad3m2
.nad3n2 .nad3p2 .nad3r2 .nad3s2 .nad3t2 .nad3u2 .nad3w2 .nad5ż2 .nad5zó
.nad5z2mys .nad5zo .nad5zwycz .nadch2 .nadcz2 .naddź2 .nade3ć2 .nade3ł2
.nade3ś2 .nade3ź2 .nade3ż2 .nade3b2 .nade3c2 .nade3d2 .nade3f2 .nade3g2
.nade3h2 .nade3k2 .nade3l2 .nade3m2 .nade3p2 .nade3r2 .nade3s2 .nade3t2
.nade3w2 .nade3z2 .nade4p3c .nade4p3n .nade4p3t .nadech2 .nadecz2 .nadedź2
.nadedż2 .nadedz2 .naderż2 .naderz2 .nadesz2 .nadsz2 .nadtr2 .nadz2 .nagrz2
.naj3ć2 .naj3ł2 .naj3ś2 .naj3ź2 .naj3ż2 .naj3akt .naj3au .naj3b2 .naj3c2
.naj3d2 .naj3f2 .naj3g2 .naj3h2 .naj3i2 .naj3k2 .naj3l2 .naj3m2 .naj3o2
.naj3o2ć2 .naj3o2ł2 .naj3o2ś2 .naj3o2ź2 .naj3o2ż2 .naj3o2b2 .naj3o2c2
.naj3o2d2 .naj3o2f2 .naj3o2g2 .naj3o2h2 .naj3o2k2 .naj3o2l2 .naj3o2m2
.naj3o2p2 .naj3o2r2 .naj3o2s2 .naj3o2t2 .naj3o2w2 .naj3o2z2 .naj3p2 .naj3r2
.naj3ro2z3 .naj3s2 .naj3t2 .naj3u2 .naj3w2 .naj3z2 .najbe2z3 .najbezw2
.najch2 .najcz2 .najdź2 .najdż2 .najdo3ć2 .najdo3ł2 .najdo3ś2 .najdo3ź2
.najdo3ż2 .najdo3b2 .najdo3c2 .najdo3d2 .najdo3f2 .najdo3g2 .najdo3h2
.najdo3k2 .najdo3l2 .najdo3m2 .najdo3p2 .najdo3r2 .najdo3s2 .najdo3t2
.najdo3w2 .najdo3z2 .najdoch2 .najdocz2 .najdodź2 .najdodż2 .najdodz2
.najdorz2 .najdosz2 .najdotk2 .najdz2 .najkr2 .najob3ć2 .najob3ł2 .najob3ś2
.najob3ź2 .najob3ż2 .najob3c2 .najob3d2 .najob3f2 .najob3g2 .najob3h2
.najob3j2 .najob3k2 .najob3l2 .najob3m2 .najob3n2 .najob3p2 .najob3s2
.najob3t2 .najob3w2 .najobch2 .najobcz2 .najobdź2 .najobdż2 .najobdz2
.najobrz2 .najobsz2 .najoch2 .najocz2 .najodź2 .najod3ć2 .najod3ś2 .najod3c2
.najod3d2 .najod3f2 .najod3g2 .najod3h2 .najod3j2 .najod3k2 .najod3l2
.najod3m2 .najod3n2 .najod3p2 .najod3s2 .najod3t2 .najod3w2 .najod5ż2
.najodch2 .najodcz2 .najoddź2 .najoddż2 .najoddz2 .najodsz2 .najodz2
.najorz2 .najosz2 .najro3z4u .najrz2 .najsm2 .najsz2 .najtk2 .najtr2
.najucz2 .najzw2 .nakr2 .napo2d2 .napo3ć2 .napo3ł2 .napo3ś2 .napo3ź2
.napo3ż2 .napo3b2 .napo3c2 .napo3f2 .napo3g2 .napo3h2 .napo3k2 .napo3l2
.napo3m2 .napo3p2 .napo3r2 .napo3s2 .napo3t2 .napo3w2 .napo3z2 .napo4m3p
.napoch2 .napocz2 .napodź2 .napodż2 .napod3d .napomk2 .naporz2 .naposz2
.naprz2 .narż2 .naro2z3 .narz2 .nasm2 .nasz2 .natch2 .natk2 .naz3m2 .nazw2
.nb8 .nc8 .nd8 .ne2o3 .nf8 .ng8
.nh8
.nie3ć2 .nie3ł2 .nie3ś2 .nie3ź2 .nie3ż2 .nie3b2 .nie3c2 .nie3d2 .nie3f2
.nie3g2 .nie3h2 .nie3k2 .nie3l2 .nie3m2 .nie3p2 .nie3r2 .nie3s2 .nie3t2
.nie3u2 .nie3w2 .nie3z2 .nie4c3c .nie4c3k .nie4dź3 .nie4m3c .nie4m3k .niech2
.niecz2 .niedż2 .niedo3ć2 .niedo3ł2 .niedo3ś2 .niedo3ź2 .niedo3ż2 .niedo3b2
.niedo3c2 .niedo3d2 .niedo3f2 .niedo3g2 .niedo3h2 .niedo3k2 .niedo3l2
.niedo3m2 .niedo3p2 .niedo3r2 .niedo3s2 .niedo3t2 .niedo3w2 .niedo3z2
.niedobrz2 .niedoch2 .niedocz2 .niedodź2 .niedodż2 .niedodz2 .niedokr2
.niedomk2 .niedopch2 .niedorz2 .niedosz2 .niedotk2 .niedz2 .nieoć2 .nieoł2
.nieoś2 .nieoź2 .nieoż2 .nieo2 .nieob2 .nieob3ć2 .nieob3ś2 .nieob3ź2
.nieob3ż2 .nieob3c2 .nieob3d2 .nieob3f2 .nieob3g2 .nieob3h2 .nieob3j2
.nieob3k2 .nieob3m2 .nieob3p2 .nieob3s2 .nieob3w2 .nieobch2 .nieobcz2
.nieobdź2 .nieobdż2 .nieobdz2 .nieobsz2 .nieoc2 .nieoch2 .nieocz2 .nieodź2
.nieod2 .nieod3ć2 .nieod3ł2 .nieod3ś2 .nieod3c2 .nieod3d2 .nieod3f2
.nieod3g2 .nieod3h2 .nieod3j2 .nieod3k2 .nieod3l2 .nieod3n2 .nieod3p2
.nieod3s2 .nieod3t2 .nieod3wr .nieod5ż2 .nieodch2 .nieodcz2 .nieoddź2
.nieoddż2 .nieoddz2 .nieodsz2 .nieodw2 .nieodz2 .nieof2 .nieog2 .nieoh2
.nieok2 .nieol2 .nieom2 .nieop2 .nieor2 .nieorz2 .nieos2 .nieosz2 .nieot2
.nieow2 .nieoz2 .niepo2d2 .niepo3ć2 .niepo3ł2 .niepo3ś2 .niepo3ź2 .niepo3ż2
.niepo3b2 .niepo3c2 .niepo3dź2 .niepo3d4łu .niepo3d4much .niepo3d4ręcz
.niepo3d4raż .niepo3d4rap .niepo3d4repcz .niepo3d4rept .niepo3d4waj
.niepo3d4woj .niepo3do .niepo3du .niepo3dz2 .niepo3f2 .niepo3g2 .niepo3h2
.niepo3k2 .niepo3l2 .niepo3m2 .niepo3p2 .niepo3r2 .niepo3s2 .niepo3t2
.niepo3w2 .niepo3z2 .niepo4d3o2choc .niepo4d3o2strz .niepoch2 .niepocz2
.niepod3ć2 .niepod3ł2 .niepod3ś2 .niepod3b2 .niepod3c2 .niepod3d2 .niepod3f2
.niepod3g2 .niepod3h2 .niepod3j2 .niepod3k2 .niepod3l2 .niepod3m2 .niepod3n2
.niepod3p2 .niepod3r2 .niepod3s2 .niepod3t2 .niepod3w2 .niepod5ż .niepodch2
.niepodcz2 .niepoddź2 .niepoddż2 .niepodsm2 .niepodsz2 .nieporz2 .nieposm2
.nieposz2 .nieprzełk2 .nieprze2d2 .nieprze3ć2 .nieprze3ł2 .nieprze3ś2
.nieprze3ź2 .nieprze3ż2 .nieprze3b2 .nieprze3brz2 .nieprze3c2 .nieprze3dź2
.nieprze3d4łuż .nieprze3d4much .nieprze3d4ramat .nieprze3d4ruk
.nieprze3d4ryl .nieprze3d4rz2 .nieprze3d4um .nieprze3dy .nieprze3dz2
.nieprze3e2k2s3 .nieprze3f2 .nieprze3g2 .nieprze3h2 .nieprze3k2 .nieprze3l2
.nieprze3m2 .nieprze3n2 .nieprze3p2 .nieprze3r2 .nieprze3s2 .nieprze3t2
.nieprze3w2 .nieprze3z2 .nieprze4d5łużyc .nieprze4d5ż2 .nieprze4d5z2a
.nieprze4d5zg2 .nieprze4d5zim .nieprze4d5zj .nieprze4d5zl .nieprze4d5zw2r
.nieprze4d5zwoj .nieprzech2 .nieprzecz2 .nieprzed3ć2 .nieprzed3ł2
.nieprzed3ś2 .nieprzed3c2 .nieprzed3d2 .nieprzed3f2 .nieprzed3g2
.nieprzed3h2 .nieprzed3i2 .nieprzed3j2 .nieprzed3k2 .nieprzed3l2
.nieprzed3m2 .nieprzed3n2 .nieprzed3p2 .nieprzed3r2 .nieprzed3s2
.nieprzed3sz2 .nieprzed3t2 .nieprzed3u2 .nieprzed3w2 .nieprzedch2
.nieprzedcz2 .nieprzeddź2 .nieprzeddż2 .nieprzeddz2 .nieprzegrz2 .nieprzekl2
.nieprzekr2 .nieprzepch2 .nieprzerż2 .nieprzerz2 .nieprzesch2 .nieprzesm2
.nieprzesz2 .nieprzetk2 .nieprzetr2 .niero2z3 .niero3z4e .niero3z4u
.nierozś2 .nierozbrz2 .nieroze3r2 .nierozm2 .nieroztr2 .nierz2 .niesu2b3
.niesu3b4ie .niesz2 .nietk2 .nietr2 .nieucz2 .nieuw2 .niewy3ć2 .niewy3ł2
.niewy3ś2 .niewy3ź2 .niewy3ż2 .niewy3b2 .niewy3c2 .niewy3d2 .niewy3f2
.niewy3g2 .niewy3h2 .niewy3k2 .niewy3l2 .niewy3m2 .niewy3p2 .niewy3r2
.niewy3s2 .niewy3t2 .niewy3w2 .niewy3z2 .niewybrz2 .niewych2 .niewycz2
.niewydź2 .niewydż2 .niewydz2 .niewyrz2 .niewysz2 .niewytk2 .niewytr2
.niezw2 .nj8 .nk8 .nl8 .nm8 .nn8 .np8 .nr8 .ns8 .nt8 .nv8 .nw8 .nx8 .nz8
.oć2 .oś2 .ośmio3ś2 .oź2 .oż2 .o2b2 .o2d2 .o2t3chł .o3b4łą .o3b4łę .o3b4łoc
.o3b4luzg .o3b4rać .o3b4raso .o3b4roń .o3b4ron .o3b4ryź .o3b4ryz .o3b4rz2
.o3be .o3bi .o3d4iu .o3d4ręt .o3d4rap .o3d4robin .o3d4rut .o3d4rwi .o3d4rzeć
.o3d4rzw .o3d6zia .o3d6zie .o3de .o3l2śn .o4b5łocz .o4b5rzą .o4b5rzęd
.o4b5rzez .o4b5rzuc .o4b5rzut .o4b5rzyn .o4d7ziar .o4d7ziem .oa3z .ob3ć2
.ob3ł2 .ob3ś2 .ob3ź2 .ob3ż2 .ob3c2 .ob3d2 .ob3f2 .ob3g2 .ob3h2 .ob3j2 .ob3k2
.ob3l2 .ob3m2 .ob3n2 .ob3o2strz .ob3p2 .ob3r .ob3s2 .ob3t2 .ob3u2m2 .ob3w2
.obch2 .obcz2 .obdź2 .obdż2 .obdz2 .obe3ć2 .obe3ł2 .obe3ś2 .obe3ź2 .obe3ż2
.obe3b2 .obe3c2 .obe3d2 .obe3f2 .obe3g2 .obe3h2 .obe3k2 .obe3l2 .obe3m2
.obe3p2 .obe3r2 .obe3r3t .obe3s2 .obe3t2 .obe3w2 .obe3z2 .obe4c3n .obe4z3w
.obech2 .obecz2 .obedź2 .obedż2 .obedz2 .oberż2 .ober3m .oberz2 .obesch2
.obesz2 .obetk2 .obi3b2 .obsz2 .oc2 .och2 .ochrz2 .ocz2 .odź2 .od3ć2 .od3ś2
.od3au .od3b2 .od3c2 .od3d2 .od3f2 .od3g2 .od3h2 .od3i2 .od3i2zo .od3j2
.od3k2 .od3l2 .od3m2 .od3n2 .od3o2s .od3p2 .od3r2 .od3s2 .od3t2 .od3u2cz
.od3u2m2 .od3w2 .od5ż2 .od5z2 .odbe2z3 .odch2 .odcz2 .oddź2 .oddż2 .oddz2
.ode3ć2 .ode3ł2 .ode3ś2 .ode3ź2 .ode3ż2 .ode3b2 .ode3c2 .ode3d2 .ode3f2
.ode3g2 .ode3h2 .ode3k2 .ode3l2 .ode3m2 .ode3mk2 .ode3p2 .ode3r2 .ode3s2
.ode3t2 .ode3w2 .ode3z2 .odech2 .odecz2 .odedź2 .odedż2 .odedz2 .odepch2
.oderż2 .oderz2 .odesz2 .odetch2 .odetk2 .odkrz2 .odrz2 .odsz2 .of2
.ogólno3k2 .og2 .ognio3tr2 .oh2 .ok2 .oka3m2 .okr2 .ole2o3 .om2 .op2 .opch2
.or2ż2 .or2tę .or2z2 .os2 .osie2m3 .osiemse2t3 .osz2 .ot2 .ow2 .oz2 .pć8
.pł8 .płasko3w2 .pń8 .półk2 .półkr2 .półm2 .póło2 .półob3r .półom2d
.półprzy3m2k .pó2ł3 .pó3ł4ą .pó3ł4ę .pó3ł4ecz .pó3ł4y .pś8 .pź8 .pż8 .p8
.pb8 .pc8 .pch8 .pd8 .pełno3kr2 .pe2r3 .pe3c2k .pe3r4e .pe3r4i .pe3r4o
.pe3r4u .pe3r4y .pe4r5i2n .pee2se2l .pepee2r .pepee2s .peze2t1pee2r .pf8
.pg8 .ph8 .pięćse2t3 .pię2ć3 .pięcio3ś2 .pierwo3w2 .piono3w2 .pj8 .pk8 .pl8
.pm8 .pn8 .połk2 .po2d2 .po3ć2 .po3ł2 .po3ś2 .po3ź2 .po3ż2 .po3b2 .po3c2
.po3dą .po3dę .po3dź2 .po3d4łu .po3d4much .po3d4naw .po3d4ręcz .po3d4rętw
.po3d4róż .po3d4r2wi .po3d4raż .po3d4rap .po3d4repcz .po3d4rept .po3d4roż
.po3d4robó .po3d4roba .po3d4robo .po3d4roby .po3d4rocz .po3d4ruzg .po3d4ryg
.po3d4rze .po3d4wójn .po3d4wór .po3d4waj .po3d4woi .po3d4woj .po3d4worz
.po3da .po3de .po3dej .po3diu .po3do .po3du .po3dy .po3dz2 .po3e2k2s3 .po3f2
.po3g2 .po3h2 .po3k2 .po3l2 .po3m2 .po3p2 .po3rż .po3r2 .po3s2 .po3t2 .po3w2
.po3z2 .po4ń3c .po4cz3d .po4cz3t .po4d3ów .po4d3e4k2s3 .po4d3o2bóz
.po4d3o2biad .po4d3o2bojcz .po4d3o2braz .po4d3o2choc .po4d3o2dm .po4d3o2f
.po4d3o2g .po4d3o2kien .po4d3o2kn .po4d3o2kręg .po4d3o2kres .po4d3o2piecz
.po4d3o2ryw .po4d3o2siniak .po4d3o2strz .po4d3obsz .po4d3odd .po4d3olbrz
.po4d3u2cz .po4d3u2dz .po4d3u2pa .po4d3u2ral .po4d3u2sta .po4d3u2szcz
.po4d5ręczn .po4d5zakr .po4d5zam .po4d5zast .po4d5zbi .po4d5ze
.po4d5zielenią .po4d5zielenić .po4d5zielenię .po4d5zielenił .po4d5zielenic
.po4d5zielenien .po4d5zielenil .po4d5zielenim .po4d5zielenio .po4d5zielenis
.po4d5ziem .po4d5ziom .po4d5zw2r .po4l3s .po4m3p .po4r3c .po4r3f .po4r3n
.po4r3t .po4st3d .po4st3f .po4st3g .po4st3h .po4st3i2 .po4st3k .po4st3l
.po4st3m .po4st3p .po4st3rom .po4st3s .po5d4uszczyn .po5r4tę .pobr2 .pobrz2
.poch2 .pochrz2 .pocz2 .pod3ć2 .pod3ł2 .pod3ś2 .pod3śró2d5 .pod3alp .pod3b2
.pod3c2 .pod3d2 .pod3f2 .pod3g2 .pod3h2 .pod3i2n .pod3j2 .pod3k2 .pod3l2
.pod3m2 .pod3n2 .pod3p2 .pod3r2 .pod3s2 .pod3t2 .pod3w2 .pod5ż2 .podch2
.podcz2 .poddź2 .poddż2 .pode3ć2 .pode3ł2 .pode3ś2 .pode3ź2 .pode3ż2
.pode3b2 .pode3c2 .pode3d2 .pode3f2 .pode3g2 .pode3h2 .pode3k2 .pode3l2
.pode3m2 .pode3p2 .pode3r2 .pode3s2 .pode3t2 .pode3tk2 .pode3w2 .pode3z2
.podech2 .podecz2 .podedź2 .podedż2 .podedz2 .podepch2 .poderż2 .poderz2
.podesch2 .podesz2 .podro2z3 .podsm2 .podsz2 .pogrz2 .pokl2 .pokr2 .pom4pk
.pomk2 .pona2d2 .pona3ć2 .pona3ł2 .pona3ś2 .pona3ź2 .pona3ż2 .pona3b2
.pona3c2 .pona3cz2 .pona3dź2 .pona3do .pona3f2 .pona3g2 .pona3h2 .pona3k2
.pona3l2 .pona3m2 .pona3p2 .pona3r2 .pona3s2 .pona3t2 .pona3w2 .pona3z2
.pona4f3t .ponabrz2 .ponach2 .ponad3ć2 .ponad3ś2 .ponad3c2 .ponad3ch2
.ponad3cz2 .ponad3dź2 .ponad3f2 .ponad3g2 .ponad3h2 .ponad3j2 .ponad3k2
.ponad3l2 .ponad3p2 .ponad3s2 .ponad3t2 .ponadz2 .ponarz2 .ponasm2 .ponasz2
.ponaz3m2 .ponazw2 .ponie3k2 .ponie3w2 .popch2 .popo3w2 .poprz2 .por4t1w
.por4tf .por4tm .poro2z3 .poro3z4u .porz2 .posch2 .posm2 .posz2 .potk2
.potr2 .poz4m2 .poza3u2 .pozw2
.pp8
.pr8 .pra3s2 .pra3w2nu .pra3w2z .prapra3w2nu .predy2s3po .prz8 .przełk2
.prze2d2 .prze3ć2 .prze3ł2 .prze3ś2 .prze3ź2 .prze3ż2 .prze3b2 .prze3c2
.prze3dą .prze3dę .prze3dź2 .prze3d4łuż .prze3d4much .prze3d4o3br
.prze3d4o3st .prze3d4o3zo .prze3d4ramat .prze3d4ruk .prze3d4ryl .prze3d4rz2
.prze3d4um .prze3dy .prze3dz2 .prze3e2k2s3 .prze3f2 .prze3g2 .prze3h2
.prze3k2 .prze3l2 .prze3m2 .prze3n2 .prze3p2 .prze3r2 .prze3s2 .prze3t2
.prze3u2 .prze3w2 .prze3z2 .prze4d5łużyc .prze4d5ż2 .prze4d5o4stat
.prze4d5za .prze4d5zg2 .prze4d5zim .prze4d5zj .prze4d5zl .prze4d5zw2r
.prze4d5zwoj .przebr2 .przebrz2 .przech2 .przechrz2 .przeci2w3 .przeci3w4ie
.przeciwa2 .przeciww2 .przecz2 .przed3ć2 .przed3ł2 .przed3ś2 .przed3a2gon
.przed3a2kc .przed3alp .przed3b2 .przed3c2 .przed3d2 .przed3e2gz
.przed3e2mer .przed3f2 .przed3g2 .przed3h2 .przed3i2 .przed3j2 .przed3k2
.przed3l2 .przed3m2 .przed3n2 .przed3o2 .przed3p2 .przed3r2 .przed3s2
.przed3się3w2 .przed3sz2 .przed3t2 .przed3u2 .przed3w2 .przedch2 .przedcz2
.przeddź2 .przeddż2 .przeddz2 .przedgrz2 .przedy2s3ku .przegrz2 .przekl2
.przekr2 .przemk2 .przepch2 .przerż2 .przerz2 .przesch2 .przesm2 .przesz2
.przetk2 .przetr2 .przetran2s3 .przy3ć2 .przy3ł2 .przy3ś2 .przy3ź2 .przy3ż2
.przy3b2 .przy3c2 .przy3d2 .przy3f2 .przy3g2 .przy3h2 .przy3k2 .przy3l2
.przy3m2 .przy3p2 .przy3r2 .przy3s2 .przy3t2 .przy3w2 .przy3z2 .przybr2
.przych2 .przycz2 .przydź2 .przydż2 .przydz2 .przygrz2 .przymk2 .przyoz2
.przypch2 .przyrż2 .przyrz2 .przysch2 .przysz2 .przytk2 .ps8 .pt8 .pv8 .pw8
.px8 .pz8 .rć8 .rł8 .rń8 .rś8 .rź8 .rż8 .r8 .rb8 .rc8 .rd8 .retran2s3 .rf8
.rg8 .rh8 .rj8 .rk8 .rl8 .rm8 .rn8 .ro2z3 .ro3z4a .ro3z4e .ro3z4e3ć2
.ro3z4e3ł2 .ro3z4e3ś2 .ro3z4e3ź2 .ro3z4e3ż2 .ro3z4e3b2 .ro3z4e3c2 .ro3z4e3d2
.ro3z4e3f2 .ro3z4e3g2 .ro3z4e3h2 .ro3z4e3k2 .ro3z4e3l2 .ro3z4e3m2 .ro3z4e3p2
.ro3z4e3r2 .ro3z4e3s2 .ro3z4e3t2 .ro3z4e3w2 .ro3z4e3z2 .ro3z4ej .ro3z4u
.ro4z5a2gi .ro4z5a2nie .ro4z5e2mo .ro4z5e4g3z .ro4z5e4n3t .rozś2 .rozbrz2
.rozd2 .rozech2 .rozecz2 .rozedź2 .rozedż2 .rozedz2 .rozepch2 .rozerż2
.rozerz2 .rozesch2 .rozesz2 .rozi2 .rozm2 .rozo2 .rozpo3w2 .rozt2 .roztr2
.rozw2 .rp8 .rr8 .rs8 .rt8 .rv8 .rw8 .rx8 .rz8 .sć8 .sł8 .sń8 .sś8 .sź8 .sż8
.s8 .samo3ch2 .samo3k2 .samo3p2 .samo3w2 .samoro2z3 .sb8 .sc8 .sch8 .sd8
.sf8 .sg8
.sh8
.siede2m3 .siedemse2t3 .siedmio3ś2 .sj8 .ską2d5że .sk8 .skl8 .skr8 .sl8 .sm8
.sn8 .sobo3w2 .spó2ł3 .sp8 .spo2d2 .spo3ć2 .spo3ł2 .spo3ś2 .spo3ź2 .spo3ż2
.spo3b2 .spo3c2 .spo3dz2 .spo3f2 .spo3g2 .spo3h2 .spo3k2 .spo3l2 .spo3m2
.spo3p2 .spo3r2 .spo3s2 .spo3t2 .spo3w2 .spo3z2 .spo4r3n .spo4r3t .spoch2
.spocz2 .spodź2 .spodż2 .spod3d .sporz2 .sposz2 .sr8 .ss8 .st8 .stere2o3
.stereoa2 .stereoe2 .stereoi2 .stereoo2 .stereou2 .su2b3 .su3b4ie .su3b4otn
.supe2r3 .supe3r4at .supe3r4io .supe4r5a2tr .super5z2b .supere2
.supero2d1rzut .sv8 .sw8 .sx8 .sz8 .sześćse2t3 .sześcio3ś2 .sze2ś2ć3 .sze2s3
.tć8 .tł8 .tń8 .tś8 .tź8 .tż8 .t8 .ta2o3 .ta2r7zan .tb8 .tc8 .tch8 .td8
.te2o3 .tf8 .tg8 .th8 .tj8 .tk8 .tl8 .tm8 .tn8 .toa3 .tp8 .tró2j3 .tró3j4ą
.tró3j4ę .tró3j4ecz .tr8 .tran2s3 .tran3s4e .tran3s4ie .tran3s4y .tran3sz
.tran4s5eu .transa2 .transo2 .trz8 .trze2ch3 .trzechse2t3 .ts8 .tt8 .tv8
.tw8 .tx8 .tysią2c3 .tysią3c4a .tysią3c4e .tysią3cz .tysią4c5zł .tz8 .uć2
.uś2 .u3ł2 .u3ź2 .u3ż2 .u3b2 .u3c2 .u3d2 .u3f2 .u3g2 .u3h2 .u3k2 .u3l2 .u3m2
.u3n2 .u3p2 .u3r2 .u3s2 .u3t2 .u3w2 .u3z2 .u4d3k .u4f3n .u4k3lej .u4l3s
.u4l3t .u4m3br .u4n3c .u4n3d .u4p3p2s .u4r3s .u4st3n .u4stc .u4stk .u4z3be
.ube2z3 .ubezw2 .ubr2 .uch2 .ucz2 .udź2 .udż2 .udz2 .ukr2 .umk2 .upch2
.upo2d2 .upo3ć2 .upo3ł2 .upo3ś2 .upo3ź2 .upo3ż2 .upo3b2 .upo3c2 .upo3da
.upo3f2 .upo3g2 .upo3h2 .upo3k2 .upo3l2 .upo3m2 .upo3p2 .upo3r2 .upo3s2
.upo3t2 .upo3w2 .upo3z2 .upoch2 .upocz2 .upodź2 .upodż2 .upod3d .uporz2
.uposz2 .urż2 .uro2z3 .urz2 .usch2 .usz2 .utk2 .utr2 .uze3w2 .vć8 .vł8 .vń8
.vś8 .vź8 .vż8 .v8 .vb8 .vc8 .vd8 .vf8 .vg8 .vh8 .vj8 .vk8 .vl8 .vm8 .vn8
.vp8 .vr8 .vs8 .vt8 .vv8 .vw8 .vx8 .vz8 .wć8 .wł8 .wń8 .wś8 .wź8 .wż8 .w8
.wb8 .wc8 .wd8 .we3ć2 .we3ł2 .we3ś2 .we3ż2 .we3b2 .we3c2 .we3d2 .we3f2
.we3g2 .we3h2 .we3k2 .we3l2 .we3m2 .we3n2 .we3p2 .we3r2 .we3s2 .we3t2 .we3w2
.we3z2 .we4ł3n .we4k3t .we4l3w .we4n3d .we4n3t .we4r3b .we4r3d .we4r3n
.we4r3s .we4r3t .we4s3prz .we4s3tch2 .we4z3br .we4z3gł .wech2 .wecz2 .wedź2
.wedż2 .wedz2 .wemk2 .wepch2 .werz2 .wesz2 .wetk2 .wewną2trz3 .wf8 .wg8 .wh8
.wielo3ś2 .wielo3d2 .wielo3k2 .wieluse2t3 .wilczo3m2 .wj8 .wk8 .wl8 .wm8
.wn8 .wniebo3w2 .wodo3w2 .wp8 .wr8 .ws8 .współi2 .współo2b3w .współu2
.współw2 .wspó2ł3 .wsze2ch3 .wszecho2 .wszechw2 .wt8 .wv8 .ww8 .wx8 .wy3ć2
.wy3ł2 .wy3ś2 .wy3ź2 .wy3ż2 .wy3b2 .wy3c2 .wy3d2 .wy3f2 .wy3g2 .wy3h2 .wy3k2
.wy3l2 .wy3m2 .wy3o2d3r .wy3p2 .wy3r2 .wy3s2 .wy3t2 .wy3w2 .wy3z2 .wy4ż3sz
.wy4cz3ha .wybr2 .wybrz2 .wych2 .wycz2 .wydź2 .wydż2 .wydr2 .wydz2 .wye2k2s3
.wygrz2 .wyi2zo .wykl2 .wykr2 .wykrz2 .wymk2 .wypch2 .wyprz2 .wyrż2 .wyrz2
.wysch2 .wysm2 .wysz2 .wytch2 .wytk2 .wytr2 .wz8 .xć8 .xł8 .xń8 .xś8 .xź8
.xż8 .x8 .xb8 .xc8 .xd8 .xf8 .xg8 .xh8 .xj8 .xk8 .xl8 .xm8 .xn8 .xp8 .xr8
.xs8 .xt8 .xv8 .xw8 .xx8 .xz8 .zć8 .zł8 .zło3w2 .zń8 .zś8 .zź8 .zż8 .z8
.za3ć2 .za3ł2 .za3ś2 .za3ź2 .za3ż2 .za3b2 .za3c2 .za3d2 .za3f2 .za3g2 .za3h2
.za3k2 .za3l2 .za3m2 .za3o2b3r .za3o2b3s .za3p2 .za3r2 .za3s2 .za3t2 .za3u2
.za3w2 .za3z2 .za4k3t .za4l3g .za4l3k .za4l3t .za4m3k .za4r3ch .za4uto
.za5m4k2n .zabr2 .zabrz2 .zach2 .zacz2 .zadź2 .zadż2 .zadośću4 .zado2ść3
.zadr2 .zady2s3po .zadz2 .zagrz2 .zai2n3 .zai2zo .zain4ic .zakl2 .zakr2
.zakrz2 .zanie3d2 .zarż2 .zarz2 .zasch2 .zasm2 .zasz2 .zatk2 .zatr2 .zb8
.zc8 .zd8 .zde2z3 .zde3z4awu .zde3z4el .zde3z4er .zde3z4y .zdy2s3kont
.zdy2s3kred .zdy2s3kwal .ze3ć2 .ze3ł2 .ze3ś2 .ze3ź2 .ze3ż2 .ze3b2 .ze3c2
.ze3d2 .ze3f2 .ze3g2 .ze3h2 .ze3k2 .ze3l2 .ze3m2 .ze3p2 .ze3r2 .ze3s2 .ze3t2
.ze3tk2 .ze3w2 .ze3z2 .ze4r3k .ze4t3e2m1e2s .ze4t3e2s1e2l .ze4t3emp
.ze4t3hap .zech2 .zecz2 .zedź2 .zedż2 .zedz2 .zekl2 .zepch2 .zerż2 .zerz2
.zesch2 .zesm4 .zesz2 .zf8 .zg8 .zh8 .zimno3kr2 .zj8 .zk8 .zl8 .zm8
.zmartwy2ch3 .zmartwychw2 .zn8 .znie3ć2 .znie3ł2 .znie3ń2 .znie3ś2 .znie3ź2
.znie3ż2 .znie3b2 .znie3c2 .znie3d2 .znie3f2 .znie3g2 .znie3h2 .znie3k2
.znie3l2 .znie3m2 .znie3n2 .znie3p2 .znie3r2 .znie3s2 .znie3t2 .znie3w2
.znie3z2 .znie4dź3 .znie4m3c .zniech2 .zniecz2 .zniedż2 .zniedz2 .znierz2
.zniesz2 .zo2o3 .zp8 .zr8 .zro2z3 .zro3z4u .zs8 .zt8 .zv8 .zw8 .zx8 .zz8 ą1
ę1 ó1 ó4w3cz ś1c ź2dź 1ś2ci 2ć1ń 2ć1ś 2ć1ź 2ć1ż 2ć1b 2ć1c 2ć1d 2ć1f 2ć1g
2ć1k 2ć1m 2ć1n 2ć1p 2ć1s 2ć1t 2ć1z 2ł1ć 2ł1ń 2ł1ś 2ł1ź 2ł1ż 2ł1b 2ł1c 2ł1d
2ł1f 2ł1g 2ł1h 2ł1j 2ł1k 2ł1l 2ł1m 2ł1n 2ł1p 2ł1r 2ł1s 2ł1t 2ł1w 2ł1z 2ń1ć
2ń1ł 2ń1ń 2ń1ś 2ń1ź 2ń1ż 2ń1b 2ń1c 2ń1d 2ń1f 2ń1g 2ń1h 2ń1j 2ń1k 2ń1l 2ń1m
2ń1n 2ń1p 2ń1r 2ń1s 2ń1t 2ń1w 2ń1z 2śćc 2ś1ś 2ś1ź 2ś1ż 2ś1b 2ś1d 2ś1f 2ś1g
2ś1k 2ś1p 2ś1s 2ś1t 2ś1z 2ślm 2śln 2ź1ć 2ź1ś 2ź1ż 2ź1b 2ź1c 2ź1d 2ź1f 2ź1g
2ź1k 2ź1l 2ź1m 2ź1n 2ź1p 2ź1s 2ź1t 2ź1w 2ź1z 2ż1ć 2ż1ł 2ż1ń 2ż1ś 2ż1ź 2ż1b
2ż1c 2ż1d 2ż1f 2ż1g 2ż1j 2ż1k 2ż1l 2ż1m 2ż1n 2ż1p 2ż1r 2ż1s 2ż1t 2ż1w 2ż1z
2błk 2b1ć 2b1ń 2b1ś 2b1ź 2b1ż 2b1c 2b1d 2b1f 2b1g 2b1k 2b1m 2b1n 2b1p 2b1s
2b1t 2b1z 2brn 2c1ć 2c1ń 2c1ś 2c1ź 2c1ż 2c1b 2c1d 2c1f 2c1g 2c1k 2c1l 2c1m
2c1n 2c1p 2c1s 2c1t 2ch1ć 2ch1ń 2ch1ś 2ch1ź 2ch1ż 2ch1b 2ch1c 2ch1d 2ch1f
2ch1g 2ch1k 2ch1m 2ch1n 2ch1p 2ch1s 2ch1t 2ch1z 2cz1ć 2cz1ń 2cz1ś 2cz1ź
2cz1ż 2cz1b 2cz1c 2cz1d 2cz1f 2cz1g 2cz1k 2cz1l 2cz1m 2cz1n 2cz1p 2cz1s
2cz1t 2cz1z 2dłb 2dłsz 2dź1ć 2dź1ń 2dź1ś 2dź1ź 2dź1ż 2dź1b 2dź1c 2dź1d 2dź1f
2dź1g 2dź1k 2dź1m 2dź1n 2dź1p 2dź1s 2dź1t 2dź1z 2dż1ć 2dż1ń 2dż1ś 2dż1ź
2dż1ż 2dż1b 2dż1c 2dż1d 2dż1f 2dż1g 2dż1k 2dż1m 2dż1n 2dż1p 2dż1s 2dż1t
2dż1z 2d1ć 2d1ń 2d1ś 2d1b 2d1c 2d1f 2d1g 2d1k 2d1m 2d1n 2d1p 2d1s 2d1t 2drn
2dz1ć 2dz1ń 2dz1ś 2dz1ź 2dz1ż 2dz1b 2dz1c 2dz1d 2dz1f 2dz1g 2dz1k 2dz1l
2dz1m 2dz1n 2dz1p 2dz1s 2dz1t 2dz1z 2f1c 2f1k 2f1m 2f1n 2głb 2g1ć 2g1ń 2g1ś
2g1ź 2g1ż 2g1b 2g1c 2g1d 2g1f 2g1k 2g1m 2g1p 2g1s 2g1t 2g1z 2h1ć 2h1ł 2h1ń
2h1ś 2h1ź 2h1ż 2h1b 2h1c 2h1d 2h1f 2h1g 2h1j 2h1k 2h1l 2h1m 2h1n 2h1p 2h1r
2h1s 2h1t 2h1w 2h1z 2j1ć 2j1ł 2j1ń 2j1ś 2j1ź 2j1ż 2j1b 2j1c 2j1d 2j1f 2j1g
2j1h 2j1k 2j1l 2j1m 2j1n 2j1p 2j1r 2j1s 2j1t 2j1w 2j1z 2kłb 2k1ć 2k1ń 2k1ś
2k1ź 2k1ż 2k1b 2k1c 2k1d 2k1f 2k1g 2k1m 2k1n 2k1p 2k1s 2k1sz 2k1t 2k1z 2l1ć
2l1ł 2l1ń 2l1ś 2l1ź 2l1ż 2l1b 2l1c 2l1d 2l1f 2l1g 2l1h 2l1j 2l1k 2l1m 2l1n
2l1p 2l1r 2l1s 2l1t 2l1w 2l1z 2m1ć 2m1ł 2m1ń 2m1ś 2m1ź 2m1ż 2m1b 2m1c 2m1d
2m1f 2m1g 2m1h 2m1j 2m1k 2m1l 2m1n 2m1p 2m1r 2m1s 2m1t 2m1w 2m1z 2n1ć 2n1ł
2n1ń 2n1ś 2n1ź 2n1ż 2n1b 2n1c 2n1d 2n1f 2n1g 2n1h 2n1j 2n1k 2n1l 2n1m 2n1p
2n1r 2n1s 2n1t 2n1w 2n1z 2ntn 2p1ć 2p1ń 2p1ś 2p1ź 2p1ż 2p1b 2p1c 2p1d 2p1f
2p1g 2p1k 2p1m 2p1n 2p1s 2p1sz 2p1t 2p1z 2pln 2r1ć 2r1ł 2r1ń 2r1ś 2r1ź 2r1ż
2r1b 2r1c 2r1d 2r1f 2r1g 2r1h 2r1j 2r1k 2r1l 2r1m 2r1n 2r1p 2r1s 2r1t 2r1w
2rz1ć 2rz1ł 2rz1ń 2rz1ś 2rz1ź 2rz1ż 2rz1b 2rz1c 2rz1d 2rz1f 2rz1g 2rz1h
2rz1j 2rz1k 2rz1l 2rz1m 2rz1n 2rz1p 2rz1r 2rz1s 2rz1t 2rz1w 2słb 2s1ź 2s1ż
2s1b 2s1d 2s1f 2s1g 2s1s 2snk 2stk 2stn 2stsz 2sz1ć 2sz1ś 2sz1c 2sz1f 2sz1k
2sz1l 2sz1m 2sz1n 2sz1p 2sz1s 2sz1t 2sz1w 2sz1z 2szln 2t1ć 2t1ń 2t1ś 2t1ź
2t1ż 2t1b 2t1c 2t1d 2t1f 2t1g 2t1k 2t1m 2t1n 2t1p 2t1s 2t1z 2tln 2trk 2trzn
2w1ć 2w1ł 2w1ń 2w1ś 2w1ź 2w1ż 2w1b 2w1c 2w1d 2w1f 2w1g 2w1j 2w1k 2w1l 2w1m
2w1n 2w1p 2w1r 2w1s 2w1t 2w1z 2z1ć 2z1ś 2z1c 2z1d 2z1f 2z1k 2z1p 2z1s 2z1t
2zdk 2zdn 3d2niow 3k2sz2t 3m2k2n 3m2nest 3m2nezj 3m2sk2n 3p2neu 3w2ład
3w2łos 3w2czas 4ć3ć 4ł3ł 4ź3ź 4ż3ż 4b3b 4c3c 4d3d 4f3f 4g3g 4h3h 4j3j 4k3k
4l3l 4m3m 4n3n 4p3p 4r3r 4t3t 4w3w 4z3z 8ć. 8ćć. 8ćł. 8ćń. 8ćś. 8ćź. 8ćż.
8ćb. 8ćc. 8ćd. 8ćf. 8ćg. 8ćh. 8ćj. 8ćk. 8ćl. 8ćm. 8ćn. 8ćp. 8ćr. 8ćs. 8ćt.
8ćv. 8ćw. 8ćx. 8ćz. 8ł. 8łć. 8łł. 8łń. 8łś. 8łź. 8łż. 8łb. 8łc. 8łd. 8łf.
8łg. 8łh. 8łj. 8łk. 8łl. 8łm. 8łn. 8łp. 8łr. 8łs. 8łt. 8łv. 8łw. 8łx. 8łz.
8ń. 8ńć. 8ńł. 8ńń. 8ńś. 8ńź. 8ńż. 8ńb. 8ńc. 8ńd. 8ńf. 8ńg. 8ńh. 8ńj. 8ńk.
8ńl. 8ńm. 8ńn. 8ńp. 8ńr. 8ńs. 8ńt. 8ńv. 8ńw. 8ńx. 8ńz. 8ś. 8ść. 8śł. 8śń.
8śś. 8śź. 8śż. 8śb. 8śc. 8śd. 8śf. 8śg. 8śh. 8śj. 8śk. 8śl. 8śm. 8śn. 8śp.
8śr. 8śs. 8śt. 8śv. 8św. 8śx. 8śz. 8ź. 8źć. 8źł. 8źń. 8źś. 8źź. 8źż. 8źb.
8źc. 8źd. 8źf. 8źg. 8źh. 8źj. 8źk. 8źl. 8źm. 8źn. 8źp. 8źr. 8źs. 8źt. 8źv.
8źw. 8źx. 8źz. 8ż. 8żć. 8żł. 8żń. 8żś. 8żź. 8żż. 8żb. 8żc. 8żd. 8żf. 8żg.
8żh. 8żj. 8żk. 8żl. 8żm. 8żn. 8żp. 8żr. 8żs. 8żt. 8żv. 8żw. 8żx. 8żz. 8b.
8bć. 8bł. 8bń. 8bś. 8bź. 8bż. 8bb. 8bc. 8bd. 8bf. 8bg. 8bh. 8bj. 8bk. 8bl.
8bm. 8bn. 8bp. 8br. 8brz. 8bs. 8bt. 8bv. 8bw. 8bx. 8bz. 8c. 8cć. 8cł. 8cń.
8cś. 8cź. 8cż. 8cb. 8cc. 8cd. 8cf. 8cg. 8ch. 8chł. 8chrz. 8chw. 8cj. 8ck.
8cl. 8cm. 8cn. 8cp. 8cr. 8cs. 8ct. 8cv. 8cw. 8cx. 8cz. 8czt. 8d. 8dć. 8dł.
8dń. 8dś. 8dź. 8dż. 8db. 8dc. 8dd. 8df. 8dg. 8dh. 8dj. 8dk. 8dl. 8dm. 8dn.
8dp. 8dr. 8drz. 8ds. 8dt. 8dv. 8dw. 8dx. 8dz. 8f. 8fć. 8fł. 8fń. 8fś. 8fź.
8fż. 8fb. 8fc. 8fd. 8ff. 8fg. 8fh. 8fj. 8fk. 8fl. 8fm. 8fn. 8fp. 8fr. 8fs.
8ft. 8fv. 8fw. 8fx. 8fz. 8g. 8gć. 8gł. 8gń. 8gś. 8gź. 8gż. 8gb. 8gc. 8gd.
8gf. 8gg. 8gh. 8gj. 8gk. 8gl. 8gm. 8gn. 8gp. 8gr. 8gs. 8gt. 8gv. 8gw. 8gx.
8gz. 8h. 8hć. 8hł. 8hń. 8hś. 8hź. 8hż. 8hb. 8hc. 8hd. 8hf. 8hg. 8hh. 8hj.
8hk. 8hl. 8hm. 8hn. 8hp. 8hr. 8hs. 8ht. 8hv. 8hw. 8hx. 8hz. 8j. 8jć. 8jł.
8jń. 8jś. 8jź. 8jż. 8jb. 8jc. 8jd. 8jf. 8jg. 8jh. 8jj. 8jk. 8jl. 8jm. 8jn.
8jp. 8jr. 8js. 8jt. 8jv. 8jw. 8jx. 8jz. 8k. 8kć. 8kł. 8kń. 8kś. 8kź. 8kż.
8kb. 8kc. 8kd. 8kf. 8kg. 8kh. 8kj. 8kk. 8kl. 8km. 8kn. 8kp. 8kr. 8ks. 8kst.
8kt. 8kv. 8kw. 8kx. 8kz. 8l. 8lć. 8lł. 8lń. 8lś. 8lź. 8lż. 8lb. 8lc. 8ld.
8lf. 8lg. 8lh. 8lj. 8lk. 8ll. 8lm. 8ln. 8lp. 8lr. 8ls. 8lt. 8lv. 8lw. 8lx.
8lz. 8m. 8mć. 8mł. 8mń. 8mś. 8mź. 8mż. 8mb. 8mc. 8md. 8mf. 8mg. 8mh. 8mj.
8mk. 8ml. 8mm. 8mn. 8mp. 8mr. 8ms. 8mst. 8mt. 8mv. 8mw. 8mx. 8mz. 8n. 8nć.
8nł. 8nń. 8nś. 8nź. 8nż. 8nb. 8nc. 8nd. 8nf. 8ng. 8nh. 8nj. 8nk. 8nl. 8nm.
8nn. 8np. 8nr. 8ns. 8nt. 8nv. 8nw. 8nx. 8nz. 8p. 8pć. 8pł. 8pń. 8pś. 8pź.
8pż. 8pb. 8pc. 8pd. 8pf. 8pg. 8ph. 8pj. 8pk. 8pl. 8pm. 8pn. 8pp. 8pr. 8prz.
8ps. 8pt. 8pv. 8pw. 8px. 8pz. 8r. 8rć. 8rł. 8rń. 8rś. 8rź. 8rż. 8rb. 8rc.
8rd. 8rf. 8rg. 8rh. 8rj. 8rk. 8rl. 8rm. 8rn. 8rp. 8rr. 8rs. 8rsz. 8rt. 8rv.
8rw. 8rx. 8rz. 8rzł. 8s. 8sć. 8sł. 8sń. 8sś. 8sź. 8sż. 8sb. 8sc. 8sch. 8sd.
8sf. 8sg. 8sh. 8sj. 8sk. 8skrz. 8sl. 8sm. 8sn. 8sp. 8sr. 8ss. 8st. 8str.
8strz. 8stw. 8sv. 8sw. 8sx. 8sz. 8szcz. 8szczb. 8szk. 8szn. 8szt. 8sztr. 8t.
8tć. 8tł. 8tń. 8tś. 8tź. 8tż. 8tb. 8tc. 8td. 8tf. 8tg. 8th. 8tj. 8tk. 8tl.
8tm. 8tn. 8tp. 8tr. 8trz. 8ts. 8tt. 8tv. 8tw. 8tx. 8tz. 8v. 8vć. 8vł. 8vń.
8vś. 8vź. 8vż. 8vb. 8vc. 8vd. 8vf. 8vg. 8vh. 8vj. 8vk. 8vl. 8vm. 8vn. 8vp.
8vr. 8vs. 8vt. 8vv. 8vw. 8vx. 8vz. 8w. 8wć. 8wł. 8wń. 8wś. 8wź. 8wż. 8wb.
8wc. 8wd. 8wf. 8wg. 8wh. 8wj. 8wk. 8wl. 8wm. 8wn. 8wp. 8wr. 8ws. 8wt. 8wv.
8ww. 8wx. 8wz. 8x. 8xć. 8xł. 8xń. 8xś. 8xź. 8xż. 8xb. 8xc. 8xd. 8xf. 8xg.
8xh. 8xj. 8xk. 8xl. 8xm. 8xn. 8xp. 8xr. 8xs. 8xt. 8xv. 8xw. 8xx. 8xz. 8z.
8zć. 8zł. 8zń. 8zś. 8zź. 8zż. 8zb. 8zc. 8zd. 8zdr. 8zdrz. 8zf. 8zg. 8zh.
8zj. 8zk. 8zl. 8zm. 8zn. 8zp. 8zr. 8zs. 8zt. 8zv. 8zw. 8zx. 8zz. a1 a2u a2y
aa2 ae2 ai2 ao2 be2eth be2f3sz2 be2k1hend bi2n3o2ku bi2sz3kop bi2z3ne2s3m
bi2z3nes birmin2g1ham blo2k1hauz bo2s3ma br2d bro2a2d3way bu2sz3me
buk2sz3pan busine2ss3m busines2s c4h c4z cal2d1well ch2ł ch2j ch2l ch2r ch2w
chus1t cu2r7zon dż2ł dż2j dż2l dż2r dż2w dże4z3b dże4z3m d4ź d4ż d4z
deut4sch3land drz2w du2sz3past e1 e2r5zac e2u e2y e3u2sz ea2 ee2 ei2 eo2
fi2s3harm fi2sz3bin fo2k2s3t fo2r5zac fol2k1lor fos2f1a2zot ga3d2get
gado3p2ta gol2f3s golfsz2 gran2d1ilo gro4t3r hi2sz3p hu2cz1w hu2x3ley i1 i2ą
i2ę i2ó i2a i2e i2i i2o i2u i2y in4nsbruck in4sbruc j2t1ł j2t1r ja4z4z3b
ja4z4z3m karl2s1kron karl2s1ruhe kir2chhoff kongre2s3m led1w lu2ft3waffe
lu2ks1fer ly2o ma2r5zł ma2r5zl ma2r5zn mi2sz1masz mie2r5zł mie2r5zi
mon2t3real moza2i3k mu2r7zasich3l na4ł3kows na4r3v o1 o2y oa2 och3mistrz oe2
of2f3set oi2 oo2 ou2 pa2n3a2mer pa2s3cal pa2s3ch połu3d2ni po3d4nieprz
po3m2ną po3m2nę po3m2ni po4rt2s3mo2uth po4rt3land poli3e2t poli3u2re
powsze3d2ni pr2chal pre2sz3pa r4z ro2e3nt2gen ro2k3rocz ro2s3to3c2k s4z
se2t3le sko2r5zoner sm2r sowi3z2 sy2n3opt sy2s1tem sza2sz1ły sze2z1long
sze4ść szto2k1holm szyn2k1was to3y2o3t turboo2d3rzut tygo3d2ni u1 u2y ua2
ue2 ui2 uo2 uu2 vo2lk2s3 we2e2k1end we4st3f we4st3m y1 ya2 ye2 yi2 yo2 yu2
ze4p3p
 PATTERNS

 lang.exceptions <<-EXCEPTIONS
be-zach be-zami by-naj-mniej gdzie-nie-gdzie ina-czej na-dal ni-gdy ni-gdzie
niech-że niech-by ow-szem pó-łach pó-łami pó-łek pod-ów-czas przy-naj-mniej
skąd-inąd tró-jach tró-jami tró-jek
 EXCEPTIONS
end
PT =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
1ba 1be 1bi 1bo 1bu 1by 1b2l 1b2r o2b3long 1ca 1ce 1ci 1co 1cu 1cy 1c2k 1ch
1c2l 1c2r 1da 1de 1di 1do 1du 1dy 1d2l 1d2r e1e 1fa 1fe 1fi 1fo 1fu 1fy 1f2l
1f2r 1ga 1ge 1gi 1go 1gu 1gy 1g2l 1g2r ba1hia 1j 1ka 1ke 1ki 1ko 1ku 1ky
1k2l 1k2r 1la 1le 1li 1lo 1lu 1ly 1lh 1ma 1me 1mi 1mo 1mu 1my m2n m1h 1na
1ne 1ni 1no 1nu 1ny 1nh o1o 1pa 1pe 1pi 1po 1pu 1py 1ph 1p2l 1p2r 1p2neu
1p2sic 1qu 1ra 1re 1ri 1ro 1ru 1ry 1sa 1se 1si 1so 1su 1sy 1ta 1te 1ti 1to
1tu 1ty 1th 1t2l 1t2r 1va 1ve 1vi 1vo 1vu 1vy 1v2l 1v2r w2 1xa 1xe 1xi 1xo
1xu 1xy 1z
 PATTERNS

 lang.exceptions <<-EXCEPTIONS
hard-ware soft-ware
 EXCEPTIONS
end
RU =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
.аб1р .аг1ро .ади2 .аи2 .ак1р .аль3я .ар2т1о2 .ас1то .аст1р .ау2 .би2о
.во2б3л .во3ж2д .го2ф .дек2 .де1кв .ди2ак .ди1о .до3п .до3т2 .епи3
.зав2р .за3м2н .за3п .иг1р .изг2 .из3н .ии2 .ик1р .ио2 .ио4на .ис3
.ле2о .ле2п3р .лес1к .ль2 .люст1 .ме2ж1у2 .ми1ом .мо2к1 .му2шт1 .на1в
.на3т .на3ш2 .не3вн .не1др .не1з2 .не1сл .не1с2ц .не3т .нос1к .нук1л
.обо3ж2 .ово1 .ог3н .оз4 .ос2ка .ос2п .ос3пи .от1в .от1ро .от1ру
.от1уж .по3в2 .по3ж2 .поз2н .прос2 .ра2с3т .ре2бр .ре2з3в .ри2ск .ри2ч
.ро2з3в .ро2с3л .ро2х .септ2 .ск2 .ст2 .су2ж .те2о3 .тиа3 .ти2г .тиг1р
.ти2о .уб2 .уд2 .уе2 .уз2на .ук2 .ум2ч .уо3 .уп2 .ур2в .ус2 .ут2р .ую2
.хо2р3в .че2с1к .юс1 4а3а аа2п аа2р аа2ц а1б абе3ст а3бла аб2лю аб1ри
а3бу ав1в а1ве ав3зо а1ви ави2а а1во аво1с а2вот ав1ра ав2се а2вт а1ву
а2вх а3в2че 2ага ага1с2 а2гд а2гити а2гле аг2ли а2глос аг2лот 2аго
а3гу а1д 2адв а2две ад2жи ади2од а2дл а2д1обл ад1ро а2д1ру аду3ч ад2ц
а2дын а1е ае2го ае2ди ае2л а2еп ае2ре ае2с аза4ш3 азв2 аз3вез аз1вл
азг2 аз1др аз1об аз2о1бр а2зовь а2золь а1зори аз2о1с аз1р а1и аи2г1
аи3гл а2их а1к ак1в 1акк ак2л ак3лем ако1б2 2аконс ако3т 2акри ак1с
а1ла а3лаг а1ле 2алек а3ли ало1з а1лу алу2ш алуш1т а1лы а2льщ а1лю
2ама амб4 2амет а2минт ам2нет 2амо амо1з2 амои2 а2мч ана2дц а2н1а2ме
а2наф ан2дра а2н1о2б ан1о2хр ан1р ан2сп анс1у ан2сур а2н1уз а1нь 2а1о
ао2д ао2к ао2р ао2с аост1 а3пла ап2лом 2апо апо4вс апо3ч2т ап2ра
ап1рел а1ра ара2ст ар2бок ар2вал 1аргу а1ре аре1дв аре1ол ар2жа а1ри
а1ро ар2тор ар2т1р а1ру ар1х а1ры а1рю а1ря 2ас1к ас3ми ас3но 1ассиг
аст1ву ас3тем ас2тин ас2тия ас1тоо ас1тух а1стье ас2шед ас2шес а1сьи
а1та 1атак ат3ва ат1ви ат1ву 2атез а1ти а1то ат1обе а2томн ато2ш
ат1рах ат1ри а1ту ат2х а1ты а1тье а3тью а3тья а1тю а1тя а1у а2уб ау2д
ау3до а2уле аут1р ау2х ау2ч ау3чь ауэ1 а2ф1л ах2а ахми2 ах3с а1ч 2ача
а2чл ач1т а2шл аэ2ли а2эр аю1та а1я ая2б ая2в ая2з 1ба ба2бв ба2г1р
ба2др ба1з ба3зу балю1 ба2о бас3м ба1ст ба1тр 2б1б б1в бвы2 бг2 2б1д
1бе 3бев бе2гл бе2гн бе2д1р 3бее 3бе2з без1а2 без5д4 бе3зи без3н
без1о2 без1р бе2с1к бес3п бе2с1т бес3те бес3ти 3бец 2бещ 2бж б1з2 1б2и
3биа би2б 2биж 3бик били3т2 3био би2об би2од би2он би2ор би2тв би1х
2б3к б1л 1благ 1б2лаз б3лази б2лан 1б2лее б3лен б2лес1к 1б2лея б2луд
1б2луж 2блы 2б2ль 2б3лю. б2люд б2люе б2люл 2б3люсь 2бля 2б3н 1бо
бо1бра бо3вш бо2гд бо1дра бо1з2 бо1л2ж бо1льс бо3м2л бо2мч бо3мш бону1
бо1ру бо2са бо1ск бо3ско бо3сти 3бот бо2тв бот2р боя2р 2бр. б3раб
б2рав бра1зо 1б2рал 2б1рам б2ран 1брас б2рать б1рах 1б2рач 2б3рая
1б2ред б1рей б1рек б2рем б2рех б2рид б2рито б2риты 1б2роди б1рол
б1ром. 1б2роси бро2с1к 2брс б1ру 3брукс 2брь 1б2рю 2б3рю. б1ря 2б1с2
б3ск бс4л б1т 1б2у бу2г1р бук1л бу1с 2бф 2б1х 2бц 2б1ч 2бш 2бщ 1бы
бы2г1 бы2с быс1к быст1 1бь 2бь. 2бьс 2бьт бэ1р 3б2ю бю1та 1бя 1ва
ва2бр 3ваг ва2д1р вадь2 ва3ж2д ва1з ванс2 ва1ст ва2стр ва1тр вах1 3вац
3вая 2в1б в1ви в1вр 2вг2 в1д в2дох 1вев 3вег вед1р ве3ду 1вее 1вез
3везе 3везл вез2у 1вей. ве2п1 2верд 1вес ве2с1к ве2ст1в вет3р 1вец
1вею 1вея 1в2з2 взг2 взд2 взо1б взъ2 взъе3д ви2аз ви2ак ви2ар ви2а1с2
виа1т ви3аф ви2гв ви2гл 1виз 1винт 1винч ви1о ви1с2ни виу3 ви2ф 2в1к
вк2л 3в2кус в1л в2ла 2в3лаб в2лев в2лек в2лет в2леч 2вли в2лия 2влю
в2люб 2вля 2вм 1вме 2в1н 4в3на в2нес вно1 в3ну. 3в2нук 3в2нуч в3ны
во1б2 во2б3ла вов2 во3вк 1вод во1дв во1др во2ер во2жж вои2с1 1вок
во3м2 воп2 во1ру 2ворц 2ворь вос1к во1см во1сн вос3пе во2стр вот2р
1вох во1хл во3х2т 1вою 2вп2 2вр. 2вра. в2рав 2в1рам в1рас 2в1рах
2врац 2вре. 2в1рен 1врид 1в2риз в1рии в1рик в1рил в1рис в1рит 2в1ро
вро3т2 2в1ры 1врю в1ря 2в1с2 3все3 в3ская 4в3ски 4в3ску 3в2сп 3в2сю
в1т2 вто1б2 вто3ш 1вуа ву3г 1ву1з 2вуи 2ву1к ву3п ву1с2 ву2х1а вух3в
ву1чл вф2 1вхо 2вц 2в1ч 2вш 3в2шив 2вщ въ2 1вы вы3г2 вы3зн вып2 вы3т2
вых2 вы3ш2л 2вь. 1вье 1вьин 2вьс 2вьт 1вью 1вья 1в2э1 1в2ю 1вя 1г г2а
га1з га1ст2 га2у 2г3б гба2 г1ви 2гг г3дан 2г3ди 3ге. ге2б1 гено1
ге2об ге2од ге1ор 2г3ж 2г1з г2и ги2бл ги3бр ги2гр ги1сл гист2 2г1к
2гла. г2лав г1лай г1лами 2глась 2глая г1ле г2лет 2гли. г2лин 3г2лиф
2гло. г3лобл 2глов 2глог 2глое 2глой 2глою 2глую 2г1лы г2ляж 2гляк
2г3м г2нав г2нан г3не. г2нев г3нен г3неп г3нес г2нир гнит2р г2ное
г2нои г2нос г3ня го1б2 го2вл го3ж2д го1з го2зл гоз2н гоиг2 3гой г2ол
гоми2 го2с1а го2сд го1скл го1сн го1спа 2готд гоу3т го1чл 3гою 2гп 2гр.
г1рае г1рай г1рар г1рег г1рек г1рец гри4в3н г1рик г1рил г1рин г1рис
г1рич г1ров г2роз г1рок г1рон г1роп г1рот г1роф гру2п г1рыв 2грю г1ряе
г1рял г1рят 2г3с2 г4са г4сб 2г3т гу1в гу1с гу2с1к 2гф 2г1ч 2г3ш 2г3э
1да да2б1 да2ген да2гр да1з да2о даст1р дат1р 2д1б дв2 д1ве 1дви
2д1вид 2двиз 2двинт 2двинч 2д1вис 2д1вит д3вк д1вл 2двод д1воз 1дворь
2двя 2дг2 2д1д2 1де де1б2л де1б2р 3девр 3дез де2з1а2 де2зи дез1о2
де2зу деио2 де1кл 3деме де2од део3п де3пл дерас2 де2с3в дес2к де2ср
де1хл 2дж. д2жам д2ж3м 2джс 2д1з2 1ди ди2ад диа2з ди2али ди2ало ди2ар
ди2ас ди2об дио3де ди2ор дио1с ди1оти дип2 ди2пи ди3пт ди2с1тр диу3
ди3фр ди3фто ди1х 2д1к д1л д2лев 2д3м2 2д1н д3на днеа2 3дневн 4д3но1
дно3д2 днос2 4д3ны 3д2няш 1до 2д1о2бед до2бл 2д1обла до1б2ра дов2л
до3в2м до1д2 до3дн до3ж2д до1з доз2н дои2р 2докт 2долим до2м1р доп2
до3пл 2допле до2пре до2руб до1с д1о2сен д1о2син 2д1осно дос2п 2дотд
2дотл дот2ри 2д1отря 2дотъ до3ть 3дохл до2ш3в до3ш2к до2шлы до2щу 2дп
2др. д1раб 1дравш 2дразв 1д2разн д1ране д1рар д1ра2с3 д1рах д1рач
д2раю д1ре д2реб 2д3реж 2дрез д2рел д2рем 1дрема 1дремл дрем3н 1дремы
2д3рен дре2ск д2ресс д1ри д2рий 2дрин д2рип д2рих дро2г3н д1род д1рое
1д2рож 2д3роз д1рой д1рол д1рон д1рос д1рот д1рою д1руб 1друг 1друж
д1рум д1рую д1ры 2дрыв 1д2рыг д1ря д2ряб 1д2ряг д2рях 2д1с2 дск2 дс3кн
2д1т 1ду дуб3р ду3г 2д1уд ду2да ду2о дуп1л дус1к д1усл ду1ст ду2ста
2дут1р ду1х ду2чи дуэ1т 2дф д1х 2д3це 2дцу 2дцы 2д1ч 2д3ш2 2дщ 2дъ
дъе2м 1ды 2дыг ды2г1р 2дыд 2дыме 2ды2с1 2дыт 2дыщ 2дь. 1дье 2дьк 2дьт
1дью 1дья дь3яр 1д2ю 1дя е1а еа2д еади3 еа3до еа2з еан2д1р еат1р 2еб
еба2с е1бра еб1рен еб1ри е1бро еб1ров еб1ры е2б3рю е1ве 2евер е1ви
е3в2ме ев2ним ев2нят е1во 2евол евра1с 2е1вре ев1рее ев1рей ев1рея
ев1ри е2вт е1ву е1вх ев2хо е1вь ега1с2 ег2д е2глан е2гле е2гли е2гло
ег2на ег2но 2ег2р ед1во ед2ж е1дже е1д2лин едноу3 ед1опр е2дотв е2дох
е2д1ощ е1дру е2дру. е2ду2б ед1убо е2дуве е2дуг е2дус ед1уст 2е3душ
е2дын е1е е2евид ее2в1р ее2ги ее1с2 ее2ст еест1р ее2х е2жг е4ждев
еж3ди 2еже е2ж1р еза2вр езау3 е1з2ва езд1р е3зе еззу3 е3зит ез1об
ез1о2г е1зом ез1оп ез1о2р ез1от ез1ош ез2ря ез1у2д ез1у2к ез1уп ез1ус
езу2со езу2сы ез1у2х ез1уча е3зя е1и еи2г1 еи2д еи2м еи2о еис1л еис1тр
е1ка ека2б ек2з е1ки 2е1ко 2е1кр ек2ро ек1ск ек1сте е1ку е1ла е1ле
еле3ск еле1сц е1лу е1лы е1лю е3ля еми3д2 еми3к емо1с 2емуж е2мч 2емыс
е3на ен2д1р 2е1нр енс2 ен3ш2 е1нэ 2ео е1о2б еоб2ро е2о3гл ео2гро е1од
ео3да ео2де еоде3з ео2до е1о2ж е2ои ео3кл е1ол. е1ола ео3ли е1олк
е1олы е1оль е2ом е1он. е2она е2они ео3но е1онс еоп2 е1опе ео2пр ео4пу
е2о3ро еос2 е1о2сви ео1ск е1осм е1осн еост1р ео3сх е1отл еот2ру е1о2ч
е1о2щ епат2 епа1тр 2епе епис2к е2пл е3пла еп1леш е3п2лод еп1лу е3плы
еп1лющ е4пн 2епо е4п3с е4пт е1ра ер1акт е2рв ер1ве е1ре е3ре. ере3до
ере1др ере1к2 ере3м2н ере3п ере1х4 е1ри ерио3з е1ро еро2б ер1обл
2ерови 2ерокр 2ерол еро3ф2 ер3ск е1ру е2р1у2п е1ры е1рю е1ря е3с2а
ес2ба е1сг е1ск е2с1ка. ес1кал е2ске е2сков е4с1ку. 2есл ес1лас
ес2лин ес2лов ес2лом е1слу е1слы е1с4м е3со 2есп ес2пек ес3пол е2спу
е1ст ес2тан е2стл е3сту ес2чет е1та ет1ве ет1ви е1тво 2етеч е1ти е1то
ето1с ет1р ет2ря е1ту е1ты е1тье е3тью е3тья е1тю е1тя е1у2 2еуб еуб3р
еуз2 еук2ло ефи3б2 еф2л еф1ре еха2т ех1ато ех3вал ех3лоп ех1об ех1опо
ех1ре ех1ру ех1у2ч 2ецв е1чл е2шл еэ2 ею2г е1я ея2з 1ж жа2бл жа2бр
жа1з жат1в 2ж1б2 2ж1в жг2 2жга ж2ги 3ж2гл ж2гу 2ж1д ж2дак ж2дач 3ж2дел
4ждеме ж2деп ж2ди 4ж2дл ждо3 жду1 4ждь 3ж2дя 3жев же3д2 же1к2в же1кл
же1о2 же3п2 же1с2 же3ск 2жжа ж2же 2жжев 2ж1з2 жи1о 2жирр 2ж1к 2ж1л ж2м
ж3ма 2ж3мо 2ж1н жно1 2ж1об 2ж1о2т1 жоу3 жоу1с 2жп2 жпо1 ж2ру 2ж1с 2жф
2жц 2ж1ч 2жъ 2жь. 2жьс 2жьт 1за1 заа2 заб2 за2в1ри за2вру з1аву заг4
з1адр зае2д зае2х за3ж2д за3з2 з1акт за3мне 3з2ан за3на занс2 зап2
зар2в за3р2д зар2ж зас2 заст2 зат2 за3тк зау2 зах2 зач2т за3ш2 зая2
з1б2 2з3ва. з2вав з3валь з2ван 2звая з1ве з2вез з1ви з3в2к з1вла з1во
2звол 1з2вон з1вр 1зву 2з1вую з1вь 2зг з3га з2гли зг2на з2гну з1д2в
з2деш здож3 1зе зе2б1 зе2ев зе2од 2зж2 з3з2 1зи 3зи. 3зий. з1инт
зи2оз зи2оно зи1оп 3зис зи3т2р зиу3м 3зич 2з1к зко1 зко3п2 з1л з2лащ
з2лоб з2лоп з2лор з2лющ 2зм2 з3мн з1н 2зна. з2нав з2нае з2най з2нак
з2нан з2нат з2наю 2зная 2зне 2з3ни 2зно 2зну 2з3ны з2обе зо2би 1зов
зо3в2м зо2гл зо1др 1зое зо1з2 1зои 1зой. 1зок. з1окс 1зол2 зо1лг
зо1лж зо3м2 1зом. 2зомн 1зон 2зонр 1зоо зо2о3п зо2ос зо2па з2опл
з2опр з1орг 1з2о3ре зос2 з1осн зо1сп зо2тв з2оте з1отк з2ото зот2ре
зот2ри 1зох зош2 зо2ши 1зоэ 1зою з1ра з2рак зра2с з2рач з2рен з1рес
з2риш з1ро зро2с3 з1ру з2рю з1ря 2з1с 2зт з1ти 1зу 3зу. 2з1у2бе
зу2б3р зу1в 2зуве 2зу2г 3зуе 2з1уз3 2зу1к 3зуме з1у2мо 2зуп зу2пр
з1урб з1у2те зу2час 2зц з1ч 2зш зъе2м 1зы 2зы2г1 зы2з 2зыме 2зымч
2зы2с1 2зыщ 1зье 1зьи 1зью 3зья 1з2ю 1зя и1а и2аб и2ав иаг2 и2агр
и2аде и2ади иа2зов иа2му и3ана иа2нал ианд2 иао2 и2ап иа1с2к иа1ста
иа1сто иат1ро и3ату и2аф и2а1х иа2це 2и1б и2б1р 2иваж 2и1ве и2в3з и1ви
2и1во и1в2р и3в2с и1ву ив2хо 2ивы иг2д и3ге 2игл и2гле и2гли и2гн
игни3 иг1рен иг1ро иг1ру иг1ры и2г1ря и1дв и2дей и1д2ж иди1ом иди1от
ид1р и1дь и1е и2евод ие2г ие2д ие3де ие2зу и3ени ие1о2 иепи1 ие2р
и3ж2д из1в2 из2гне 1из1д из2нал и1зо изо2о из1р и1и ийс2 и1к и3к2а
ика1с2 ик2ва и2кви и2кля и3ко ик1ро ик1ск ик2с1т и3ку и1л и2л1а2ц
ило1ск илп2 и2л1у2п и2ль ильт2 2има и2мено и2мену 2имень и3ми имои2
им3пл и2м1р и2мч им2ча инд2 1инж ино2к3л ино3п2л ино1с инс2 1инсп
1инсти 1инсу 1инф 1инъ и1об ио2бо ио2вр и2ог и1од ио2де и1оз ио3зо
и1окс и1оле и1он и3онов и1опт и1ор и3ора ио1ру ио2са ио3скл ио1с2п
и1ота ио2т1в и1отк и1отс иоуг2 ио2хо и1ош 2ип ипат2 ипа1тр ип2ля ип3н
ипо3к2 и1р ира2ст и2р1ау и2рв и2рж ири2ск ириу3 иро1з2 1ирр исан2д1
и2сб и2сд ис1к ис3ка. ис3кам ис3ках ис3ке ис3ки ис3ков ис3ку. и2слам
ис1лы ис3ме ис3му ис3но исо2ск и2с3пр и4сс и1ст и2ст1в и2стл ис1тяз
и1сьи и1т ита2в ит3ва и2т1ве ит1ви ит1ву и2тм и2т1р ит2рес ит3ром
и2т1уч и3тью и3тья и1у2 иу3п иф1л иф2лю и2фр иха3д и2х1ас их2ло2
ихлор1 и3х2о ихо3к их1ре их1ри и1ху и1ч иш2ли и2шлы и2шт ию4л ию2н
ию2т ию3та и1я ия2д 2й1 йд2 й2д3в йно1 й2о1с йо2тр йп2л й2сб й3ска
йс2ке йс4мо й2с3му й2сн й2с3ф й2сш й2тм й2хм йх2с3 йя1 ка2бл ка2бри
1кав к2ад ка3дне ка2д1р 1кае каз3н ка1зо 1кай 1кал. 1кало 1калс 1кам
1кан ка2п1л ка2пре кар3тр 3к2ас ка1ст 1кат ка1т2р 1ках ка2ш1т 1каю
2к1б к2вак к2вас к2ваш к1ви к2воз к1ву 2кг 2к1д кда2 1ке 2кеа ке2гл
кед1р ке2с1к ке2ст1 2к1з 1кив ки1о киос1 ки2пл ки1с2ни 1кит 2к1к2 кк3с
2к3ла. 2к3лась 2к3ле. 2клем к3лем. к3лен к1лео 2к3ли. 2к3лив к2лик
к2лин 2к3лис к3лия 2к3ло. к2лоз к3лом 2к3лос кло3т 1клук к3лы 2кль
1клю 2к3лю. 2кля. 2клям 2клях 2км 2к1н 3к2ниж к2ноп 3к2няж к2о
ко1б2ри 1ков 3кова 1код ко1др 1коз 1кольс 2комин 3конс коп2р ко2р3в
ко1ру 1кос ко1ск кос3м ко1сп 1котн ко2фр кохо2р3 1кош 2кп 2кр. к1рел
кре1о кре2сл к1реч 1криб к1рид к2риз кри2о3 к2рит к1рих к1роа к1роб
к2рое к1рок к1роо к1рор к1рос к1роф к1рох к1роэ кру1с к1ряд 2кс ксанд2
к2с3в кс3г к2с3д к2сиб к1ски кс1кл к1ско кс3м к3со к1стам к1стан кс3те
к1сто кс1тр к1сту к3су 2к1т кта2к 3к2то. кто1с кт2р к2у ку1ве 3куе
1куй 1куля 3кум куп1л ку2п1р 1кур ку3ро кус1к ку1ст 1кут ку3ть 1куче
1куют 3кующ 2кф 2к1х2 2кц 2к1ч 2кш 1кь к2ю 1ла. 2лабе ла2бл 2лаго
ла2гр ла2д1аг 1лае ла3ж2д ла1зо л2ак лак2р 1лам. 1лами. лан2д1р
ла1ста ласт1в ла1сте ла1сто ла2ст1р ла1сту ла1стя ла1т2р лау1 ла2ус
ла2фр 1ла1х 1лая 2лб л1бр л1ве л1ви л1во л1ву 1л2гал л2гл лго1 2л3д2
1ле. ле1вл лев1ра ле2г1л ле1дж ле3до ле1з2о3 ле1зр лек1л 2лемн 1лен
ле1онт ле1о2с ле2сб ле2ск ле4ска ле1с2л ле1спе ле1тв ле1т2р 1лех ле1хр
л1зо 1ли лиа2м 3ливо 3ливы лиг2л ли2гро лие3р ли2кв 2лимп лио1с ли2пл
лис3м 2л1исп ли2тв лиу3м ли2х3в ли1хл ли1хр 2л1к лк2в л2к1л 2л1л л2ль
ллю1 2лм 2л1н лни2е 1ло ло2бл ло1б2р 2ловия ло2вл 3ловод ло2г3д лого1с
ло1др 2лоен ло1зв ло2к1а2у ло2кл лок3ла 3лопас ло2рв 2л1орг ло1ру
лос1к ло1с2п 2лотд лот2р ло2шл 2лп 2л1с2 лс3б л1т 1лу. лу1бр лу1в
лу3г лу1д4р 1луе лу1зн лу1кр 1лун луо2д лу3п2ло лу1с лу3ть 1лую 2л3ф2
2л1х2 л2х3в 2лц л1ч 1лы. 1лые 1лыж 1лый 1лым 1лых. 4ль. 2льд 3лье
3льи 2льк 2льм 2льн 3льо 2льск 1льсти 1льстя 2льт 2льц 2льч 1льща
1льще 1льщу 3лью 3лья л2ю 1лю. 1люж 1люсь лю1та 1ля 3ля. ля1ви 3ляво
3лявы 2ляд 3лям ля1ре ля1ру 3лях 1м ма2вз 3маг ма2гн ма2др ма2дь ма1зо
ма2к1р 2м1алл ман2д1р мас3л ма1с4т ма2тоб ма2т1р ма2у маф2 3мач ма2чт
4м1б м3би мб2л м3бля 2м3в2 2мг2 3м2гл 2м1д меан2 ме2ег ме2ел ме2ж1ат
ме1зо ме2с1к ме2ст1р меч1т 2мж 2м1з2 ми2гре ми1зв 2мизд ми1зн ми2кр
мик1ри ми2оз ми1опи ми2ор ми1с2л 2м1к2 3мкн 2м1л м2лее м2лел 2мм 2м1н
4м3на мне1д 3м2неш 4мное м2нож 4мной 4мном м2нор 4мною м2нут 4м3ны
мо1б2 мо3вл 3мод мо1др мо2жж мо1зв мо1зр моис1т мо2к3в мо3м2 3мон 3моп
мо1ру мос1ка мо1см мо1сн мо1с2п 3моти мо2т1р 3моф 2мп мп2л м1раб 2мри
2м1ро м1ры 2м1с мс2к мс2н м2с1ор 3м2сти 2м1т му1с2к му1с4л му1ст мут1р
му3ть 2мф мфи3 2м1х 2мц м2чав м2чал м2чит м2чиш 2мш2 2мщ 3м2ще мым1
мы2мр мы2с 2мь. 2мьс мью1 2мэ мэ1р м2ю мя1р мя1ст 1на наби1о наб2р
на1в2р наг2н на3жд на1з2 на2ил на2ин на2и1с2 4накк на3м2н нап2л на1рва
на1р2ви на1с2 на1тв на1т2р н1а2фр на1х2 2нач на3ш2л 2нащ наэ1р 3ная
2н1б2 2н1в 2нг н2г1в нги2о нг4л нго1с нг2р 2н1д н2дак н2д1в нде3з
нде2с нд2ж н3д2з н2дл нд1раг нд1раж нд2ре нд2риа н2дря нд2сп н2дц 1не
не1б2 не1в2д 2невн не3вня нег2 3нед не1д2л нед2о не2дра не1дро не3ду
не3е нее2д не3ж2д не1зв не1з2л не1зн не1зо не1зр неи2 не1к2в не1кл
не3м2н 3не1о2 не2ода не2ол не3п2 не1р2ж не2р1от нес2к не3с2н не1с2п
нест2 не1с2х не1с2ч не1т2в не3т2л не1т2р 3неу не2фр не1хр не3шк нея2
2н1з2 нзо1с 1ни ни3б2 ни2ен 3ний ни2кл нила2 ни2л1ал ни2л1ам 2нинсп
2н1инст ни1сл нис3п нист2р ниу3 ни1х 3ниц 3нищ 2н1к нк2в нк2л нкоб2
нко3п2 н2к1ро нк1с н1л 2н1н нно3п2 1но ноб2 но1бр но2вл но1дв но1др
но2ер но1зв но2зд но3з2о но1зр но3кн 3номе ном3ш но2рв но1ру но1скл
но2сли но1с2п но2сч 2нотд но3ф2 ноэ2 н3п2 2н1ре 2н1ри н1ро 2н1с н2с3в
н2сг нс2ке н2скон н2сл н3сла н2с3м н2сн н2с1ок н3с2пе нст2р нсу2р
н2с3ф н2съ3 2н1т н2т1в нти1о2к н2тм нт2ра н2тр1а2г нтр1аж н2трар
нтрас2 нт2ре н2трив н2трок нт2ру нтр1уд нт2ры н2т1ря 1ну нут1р ну1х
3ную 2нф2 н1х нхо1 2нц 2н1ч н2чл 2нш нш2т 2нщ 1ны 3ны. 2нь. 1нье
1ньи 2ньк 1ньо 2ньс 2ньт 2ньч 1нью 1нья н2э 1н2ю 2н3ю2р 1ня ня1ви
2о1а2 о3ав оап1 2оба 2обио об2лев об2лем о1блю 1обм обо1л2г обо3м2
обо2с 2обот об1р о2бра. о1брав о1бран 1объ 2обь о1в о3вла о3в2ло
ов3но о3в2нуш о2в1ри ов2се ов3ско ов2т о2вх ог2 2о3ге ог3ла. ог3ли.
ог3ло. о3гря 2одан од1вое о3де. 1о2деял 2оди3а 2о3дим од2лит
о2д1о2пе одо3пр о2д1о2пы о2доси о2д1отч о1драг од1раж од1раз од1рак
о1драл од3реб о1дроб од1ров о2д1у2ч о2дыма о2дыму о2дын о1дь о2дьб о1е
ое1б о2е1вл ое2д о3ежек ое2жи ое1о ое1с2 ое2ст о2ето ое2ц о3жди о3ж2ду
оза2б3в 2озав о1з2ва оз2вен оз2ви о1з2вя оз2гло оз2дор о1здр озе1о
оз3но о1зо о2з1об 2озон о2зоп озо1ру оз1уг о2зым о3зыс о3и ои2г1 оиг2н
оие3 ои2з ои2м ои3мо ои2о 2ой ойс2 о1к 2о3кан ок2в 2ок2л о3клю око1б
2о3кол око3п2л ок1ск 1окт 2окти 2окум о3ла ол2ган о1ле 1олимп о3ло
о1лу олу3д2 о1лы о1лю о3ля о3ма ом2бл 2оме о3м2нем о3м2нет о3множ
ом1ри ом2ч ом2ше о2мь о3мья о3на онд2 оне3ф2 оно1б о1нр онс2 он2тру
о1о2 о2ол оо3пс оос3м оост1р о2оти о2оф о3пак о3пар о2пле. о2п1лей
о2пли оп2лит оп2ло оп3лю. о2пля о3пляс опо4вс опоз2н опо2ш3л оп2ри
о3п2те оп2то о1ра ора2с3 ор2б3л о1р2в о1ре 2о3рег оре2ск о1ри ор1исп
о1ро оро2с3л ор2тр о1руе о1рук ор1укс о1рус 2орц о1ры о1рю о1ря о3сад
оса3ж2 ос2б о2с3ба о2с1ка. ос3кар оск1во о2ске ос1ки о2ски. о2сков
ос1кой ос1ком о1с2коп ос1кою о2с1ку. ос1кую о1с2л ос3лей ос3лог
ос3лых ос3ми ос3мос о1с2ним ос2нял ос2пас о1с2пу ос2пя ос2св ос2с3м
о1ст ос2та о3стра о2суч 2осх ос2цен о1с2ч о1с2шив о1т отв2 от3ва от1ве
от1ви от1вл 1отг 1отд 2о3тек о3тер 2о3тех о3ти о3ткал о2тм от1раб
от1рад от1раз отра2с от1реж от1рек от1реч от1реш от1ри от1род от1рое
от1рок от1рос от1роч от1руг от3см оту2а от1у2ч 1отх о3тью о3тья о1у2
оуп2 оус2к оу3та оу3то 2офаш о3фе 2офит 2офон о2фори 2офот о2фри 2охи
ох1лы о2хля ох2ме 2охор о1хр о1ху о2цо оча1с оч2л оч1ле о3чли о1чт
о2ч1то ош3ва ош2ла ошпа2к3 ош2т оэ1ти 2ою о1я оя2в оя2д оя2з оя2ри 1п
пави3 пав3л па2вь па2др па2ен па1зо пас1л пас1та па1сте пас1то пас1ту
па2с1ты па1тро па2ун па3ф па1ху па2шт 2п1в2 2п1д пе1 пе2дв пе2д1ин
пе2з пе3за пе3зо пе2к1ла пе2ль пе4пл пери1о пе2с1к пе2сн пе2ст1р пе2сц
пе2сч пе2тр пе2шт пиаст1 пи2ж3м пи2к1р 3пинк 3пися 4п3к 2пл. 4пла.
пла1с п1лем. п1лемс 2плен п2ленк п1ле2о плес1к п1лею 2плив 3п2лик
2пло. 2плов 2плог 2плый 2плым п1лын п1лых 2плю. п1лют п2ляс п2ляш
2п1н п3на п3но1 п3ны по1б2 по3вл по3в2с под1во по2д1о2к подо3м2 пое2л
пое2х по1зве по1здо по1з2л по1зн пои2щ 3пой 3полк по3мно по3мну 3по3п2
п1орг пор2ж по1ру по1с4 3посл по3сс пот2в пот2р по1х2 по2шло по2шлы
по2шля поэ3м 2пп2 ппо1д 2пр. 3прев пре1з прей2 пре1л пре1ог 3прет
при1 при3в приг2 при3д2 при3к при3л приль2 прип2 п2риц про1бл прод2л
про3ж2 про1з2 п1розо 3прои про3п профо2 2прс п2ру 2п1с2 3п2сал п3син
3п2сих п3со 2п1т п2т3в 3п2тих п3ту 3пуб пуг3н пус1ку пу1ст пу3ть 2пф2
пх2 2пц 4п3ч 2пш 2пщ 2пь. 2пьт пэ1ра п2ю1 1ра. раа2 ра2бл 1рабо
ра2б1р 1равня ра2гв ра2гл рад2ж радо1б2 ра2дц ра2жур ра2зий ра2зуб
рак2в 1ракиз ра2к3л 1ралг 1рамк 1рамн ра2нох ран2сц ра2п1л рас3к2
1расл рас3п рас1т 1раста рас3т2л ра2так рат1в ра1т2р 2рахи 1ращи 1раю
1рая 2раят 2р1б рб2ла р2бле рб2ло рб2лю рбо3с 1р2вав р3вак р3вар
р3вата р3веж р2вео 1рвет р1ви р3вин р2вит р1во рво1з2д р1вь 2рг р2гв
р2г1л р2гн рг2р 2р1д рда1с р2д1в рд2ж рди2а р2дл рдос2 р2дц 1ре.
ре1вр рег2ля рег2н ре2д1о2п ре2дос рее2в рее2д рее2л ре3ж2д 1резк
ре1з2л ре1зна 1ре1зо ре1зр рез2у 1рейш ре1к2л 1рекш ре3мно 3ремо
ремо2г3 1ренк 1рень ре1он ре1оп ре1о2р ре1о2ф ре1ох ре1о2ц 1репь ре3р2
рес1ки ре1сл ре1с2п рес2с3м ре3ста ре3сто ре1сч ре1тв ре1т2р реуч3т
ре1чт ре3шл р3жа. р3жам р3жан р3ж2д 2рз р1з2в р1зо ри3а риб2 ри3бр
ри3в2н 2риги ри2гло ри3г2н 2ридж ри1д2р рие2л рие3р риз2в рик2р ри3м2н
ри3м2ч р2ин 1ринс рио2з рио2с ри1от ри3р2 ри1с2 ри3сб 2рисп ри3ств
ри3т2р 1риу ри2фл ри3фр ри1хл 1риц 1риш риэти2 2р1к р2кв р2к1л рк1с
2р1л2 р2ль рлю1 р3ля 2рм р2мч 2р1н рнас4 рне3о рне1с2 рно3сл 1ро.
ро2блю ро1б2р ро2вл 1рогол 1рогру ро1дв ро3д2з ро1дл род2ле ро2д1от
ро1др 1родь рое2л рое2м рое2х 1розар ро1з2в ро1зр 3розыс рои2с3 1рокон
1рокр 1ролис 1ролиц 1ромор 1ронаж 1ронап 1ронос рооп1р ро2плю ро3пс
2р1орг ро1р2ж ро1ру ро1ск ро2ски ро2ску 1росл ро1см ро1с2п рос2ф 1росш
1росю 1рот2в 1ротк рот2ри 1роу роуг2 ро2ф1ак ро2фр ро1хл рош2л ро3шн
1рояз 2рп рп2ло р2плю 2р1р 4р1с рс2к р2сн рс2п рств2 р3ствл 2р1т
р2такк р2т1акт р2т1в рт3ва рт2вл р2тм р2т1об рт1орг рт1ра рт2ран рт1ре
рт1ри ртус1 р2т1у2чи р3тью рт1яч 1ру. 1руба руг3н ру2дар 1ружей 2рукс
1рул рус1к рус3л ру1ста руст1р ру3ть 1руха 1рухо 1ручн 2рф рф2л 2рх
р2хв р2х1ин рх1л р1х2ло р2х1оп рх1р 2рц р2цв 2р1ч р2чл р2чм 2рш р3ш2м
рш2т 2рщ 2ръ 1ры. 1рыб ры2дв 2рыз ры2кл 1рым ры2с1к ры2х1 2рь. 1рье
1рьи 2рьк 2рьс 2рьт 1рью 1рья рэ1л р2ю 1рю. 1рюс ря1ви 1ряю 1са са2бл
са2дь са2кв са2кл 2с1альп с1апп 2с1арк 2с1атл са1тр са2ун са2ф1р са1х2
1сб2 2сбе3з2 сбезо3 сбе3с2 2с3бу с2бы 2сбю 1с2в 2с3вен сг2 с2ги с2гн
с2го 1сд2 с2да с2де с3ди с2до 1с2е сег2н се1з2 се1кв сек1л се2к1р
секс4 семи1 сере2б се2ск се2ст се3ста се3сте сест1р 1с2ж с1з 1с2и 3сиз
си1ом си1оп си2пл си1х 4ск. 2скам с2канд 1с2каф 2сках ск2ва с2кви
3скино ск2л с2кля ск3ляв 2скн с1кон 2скона с2копс 2скош ск2р с1кра
2скриб ск1с 2скуе 2с3ла. 1слав 1слад с1лам 2с3лая с3лев с3лее с1лей
слео2 с1лет с3лею 2с3ли. 2слиц 2с3ло. с2лож с3лому 2с3лос 2с3лую
2с3лые 2с3лый 2с3лым 2сль с1люс 2с3ля с2м 1смес с4мея с3мур с1н 1с2наб
с2нас 2сная 1с2неж 2с3ник 2сно сно1з2 2сную 2с3ны 1со со1б2р с2ов
сов2р со1д со1з2 со1л2г со3м2 со2рие со1ру со1ск со1с2п со2сь сот2р
со1чл сош2л сп2 с2пав с2пее с2пел с2пен с2пех 1с2пец с2пеш с2пею с2пим
2спися с3пн спо1з2 2спол с2пос 2спь 1ср 2ср. с2раб сра2с с1рат сре2б1
сре3до 2с1с ссанд2 с2сб сс3во 4с5си с3с2к сс2л с2сн с3с2не с2сори сс2п
сст2 сс2ч 2ст. 1ста. 2стб 4ств. ст1вер 2ствл ст2вол ст2вя с2те
1с4те. 1стей 1стел 1стен. с3тет. с3тете сте3х с3теш 1сти с2тие
с2тии 2стимп 2стинд 2стинф 2стинъ с2тич с2тишк с2тию 2стк ст2ла с3т2ле
2стли ст2лил ст2лит 2стля 2стм 2стн 1сто. с2то1б 1стов 1стог сто2г3н
1стод 1стое 3с2тои 1сток 1стом 1стон 2сторг 2сторж 2сторс 1стос 1стот
с2тоц 1стою 2стп 2стр. страс2 4страя 2стред ст1рей 2стрив ст1риз
2стрил 2стрищ ст1роа с4т1ров ст1род ст1рох ст2руб ст1руш 2стс с1тут
1стую 2стф 2стц 1сты с2тыв с4ть 2сть. 2стьс 3стью 1стья 1стям 1стях
1су су2б суб1а2 суб1о су1в су3гл су2ев су2з су1кр сума1 супе2 сус3л
сус3п су1ст сут1р су2ф3 су1х 1с2фе с1х2 1с2хе 2сца с2цена 2с3ци 2сцо
сч2 1сча с2час сче2с1к с3чив 2счик с2чит с1чл 2счо сш2 с3шн 1съ2 съе3д
съе3л 1сы сы2г1 сы2з сы2п1л сы2с сыс1ка 2сь. 1сье 2ськ 2сьт 1сью 1сья
сэ1р с2эс 1с2ю сю1с 1ся 2сяз ся3ть та2бл таб2р та1ври 1таг та2гн та1з2
так3ле т2ан та2пл 1тас та1ст та1тр 1тащ 2т1б2 2тв. 2т2ва т1вей т1вел
т1вет 2тви т1вое т1во1з 2т1вой т1вос 2твою 2т1вр 2тву 2твы 2твя 2тг
2т1д 1т2е те2гн те1д те1зо 3тека тек1л 3текш теле1о тем2б1 те2о3д
те1ох те4п1л те2рак тере2о 3терз тер3к 3теря те2ска те2с1ки те2с1ко
те2ску тест2 те2хо 2тж 2т1з тиа2м ти2бл ти3д2 ти1зна тии2 тиис1 тик2
тила2м т1имп 2т1инв т1инд 2тинж 2тинф ти1с2л ти3ств ти3ф2р ти1хр 2т1к2
3т2кав 3т2кан 3т2кет 3ткн 2т1л тло2б т2ль тм2 тми2с тмист1 т3мщ 2т1н
то2бес то1б2л 2тобъ то2вл то1д то3д2р то1з2 ток2р 2т1омм 2томс 2тонг
1торг 1торж 1торс то1ру 1торш то1с2н то1с2п то1с2ц 2тотд то3тк 1тощ
2тп2 тпа1т т1рага 2т1раж 2трб 2трв 2трг 2трд трдо2 т1реа 1требо 1требу
т1ребь т1реве т1ревш т1рег т1ред т1рее т1реза т1резн треп1л 3тре2с
трес1к т1рест т1рету 3т2ре2х т1рец т2решь т1рею 1триб т1рив три2г1л
т1рил т1рим 4тринс три1о т1рит три3ф т1рищ 2трм 2трн т1рогл т1роид
2трой тро3пл т1рор т1росо тро3т 4т3роц 2трою 2трп 2трр 1труб т2руд
2трук т2рум т2рут 2трф 2трщ 2тръ т1ры т1ря. т1ряв 2т1ряд т1ряе т1ряж
т1ряй т3ряк т1рят т1рящ т1ряя 4т1с2 т2сб т2с3д тсеп2 т2с3м т2с3п 2т1т
т2тм ту2гр ту2жин 2т1у2пр ту1сл ту1ст ту2фл 1туша 1тушо 1тушь 1тущ 2тф
2т1х 4тц 2т1ч 2тш2 2тщ 2тъ ты2г1 ты2с1к 2ть 4ть. 3тье 3тьи ть2м 4тьт
тью1 2тэ т2ю тю1т 1тяг 1тяж 1тяп 2тя2ч у1а у2але у2ас у3бел убо1д
убос2 уб1р 1убра уб3рю 1у2быт у1ве. у1ви ув2л у1во у1ву у2гв у2гл
у2гн уг2на уг2не уг1ре уг1ря уда1с уд2в уд1рам уд1ро у3ду у1е уе2д
уе2л уе1с уе2с1к уес2л уе2х у2жж у1з2в у1зо узо3п у1и у1ка ук1в у1ки
у1ко уко1б у1ку1 у1ла у1ле у1лу у1лых у1лю у2мч у3на ун2д1р у1нь у1о
уо2б уо2в у2оза уо2к уо2п уо2с уост1 уо2т1 уо2ф у2пл уп1лю у3про у1ра
у1ре уре2т3р у1ри урке3 у1ро у2род уро2дл урт2р у3ру у1ры у1рю у1ря
у2сад у1сг ус1ка ус1ки уск3л ус1ком у1скр ус1ку. ус2л усла4ж3 ус3ли
у1см у2сн ус2п ус3с у1сте у1стя у1сф 2усц у2сч у2сь у3сья у1та у3тер
у1ти ут2ля у1то уто3п2с ут1ри у1ту у1ты у1тье у3тью 1утю у1тя у1у ууг2
уу2с у3фи уф1л уф2ля у2фр ух1ад уха2т у2хв у3х4во ух1л ух3ля ух1р
у2чеб 1учр у1чь у3ше у3ши у2шл уш1ла у2шп 2уэ у1я уя2з 1ф фа2б1 фа2гн
фа1зо фан2д фанд1р фа1тр фа2х 3фаш фаэ1 2ф1б 2ф1в 2фг 2ф1д фев1р фед1р
фе1о3 фе2с1к ф4и фиа2к1 фи2гл фи2ж фи2зо фи2нин фи1о 3фит 2ф1к ф2ла
ф2ли ф2ло 2фм 2ф1н 2фобъ 3фон фо2рв 2ф1орг фор3тр фо1ру фос1к 3фот
фото3п ф1раб фра1з фра1с ф1рат ф2рен фре2с ф1ри ф2риж ф2риз ф1ро ф2рон
ф1ру 2ф3с 2ф1т ф2тм ф2тор 2ф1у2п фу3тл 2фуф 2фф 2ф1ч 2фш2 2фь. ф2ю1
1ха ха2бл ха2д 2х1ак хан2д хао3 х1арш 2х1б 1х2в 2х3ве 2х3ви х3вы 2хг
х3д2 1хе хео3 х1з2 1хи хиат1 хие2 2х1изы хи1с2 х1к2 х1лав х1лас х1лат
х1лац 1хлеб х2лес х1лет х3ло. х2лоп 1х2лор х1лу 1х2му 2х1н 3х2ны 1хо
2х1о2к хоп2 хо2пе хо2пор хо1ру х1осм 2х1осн хоф2 хох1л хоя2 хп2 х1раз
1хран х1ра1с2 х1рей хри2пл х2рис х1ров 1хром хро2мч х1ры х1ря 2х1с2
2х1т 1ху. х1у2г 2хуе 2хуй 1хун х1у2р ху3ра 1хус 1хуш 2хую х1х2 2х1ч2
2хш хью1 1ц ца1 3ца. 3цам ца2пл 3цах 2ц1б ц2ве 2цвы 2цг 2ц1д це1з
це1к це1от цеп1л цес2л це1т 2цетат 2ц1з ци1 ци2к1 цик3л ци2ол цип2
ци2ск циу3 циф1р 2ц1к2 2ц1л 2цм 2ц1н ц1о2б 2ц1о2д 2ц1от 2цп2 2ц1р 2ц1с
2ц1т 3цу 2цц 2ц3ш2 3цы цы2п цып3л цю1 1ча ча2др ча2дц ча2ево ча2евы
ча2ер част1в ча1сте ча1сту ча1стя 3чато 3чаты 2ч1б ч1в 2ч1д 1че че1вл
че2гл че1о чер2с черст1 че1сл ч2ж чжо2 1чи 3чик 3чиц 2ч1к 1ч2ла ч2ле
ч3лег ч3леж 2чли ч2ли. 1ч2ло 1чм 2чма 2чме ч2мо 2ч1н 3чо 2ч1с 2ч1та
ч2те 2чтм 1чу 3чук ч2х 2ч1ч 2чь. 1чье 1чьи 2чьс 2чьт 1чью 1чья 1ш
ша2бл ша2гн ша2г1р ша2др шан2кр шар3т2 ша1ст ша1тро 2ш1б ш2в ш3вен
ше2гл ше1к ше1о2 ше3пл ше1с2 ши2бл ши2пл шиф1р 2ш1к2 3ш2кол 2ш1лей
2шлен ш2ли. 2шлив 2шлил ш2лин ш2лис ш2лите ш2лиф ш2ло. 2шлов ш2лог
ш1лы ш2лю 2шляе 2шляк ш2ляп 2шлят 2шляч 2шляю 2шм 3ш2мы 4ш3мы. 2ш1н
4шни ш2нур ш2п2 ш3пр 2ш1р 2ш1с ш1ти 2штс шу2ев шуст1 2шф ш1х 2шц 2ш1ч
2шь 4шь. 3шье 3шьи 3шью 3шья ш2ю1 1щ 2щ3в2 ще1б2л ще2гл щед1р щеи2
щеис1 ще1с ще1х щеш2 ще3шк щи2п1л 2щм 2щ1н 2щ1р 2щь. ъ1 ъе2г ъе2д
ъе3до ъе2л ъ2е2р ъе2с ъе2хи ъю2 ъя2 ъя3н ы1 ы2бл ы3га ы3ги ыг2л ы2гн
ы2дл ыд2ре ы2д1ро ы2дря ые2 ы3ж2д ыз2ва ыз2д ы2зл ы2зн ыз2на ыи2 ыиг1
ы2к1в ык2л ы2к3ло ыко1з ык1с ы2ль ы2мч ынос3л ы3по ыра2с3 ыр2в ыре2х
ы3са ы3се ыс1ки ыс1ку ы2сн ы3со ыс2п ы2сх ыс2ч ы2сш ыт1ви ыт2р ы3тью
ы3тья ыу2 ы2ш1л ы3шь ь1 ьб2 ь2вя ь2дц ь2е ье1зо ье1к ье2с1к ь2зн ь2и1
ь2кл ьми3д ьми3к ьмо1 ьне2о ь2о ь2п1л ь3п2то ьс2к ь2сн ь2сти ь2стя
ь2т1амп ьти3м ь2тм ь2тот ь2траб ьт2ре ьт2ру ьт2ры ьхо2 ьхоз1 ь2ща ь2ще
ь2щу ь2ю ь2я ья1в ь3ягс 1э э1в эв1р 2эг эд1р эк1л экс1 эк2ст эле1о э2м
э3ма э2н э3нь эо2з э2п эпи3к э1ре э1ри эри4тр эро1с2 э1ру э1ры эс1
эск2 эс3м э2со эс3те эс2т1р э2те этил1а эт1ра э2ф эх2 эхо3 э2ц эя2 1ю
ю1а ю1б ю2бв ю2бл ю2б1ре ю1в ю1дь ю1е юз2г юзи2к ю1зо ю1и ю2идал ю1к
ю2к1в ю1ла ю1ле ю2ли ю1лю 2юм ю2мч ю2нь ю1о1 ю1ра ю1ре юре4м ю1ри
юри2ск ю1ро ю1ру ю1ры ю2с1к ю1ста ю1сте ю1сто ю1стя ю1ти ю1то ю1ту
ю1ты ю1х юха1с ю1ч ю2щь ю1я я2бр яб1ра яб3ре яб1ри яб3рю 3явикс я1во
я1ву я1в2х я2г1л я2гн яд1в яд1р я1е яз2гн я1зо я1и я1к я2к1в я2к1л
як1с я1л я2ль ям2б3л я2мь я3на янс2 я1ра я1ри я1ро я1рь яс1к яс1л яс2т
яст3в я1сто яст1р я1та ят3в я3ти яти1з я1то я1ту я1ты я3тью я3тья я1тя
я1у ях1л я1ху яце1 я2шл 2яю. 2я1я % .бо2дра .вст2р .доб2рел .до1б2ри
.об2люю .об2рее .об2рей .об2рею .об2рив .об2рил .об2рит .па2н1ис
.пом2ну .реа2н .ро2с3пи .со2пла а2ньш атро2ск безу2с бино2ск виз2гн
выб2ре гст4р ди1с2лов дос2ня дро2ж3ж 2дружей е2мьд е2о3плато е2о3пози
ере3с2со 4ж3дик 4ж3дич заи2л зао2з 2з1а2хав заю2л з2рят зу2мь 6зь.
и2л1а2мин илло3к2 й2кь ла2б1р лу3с4н ме2динс ме2д1о2см мети2л1ам
мис4с3н нар2ват не2о3ре ни1с2кол ни4сь. но4л1а2мин н2трасс о2д1о2бол
о4ж3дев о1и2с1тр ойс4ков о2м3че. они3л2ам он2трат о2плюс осо4м3н
оти4дн пере1с2н по2доде по2д1у2ро пое2ж по2стин прем2но приче2с1к
пти4дн редо4пл реж4ди рни3л2а3м роб2лею 2сбрук1 со2стрит со3т2кал
2стче. 2стьт сы2мит 2сься. 6тр. тро2етес 6хуя. ы2рьм ыя2вя ьбат2
 PATTERNS

 lang.exceptions <<-EXCEPTIONS
ас-бест бездн биз-нес-мен буй-нак-ске вбли-зи взба-ла-муть-ся
вздрем-нешь во-до-сли-вом волж-ске воп-лем вопль вост-ра во-ткать
во-ткем во-ткешь во-тку во-ткут впол-обо-ро-та впол-уха все-во-лож-ске
вцспс га-рем-но-го го-ло-дра-нец грэс дву-зу-бец днепр добре-ем
до-бре-ем-ся добре-ет добре-е-те до-бре-е-тесь до-бре-ет-ся добре-ешь
до-бре-ешь-ся добрею до-бре-юсь добре-ют до-бре-ют-ся до-бре-сти
до-бро-дят до-брось до-брось-те до-бро-сят до-бро-шу домну доп-пель
драх-му дрейф-лю дрейфь-те еди-но-жды зав-сек-то-ром за-мру за-члись
из-древ-ле изо-тру ин-ког-ни-то искр ка-за-шек казнь кольд-кре-мом
корн-па-пир ксендз лик-бе-зом ло-шадь-ми людь-ми лю-э-сом ма-зу-те
ме-ти-лам ме-ти-ла-ми мно-га-жды морщь-те на-бе-крень навз-ничь
на-вскид-ку на-встре-чу нагл на-изусть на-ис-ко-сок наи-ме-нее
на-ис-кось на-обо-рот на-от-рез на-супь-ся на-угад на-уголь-ник
не-ост-ра нес-лась нес-лись нет-то не-уду обидь-ся обо-шлось об-ра-сти
од-на-жды ослаб-ла ото-мстят ото-мщу ото-тру отру отрусь паб-ли-си-ти
па-на-ме па-на-мец па-ра-так-сис пе-ре-вру пе-ре-ме-жать
пе-ре-ме-жать-ся пе-ре-шла пис-чая по-все-дне-вен по-гре-мок по-до-тру
по-ис-ти-не по-лу-то-ра-ста по-лу-явью по-млад-ше помни по-мнись
помни-те по-мни-тесь по-мно-гу по-мру пол-вто-ро-го пол-шка-фа
по-на-доб-люсь по-трафь-те преж-де прид-ти при-шла при-шлось про-тру
про-хлад-ца пско-ва пыл-че раз-орем-ся раз-оре-тесь раз-орет-ся
раз-орешь-ся разо-тру ра-зу-мом резв-люсь рсфср сан-узел сдрейф-лю
се-го-дня сме-жат со-блю-сти со-лжешь сост-рим сост-ришь сост-рю
сост-рят со-ткать со-ткем со-ткешь сотку со-ткут срос-лась срос-лись
стрем-глав так-же тве-ре-зо-го те-ле-ате-лье тер-но-сли-вом троп-лю
тьфу узу-фрукт умнем умнет умнете умну умру услышь-те ушла
фо-то-пле-нок ца-ре-дво-рец че-рес-чур чер-но-сли-вом чресл чуж-дость
шесть-де-сят юсом ядо-зу-бе ярем-но-го
 EXCEPTIONS
end
CA =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
 % Attach vowel groups to left consonant
1ba 1be 1bi 1bo 1bu 1ca 1ce 1ci 1co 1cu 1da 1de 1di 1do 3du 1fa 1fe 1fi 1fo
1fu 1ga 1ge 1gi 1go 1gu 1ha 1he 1hi 1ho 1hu 1ja 1je 1ji 1jo 1ju 1la 1le 1li
1lo 1lu 1ma 1me 1mi 1mo 1mu 1na 1ne 3ni 1no 1nu 1pa 3pe 3pi 3po 1pu 1qu 1ra
1re 1ri 1ro 1ru 1sa 1se 1si 1so 1su 1ta 1te 1ti 1to 1tu 1va 1ve 1vi 1vo 1vu
1xa 1xe 1xi 1xo 1xu 1za 1ze 1zi 1zo 1zu 1bé 1bí 1bó 1bú 1bà 1bè 1bò 1cé 1cí
1có 1cú 1cà 1cè 1cò 1ço 1ça 1çu 1çó 1çú 1çà 1çò 1dé 1dí 1dó 1dú 1dà 1dè 1dò
1fé 1fí 1fó 1fú 1fà 1fè 1fò 1gé 1gí 1gó 1gú 1gà 1gè 1gò 1gü 1hé 1hí 1hó 1hú
1hà 1hè 1hò 1jé 1jí 1jó 1jú 1jà 1jè 1jò 1lé 1lí 1ló 1lú 1là 1lè 1lò 1mé 1mí
1mó 1mú 1mà 1mè 1mò 1né 1ní 1nó 1nú 1nà 1nè 1nò 1pé 1pí 1pó 1pú 1pà 1pè 1pò
1qü 1ré 1rí 1ró 1rú 1rà 1rè 1rò 1sé 1sí 1só 1sú 1sà 1sè 1sò 1té 1tí 1tó 1tú
1tà 1tè 1tò 1vé 1ví 1vó 1vú 1và 1vè 1vò 1xé 1xí 1xó 1xú 1xà 1xè 1xò 1zé 1zí
1zó 1zú 1zà 1zè 1zò

% Build legal consonant groups, leave other consonants bound to
% the previous group. This overrides part of the previous pattern
% group.
3l2la 1l2le 1l2li 3l2lo 1l2lu 1b2la 1b2le 1b2li 1b2lo 1b2lu 1b2ra 1b2re
1b2ri 1b2ro 1b2ru 1c2la 1c2le 1c2li 1c2lo 1c2lu 1c2ra 1c2re 1c2ri 1c2ro
1c2ru 1d2ra 1d2re 1d2ri 1d2ro 1d2ru 1f2la 1f2le 1f2li 1f2lo 1f2lu 1f2ra
1f2re 1f2ri 1f2ro 1f2ru 1g2la 1g2le 1g2li 1g2lo 1g2lu 1g2ra 1g2re 1g2ri
1g2ro 1g2ru 1p2la 1p2le 1p2li 1p2lo 1p2lu 1p2ra 1p2re 1p2ri 1p2ro 1p2ru
1t2ra 1t2re 1t2ri 1t2ro 1t2ru 1n2ya 1n2ye 1n2yi 1n2yo 1n2yu 1l2lé 1l2lí
1l2ló 1l2lú 1l2là 1l2lè 1l2lò 1b2lé 1b2lí 1b2ló 1b2lú 1b2là 1b2lè 1b2lò
1b2ré 1b2rí 1b2ró 1b2rú 1b2rà 1b2rè 1b2rò 1c2lé 1c2lí 1c2ló 1c2lú 1c2là
1c2lè 1c2lò 1c2ré 1c2rí 1c2ró 1c2rú 1c2rà 1c2rè 1c2rò 1d2ré 1d2rí 1d2ró
1d2rú 1d2rà 1d2rè 1d2rò 1f2lé 1f2lí 1f2ló 1f2lú 1f2là 1f2lè 1f2lò 1f2ré
1f2rí 1f2ró 1f2rú 1f2rà 1f2rè 1f2rò 1g2lé 1g2lí 1g2ló 1g2lú 1g2là 1g2lè
1g2lò 1g2ré 1g2rí 1g2ró 1g2rú 1g2rà 1g2rè 1g2rò 1p2lé 1p2lí 1p2ló 1p2lú
1p2là 1p2lè 1p2lò 1p2ré 1p2rí 1p2ró 1p2rú 1p2rà 1p2rè 1p2rò 1t2ré 1t2rí
1t2ró 1t2rú 1t2rà 1t2rè 1t2rò 1n2yé 1n2yí 1n2yó 1n2yú 1n2yà 1n2yè 1n2yò

 % Vowels are kept together by the defaults. We break here diphthongs and
 % the like.
a1a a1e a1o e1a e1e e1o i1a i1e i1o o1a o1e o1o u1a u1e u1o a1é a1í a1ó a1ú
a1à a1è a1ò a1ï a1ü e1é e1í e1ó e1ú e1à e1è e1ò e1ï e1ü i1é i1í i1ó i1ú i1à
i1è i1ò i1ï i1ü o1é o1í o1ó o1ú o1à o1è o1ò o1ï o1ü u1é u1í u1ó u1ú u1à u1è
u1ò u1ï u1ü é1a é1e é1o é1ï é1ü í1a í1e í1o í1ï í1ü ó1a ó1e ó1o ó1ï ó1ü ú1a
ú1e ú1o ú1ï ú1ü à1a à1e à1o à1ï à1ü è1a è1e è1o è1ï è1ü ò1a ò1e ò1o ò1ï ò1ü
ï1a ï1e ï1o ï1é ï1í ï1ó ï1ú ï1à ï1è ï1ò ï1i ü1a ü1e ü1o ü1é ü1í ü1ó ü1ú ü1à
ü1è ü1ò

 % We consider here i and u as semiconsonants
a1i2a a1i2e a1i2o a1i2u a1u2a a1u2e a1u2i a1u2o a1u2u e1i2a e1i2e e1i2o
e1i2u e1u2a e1u2e e1u2i e1u2o e1u2u i1i2a i1i2e i1i2o i1i2u i1u2a i1u2e
i1u2i i1u2o i1u2u o1i2a o1i2e o1i2o o1i2u o1u2a o1u2e o1u2o o1u2i o1u2u
u1i2a u1i2e u1i2o u1i2u u1u2a u1u2e u1u2i u1u2o u1u2u a1i2é a1i2í a1i2ó
a1i2ú a1i2à a1i2è a1i2ò a1u2é a1u2í a1u2ó a1u2ú a1u2à a1u2è a1u2ò e1i2é
e1i2í e1i2ó e1i2ú e1i2à e1i2è e1i2ò e1u2é e1u2í e1u2ó e1u2ú e1u2à e1u2è
e1u2ò i1i2é i1i2í i1i2ó i1i2ú i1i2à i1i2è i1i2ò i1u2é i1u2í i1u2ó i1u2ú
i1u2à i1u2è i1u2ò o1i2é o1i2í o1i2ó o1i2ú o1i2à o1i2è o1i2ò o1u2é o1u2í
o1u2ó o1u2ú o1u2à o1u2è o1u2ò u1i2é u1i2í u1i2ó u1i2ú u1i2à u1i2è u1i2ò
u1u2é u1u2í u1u2ó u1u2ú u1u2à u1u2è u1u2ò é1i2a é1i2e é1i2o é1i2u é1u2a
é1u2e é1u2o é1u2i é1u2u í1i2a í1i2e í1i2o í1i2u í1u2a í1u2e í1u2o í1u2i
í1u2u ó1i2a ó1i2e ó1i2o ó1i2u ó1u2a ó1u2e ó1u2o ó1u2i ó1u2u ú1i2a ú1i2e
ú1i2o ú1i2u ú1u2a ú1u2e ú1u2o ú1u2i ú1u2u à1i2a à1i2e à1i2o à1i2u à1u2a
à1u2e à1u2o à1u2i à1u2u è1i2a è1i2e è1i2o è1i2u è1u2a è1u2e è1u2o è1u2i
è1u2u ò1i2a ò1i2e ò1i2o ò1i2u ò1u2a ò1u2e ò1u2o ò1u2i ò1u2u ï1i2a ï1i2e
ï1i2o ï1i2é ï1i2í ï1i2ó ï1i2ú ï1i2à ï1i2è ï1i2ò ï1i2u ï1u2a ï1u2e ï1u2o
ï1u2é ï1u2í ï1u2ó ï1u2ú ï1u2à ï1u2è ï1u2ò ï1u2i ï1u2u ü1i2a ü1i2e ü1i2o
ü1i2é ü1i2í ü1i2ó ü1i2ú ü1i2à ü1i2è ü1i2ò ü1i2u ü1u2a ü1u2e ü1u2o ü1u2é
ü1u2í ü1u2ó ü1u2ú ü1u2à ü1u2è ü1u2ò ü1u2i ü1u2u

 % Semiconsonants at the beginning of word
.hi2a .hi2e .hi2o .hi2u .hu2a .hu2e .hu2i .hu2o .i2è .i2ò .u2è .u2ò .hi2é
.hi2ó .hi2ú .hi2à .hi2è .hi2ò .hu2é .hu2í .hu2ó .hu2à .hu2è .hu2ò

 % And now the crescent diphtongs
gu2a gu2e gu2i gu2o qu2a qu2e qu2i qu2o gu2é gu2í gu2ó gu2à gu2è gu2ò qu2é
qu2í qu2ó qu2à qu2è qu2ò gü2e gü2é gü2í gü2è gü2i qü2e qü2é qü2í qü2è qü2i

 % We add here some exceptions to the rules for diaeresis
a1isme. e1isme. i1isme. o1isme. u1isme. a1ista. e1ista. i1ista. o1ista.
u1ista. a1um. e1um. i1um. o1um. u1um.

 % disallow hyphenation on possible prefixes
.antihi2 .be2n .be2s .bi2s .ca2p .ce2l .cla2r .co2ll .co2n .co2r .de2s .di2s
.en3a .hipe2r .hiperm2n .in3ac .in3ad .in3ap .in3es .in3o .inte2r .ma2l
.mal1t2hus .pa2n .pe2r .pe3ri .pos2t .psa2l .rebe2s .re2d .su2b .sub3o
.subde2s .supe2r .tran2s

 % Avoid hyphenation on some intra-word groups
g2no p2si p2se p2neu g2nò p2sí

 % Avoid wrong hyphenation on some foreign-origin words
.ch2 .th2 ein1s2tein ru1t2herford ni2etz1sc2he

 % Add some good patterns found by patgen
3exp 3nef 3nei 3pr 3ser a3ne a3ri bi3se des3ag des3ar des3av des3enc e3ism
e3le e3rio e3ris es3aco es3af es3ap es3arr es3as es3int ig3n in3ex n3si o3ro
qui3e s3emp s3esp sub3a ui3et o3gnò
 PATTERNS

 lang.exceptions <<-EXCEPTIONS
% Finally, add exception list
cu-rie cu-ries gei-sha gei-shes goua-che goua-ches hip-py hip-pies hob-by
hob-bies jeep jeeps joule joules klee-nex klee-nexs lar-ghet-ti lar-ghet-to
lied lieder nos-al-tres % me-nhir me-nhirs
ro-yal-ties ro-yal-ty vos-al-tres whis-ky whis-kies
 EXCEPTIONS
end
ES =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
1ñ 1b 2bb 2bc 2bd 2bf 2bg 2b1h 2bj 2bk b2l 2bl. 2bm 2bn 2bp 2bq b2r 2br. 2bs
2bt 2bv 2bx 2by 2bz 1c 2cb 2cc 2cd 2cf 2cg c4h 2cj c2k c2l 2cl. 2cm 2cn 2cp
2cq c2r 2cr. 2cs 2ct 2cv 2cx 2cy 2cz 1d 2db 2dc 2dd 2df 2dg 2d1h 2dj 2dk 2dl
2dm 2dn 2dp 2dq d2r 2dr. 2ds 2dt 2dv 2dx 2dy 2dz 1f 2fb 2fc 2fd 2ff 2fg 2f1h
2fj 2fk f2l 2fl. 2fm 2fn 2fp 2fq f2r 2fr. 2fs 2ft 2fv 2fx 2fy 2fz 1g 2gb 2gc
2gd 2gf 2gg 2g2h 2gj 2gk g2l 2gl. 2gm 2gn 2gp 2gq g2r 2gr. 2gs 2gt 2gv 2gx
2gy 2gz 2hb 2hc 2hd 2hf 2hg 2h1h 2hj 2hk 2hl 2hm 2hn 2hp 2hq 2hr 2hs 2ht 2hv
2hx 2hy 2hz 1j 2jb 2jc 2jd 2jf 2jg 2j1h 2jj 2jk 2jl 2jm 2jn 2jp 2jq 2jr 2js
2jt 2jv 2jx 2jy 2jz 1k 2kb 2kc 2kd 2kf 2kg 2k2h 2kj 2kk k2l 2kl. 2km 2kn 2kp
2kq k2r 2kr. 2ks 2kt 2kv 2kx 2ky 2kz 1l 2lb 2lc 2ld 2lf 2lg 2l1h 2lj 2lk l4l
2ll. 2lm 2ln 2lp 2lq 2lr 2ls 2lt 2lv 2lx 2ly 2lz 1m 2mb 2mc 2md 2mf 2mg 2m1h
2mj 2mk 2ml 2mm 2mn 2mp 2mq 2mr 2ms 2mt 2mv 2mx 2my 2mz 1n 2nb 2nc 2nd 2nf
2ng 2n1h 2nj 2nk 2nl 2nm 2nn 2np 2nq 2nr 2ns 2nt 2nv 2nx 2ny 2nz 1p 2pb 2pc
2pd 2pf 2pg 2p1h 2pj 2pk p2l 2pl. 2pm 2pn 2pp 2pq p2r 2pr. 2ps 2pt 2pv 2px
2py 2pz 1q 2qb 2qc 2qd 2qf 2qg 2q1h 2qj 2qk 2ql 2qm 2qn 2qp 2qq 2qr 2qs 2qt
2qv 2qx 2qy 2qz 1r 2rb 2rc 2rd 2rf 2rg 2r1h 2rj 2rk 2rl 2rm 2rn 2rp 2rq r2r
2rr. 2rs 2rt 2rv 2rx 2ry 2rz 1s 2sb 2sc 2sd 2sf 2sg 2s1h 2sj 2sk 2sl 2sm 2sn
2sp 2sq 2sr 2ss 2st 2sv 2sx 2sy 2sz 1t 2tb 2tc 2td 2tf 2tg 2t1h 2tj 2tk 2tm
2tn 2tp 2tq t2r 2tr. 2ts 2tt 2tv t2x 2ty 2tz 1v 2vb 2vc 2vd 2vf 2vg 2v1h 2vj
2vk v2l 2vl. 2vm 2vn 2vp 2vq v2r 2vr. 2vs 2vt 2vv 2vx 2vy 2vz 4w 1x 2xb 2xc
2xd 2xf 2xg 2x1h 2xj 2xk 2xl 2xm 2xn 2xp 2xq 2xr 2xs 2xt 2xv 2xx 2xy 2xz 1y
2yb 2yc 2yd 2yf 2yg 2y1h 2yj 2yk 2yl 2ym 2yn 2yp 2yq 2yr 2ys 2yt 2yv 2yx 2yy
2yz 1z 2zb 2zc 2zd 2zf 2zg 2z1h 2zj 2zk 2zl 2zm 2zn 2zp 2zq 2zr 2zs 2zt 2zv
2zx 2zy 2zz 2t2l 2no. .no2 4caca4 4cago4 4caga4 4cagas. 4teta. 4tetas.
4puta4 4puto4 .hu4mea .hu4meo .he4mee 4meo. 4meable. 4meables. 4pedo4 4culo4
a4i3go a4es a4e3mos a4éis a4en a4ías a4ía a4ía3mos a4íais a4ían a4eré
a4e3rás a4e3rá a4e3remos a4e3réis a4e3rán a4i3ga a4ai3gan a4e3ría a4edme
a4edl a4eos 4er. a4erme a4érme a4erte a4érte a4erle a4erse a4érse a4erlo
a4erla a4ernos a4érnos a4eros 4ído. 4ída. 4ídos. 4ídas. 4as 4amos 4áis 4an
4ásteis 4aron 4aré 4ará 4ara 4áramos 4árais 4aran 4are 4áremos 4áreis 4aren
4adme 4adl 4aos 4ar. 4arme 4árme 4arte 4árte 4arle 4arse 4árse 4arlo 4arla
4arnos 4árnos 4aros 4ado. 4ada. 4ados. 4adas. acto1a2 acto1e2 acto1i2
acto1o2 acto1u2 acto1h acto1á2 acto1é2 acto1í2 acto1ó2 acto1ú2 afro1a2
afro1e2 afro1i2 afro1o2 afro1u2 afro1h afro1á2 afro1é2 afro1í2 afro1ó2
afro1ú2 .a2 .an2a2 .an2e2 .an2i2 .an2o4 .an2u2 .an2á2 .an2é2 .an2í2 .an2ó2
.an2ú2 .ana3lí .aná3li .ana3li .an3aero .an3e2pigr .an3h .an3i2so .anua3l
.anu3bl .anu3da .anu3l aero1a2 aero1e2 aero1i2 aero1o2 aero1u2 aero1h
aero1á2 aero1é2 aero1í2 aero1ó2 aero1ú2 anfi1a2 anfi1e2 anfi1i2 anfi1o2
anfi1u2 anfi1h anfi1á2 anfi1é2 anfi1í2 anfi1ó2 anfi1ú2 anglo1a2 anglo1e2
anglo1i2 anglo1o2 anglo1u2 anglo1h anglo1á2 anglo1é2 anglo1í2 anglo1ó2
anglo1ú2 ante1a2 ante1e2 ante1i2 ante1o2 ante1u2 ante1h ante1á2 ante1é2
ante1í2 ante1ó2 ante1ú2 .ante2o3je .anti1a2 .anti1e2 .anti1i2 .anti1o2
.anti1u2 .anti1h .anti1á2 .anti1é2 .anti1í2 .anti1ó2 .anti1ú2 ti2o3qu
ti2o3co archi1a2 archi1e2 archi1i2 archi1o2 archi1u2 archi1h archi1á2
archi1é2 archi1í2 archi1ó2 archi1ú2 auto1a2 auto1e2 auto1i2 auto1o2 auto1u2
auto1h auto1á2 auto1é2 auto1í2 auto1ó2 auto1ú2 biblio1a2 biblio1e2 biblio1i2
biblio1o2 biblio1u2 biblio1h biblio1á2 biblio1é2 biblio1í2 biblio1ó2
biblio1ú2 bio1a2 bio1e2 bio1i2 bio1o2 bio1u2 bio1h bio1á2 bio1é2 bio1í2
bio1ó2 bio1ú2 bi1u2ní cardio1a2 cardio1e2 cardio1i2 cardio1o2 cardio1u2
cardio1h cardio1á2 cardio1é2 cardio1í2 cardio1ó2 cardio1ú2 cefalo1a2
cefalo1e2 cefalo1i2 cefalo1o2 cefalo1u2 cefalo1h cefalo1á2 cefalo1é2
cefalo1í2 cefalo1ó2 cefalo1ú2 centi1a2 centi1e2 centi1i2 centi1o2 centi1u2
centi1h centi1á2 centi1é2 centi1í2 centi1ó2 centi1ú2 ciclo1a2 ciclo1e2
ciclo1i2 ciclo1o2 ciclo1u2 ciclo1h ciclo1á2 ciclo1é2 ciclo1í2 ciclo1ó2
ciclo1ú2 cito1a2 cito1e2 cito1i2 cito1o2 cito1u2 cito1h cito1á2 cito1é2
cito1í2 cito1ó2 cito1ú2 3c2neor cnico1a2 cnico1e2 cnico1i2 cnico1o2 cnico1u2
cnico1h cnico1á2 cnico1é2 cnico1í2 cnico1ó2 cnico1ú2 .co1a2 .co1e2 .co1i2
.co1o2 .co1u2 .co1h .co1á2 .co1é2 .co1í2 .co1ó2 .co1ú2 .co2 co4á3gul co4acci
co4acti co4adju co4a3dun co4adyu co4a3gul co4a3lic co4aptac co4art co4árt
co4e3fic co4erc co4e3tá co4imbr co4inci co4i3to co4o3per co4o3pér co4opt
co4ord con1imbr con1urb cripto1a2 cripto1e2 cripto1i2 cripto1o2 cripto1u2
cripto1h cripto1á2 cripto1é2 cripto1í2 cripto1ó2 cripto1ú2 crono1a2 crono1e2
crono1i2 crono1o2 crono1u2 crono1h crono1á2 crono1é2 crono1í2 crono1ó2
crono1ú2 contra1a2 contra1e2 contra1i2 contra1o2 contra1u2 contra1h
contra1á2 contra1é2 contra1í2 contra1ó2 contra1ú2 deca1a2 deca1e2 deca1i2
deca1o2 deca1u2 deca1h deca1á2 deca1é2 deca1í2 deca1ó2 deca1ú2 4e3dro.
4e3dros. 4é3drico. 4é3dricos. 4é3drica. 4é3dricas. deca2i3mient decimo1
.des1a2 .des1e2 .des1i2 .des1o2 .des1u2 .des1á2 .des1é2 .des1í2 .des1ó2
.des1ú2 des2a2 des2e2 3sa. 3sas. de2s3órde de2s3orde de2s3abast de2s3aboll
de2s3aboto de2s3abr desa3brid de2s3abroch de2s3aceit de2s3aceler desa3cert
desa3ciert de2s3acobar de2s3acomod de2s3acomp de2s3acons de2s3acopl
de2s3acorr de2s3acostum de2s3acot desa3craliz desa3credit de2s3activ
de2s3aderez de2s3adeud de2s3adorar de2s3adormec de2s3adorn de2s3advert
desa3fí de2s3aferr desa3fi de2s3afic de2s3afil de2s3afin de2s3afor desa3gü
desa3garr de2s3agraci desa3grad de2s3agravi de2s3agreg de2s3agrup de2s3agu
desa3guisado de2s3aherr de2s3ahij de2s3ajust de2s3alagar de2s3alent
de2s3alfom de2s3alfor de2s3aliñ desa3lin de2s3alien de2s3aline desa3liv
de2s3alm de2s3almid desa3loj de2s3alquil de2s3alter de2s3alumbr desa3marr
desa3mobl de2s3amold de2s3amort de2s3amuebl de2s3and de2s3angel de2s3anid
de2s3anim de2s3aním de2s3anud desa3pañ desa3pacib de2s3apadr de2s3apare
desa3parec desa3paric desa3peg desa3percib de2s3aplic de2s3apolill de2s3apoy
desa3prens de2s3apret de2s3apriet de2s3aprob de2s3apropi de2s3aprovech
de2s3arbol de2s3aren de2s3arm des4arme de2s3arraig de2s3arregl de2s3arrend
de2s3arrim desa3rroll de2s3arrop de2s3arrug de2s3articul de2s3asent
de2s3asist de2s3asn desa3soseg desa3sosieg de2s3atenc de2s3atend de2s3atiend
de2s3atent desa3tin de2s3atorn de2s3atranc de2s3autor de2s3avis desa3yun
desa3zón desa3zon de2s3embal de2s3embál de2s3embar de2s3embár de2s3embarg
de2s3embols de2s3emborr de2s3embosc de2s3embot de2s3embrag de2s3embrág
de2s3embrave de2s3embráve de2s3embroll de2s3embróll de2s3embruj de2s3embrúj
de3semej de2s3empañ de2s3empáñ de2s3empac de2s3empaquet de2s3empaquét
de2s3emparej de2s3emparéj de2s3emparent de2s3empat de2s3empé de2s3empedr
de2s3empeg de2s3empeor de2s3emperez de2s3empern de2s3emple de2s3empolv
de2s3empotr de2s3empoz de2s3enam de2s3encab de2s3encad de2s3encaj de2s3encáj
de2s3encall de2s3encáll de2s3encam de3sencant de2s3encap de2s3encar
de2s3encár de2s3ench de2s3encl de2s3enco de2s3encr de2s3encu de2s3end
de3senfad de3senfád de2s3enfi de2s3enfo de2s3enfó de3senfren de2s3enfund
de2s3enfur de3sengañ de3sengáñ de2s3enganch de2s3engar de2s3engas de2s3engom
de2s3engoz de2s3engra de2s3enhebr de2s3enj de2s3enlad de2s3enlaz de2s3enlo
de2s3enm de2s3enr de2s3ens de2s3enta de3sentend de3sentien de3sentién
de2s3enter de2s3entier de2s3entiér de2s3ento de2s3entr de2s3entu de2s3envain
de3senvolvim de3seo de2s3eq de3serci de3sert de2s3espa de3sesperac
de2s3esperanz de3sesper de2s3estabil de2s3estim de3sider de3sidia de3sidio
de3siert de3sign de3sigual de3silusi de2s3imagin de2s3iman de2s3impon
de2s3impresX de2s3incent de2s3inclin de2s3incorp de2s3incrust de3sinenc
de3sinfec de2s3inflam de2s3infl de2s3inform de2s3inhib de2s3insect
de2s3instal de3sintegr de3sinter de2s3intox de2s3inver de3sisten de2s3obedec
de2s3oblig de2s3obstr de3socup de2s3odor de3solac de3solad de3soll de3suell
de3sonce .dieci1o2 dodeca1a2 dodeca1e2 dodeca1i2 dodeca1o2 dodeca1u2
dodeca1h dodeca1á2 dodeca1é2 dodeca1í2 dodeca1ó2 dodeca1ú2 ecano1a2 ecano1e2
ecano1i2 ecano1o2 ecano1u2 ecano1h ecano1á2 ecano1é2 ecano1í2 ecano1ó2
ecano1ú2 eco1a2 eco1e2 eco1i2 eco1o2 eco1u2 eco1h eco1á2 eco1é2 eco1í2
eco1ó2 eco1ú2 ectro1a2 ectro1e2 ectro1i2 ectro1o2 ectro1u2 ectro1h ectro1á2
ectro1é2 ectro1í2 ectro1ó2 ectro1ú2 endo1a2 endo1e2 endo1i2 endo1o2 endo1u2
endo1h endo1á2 endo1é2 endo1í2 endo1ó2 endo1ú2 ento1a2 ento1e2 ento1i2
ento1o2 ento1u2 ento1h ento1á2 ento1é2 ento1í2 ento1ó2 ento1ú2 entre1a2
entre1e2 entre1i2 entre1o2 entre1u2 entre1h entre1á2 entre1é2 entre1í2
entre1ó2 entre1ú2 euco1a2 euco1e2 euco1i2 euco1o2 euco1u2 euco1h euco1á2
euco1é2 euco1í2 euco1ó2 euco1ú2 euro1a2 euro1e2 euro1i2 euro1o2 euro1u2
euro1h euro1á2 euro1é2 euro1í2 euro1ó2 euro1ú2 fono1a2 fono1e2 fono1i2
fono1o2 fono1u2 fono1h fono1á2 fono1é2 fono1í2 fono1ó2 fono1ú2 foto1a2
foto1e2 foto1i2 foto1o2 foto1u2 foto1h foto1á2 foto1é2 foto1í2 foto1ó2
foto1ú2 gastro1a2 gastro1e2 gastro1i2 gastro1o2 gastro1u2 gastro1h gastro1á2
gastro1é2 gastro1í2 gastro1ó2 gastro1ú2 geo1a2 geo1e2 geo1i2 geo1o2 geo1u2
geo1h geo1á2 geo1é2 geo1í2 geo1ó2 geo1ú2 gluco1a2 gluco1e2 gluco1i2 gluco1o2
gluco1u2 gluco1h gluco1á2 gluco1é2 gluco1í2 gluco1ó2 gluco1ú2 hecto1a2
hecto1e2 hecto1i2 hecto1o2 hecto1u2 hecto1h hecto1á2 hecto1é2 hecto1í2
hecto1ó2 hecto1ú2 helio1a2 helio1e2 helio1i2 helio1o2 helio1u2 helio1h
helio1á2 helio1é2 helio1í2 helio1ó2 helio1ú2 hemato1a2 hemato1e2 hemato1i2
hemato1o2 hemato1u2 hemato1h hemato1á2 hemato1é2 hemato1í2 hemato1ó2
hemato1ú2 hemo1a2 hemo1e2 hemo1i2 hemo1o2 hemo1u2 hemo1h hemo1á2 hemo1é2
hemo1í2 hemo1ó2 hemo1ú2 2al. 2ales. hexa1a2 hexa1e2 hexa1i2 hexa1o2 hexa1u2
hexa1h hexa1á2 hexa1é2 hexa1í2 hexa1ó2 hexa1ú2 hidro1a2 hidro1e2 hidro1i2
hidro1o2 hidro1u2 hidro1h hidro1á2 hidro1é2 hidro1í2 hidro1ó2 hidro1ú2
hipe2r1a2 hipe2r1e2 hipe2r1i2 hipe2r1o2 hipe2r1u2 hipe2r3r hipe2r1á2
hipe2r1é2 hipe2r1í2 hipe2r1ó2 hipe2r1ú2 per4emia histo1a2 histo1e2 histo1i2
histo1o2 histo1u2 histo1h histo1á2 histo1é2 histo1í2 histo1ó2 histo1ú2
homo1a2 homo1e2 homo1i2 homo1o2 homo1u2 homo1h homo1á2 homo1é2 homo1í2
homo1ó2 homo1ú2 icono1a2 icono1e2 icono1i2 icono1o2 icono1u2 icono1h
icono1á2 icono1é2 icono1í2 icono1ó2 icono1ú2 infra1a2 infra1e2 infra1i2
infra1o2 infra1u2 infra1h infra1á2 infra1é2 infra1í2 infra1ó2 infra1ú2
.inte2r1a2 .inte2r1e2 .inte2r1i2 .inte2r1o2 .inte2r1u2 .inte2r3r .inte2r1á2
.inte2r1é2 .inte2r1í2 .inte2r1ó2 .inte2r1ú2 .in3ter2e3sa .in3ter2e3se
.in3ter2e3so .in3ter2e3sá .in3ter2e3sé .in3ter2e3só .in3te2r3ino
.in3te2r3ina .in3te2r3inidad .in3te3r4rog .in3te3r4rupc .in3te3r4rupt
.in3te3r4rump intra1a2 intra1e2 intra1i2 intra1o2 intra1u2 intra1h intra1á2
intra1é2 intra1í2 intra1ó2 intra1ú2 iso1a2 iso1e2 iso1i2 iso1o2 iso1u2 iso1h
iso1á2 iso1é2 iso1í2 iso1ó2 iso1ú2 kilo1a2 kilo1e2 kilo1i2 kilo1o2 kilo1u2
kilo1h kilo1á2 kilo1é2 kilo1í2 kilo1ó2 kilo1ú2 macro1a2 macro1e2 macro1i2
macro1o2 macro1u2 macro1h macro1á2 macro1é2 macro1í2 macro1ó2 macro1ú2 mal2
ma4l3h .ma4l3edu bien2 bien3h maxi1a2 maxi1e2 maxi1i2 maxi1o2 maxi1u2 maxi1h
maxi1á2 maxi1é2 maxi1í2 maxi1ó2 maxi1ú2 megalo1a2 megalo1e2 megalo1i2
megalo1o2 megalo1u2 megalo1h megalo1á2 megalo1é2 megalo1í2 megalo1ó2
megalo1ú2 mega1a2 mega1e2 mega1i2 mega1o2 mega1u2 mega1h mega1á2 mega1é2
mega1í2 mega1ó2 mega1ú2 micro1a2 micro1e2 micro1i2 micro1o2 micro1u2 micro1h
micro1á2 micro1é2 micro1í2 micro1ó2 micro1ú2 mini1a2 mini1e2 mini1i2 mini1o2
mini1u2 mini1h mini1á2 mini1é2 mini1í2 mini1ó2 mini1ú2 2o. 2os. 2oso. 2osos.
multi1a2 multi1e2 multi1i2 multi1o2 multi1u2 multi1h multi1á2 multi1é2
multi1í2 multi1ó2 multi1ú2 miria1a2 miria1e2 miria1i2 miria1o2 miria1u2
miria1h miria1á2 miria1é2 miria1í2 miria1ó2 miria1ú2 mono1a2 mono1e2 mono1i2
mono1o2 mono1u2 mono1h mono1á2 mono1é2 mono1í2 mono1ó2 mono1ú2 2ico. 2icos.
namo1a2 namo1e2 namo1i2 namo1o2 namo1u2 namo1h namo1á2 namo1é2 namo1í2
namo1ó2 namo1ú2 necro1a2 necro1e2 necro1i2 necro1o2 necro1u2 necro1h
necro1á2 necro1é2 necro1í2 necro1ó2 necro1ú2 neo1a2 neo1e2 neo1i2 neo1o2
neo1u2 neo1h neo1á2 neo1é2 neo1í2 neo1ó2 neo1ú2 neto1a2 neto1e2 neto1i2
neto1o2 neto1u2 neto1h neto1á2 neto1é2 neto1í2 neto1ó2 neto1ú2 norte1a2
norte1e2 norte1i2 norte1o2 norte1u2 norte1h norte1á2 norte1é2 norte1í2
norte1ó2 norte1ú2 octo1a2 octo1e2 octo1i2 octo1o2 octo1u2 octo1h octo1á2
octo1é2 octo1í2 octo1ó2 octo1ú2 octa1a2 octa1e2 octa1i2 octa1o2 octa1u2
octa1h octa1á2 octa1é2 octa1í2 octa1ó2 octa1ú2 oligo1a2 oligo1e2 oligo1i2
oligo1o2 oligo1u2 oligo1h oligo1á2 oligo1é2 oligo1í2 oligo1ó2 oligo1ú2
omni1a2 omni1e2 omni1i2 omni1o2 omni1u2 omni1h omni1á2 omni1é2 omni1í2
omni1ó2 omni1ú2 i2o. i2os. paleo1a2 paleo1e2 paleo1i2 paleo1o2 paleo1u2
paleo1h paleo1á2 paleo1é2 paleo1í2 paleo1ó2 paleo1ú2 para1a2 para1e2 para1i2
para1o2 para1u2 para1h para1á2 para1é2 para1í2 para1ó2 para1ú2 penta1a2
penta1e2 penta1i2 penta1o2 penta1u2 penta1h penta1á2 penta1é2 penta1í2
penta1ó2 penta1ú2 piezo1a2 piezo1e2 piezo1i2 piezo1o2 piezo1u2 piezo1h
piezo1á2 piezo1é2 piezo1í2 piezo1ó2 piezo1ú2 pluri1a2 pluri1e2 pluri1i2
pluri1o2 pluri1u2 pluri1h pluri1á2 pluri1é2 pluri1í2 pluri1ó2 pluri1ú2
proto1a2 proto1e2 proto1i2 proto1o2 proto1u2 proto1h proto1á2 proto1é2
proto1í2 proto1ó2 proto1ú2 radio1a2 radio1e2 radio1i2 radio1o2 radio1u2
radio1h radio1á2 radio1é2 radio1í2 radio1ó2 radio1ú2 ranco1a2 ranco1e2
ranco1i2 ranco1o2 ranco1u2 ranco1h ranco1á2 ranco1é2 ranco1í2 ranco1ó2
ranco1ú2 rmano1a2 rmano1e2 rmano1i2 rmano1o2 rmano1u2 rmano1h rmano1á2
rmano1é2 rmano1í2 rmano1ó2 rmano1ú2 retro1a2 retro1e2 retro1i2 retro1o2
retro1u2 retro1h retro1á2 retro1é2 retro1í2 retro1ó2 retro1ú2 romo1a2
romo1e2 romo1i2 romo1o2 romo1u2 romo1h romo1á2 romo1é2 romo1í2 romo1ó2
romo1ú2 sobre1a2 sobre1e2 sobre1i2 sobre1o2 sobre1u2 sobre1h sobre1á2
sobre1é2 sobre1í2 sobre1ó2 sobre1ú2 semi1a2 semi1e2 semi1i2 semi1o2 semi1u2
semi1h semi1á2 semi1é2 semi1í2 semi1ó2 semi1ú2 i2a. i2as. 2ótic emi2o2
seudo1a2 seudo1e2 seudo1i2 seudo1o2 seudo1u2 seudo1h seudo1á2 seudo1é2
seudo1í2 seudo1ó2 seudo1ú2 o2os. socio1a2 socio1e2 socio1i2 socio1o2
socio1u2 socio1h socio1á2 socio1é2 socio1í2 socio1ó2 socio1ú2 a3rio. a3rios.
4ón. 4ones. 4i4er. 4o2ide. 4o2ides. 4i2dal. 4i2dales. 4i3deo. 4i3deos.
sub1a2 sub1e2 sub1i2 sub1o2 sub1u2 sub1á2 sub1é2 sub1í2 sub1ó2 sub1ú2 su2b
.sub2ast sub2i1ll sub2i1mien sub2intra sub2lev sub2lim sub3ray supe2r1a2
supe2r1e2 supe2r1i2 supe2r1o2 supe2r1u2 supe2r3r supe2r1á2 supe2r1é2
supe2r1í2 supe2r1ó2 supe2r1ú2 supra1a2 supra1e2 supra1i2 supra1o2 supra1u2
supra1h supra1á2 supra1é2 supra1í2 supra1ó2 supra1ú2 talmo1a2 talmo1e2
talmo1i2 talmo1o2 talmo1u2 talmo1h talmo1á2 talmo1é2 talmo1í2 talmo1ó2
talmo1ú2 termo1a2 termo1e2 termo1i2 termo1o2 termo1u2 termo1h termo1á2
termo1é2 termo1í2 termo1ó2 termo1ú2 tetra1a2 tetra1e2 tetra1i2 tetra1o2
tetra1u2 tetra1h tetra1á2 tetra1é2 tetra1í2 tetra1ó2 tetra1ú2 topo1a2
topo1e2 topo1i2 topo1o2 topo1u2 topo1h topo1á2 topo1é2 topo1í2 topo1ó2
topo1ú2 tropo1a2 tropo1e2 tropo1i2 tropo1o2 tropo1u2 tropo1h tropo1á2
tropo1é2 tropo1í2 tropo1ó2 tropo1ú2 ultra1a2 ultra1e2 ultra1i2 ultra1o2
ultra1u2 ultra1h ultra1á2 ultra1é2 ultra1í2 ultra1ó2 ultra1ú2 xeno1a2
xeno1e2 xeno1i2 xeno1o2 xeno1u2 xeno1h xeno1á2 xeno1é2 xeno1í2 xeno1ó2
xeno1ú2 inter4és inter4esar inter4in inter4ino inter4ior mili4ar mili4ario
mini4atur para4íso para4ulata poli4árq poli4éste poli4andr poli4antea
poli4arq poli4omiel post4ín post4óni post4a post4al post4e post4elero
post4emero post4erga post4eri post4eta post4ila post4ill post4ine post4izo
post4or post4ul post4ura pos4t3rom pos4t3ope pos4t3rev pro4emio pro4eza
super4able super4ación super4ar super4ior tele4olótico tele4ología tran4sacc
trans4ar trans4eúnte trans4iber trans4ición trans4ido trans4igen trans4igir
trans4istor trans4itab trans4it trans4itorio trans4ubsta ultra4ísmo wa3s4h
.bi1anual .bi1aur .bien1and .bien1apa .bien1ave .bien1est .bien1int .bi1ox
.bi1óx .bi1un .contra1a .contra1ind .en1aceit .en1aciy .en1aguach .en1aguaz
.en1anch .en1apa .en1arb .en1art .en2artr .en1ej .hepta1e .intra1o .intra1u
.mal1acon .mal1acos .mala1e .mal1andant .mal1andanz .mal1est .mal1int
.pan1ame .pan1esl .pan1eur .pan1isl .pan1ópt 1p2teríneo 3p2sic 3p2siq .re1a
.re2al .re3alc .re3aleg .re3alq .re3alz .re1e .re1im .re1inc .re1ing .re1ins
.re1int .re1ob .re1oc .re1oj .re1org .re1unt .retro1a .so1a .sud1afr
.sud1ame .sud1est sud1oes .sur1ame .sur1est .sur1oes .tele1imp .tele1obj
.tras1a .tras1o .tras2oñ .tran2s1alp .tran2s1and .tran2s1atl .tran2s1oce
.tran2s1ur .tri1óx
 PATTERNS
end
FI =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
1ba 1be 1bi 1bo 1bu 1by 1da 1de 1di 1do 1du 1dy 1dä 1dö 1fa 1fe 1fi 1fo 1fu
1fy 1ga 1ge 1gi 1go 1gu 1gy 1gä 1gö 1ha 1he 1hi 1ho 1hu 1hy 1hä 1hö 1ja 1je
1ji 1jo 1ju 1jy 1jä 1jö 1ka 1ke 1ki 1ko 1ku 1ky 1kä 1kö 1la 1le 1li 1lo 1lu
1ly 1lä 1lö 1ma 1me 1mi 1mo 1mu 1my 1mä 1mö 1na 1ne 1ni 1no 1nu 1ny 1nä 1nö
1pa 1pe 1pi 1po 1pu 1py 1pä 1pö 1ra 1re 1ri 1ro 1ru 1ry 1rä 1rö 1sa 1se 1si
1so 1su 1sy 1sä 1sö 1ta 1te 1ti 1to 1tu 1ty 1tä 1tö 1va 1ve 1vi 1vo 1vu 1vy
1vä 1vö

% ------- Some common words borrowed from other languages -------
% ------- This part could be updated from time to time  -------
1st2r % -stressi, -strategia etc.

% ------ Some special cases occuring with compound words only ----
% ------ There still remains well known problem as 'kaivos\-aukko' etc.
%a1y  (common in borrowed words)
ä2y y1a2 y1o2 o1y ö2y u1y2 y1u2 ö3a2 ö3o2 ä3a2 ä3o2 ä1u2 ö1u2
a1ä % (a1ä2 ei mahdollinen!)
a1ö o1ä o1ö u1ä2 u1ö2 ä2ä ö2ö ä2ö ö2ä
%  lyhyt/pitka -vokaalipareja, tavallisesti sanarajalla
aa1i2 % maa-ikkuna
aa1e2 aa1o2 % maa-ottelu
aa1u2 % uraa-uurtava
ee1a2 % tee-astia
ee1i2 % tee-istutus
ee1u2 % varietee-uusinta
ee1y2 ii1a2 ii1e2 ii1o2 uu1a2 uu1e2 % puu-esine
uu1o2 % puu-osa
uu1i2 % puu-istutus
e1aa i1aa o1aa u1aa u1ee a1uu % kala-uuni
i1uu % ravi-uutiset
e1uu % virhe-uutinen
o1uu % radio-uutiset
ää1i ää1e ää3y i1ää e1ää y1ää i1öö % yhti-öön etc.
%i1eu % keski-eurooppalainen

%     vokaalikolmikkoja etc. yhdyssanojen rajoissa
% -------- vowel triples by Fred Karlsson
a1ei a1oi e1ai % e1oi % ambiguous for ex. video-ilme (8.3.89)
i1au % u1oi % ambiguous  (8.3.89)
y1ei ai1a ai1e ai1o ai1u au1a au1e eu1a ie1a ie1o %ie1u % ambiguous
ie1y io1a2 io1e2 iu1a iu1e iu1o oi1a oi1e oi1o oi1u
o1ui % veto-uistin, himo-uimari, etc.
ou1e ou1o ue1a ui1e uo1a % uo1i % ambiguous
uo1u
%  ---------------- End of vowel triples --------------------
e1ö2 ö1e2 .ä2 % don't hyphenate ä-lyllinen etc.

% The following patterns contain no general scientific rule. They are
% selected more or less intuitively to solve problems with common and
% frequently appearing compound words. However, every pattern resolves more
% than only one hyphenation problem.
u2s % estaa virheita yhdyssanojen yhteydessa
yli1o2p % yli-opisto etc.
ali1a2v % ali-avaruus etc.
1sp2li % kuutio-splini etc.
alous1 keus1 % oikeus-oppinut etc.
rtaus1 2s1ohje % -sohjelma  etc.
2s1a2sia % nais-asianainen etc.
1a2sian % neuvottelu-asian etc.
1a2siat % koti-asian (ei kotia-sian)
1a2sioi % talous-asioita etc.
r2as l2as % tikku-rasia etc
2s1o2pisk % xs-opiskelija etc
2n1o2pet 2s1a2loi 2n1o2pist % kansan-opisto etc.
2s1o2pist 2s1o2sa % xxs-osakas etc.
2n1o2sa % asian-osainen etc.
alkei2s1 perus1 2s1i2dea. 2s1i2dean 2s1e2sity % xs-esitys etc
2n1e2dus % kansan-edustaja etc.
2s1ajatu % -ajatus etc.
2s1ase 2s1apu 2s1y2rit % yhteis-yritys etc.
.ydi2n1 .suu2r1a2 % suur-ajot etc.
2s1y2hti 2n1otto 2n1oton 2n1anto 2n1anno 2n1a2jan 2n1aika 2n1o2mai 2n1y2lit
2s1a2len 2n1a2len 1a2siaka2s1 ulo2s1 % ulos-ajo
2n1a2jo % kiven-ajo
2s1a2jo

% *** The following rules may be used on user's responsibility ***
% *** for example, may be needed with narrow columns      ***
%    >>>>>>>>>>> a1e a1o e1o o1a u1a <<<<<<<<<<<

% ----- Some districting rules by Professor Fred Karlsson's ideas  ------
b2l 1b2lo bib3li b2r 1b2ri 1b2ro 1b2ru d2r 1d2ra f2l 1f2la f2r 1f2ra 1f2re
g2l 1g2lo g2r 1g2ra k2l 1k2ra 1k2re 1k2ri 1k2v 1k2va p2l p2r 1p2ro c2l q2v
1q2vi sc2h ts2h ch2r
 PATTERNS
end
FR =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
 % *, phonetic
2'2

 % a, phonetic
.a4 'a4 .â4 'â4
ab2h % df-bg 1998/02/07 for abhorrer
ad2h % df-bg 1998/02/07 for adhèsion & co
 % a, etymological
.ab3réa 'ab3réa a1è2dre .ae3s4ch 'ae3s4ch 1alcool a2l1algi .amino1a2c
'amino1a2c .ana3s4tr 'ana3s4tr 1a2nesthési .anti1a2 'anti1a2 .anti1e2
'anti1e2 .anti1é2 .anti2enne 'anti2enne 'anti1é2 .anti1s2 'anti1s2 .apo2s3ta
'apo2s3ta apo2s3tr archi1é2pis .as2ta 'as2ta a2s3tro

 % b, phonetic
1ba 1bâ 1be 1bé 1bè 1bê 4be. 4bes.
2bent. % mute syllable: tombent (df) 22/02/94
1bi 1bî 1b2l 4ble. 4bles.
2blent. % mute syllable: troublent (df) 28/02/94
1bo 1bô 1b2r 4bre. 4bres.
2brent. % mute syllable: palabrent (df) 28/02/94
1bu 1bû 1by
 % b, etymological
.bai2se3main % hyphen disappeared from french 5/2/94
.bi1a2c .bi1a2t % like .tri1a2t for tri-athlon bg 12/27/93
.bi1au .bio1a2 .bi2s1a2 .bi1u2

 % c, phonetic
1ç 1ca 1câ 1ce 1cé 1cè 1cê 4ce. 4ces.
 % words ending with -cent (df) 22/02/94
2cent. ja3cent. ac3cent. é3cent. munifi3cent. réti3cent. privatdo3cent.
inno3cent. es3cent. acquies4cent. is3cent. immis4cent. .ch4 1c2h 4ch. 2chb
4che. 4ches. 2chent. % mute syllable: touchent (df) 22/02/94
ca3ou3t2 % for caoutchou... added 3/1/94 df-bg
2chg ch2l 4chle. 4chles. 2chm 2chn 2chp ch2r 4chre. 4chres. 2chs 2cht 2chw
1ci 1cî 1c2k 4ck. 2ckb 4cke. 4ckes.
2ckent. % mute syllable: stockent (df) 22/02/94
2ckf 2ckg 2ck3h 2ckp 2cks 2ckt 1c2l 4cle. 4cles.
2clent. % mute syllable: encerclent (df) 28/02/94
1co 1cô 1cœ0 % final zero essential to terminate cs
1c2r 4cre. 4cres. 2crent. % mute syllable: massacrent (df) 28/02/94
1cu 1cû 1cy .cul4 % -- as .con4 .cons4 (march 92)
 % c, etymological
.chè2vre3feuille % hyphen disappeared from french 5/2/94
chlo2r3a2c chlo2r3é2t .ci2s1alp co1acc co1acq co1a2d co1ap co1ar co1assoc
co1assur co1au co1ax co1é2 co1ef co1en co1ex .con4 % missing from nb list
.cons4 % missing from nb list
.contre1s2c .contre3maître % hyphen disappeared from french 5/2/94
co2nurb .co1o2 .co2o3lie

 % d, phonetic
1d' 1da 1dâ d1d2h 1de 1dé 1dè 1dê 4de. 4des. 1di 1dî
2dlent. % mute syllable: jodlent (df) 28/02/94
1do 1dô 1d2r 4dre. 4dres.
2drent. % mute syllable: engendrent (df) 28/02/94
d1s2 1du 1dû 1dy
 % d, etymological
.dacryo1a2 .dé1a2 .dé1io .dé1o2
.dé2s % originaly in JD file
%.dé2s1a2 removed 09/17/92 because wrong for the original JD 500 words test
.dé3s2a3cr .dés2a3m % .dés2a2mi introduced 09/17/92 bec. i can't see why
 % désamidonner ran in JD. Moved to .dés2a3m df 12/27/93.
.dé3s2a3tell .dé3s2astr .dé3s2c % 1 moved 3 due to .dé2s 09/17/92
%.dé2s1e2 removed 09/17/92 because wrong for the original JD 500 words test
.dé2s1é2 .dé3s2é3gr .dé3s2ensib .dé3s2ert .dé3s2exu
%.dé2s3h removed 09/17/92 because wrong for the original JD 500 words test
.dé2s1i2 .dé3s2i3d .dé3s2i3gn .dé3s2i3li .dé3s2i3nen .dé3s2invo .dé3s2i3r
.dé3s2ist
%.dé2s1o2 removed 09/17/92 because wrong for the original JD 500 words test
.dé3s2o3dé .dé2s1œ0 % final zero essential to terminate cs
.dé3s2o3l .dé3s2o3pil .dé3s2orm .dé3s2orp .dé3s2oufr
.dé3s2p % 1 moved 3 due to .dé2s 09/17/92
.dé3s2t % 1 moved 3 due to .dé2s 09/17/92
.dé2s1u2n 3d2hal 3d2houd di2s3cop .di1a2cé .di1a2cid .di1ald .di1a2mi
.di1a2tom .di1e2n .di2s3h .dy2s3 .dy2s1a2 .dy2s1i2
.dy2s1o2 % missing from nb list
.dy2s1u2
 % words ending with -dent (df) 22/02/94
2dent. déca3dent. é3dent. cci3dent. inci3dent. confi3dent. tri3dent.
dissi3dent. chien3dent. .ar3dent. impu3dent. pru3dent.

 % e, phonetic
.e4 'e4 .ê4 'ê4 .é4 'é4 .è4 'è4
 % e, etymological
éd2hi % df-bg 1998/02/07 for rédhibitoire
1é2drie 1é2drique 1é2lectr 1é2lément .en1a2 'en1a2 1é2nerg e2n1i2vr .en1o2
'en1o2 épi2s3cop épi3s4cope e2s3cop .eu2r1a2 'eu2r1a2 eu1s2tat extra1
extra2c extra2i

 % f, phonetic
1fa 1fâ 1fe 1fé 1fè 1fê 4fe. 4fes.
2fent. % mute syllable: agrafent chauffent (df) 22/02/94
1fi 1fî 1f2l 4fle. 4fles.
2flent. % mute syllable: gonflent (df) 28/02/94
1fo 1fô 1f2r 4fre. 4fres.
2frent. % mute syllable: balafrent (df) 28/02/94
f1s2 1fu 1fû 1fy
 % g, phonetic
1ga 1gâ 1ge 1gé 1gè 1gê 4ge. 4ges. 1g2ha 1g2he 1g2hi 1g2ho 1g2hy 1gi 1gî
1g2l 4gle. 4gles. 2glent. % mute syllable: meuglent (df) 28/02/94
1g2n 'a2g3nat % (df) 16/01/02
.a2g3nat % (df) 16/01/02
a2g3nos % (df) 16/01/02 (pattern dia2g3n deleted)
co2g3niti % (df) 16/01/02
'i2g3né % (df) 16/01/02
.i2g3né % (df) 16/01/02
'i2g3ni % (df) 16/01/02
.i2g3ni % (df) 16/01/02
.ma2g3nicide % (df) 16/01/02
.ma2g3nificat % (df) 16/01/02
.ma2g3num % (df) 16/01/02
o2g3nomoni % (df) 16/01/02
o2g3nosi % (df) 16/01/02
.pro2g3nath % (df) 16/01/02
pu2g3nable % (df) 16/01/02
pu2g3nac % (df) 16/01/02
.sta2g3n .syn2g3nath % (df) 16/01/02
wa2g3n 4gne. 4gnes. 2gnent. % mute syllable: accompagnent (df) 28/02/94
1go 1gô 1g2r 4gre. 4gres. 2grent. % mute syllable: immigrent (df) 28/02/94
1gu 1gû g1s2 4gue. 4gues. 1gy
 % words ending with -guent (df) 22/02/94
2guent. .on3guent. 'on3guent.
 % g, etymological
 % words ending with -gent (df) 22/02/94
2gent. ré3gent. entre3gent. indi3gent. dili3gent. intelli3gent. indul3gent.
tan3gent. rin3gent. contin3gent. .ar3gent. 'ar3gent. ser3gent. ter3gent.
résur3gent.

 % h, phonetic
1ha 1hâ 1he 1hé 1hè 1hê 4he. 4hes. 1hi 1hî 1ho 1hô 1hu 1hû 1hy
 % h, etymological
hémi1é hémo1p2t hypera2 hypere2 hyperé2 hyperi2 hypero2 hypers2 hype4r1
hyperu2 hypo1a2 hypo1e2 % missing from nb list
hypo1é2 hypo1i2 hypo1o2 hypo1s2 hypo1u2

 % i, phonetic
.i4 'i4 .î4 'î4
 % ill patterns missing from nb list
il2l cil3l rcil4l ucil4l vacil4l gil3l hil3l lil3l l3lion mil3l mil4let
émil4l semil4l rmil4l armil5l capil3l papil3la papil3le papil3li papil3lom
pupil3l piril3l thril3l cyril3l ibril3l pusil3l .stil3l distil3l instil3l
fritil3l boutil3l vanil3lin vanil3lis vil3l avil4l chevil4l uevil4l uvil4l
xil3l
 % end of ill patterns

 % i, etymological
i1algi i1arthr i1è2dre 1informat % missing from nb list
.in1a2 'in1a2 .in2a3nit 'in2a3nit .in2augur 'in2augur .in1e2 'in1e2 .in1é2
'in1é2 .in2effab % missing from nb list
'in2effab .in2é3lucta 'in2é3lucta .in2é3narra 'in2é3narra .in2ept 'in2ept
.in2er 'in2er .in2exora % missing from nb list
'in2exora .in1i2 'in1i2 .in2i3miti 'in2i3miti .in2i3q 'in2i3q .in2i3t
'in2i3t .in1o2 'in1o2 .in2o3cul 'in2o3cul .in2ond 'in2ond .in1s2tab
'in1s2tab 'inte4r3 .intera2 'intera2 .intere2 'intere2 .interé2 'interé2
.interi2 'interi2 .intero2 'intero2 .inte4r3 .interu2 'interu2 .inters2
'inters2 .in1u2 'in1u2 .in2uit 'in2uit .in2u3l 'in2u3l io1a2ct i1oxy i1s2tat

 % j, phonetic
1j 2jk 4je. 4jes. 2jent. % mute syllable: galèjent (df) 22/02/94

 % k, phonetic
1ka 1kâ 1ke 1ké 1kè 1kê 4ke. 4kes.
2kent. % mute syllable: jerkent (df) 22/02/94
1k2h 4kh. .kh4 1ki 1kî 1ko 1kô 1k2r 1ku 1kû 1ky

 % l, phonetic
1la 1lâ 1là 1le 1lé 1lè 1lê 4le. 4les. 1li 1lî 1lo 1lô l1s2t 1lu 1lû 1ly

 % l, etymological
la2w3re
 % words ending with -lent (df) 22/02/94
2lent. .ta3lent. iva3lent. équiva4lent. monova3lent. polyva3lent. re3lent.
.do3lent. indo3lent. inso3lent. turbu3lent. succu3lent. fécu3lent.
trucu3lent. opu3lent. corpu3lent. ru3lent. sporu4lent.

 % m, phonetic
1ma 1mâ 1me 1mé 1mè 1mê 4me. 4mes. 1mi 1mî 1mo 1mô
1mœ0 % final zero essential to terminate cs
m1s2 1mu 1mû 1my
 % m, etymological
.ma2c3k .macro1s2c .ma2l1a2dres .ma2l1a2dro .ma2l1aisé .ma2l1ap .ma2l1a2v
.ma2l1en .ma2l1int .ma2l1oc .ma2l1o2d .ma2r1x % nb (jbb: ?)
.mé2g1oh .mé2sa % missing from nb list
.mé3san % missing from nb list
.mé2s1es .mé2s1i .mé2s1u2s .méta1s2ta
 % words ending with -ment (df) 22/02/94
â2ment. da2ment. fa2ment. amalga2ment. cla2ment. ra2ment. tempéra3ment.
ta2ment. testa3ment. qua2ment. è2ment. carê2ment. diaphrag2ment. ryth2ment.
ai2ment. rai3ment. abî2ment. éci2ment. vidi2ment. subli2ment. éli2ment.
reli2ment. mi2ment. ani2ment. veni2ment. ri2ment. détri3ment. nutri3ment.
inti2ment. esti2ment. l2ment. flam2ment. gram2ment. .gem2ment. om2ment.
.com3ment. ô2ment. slalo2ment. chro2ment. to2ment. ar2ment. .sar3ment.
er2ment. antifer3ment. .ser3ment. fir2ment. or2ment. as2ment. au2ment.
écu2ment. fu2ment. hu2ment. fichu3ment. llu2ment. plu2ment. bou2ment.
bru2ment. su2ment. tu2ment. .milli1am 1m2némo 1m2nès 1m2nési .mono1a2
.mono1e2 .mono1é2 .mono1i2 .mono1ï2dé .mono1o2 .mono1u2 .mono1s2
mon2t3réal % missing from nb list
moye2n1â2g

 % n, phonetic
1na 1nâ 1ne 1né 1nè 1nê 4ne. 4nes. 1ni 1nî 1no 1nô
1nœ0 % final zero essential to terminate cs
1nu 1nû n1x 1ny
 % n, etymological
 % words ending with -nent (df) 22/02/94
2nent. % fric-tionnent - syllable muette - bg 27/12/93
réma3nent. imma3nent. perma3nent. .émi3nent. préémi3nent. proémi3nent.
surémi3nent. immi3nent. conti3nent. perti3nent. absti3nent. .no2n1obs
n3s2at. n3s2ats.

 % o, phonetic
.o4 'o4 'ô4 .ô4 %'ö2 % mjf % deleted 3/1/94 df-bg
 % o, etymological
o2b3long 1octet % missing from nb list
o1d2l o1è2dre o1ioni ombud2s3 omni1s2 o1s2tas o1s2tat o1s2téro o1s2tim
o1s2tom o1s2trad o1s2tratu o1s2triction .oua1ou 'oua1ou .ovi1s2c 'ovi1s2c
oxy1a2

 % p, phonetic
1pa 1pâ 1pe 1pé 1pè 1pê 4pe. 4pes. 1p2h .ph4 4ph. 4phe. 4phes.
2phent. % mute syllable: triomphent (df) 22/02/94
ph2l 4phle. 4phles. 2phn ph2r 4phre. 4phres. 2phs 2pht 1pi 1pî 1p2l 4ple.
4ples. 2plent. % mute syllable: accouplent (df) 28/02/94
1po 1pô 1p2r 4pre. 4pres. 2prent. % mute syllable: empourprent (df) 28/02/94
1pu 1pû 1py
 % p, etymological
paléo1é2 .pa2n1a2f .pa2n1a2mé .pa2n1a2ra .pa2n1is .pa2n1o2ph .pa2n1opt
.pa2r1a2che .pa2r1a2chè .para1s2 .pa2r3hé
 % words ending with -pent (df) 22/02/94
2pent. re3pent. .ar3pent. 'ar3pent. ser3pent.
.pen2ta % pent- or penta- but never pen-ta bg 12/27/93
per3h pé2nul % pé2n1ul moved back 09/17/92 to JD def.
.pe4r .per1a2 .per1e2 .per1é2 .per1i2 .per1o2 .per1u2
pé1r2é2q % 2r1 moved 09/17/92 to 1r2(it was a typo)
.péri1os .péri1s2 .péri2s3s .péri2s3ta .péri1u2 .phalan3s2t photo1s2
3ph2talé 3ph2tis
 % Here is an example of a pb involving phonetic and etymologic patterns 5/94
 % .phyto3ph2 % originaly, but wrong for phy-toph-thora 9/92
 % .phy2topha % for -pharmacie but wrong for phyto-biol.. 5/94
.pluri1a 1p2né 1p2neu po1astre poly1a2 poly1e2 poly1é2 poly1è2 poly1i2
poly1o2 poly1s2 poly1u2 .pon2tet % JD hypenated it asis 09/17/92, exception
.pos2t3h .pos2t1in .pos2t1o2 .pos2t3r .post1s2 .pré1a2
.pré2a3la % missing from nb list
.pré2au .pré1é2 .pré1e2 .pré1i2 .pré1o2 .pré1u2 .pré1s2 .pro1é2 .pro1s2cé
pro2s3tat .prou3d2h 1p2sych .psycho1a2n 1p2tèr 1p2tér .pud1d2l

 % q
1q 4que. 4ques.
 % words ending with -quent (df) 22/02/94
2quent. é3quent. élo3quent. grandilo3quent.

 % r, phonetic
1ra 1râ 1re 1ré 1rè 1rê 1r2h 4rhe. 4rhes. 1ri 1rî 1ro 1rô 1ru 1rû 1ry
 % r, etymological
radio1a2 % missing from nb list
.ré1a2 .ré2a3le .ré2a3lis .ré2a3lit .ré2aux .ré1é2 .ré1e2 .ré2el .ré2er
.ré2èr .ré1i2 .ré2i3fi .ré1o2 .re1s2 .re2s3cap
.re2s3cisi % for res-cision 09/17/92 (missing from nb)
.re2s3ciso % for res-cisoire 09/17/92(missing from nb)
.re2s3cou .re2s3cri .re2s3pect .re2s3pir .re2s3plend .re2s3pons .re2s3quil
.re2s3s .re2s3t .re3s4tab .re3s4tag .re3s4tand .re3s4tat .re3s4tén .re3s4tér
.re3s4tim .re3s4tip .re3s4toc .re3s4top .re3s4tr .re4s5trein .re4s5trict
.re4s5trin .re3s4tu .re3s4ty
.réu2 %.ré1u2 % pattern rejected 12/2/92
 % (don't hyphenate as ré-union nor réu-nion)
.ré2uss .rétro1a2 4re. 4res.
 % words ending with -rent (df) 22/02/94
2rent. % es-pèrent - syllable muette - bg 27/12/93
.pa3rent. appa3rent. transpa3rent. é3rent. tor3rent. cur3rent. 2r3heur
2r3hydr

 % s, phonetic
1sa 1sâ .sch4 1s2ch e2s3ch i2s3ché i2s3chia i2s3chio 4sch. 4sche. 4sches.
2schs 1se 1sé 1sè 1sê 4se. 4ses. .seu2le % jbb
.sh4 1s2h 4sh. 4she. 4shes. 2shent. % mute syllable: smashent (df) 22/02/94
2shm 2shr 2shs 1si 1sî 1so 1sô 1sœ0 % final zero essential to terminate cs
1su 1sû 1sy
 % s, etymological
1s2caph 1s2clér 1s2cop sesqui1a2
 % words ending with -sent (df) 22/02/94
2sent. % massent - syllable muette - bg 27/12/93
ab3sent. pré3sent. .res3sent. 2s3hom 1s2lav 1s2lov 1s2patia 1s2perm 1s2por
1s2phèr 1s2phér 1s2piel 1s2piros 1s2tandard 1s2tein stéréo1s2 1s2tigm
1s2tock 1s2tomos 1s2troph 1s2tructu 1s2tyle .su2b1a2 .su3b2alt .su2b1é2
.su3b2é3r .su2b1in .su2b3limin .su2b3lin .su2b3lu sub1s2 .su2b1ur supero2
supe4r1 supers2 .su2r1a2 su3r2ah .su3r2a3t .su2r1e2 .su3r2eau .su3r2ell
.su3r2et .su2r1é2 .su2r3h .su2r1i2m .su2r1inf .su2r1int .su2r1of .su2r1ox

 % t, phonetic
1ta 1tâ 1tà 1te 1té 1tè 1tê 4te. 4tes. .th4 1t2h 4th. 4the. 4thes.
2thl % th2l was wrong for ...ath-lon (jd said 2thl) df 12/27/93
2thm 2thn th2r 4thre. 4thres. 2ths 1ti 1tî 1to 1tô 1t2r 4tre. 4tres.
2trent. % mute syllable: infiltrent (df) 28/02/94
1tu 1tû tung2s3 1ty
 % t, etymological
tachy1a2 tchin3t2 télé1e2 télé1i2 télé1o2b télé1o2p télé1s2
 % words ending with -tent (df) 22/02/94
2tent. % mentent - syllable muette - bg 27/12/93
.la3tent. .pa3tent. compé3tent. éni3tent. mécon3tent. omnipo3tent.
ventripo3tent. équipo3tent. impo3tent. mit3tent.
thermo1s2 2t3heur tran2s1a2 tran3s2act tran3s2ats tran2s3h tran2s1o2
tran2s3p tran2s1u2 .tri1a2c .tri1a2n .tri1a2t .tri1o2n t1t2l

 % u, phonetic
.u4 'u4 .û4 'û4
 % u, etymological
uni1o2v uni1a2x u2s3tr

 % v, phonetic
1va 1vâ 1ve 1vé 1vè 1vê 4ve. 4ves. 1vi 1vî 1vo 1vô 1v2r 4vre. 4vres.
2vrent. % mute syllable: recouvrent (df) 28/02/94
1vu 1vû 1vy

 % v, etymological
vélo1s2ki
 % words ending with -vent (df) 22/02/94
2vent. conni3vent. .sou3vent. vol2t1amp

 % w, phonetic
1wa 1we 4we. 4wes. 2went. % mute syllable: interviewent (df) 22/02/94
1wi 1wo 1wu 1w2r

 % x
2xent. % mute syllable: malaxent (df) 22/02/94

 % y, phonetic
.y4 'y4
 % y, etymological
y1asth y1s2tom y1algi

 % z, phonetic
1za 1ze 1zé 1zè 4ze. 4zes. 1zi 1zo 1zu 1zy
 % z, etymological
 % words ending with -zent (df) 22/02/94
2zent. privatdo3zent.
 PATTERNS
end
GA =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
.ab4ai .ab6ar .ab5r .ac6ad .ach6ar .ad6aim .ad6am .ae5n .ag6ar .agh4a .ag4ó
.ag5r .ag6úi .ai6c5 .ail6te .ain3g4 .ain6te. .ain6t5ín .air6ní .ais3 .aist4
.ais6te. .aí4 .ala5m6 .al5g6 .allag6 .alm4ó .al2t5a .al6t5á .am6ac .am6á
.an2a .ana5c .anach6 .an2á .anc6 .an6dór .an6dr .an6fa .ang4l .an6i .an6lain
.an6lan .an6ó .an6rai .an6sa .an2ta .ar2 .aral4 .aralt3 .ara5m6 .ara5s6
.ard5 .aró5 .aróc6 .art4 .as6ail .as6aim5 .as6al. .as6am .asa5m6a .asc6ar
.as6ó .as6pa. .as2t .ast5ai .ast5aí .ast3ó .as6tú .as4ú .ata6 .at5ar. .at6á
.áil6te. .áil6t5ea .áir5ge .áir5gí .áir6s .ál6t .ár2a .ár6m .ba6d .bad3á
.bal6b .beo5f .beo5g .beo5id .beo5im .bh4 .bhá5ite. .bhá5ití .bheo5f
.bheo5id .bheo5im .bheo5in .bhí5dís .bhí5mis .bhí5oda .bhí5omar .bhí5teá
.bhí5tí .bhlí3 .bhreo5f .bhreo5id .bhreo5im .bhreo5in .bhrí3o .blí3 .breo5f
.breo5id .breo5im .brí3o .ca4 .cach5 .cacht6 .cad5á .caí5d .caí5gí .caí5m
.caí5o .car6t5ar .ch4 .cha4 .chach5 .chad5á .chaí5d .chaí5gí .chaí5m .chaí5o
.chaí5teá .chaí5tí .chan5á .char6t5ar .char6tá .chár5ta. .cheil6te. .chí6
.chló5f .chló5id .chló5im .chló5inn .chnaí3 .chnó5 .chóis5 .ci6 .cil6 .cí6
.cli6 .clip5 .cló5f .cló5id .cló5im .cnaí3 .cnó5 .da6 .dh2 .dhlí5d .dhlí5g
.dhlí5m .dhlí3o .dhó5ite. .dhó5ití .dhreach5 .dhreacht6 .dhreo5f .dhreo5id
.dhreo5im .dhreo5in .dlí5d .dlí5g .dlí5m .dlí5o .dó5f .dó5idí .dó5im
.dó5ite. .dó5ití .dreach5 .dreo5f .dreo5id .dreo5im .ead1 .ea6g3 .eal4t3
.earb5 .eas3tó .ei6 .eisc3e .eis4il .éa6b .éad6ar .éa3g6ó .éar5 .éart6
.éi5d6r .éi5gear .éim5í .fa6 .fach3 .feo5f .feo5idí .feo5im .fhrioch5
.fhua6fair .fhua6fara .fhua5im. .fí5dí .fí5g .fí5m .fí5odh .fí5onn
.geal6t5aí .geat5 .gh2 .ghair5t .ghlae3 .ghrá6n .góf5 .ha4 .hab6ai .hab6ar
.hac6ad .hag6ar .hag4ó .hail6te .hain3g .hain3t .hain6te. .hair6ní .hais5ce
.hais5tea .hais5t6eo .haist6i .hais5tig .haí4 .hala5m6 .halm4ó .hal4t3a
.hal6t5á .han2a .hana5c .hanc6 .han6fa .hang4l .han6ó .han4ta .har2a .har6á
.har6ó5 .haróc6 .hart6 .has6ai .has6al. .has6am .has4ta .hat6á .há6
.háil6te. .háil6t5ea .háir5ge .háir5gí .háir6s .hál6t .hár4a .hár6m .head3
.heal4t3 .heis6il .héad6ar .héa3g6ó .héid4e .héi5dea .hib6é .him6ire .hios5
.hiosc6 .hir4 .his4 .hist3 .hit6eo .hit6r .hí2 .híl3 .híoch5 .híocht6 .hoc4r
.hod6 .hogh6 .hoir6n5i .hol6ac .hom2 .hor5m .hort4 .hó6 .hua4f .huaf5a
.huil4e .húd4 .ia5it .iat6 .ib6é .ibh5 .id2 .il3 .im6ire .in6d5ia .in6id
.in6ín .in4ío .in6ír .in6ste. .int6e .iomáin5 .ios3 .iosc6 .iost4 .ir4 .is4
.ist6 .it6 .íl3 .ío6 .íoch5 .íocht6 .íos5 .la4 .lach6t5 .lad5a .lag5á .lait5
.lan5c .lao5n .lá5ití .leab3ó .lea6m .leas5 .leat6aí .leo3c .leoch4 .lé5ann.
.lé5igí .li6 .lib5é .lim5 .lint6 .lip5 .lí5d .lí5g .lí5mi .lí5od .lí5omar
.lí5onn .lí6t .lít5i .lú2 .mad5a .mair5tí. .maí5d .maí5gí .maí5mi .maí5od
.maí5oma .maí5on .maí5teá .maí5tí .mam5 .man2t .ma6r .mar6l5 .mar6s5ac
.mar6s5ai .mar5ta .mar5ú .ma6t .mat3á .mead5a .meat5á .mh2 .mhad5a
.mhais6te. .mhais6tí. .mhaí5d .mhaí5gí .mhaí5mi .mhaí5od .mhaí5oma .mhaí5on
.mhaí5te. .mhaí5teá .mhaí5tí .mhan4t3 .mhar6l5 .mhar6sa. .mhion6t5a .mhí6oc
.mhú6 .mhúch5 .mí6oc .mí5st .nair5 .nais5 .naí3 .naío5l6 .nar5 .nd6 .ndó5f
.ndó5idí .ndó5im .ndó5in .neach6 .neacht5 .neá6 .neád5 .ng4 .ngóf5 .nit6
.ní5d .ní5gí .ní5m .ní6oc .ní5od .ní5om .ní5on .nom6 .och6t5 .oc4r .od6
.ogh6 .oilt6 .oir4n3e .oir6n5i .oir6ní .oir5t .ol6ac .om6a .or6ai .ort4
.or6thu .os6ló. .ost5a .óp6 .ór4á .phor5t6r .pist6 .ra4 .rad5a .rad5ó
.raf6t5 .rai6 .rat5á .rá6 .reas5 .reo5f .reo5id .reo5im .reo5in .réim5i
.rí5dí .rí5gí .rí5mi .rí6ocha .rí5od .rí5oma .rí5onn .rób5a .ró5c .róch6
.róst5 .rua5im. .rúm5 .sa6l .sal5a .sá5ití .sc6 .sca6 .scad5á .scar5 .scart6
.searbh5 .séa5l6ain .shá5inn. .si4 .sim3 .siún4 .siúnt3 .sí4o .slios5 .sm4
.sní5d .sní5g .sní5m .sní5od .sní5oma .sní5on .só5f .só5idí .só5im .só5inn
.spléach5 .st4 .steam5 .ta6 .tach6t5 .tan5g .tap5 .tar5ta .téit5e .th2
.théit5ea .thrá5ití .thróf5 .ti6 .tróf5 .tsí6o .tua5im .ua4f .uaf5a .ua6i
.uas6ala .uil2e .uir6t .uirthi5 .un6s5 .ur5b .ur3n4 .úd2 .úm5 .úr6ái ab1a
abac6 aba5ca aba5dá ab4airt a3b4al ab4art ab1á ab3d abh1 abh6aile a3bh6e
abh6ór abh6re abh2t a5bi ab1l a5bó. ab3óig a5bón a1br ab3rad6 abra3da a5bu
ab1ú ac1a ac4adú acae6 ac4aoi ac6ard aca1s4 ac4astó aca3t4ú a3cáid acár5
ac5é ach1a a4cha. acha6d5á achar5 ach4arf acharn6 achart6 ach1á 6achár
6a3che ach3í 4ach1l a6chli ach3óg ach5ór ach1r 6achri ach1ú ac1l 3acm ac1n
ac1ó ac1ra acra3f ac4ras ac3ré a5cró ac5ua ac5ú adag6 ad1al ad1am 4adamh
ada5n6ó ad3ara ad3arl ad5art ad5áil ad5ás 4adc adh1 adhb1 a3dhi 4adhro a5dhú
ad3i 4ad3l 4a3d4o a1dó a4d3ód a2dóf a2d3óid a4d3óig a2d3óim a4d3óinn ad1r
ad3rog ad3u ad1ú a3d4úr ae3a ae1á aeil3 aeilg4 aeilí5te af1 afa3dá af5air
af5art afáil3 afáilt6 afhol6 afholt5 a3f6l a3fo a3fóib a3fóin a1f2ón af6rá
af6ú agad3á agair5n6 ag2al ag5áis ag3e ag3é agh1 agh4aid agh5an a5ghi ag3i
ag1l a3go a3graim a3gram a6g5re ag3ri ag5rui ag3rú ag3ua ag3ú a1h ah6a
aich6t ai5ciú aic5r 6aidear 4aidhl aid1i aidít5 ai3fil ai3gin 6aigis ail5bhí
ailc3ea ailp3i ailp3ín ailt2 a6imh 4ai3mia aim3ise ain5í ains5eo ain6tean
ain5té air6bh3r airb4í air4b5r air4dé airf5ean air6f5in. airf3í air4fín
4airisc airis6t air5nín air5nío air4t5éis 6aisei aisi3n4é ai5s6íl 4aisp
ais5teog ais6ti5s ais5t6ín. 4aitei ai5t6il aits3e 4aivi aí2c 4aíní aí3o3dó
aío5l6an aí3onna aí5ói al1a ala3b alabh4 al4ainne alait4 al3aí alan4a alan5d
al2ann alas3 alasc6 4al4ath al1á a3láib 6alám a3lár al1có 6al5e al4f3air
al3gó al3i a3lí a6ll al5o al1ó 2alr a6lt alt3e al6t5ód al4tóf al6t5óid
al6t5óim al6t5óin al6tú al3ui al3ú alú3ch4 ama3b ama3d4ú am1al am5all am1an
am3ara ama3raí a6mas ama5só 4amál am4ána 4amb amh1 amh5ad amhais6t a3mhas
a1mo am5óna 6amp amp1a amp1á am4pr 4amt am5ut am3úi am5úr anac4 ana3ca an6ag
6anaige anaist4 an3ait an5aí ana5l6ó ana5m6ó ana5r6a anat6 an1á an5áis
a5n6áise an5ár 6anb anc1a anc4aire an5cé5 an2d3á andí6 andíb5 and3o an3dr
6andu an3e an6ea an3é ang1 ang3a anga3rú ang3á an5gó. anin5 an4ma ann5 6anná
an3oi an5oí an1ó anód4 anó3dó an4san an6sin an6tu an3u anuas6 an1ú aoch3
aocht6 6aod ao5dar ao5idís ao5im. ao3imi aoin6s aoin3t2 ao4l1 ao5mar aon3u
ao6r1 aorg4 aort4 aos3t ap1 apa5dá a3p4ait aplais6 ar1a ara3bú ar6ac.
ara3c6á arach6t5 ara5có ara3g4a araic6í ara5l4á ara3p4 ar5as. ara5só ara3tó
ar1á arbh3a ar3bhe arch6 arc1ó ar1cr ar1e ar2f1ó ar3i arm4ó a5ro ar1ó
aróc6ar ar5ón ar5óp ar1p ar4p3ó ar4s3ál ar6sta ar3u ar3úil ar5úl ar3úp
ar5ú5s6 a5rút asa5c6a a3s4ae asain4 as5aí as6alait asal2t asa5mait as6arb
asc1 ascar5 as5cara ascart6 as3co 4ascr 4as3e as3é as3i as3í 2asl as1o as1ó
as6óil a3s4ól as1ta as6t5ais ast4aí. ast3al asta5r6ó as6tas as3tán. as5té
as3ti as5to a4stó as5tór as5tua as3tú as1u as1ú asúd6 asú3it asú5m at1a
atac6 ata5cá atad5án at4agr a5t6aint at5a1l2 ata3m atam4á a3t4ant ata3p4
at5arn at3as atá6i a5tár atá5t atáth6 até3 atéad6 ath1 athrí5d athrí5gí
athrí5m athrí5o ath6us at5ód a6tóg at3óid at3óig at3óim at5rap at1rá a6tro
ats5a at6sar at1u at4ui at1ú a5vó áb3a áb4al áb1á ábh1 ábht6 áb1l á5bo áb3ó
áb3ú ác1a ácar5 ácarn6 ách5á ách5e ách5i ách3l ách5r ách4t3 ác3l ác3r ác3ú
ád1 á3d4ar ádh3a ádh5ú á1fa á4fa. á6f3ac áf5air áf5ara á3fá áf3l áf1r ága5dá
á3gó ág3r ág5u á5há áib5é áid1 á3idís á3igí áil5b áil3c6 áilt6eá áilt3i ái6m
á3im. áim5é á6imh á1imi á6im5ise 6áinia áins4 áin3te áin4teo 6áip 4áir4g3
áirt3 áisc1 áist3e áist3i áis5t6íní á3itear áit3é áit3s á5íre ál1 álc6 ál4s3
ám3an á3mar ám3at ámh1 án1 án6ga á3nna ánt4 áp1 ár1 árach3 ár5aim ár5am
ár6ca á5r6é 4árn2 á3rol ár4ta árt6ai árt6an árt6r ás3a ásc3 ás5c6á ás5e ás3í
ás1ó ás1t4a ás3tú ás3u ás3ú át3a át1á áth1 á3th4e át1ó át3r á5úl ba5cas
4bacá bac6s5 b5adar ba3dái b3aidí b3aig b3aim bain5t4 baisc5e baist3 bait3é
b6aití b1aí balbh5á bamb6 banais3 ban3d4 bar3b bar1n2 b4arr bar3ú ba5s6áir
ba5s6ár bas5c6ar6 bascarn5 bat5a bá5inn bá5ite. bá5iteá bá5ití bá5í6 b1ál
b4ált bár4 bárth5 b1c bc4á b5da b5dé b3dh 3beab bea5bh6 bea6c beal5t6
bear3bó b1eá b6eár 5b4ei beif6 beil6t beir5f beir5tí beo3c beoch4 beo5itea
beo5m 3béit b1f b3gh 6bh. b4ha bha6d3á bha3g4á bh3aig bhain3t4 bhaist3
bhal6b bhalbh5 bhar3b bhar3t4 bhat5a bhá5inn bhá5iteá bhár6 bhárth5 bhc6á
b4he 4bhe. bh5eam 3bh4ear 2bh1eá bheif6 bheil6t bheir5f bheir5tí bheo3c
bheoch4 bheo5g bhéal5 bhéalt6 bhé5ann bhia5ta. bhia5tac 3bh4id bh3im
bhin6s3e bhin6sí bhin6t5e bhion5gó bhios5 3bh4irt 6bh3iú 4bhíg 4bh3ím bh3ín
4bhío bhí5ot 4bhít bhí6th 3bh4las bhlá6 bhláf5 bhlead5 1bho bhol6ta.
bhol6t5aí bhol6tá bh1ó bhói5s6 bhó5l6ac bhran6d5 6bhre. bh6réa bh6ric
bhrí3oc bhrío5mh4 4bhs bh5tí 1bhu bh4ua bhua5da bhua5im bhua5ite. bhual5
4bhuit bh3uith bhurd5á bhur2l3 bhust5 bhúir5 bhúis5 bhúm5 bia3l bia5ta.
bia5t6ac bia5t6aig bia5t6aí b1id bid5i bin4 bi3né bin5i bins3 bint3 bion5gó
bios5 biosc6 6b1ir 6bis3 bist4 bit5s bí3c b1ín b1ít bít5eac bí6th5 bí6tig
blad5a bla3gr blas3 blá4 bláf3 blead5 bl6i blim6 b1lí b1ló bn6i b3ní bod3ó
bol4s bol6ta. bol6t5aí bol4tá bord3 bos5t6 b1óg b3óid bó5l6ac bó6s5 bóth5
bp6á bp6i bpist6 b5po brad5á bran6d5 bran3g4 brat5ó bré6 b1rí brío3mh4 b1s2
b1t bth6 bua5da bua3im buair3 bua5ite. bua5itear buin6t bun1 bur2 burd3
burl1 bust5 3búid búir5 búis5 búm3 cab5al c1ac c1ad ca3dá cae4d3 caib5é
caidh5ne cai5m4é cain6d cain2t3 cair6b cairbh5 cair6d5í cair6t5e c2aisn
cais3t6 cait3é c1aí cal5an calbh3a cal4m ca3mán can5c6 can5s6 can3t2 5caod
c6ara 3c4ar1b carbh4 card3 c4arl carn5á c4ars c6arta cart6ac car3ú cas1
cast6 cas5tó cat5a cat3ó c1á 5c6ác cá4f3 cá6i c2áid cáin6t5eac cáin6ti c6ánn
cár5ta. c2át c3bh6 c3dh 2ce cea6b c3eab5a 6cead cead5as c3eadá 5c6eai 3ceana
5ceanó cean4tá cear3b cearbh4 3ceasm ceas6t ceast5a cea3stá ceast5ó cea3sú
c1eá 5ceá. ceá6f5 ceá3n4 3c4eána c4ei ceil4t ceir5m4 ceit6s ceo3m ce3r4
céal5 céalt6 5céas céa3tá céi6 c6éit 2c1f c3gh c2h 4ch. 6ch5acha chacht6
ch1ad chaint3 chair6d5 chais5t6 5ch6aite ch5al. chal4m 5champ chan5c6
ch4antó char3b charbh6 ch3arf charn5 ch1as1 chast4 chat5a chat5ó chá6 ch3áir
ch1ál ch1án 5chár 2che. chear3b chearbh6 cheas6t5 cheá6 cheáf5 cheir5m6 3ché
ch1f chia6 chil6 chin5t chíl5 ch4lasa chlas6p5 ch4lár chlé6i 3ch4lo chloch5
chlocht6 chlód6 ch1m2 ch3nú 3c4ho ch5oba choirn6 cho4m chomh3 chona5m chon3c
chon5g chorb5 chorn5 chor6p3 chor5t6 5chó. 5chóc 5chóda ch3ódh ch3óg. ch3óig
3chóip chó1m 5chórai 5chóras 3chót 5ch6raic 3ch6rao 3chrap chrá5inn chrá5ití
3ch4re chreach5 chreacht6 chri6 3chrio ch6rit ch4rí6 chríoch5 1chro chros3
chrost6 chrua5im 4cht 1chu chua6 chuacht6 chuil5c chuil6t chul5 chulc6
chur6l5 chus3 c6hú chú6i chúl5 ch3ús cia6f5 c3iam. cid5i c1idí c3igh c1igí
c4illi ci3mé cim6p5íní cin4d cineach5 cineacht6 3cint 3cion 3cip ci6p5é
ci3p4l 3cirt cis5tear cis5teá cis3t6in c3iú. c3iúl ci5v 2cí. cíl5 c1ím 2c1ín
3cír cít6 3c4ít. 3c4íte. cí6th cla4 clad5á clad3ó clas6p5 cleach6t5 cleat5a
clé6i clim5 2clo cloch5 clocht6 clód4 cló3dó cló5im. cló5ití 4clu c1m2 2cn2
cna6 cnag5 cneá5c c2o cod3 cof5 coil4t3 coirn4 co4m comh3 cona6c cona3m
con3c con5g coran4 corant3 corb3 corn3 cor6p1 cor3t4 5cos cosc3 c6óc 4c1óf
c4óip cóis3 cóist4 3c4ó1m có4ma 3cón 6cóp cór5 5c6ót3 c1p c3ra. crag5
crai3l4 crais4 craist5 c4rat crá5inn crá5ití c2re crea6b creab5a creach5
creacht6 crea5sc c5reá créal3 créalt4 cri5b c5ril cri6t crit5é criú5i crí6
críoch5 croch3 crocht4 cros3 crost4 cruacht6 crua5im crua5itea crú5ití c6se.
csea5g6 c6s5eal c4sic csi5d c4sig c6s5il cs4im cs5is c4s3ít c3s4m cs3ó c3st4
c6s5tar cs3ú 2c1t c6te. c4t3eac c6t5ean c6teái c6t5eár ct4eo cth4 ct6iú
ct4ío cuacht6 cuach5taí cua6m cuil3 cuilc6 cuil6t cul3 culc4 cul6t5ai cur6l5
cus3 cú6i cúl5 c3úla. c4ún 3cúr da6b dab5a d1ac da5c6ac da5c6aí 3d4acs d1ad
dae5 d3a3g dagas5c6 d1ai dai3ghn 5d6aine 3d4aing dai5p 3d4air4b dairbh5
3d4airi dair4n d1aí dalbh5 6da3l4ú d1an 4dann dar1 da3r4ao d4ará dar6d darg4
darn4 d3ars dar5t4 da3st 3d4at d6ád 3dáid d5áis d4áit d1ál dár5 dára5s dárt6
dá3th d1b dbhin4 d1c 4d3ead 6deag3 d5eagó deal5a 6deam d6eand 4deann
5d6eannai 5d6eannas 5d6earb6 dear5ba dearbh5 dear5t6 deat3 deá4 deáth3
deilbh5 deil6te. 3d4eir d6em d1eo 4deoir 4deor déam5 déidlia5 d4éim 2d1f d1g
d2h 6dh. dh4ao dhar3t4 dhas5 dhasc6 1dhá dh2b dh6c5a dh4cá dh4ci dhearb6
dhear5ba dhearbh5 dhear5t6 dheá6 dheilbh5 dheil6te. 3d6hé dh5f dhia5f dhint5
dhip5 dhí4o dhí3ré dh6l5ean dhlío5dó dh4n3e dh5nu dh5nú 3dho dhob4 dho5chaid
dho5che dho5dh dho5ghl dhoir4n5 dhor2 dho5ré dhorn5 dhosc6a dhos5caí dho5s6m
dho5thr dho5thu dhó3f dhó5idí dhó3im dhó5in 3dh4ro dhró5l6 dh2s3á dh6te 3dhu
dhual5 dhua5m dhuamh6 dhur1 dhurd4 dhú5lé dhú5rú dhú3s dia5f6 6d5iam. dia3mh
4dib dic4 dic5e 3dict d5idh d3idí d1ig di5lé d1im 4din d3iné di3n4éi din6t5
5dip dist5 d1it dí1gh dí3le dí4lea d1ím dí2o dí3ré d2ís d1ít dí6the dít6i
dív3 d1la d4l3ad dlam5pa. d3lan 5d6lá d1lé dlí3b dlío3dó d3ló 3d4lú d1m
dman4 dmh2 dm6i d1n dn4i dob4 do3br do5chaid do5che doch6t5a doch6tá do3dh
do3ghl d3oif doilbh3 5doir doir4n3 do5lag do5le do3mhi do5mho do5mhú 3dor
dor2c dorch3 dord3 do5r6é do5ri dor6n3 dosc4a dos3caí do5s6m do3t doth4
do6th5a 3dó. 3d4óc d1óf 2d1óg 5d6óic 5d6óigh dó5im. 2d3óirs 5dóiv dó5m6
3dónn 6d5ós dóth3 6draim dra5n6ó d1rá d3reá dreo5it 3d4reor d1rí 3d2ro 4drog
3dróc dró3l4 3dróm 3d4ru dr4ú d1s ds4a ds6r d1t2 dta6 dtach6t5 dtaist5
dtan5g dtap5 dtéit5ea dt6i6 dtrá5ití dtróf5 dtua5im dual5 dua3m duamh4
duar5t 3d4uc duch6 ducht5 d1uit 3d4ul dun6s5 dur1 durd2 dú3bh dú3l4é dú5rú
dú3sc d3ve eabh5t6 ea5car each3ó ea5c6ló ea5co ea5có. ead1á ea6dh ea4d3óin
eaft5 ea4g3a ea3g4ál eagh2d3 6eagm eag3ó eain5 eais6t3 ealbh5ac eal6p5
eal4t3ac eal6t5aig ealt3á eal6tái eal6tán eam5ait eamar4 eama3ra ea3mat
6eamá eam4p3ló ean3d4 ean6táil 6eanú earai5c earb3á ear3f4 ear1m2 earn3
6earta. ea3rúi eas3a ea3s4áir 6eash 4easm ea3s2tr 4easú ea4tá. ea5táir 2eá.
eá5g 4eáib eá3id eá1im eá3inn 5eáis eá3it eáit4e eáit6i 4eám eá1t eáth2 e3bh
e1c e1d e1f e1g eg6í eib3é ei6bh5 ei4c eic4si eic6s5í 4eid eidh5n6 eidh5t6
eid1i eig4eac 4eil eilít6 eilp5 eil6t5eac eil6t5ean eil5tear eil5teá eil4t3i
6eimh eimin3 eini3c ein2t3e ein3t4eá 4eip eips6 eipt4 eirbh6i eir4bí eir6fig
eirg3 eir2m eirm5é eirm5is eir5m6ít eir6p5 eir6st ei4s eisc5eac eis5cir
eis6ean. eis6ilid eis5in4 eist3 eit3é eithin6 eitim6 eiti5mí eits3 el1a e3lá
el3ó e3lu e3m4ac e5m6aí e3mh emhá6 en1 e5n6i eo3dar eod5ór eo3fad eo3fai
eog4acht eo1gh eoi3f eo3im. eo5itear eo3iteá eo3ití eol3c4 eol5g6 eo3lu
eo5mar eomh2a eo3nna eor1 eorn4 eo3st eó5d e5ólac e5ólaí er1 era5d6 era3s4
eró3b e3s4a e5se e3s4p e1t ethan5 éab5ró éa2d1 éag3ói éa1gr éa1gu éal1
éalbh6 éalt3 éal5tar éam3at é6amh 4éann 3éa3p éar5g6 éars5a éast4 éat3a é1b
ébhrí3 é1c éch4 é3dh é1f é1g é6go é3hé éic4s3 éid1 éi5dei éi5d6reo éif4ear
é3if2i é5ifí éi3g4eal éi5g6é éi3ghn éi5g6ia éi3g4il éig3in. éi3g4rí éil5g
éilips3 éil4t3 é6im. éim5ir é6in éint3 éin6tea éin4té éip4s éir4g3i éir2n3
éir6s5eá éisc1 éi6se éist3e éist3i é6ite. é3iteá éit3é éit6ir éit1s é3lá
é5le é3lí é5mh é5n6á é1r é6rb é1s é1t é5úl fa4b fab3r facht2 facht5a f6ain.
faist3 faisti3 faistic4 fal3c4 f6an. faois3 far6am far6at far3n4 fas4t
fáil2t3 fáir5 4fás f3ch fea6 fead5a f6eadh 4fean fear5t6a feil6te. feis5c6
f4e3l4 feo5itea 6feol feo5m f4ep féach5 féacht6 féalt6 f6éit fg4a f3gh 1fh2
fha6 fhach3 fhacht4 fhair5t fhal5c6 fhas6t fháil2 fháilt3 fháir5 f4he
fhead5a fhear5t6a fheil6te. fheis5c6 fheo5f fheo5idí fheo5im fheo5in fhéach5
fhéacht6 fhid5 fhios5 fhiosc6 fhí5dí fhí5g fhí5m fhí4o fhí5oda fhí5odh
fhí5om fhí5onn fho5b fho3dh fhoil5 fhoin6 fhol6ta. fhor5b6 fhor5n6 fhómh3
fhraim5 fhriocht6 f6hu fhua5itea fhuir4s3 fiach5 fiacht6 fid5i f4ill fios3
fiosc4 fir6m fisc3 fi3té fí4o fíod3ó f2ís fl6i flít5 f4lu f1n fn4i fo3b fo1d
fo6d5a f4oi foil5 foin6 foirn4 fo3le fol6ta. fol3u f4or for3b6 forch4 for3n6
fo3scr fost3 3f4ób f4óib f4óin fóint6 fómh1 frai3d f6raim5 5f6ram 4fri fri3d
frioch3 friocht4 f2t ft5á f5té ft3i fuad3 fua6fair fua6f5ara fua5im.
fua5itea fuir2s3 fúith6 f6úl fús4 fúst3 g1a g2ab ga5b6a gabh5 gabht6 ga3dao
g2ae 6gaig gair4n3e gai3sp gais5tea gais5teá gai3té g3al. 5galm6 4g5amar
gana3 g6and 3g2ao gaof3 g6a5p6 garbh5á gard3 gar5ma. gar1n2 gar6tú gas5c6ar
gas3c4r ga3stá g1á gáir5 6gáis g3ál 6g5ánt 3g4ár g1b gb6a g1c2 gca4 gcach5
gcacht6 gcad5á gcaí5d gcaí5gí gcaí5m gcaí5o gcaí5teá gcaí5tí gcar6t5a
gcar6tá gc6i6 gcil6 gcin5t gcí6 gcli6 gclip5 gcló5f gcló5id gcló5im gcló5inn
gcnaí3 gcnó5 gc6ú g1d gd6a 2ge g1eac gea4d 6g5eadar gead5as 6g5eadh gead3ó
g6eaf geal5a geal5b geal6ta. gea3nam 6gear. 5g6eart. gea3st geat5a g1eá g4ec
geit5 g1eo g6es géa5b6 5g6éas 2g1f g2h 4gh. ghabh3 ghabht4 ghair4n5e
ghais5tea ghais5teá gh6am. gharbh5á gháir5 gh5c6 6ghd ghd3ac ghd3á gh4de.
gh2di gheal5a gheit5 gh1f ghint6i ghin5tí ghis5 gh2lu 3gho ghoin5 ghó6f5
ghrá5inn. ghrá5ití ghrá3m ghrámh4 3ghrú6 6ghrú. gh4s3á ght4 ghual5 g1id
3g4id. g1ig gild5 g4ili g1im 3gine 3giní g3inn. 3ginnt gin5t6í 1gio gios3
giost4 gip4 gip5s gipt5 g1is g1it g1iú giúm5 giús3 g1í glae1 g4lán gl4i6
5g6lic 3glif g6lis g1lí g6lo gl6ú g1m2 gmh2 2g1n2 g2ná gnó3l4 goin5 gó1c
g3ód g1ó6f g1óg g3óid g3óig g1óim góin4 g3óinn góint3 g4ól g3óra. g3ra.
g1rac 1g4raf 3graif g3raig g3rait g1raí gra6m grama5d6 g5ras 3grád grá5inn.
grá5ití grá3m grámh4 grá4n 4gri g1ró 3gru grú6i g1s2 2g1t gth4 gual5 g3uc
g3uir 1gum gust5a 4gú. g5wa hab3r ha4c hach6ar hach5ó hac6s5 had6aimh
had6amh ha3dái ha3dán. hae5nn hagá5l hag5r hag6úis hai6c haic5í haidh5ne
h1aim hain2t haint5í hain6tín hais5t6eor hais5tic hait3é h1aí haít5eac
haí6ti hal5a halbh3a hal5g6 hallag6 halt5ar ham5at hamb6 ham5ó h6ams han4á
han3d4 han6lain han6lan han6rai han6sa. han6sac han3t4á haof3 hara5b6
harai5s6í haral4 haralt3 hard3á h4arg har5ma. har3n4ó h6arr har6s5ac
har6s5aig hart4ac har3ú hasam6a ha5s6áir ha5s6ár hasc6ar has5car6n5 has6pa.
has6p5aí hast5ait has6tú. hat5ar. hat5ra hat5ú hách1 háin4t háint5eac háí6
há5ío h4ár h1b h2ba h5bha hbhain6 h5bhe hbheo5f hbheo5id hbheo5im hbheo5in
hbhuí6 h1c hc4a hc4án h6cé h3ch2 h4c3í h1d hd2a hd3aim hd3an hd5eam hd3eann
hdeá5nn hd6eog hd6eoig hdh4 h5dine hd5inn hd3iú hd4ó h4dt hea6c h3eacn hea6g
heag5r heal6ta. heana6 heanad5 h4eang hea6r hear5bó h4eat heat5á heat5ó
heá1c h6eána heá6t heáth5 heift5 heod5ó heo5itea heo3mh h6es h4éadr héidlia5
héi5gear héim5í hfach3 hfair5t hfeo5f hfeo5idí hfeo5im hfeo5in hfhuad5
hfhuaf6 hfí5dí hfí5g hfí5m hfí5oda hfí5odh hfí5om hfí5onn h1g hgh2 hghair5t
hghin5 h4gí hg6n hiach5t6 hiat6ac hia5t6aig hia5t6aí. hi6b hibh5 h1id hid4é
h1ig hil3b hi4m him3é hin6d5ia h4ine hineach5 hineacht6 hin6ín hin4íon
hin6ír hin6ste. hint4e hin5teá hin4t5iú hiosc6á hios3t4 hip4e hipi5c6 hip6id
hirim5 hir6im. hir6ime hir6n his5tear his5teá his3t6in hit6eor hit5s hiúm5
hiúnt3ó hiúr5 hiús5t hí1gh hí3leá híod5ó híol5 híoll6 h4íos híos5t hí5sti
hí6th5e hla6 hlac5á hlad5a hlad3á hlad5ó h1laí hlas5t h4láir hleach6t5
hleat5a hleá5d6 hléach6 hléacht5 hlé5am hlé5igí hlé5imi hl6i6 hlim6p hlin4
hlip5 h1lí hló5im. hló5ití hl6ú hma6 hm4ad hmad5ó hm4aid. hm4ain hm5ainn
hm3an h1mh h4mt hn2 h1na6 hnag5 h1ne hn6eán h1ni hniú3c hniúch6 h1ní h1nó
h6nó. hnó5l6 h4nr hn5t hnua5c ho3bró hoch6t5a hoch6tá hod3a hod3ó hof3a h4og
hoilt6 hoi4m hol4agá ho5le hol3u h4om homai3g ho5mhú h4on hon4c3ó ho5nu
horan6 horant5 horch3a hord3á host5ac hos6tá host5áin host5án h1óf hó5im.
hóin4s hóint6 hóist6 hó5l6ain hó5l6an hó6ma. hó6maí hóp6a hó6s hós5a h2ót
hóth1 h1p h2p1e h6p5i h6pí h1ra. hrad5á h1raí hra6m hramad6 hran5g6ó hrat5ó
hrá3th4ó h3re. hré6i h4rio hrioch5t6á hrí2o hrí3r h4rís hroch3 hrocht6
hruac6 hrua5cá hruacht6 hrua5itea hr6ú hrú3ití h4rúp h1s2 hsc2 hscar5
hscart6 ht1 h3t4ae h3t4aic ht4anac hta5p6 h3tar h2tái h1t2e h5th6 hthor6t
hthorth5 ht6i h2tó h3t2úir h1t2úr huil5ce huil5c6i hul6t5ais hur5b hur3n4
húch3t6 húd5aí húin5t h6úis hú5ite. húst5 hút5ó h3vó ia3chl iach3ó iacht5aí
ia5dar ia3f4a ia5fá iag5ó ia3gr ia3idís ia3igí 4iail ia5im. ia3imi ia5inn
ia3ite iai3t4r ialach3 ialacht4 ia3l4ain ia3lan ia3lat ia5mar iam4b3 ia4mhai
ian5a ian3g4 iar3b iarbh6 iarc6 iar3d2 iar5m6 iar3t4 iast5r ia6tá ia1t6r
ib1e ib4eab ib3éa ib5éid ib3éil ibh1 ibh5é ibhin4 ibhit4 ib1i ib5ia ibia5n
ib5ir ib1í ib1l ib1r ic1 iceap4 iceapt5 i3cei icé5an ich1 i5ch6a i3chr icim4
ic6iú. i3c4íd icí5tea ic4ri ic4st id1e id1é idh3bh idhc3 idh3e idh3i idh1l
idh1r id1ia id3icí idi3f4 id1in id1iú id3íd id3íg id1ín id1ío idí5oc id1l
id1r id4ré i5éa if1 i6fe if5in. ifini5 ifinid6 ifin6t if3ír i3fís if6ré ig1e
igea3s4 igea5t ig1é igh1 ig3ia igi3b ig1il igi3l4i ig1ip ig1ir ig1l ig1r i1h
il3a ilbh5in il4bh5r 4ilc il1e ileac2 ilea3ca ilea3cá ilea5có il5eá il1é
ilé5an il6fr il1i 4ilia ilia5n ili5bé ili3c4é il1í ilí6f il5ío il2sc im5a
imar6 imb3l imeach6 imeacht5 im3éi 2img imh1 i3mha imhead6 im3ide imig6
imi5gé im3io im3ire im3irn im3irt im5isc im5írí in3á ind3eá ind5ia. ind3iai
ind3ib indí6 indíl5 indó1 in3e in5ea ineam6 inea5maí inea3mó in1é i5n6éag
ing1 in6gir in3i in5ic in5ig iniúch3 in1í in5íoc iní6t 6innis in3o in4scn
int3ean in2tí. ioch5t4óg ioch5t6óig ioc5s6 iod1 iof1 iogad3á iol5g6 iom3ar
6iomá ion3c6 iopa5d ior3d 4ios iosc6ac io6t iot6as ip1 ipea3g i3péid ip5is
ipist6 ip3í i5plé ir1 ir5ch irea5b6 iream6 irea5má irea5mó ir5id ir5ip ir3í
irír3 ir5sc irscar5 irscart6 ir6ta irt3o ir4tr irt6s5 i6sc isc3ead isc5eal
isc5eam isc5eann isc1é is3céim isc3inn is1e isear3 isearbh6 6iseas i3sei
is1é iséal5 is1i 4isic i3sint 6isis is1í i5s6ít. i5s6íte. is3o is5pí is1ta
ist4r it5ai it1ea 6itean it3eart it3eán ith1 ithé5an ithin6t it1i itil4t
i6tínn i1to it1r it6ré 4its its5ean iuch3 iucht4 iúch3t6 4iúd 4iúid iú5im
iú5inn iúiré5 iúir6s iúité5 iúr4s3 iúst4 iús5tá 6iút iú5t6ac iv1 í5ba í3bea
íb3eo í1bha íbh3ei í5bheo íbh1i í5bhr íbhuí4 íb1l íb3o íb1r íc1e ícea3s
í3cei íc3éa í5céi í1ch í5cha í4ch3eal ích6n íc1i íd1e í1dh íd1i íd3íd íd3íg
íd3ín íd1ío í1f í6fe. íf5ean í6f5ir í6f5is íg3e ígh4 íghnaí6 íg3i í5gré
íg5ri í1h íl3a í1lá í6le. íl1ea íleá5cha íleá5ic íl3é íl3ig íl3im íl5in
íl3is í1lit í4l5ith íl5iú í3líth í5lo í1ló í1lu í4m3é í1mh í4mhid ími3t ín1
í1n2a ín5ai í3n4á í6nn í3n4o í3n4ó ín3t4 í1oc ío3c4á ío6có íof1 íoga3dá
íomh3 ío4mhe í3onna. 6íop 2íor1 íorg4 íorn6 íort6 íot6r í5óga íp3e íp3é íp5i
íp3r 2ír1 í1r2a í5rá ír4easc í3rei ír2éir í1r2ia í5r6u í5r6ú í1sca ísc5e
í3scé ísc3ir í1scr ís1e 4ís3é 4ísh ís3i ís1í í1s2p ís3ta íst5e íst5in í5stu
ít4e ít5ean í4tear í3teas ít5é í1th íth5is í6th5oin í3ti í1tr í6úi í3úl
la5bas 4lacá la3c4án lach5ó lach6tá ladh2m5 lae6c la3f4á la3f6ó l4agam
la1g2á l6agh laghd6 lai5d6é l4aih lai3l4 lai3m4é lain4 lainc4 lain5ci
l4ai3né lais1 laisc3 laist6 l4aité lai3tín la3l4 l4amo lamp1 la5mú lan2d3
l5ang lao3f lao5inn lao5ire. lao5irí lao5itea lao5iteá lao5ití lao5nna l1ar
l4ar3n la3rúi lasar3 lasarn4 l4asb las6pa. las5tó lat3á lat3ó lat5r lách5
l4áib l6áim láin3 lá5inn láint4 lá5iteá lá5ití. 1lál lámhach5 lámhacht6 lár5
lárt6 l1b4a lba5t l3bá lbh5acá lbh5ad l5bhain lbh3ait l5bhan l1bhá l4bh5áin.
l6bh5án. lbh5ead lbh5ean lbh3eo l3bhé lbh3f l6bh5id lbhin4 lbh5ir. lbh5ith
lbh1í l1bhr l3b6í lb3n l4b3ó lc1a l3c4ail lca3l4 l3c4á l6c5ánt lc3ean l3cei
lc3eo l1ch2 lc5id lc3im lc5in lc3it lc3í l3cl l5cú5 l1d2 ld5ean ldeighil6
ldú3 ldúd4 leach6tá lea5gú lea5m6á learb3 leat5ó lea3tra l4eav leách3 3leáf
l4ec l4ef l4ei leicead5 leif5 leir5c6 leisc3 l4e5l l4em leo6d5 leomh3
lé3ad4ar lé3adh léalaim5 lé3idís lé1if4 lé5imid. lé5imis léint6 lé3itea
lé3ití léit6s l6éiv l1f l4fc lf5ean l4fg lf5ré lga3dá l1g2am lg1e l3gé l1gh6
lg3i lg3l lg3r lg6rá l3ha l5he liant3a lian4tac lias5 liast6 liat6 l4ibh
li3bhe li5b6il li5bí. li5b6ío lic6s5 l1id 4l1i1f4 lig3 li5g6éa li3l6 li5m6é
li3mhi lim5ir limp3í li5n6é ling6te. lin4s lint3e 4liona lion4t5 liost3
lip4s l1ir lis1 list4 li3té li3tiú liú5d6ar liú5ití. liú5ma liú3st lí3bhé
lí6ochá l1ís lí3sé5 líth6i l2l1 llab6 lla5ba lla3c4á lla3g llag6ac llag6ar
llai3s llait4 llam6 lla5má l6ló llt4 l1m l2ma l5ma5n6 lm6á l2me lmh2 l6mia
lm6í l6mí. lm4óg lm6óig l4ms l1n ln4a ln4i lod5 l3oid 6loine loit5e lon5c
lorai5 loraic6 ló5dóir ló5d6ór l6óiní 5l6óip ló3l4 ló5mh 5lóp. ló1s lót3a
lóth3 4lóv lp1a lp3á lp1e l5pei l3pé lp5iú l5pít l3pó l1r lré5 l1s2 l6sc3ai
lsc4á lsc3e lsc6ead l5scid lsc5in l5scl l5s4e l5s6l l1t lt6air lt4ar l6tb
lt2e l4t3eann lt3eof lt2i l4tm ltor6 lt6rac ltra3l lua3im lua5itear luch6t5
luí3o lus5t 3lúb lúca3 lúch3t4 4lúd lú4f3 lúg4 lúit5é l3úl6 lúm3a lúma5n6
lú4mh5a lú4mh3á l1ún l4úpa lús3 lút3ó l1v m3ab mabh6 m1ac 5m6ac. mac5a m1ad
m5adar ma5das ma3dá m5adh4 madhm5 m3ae m3a3f4 m3ag ma5g6l ma3gr m1ai
mai5l6ít 4maim maini3c4 mai3n4id maint6i main6t5í mair6ne mair6ní maist6e
mais5teo mais5t6ín mai3té m2aiti m1aí maí5te. maít5eac maí6ti m5al. ma3l6an
m4alá mal5g6 m1am mam5ó mam5ú5 ma5n6am 5m6an5c 3m4an3d6 mant3 ma3r4ad m3ar6b
marbh3 m1ar6c5 m1ard mar6f5 mar3m6 m3ars mar6sa. m3art m3a3rú m1as mast4
ma3tag m3a3tó mat5óg m1á mách1 6mál már5 márt6 m4át m1b2 mba6d mbad3á mbal6b
m6bd mbeo5f mbeo5g mbeo5id mbeo5im mbeo5in mbí5dís mbí5mis mbí5teá mbí5tí
m4bl mblí3 mb4ó mbreo5f mbreo5id mbreo5im mbreo5in mbrí3o m1c mch2 m3c4í m1d
m1e m2eal meal6t mear5c6 mear5t6ai m2easc meas5t meat5án meá5c meir6f5
meo3nó m6es 1méa 6m5é5ac m5éam m3éar 4méar. mé5ic mé5igh méin6t m5éis 2m1f
m6fe. m1g 2mh. 3mh4ac5a mh4ad. mhadh4 mh4ag mh4aid. mhaini5c4 mhain5te
mhain5ti mhais3 mhais6c mhaist4 mh6am. mhar6b mharbh5 mhar6ca mhar6c5r
mhar4f3 3mharg mhar3m6 mhar3t4a mh3asf mh6at. mhat3á mhat5ó mh6ats mhár5
mhárt6 mhd6 mhea5dai mhead5ar mhea5das mhear5c6 mheas3t6 mheir6f5 mh4éal
mh1f mh4ill mhion6ta. mhion6t5aí mhis3 mhist6 mhí3b mhíbh6 mhí6le mhí3ré
mh1l mhluad5 mh1n 5mhol5t6 mhon5c6 mhong5ó mhon6t5 mhor6c mhor5n mhor6s5
mhó5mh 4mh5r mhrí5oc mh1t4 3mhuir mhuis5 mhuisc6 mhuí6 mhur5 mhus3t mhúd6
mh4úin m3ia m1ic mid5i m3idí m1ig m1il mi3l4é milí6 milít5 m1im m1in2 mi3né
min5se min5sí mint1 mion4t5a mior5 mir4c3 m3i3r4é m3irí mirt3 misc3 m1isi
m3is3t6 m1it mit6e mi3t4i m1iú 3miúd m1í mí3b míbh6 mí3gh mí5gr 3m4íl mí3lít
mí6na míos5 5míre. mí3ré 3m4ít. 3m4íte. mí3teac mít6i m1l mleat6 mlua5da
mlua5itea 2m1n2 m5na modh5 m1oi mol5t6 mon5c6 mong5ó mon6t5 mor2 morch5
mor5d morf1 mor5n mors5 m1ó 4móf m4óin. m6óiní móint6 mó5m m2ón 3món. mór5
5m6óró m4ós mp3all mpar5 m3p4arn m1pe mp3eann m5pé. m5péar mp5éid m5péir
m4pf m1pi mpis6 mpi5se m3pí m1p2l m1po m1pr m6pt m1pú m1r mroch5 mrocht6
m1s2 msc4 m1t mth6 m1ua muilc5 muis5 muisc6 muí6 5mul mur5 murd6 mus3t m3ú6c
múch3 múcht6 múin5 m3úl m3ús mút5 n1a n3abaí na3bh4 nach6ain na3ch4an na3chl
na5chr na5có na3cr na3dá nae5m6 n3aer naf5 2nag na3g4am nag3ó na3gr nai3l4i
nai5l6ín nail6t n4aise naist3e nais5teo naít6 nal3 nalbh4 na3l4óg na5mara
na5mat namh5a na3mhé nan2 nant1 nao5nn 2nap narb5a narbh6 na3stá nata6
na5tam na3tó nava5 4ná. ná4f3 ná6i n1áid n1áil n5áisc n5áí n1ál n1ár 6n5ásc
n1b nb6a n4b3e nbhan6 nbhand5 n6bh5ao n6b5i n6bí n1c n2ca nc5aig nc5an ncar5
n5c6ar. ncarn6 n2cá n3c4ás n6cb nc3e n3ceas n5cei n4c3é n5céad n5céid n5ch2
nchró5 n6cig n5cisí nc1lo nc3lu n4c4s3 n4c3ú n5cún n1d2 nda6g n5d6án n5dea
n4deá n5dé n4diai ndic5 n6dis nd5is. nd5ise ndlí5d ndlí5g ndlí5m ndlí3o
nd3óg ndó5ite. ndó5ití ndreach5 ndreacht6 ndreo5f ndreo5id ndreo5im ndreo5in
nd6ró nea3g4á nea5ma. nea5s6ár neat5 neá5cha n4ed n4eg n4em neo6 neod5
n5eoiri 5n6eot néa6 néal5 néalt4 4néas n1f n6fa. nfair6 nfairt5 2ng nga3dá
ng4aint ngair5t ng4aló n3g4ant ng2á ng3án ng6eal ngear3t4 ngeat5 n3g4é n1gh6
ng6ia n3g4il n4gin ng6íne ng6íoc ng6lí ng6óid. ng6óide ng6ór ngt4 n5g6ún
n5gús n5h6a n5há n1i nia5it nib6é ni5cíne ni3f n5igí n3il 6n5im. ni6m5é
4n3imi n5in nin6d5 ninít5 nin4s 2nio nir5b nir4i nis1 nist6 ni3té nílim5
2níomh nío3t n3ír ní4th5 ní6t5r n1l nlé5am nlé5an nlé5igí nlé3imi nlia5n
n5lí n1m nm5an n6mc n4me nmh4 n6mi n6mí nm4ó n2n1 2nn. nna3b4 6nnac nn3t2
noch6 nocht5 noich4 nol6 no5la 3nom n3ord noscail4 5n6ób n1óg 3nóia n4óit
n1ól 5n6óma n1ón n1ór nór6t5as 2n2ót nó1th2 n1p n1r n3ra n5ri nroch5 nrocht6
n6ró. nr6ú n1s2 nsab6 nsa5ba ns3ann n4s3áil nsá5inn nsá3it n2s3ál nsc6á
nsc6i nsc6r n5seac ns3eá ns4eán nseir5 n5sé nsin6t n5sín nst4 nsúd6 nsú5ití
nsú5m n1t ntai3b nt5a5l6ún nta5mó nta3p nt5art n5tá. nt4ead nt3eag n5tear
n2t1eá n5teá. n5t6eán nt6eog nt4eol n5tia nt3ic ntil4 nti3lít n3tin n5tis
nt5iúir n4t3iúr n4t3íl nt4ín. nt6íni nt4íní nt4íoc n4tm nt5oid n3tr ntra5b
ntrabh6 n6trais n6tras n6ts nua5ch4an nua3chó nua5da nua5im nuais6l nua5itea
nuan6 n5uar n6uas. nua5t n1ui nú5í n1úl n1ún n1ús nút6 n3ve ob1a oba3dá ob1á
obh1 obhar3 obhard4 o3bh4e o5bhré o3bh6ri obht4 ob1l ob1ó ob1r ob3ú 4oc.
2oc1a ocan4 oca3t oc3á 2ocf och1a och1á 4ochb och3eo och3i och5í och1l 6ochn
och1ó och1r och3t4í och3ua oc1l 6oc3n 4oc1ó ocó5c 2oc1r 2oct 4oc3u oc5ú
od3al od3am od3art o3das od1á od5e odh1a odhear6 odhearm5 odh5eo o5dhi o5dhí
odh6l o5dhó odh1r odh3ú o6d5r od3ú oen6 o6f3ac of5ó of5ra og5al og3e ogh1
oghair5t ogh2e og1l og3o og1ó og1r og3u og1ú o3hó oid1i oif3 oift4 o3igí.
oil5e oimead5 oim3ir oimp3é oim4p3í 6oinn oint3é oi6p5 6oir. oir6bhig
oir4bhí oir3d4 oirn6eá oir6n5it oir6niú oirn3í oir6níd oir6níg oir4ním
oir4nío oir4nít oir4p3í 6ois oisc1 ois5c4eá ois1t4 ois4t5ín oit1é oí1 oí2c
oíche5 oíl4 oí4te. ol1a o5l6ab ola3dá ola3f4 ola1g6 o5lagh ol6aimé olai3té
olan5d ol1á o5láim ol1b olbh4 olc3ó ol3eo o3lé ol4g3a o1li o3lí ol3m2 o1lo
ol1ó 6olt ol1úi ol3úr oma3l4ó om1an omant4 om3ao om3ará om3at oma5tá omh1
omhair5t o5mhara o1mh2e o5mhil o3mh6í om5ó om1p omp6á om3ú on5a ona3b4
ona6cra ona3g4ó ona3l4 onam4a ona5mai on1á ondu5s on3e on3é on5gab ong3á
ong3l ong3ói ong5ón on5gr on5gúi on1o on1ó o3nót 6onr onsc2 on6t5ail on6t5al
ontar3 ontarn4 ont6e ont6í ont2ó on1ú op1 opad6 opa5dá opa3la or5a ora3dái
ora3dán ora3tó or5á orb5ad or3bá or1bh or4ca orch3ó or5có or3e or1é or3i
o5r6ia or6maí or3món or3ne or5ni o1ro or3oid or1ó or5pói or6s5aí or5tas
orthé3a or5u or1ú osai5l6 os5am osar5 osarn6 osa3t osc1a o5scao o5scé osc1l
osc3ói oscó3l4 osc5ór osc5ra o3scri osc3úi o5smá os1ó ospair3 ospairt4
o3s4pá ost5ad ost3ai os4t3é os3ti ost1ó ost3ú os5t6ún os3u os1ú ot3a otam4
ot4asa ot1á oth1 o3thais othar3 oth6as o3tháir o3th4e o3thí o3tho oth6ri
oth6us ot5i ot1ó ot1r ots5ó ot3u ot1ú ó3ál ób3a ó6b5ai ó1bh ób5r óc1a 6ócar
óch1a óch5á ó3che óch5r ócht6a óch3ú óc3i óc5ó óc3r óc5s6 óc1ú ód1 4óda
ódai5d ó3d4ar ó3dhe ó3dhí ó5dhó 4ódó ó3fad 6óf5ag ó1fai óf5air óf5ait óf5á
óf3r óg1 óg3a óga3l4 ó5gó. 6ógt 4óia óib5é óid3i ó6igh ó3igí. óillí4 ói4m5é
6ói1mh2 óin6se. óin5si óin5sí óin3t ói3pé óir3 4óireo óisc3 óist1 óis5teo
óis6té ó3itear ó3iteá. óit3é óits3 6óiv ó5íní ól1 óla5dá ó3l4e ó5l6é ó3l4i
ó3l4í ó3mar óma3s4ó óm3at ómh4aí ó5mhao ómh5art ómh3as ómh3á ón1 ón2as
ón3as. óng2 2ó1nn ó3n4o 2óp1 óp6al ó5p6é ór1 6órais 6óras ór4áid órg4 ór4ma
órós5 órt2a ór6t5air ór4tá ós6aise ós5am ósar5 ósarn6 ósc3a ós3ó óst1 ós6tr
ós5u ós5ú óta1c4 ót5aig ót3air ót1aí ót5a3m ótar3 ót1á óth3á ót3ó ó3úl ó5yó
p4aca p4acr pai5g6e pair4n3e paisi3 pais3t6i 4pall pana3m4 pan6t5al pa3p4ó
para5b6 6parag parai3s4 par3d4 par3n4 par2s3 par6ta p6asam past4 3p4at3
páin4t5 p1ál pás5 p1c p5c6í 4pe. peacht6 peal5a peam6 pea5mai 6peann pear3
pearn6 pea3s4ó pea5st p4ei peil3b peilbh6 pein6t 4peir peir5t p4éid 5péin
péin6t péir6s p1f 1p2h ph6a phais5t6i phana5m6 phar5d6 phar6s5 phast6 phat3r
pháint5 pheil3b pheilbh6 phéin6t phéir6s ph4i phin6se. phion6t5 phis5t6 ph6l
phlé5an phoin2 phoint3 phol5c6 phonc5 phór6t5a phós3 phóst6 phréach5
phréacht6 phróis5 phuin4 phun4t3 phúit6 6pias pic6s5 pi3dé pid5i pi3le p3im
pin6se. pion6t5 pios5 piost6 pirim5 p6irt pist3e pis3ti p6itei p4i3té pit3s
6píl 6píol 3pís pí6t pít5i pla4 4p3lag3 p6lé pléacht6 plé5am plé5an plé5igí
plé5imi plim4 pló3m6 p1n pn6a poch5 pocht6 poin4 point5 poist5 pol2ag
pol4aim pol5c6 pon4c3 por3t4r post5ac pot3 5p6ór pór4t3a pós3 póst4 pót3
praoi5 préach5 préacht6 pré5ad6 pré5am pré5id pré5imi pré5itea pré5ití
próis5 p1s ps4a p6sa. psain6 ps5ean p5s6im p5sis p1t p4te. pt3ean pth4 pt4ig
pt3is 6pu. puin2 pun4 punt3 6p6us púin4 púins5 púit6 rabh5t6 ra3bó rad5ón
raf3 ra3g4á ragh4 raghs5 rag5o 6raicn raimh4 rai3mhí raimp3 rain4 rainc3
rain5tí rais4eol rais3t4 rait3é rait5s ra5l6aíc ra3l4aío r6alan ra3l4ú
rama5dac rama5daí ra3mat ra3n4am ra5n6óm ran4t3á rant4ó 4raob 4raol 4rap
ra3p4ó 6rasn ras1t4 rata6m ra3tá ra5té rat3óg ra3tr rábh4ail rách5a r6áini
rá3iteá rá3ínt rb3ac4 rba3cá rb3adh r3bair rb5ais. r5bait rb3am rb3ann r1bar
rb3as rb5a5tr r4be rb3ea rbh3as rbh6at rbhá5cha rbh3án r6bh5eas r2bh3eo
r5bhia rbh3in r6bh5is r4bh3it rbh5íd rbh3íg rbh3ío rbh3ít r2bh1l r3bhr
rbh5uis r4b3ia rb5is rb3l r1br rb4rí r3bú rc1a r3cais rca3s4 rc1e r4c3é r1ch
rch3ac rcha3d6 rchar5t6 rch4á rch6i rch5la. rch6n rch3ra r2c1i rc4int r5cisi
r5c6isí rc1l r4cm rc3n r6cra. rc3rá rc3s rc5ú rd1a r6d5acht rd6air r5d6ao
r5d6ar r2d1e rd3é r1dh4 rdhó5ití r2d1i6 rdin5é r4dí. r6d5íd r6d5íg r4dím
r6d5ínn r4d3ío r4dít rd3l r6dn rd5oid rd1ó r2d3r r3d4ré r6ds r4dt rd3u rd3ú
r5d6úin r5d4ún reag3r reas2t reast5a rea3tá reá3ir reic5t6 reo3dó reo5ite.
reo1m ré5adh réal5a réal2t ré5ann. r6éas ré5ife réig3 ré5igí réi5mír r6éith
r1f rf5eol rga5dá r3g4as r4gd r3gead rg5eam rg5ean4 rg3eas r4g3é r1gh6
rghair5 rghin5 r2gi r3gint r2gí r4g1l r5góit r5gót r1gr r4g3ru r4gs r3gú
r3ha riach3 riacht4 rias4t5 4riat ribh6i ri3ch4 ridh4 rid3i 4righn ri5gin
4rih ri5lei rin2 rinc1 ri3né rins3iú rint3é rion2t3 rios3t4 rip4te rir4
ri5rí ris3c4é ris1t4 ri3ta ri3té rit5éa rit5éir ri5tr ríbh3 rí2c rí6ch5e
rí5chí rí3ocht río5mhar rír2 rí6the rí6thi r1l rla5m6án rleat6 rlé5ama
rlé5an rlé5igí rlé5imi r4lg rlin6 r1m2ad r5m6ain rm6air rm3al r3man r2me
r3measc r1mh6 r4mig rm4il r4mim r5m6isi r4mit r2miú r2mí r4ml r4mo r3mós
r4ms r4m3u rm3ú r3n4aca r3n4ap r3nád r3nás r6n5eam rn5eáilt rn3eál r4neálf
rn5eoire r4nf rn3g rn2i r6n5ia rn5id rn3iú rn4íne rn6íni r3no rn1ó r5n6óin.
r5n6ón rn3ú ro4c rof5 roi4 4roid roim3é 2roí r4ol rom4p3a rost3ac rost5al
rost3á rost6ór rób4 4róc ró6f rói6 róist5 4róit ró5l6an 4róm rómh5ai rómh5ar
rós6tá rót1 rót5a r5pa. r5paí rp3ar r3pán r4p3e r4p3i r6p5óg. r5póga rp1r
r2r1 rra3chó rra3l rran4 rrbh4 rrc4 rr5d rrt4 r1s2 rs6ain r5san rs6áin
r5s6án rsc2á r2scn r6s3ead r4sf rshlua5 rs3im rt1a rt4agá r5t6ail rt6ainí
r3tair. rt5aío r3t4al r3tana r1tar rt6asó rt1á r5tá. r4tc r2te rt3eac rt5eag
rt3eam rt3ean r3t4ear r3t4eá. r1th2 rtha3t rthéad6 rthé5id rthé5igí rthé5imi
rthé5itea rthé5ití r2t1i r3t4il rti3s4 r2tí r4t5l r4to rt1ó rt1r r6ts rt3u
rt3úc r3túi rt5úil r6t5úl r5túm r1tún rua5b ruad6 rua3da ruai6 rua3imi
rua5itear ruch3t4ó r4ud rusc3a rus3c4á rus4t5 rúch6t5 4rúd rú3d4ar. rú3idí
rú1im r5úine rú3inn rú3itea rú5ití. r1úl rú3mar rúst3a r3wi s1a sa3bá
sa5c6as sa3dá sa3fó sa5fr sa3g4á saigh6d5 sail5b sain6t5e sair5d6 s6aisí
saist3e sa3l4ain sa3lan sal5at 5salám salt3 s6a5mat s2amh s6ams 3s4an. san2á
sant4 5s6ao. sar3b sar5c s4arl sa3r4ó s6at. sat5a sa5tá sat5ra s6ats s1á
s6áili sá5inn. sáin6t sá5ite. sá5iteá. s1b sb6a sbh6 sbheir5 6sc. sca6b
scach6 sca5chá s3c4ae s3c4aird sc6ao sc3ar3n4 s5cat scáin5t s3cear sc1eo
s3c4eog s5c6eoig sc4éim s1ch4 3scia s6cig sc1im 3scior sc3it sc3iúil 2sc1í
s6cí. sc1n scoir5 s4cor scor3b4 s3có. s6cói 3scóip s3cól 1scóp s3cós sc3raí
s1cré scréach5 scréacht6 1scrí sc1ró sc3um4 sc3úc s3cún s1d seach6t5a 6seag
s5eagá 5seai seal5a seal6b sealbh5 sealt6 seana6 seanad5 sean5m s5eanna.
seas5t s4eat 5seáib s6eic seic6t seift5 seil6f seir4f3 seit5s 6seo. seod3
séalt6 séar3 séir4s5 s1f s3fe 3s4féa 3s4féir sfhear5 s3fi s1g sghair5t 1sh2
shaigh6d5 shail5b shair5d6 shant6 shar5 shá5ite. shá5iteá. shá5ití
sheach6t5a sheal5a shean5m shearbh5 sheas5t sheic4t sheil6f sheir6f3 sheit5s
shéa5l6ain shéir6s shib5é ship5 shiún4 shiúnt3 shí5bh shí6l5 shí4o shí6t
shlios5 shlíod5 shní5d shní5g shní5m shní5od shní5oma shní5on shnua5
sho5chaid sho5gh sho3mh6 shor4 shorb5 sho5th shó5f shó5idí shó5im shó5inn
shó5ití shó5mh shua6i shua3l6 shú5c shúch6 shú5d6ar shú5im. shú5in shú5ití.
shú5mar shús5 s1ia siach6 siacht5 sia5it si5be sib5é s1ic s1id sidh6 6sif
si3f4é s5i5fr s1ig si5g6é s6ilea s4ilf s6iligí s4ilt s1im simea5 s4imé
5s6ing sin6í s4int sint5iú sios5t6 sis3 sis6c sist4 s1iú 6siúd 5s6iúit siúr5
5siút sí3bh síl3 3s4íle s5ímea síol5 síoll6 sí4th5 s1l sla4 slac5á slag3á
slag3ó s4láin s6lán sleá5d6 sléach6 sléacht5 slíod5ó slí6t s1m2 sma5la
smeach5 smeacht6 smead5 smear5 smeart6 smeá6 smh4 sm6i s1n2 snit4 s3nó snua5
sobh6 so5chaid soch6t5 sod3 sof3a so5gh soir6bh so5lái so3mh4 so5nu sorb5
sor4c sorch5 so5th6 s1óf s1óg sóin4 3s4óin. s6óine s6óiní só5ití só5l6ain
só5l6an só5mh 3s4ón só5tac só5t6aí s1p spad5a spad5á spair4n5 s6p5ann
speach5 spi6d spor5 sport6 spór6 sprae5 spuir6 s1r sr6ú 6st. sta5dá s1tag
stai6 st3aig staist5 st1aí s1tal st5ama st3as stáin6 5stáit 5stát3 st5eann
4steo s1té 3stéig s4téin 6sti. s3tice s5ticig s5tile. st1im s6tio s3t4ir
st6ise st3ith s3t4íc s3t4ís s3tóg s1tr strae5 s4trala st6u s3t6úin sua6i
sua3l4 sú5c súch6 s6úd sú5d6ar s4úf s6úig sú5im. sú5inn s4úit sú5ite.
sú5ití. sú5mar s1ún sús5 sv4a ta4cha tach6tá ta3cr ta5dái t3adh. tae5n
3t4aga ta3g4á tag5á5l tagh4 taghd3 ta1gó 5t6aig. 5t6aige 3t4ainia tain4t3
tair2b tairbh3 tair6g3 tair2n3 taisc5e tais5tear tais5teá taist5il tais5tí
tai3té t5aití ta4l5a tal6c5 t4all 6t5a5l6úin 6talún tam4al ta5m6ái ta3mán
5tanb tan3gó t3ann 4tanna. t6annac t6annai ta5no tan4t3 ta5p6l t2ar tar1c2
tar5d6 tar3g4 tart4a tar5ta. ta3s4l ta3s4t tas5tr 3t4at 5tata 4ta3to tat5ú
3tá. tá6d5 t1áil tá6im. táir4s3 táir5t t6áit t3áiv 2t1ál 3t4ás t6át tá5th6ar
t1b tbh6 t1c t3dh 3teab t3ead tea5fa tea3g4á tea3gr t3eal. t3eala tea5lain
tea3lan t3ealó t5ealt tea3m4á t4eamo 5teanú t2ear t3ear3n4 teas2t5 teá6
t1eái t1eál teám5 1tei t1eo 5t4eoc téach6 téacht5 téal2 téa3la téar5t6 4téig
té6igh 4t3éirs t4éit 2t1f t1g t2h 4th. t6ha 6thab thach6t5 thagh4 thaghd3
thair4b thairbh5 thair6g thair6is. thair4n thairn5e thaist5 th5am. than3g
than2t3 tha6p5 tharc6 thar5g6 thar3n4 5tharr thar5t6a tháin5 tháir5t t4he
thead5as thea3la theas4t5 6theá th5eán t6hé théach6 théacht5 théal2 théa3la
thé3if th1f th5in. thin6i thit3e thí6f5 thío5t th6ís th1l thlua5da th5nó
5thoin6 thoir4n3 3thon thor4c thor5pá thost5 thóch5 5thógt thóir6se thóir6sí
thós4 thrá5b thrá5inn thrí3oc thros6 4ths thua5da thua5im thua5itea thuar5
5thuig 3thur thu5sa 6ti. tia5g 6t5iam t1ib2 tib5é tib6éar ti1bi t1id4 ti3dé
ti3di ti3f4 t1ig 5t6ige t3ileo t3ilí 4tilít t5ilt 4t3i1m4é ti5míne ti5míni
tin6d5 t3inea t3ini t3iní tin5t4 tipi5c6 tir4i tis3 t3ist6 tit5ea tit5eá
6t5iteo ti5té ti3tiú t1iú. t3iúl 3tiún t1í tí4f3 tíg5 3t2íl1 5t6íol 5tíop
5tíor tío5t6 3t4íp 5tír 6t5íteas 6t5íti 2t1l t1m tm4a tm6e tm6i 2t1n2 t5ne
t5ní tod5ó tof5 6toid toin6 toir2n3 tom6a tor2c torch3 tor3p tort5a tos6t3
tóch5 t1óf 3tóip tóir6se tóir6sí 3tól 3tóp 1tós4 tra6bó trac6 6tra5cá
trai6m5 4traip 6traláib t3rar trá5b trá5inn t6ráis t4rát tream4 trea3ma
triach6 tri3ghn trí1r tros6 trost5 3tróp t4ru truac4 trua3cá tr6ú t6rús ts2
t5sa t6sai tsa6l tsal5a tsal6v5 t1s4ea t6sean tsearbh5 t3seo t3si tsi6m5
tsiún6 tsiúnt5 t1sí t3su t3sú tua5da tua5itea tuar5 tuis3 tuío3 tur3b tur3n4
t5úid tú3m6 3tús3 t3vi uabh6r ua3chl uad3á ua1f2 ua6fa. 6uaid ua3idí uai5g6é
ua3igí. ua3imid ua3imis ua3inn. uains6 uain5t4 uair3c4í uairn6 uair5tí uais1
uaist2 ua3iteá uaith6i5s ua3ití. uait5s uala5t ualath6 ual3g4 ua3lu ua3mar
uamh6ar ua3mhé uana5l6 5uanla ua5nós uar3g4 uart4 uar5tai uar5taí. uar5tan
ub1a ub5á ubh1 uc1a uch1a uch3á uch3ó uch3r uc5l uc3r uc3s uc5ú ud1 uf1
uga5dá ug3l uic6i5s uid1 uifé5 6uig3 uil3p ui4m uim3p uin5c uins3iú uin3t4
uint5í uin6tín ui6p5 uir5b4 uirbh6 uir3c4í 4uire uirn6 6uirs uirs3t uir3t
uirt4í ui6s uis3cr uis5t uit3é uit3s uí3b uí3d uí1g uí5l6e uí1m uí1od uío3dó
uí3oma uí3onn uí3ó uí5teá uíth6 uí5tí ul1a ul3á ul3g4 ul3m4 ul3ó ul5p6
ul6t5as ul4tr um1a umh1 ump1 un5a un3á unc1a un5e ung1 un5ga3l un3g4ar un5gá
un3o un1ó un6sa. un6s5aí un3ú unúd4 uó3t6 up1 4ur1a urach3 ur6ag ur3á
urca3m4 urch4 ur3d6ú urg5ói ur5gón ur3i ur6l3ál ur3m4 6urn ur3ó ur3p urscar6
urscart5 ur3t4 ur5u ur3ú 6us. usc5ai usc3l us3cr ust5ac ust5ail us4t3al
us3tó us5tu ust5ún ut5a u6t5á ut3e uth1 uthan5t ut3ó uz3a ú5an ú1á ú4áil.
úb1 úba5dá úbail4 úb4h úbh5a úc1a úca3b úcas4t úch1a ú1ch2á ú3che ú3chí
úch5l úch5óg ú5chr úcht4ó úc1l úc1ó úc1r úc4rá úd1 ú6dó úd5r úd5ú ú1f ú6fó
ú1gh úg1r 4úid ú3idís ú3igí 6úile 6úili úil4t3 ú3imi úint4 úirt3 úir2té
úisc3 úis3c4é ú5itear ú3iteá. úithi5s ú6itín úits3eá úl1 ú3l4ag ú4l5agá úlc4
ú5l6e úl6éim ú3l4i 6úlr últ4 ú3l4ua úl5ú úlú5l ú1mh úmh3ac ú4mhn ú4mh3ú ún5a
ún3á úng5á úng5u 6únl 4ú1nn ún3o ún1ó ún3t2 úp1 ú6p5a úpa5t6 ú5p6r úr1 úra3b
úrabh4 úra3dá úran6 úr6ana úr5ó úrt4 ú3r6u úr4ú ú5rúi ús4air ús2á ús5án úsc1
ú4sh3l ú3s4m ús3ó ú3s4pé ú3sto úst3ó ús6t3r ús3ú út3a ú6t1á úth1 ú3tho út5óg
út1r ú5úi ú5úl v1a vach6 vac3s4 v4ad vais5 vaisc6 var5 vard6 3v4at v1á vean6
veant5 vear3 vearn6 3v4ei veil5b v3eo véar6 véis5 véist6 5v6ial 3v4ini vios5
vir5 virg6 v6íc v3la 3vol4 volt3 vuít5 x3ac x5ai x5aí
 PATTERNS

  # See the web page cited above for descriptions of these ambiguities.
  # These cover capitalized versions, *including* eclipsed capitals
  # 2004-01-25: 46 of them coming from 23 classes modulo
  # lenition/eclipsis
 lang.exceptions <<-EXCEPTIONS
bhrachtaí mbrachtaí cháintí gcáintí cheiltí gceiltí chistí gcistí choirtí
gcoirtí chreataí gcreataí dhoirteá dhoirtear dhoirtí doirtear ndoirteá
ndoirtear ndoirtí bhfuadar fhuadar bhfuafar fhuafar fuafar ghaistí ngaistí
ghealtaí ngealtaí ghortaí ngortaí haistí léamar luadar meataí mheataí
réaltaí rífear sádar shádar sáimis sháimis sáfaí sháfaí spealta dtiom-áintí
thiom-áintí
 EXCEPTIONS
end
ID =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
a1 e1 i1 o1 u1 % allow hyphens after vowels
2b1d 2b1j 2b1k 2b1n 2b1s 2b1t 2c1k 2c1n 2d1k 2d1n 2d1p 2f1d 2f1k 2f1n 2f1t
2g1g 2g1k 2g1n 2h1k 2h1l 2h1m 2h1n 2h1w 2j1k 2j1n 2k1b 2k1k 2k1m 2k1n 2k1r
2k1s 2k1t 2l1b 2l1f 2l1g 2l1h 2l1k 2l1m 2l1n 2l1s 2l1t 2l1q 2m1b 2m1k 2m1l
2m1m 2m1n 2m1p 2m1r 2m1s 2n1c 2n1d 2n1f 2n1j 2n1k 2n1n 2n1p 2n1s 2n1t 2n1v
2p1k 2p1n 2p1p 2p1r 2p1t 2r1b 2r1c 2r1f 2r1g 2r1h 2r1j 2r1k 2r1l 2r1m 2r1n
2r1p 2r1r 2r1s 2r1t 2r1w 2r1y 2s1b 2s1k 2s1l 2s1m 2s1n 2s1p 2s1r 2s1s 2s1t
2s1w 2t1k 2t1l 2t1n 2t1t 2w1t
% two consonant groups to be hyphenated between the consonants
2ng1g 2ng1h 2ng1k 2ng1n 2ng1s % three consonant groups
2n3s2t % kon-stan-ta
.be2r3 .te2r3 .me2ng3 .pe2r3 % prefixes
2ng. 2ny. % don't hyphenate -ng and -ny at the end of word
i2o1n % in-ter-na-sio-nal
a2ir % ber-air 
1ba1ga2i % se-ba-gai-ma-na
2b1an. 2c1an. 2d1an. 2f1an. 2g1an. 2h1an. 2j1an. 2k1an. 2l1an. 2m1an.
2ng1an. 2n1an. 2p1an. 2r1an. 2s1an. 2t1an. 2v1an. 2z1an. 3an. % suffix -an
.a2ta2u % atau-pan
.ta3ng4an. .le3ng4an. .ja3ng4an. .ma3ng4an. .pa3ng4an. .ri3ng4an. .de3ng4an.
% Don't overload the exception list...
 PATTERNS

  # Exeptions to the above rules, specially words beginning in ber... and
  # ter..
 lang.exceptions <<-EXCEPTIONS
be-ra-be be-ra-hi be-rak be-ran-da be-ran-dal be-rang be-ra-ngas-an
be-rang-sang be-ra-ngus be-ra-ni be-ran-tak-an be-ran-tam be-ran-tas
be-ra-pa be-ras be-ren-deng be-re-ngut be-re-rot be-res be-re-wok be-ri
be-ri-ngas be-ri-sik be-ri-ta be-rok be-ron-dong be-ron-tak be-ru-du be-ruk
be-run-tun peng-eks-por peng-im-por te-ra te-rang te-ras te-ra-si te-ra-tai
te-ra-wang te-ra-weh te-ri-ak te-ri-gu te-rik te-ri-ma te-ri-pang te-ro-bos
te-ro-bos-an te-ro-mol te-rom-pah te-rom-pet te-ro-pong te-ro-wong-an
te-ru-buk te-ru-na te-rus te-ru-si
 EXCEPTIONS
end
LA =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
2'2 .ab2s3 .a2b3l .anti1 .anti3m2n .ca4p3s .circu2m1 .co2n1iun .di2s3cine
.e2x1 .o2b3 % .o2b3l .o2b3r .o2b3s
.para1i .para1u .pre1i .pro1i .su2b3lu .su2b3r 2s3que. 2s3dem. 3p2sic 3p2neu
æ1 œ1 a1ia a1ie a1io a1iu ae1a ae1o ae1u e1iu io1i o1ia o1ie o1io o1iu
uo3u % quousque
1b 2bb 2bd b2l 2bm 2bn b2r 2bt 2bs 2b. 1c 2cc c2h2 c2l 2cm 2cn 2cq c2r 2cs
2ct 2cz 2c. 1d 2dd 2dg 2dm d2r 2ds 2dv 2d. 1f 2ff f2l 2fn f2r 2ft 2f. 1g 2gg
2gd 2gf g2l 2gm g2n g2r 2gs 2gv 2g. 1h 2hp 2ht 2h. 1j 1k 2kk k2h2 1l 2lb 2lc
2ld 2lf l3f2t 2lg 2lk 2ll 2lm 2ln 2lp 2lq 2lr 2ls 2lt 2lv 2l. 1m 2mm 2mb 2mp
2ml 2mn 2mq 2mr 2mv 2m. 1n 2nb 2nc 2nd 2nf 2ng 2nl 2nm 2nn 2np 2nq 2nr 2ns
n2s3m n2s3f 2nt 2nv 2nx 2n. 1p p2h p2l 2pn 2pp p2r 2ps 2pt 2pz 2php 2pht 2p.
1qu2 1r 2rb 2rc 2rd 2rf 2rg r2h 2rl 2rm 2rn 2rp 2rq 2rr 2rs 2rt 2rv 2rz 2r.
1s2 2s3ph 2s3s 2stb 2stc 2std 2stf 2stg 2st3l 2stm 2stn 2stp 2stq 2sts 2stt
2stv 2s. 2st. 1t 2tb 2tc 2td 2tf 2tg t2h t2l t2r 2tm 2tn 2tp 2tq 2tt 2tv 2t.
1v v2l v2r 2vv 1x 2xt 2xx 2x. 1z 2z.
 % For medieval Latin
a1ua a1ue a1ui a1uo a1uu e1ua e1ue e1ui e1uo e1uu i1ua i1ue i1ui i1uo i1uu
o1ua o1ue o1ui o1uo o1uu u1ua u1ue u1ui u1uo u1uu a2l1ua a2l1ue a2l1ui
a2l1uo a2l1uu e2l1ua e2l1ue e2l1ui e2l1uo e2l1uu i2l1ua i2l1ue i2l1ui i2l1uo
i2l1uu o2l1ua o2l1ue o2l1ui o2l1uo o2l1uu u2l1ua u2l1ue u2l1ui u2l1uo u2l1uu
a2m1ua a2m1ue a2m1ui a2m1uo a2m1uu e2m1ua e2m1ue e2m1ui e2m1uo e2m1uu i2m1ua
i2m1ue i2m1ui i2m1uo i2m1uu o2m1ua o2m1ue o2m1ui o2m1uo o2m1uu u2m1ua u2m1ue
u2m1ui u2m1uo u2m1uu a2n1ua a2n1ue a2n1ui a2n1uo a2n1uu e2n1ua e2n1ue e2n1ui
e2n1uo e2n1uu i2n1ua i2n1ue i2n1ui i2n1uo i2n1uu o2n1ua o2n1ue o2n1ui o2n1uo
o2n1uu u2n1ua u2n1ue u2n1ui u2n1uo u2n1uu a2r1ua a2r1ue a2r1ui a2r1uo a2r1uu
e2r1ua e2r1ue e2r1ui e2r1uo e2r1uu i2r1ua i2r1ue i2r1ui i2r1uo i2r1uu o2r1ua
o2r1ue o2r1ui o2r1uo o2r1uu u2r1ua u2r1ue u2r1ui u2r1uo u2r1uu
 PATTERNS
end
NL =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
.a4 .aan5 .aarts5 .aat5 .ab5l .acht5end .ac5re .adi5 .af3 .af5l .af5s
.aftu5re .al3ee .al3f .alk4 .al5ko .alko5v .al5ma .al3om .al4st .ana3s
.an3d2 .an3en .an3gl .an5th .ar5d .ar5tr .as5h .as5l .as3t .as5tra .as3u
.at4a .ave5n .b4 .be3la .be5ra .be5ri .bos1 .c4 .coo5 .co3ro .cus5 .d4
.daar5 .da4gi .dag5r .da2k .dan2 .debe4 .de2k .dek5l .dek5s .den4k5r .de5od
.de3ro .de5sta .di4a .die4p .di3o .doet3 .do3v .du4w .e4 .ede2 .edel5a .ed3w
.ee4n .eer5ste .eest3 .eesto4 .eet3 .ei3l .ei5sc .ei3sp .ei5t .el4s5 .en5s
.en5th .ep4a .ere5s .er2f .erf3l .er3in .ert4 .erts3 .es3 .es5c .es5pe
.es5tr .eten4 .et4h .ets5te. .eu3 .eus5 .é2 .f4 .fel4s .g4 .gaat5 .gang5s
.gea5v .ge3l4a .ge5le .gelo5v .ge3n4a .gena5z .ge5ne .ge5no .ge3ra .ge5r4e
.ge5r4o .gerst5a .ge3s .ge5sk .ge5ta .ge5tj .ge5to .gid4 .go4m .goot3 .h2
.handels5 .her5in .hits5t .ho4lo .houd5s .i4 .ide5o .ij4s .ijs5l .ijs3p
.ijs3t .ik3 .in1 .in5d4 .in3g4 .in5gr .ink2 .in5kr .in5kw .in3s4 .in5sl
.in5st .in5ta .is5c .j4 .jor5 .k4 .ka3d .ka5g .ka4taa .kerk5l .kerk5r
.kerk5u .ker5sten .ke4s .koot5 .ko5pe .kop5l .ko3v .kun2 .l4 .laat5ste
.le4b5 .leg3o .le4g3r .leid5st .len4s3 .le5r4 .le4s3 .le5th .lin5d .lof5
.loot3 .lo4s1 .lu3e .lui5t4j .lu4s .m4 .ma5d .ma5ï .meel5d .me5la .me5ni
.merk5l .me2s .me4st .met5ee .mij4n5i .moot3 .mor5sten .mo4s .n4 .naat5
.na3d .na3n .na3s4 .nee5s .ne2p .nep3a .ne4s .ne5te .ne4t3j .neu4t5j
.nie4t5j .noot5 .nos5t .no5v .o4 .oe4r5 .oe4s5 .oeve4 .ol3f .om1 .omme3
.on3a .on3d .onde4r .on1e .on5g .on3i .on5k .on1o .ono5v .on2t3 .on4tee
.on4ter .ont5s .ooi5tj .oot5jes .op5ee .opi5 .op5l .op3r .op5s .org4 .os5
.ove4 .p4 .pee5tj .peri5 .pers5te. .piet5j .pits5te. .poort5j .po4st .puit4
.pui5tj .pu2t .r4 .raads5le .ran4d .rand5a .re4men .ren4o .reno5v .re5o
.rie4t3 .rij5sp .ring5s4 .roe5tj .ro4l .ro4st .ro4t3h .ro5v .s4 .sap3 .sa5v
.sci3 .see3 .seks5te .se5re .set3 .se5v .side3 .ski3s4 .sneu3 .sno2 .so2k3
.song5 .spoor5tj .st4 .ste4m .t4 .taart5j .tan4da .te4a .te4f .tek2 .te3le
.ten5ac .te3no .ten4t5j .te3ra .ter4p5a .ter5s .te4s .ti2n .tin3a .tin3e
.toe5pr .to4lo .to4p .to5v .tri3s4 .ts4 .tsa3 .tuit5j .ty2r .u4 .ui2 .ui5s
.uit1 .uit4je .uke5 .ur4a .vaat5j .ven4t5j .ve4r3 .ves5p .vet3j .vie4r
.vol5s .w4 .wals5te. .wee4ko .wee4t3 .we4l3 .wen4s5t .west5r .win4s .xe3 .y2
.z4 .zes5 .zit5 .zooi5 4a. a4a4 4aad aad1a aad1o aad1r aad5sap aaf5a 4aag
aag1a aag3e aag3o aag5r aags4 aag3sa aag5so aag3sp aai3l aak1a aak3e2 aak1o
aak5r aak3sp aal5a2 aal1e aal5f4o aalfo5l aal1i aal5k aal5m aal1o2 aal3sl
aal5so aal5spe aal5ste aal1u aam1a aam3o aam4sta aam4ste aan1a 5aandee
aand4r aan1e2 aan5g aan5i 3aanj aan5k4 3aann aan3o aan3sp aans4po aant4
3aanta 3aanv aap1a aap3i aap3o2 aap3r aar3a aar4d5as aar3e4 aar1i 4aarn
aar1o2 aar5spel aar4t5on aarts5l aar3u aas3e aas3i 4aast aas5tr aat3a aat5e
aat3h aat3i aat1o aat5r abak4s5 aba4l abat4s ab5eun ab3ijz a2bon aboot4j
abot4j 2abr ab3ru 4ac. a3cal a3car 4ace ace3st 4ach. a3cha 2a1che 4a1chi
ach3l a1cho a3chr 4achs ach5tec a1chu achuut5 4ack ac3kl 2acl 2a3co 2acr
ac5res 4acta 4acu 4ad. a5da. ad3ac ada2d ada4l ada2r3 adas5 2add a5de. ad3ei
ade5re a5des a3det a5deta ad3e4te 2adh 4ad4i adi3al adi4oc adi4od 4adk 2adl
4ado. a3doo 2adp ad3rei a3d4ri ad3rol 2ads ad5se ad3so ad1s4t ad5sta ad3ui
ad3w 2ady 4ae aege4 ae5k4 a3e2p ae3r ae2s3 ae4s5t a3eu a2ë a4ër 4afa af3aa
a2f3ac af4as af4at afd4i afd2r af5d4w 4afe afee4 4afi af3l 4afo a5fo. a2foe
afon4d af3op af5org af1r af3s4 afs2c af5se 3afsl 3afsp aft4a af5tr af3ui
2afy 4ag. ag1a2d ag3af ag3a2m ag3ar ag3di a5ge. agee5t 4a5gen. ager4s ag3ex
a4gil ag3ind a4g3ins agi5ot 4ag1l ag3of a4g3or ag4o3v a2gr ag4ra ag5rap
ag3ru ag3sl ag4sle ag5slu ags2p ag3spe ag3spi ag1st ag3sta ag5str 2agt agu5a
a2g3ui ag3u4r a2g3uu 2ah 4a1ha 4a5he ahe5ri a1hi ah3l a3ho ah5r ah5t2 a3hu
a3hy ai5a2 ai4dr ai1e a1ij ai5k ail3m ai2lo a2in aio4 ai3ov ai3s4 ai5sc
ai4s5l ai5sn ai1so ai1st ai5tj ai3tr aiu4 aïn4 aïns5 aïs3o4 2a1j ajaars5
aka2 ak3af ak3ag a4k3ar a4k3ed ak3emi ake2t ak3id ak3ink ak5is 1akko 4a2k3l
a2k3n ak5ne ak4ni a3kof ak3on ak3o2p a2kr ak5ru 2aks ak4so ak5spe ak1st
ak5to ak5t4w a2k3u4 ak1w ak3wi a1la a4l3ach al3adr a3l4ag a3lal a5lapr
al3art 4ald a1le a5le. al3eff 2aleg a2l3el ale5ro ale5ste ale4tj a3lè al4fen
alf3l al5fon alfu4 al2gl a3lie al3int alk5ei al5kle alk3s al4kui al5le
al4mac al5me a1lo a4l3ol alo2n al3ou a4l3o4v 2alp al3s4ag al3san al3scr
als5j al2sl als5li als5m al4sn al4s3oo al4stem al5sten als5tou altaar5
al3tha al4t3ro alt4st a1lu a2lui al3uit al3u4r alu2s5 4am. a4m3ac am3adr
ama4f 4amag am3art 5ambt ament4j ame4ran ame5tj a2meu am4i 4amm am3oli
a2m3o4v 3ampè am2pl am4ple am4sm am4s3o am4spr ams5te. a2m3ui a3nad an3alg
an4a3n an3arc 2anc 4anda anda4d and5ank an4d3e4d an4dex 2andj an4dom an5d4ri
and5roo ands5lo an4d3ul a4nem a3nen anen3i 4aner an3est ane3us 4ang. an4gan
anga5p ange5st ang5le an2gr ang5sna angs4te aniet3 anij4 3anima an5ion
a4n5isl ani5t 4aniv 4ank. an4kaa anka4n an4k3as an2k3j an4klu ank3of an2k3r
a1no an3och a4n3oor an3ork ano3s ano3t4 a4n3ou ano5v 4ans an3san ans3cr
an4seg an4serv an4sid an2so4 ans5or ans3pi ans5pir an1st an4s5te. an5stru
an4tac ante4n an3th 2anti ant5sl ant3w 4a1nu a5nuf an3ui an3ur an3uu anze5s
2a1o ao4g ao2l a4om a2op2 aor5t a3os aos3p aos5t 4ap. a1pa a4pak a4pas
ap3as. ap3ass a1pe ap5eten 4a1pi apij4t5j ap3ijz ap1j 2apl ap3le ap3li ap3lo
a1plu apon5 ap3oo apo3p apo5sta ap3o4v 1appa 4appen 4apr ap3ra a3pre a4prem
a5p4ris ap3ru ap2sa ap4si ap2s3l ap3sn ap4ste. 2apt ap3tj 2apu a2q 4ar. a1ra
araat5j a4r3app ara3s4 ar2da ard3ac ard3ak ardo4 ar4d3om ar4d3op ar4d3ov
ar2d1r ar4dra ard3re ar4du ard3w a1re 5a2rea a3reg a3rem ar4en are4no are3sp
a3rev ar3gh ar2gl a1ri arie4tj arij3s ar3ins ark2 ark3ac ar3k4l ar4map arm3u
a1ro a2r3ob ar3oge a3rok aro4ko ar3oog a2r1o2p a3rot arpi4 ar2s ar5sch
ar3scr ars2e ar5see ar3si ars3l ar4sla ars5m ar3sni ar4so ar4sp ar5spo
ars3ta ars5tal ar4s5tek ar4str ar4su art4aa ar4t3ak ar4tan art5ank ar4tap
ar3tar 4arte ar4tei ar2th ar5tij 4ar4tj art5jesv 4arto ar5tof art5o4ge
art5oog ar4t3o4v ar2t3r ar4tro art5ru art4sl art5ste a3ru ar3ui 4arw arwe3s
a1ry 4asa as3ad as4ag as3ak as1ap a2sc as5ce 2ase a4sec a4s3eg aser5a ase5tj
aseve4 as5ha asis1 a4sj as5ja as3ji as3k as5ka as5ki as3l as4lu as3m as5mi
as3n as4ne as4ni 4aso as3ob aso2l aso4r as1p as3pl a4s5q as5sa 4assm 3assu
a2st 4as3ta a4sta. as5tag as4tas as4tat as3te a3stek a3stem as5ten as3tè
asting5sp as1to as3tob ast3op 4astr ast5rem as5tro. as4tu a1t ataart5j at1ac
at3ade at3af. at3ank ata3s 2atek a5tell ate2n ate3no aten4t5r ater5ad
ater5sl at4eu 2atg at3hu ati5ni a2t3j at4je atjes5 at5jesb at5jesh at5jesm
at5jesp 2atm 2atn a2too at3oog atos5f ato3st at3rac at3rei at3rib at4roe
at5ru at4s3a2 at4s3ec atsi4 at4s3id at2s3l at4slo ats5m ats3n at4sne ats3pr
at2st at4staa at4s5tak at4ste. at5sten at5stij ats5tol ats5top. ats5trek
at4t3u4 a2t3ui at3w aua4 au3ch au3co au5de aud4j 1aug au3na aun3t aup2 aur4
au5re aure3u 4aus au3so au4s5p au3sto au3t4 4aut. 1auto auto3p 2auts3 auw3a
4auz a4ü avast4 ave3c avee4 ave4n3i aven5sp aver3a ave3re ave3r4u 4avi a2vo
1a4von a5voo a5vor 4avy 2a1w axis4 ay2a 4azif ä3h ämme3 ä3r 1b 4b. 3ba
baar5ste baar5tj ba4da bad3ar ba4d3r bad3s ba3g4h ba3gl 5b2ak ba4k3o4 bak4sp
ba3lan ba4lar bal3dw bale4 bal3ev ba3lië bal4kl ba3lo bals4 bal3sf ba4me
ba5n2a ban4k3a ban4kl ban4k3o ban4kr bank3w ba3sa ba4st ba2tr ba3tro 4bb
bbe4l5ag bbe4l5ee bbe2n bben3a 4b1c 4b1d4 b5de bdi5a 3b4e be1a be3as be2au
be3ch be5dwe be5dwi be5dwo bee4 beet1 be5g beie4 bei3s bei5tj be5ki be3k4l
be1kw be3lar be5l4as bel5dr be3le be4l3ec be4lex bel5f be3li be4l5int bel3k
bel4o be3lo5v bel3sc bel3sp belt4 bemen4s be3nep be5n4o be5ot be1ra bere5s4
ber4g5af ber4g5et ber4gl ber4gr ber4i be1r4o bero5v be3ru be3ry be1s4 bes5ac
be4sh be4sje be3so be5sp bes5s bes5te. bes5ten. be5stie bet2 be3t4h be5ton
bet5ren be3tw be5twi be3und beur4s 4b3f 2b1g 4b3h 3b2i bid3s bi2du bie4li
bi4en bie4t3j bij5d bij3f bij3g4 bij5k4 bij1p bij1s2 bik4a 5bil bi3lo bil3s2
bin4dr bin4st bin4t3j bi5ob bi3ok bi5om bi3oso bi5ow bir3 bi4st bis5troo
bi1tr bit4se bit4s3p 4b1j 4b1k 3b4l blad5ij 2b5lap b5led bles3 ble5spe
ble2t3 b5lid blijs4 blij5ste bli2k 4b5loi blok5l bloot5j blu2s 2b1m 4b1n b4o
bo4d3ec body3 boe4g3a boe4kn boe4ko boes4 boe3st boet5st bo3f4l bo2k bok3an
bokje5 bok4st bolk4 bo2m3a4 bo2m3o bo5na bond2 bond4s5 3bone bo3no bon4t3j
bon4t5o4 boot3j boots5te. bo3p2 bor4sta borst5o bor4st5r bo4s bos3a bo5sco
bo5si bo5so bos5p bos5to bot3j bo4to bot3r bot4sp bot4st bo2tu bou5ta bouw5s
bo3v bove4 4b1p 3br4 braad5s bran4da bra5str brei5s4 brie4t brie5tje. bri4l
bro2n bron3o4 bru2l 4b1s4 b2s5a b5sc b3si bsi3d bs5je b2s5la b2s5m bs5s
b4stij 4bt4 b3ta b1tr bts5 3b4u buit4j bul4k bu4lu bune5t b5urb bu5ri bus5c
bus3o but4a but3j bu2to but4s buts5te buur4tj 4bv 2b3w by3 4bz 4c. 1ca 3ca.
ca3b ca1ch 5cada ca3do ca3dr cae3 ca3g2 cal4l3 ca3lo came5r ca3na cant4
ca2of ca1pr ca4pra ca5pri ca3ra car4u ca5se ca3s2p cas3t cas5tr ca3ta cate4n
ca3t4h cau3 cau4st ca3v 2cb 4c1c cca3 cces5 c4d c5do 1ce 3ced cee4 3ceel
3cel cel3d celes5 ce5li cel5k ce4l3o 2ce3n4a 2cene ce3no 5cent cen4t3j ceo4
ce3ra cer2n ce5ro cer4t3r ce2s ce3s2a ce5sc ce3s2h ce3sta ce3s4ti cesu5r
ce3ta ce4t3j ceto4 cet3og cet3oo 1cé c3g 4ch. 3chaï 5chao 3chas 1chau 5chauf
2chc 1chef 5chef. 5chefs 5chemi 5cheq che5ri che3ru 5ches che3us 1ché 5chir
4chn 2chp 5chromo 4cht 4chw 1chy 3ci ci5ab ci3am cie3k cier4s5 ci1eu 5cij
5cil ci5le cil3m 4cind ci3o ci5om 5cir ci3t2 ci5ta c3j c2k3a c4k3ed ck3ef
cke5re c5k4et ck3id c2k3l ck4le c2k3n c2k3o4 c4k3r ck5se ck3so ck5st c3ky
1c4l cla2n cle3u 5clu 2c1n 1co co3ad co3d co4i coin5 co3k4 co3la 5com 5cond
con1g 2co1no 5cons 3con5t4 2coo 2co1p2 3copa 4copi cor4dr co4rel co5ri cor2o
5corr cors4 co3ru co5sc co5se co5sp co3th co3tr 5coun 2cout co5v c3p4 1c4r2
3cras cre5d 2crip 3cris cro5f cro5k croo3 cro5v crus5 c3so c3sp c3ste 2c1t
ct3act ct3ad ct5c ctee5t cte2n3 c2t1h c2t3j c4t3of c3tol c2t1on ct4or ct3rap
c4t3re ct3sl ct3sp 1c2u cu5d4 cu3en cu3és cui5s cui2t cuit5e cu3k4 cula5p
cu3ra 5cur3s cus3o c3w 1cy 1ç ça4o 4d. 1da 3da. 3daag d4aal d3aap daar5e
5daat 4dabo 2d3acc da4ce da5den 4dadr 3dae 2d1af 3dag da2g3a4 da3ge da4g3ed
da4g3e4t da4g3on da4g3r dag4s3t da2gu 3dai da3ï da3ke da4ker 2dakk da4k1r
4dala d3alar d3alc da3le 4dalf da3li 2dalm da2l3u d4am dam4a da5mac d3a4mat
d2a5me4 dames3 dam4pl 2da2na dan3as dank3l danoot5 dan4si dan4sm dan4s3p
dan4st dans5ta 4d3antw 2d1ap 4d3a2pe 5dapu da2r3a d3arb 3dare 3dari dar4mo
darm5on 3daro dar3s dar5st 3das3 5dasa da3stu 3d4at da3ta dat5j 4d5atl
4d5atm da2t3r 5daue 4d1aut 3dauw 2db dbei5 dbou4w5i 2d5c 4d3d4 ddags4
ddag5sp ddel5ev dde2n dden5a ddera4 dder5al ddere4 dder5ee dder5ep dder3o
ddi3a d5dles d5do ddo3p 1de 3de. de2al de1ch d4e5den 5dedir de4dit dee4g3
dee4l deel3i 4d3een dee4r 4d3eff de3g 4d5eg. 4d5egg 2d5egy 2dei d3eie d3eig
d3eil d1eis d3eiw 5dek de3ke dek3lu dek3w del4aa del5da del5dr del5eek
4d3e4lek 4delem de4lev 4d3e4lit del3k del2s del4s3e dels3i del4so 4d3e4mai
2demh 5demi dem5ond d2en. den4ac den5ate den3ei den3e4p den3ev 4d3engt
den4k5of de4noc den3o4r den3sh den5str de3nu 5denvl de4o de5ofo de5ol deo4li
deo3v de3rab de4r3ad der3a4g de3rak de3ram de3ran de3rap de3ras de4r5as.
de4r5ass der2e der5ede der5egd de4r3ei de4r3em de5re4n de4rep de4ret de5rij
de4r3im der3k4 der3on dero4r 4d3eros der4s3a der4s5om der5ste der5sto
der5stra der5th 4d3erts der5tw de2r3u de3rup de2s de3sav des3m des3n des3p
de3spe de5spel de4spl des5sm de3st des5tak de5stal de4s3te de4sti de5stic
des5top de3t4 4d3e4tap de5tw deu4r3o4 de3us. deu4tj deve4 2dex 4d1exa 4dexp
3dè 2d1f 2d3g d4gaf dge3la dge2t dgeto4 dget5on dget5ov dge4tr dg4l 2d1h
d5he dheer4 3d4hi. 1di di2a di5ae di4ak di4ano dia3s4 di4atr 5dich di4do
die2f die4r3o di3esr die3st die2t diet3r di1eu 3dig di2ga dig5aa diges5
dijk3r di3jo 2d3ijz di2k3o4 5dil 2d3imp di5n2a 2d3ind 2dinf 3d4ing. 4d5ingel
4d3inj 4d3inko 2d5inr 2d3ins 4d3int dintel5 2d3inv 2d3inw 2d3inz di2o
di5ofon di4ol di4one di4oni dio1s dio5sc 2d3i2ro 2d3irr 3di4s dis5ag di5se
di5si dis4kr dis5p dis1t dis5tr di3th dit3j dit3r 5div 2d1j 2d3k2 4d3l d5le.
dli4n dlot4s 2d1m 2d3n2 d5ne dni3s 1do 3do. do3a 2dobj 4d3obs 3d4oe 5doe.
doe5d 4doef d5oefe 5doek 5doen 5doet 4d5oev 3doi d4ole 2do2li d4olin dolk5s
5dol5s 3d4om. 5domi do4m3o4 d3omr dom4sn 5domu d3omv 4domz 5don. d4ona 5done
do5ni 5d4onn 5do3n4o do3nu do5ny 5donz 2dop do3pa d3opb d3opd do3pee 5dopj
4d1opl 3dopo d3ops d3opz 4d5org do4rië d3ork dors5m do3sp do3sta dot3j 5dou
2dov dover5s 3dovl 3dovo 2d3p dpren4 1dr4 3dra 5dra. d3raam d3raap d4rac
d5race 5drach d3rad. d3rada 5draf 5d4rag d4rama d3rame 4d3rand 4drap 4dras
4d3raz 2dre 4d1rec d5reco d1red d2ree 4d3reek 4drend d4ress 4dret 3d2rev
5dreve d3ric dries4 5d2rif dri5ga d3rijd d3rijk d3rijm d3rijs 5d4rin 3dris
4d3rit 4d3roei d3roer 5d2rog 4d3rok d3roma d3rond 3droog 4droos 5drop 2drou
2d3ro5v 2droz drug4s d3ruim d3ruit 5d4ru4k 4d3rus 2ds d2s1a2 d4saa dsa4b
d3sal ds4ate ds2ch d5schi dse2 ds3eco d4s3ed d4s5ee d4sef d4sei ds3eis
ds3elf dse4li d5sen d4s3es d4set d2sh ds3ho d2s1i2 d4s5id dsig5a ds2im
ds4ing ds5is d4s3j ds4jo ds5jon ds4l d1sla ds5las ds5lic d4s5lie ds5lim
d3slin d2sm ds4mak d3smij ds5mo ds3n ds4ne ds5neu d3snu ds1o4 ds3ob ds3om
d4son ds2oo ds3op d4spa d5span ds5pati d5spec d5s4pel d4s3pet d1spi d4s3pl
d5spoe d5spok d5spor ds5s dst4 d1sta d5staat d4stab ds3tak d4s3tal ds4tan
d3s4tat d5stav d3ste ds4te. d5stee d4stek ds4ter d4sterr d4stev ds3th d3s4ti
d4stit d1sto ds5tram ds5trekk ds5ty d2su4 ds3ure ds3uu d1sy 2dt d1ta
dtaart5j d1th d2tj d1to d1tr d1tu 1du 2duca 5due du3en du3et 5duid 5duif
5duik d3uil 2duit 4duit. d3uitd 5duite 4duitg d3uitv 5duiv du4n dun5i du2o
du4ol 3durf 3durv 5du1s dut3j du5wen 2dv dvaat5 dvee3 dve5na dvies5 2dw
d3wac d3was d3wat d1we 3d2wei d3wek d3wet d3wez d1wi 4d1wo d3wor d3wr 1dy
4d3yo dy4sp dy2s4t 2dz 4e. 4ea e3aa e1ab ea3bo e3ac ea4ca eac5t e1ad ea3da
e5adem ea3do ead3s2 ead5sh e1af e1ag e3ai ea4k3o4 e1al ea3la e3ali e4als
ea5mi e3an e4an. eang3 ean4s e5ap ea3pr e3aq e1ar ear2c e1as e2asc ea5s4e
ease5t ea3so e1at e4at. eat3s eau3s4t e1av e3bo ebots5te. e5br 3ecd e3ce
e1che e1chi echt5ec echts5o e3chu 4eck ec5le 4ecor 4ect ec3ta ec4taa 3ecz
e1d ed4ag e3dam e3d4an e4d4as ede3a ed3ei. ede5le edem4 ede5nac ede5o ed4er
e4d5erns ede5rog edi3al edi3am e5die 4edir edoe5tj e3d4oo ed3opv edors5te
ed3ov e3d2r ed3rod ed3rol ed1s ed5se ed2sl ed4so ed5sp ed3su ed3uit e4d2w
e5dwan e4e eea4 ee5b ee5ca ee5che ee2d3a eed4ac eed5as ee5de ee5do eed3ru
eed3si eed3w ee2f ee3fa eef3ac ee3fi eef3l eef3r ee4gap eeg3l ee3i ee2k
ee3ka ee5kaa eek3ak eek5all eek1e ee5ket ee3ki ee3kl ee4k3lo eek3n eek3re
ee3kri eek3ro eek5st eek3w ee2l eel3a ee3lad eel4as. eel5d4u ee3le eel4ee
ee3li ee5lij eel5k4 ee3lob eel3og eelo4ge ee3lu4 eel3ur eel3uu 4eem eema4
ee2n een3a eena4r een3e2 een5g ee3ni een5ie een5k ee5o2 ee2pa eep3an ee3pl
eepo4 ee4p3re eep3ru ee2r eer1a eer3aa ee4rad eera4l ee3ram ee3ran ee3re
ee4ree ee5rei ee4r3i ee5ric eer5k eer3og eer5oom ee3rot eer5ston eer5str
ee2s3 ee5sch ee4s5em ees5et ee3sj ees5lo ee3sn ee3s4p ees5pl ees5pot ees5ten
ee3stu ee2t eet5aa ee3tal ee3tan ee5te eet5h ee3tj eetna4 ee3to eet3og
eeto4ge eet3oo eeto4r ee3tr ee4tro eet5rok eet3sp eet5ste ee5v ee5z eën3
e5ër ef3ad efa4z efde5l ef3do ef3ei e5fer 4efi efie4t efiet5j ef3ins e3fis5
e1fl ef3li ef3loo e3flu ef3om e3foo ef3op e1fr ef3rij e5fron ef3sf 4e1g
egas4 eg3as. ega5sk eg3ebb e4ge4c eg3eig egel5ei. ege4l5ov ege4net egen5of
ege4ra eger5eng ege4ro eger5on e3g4i eg3ijz egip4 egiste4 e2gl e4go. eg3org
e2gos eg3oud e5graf eg3s4 eg5sle eg5so e2g3u4r egut4 e4g3uu e1h4 e5ha eheis5
ehit4 e2i ei5a 4eid ei3do eid4sc ei1e 4eien eien5s eie5re ei3f4 ei3gl 4eign
e3ij eik4l ei3kn ei5kr eiks4 4eil. eil5ant 4eild4 eil5dr 4eile ei4lev eil5m
ei2l3o ei4n3ab ei3n4ac ein4do eind5oo ein4d3r ein5gr ein5k ei2no ein5sl ei3o
ei2sa ei5sha ei3s4la ei3slo eis4p ei3s4ta 4eit2 ei4too eit4s3 eits5c eits5n
eits5te. eit5sten eits5tr eive4 4eiz e1j2 e3je ek3aan ekaart5j ekaat4 ek3af.
e4k3a4g ek3al. ek3alt e5kam ek3ang ek4ee ek1ei e3kem e5ker. e5kers ekes3
ekes4t ekes5tr e3ket ek5eter e5kic e4kil e5kis ekla4m eklam5a ek3lev e5klim
ek5loos ek4ni e3ko e4k3ob e5kof ek3oli ek3opz e5kor ek5os. ek5oss e5kran
ek3roz eks4e eks5erv ek5set ek4str eks5tra ek5t4e ek3to eku4 ek3uit ek3ur
ek1uu ekwet5ste ek3win e1la el3aan el5aand el1ac el4ade el3adj el3adm el3adr
el3adv el1a4f el1al e3lan el5ana e3lap e5lap. e4lapp el3arb el3arc el3arm
el3art e4l3as. el3asi e4l3asp e4l3ass el1au e4laut e3laz el5azi el4dec el4dr
el4du e1le e3le. el3eeu el5eff e5leid el5eier el3eig el3ei5s e4lel 3e2lem
el3emp e5l4en e3ler ele5r4a eler4s el3erv e3les eles4t e4l3eta ele4tr
e4l3etu el3exc e3lé elfi4d el1fl elf3s4 el3gu 2eli e5lie e5lig eli5kw el3imp
e4l3ind e3ling e4l5inkt el5inz 3elix el4kee elk3s el4k3u4r el4kw 4e1lo
e5loep el3oes e3lok el3ol el3oms el5ond el5ont e3loo e5lood e5loos el3ops
el5opt el5opv el3o2r el5org elot4j e5lou el3o4ve e5loz elp4o el4ps el4s5em
el4s3k el5smed el5twe 4e1lu el3uit eluks5 2ema e4mana ema3sc ema5to emees5
emens5te emer4s emes3 emie4tj e5mok em3oli em3op em3org emor5sten e4mo4v
em3sa em5sc em4sli em4sm em1st em3su em3uit emut4 en3aap e3naar e4n3aas
en1ac e5n4acc en5af e2n1ak e2nal en3al. en3als en3amb en4ame e2nan e4n3ang
en1a2p e5nari en3ars e2n3a2s enas3p e3nat ena4tel e4n3att en1av e2n3a2z
enci4 3ency. en3da en5daa end5ama 5enderti en3d4o en3dr en5drek e2n3e2c
enede4 e3nee en3eed enee5t en5eg. en5egg en3ela en3elf en3ema e4n3en5t
e2ne2p en3epo e5nere 5energ e4nerv en3eta en3ete ene4ten e3neu 4enf en5ga
en3gl en4g5le eng4r en5gri engs4 eng5se eng3sm e3nie e5nijd e2n3im e4ninga
e4n3ink e3niv e4n3i4vo en3k2a e4n3och en3off e4n3oli e2n1on e4n3oor enoot5
e2n1o2p e3nor. en3ord eno3s en3ou e2n1ov 3enq en5sce en4sei ens5ein ensek5
3ensem ens4fe en4sin en5slak en4s3on en1s2p ens5pot en5stan en5sten enst5ijv
en4stin en4stu4r en3su en4tac en5tee en5tei ente5re en4terv 3entè en1t2h
en5tom ent4r en3tre ent5rol ent4sl ents3m ent4s3p en3tw e1nu e4n1ui e2nun
en3ur en3uu 5envelo eny4 e3o eo3d eodo3 e5oe eoes3 e5off eo3fr e4o3k4 e5on
eo5ni e5oo eo3pa eo3pe eo3pl eop4la eo3p2r e5ops eor5d e5org e5ori eo3ro
eo3s4 eo5st e4ot eo5te e5o3t4h e1pa e3paa ep3aak ep3ac e4paf epa4k ep5ake
e3pal e3pap e4p3app e3par ep3asp e1pe e5pe. ep5een e5per epers5te. e1pi
3epid ep3ijs ep3ijz ep5ingr ep3ins epit4s epits5te ep1j e1pl ep3led e4p3lod
e5ploe ep3lus e1po e4p5o4ge epoort5j epoot4j 3e4pos. e3pot epou4 e1pr ep4ra
e3pri ep5rode eprot4 ep2s ep4s5ee ep4ser eps3l eps5n eps3p eps3ta eps5taa
eps5tal eps5to eps3tr eps5tro ep4tak ep2tj ep4tr ept3ra ep5tro ep3uit 4equa
e3ra. e1raa e5raad e4raak. er3aan er5aanp e4raap. e5raat e4r1ac e5rac.
e5race e5raco e3rad e5rad. er3ado er3af e3raff era4gen e1rai e4r3all er3ama
er3ana e5randa e5rane e5ra3pl er3arc e3rare e3rari e1rat4 er3a4tr er3azi
er3d2a er3d4i erd4o er3d2r erd5uit. er3d4w e1re er5eat 4erec er5editi er3een
e5reep er5eers er3eet er3ef er5eff er5eg. er3egd er5egg er5egt er3eie er3eig
er3eil er5eind ere3kl er3elk e4r3emm er3emp e3rend e5rendel ere4ne eren5eg
er5enen. e3renm e3rent er5enth e5rento eren5tw ere2o ere4og er3epi er3e2q
er3eri e3res. er3esk e3ress ere4st ere4t3j er3etn e4r3ets e4r5ex erg2l e3ri
eri5ab e5rif e5rig erig5a er3ijl er3ijs e4rijs. er3ijv e4r3ijz e5rik er5ind
e4r3ini er5inkt er3ins er3int e5rio e5ris erkeers5 er2kn er3m4i er5mo er5nu
e1ro. e3rob er3oc e4r3oed er3oef e5roep eroe5tj er3oev er3of ero2g e3rok
e1ro2l e5rol. er3oli e5roll er3om er1on e3ron. e3rone er3onv er3oog er3oor
e5roos e4r3op erop3a ero5pen e2r3or er1ov er3oxi e3roz e3rö er4plu errie5tj
er3scr er3sj er5slag er5span ers4pot er5stem er5te er3t2h er5t4i er5t4o
er3tr ert5se erts5l er3t4u er3t4w e1ru e3rub e3rug5 e2rui er3uit erui5t4j
e2run e3runs e4r3ur e3rus er5uu 3ervar 3erwt e4saf e4s3a2g e3sam e5san es3ap
es3arr e3sa3s e3scop e3s2cr es4e e5sec es5een e5sel es5ene e4s5eng es5ex
es2fe es5he e4shi e3sid e3sie es1in e4sir es5je. es5jes e3s4jo es5jon e4s3ka
es5kr e3sl es4la e5sla. e5slag es3lak es5lat es4le es5leg es2m es4mui
e5smuil. e1sn e3s4ne e1so e3sol es4oo es5oor. eso4p es3ore e1sp es5pas
es4pel espit5ste e3spl e4sprie esp5riem es4sm e3stak e3s4tal e3stap es4tar
es5tatie e4s3te. es4tea es4teel est5ei. e4steka es5tekam e3s4tem es5temo
es3ten e4sten. es5tenb es3ter estere5o es5tes es4tet e3steu es4tic e4stie
e3stot es5tra. es5trac es5trak e5stral est5rap es5trei est4sc es4tur e3sty
e3su esu4r e3sy e1ta e3ta. et3aan et3ac et3ad et3afz 3e2tag e3tak e5tak.
et4ana e5tand e2tap e4tapp e5tat e4tau e2tav e3te e5tea et3edi e5tek 4etel
e5tel. e4t5elf e5tels et5emb et5emm etens5u eten5tj ete5r4a ete3ro eters5la
eter5sm e5tes e1th et3ha et3hor et5hu e4t5i4d e5tie e4t3inc e4tiq e5tis
e4tja e1to e5toc e3toe e5toev e3tol eto4p et3ope et3opl e4t3ork eto3sf e1tr
et3rec e4t5res e3troe e5tron e5troo etros4 e4t3ru et4sl ets5lap et5slu ets3n
et4s3oo et3spe ets3pr et3spu et4ste ets5tek et5sten et5sti ets4u et5su5r
et5suu e1tu etui5tj etu4r et3we et2wi 1eua4 1euc eudi5o eu5dr eu3e eugd3r
eu3g2r eu4ler eu4li e1um e3um. e2umd eu2na eun3t 1eu1o eu2po eu4rad eu4rec
eu3ren eu4res eu4rij eur5k euro5v eur4sta eurs5taa eurs5te. eur4s5tr eur4su
eu5sch eus4p eu3spa eu4st eu5str eu3tj eu1tr e3uu 2euw eu4wa eu5win euw4str
evaar5tj eval4s evari5 eve4lo evel5op eve5n4aa 4ever eve3ra 4e1w e5wa e5we
ewen4s ewens5te. ewest5r ew2h e5wi ewo3v 4ex. 2ex3aa ex3af 4exco 3exeg 3exem
4exi ex3in ex5op 1exp e3y4o eys4 ey3st e5za e3zee 4e3zen ezers5 e3zo ezz4
é3a é1d édee4 édi3 é1g égee5 é3h é3j é3n é3p é3r é1t è1 4èc è2l è2s è5t èta5
ê1 ê2p ê3per ê5t 3ë 4ë. ë2b ë3c ë3d ëe2 ëen3 ë3j ë1l 5ën ënce3 ën4e ëns2
ën5sc ënt2 ën5th ën5tw ë3p ë1ra ë1re ë1ri ë1ro ëro1g2 ëro3s ë2s ë3si ës3t
ë1t ët4s ëts3te ëve5 ëven4 4ëzu 4f. 1fa f3aanb f4aat 3fab fa2bo f3acc face4
f1ach 2fad 2f1af fa3g fal3s fa3m f3ang fant2 fan4t3j fant4s5 2f3a2p f4arm
3fa5se fa2to fa3v 4fb fbe5dw f1c 4fd f3da fda4g f5dan fd1ar fde4k fdek3l
fde4s3 fdes5e fdes5l fde5sm fdes5t f2d3in fd3of fdors5te fd4ra f3d4ru fd5se
fd3si fd3so fd3sp f4d2w fd3wo 1fe fe2a fec4tr fede3 fe4del f3een 5fees
feest5r fel5dr fe4l3ee 3feli fe4lom fe4l3op fel3sp fe3no f4er fe3rab fe3ran
fe4r3et fe3rom fe3ron 3fes3 fe4t3j fetu5r 2f3ex 1fé 3fè 3fê 4f1f f5fe f5fi
ffs2 ff3sh ff3si f3fu f3g2 fge3 fge5r4 fge5t 4f5h 1fi fi5ac fi4al fi3am
fi3apa fi3apo fia4s 3fib fi1ch 5fie 5fig f3ijs 2f1ijz fik4st 3f2il fil4m3a
film5on fi3lo 4find 3fini f3inj 4fink 2finr fi3o fi4r fi4s fi5se f5iso f1j
fjes5 4f1k4 f3ke f2l2 4f3laa f1laf f4lam f3lei flen4st flens5te. f4les fle2t
flet3j 4flev f4lex f3lez 2flie 2flij f4lik f4lip f4lit f3lok 3f4lor flu4t3
4f1m f1n 1fo 3fob 5foc foe5d foe5ta 2f3of 5fok 2foms fo5na fond5en fonds5l
fon5eng fo1no 4font fon5te foo4 fooi5 f3oom 5foon 2fo4p fop5s4 f4or 3fo5re
fo5ri 5form for4t3j fo1ru fo3t 2f3oud 4f1ov 3fö 4f5p4 fpers5te. fpits5te.
fr4 f4raak. fraam5 5frac f3rad f2ras 5frau f1rec f3rek 5freq frie4s frie4t
friet5j f4rik f4rod 4f3rol f4rolo f3roma frus3 4f1s f2sa4 fs3ad fs3an fs3ar
f3sc f5sch f4scr fse2 f4s3ec f4s5ee f4sei f4s3eth fs4fe f2sh fs5he f2si
f3sie fs3im fs1in f5slaa f5slac f5slag fs3lap fs2m fs3ma fs4mi fs3mo fs3mu
f2s1o4 fs3ob fs3om fs4oo fs2p fs4pre fs4t fst3as f3ste fs5tec f5stell
fste4m3 f4sterr f3sti f5stif f3sto f4st3oc f4ston f3str f3stu f3sy 4ft f1ta
ft1ac fta4kl fta4p ft3art fter5sh ft3h f1to f5tond f4tont f1tr ft2s3l ft4sm
fts3n ft4so fts3p f1tu ftu4r 1fu 2fuit fu4ma fum3ac 3f2un fur4o 3fus 2fuu
4fv fva2 fval3 4f1w4 3fy1 2fz fzet5 4g. 1ga 3ga. gaar5tj g4aat 2g1ac 4g3adm
g4af. g3afd ga3fr 4g3afs 4g3afw 2g3a4h 4gal. ga3la ga4l3ap ga5ler gal3s
4gamb g4a3mi 3gan gan5d 5gane gan4s5t ga3pl 3gar. 4g3arb ga3re g1arm 3gars
2g3art gar5tj ga4s gas5c gas3i ga5sla. ga3sli ga5slo gas3o gas3p gas3tr
gas5tra gast5rol 3gat gat5j gat3s 4gaut ga5ve g1avo 2g5b 2g1c 4gd g5dac
g5dag gd3art gd3at gd5ate g3de g4d3elf g5der. gd3erv g4d3id gd3im g2din g3dr
g5dru gd3sa gd5sp g3du 1ge 3ge. ge3a gea3dr gea5na gea3q ge4ari ge5au 4g3eb.
2gebb ge3c ge3d4 gedi3a ge4dit ge5dr ge5dw 3gee4 geest5r geet3a ge3f4 2g3eff
ge5g4 gege4s 4geig 2g3eik gei4l5a 5geit geit3j ge3k4a ge3ke ge5ki ge5k4l
ge3kr gek4st gek4u ge3k4w ge3lau gel4d3a4 ge3l4e 4ge4lem gel5f gel5k 5ge3l4o
gel5si gel3sl gel3sp gel5ste ge5ma 4gemb 4g3emf ge5mo 2g3emp gems3 ge3m4u
g4en. ge3nak gen4az 3ge3ne ge4n3ed ge4nend 4g3engt 3geni gen5k ge1no ge4n4of
ge4nog gen5sfe gen5ston gen5stu genstu5r 5genw ge5om geo5pe georke5 ge5os
ge5ot ge5p4 ge1ra ger5aal ger5aap. ge4r3a4l gera4p ger5ape ger5as. ge5reg
ge3rem ge5ren. ger4i ger5ini ge1r2o ger4of ge5rol ger5slan ger4sli gers5lij
ger4sp 4g3erts ge3r4u 3ge1s4 ge3sa ge3sc ge5se ge3si 4ge3sk ge5sl ge3sn
ge3so ge5spend ge5sper ge5spo ge5stan ges5te. ges5ten. ge3str ge5sw ge3ta
get4aa ge5tam ge2th ge5t4i ge3t4j get4o ge3tr ge5tra ge5tro ge5tru ge5tsj
ge5tu ge5t4w ge3ui 5g4ev 4gex 5g4ez 1gé gédi4 3gè 4g1f gfijn5ste 4g3g4 g5ge
gge3la gge4r5on gges5ti g4g5h g5gi ggings5 g5gl 2g1h g2het ght4 gh5te g2hum
1gi gids5te gie5ra gier4s gi1eu gi2f gif5r gi3ga 5gigere 5gigste 2gij g3ijs
4gijz gi2m gi3na 4g3inb 4g3inf g5infe g5infr 5ging 2g3inh gin3o 2ginr gi4oc
gi2od gi4onet gi2or gip4st 5gir 3gis 4g1j 4g1k gl4 g5lab 3glai 1gla4s glas3e
g5lat 3g4laz 3gle. g5leer glee5t g3len 2g5lep 4g5ler g3les 3gle4t glet3j
g5lev g5lice g5lich 3glië g2lif g5lijs g2lim 3g4lio g2lob 3glof g5log 3glom
4g3lon g3loon g3lop 3g2los g5loz 3g2ly 4g1m gmaat5j 2g1n g3na gn4e gne5g
gne5m gne4t3j gnie4tj 4gnu 1go 3go. 3go2a 3gob 2goc g1och go4d3a god4s3
gods5t 4goef goe1r 2gof go3f2r g4og 4goh go2k 5gom. go2ma g3oml 4gomz
go4n3az 2g3ong go5no 2g1ont g2oo 2g3oor 3goot 2g1op go3pa g4opr g4ora 4go4re
go5re. 5g4ori gor2s gos1 go3tr gou4d5ee 2g3ov 2g5p gpes3 1gr4 3gra 5gra.
graat5j g5rak gra2m g4ram. gram3a g3ramp gra4s3 5grav 2g3rec 2g3red 5gredi
g5redu g3reek g3reel g4reep g3reis 4g3rek 2g3rem gren4s gre4s g4reu g3rev
5gria grie4t5j g5rijd g5rijk g5rijm g5ring 5g4ris grit5s 2g3riv groet5j
grof5 g3rok g3rook g3room groot5j 2grou gro5v 2g3rug g3ruim g3rup 4gs gs1a2
gsa4g gs5alar gs3alt g2sc gse4 gs3eco g4s3ed gs5een gs3ei gs3en gs5ene
gs3erv gs3et gs3ev gs5he g2s1i2 g3sie gs5is gs1j g3s4ke. gs3l gs4la gs5laag
gs5lam gs5las gs1le g3slep g4sleu gs5lie gs4lin g5sling gs4lo gs5log gs5lok
gs5lon gs4lu g4s5ma gs3n g4sna g3snij g4s1o4 g5sol g5som. gs5ons gs3op gs3p
gs5pand g3spec g3s4pel g3s4pet gs4pi g3spie g3spil g5spin. g5spinn gs5pir
gs5pol g3s4pon gs5ps gs5q gs5sc gst2a gs5taal gst5aang gs5tac g5stad g5s4tan
g4st3ap g5stat g1ste g5s4te. g5sted g5stee g3stei gs3tek g5stel g3sten
g3ster g5ster. gs5terr g5sters gs3th g5s4tic g3s4tig gs5tijg g5stof g5stop
g5stor gst3o4v g4s3tra gs5trad gs5trak gst5ram gs5trap g5strat gst5res
gs5troe gs5tron g4stru g5struc g3stu gs5ty g2s1u4 gsver3 gs5w g5sy 4gt g1ta
g2t3ap g3te gte3ro gtes4 gte3st g1to g3tr g1tu 1gu 5gu. 3gue gu4eu 2guit
gu4ni gu2s3 gut4st guts5te. 4gv g5vo 4g1w g5wa 1gy 4gyp 2gz 4h. haams5ta
haar5sl haar5sp haars5te haar5tj haats5te. h3afd haf4t3u ha3g ha5ge hal2f1
5hals hal4sto 5halz 2hamp 4han. han4dr hand5sl han3ga hang5l hang5s han4s3l
han3so han4st hap2s hap4se har4ta harte5l hart3j har4t3o4 har5tre hart5sl
hat5j ha2t3r hat3s ha3v 4have. 4hb 2hd h4e 2hea he2ar 3hech he3co 4hee.
hee3g4 hee4k heek3a heek5l hee4l3o heep4s heeps5c heers5tak hee5sto hee5tjes
he2f he4i heids5p heis4 hei5tj he2k3a he2kl hek4st heks5te. hek5sten hek3w
he3le he4l3ee he3li hel4m3a helo4 hel4p3a hel3sm he5mo he5ne hen4kr he3n4o
4he5o he4pij he2p3l he2pr he1ra her4aa he4r3ad he3r4au he4r3i herm5eng
he3ros hero5v her4p5aa 3herst hert4 herts5te he2ru he5se he2sp he2s5t
hets5te. heu5le 2h3f 4h5g h3h hi5d hie4f3 hielsges5 hie4r3 hie5ren hier5u
hie4t5o hie4tr hiet5s hij4sl hik4s5 hi3kw hil3m him4pl him4pr hin5d h3ins
hin4t3j hi2p5l 2hir2 his5p hi3tr hit4st hits5te. hit5sten h3j 2hl h3la h4lag
h3lep h3loc 2h2m h3ma h3me h4mer h1n h2na hno3 2ho. ho3a hoa3n hoboot4 ho3ch
hoe4ker hoe4s hoes5l hoe3t ho2f hof5d hof3e ho3g2 ho2ka ho5mo hon3dr hond4s
hon3g honi4 ho1no hool3e 4hoom hoort4 hoor5tr 2hoot ho3pa ho1pe ho2p3o hop3r
hop4str hor5de 5horl ho3ro hor4st hors5te. hor5sten hor4t3j ho3ru ho3sa
hot3j ho3tr ho4t3re hot4st hots5te. ho3v 2ho4w how3o 2h1p hpi4 2hr hra4b
h4re h5rea hri4 hro2k hrok3o hroot3 4hs h3sa h3sp h3st 2ht h4t1a2 ht3ac
h3tal ht3ala h5tans h3te. h4t3ec ht4eco h2t3ee h2t3ef h2t3ei ht5em h3ten
h4ten5t ht5entw hter3a hte4r5o h4t3esk h4tev ht5eve h5tevo ht3ex h2t5h
h4t3int h2t1j ht1o4 ht5oef ht5op h4t1r ht5roo ht4sap htse4 ht4ser ht2si
ht4sl ht5sla ht5slot ht3sme ht5smij ht4s3o ht3spe hts3pl ht3spr hts5taal
ht4s5tak ht4s5tek ht4sti hts5tore hts5trekk ht1u2 ht3w hu4ba 3huiz hul4der
hur4t5 hut3j huts5te. huur5s 4h1w hy4la 3hyp hypo1 4i. i1a i3aa i4ab i5abi
i4ac i3ady i3ae i5ae. i2a3f4 i2a3g2 i3agr i3ai i5ak. i3ake4 ia4kem ia3kl
ia3kr i3al. i4a3la i3ali i2am i5am. i3ami i3an ian4o ia3o i2a1p4 ia5pa i5api
ia3sc ia5se ia3so ia4s5po ia3sta i3at ia3t2h i5atri iave4 i5ble iboot4 4ic
i3ce 5i4cepa i1cha i1che ichee4t i1chi i1cho i3chr ick5l icos4 ic4t3op
ict4s5c i3dam idde4r5a ide3a i4dee. ider4sp ider4st ides4 idi3a idi5ab
i2di5o id4mak i3dok i2dr id3ran id3ru id2s1 id4s3a id4ser ids5i ids5j ids5l
id4sm ids5ma id5s4mee id4s3o ids3ta ids5tak ids5tek id4stem id4sti ids5tr
id3u4r id3uu idu3w id3w 4ie ie1a2 ie4d3ac ie3de ie4dro ied3w i1ee4 ieë2
ie3fi ie2fl ie3fle ie3fon ie4fr ie4gas ie3ge ie4g5ins i2ek iek3e4v ie4kl
iek3li ie5klu ie2kn iek5ond iek4s5n iek4sp ie2ku ie3kwa ie5lan ie5lap iel5do
iel5d4r iel4e iel5ei. iel5k iel3sc ie3ma iem3ov ien4dr ien3ij i3enn i5enne.
ien3s4m ien5sp ien4sta ien4st5o ien4str ienst5ur ieo4 i4ep ie5pen iepiet5
iep5oog iepou5 iep5rel iepro4s iep3s4 iep5st iep5tr ie4pui ie5r4ad ier3a4l
ie3ram ie3rap ier3as ie4rat ier5el. ier5els ie5ren. ie5ring ierk4 ie3r2o
ie4rof ier4sl ier5slu ie3ru ier4ui ie3sf ie2si ie4sl ie5sle ies3li ies3m
ie2s3n ie2so4 ie4s3pl ie3sta ies5te. ie5stel ies5tere ie3sto ie4taa ie5tal
iet5ant ie5ten ie3tj ie3to4 ie4t3og ie4too ie4top ie4tor ieto5re ie4t3ov
ie5troe iets5te. iet3ur iet3uu ie3twi i3ety ie2u ieu3k i1eur ieu5r4e i1eus
ieu3sp i1euz ie3v ie3z iezel5a i3és i1ét i1è i4ëg i4ëva 4if if3aa if3ad if3l
if3r if4ra if4taa if4tar if4tre iftu5r if3ui ig4a ig3aa ig5ac i5gal i4g5av
i3ge ige2s ig3esk ig3ij i4gind igi3o ig5no i3g4om ig4op igs4 ig3sk ig3sl
ig3sp ig3sto ig3un i1h i3i i5ie ii2n i5is i2j 4ij. ij5a ija4d 4ijd 4ije
ij3ef ij3ei ij3el ij5e4n3 ij1er ij3i 4ijn ij3o4 i3jou 4ijso 4ijsp 4ijst
ij5te ij4tr ij5u 4ijvo 4ijzo 4ik ik3aar i4kam i3ke ik3ef ike4ra iket3 i2kij
i3kl ik3la i4k3lo i4k3lu i2k4n i4k5na ik5o2g i3kom i2koo iko2p ik3ope ik3ord
i4kr ik3re ik3ri ik3ro ik5se ik5si ik3s4l iks3n ik3sno ik3sp ik4spa ik1st
ik5sta iks5te. ik1w ik5war i1la i3la. il4aa il5aan il3ac il4act il3ad il3af
i3lak il3al i5land il2da il4d3r ilds4 4i3le il3een ile3l i4l3erv ile4t
ilet5r ile3u il3e4ve ilevin4 i4l3e2z i3lé il5f i3li ilie5g ilie5t il3ink
ilk4l ilk3s2 illa3s 1illu il2m ilme2 il4min il4mo i1lo ilo4ge il3ond i3loo
i5loon il3oor il1or ilo4re ilo4ve il3s2h ils5j il4sti il2th i1lu 4im. i2mag
i4mago im5au imee4 im3een i4m3em im3enc im3ex 4imf i2m3of im3op im3org im5pa
im4s3oo im1st i3mu in1ac i2nau ind4aa in4dene ind3sc ind5ste 1indu in3e4de
in3edi in3eed inek4 ineo2 inet4s i5neu 1inf in2ga4 ing3aa ing3ag ing3al
3ingan ing5lo in2go in4gr ing4st 4ini. i3nie ini5on ini5sl ini5sta 4inkj
in2kn 3inkom in4kri 3inno i1no i3noc i3nod in4o2g in1on ino5pe ino3s4t in3ov
1inri 4ins. in5sch in5se in3sl in3smi in3so in1sp in5spo in5sten in5swi
in4t3ap in5te intes5 in3th 1int4r i1nu inuut3 4i1o io5a ioas5 io5b i3o1c
i3ode ioes3 io3f io3g2 i3ol i5ol. i5olen i5olus i3on ioneel4 i5ong ion4s3
ions5c i5oo i2op4 io3pa io3pr i3opt io3ra i3ori io3ru io4s i3os. ios3c
i3o5se i3o5sf io5sh io5si i5osi. io5so io5sp io5s4t i5o5su i3osy i5othek
i3oti iot3j i5otorens io3tr i2o3v i3ox i2oz i1pa i2p1ac ip3af i3pap i1pe
i4perw ipe4t3j i1pi ip1j i1pl ip3lu i1po ipo4g i1pr i2pri ip3ru i4ps ipse4
ip4si ip4sle ips5te. ip5sten i3ra ira3k i1r2e ires4 ire3st i3ré i1ri irk4s
i1ro iro3p iro5v ir2s ir4sc ir3sp ir5ste irt3r i1ru 4is i1sa i2saa i4s3ad
is3a2g is3ap i2s1ar i2s3as i4sc i5scha i5schr is5col i5scoo i5scope ise2d
i4s3ei is3ell is5eng i4s3erv ise3st iset3j is4fee is4fer i4sh is5ho isi2d
i2sij i2s3im is3ja i4sk is3ka is3ke is3l is5lag is5las is5le i4s5m i4s3n
is5ned is5nij is5no 5isol i4soo is4oor iso3s i2sot is3ott is3p is5pas is2pi
is5pl is5q is5sa is5so i2s3t is1ta i3stak ist3ap i4s5tas is4tat is5terd
is5tere is4th is1to ist5ong i3str is5tri i5stro. i3sty isu2m i5sy 4it i1ta
it3ac ita5d it3een i3ten i3ter ite5rei ites4 ite3st ite4t it3hie it1ho it1hu
it2i itie5st i4tj i1to it5oef it3oog i3t2ou i4to4v itper5st it3red it1ru
it3sje it3sli it3sop it1sp its4te it4ste. it4too i3tu it3w 4i3u2 iu4m ium3a4
ium3e ium3o iu3r i3ve iven5s ive3re i5w iwi2 iwie2 iwit3 4iz i3ze ize3t î3
ît4 1ï 2ï. ï5a ï1c ï1d ïe4n3 ïe5nen. ï2n3a ïns5m ïn3sp ïn3u ï3n4ur ï3o ï3ri
ï3ro 4ïs. ïs3a ï4sc ï5sche ïs3l ï3so ïs3t ï1t ï5z 4j. 1jaar jaar5tj ja3b
2jaf 1jag jagers5 ja3kn ja3mi jan4s3l jan4st ja3pl ja1po 1jar jare4 1jas3
jas5p 3jaw jaz4 j3b jba4l jbe4l3i j1c jda2 j2d3aa jd3an j4d3ar j2d3ee
jde4n3e jden4s jdens5p j4d3erv jdes4 jde3sp jde5st jdi3a j2do4 j3dom jd5on
jd3op j3dr j4d3re j4d1ri j4d3ro j4d3ru jd5sei jd3spo jd1st j2d3u jd3w
j3d4wan jea4 3jeba je3ch jec4ta 2j1ee jel4 je3la j1en je2na2 je3n4o 5jep
jepiet5 je3ro jers4 jer3sp je4s3 3jesa 5jesal je5sch 3jeskn jes5l jes5m
jeso2 jes5pa jes4pr 3jesr jes5tr 5jesvo 3jeswa 3jeswi je2t jet3er jeto4v
jet5st 5jeu 3jevr 2jew j3ex j2f1a j2f3ei j2f1en5 j4f3ij jf3ink jf3l j3f4lat
jf5le j2f3o4 jf3r j3f4ra j3f4ro jf2s jfs3a jf4sc jf4s3er jfs5f jfs3l jfs5m
jfs3n jfs3p jfs5pa jf3st jf4sta jfs5tak jf5stan jf4stel jf4sti jf4s5to jft2
jf5ti jf5tw j1g j3ge jger5sl j2g3l jg4s5e jg3sn jg2st jg3s4te j3h jif3 j3ig
jin3g ji5t2j j3j 2jk j3ka j4kaa jk5aard j4kar jk3arb j4kau j4kav j2kij j2k4l
j3klaa jk5lak jk5lap jk5las j4kle j5kled jk5les jk5li j3klon jk5lop jk5luc
j2kna j2k3of j4k3o4l j2k3on j2ko4p jk3opb jk3ope jk3opl j3kops j2kr j4kra
jk3raa j5kran jk3re jk3ro j4k5ru jk3slo jks3pl jk4sta jks5taak jks5taal
jks5tak jk5stan j2k3ui jk3w j3k4was j1la j3laa jl5ana j1le j2l3ef j2l3el
jl5f jl3ink j1lo j2loe j3lu j2m3af j5m4ar j3mi jm3op jm3s j2n1a4 j4naa jn5ac
j3na5g jn3ak jn2am jna5me j3n4an jn5d2r j2nef jne4n j4n3erk j4n3erv jn3gl
j4n3im j4n3ink jn3k4 j2n1o4 jn4si jn2s3l jns5lac jn3slu jns5or jn2sp jns3pl
jn1st jn4ste. jnt4 jn3tr joet3 4joi jol4e jo5lij j3om 1j4on jone2 j3op jo3pe
jo3ra jo3ru j4ou 1jour jou5re joy3 j3pa j4p3ac jp3arm j1pe j2p3em jp3ij
j1pin j3pio jp1j j1pla jp3li j1po j2p3or j4pre jp3ri jp3rok jps4 j3r jraads5
2js js1a j4sef j4s3ela j5seli j4s5em j4s3e4r j2s1i js5in js4ir js4le js3lee
js3li js5lie js4me js5mel js5met js3n j4s1o4 j5soe js3ol js3pac js3par j3spe
js3pl j4spo js3poo jspoort5j j5spor j1sta j4star j2s3te j3stee j3s4tek
j3s4tel j5s4teng js3th js4tij j5stond j4stoo js3tou jst5ran j5strok j2su
j3sy j3taal jt3aar jt1ac j1tag j3tak j3tan j3te. jt1h j3toe jt3opt j3tr
jt3ra j5tred j5tree jt3rei j5trek jt3ri j5trok jt3rot jt1s j1tu 1j4u ju3d
4jum jus3 juve5 j3v jve2n jver4s jvers5p jve3t jvie5s j1w jze4r5o 4k. 1ka
k3aanb k3aanl 5kaart kaart5jes kaats5te. kabe2 ka3bo 2k1ac kade4t5 4k3adm
ka3do k3adv 2kaf k3afd k4aff ka3fl 3k4aft ka4ga k3a4gen k3ah ka3i 2k3alb
ka3le 5kalf kalf4s5 ka3l4i kal2k kalk3a 4kalt 5kalv 3kam 4kamb kamen4
kame4re kam4pa kam4pl kam4pr ka5naa kan5d 4kang kan4sl kan4st kan4t3j kao3
5kap. ka3pe kap3l ka1po 4kappa ka3pr kap3s k3arc k4a3ro kart4 4k3arti kar3tr
ka4s kas5c 4k3asi kast3o4 ka3str kast5ra ka5stro kas3u4r kat5aal ka4t5a4le
ka4tan kati4 ka4t5io kat5j k3atl kato4 ka4t3og ka5tr kat3s 2k1aut 2kavo 2k3b
2k1c k3ca 2k5d kdi3a 1ke k4eb 2k3ec ke4di 2k3een kee4p5l kee4r keer4s
keers5to 2kef 4keff k4ei. k4eie k2eil kei3s4 kei5t ke4lap kel5da kel5dr
ke5lel 4kelem kel5f ke4l5int ke4lom ke4l3op kel3sp 5k4ema 2kemm 2kemp
ke4n3an ke4nau ken4ei. ke5nen ken5k ke2n1o kens5po kepie5t 4k3e4q ke3ram
ke4r5enk ker3kl ker4kle ker4kn ker4k3r ker4ku ker4kw ker4n3a ker4no ker3o4
ke3ros ker4sm ker5spe ker4spr ker4sta ker5ste. ker4sti 4k3erts 4kerva 4kerwt
ke2s ke3s4p ke3sta kes5ten ke3sto ke5straa k2et 5ketel ke2t3j ke3to ke2t3r
kets5te. ketting5s 4k3e2tu ket3w 3k2eu keviet5 ke4vl 4k1ex 2k3e2z 2k1f 2k3g
2k1h4 k3ho khoud5s 1ki 2ki2d 4kied kie4sp kie4s4t kie5ste kie4tj kieze4 2kië
kijk5l k3ijs 4kijv 4k1ijz ki3lo kilo5v ki3na 4kinb 4k5indel kinds5te. 4kindu
kin3en 5king kings5l 2k3inh kinie4 k3inko 4k1inr 2k1ins 2k3int 4k3inv ki3o
ki2p3l ki5se ki3s4p kit4s kits5te k1j 2k3ja k3jew k3jo 2k3ju 4k5k4 kke5nei
kker4s kkers5ten kke3st 1k2l4 5klac k3ladi kla2p1 k4las 5klas. 5klass k3last
k3lat. k3latt 3k4lav 3k4led 5kledi 5kleed k5leer. 4k5leg 5klem 4k5len k3ler.
4klera k3lers k3les 5k4le4u k5lic 4klid k3lig 2k3lij 4klijs k4lim kli4me
3k4lin k5lob 4klod 3klok 5klok. k5loka k3loke k3lood 5kloof k3lope 5klos
klots5te. 2k5loz 4kluc 4kluih 2k1m k3ma 1k2n4 4knam k4nap 3k4nar 5knec k5nem
kni2 5knie. knip1 4k5niv 3knol k3note 2knum 1ko ko4bl k4oc 2k5oct 4k1oef
5koek koe4ket koers5p koes3 koe3tj koets5te. koge4 5ko5gr 3k4ok ko5ko kol2e2
kolen3 2kolm 5kolo ko4ly ko2m3a 4komg kom5p k3omsl kom4str 4komz konge4
k4oni k3ontb kon4t3j kon4t3r koo4 2k1oog kooi5tj koot3 koot4j ko3pa 4kopb
4k3opd ko1pe ko5pen. 4kopg 3ko5pi 5kopj ko2pl 2kops 4kopz 2kord kor5do
2k1org 2k3ork kors5te. kor4ta kor4t3o4 kor4tr ko3ru 3k4o4s3 4k3os. kos4j
ko5sjere koso4 4koss kot4st kots5te. 4k1ov 4k3ox 2k3p kpi3s k4plam kpren4
1kr4 3kra k5raad kraads5 kra4b 4k5rad k5rand 2k1rea 2k3rec 4k3rede k4ree4
k5reep kreet3 k3ref k2reg 2k3rel 2k1ric k3rijk k3rijp krij4t krijt5j k4rit
k5ritm kroet5j 2krol k4ron kron3t 5kroon krop3a kro4to 2krou k3ro5v 3k4ru
k5rub 5kruis kru4l krul5a 2ks k3sal ks3alm ks3an ks3ap ks1ar ks3as ks2e2
k5sec ks3ed ks5ei. ks3ep k4serv ks3et kse3v ksges5t k4si k5sil ks1in k5sis
k5sit ks1j k1sla ks3lab k4slan ks3le ks3li k4smo ks3na ks3no ks3nu kso4
ks3om k5song k2s3pa ks5pand k4spar k1spe k3spi ks3poo k5spor ks3pot ks3pru
k3spu ks5s ks4t k1sta k5staan k5staat k1ste ks5tec k4st3ed k3sten ks5tent
kste4r kster5a k4sterr ks3th k3sti k3sto ks5ton k5stoo k4stop k5stot ks5trek
ks3tri k3stue kst5uit k1sy 4kt k1ta kt3aan k3taar ktaat5 kt3ac kt3art k3te
kte2c kt3eco k4tex kt1h k5tij kt3im kt3in k5tit kt3j k1to kt3om kto4p kt4or
kt5ord kt5org kt5ori kt3o4v k1tr kt3res k5troll ktro3s k3tu 1ku ku5be kui2f
2kuit ku5k ku5me 3k4u2n 4k5uni 5kuns ku2r ku3ra ku3re kur3s 3ku2s kut3 2kû
2kv k3ve kven4t3 5k4waal 2k3wac k2wad k1wag 5k2wal 5k2wam 3k4war k5ware
4kwat k3weer 2kweg k1wei 5kwel kwen4st kwens5te. 4k1wer 5k2wes1 kwes5tr
5kwets k2wie k3wijz k4wik 2kwil 2kwin k3wind 4k1wo ky3 2kz 4l. 2laan 4laand
l3aanh laa5re laar5tj laat5sta l3abon 2lac la4ca 5lach. la4cha 5lache
lach5te lacht4s l4aci la2d5a la4det 2ladj 4ladm la2d3o 4la2dr lad5s la2du
4ladv 3lae3 2laf la2fa la3fl lafo2 4l3afs la2g3a la4gent la2go lag3r lags4
lag5sa la2k3a la4ki la3kr 2lal 3lald lal4o lam4p3j lam4p5l lam4po4 lam4s3p
l4an 4la2na lan3ac 3land lan4da land5aa lan4d5oo lan4d3r lands5te. la4n3ec
lanel5 5lange. lang5l lang5sp lang5sta lan4k3a lan4k3l lank3w 4lann la4nor
lan2s lans3l lan4st lan4t3j lap3ac la3pi lap3l lap3o4 la5pre la2p3u la3q
lar3da 2larm 4larm. lar5st las3a4 lase4 la2si las3to 5lastt la3te la4t3he
lat5j la4t3ro 4lats4 lat3sl 2lau 5lauf lau4st l2auw la3v lava3 la4vo 5law
l4az 4lazi la4zij 2lb4 lber4t lbert5j lboot4 2l1c lce4l5 4ld ldaat5 l2d3ac
ldak4 ld3alf l4da4r ld3arc ld3ari ld3art l2dau ld3eco ldeks5 l4d3e4z ldi3a
ld5oef ld3oli l2d3om l2d3on ld3oog l4do4p ld3opi ld3ord ld1ov l3dr l5drade
ld3ram ld5rang ld3rat ld1re l5dree ld3rij ld3roe ld3rol ld3rom ld3rui ld3sa
ld3sl ld3sma ld5sp ld5ste l3du ld3uit ld3uu ld1w le2a le4ane le3at leba4l
lecht5st lee4 leeg3 leege4 leeg5i 4leekh lee5l leem3 3leen 4leep leep3o
lees5e lees5l lees5po 2leeu 2leff lega5s leg3ec leg3l le4go le5go. leg5s
3leidi 4leier 4leig lei5tj leit5s le4ko4 4leks lek5str 5leld le2le 5leli
l3elp le4n3a4d len3a4k 3lene le4n3e4m len5kw le2no len3op len3sf len3sm
4l3en5th le5o 4lep. 3le1ra le4r3a4k le5rei le4r3e4v ler5g4 le3r4o le4ron
ler4sl ler5spo 4l3erts le2s le4sa le3sc les5et le3s4h les3m le4sp le3spe
4l3essa les3t les4ta les5taa le5s4tel le3str le4s3u le4t4h le3tha let4i
le5tin le4top le2t3r le3t4re let4st lets5te. le2t3u leu3ko leum3a leur4o
leus4 leu5ste 5leuz leven4s levink5j 4lexc 4lexp l2fac l3f4ag lfa3s l2fau
lfe4n l4f3end lf3ene l2fe2z lf3li l3f4lo lf3lu l4fo l5foe lf3o4l lf1op
lf5ord lf5org l5fou l1fra l3fru lfs5ei lf4sl lfs3le lf2s3m lf4so lft4 lf5ta
lf5tw lf3uu 2l1g l5gaar l4gap lge4n5a l3gla l3g4oe l3gog l3goo lg3s4 lgse5
4l1h 1li li3ag li3am licht5st 3lid 5lid. 5lidm lid3s4 lie4g3a lie4gr lie3ka
lie4sp lie3s4t lie4to li3eu 3liè 3lift l4ig li3go lijk3a lij4m3a 4lijmv
5lijn 4lijp 3lij2s lijst5a 4lijt 4l3ijz li5kr lik5sp li4kw li3kwi lim4a
li3mi 2limp lim4p3j lin4da 4linf 4l3inh li5ni lin4k3a 3linn l3inna 2linr
2l3ins lin4t3j l3inv 4linz li3ob li5om li5o5s4 li3ot li2pa li3pi li2p3l
li5see 2liso l5isw li1t2h lit3r lit4sa lit4sl lit4st lits5te. lit5sten 2lix
4l1j2 lk3af l4k3ank lk3arm lk3art l3ke l4k3ei l4k3em lken5e lken4s l4k3ep
l3ki lking4 lk3laa lk3lag l5klas l4k3lev l5klim l3ko l5koe lk3ont lkooi5
lk3opb l5kor l5kou l5kra l2kre lk3rep lk3res lk3rij l2k3ro lk2s lk4se lk4so
lk3son lks3oo lks5taa lk3ste lks5tel lks5tr l4k3uu l3kw lk3wi l3ky 2l1l l5la
lla3d lla3g4 lla5tr ll3eig lle3k ll4el lleo4 ller5on lle3s4m lle5th llevie5
l3l4i l3lo llo5f l5lon ll3sh 2lm l3maa lmaat5 lm3a4ca lm3af lma5ï l3mak
lm3arc lm3art lma3s2 lm3au l3me l4med lm3edi l4m3ep lme2s lme5te l3mi l3mo
l5mog lm3oli lm3or lmro4z lm5sc lm3sh lm3su 2l3n lni4s lo3a 2lobj lo4boo
loe4d5a loed3r 4loeg loe4gr loen4st loens5te. 4loes l3oeu 5loev lo4faa
lof5d2 lof4s4 log4 log5l lo3go 5logr log2s3 lo4k3ar lo2k3o2 lo4kr lo2ku
2lo2l lo3la l3oml lom4p3j lom4p3l l3omt l3omv 4lomz 3lon. 4lond 5long
lon4gaa lon4g3o lon4gr lon3o 2lont lon4t3j 3look loo5pi 3loosh loot3e lo3pa
4lopb l3opd lo1pe 2l3oph 2l3opl lop4la 2lopn lo3p2r 4lopt 4l3opv 4l3opw 2lor
3l4or. lo3re 4l1org lo3ri l4o1r2o3 3l4ors lo3ru lo3spe lost4 los5to lo4s5tr
lo5s2u lo2ta lot3a4l lo4tet lo2t3h lot3j lo4tof lot3r lou3s lo3v 2love 3lo5z
4lp l1pa l3paa lp3aan lp3a4g lp3am l3par l3pas l1pe lpe2n l2pex l3pi l5ping
lp3ins lp3j l1pl l3p4la l4plam l1po lp3of l3pom lp3on lp3ope l3pos l3pot
l1pr lp3ram 4l3r lraads5 lrus5 4ls l4saa ls1a2d ls3a2g l1sam ls3an l3sap
ls3as l2sat ls4cor ls4cu ls3eco l4s3e2d l4sef l5sen l4s3e2p lsge4st l3s2hi
l3si l4s3im l4sin ls3inj ls3ink ls3int ls4j ls5ja l3s4kel l3s2ki l1sl l3sla
l2s4le ls5led ls5lee ls5leg ls5len l2s3li ls4lin l3slo ls4maak ls4med ls4mee
l3smid ls3na l3sne l3sno ls3nor l3soc ls3of l3sol ls3op ls3o4r ls1ov l1sp
l2spa ls3pac l3span ls3par ls4pe l3spi ls3pli l3spoo l4s5poot l3spor l2spr
ls3pra l1st l3sta l4staf l4stak ls5tak. l3ste l4stek l4stev ls4ti l3sto
l5straa ls5trak l5strat l3stu ls5ty l2su l3sur ls3us l3sy 4l1t lt4aa lt1ac
l4tam l5tame l5t4an lt4han l4t3hi l2t3ho l3thu lto4l lt3oli l2t3o4v l3tr
ltra3s lt3rug lt3sl lt3sp lts5te. l3tu lu4b1 lub5e lub5l lu1en 3lui. 5luia
5luid luids3 5luie. 2luit luk2s luks3t lu3na 3lunc 2l3u2ni lu3sta lu3ta
lut3j lut4st luts5te. lu3wi lven5s lvera4 l1w 1ly ly5i ly3st 4lz lzooi5 4m.
1ma maas3 maat5st m3act 2m3adv ma5esto m3afl ma3fr 2m3afs 4m3afw m4ag ma3gl
ma5go ma3gr maï4 ma5ka ma5ke 5ma3k4r ma3kw ma3l4a ma5lac ma4l5ent mal5st
5m4an. man3ac m3anal man5da man5do mand4s 5m4ann ma5no 5man2s man4se mans5ee
man4so mans3p man4s3t mans5ta man4th mant4r ma5pa ma3pr ma3q m4a5ri mariet5
5m4ark mar3sh mar4s5t mar5ti ma1so ma3s4po 5mass ma4ste ma3str ma5ta 5mater
mat5j ma4tom ma3tr mat4st mats5te. ma3v 4mb m5bl mboot4j mbo5st mb4r 2m1c
2m1d m5da mdi3a mdis5 m3do mdo3p m3dr m3dw 1me me1c me5de 5media 5mediu
mee5g mee3k4r mee5las mee3lo mee5re mee5ri 5mees meest5al mee5stov mee5str
m5eg. me3g2a mega5s m5egd m5egg m5egt me4i mei2n mei5tj m2el me4l4as mel5as.
mel5dr mel4ko mel4kr 5melo mel3s4m me4mi 3men m4en. me3na men4as meng5ra
men5k me5nor 4menq men4s5uu men4t3j ment3w me5nu me3p2j 2m3e2q me1ra
me4r5aak me4r3a4k me4r4am mer5ante me4rap me3rau me4rav mer3ei 5merk mer4kl
mer4kn mer4kw mer5oc me5rong me3roo 4m3eros me3rot mer4si mer4sl mers5m
mers5ta me2ru4 m4es me3s4h me4s4l mes5li me5slo mes3m me3so me4sp mes3pa
me5spe me5spot me5stel mesto4 mest5ov me3stu me5ta5n me3t4h 3meti me5tr
mets5te. meve4 m3e4ven 2mex 3mé 3mè 3mê 2m1f mfa3t mf4l mf3li mf5lie m5fo
2m5g mger4 2m1h 1mi 3mid 4mid. 5midd mie5kl mie3st 4m3ijs 4m3ijz mi3kn 5mili
mi3lo mimie4 m3imp mi5nar 2minf 5ming 4minh 2m5inr 2m3ins mi5nu 4m3inw m2is
mis5f mi2s3i mi3s4la mi4st mi5stra mis5tro mi3t4a mi1tr mit4st mits5te.
mit5sten 2m1j 2m3k2 mkaart5j 2m3l 2m1m 2m1n m5na 1mo 5mo. mo3a 5moda 5mode
moed4s 2moef 5moei moers5t moe2s moes3p moes4te mog2 5moge mogen4s mo3gl
4mok 5mole 2moli mo4lie mol4m3a 4molt 3mom 4m3omv mond3r mo5no 5mons mon4so
mon5ta 3mooi 2mop mo3pa m1ope m4opp mop4s mo3ra mo3r4e mo3ro mor4sp mor4st
mors5te. 5mos mo5sc mo4s5l mo3sta mo3t2h mot3j mot3ol mot4st mots5te. 2m3oud
5mouw mou4wi mo3v m3ox 2m1p mp3ach m4p3af m5pan mp3arm mp5arts m4p3ec m5pen
m4p3erv mp3ins m3pl mp3lam m5plan mp3leg mp3lei mp3lev mp3lie m4plu mp5olie
m5pon mpon4g mp3ope mp2r mp3rec mp3red m5pres m4ps2 mp5sc m5p4se mp3sh mp5su
2m1r 2ms m3sam ms3ana ms3ap ms2c ms3co ms3cu ms2j m3sje m1sl m2sle ms3len
ms3lie m3s2m ms3ma m1sn ms3nee mso4 m3sol ms3or m3s2p ms4t m3sta m1ste
ms5tec m5stel m5sten m1sti m1sto ms5toc m4s5ton mst5s m3sy 2mt m1ta mte5re
mtes4 mte5sta m1th m1to m3tr m1tu 1mu mu5da mue4 5muilde. 2muit 2muk mul3p
mu2m3 mu3no munt3j mu3sa mus5ta 5mut mut3j muts2 muts5te 3muu 5muz 2mv
mvari5 mve4 mvee3 mver3e 2m1w 1my my3e 2mz mze4 mzet5 4n. 1na 3na. 3naal
5n4aam 4n1aan 2naap n4aar. 4n3aard 5naars naars5tr naar5tj 5naast 5naat
n3abd 5nabe 2nac na2ca nacee5t n2aci 3naco 4n3act na5d4a nad4e 3nade.
5n4a5den 3nades 3nadi 4n3adm na5dra 2n1adv 5nae n3aë 4n1af na3f4lu n2a3g4
na1h 3nai 3naï n2ake na3k4l na3kr n3alb 3n4ale 5nalen 4n3alf n3alm 2naly
4nalys 3nam 4namb name5st n4ami n3amp n3a2na n3ank 3nant 5nant. 5nante
n5antenn nan4t3j 2nap nap3ac 3na3p4l na3p4r nap3s nap5st 2n1arb 5nares
2n3arg narie5t 2n1arm 3naro 4nars nar4st nars5te. nar5sten 4n1art nas2
3na3sa na1s4l na1sp na3sta na3stu n4at. 3n4ati nat5j 4n3atl na3to nats4
nat3sp 5nau. 5naus 2na3v 5naven 3navi 3nazif na4zij 2nb nbe5st nbe5t
nbots5te. 2n1c n3ce nces4t n3che ncht2 nch5tr nch3u n5co 4nd n5da. nd3aan
nd5aas nd3abo nd3act nd5adel nd3adr ndags5p nd3alf nd3alm n4d3ana n4dap
n2dar nd3art n4das nd3ass nda3st n4dav n4d3a4z n3de n4d3edi n4d1ei nde5laa
n4d3emm n5den. ndera4 nder5aal nder5al nde4r5an n4d5e4rec nder5in. nder5og
nde4ten ndi3a ndie4tj n4dijs nd5ijs. n4d3ink ndi3o n3d2ji n5do. n5doc n4d5of
nd3oli nd3omd n4don n5dona nd5ond n5dons nd3ont nd3oog nd3ope nd3opp nd3ov
nd5rap nd3rat nd1re nd4rek n4dres nd3rot nd3rug nd3s4cu nd4sec nd5set nd3s4i
nd3sjo nd4sm nd3sp nd4spo nd4spra nds5taal nd3su nd3uit n2d3u4r nd5ure
n4d3uu nd1w n3dy 1ne 3ne. ne5ac ne3am nebe4s 3neck ne2cl ne4dit ne3do n3edu
ne5dw nee4 4need nee5k neel5d neel3o 3neem 4n1een nee5ri nee5se neet3a
neet5o neet3r neet5s 4n1eff ne3g2 ne4gel negen5en nege4re 4n1ei 5neien
n5eier n2eig 5neigd 5nei5t ne4k3r ne2la 4nelem 4nelf 3nem 4n3emb 5n4eme
4n3e4mig 4n3emm 4n3emp ne2n 3n4en. 5nenb 5n4end. nen5do ne4n5enk ne4ni
ne5nig nen5k4 nen1o4 5nenp nen5t4a ne5oc ne5ok ne5om neo5p ne5os ne5ot
nep3ag ne3pe nepi3s ne1ra nera4d 3n2e5re n3erfe 2nerg ne4r3id ne3ros ner4sl
ner4sp ner4st ners5te ner3u ne3ry 3nes ness5a ness5t ne3sta nes3te nes4tei
ne5s4tek ne4ter net3on net4si ne2u 4neum ne3ums neu5ste 2nex 3né 2n3f 2ng
ngaat5j n2g1a2d ng3af ng3ana n4ga4p n2gar nga5sl n3gav nge4ad n4g3een
ngels5te. ng3emb n5gen nge4rap nge4ras n4giger n4gigs ng3ij n4gind ng3ink
n4g3ins ng4l ng5lad ng5lam ng5lan ng5led ng5leu ng2li ng5lin ng5lop n3goe
ng3of n3goï n2g1on ng5oor ng5op ng3ore ng3org n3got n3gr ng3rac ng3rad
ng3rai n4gras ng5rass ng4red n4g4ri ng5rie ng3rij n5gron ng3rui ng2s ng4se
ngs5lop ngs5lu ng4s5ne ngs5tak. ngs5take ngs5trek ng5stri ng3uit 4n3h nhek5
1ni n4i2d nie5kle ni3eri nie4s3p nie4tr 3nieu ni4g3ee nig3ra nij3f nij3k
2n3ijz ni5kr nik4s niks3p 3nil 3nim. 5nimf n3imp 2n3in. n3inb 2n1ind 2ninf
ning3r 2n3inh n3inj 2ninr 2n1ins 2n1int 2n3inv ni3o ni4on. ni4one ni5or
ni5o5s4 nip3l 3nis ni4sau ni4sel ni4s3ev ni3sfe ni2s3i ni4sl nis5n ni3sot
ni5stel nis5to ni3t2h ni1tr nits4 n1j4 n3je njes4 nje5sp nje5st nje3t 4n1k
nk3aan nk5aard nkaart5j nk3af n5k4am n4k3arb nkar5s n4k3asp n3kef nk3eff
nk3emp n3ken nken4e nker5ku nk3id nk2j nk3lad nk3lod nk3luc nk3lus n2k3na
n3kne n4ko4g nk3oge nkoot5 nk4ra n4krim nk3rol nk5se nk5si nk3sl nk3s4m
nk3sn nk4s5o nk1sp nk1st n4kw nk3waa nk3wez nk3wi 2n3l 2n3m4 n3n n5n2e
nnee5t nne3ne nnepo4 nne4p5ol nne5te nnet4j nn4i nning5r nnoot5 nno5v 3no.
1noc 1no3d 2noef noen5s noes3 noet5s n5offi n3o2ge n5ogi 1nogr 3noï no3kl
no3k2w no2li 1nolo 1nom 4n3om. n2oma n3oml n1oms n3omv 2n3omw 2nomz 3n2on.
3n4onb 3nonc 4n5ond n4o5ni 4nont 3nood 4n5oof 4n1oog nooi5tj 3noot3 noot4j
3no3pa no4p3as 4n3opb no1pe n1opg n5opleidi no4poo no4por 2nops 2n3opz 2nord
no3re 2n1org 1norm 4norr 3nors 3norz 1nos no3sf no3sn no3sp 1not 3nota
not5a4p 5noti not3j not3r 3nou. no3v 3nova no4ve 3nox 3noz 2n1p npers5te.
npi4s5 npoor4 npoort5j n3ps 2n3r nraads5l n5re n5ri 2ns ns3a4d n3sag n1sal
ns3alp n1sam ns3an n3sanc n1sap n3s4cal n5scho ns4ci n4sco nsee5t n4sef
nse4g ns5ege ns3eis ns5emp n3si ns3idi n2sin n5sing ns3inj ns3ink ns3int
n1sjo n1sl n5sla. n3s4laa ns5laag n5slag ns5lap. ns5lapp n4sle n5slep ns4let
n5sleu n5slib ns3lie n5s4liep n5slim n5slip ns5lot. ns3m ns5mac n3s4me
n3smij n3smol n4smu n1sn n2sna n5sne ns3nod n4snoo n4snot n1so n2s3ob n2sof
n3sol n2son ns3ong ns3onz ns4opp ns4or n2s3ou ns1ov n4s3paa ns3pad n1spe
n5spee n5spel ns3per n4spet ns4pi ns1po ns3pol n4spot n1spr ns5q ns5s ns4t
n1sta nst5aang nst5aans nst3a4g n3stal n3ste ns5tec n4st3ei n4s5teko ns5teks
n5sten. ns5tent n5ster. ns5tes ns3the n1sti n3stig n4stijv n1sto nst5oef
n4ston n3stor nst5rade n5stree ns5trekk ns5troe ns5trog nst5roos ns5ty
ns3uil n3sy 2nt n3ta n5taal n4t5aard ntaar5tj n5tab nt3ach nt4act nt1ad
nt3aga n4t3art nt4as n5t4at n3te n5tec n4t3ei nte4lo n5tem n5te2n nte5nach
ntene5ten nte5rad nte4rof n3tè nt3ha n4tho n5thol n5tig nt3inw nt4jo n3to
nt4og nt4ol n4t5oli n5ton nt4oo nt5oog n4top nt3opl nt3opm nt3opt n1tr
nt3rec nt3rei nt3rel ntre4s nt5ribb nt5rij n5troos nt4rou nt3rus n5try nts3a
nt5slu nt1sn nt4sno nt1sp nt4spr nts5pre nt1st nt5ste n3tu n4t3uit ntu4n
n5twijf n5t4wis 3nu. 3nuc 3nue nu3en nu3et 4nuf 2nui 4n3uil nu2lo 3num
nu2m3a 5numm nu2n 3nunc n3uni 2nu4r 3n4u5ri nu5ro 1nus nu4s3o nu3tr nut4st
4nuu 5nuut nuw5a nu2w3i 2nv nve5na 2n1w nx3 n3xe nxo4 1ny 4n3yi 4n3yo 2nz
nzet5s 3ñ 4o. 4oa o3aa o2ad o3af o1ag o3ah o3ai o1al oa2m o1a2n oa4tiev o3au
o3av o3ax 2o3b 4ob. obal4 obalt3 3obj 1o4bli ob5oor o4b5o4r 4obr 4oca ocaat5
5o2cea o3cha o1che o3chi o3cho o3chr ocke4 4o3co oco3a oco3s4 oc3t4 od5ac
oda3g ode4m5ar ode4mo ode5re odes4 odi3a o5dru od5sc od5sei od3s4i od2sl
ods5lam od5slan od3sli od5smak od4s3o od3spo od4spr ods4t od5sta od4ste
ods5te. od5stek od5sten od3w o4e oe5an oe3as oe2d3a oeda4d oede4n oe2d3o2
oe4dr oed3re oed3ri oed3ro oe2d3u oed3w oe3e oe5er oe4f1a 1oefe oe2fi oe2fl
oef3la oef5le oef3lo oe4f5o4 oe2f3r oege3l oeg5ij oeg1l oe4gou oeii4 oei3n
oei5s4 oei5tj oei3tr oe4kaa oek5erk oeke4t oe2k3l oe4k3op oe4k3r oe2ku oek1w
oe4lap oe4lar oel5dr oe4l3ei oe3lem oel5f oelo4 oe5loe oelo5p oel3sp oe4m3ac
oem3o4 oen3al oe5n4e oen5gr oen3o oen4sn 2oep oep5ind oe4pl oe5plo oe4p3r
oe3pra oe4ps oeps3e oe2p3u 4oer oe1ra oe4raa oer5aal oe4r3a4l oer4e oer5ei.
oer5eie oero2 oe3roe oer3og oer5om oer4sl oer4sp oer4sta oers5tak oers5te.
4oes. oe3sfe oe3si oe4sli oe4s3o4 oes4ta oes4th oe3sto oe4taa oe2t3h oe5t4i
oe2tj oe4t3o4 oe5toe oe4t3ra oet4s3p oet3w 2oë of3ar of3at o4fav of4d1a4
ofd3ei of2d3o of2d3r ofd3w of3l o4fli o4flo 4ofo of3om o3foo of3op o3for
of3ox of1r o3f2ra of5se of4sl of5sla ofs3le of2sp of3spe ofs3pl of3spo
ofs3pr ofs3tr ofs5tra 4oft of4tu oft3ur oft3uu of3ui og5ac oga4l og3al.
og5de og3di oge4d oge5laa ogel5ei 2ogem o3ger oge4ro oger5on oge4s3t 2og5h
1ogig og1l og5ne og3op og3sp og3sta og4st5ei og3sto og4ston og4str ogs5tro
og3ui o3gy 2o1h 3ohm 4oi oi3do oi1e oi3j oi5k o3ing oi3o4 oi3s4 oi5sc ois2p
oist2 ois5tj o3ï 2o1j 2ok o3ka. o3kaa o4k3aas ok3ab ok3ag o3kal ok3ank
o4k3a4z ok3ef o2k4l ok5let o4kli ok5lu o2k3n ok3o2l ok3op. ok3o4pe okos5
o2k3ou o2k3r ok4ra ok1sa ok3s4l ok3sn ok5spri ok1st4 oks5te. ok5sten ok4s5tr
ok5te okter4s oku4 ok3ur ok3uu ok1w ok2wi o1la o3l4ab ol3ac o3lal ol3a2p
ol3arm ola3s4m 4old ol3d4o ol3d2w o1le o3le. ole5g ol1ei ol3eks ol3emm o3len
o5ler oleu2 ole3um ol3exa ol2fa olf3l ol3fr olf5sl ol2gl ol2g1o olg5rap
ol4gre ol4g3ri ol2g3u o3lia o3lic o5lid o3lik o3lin o5ling ol3int o3lit
ol3kaf ol5ke ol2kr olk4s olk2v ollie4 o3lo o5loc olo3k ol4om o4lop ol3op.
ol3opp olo3s4t olo4ve ol4pra 4ols ol5se ol4s5h ol5si ol1sj ol3s4l ol3s4n
ol3so ol3sp ol5ster 4o1lu ol3uit olu4r 4oma om2aa om1ac om1af o3man 4ome
o4m3ef om3ela omen4s omen5ste. ome5ren omer5kl ome5sp ome5t om2i o4m3int
4omm 4omo omo5l omo3s om4p5ei 5omro om3sl om4ste. om3ui 3omz on1ac on4ag
o4n3am on4an on3ap ona3th 2onc on4d3ac on5d4as on5der ond5ete on4d3id
ond5ijs ond5om. on2dr ond3re ond3ro ond5sj ond5slo on3d4u on4dur o5ne. o3neb
o2n1e2c on3ei on3erf on3erv one3st 4onet. on1e3v ong5aan ong5aap ong3ap
4ongen ong5le ong2r ongs4 ong5se ong3sp ong3st on5id o5nig on4k3ap onke5lap
on3k2i on4k3lo on3kn on5kw onnes4 onne5st o4n3of ono3l on1on o2n1ov on3sc
ons4e on5sei ons2f on3s4m on2s3n ons5op on3sor on1s2p ons4pe on3spl on1st
on5sten on5str 4ont. on4taa 3ont1h on4tid 3ont1s4 ont5sp 3ontv 1ont3w on1ui
on3ur o4o2 4oo. oo3c 4oo4d ood1a ood1e4 oo5de. ood1o ood1r ood3sl ood3sp
4oof oo3fi oo4g oog1a oog3e oo5gi oog1r oogs4 oog3sh oog3sl ook3a oo3ke
ook5l ook3s4 ook5st oo4k5w oo4l ool5a2 oole2 ool3ed ool5f ool5g oo5lig
ool3ij ool3k ool1o4 ool1u oom5a4 oo3me oom3i oom1o4 ooms5te. 4oon oon5a
oon5du oon3in5 oon5k4 oon1o oon5ta oo4p1 oopa2 oop5ee oop3o4 oop3r oop4sp
oor3a oord5aa oor5dop oor1e4 oor3g4 oor5i oor5k oor5m oor1o oor3sm oor5ste
oor5sto 4oort oor4th oo4s oos3a oo5se oos5n oo4t oot1a oot3es oot3h oot5o
oot3r oot4sl o1ö 2opa o4p3ac op3ad o4p3af o4p3ak op3am o3pan op3and op3at.
op3att 3opbre 3opdr o3pe. op3ee op5eet op3ei o1pel o3pen. 3o4peni o5per.
o4pera op3e4te op3e4v 4opf o1pi o5pic op3i2d opie5t op3ijz op3in. o5pina
o5pis 4op1j op3l op5los 1opn o1po opoe3 op1of o5pog o5poi o5pol op3ond
o5poni op3ont op3ord op3o4re op3o4v op1r op3ric o4pru o4ps op5s2c op5se
op5si 3ops4l ops4m op3sma op3sn op3so op3sp op3sta op3su 2opt 4opt. op5tr
op3ui o2p3u2n o1ra or3ach or3act or3adm or1af ora4g o4r3alg or3ana o5rate
or4daa or4d3as or4denv or4do ord5ond ord3or ord3o4v or3dr or4drad ord3w o1re
ore5ad 4orec oree4 ore4no or2gl o1ri o5ria 3orië o5rig. o5rigere o4r3ink
or3ins ork2a or5k4e or3kl or5kn or3kw or4m3ac or4mas or4m3ei or4n3ac or3ni
orno3s4 or3oe o3rol or1on or3ont or1oo or1o2p or3or o3ros or5ov 4orp or4p3ac
orp4s5c or3sag or5sc or5se or3sli or3smi or3so or4son or3sp or5s4pa or5spu
or4t3ak ort5een or4t5ijl or2to or4tof or4t3oo or4tred ort5sp ort5ste or1u
o3ry orzet5 2os o4sac o5sas o3sau 4o3s2c osca4 o4sci o5s4cl os3cu o5sed
os4el o5ser os3f os4fe o4sha o3shi os2ho o3si o4sj os5jer. o4sk os5ko os3l
os5li4 o4s3m os4n os5no o3s2o os3pa os3per os1pi os4pir o4spr os4s5m o2s3t
os4ta os5taal os5taar osta3c ost3a4g os5tan os5tar o3stas o3stat os5te.
os4tem o5steroï os4th os4to os5toli os5tou ost3o4v os5tra. os5traa ost3re
ost3ri o3stro os5trum os1tu o3sty o3su o5sy 4o1ta ot3aar ot1ac ot3af o3tag
ot3akt ot3app ot3art otas4 o5tat o3te ot3e2d o5tee. o5tees o5teg ot3ei
ote4lan o5ten o5ter oter5sp ote4st ote4t ot3eta o1th o2t1ho ot3hu o4tj
otje5sp otli2 o1to ot3off ot3olv o5tom ot3ont ot3opm oto5po ot3opr o5t4or
oto3s 2otr o1t4ro ot3ru ot5s4i ot2sl ot3sla ots3li ot3smo ot3sn ot3sp
ot4s3pa ot4ste. ots5tek ot5sten ot4stu o1tu ot3ui o3tul ot5w 4ou. ou5a ou1c
ou4d1a ou4des ou2do ou1e oue2t3 ou3k4 ou4ren ou5ren. ou5renn ou2r3o2 4ous
ou3sa ous5c oust4 ou2ta out3h out1j ou2t3o out1r out5sp out5ste ouw3a ouw5do
ouw5ins o2v 2o3va o5ve. 2o5vee 3o4verg over5sp over5ste o5ves 2ovi ovi5so
4ovl 4o3vo 4ovr ovu3 4ow o1wa o1we o5wen ow3h o1wi ow2n o3wo ow3r o4x oys4
ozet5 ö3l ö1p öpe1 ö4r ös4 ös5t ö5su 4p. 4paan paar5du paar5tj 5paas 3pab
p3acc 2pach pacht5s p4aci 5pacu 3pad. pa4da 4padv pa3e 4p3afd 1pag pag2a
pa4gen pa3gh p4a5gi 3pak pa2k3a 4p4ake pa4ki pa4k5l 2p3alb 3pale pal3f pa3li
paling5s palle4 palm5ac pal4mo pa4m pa3na pa4n3a4d 5panee 5panel 4pank
pan5sp pan4tr 1pap pa4pe4t 5papi pap3l pa3po pa3pr 4par. 3pa3ra p3arb pard4
par3da 3park par4ka par4k5l 3parl 4parm pa5ro 4parr par5ta 3parti part3j
3partn pa5ru paru5r 1pa4s3 pa5sa pas5c pa5se pa5so pas4th pas5to pas5tr
pa5te 1path p3atl 3pa3tr pats5te. 2paut 5pauz pa4vl 5paz 2pb4 2p1c 2p3d2
pe4al 4peci p3e2co 3pectu 1ped pe3de pe3do p4ee4 3pee. 3peeë pee5li 4peen
5pees 3peg 1p4eil pei4l3a 4peis pek5ee pe2k3l pe2k3n pek5s p4el pe3l4aa
pe4l3ak pel5dr pe3le pe4l3ee pe4l3e4t pe3l4i pe3l4or pel5si pel3so pel3sp
2p3emm pe3na pe4nak pe4nap pe4nau pe4naz p3ency pen5d4r penge5 pen5k 5penn
pen3sa pen5sl pen3sm pen5sp pent4 pen5to 2p3epi pep3o pep5s p4er. pe1ra
pera3s4 per4at 3perc pe4r5eg pe5req 1peri peri3s per1o pe3ron pe5ros 3pers
per4sm per5sti per4str p2ert 3pes pe3sa 3pet. pe5ta 5pe5ter 3peti pe4t3ra
pets5te petu5 3peuk 5peut 1pé 3pê 2p1f 2p1g pge5s 2p1h4 4p3ha 3p4hec p4his
4pho pi3am pi5an pi4at 2pid piek5la 5piep pie4r3o pie4s3p pie4tj pi2g5a
pi3gl 3pij. pij3k pij5ke pij4li 3pijn 5pijp pij4p3a 2pijz pi4k3l pilo5g
pi5nam 2pind 3pinda 3p4ing 5ping. pin4ga pin5gri 4p3inj pink3r pink5s 4pinr
2pins pin4ta pi5o pis5n pis5ta pi3th pit3j pit3r pit4sp 2p1ja pjes5 p3ji
p1jo 2p1k pkaart5j p2l2 p3la. plaat5j 2p3lad pla3di 4p3lamp 4p3lang p4lant
p3lap 1p4las 3p4lat pla4t3r 5p4lay p4lec plee5tj p3leid 3p4len p3lep pleu5ro
p4lex 2p3lig 4plij p4lom p3lone p5lood plooi5tj p3loon p3luie 2p1m pmans5t
2p1n p3na 3pneum 3po. poda5 3poei poe2s3 poes5t poets5te. 3poez 3poë p2ofa
3pogi po5gr po2k3i2 po4kol 1pol po5l4o polo3p pol4s pols5te. 1pom 2p3oml
3ponds pon4sm pon4st pons5te. pon5ta 5pony poo3d poo5de 4poog. 3pool poo5len
4poor. poor4tj poot3 po4p3a 4popd 2pope pop5h 2p3org 2p3ork po3ro p4ort
5portef por4to por4t5ra po3ru 1pos po1sa po3sf po4taa po4t3as po5te potes5t
pot1j pot3r 3poul po3v 4p3p p5pa p5pe ppe4l3o ppe5ni pper5ste ppie5k ppij5p
p4ps pr4 p2ra 3pra. p5raad praat5j p5rad 3prakt 4pram p5rand 3prao 4p3rap
p4rat p4rax 4preeku 1prem p3remm 3prent pren4t5j 3pres p3reso 3pret pre4t3j
pret3r 4pric 4p3riek 4priet prie4t5j 1prij 3prik 3princ pring5s4 5prins
3p4rio 3p4riu 5priv 5p4rob 3p2roc 1p2rod p3roed 3proef proet5j 3proev 5p4rof
5p2rog 1proj pro3la 3prom p3rood prooi5 pro5pa p4roq 3pros pro5sc pro4s5t
pro3t4a 3proto 3pro5v 4proy pru2t prut3o4 2ps p3sab ps3a2g p3sak ps3ar
ps3ass 4pse ps3erk p4s3et p3si p4s3i2d p4sin p5sis p1sl ps3le ps2me ps5mi
p4s3na ps3neu p4sof p3sol ps3opt pso4r p1sp ps2pl ps3ple p1s4t p3stat p3ste
ps5tent ps5tes ps5th ps3tor ps5tron p3stu ps5ty 3psy 5psyc p3sys 4p1t pt3ad
pt3alb p3te p2t1h p5ti pt3j p4t3o4v p3tr pt3ric 1p2u 3pub pu3ch pu3e puil3o
pul4st 3pun 4pun. punt3j 3put. puter5in put1j pu2t3o put3r put4st puts5te.
2pv pvan4 pvari5 2p1w 1py1 2p5z 1q 5qe qu4 que4s 5quo 4r. r2aa 2raan 4raand
3raar 5raar. 4r3aard 5raars raar5tj 2rac ra4ca ra3ce 5racl rad4a 3radb
ra5den ra3di 5radia 3radio 4radm 4r3adr 3rad3s 4radv 2rafd r4aff raf5ond
ra3fra 3ragez ra5gi ra3g2n ra5go rag4s 3rais raket3 ra3k4l rak5r 4r3a2la
ra4l3ee 4r3alf r3a4lim r3alt ra4man r5ameu ra3mi r2amp 4rana ran4dr ran4g3o
ran4gr r5angst. ra4nim 4ranj ran4kl rank3w ran4sa ran4st ran4t3j r3antw ra3o
4rap. ra3po 4rappa rap5roe ra3q 2r3arb r4a5re 4rarit 2r1arm 4r3arr 2r1art
ra5sei ra4sk ra4sl ra1so ra2sp ras3po rast5ri r4ati rat5j ra4tom ra4tra
ra5tri rat3sp rat4st rats5te. ra3t4u 2rau 3raus r1aut 5ravr ra4zij rbe4ti
r1c r3ce rces3 r3chi r3co 2r1d r4d3act rd3alk rda2m rd5ama r3dan r2d3ar
rd3ei r4d5e4las rden5dr rde5o4 r4derva rde5s4t rdi3a rdi5o rd5l r3do r5doc
r4d3ol rd5olie rd3ont rd3oos rdo3pe rdo3v rd3ras rd3res rd5roos rd2ru rd3sa
rd3s4c rd3so rd1sp rds4t rd5sta rd5ste rd3su r3du rd2wi rd5wo 3re. 1reac
re4ade 4reak re3amb 4re5at re3co 3recr rec5ta 3reda 3redd rede4s3 4re4diti
3redu re5dw ree4k 2r1een ree3n4e r5eenh ree2p reeps5 ree5r4ad 4reers
reer5ste r3eerw ree4s ree5sh r4ef 4refb 2reff 3refl re3fu 1reg 4reg. 4regd
rege5ne rege4s 4regg 3regi re3gl 4regt 4reie 4reil 4reind rei5tj 5reiz
re4kap 5rekeni re2k3l re2k5n re4ko re4k3re rek3sp re4ku re1kw rel4di rel4d3o
reld3r re4l3ei rel5k re4lu4r 3rem. re4mai remie5tj re5mo5v 2remp 3r4en.
re2na re4naa ren5aar re5nade re3nal re4n3an ren3a4r r4end 5rendee r5endert
re5ne. re4nel re5nen. ren5enk ren3e4p re5ner. ren5erf ren5erv 5renf 2r1eni
5r4enkl r4enn re4noc ren4og ren4opl re3nov 5r4enp 4renq ren4sl r4ento r3entw
r5enveer re4of re4op4 re5pa 3repet re4pie 4req re3qua 4r1erf 2r1erg re3r2o
rer4s 2r3ert 4r5erv 2rerw re3sa re5se re4sl res5le res3m re2s1p res3t re4tem
re3t4h ret4i re4tik re5tin 2retn re4t3o4g re4t3oo rets5te. re2u reur5es
reus4t reu5ste 3revis 3revo 2r3ex r4f3aa rf3act r2f3a4g rf3al r3fas r3fe
r4f3eng r1fl r4f3lag rf3lev r2f3li rf3lus r4f3op r1fr r4f3re r5frea rf2s2
rf3sm rf3sp r4f3u4r rf3uu r1g r4g3ab rg3amb r4g3een rg3ei rg4eis rgel5dr
r5gen. rge4ra rge5rap r4g3ins r5glas r3glo r4g3lu rg4o3v r5grij rg3rit
r3g4ro rg1s4 rg2sm rg5so rg4s5pr r3h ri5abel ri4ag ri2ak ri5an rias4 ri4av
ri4bl 4rice ri3co ridde4 ri3di ri4dol ri4doo rie5dr rie4k5ap rie5kl rie3kw
rie4la riel5aa rie4lei rie4ro rie4ta riet3o ri1eu ri3fl ri3fr r4ig ri4gaa
ri3gl 5rigste r4ijl 4r5ijl. r5ijld r5ijlt rij5o rij3pl rij3pr rij3sp
rij5ster rij4str 4rijv ri4k5l rik5n ri3k4o ril5m ri3ma rim4pr 4r3inb 4rind
ri5ne 4r5inf r4ing 4r5ingan r5ingeni ring5l 4r3inh ri4nit rin4k3l r3inko
4rinkt r3inl 4r3inna 4r1inr 4rins r3inst 4rint 4r1inv ri5on ri3o5s ri4sam
ri3sc ri3sot ris5to rit3j rit3ov rit4st rits5te. rit5sten 3ritt r5j4 rjaars5
r5ka. rkaart5j rk3adr rk3af r2kah rk3ang r4k3art r2k3ei rke4n rken4s rker4sl
r4k3erv rke4s rke5stree rke5strer rk5iep rk3ijv rk3inb r4k3ink rkjes5 rk3lag
r4k3lat rk5leid r2klo rk3loo rk3lus r3kn r4kne r2kob rk3olm rk3omg rkoot5
rk3opg rk3ord rk5os. rk5oss rk2r r5k4ran rk4ri r5kris r5kron rk1s rk3s4f
rk5si rks4p rk4t5e4v rkt3h rk4ti rkt3o rkt1r rk3uit r1kwa rk3waa rk5wat
rk3wee r1kwi rk3win r3l rlaat5ste rle4g3r rlink4s rlinks5te rlofs5 rlui5t4
r1m rmaf4r r4m3art r2m3eb r2m5eg rme4r3a4 rmes3 rme4t3j rmet5st rm3inh rmi2s
r3mo r5moe r4mop rm3opm rmors5te rmos5f rm3s4a rm1st rm3uit rmun4 2r1n r3na
r5n4am r4n3ap rn3ars rnee5t r4n3ene rnes3 rne5te rne4t3j r2n5id r2nin r2n1on
rn3oor r5noot rn3ops r5not rn3ove rns4 rn3sm rn3sp rn1st rn3sta rn3th rn5tj
rn5to r3nu rnu5r ro1a ro5ac r4oc ro1ch ro3d4o 3roe. 4roef 4roeg roe4g3r
3roem roens4 roen5sm roep3l roe4rei roet4j 4roev 3roë r5offi r4ofi ro3fl
roges5 1roï ro3kl 3rokm rok3sp r4ol. ro2l3a role5st rol3g2 2roli rol3ov
ro5ma ro3mo 4romz r2on. ron3a4d 5r4onal ron4da ron4d3o ron4d3r ron4d5u r2one
r2oni r2onk ron4ka r2onn r2o1no r2ons ron4ste rons5te. 4ron2t ront3j ront3r
ro3nu 4ronv 3roof 2roog 4roon 2r1oor root5ste ro3pa ro4paa ro4pan 4ropb
ro1pe ro5pee ro4pin ro3p4la 4ropn r4opo rop5rak rop3sh r4opte ro4pu ror5d
ro3ro ro3sa ro5se ro3sf ro3sh r4o5si ro3sp ros4s5t ro5stel ros5tra ro5te
ro3t2h rot3j ro5ton ro3tr rot4ste rots5te. r1oud 3rou5t4 ro3v ro4ve ro5veri
4roxi 3roy r1p r3pa rp3aan rp3adv rp3ank r5pee rp3eis rpi3s r2p3j rp4lo
rp5lod rpoort5j r4p3o4v r4p3rec rp3ric rp4ro r3psa rp4si rp2sl rp3sli rp5spe
rp4s5to 2r5r rre4l3u rren5s4 rre5o rreu2 rri5er. rrie4t rron5k rrot4j 4rs
rs3a2d rs3a2g r3sal rs3alm rs3amb r3san rs3ana rs3ap rs3ar rs3as rs4asse
rsa4te r5schi rs2cr r4s3eis rsek5ste rs4et rseve3 r2s3ez rs4fer rs4hal
r3s2hi r3s4hoc rs3hot rs3ini rs3int r4sj4 r5sjac r5sjou r5sjt r3s4kat r1sl
r4slan r5slec r5slep r5sleu r5slib rs4lie r5sling rs3lob rs5loep r4s3loo
r5sluis rs4m r5smaak rs5maal rs5mak r3sme r3smij rs5mis r5smit rs5mu r1sn
r2s3na rs3neu r2s3no r1so r5sol rs3ong r2sor rsorkes5 rs1ov r1sp r3spaa
rs3pad r4s3par rs4pare r3spe r5spec r5spee r5spek rs4pene r4s3pet r5spit
r5spoe r5spog r5spon r5spoo rs3pot r5spraa r4spu r5spul rs3put r1s4t
r4s5taak rst5aang rs5tas r5stat r3ste r4s3te. r5ster. r5sterk rs5term
r5sters r5stes rste5st r4steva r3sti r4stit r3sto rs5toma r4ston rst5ora
r3str rs5trap r4st5red rs5trei r5stren rs5trog rst5roz r3sty r3su rs3usa
r3sy 4rt r1ta r5ta. r4t3aan rt5aand rt5aanv r4t1ac rt1ad rt3af. rt3aff rt3am
r5tans r2tar rt3art r4tau r2tav rt5c r5teco rt3eig rt3eil rte4lei rt5emb
r5ten. rte5nach rte3no rte3ro rtes4 rte5sta r2t5e2v r4tha rt1he r3ther rt3hi
r1tho rt3hol rt3hu rt3hy rt4ij rtij3k r4t3ini r4t3ink rt5jesc r3to rt3off
r5tofo r5tok rt3om. rt3ond r4t3op r5tori r1tr r3tra rt4rap r4t3ras rt3rec
r5treden. r3t4rek r4t3res rt3ri r4t3rol r2t4ru rt5ruk rt5rus rt4s5eco rt5sei
rt2s3l rt3sle rts5li rt4slu rts5m rts5no rt4soo rt1sp rt4s3pr rts5ten r1tu
rt3ui4t rt3w rt2wi 5rubr rude3r ru1e 4ruf ru2g ru4gr r5uitr ru2k 4ru3ke
ruk3i rul3aa rul3ap ru2li ru4l3ij ru3lin rul5s r2um ru2mi 3run. r2und runet3
4r5u2ni ru3niv ru4r ru5ra ru5re. ru5res r2u4s rus3e rus5tr 4rut rut3j rut4st
ruts5te. 4ruu ru3wa rvaat5 rval4st rvals5te. rvers5te. rves4 rve3sp rvloot5
r1w rwen4st rwens5te. r4wh rw2t3j r3x r3yu 4rz rzet5st 4s. 5sa. s1aa 1saag
5s2aai saai4s 3s2aal 3s4aat 1sab sa3bo 2s1ac sa2ca 3sacr s1adv 2s1af 3safe
3safo sa3fr s5agg s4a3gi 3sagn sa3go 3sah 3sai 3saj 2sak 3saks s1akt s2al
5sal. 3sa3la 3sald 5salh s3all 4salm sal5ma s3aln 3s4a3lo 3s2ame 5samm sam5p
4sa2na sa3nat s4anc s2a3ne s4ant san4t3j sa2p 3sap. sa3pa 2s3ape sa4pr
sa5pro sa3ra s1arb 3sard sa2re s1arm saro4 sar3ol s4ars 4s1art sart5se 4sas.
3sasa sa3sc 3s4ast 1sat 3sa3te 5sati 2s3atl 2s1att s3aud 1saur 3s2aus s1aut
3sauz 1sax 4s3b s5ba s5be s5bo 1sc 2sca 4sce 5scena 5scè 3s4ch2 4sch. sch4a
5schak 5schap 4schau 5sche. s5chec 4schef 5schen 4scheq 5scher 5schev 5schew
s2chi 4schir 5schol 5schoo 5schot sch5ta 2sci 4scl 2sco 3s4cola 3scoo 3scope
5scopi 3s4co5re 3scout 2scr 4scris 2scu 2scy 4s1d s5de s4dh sdi5a sdis5 s3do
s5dr s3dw 3se 5se. se2a se3ak se3al sear4 se3au s4eb 4s3ech se3cr 5sect
4secz s4ee 4s5eed 5seei 4s1een s5eenh see4t see5ts 4seev s1eff se3ge 2s5e2go
seg2r 4s3ei. 4s3eig s4ein 5sein. 5seine 2seis seis4t sei5tj 5seiz sek4st
seks5ten se1kw s2el 5s4el. sel3ad se4l3a4g se4lak se4las se3le 4s3e4lek
sel3el 4se4lem 4self se5ling 4s3elit sel5k 5selm selo4 5selp 5s4els sel3sp
5selt se2l3u s4em se4m3ac s5emm sem3oo s4en 5sen. se4n3a4g se5nan se4net
5sengr 5senh sen5k se4n3o 4s5enq sen5tw 5s4er. se1r4a ser5au 5se3r4e se4ree
se5ren s4erg 5sergl s5ergo 5sergr ser4i se5rij 4s3ern se3ro se5rop ser2s
sers3p ser3st sert5w se3ru s4es se5sc se3sf 2s5esk 5sess se4t se5ta 4s3ete
se5ti se3tj set3r se5t4ra set5st 4s5etu set3w se3um se4ven 4s1ex 4sez se2ze
3sé 3sè 2s1f 4sfed s5fei 4sfi 4s5fr 4sfu sfu5m 4s5g sgue4 s1h s4ha. sha4g
s5hal. 3shamp 4she sheid4 sheids5 s5hie 5s4hir sh3l 4shm s3hoe s3hoo 3s4hop
s2hot s3hote 3show s5hul 1si 5si. 5s4ia si5ac si3am si5an 5sic sici4 si3co
3sie. 3sieë sie5fr sie5kl siep4 sies4 sie5sl sie3so sie3st sie5ta sie5to
si5è si1f4 5s2ig si5go5 s3ijv 4s1ijz 5sile 4s5imper 3simu 5sina s3inb 4s3inc
4s1ind 2sinf sing4 3sing. s3inga s5ingeni sin3gl s3in5gr s3inh 4si2ni
4s3inko sin5kr 4s3inm s4inn 4sinr 2s1ins 2sint 4s5inv 4s3inz 3sir 5siro
s3irr si4s sis3e4 sis5ee sis3i sis5tr 3sit si5to sito5v si3tr si4tru si5tu
3siu 3siz sj2 4sj. 3s4ja. 5sjab 4sj3d s1je 2s3je. s5jeb 3sjee 3s2jei 1sjer
sje4ri s3jes 3sjew 3s4jez 4sj5k4 5sjof 4s3jon sj3s2 sjt4 s5ju 2s1k2 skaart5j
s5kad s4kele s5ken 3s2kes sk4i 3s2ki. 3skied skie3s 3skië ski5sc s2k3j s3ko
s5kre sk5ruim sk3ste 4sku s3k4w s2l4 3s4la. 5s4laan 5slaap 4s5laar 4slab
s4lac 4s3lad 3s4lag 5slagm sla4me s5lamp. s5lampe 4s5land 3slang 3slap
5slape sla3pl 4s3las 2s3lat 3s4la5v 4slaw 3s4laz s3led 3s4lee. 5sleep
4s5leer s4leet slee5tj 4s3leg 2s5lei s5leng s3leni slen4st slens5te. 3slent
s4lep 4s5ler s5les sle4t3j 3s4leu s5leug s5leus 5sleut 2s5lev s3li. 4s3lic
4slid 2slie s5lied s3lief 3s4lier s3lif s5lig 4s3lijf 5slijp 4s5lijs s4li4k
sli2m slim5a s5lini 4slinn s4lip 4s3lit slo4b5 2s3loc 3s4loe 3slof 4s3log
s3lol s3lood s5loon s5loos 5s4loot3 s3los 3slot slo4tr 4s3lou 4s5loz 4s5luc
1s4lui 4s5lui. 4sluid 5sluis. sluis4t slui5ste 5sluit 5sluiz 4slun 2s5lus
4s3ly s1m 4s5maat 3smad 3smak. 3smal 2s5man s5map s4mart 4s5mat 4s5mec
5smeden 3smeed 5s4meet 4s5mei 4smelo 4s5men 4s5mes3 5smid. smie2 smies5
s4mij s5min 5smok s3mon 5smuilden s5muile 5smuilt s2n4 s5nam 5s4nap s4nar
3snau 3s4nav 3s4ned 3snee snee5t s5neg 5s4nel 2s5nes 4s5net sneus4 sneu5st
s5neuz s3nie 1s4nij s5nim 3s4nip 4s5niv 4snod 3s4noe s3nog 2snoo s4nor.
s3norm sno5v 3snuf s4nui 2snum 3so. so4bl so1c s3oce 3s4o3d 1soe 2soef 3soep
soes3 2s1off 3soft 2so2g 3so3ga s1oge so3gl 3sogy 5soi 3soï 3sok s2ol 5sol.
so3la so3le so3lis 3so5l4o3 solo5v 5sols s2om 3s4om. 5somm 2s3oms s3omv
2somz 5s4on. 3sona so5nar s3onb 2s1ond 2song 3sonn 3so3no s4ons 2s1on4t3
4s3onv s3onw 3soo 4s5oog 4s3ook 4s3oor. s3oord 4s3oorl 5soort 2s1op 3s4op.
4s5ope so3phi s2o5po so3pr 3s4opra sop4re s2orb s3ord 2s1or3g 4s5ork sor4o
so3ror sor4st 3s2ort sos4 so3sf s4ot s3oud sou2l sou3t 2sov s1ove 3so5z 4sp.
sp4a 5spaak s3paal 5spaan 5spaat 2spad 2spak 5spake s4pan 3spann 4s5pap
5spar. s4pari 5sparr 2spas5 5spatt s3pau 5s4pea 4spectu 3s4pee speet3 4s3pei
s4pek 5spell 4s3pen s5pen. spe4na s5pep 4sper s4per. s5peri s4perm 5s4perr
4spes s3pez s3pid 1s4pie spie5tj 4spijn 4spijp s5ping 5s2pio s3pis spi5sto
2s1p4l 4s5pla s4plet s2pli4 5splin 3split s3plo s3plu sp4o s2poe s3poes
4spoë 4spog 4spol 2s3pom s4pon. s4ponn s2poo s3pop 5s4pore s4pori 4s3pos
5spots 4spou 4sprakt 5spray s5pred 5sprei s4prek 4sprem 4spres 5spreu
5spriet 4s5prij 4sprik 4sprob 4sproc 4s5prod 4sprof 4sprog 5s4pron s4proo
4spros 4s3ps 4spt s2p4u 4spub 5s4pui 4spun s4pur 5spuw s4q 4s5r sraads5l
sro5v 4s3s4 ssa1s2 s4sco s4s5cu s5se ssei3s sseo4 s5si s5sl s4spa s5spaa
ss5pas s5su s5sy s2t 4st. 5staaf 5staan. 4staang 4staanw staart5j s4taat
staat5j st3abo 2s4t1ac 3stad 5stads 2staf 5staf. sta4fo s4tag s4tak 5staki
4stakk st3akt 4s3tali 5stam. 5stamm 3stamp 3s4tand stan4s s4tap 4stapo
s4t3arc 4stari 2stas stasie4 5statio 4stau st3aut s4tav 4stavo 4s5tax 4staz
2stb 2st5c 2std 4stea 5steak 4stec s5tech 5steco 3s4ted 4stedu 3steek 3steen
4steenh s5teer stee5t 5stein 5stekar 5stekk 5steldh ste4lee st5elem 3stell
5stem. 5stemd 5stemm 4stemo 4stent 4stenu ste5ran 4sterm ster5og st5e4ros
5sterren s5teru 4ste4s 4s4t3ex s4t3e2z 2stf 4stg 4sth s4tha st3hed st5heer
st3hek s5them s3ther st1hi s4t1ho s4t1hu s4t3hy 2stia 2stib 4sticu s4t3id
5stiefe s5tiev 4stijd 3s4tijg 5s4tijl st3ijs 3stils s4tim st3imp sti5ni
4stins 4s5tint 4stite 2stiv st3ivo 4s4t1j 2stk 4stl 2stm 2stn 2stob 2stoc
4stoef 3stoel 5stoel. 5stoele 4stoen 4stoer 4stoes 4stoez 3s4tof st3o4ge
5s4tok s4tol sto5li 4stoma 4stomz s4tong 3s4too 4st3oog stoot5j s4top
st3o5pe st5opto 4stora sto4rat 4stord sto5ri 4s5tos s4tov 2stp 1s4tr 4stra.
straat5j 4st4rad 3stra4f 5straf. s5trag 4strai 4st3rec s5tref 4streg 4s3trei
5strel 3strep st3rif st5rijp s5tris 4s3troe s5troep st4rom 5strook 5stroom
4stroos st5roos. 4s5trou 4stroz 3stru 4strui. 5struik 4st1s4 st3sc st5se
st3sf st3sk st3sl st3so st5sp st5st 2st5t2 1stu 4stub 4stuc 5s4tud 4stuin
stui5tj st5uitk 5stuk 2s4tun st3uni stu4nie 4stus 2stv 2st3w 2s4ty 1styl
s5typ 2stz 1su 5su. 5sua 5su4b1 suba4 sub5e su5bl 5suc 5sud 3sug 2sui 5suik
4s1uit 5suit. s5uitl 5suits. 5suk 3sul 5sum 4s1u2n 5sup 5surv su4s sus3e
suur5 4s5v svaat5 svari5 sve4r sve5ri 4s1w s5wo s4y 3sy. 4syc 3syn sy4n3e
1sys5 4s5z 4t. 3taak. t4aal t5aando t3aank taan4st t3aanw t3aap taar5sp
4t3aas taat4st taats5ta 3tabe 3tabl 2tac ta2ca 3t4aci 4tad ta4de t3ader
5tado t3adr tad4s3 t3adve 2taf. 2t3afd 5ta3fe 4taff t3afha t4afr ta3fro
4t1afs 2t3afw 4tafz ta4gaa 5tagee 5ta5g4l tag3r 5taka 5takg 5takken ta3kl
5takn 5takp 5tak3r 5taks t2al ta3laa ta5lact 4talb 5tale. 5talent ta3li
5talig t5allia talm3a 4talt ta4mak 4tamb t3amba 5tamen tament5j 4tamp t3ampu
5tan. 4t3a2na ta3nag ta3nat tan4d3r tan4k5r ta3o t4ape 5tapi ta3pl 5tapo
ta3q ta3ra 4t3arb 5tari 4t1arm ta2ro4 tar5sp tar5taa t3arti 3tarw 3tas 5tasa
5tasj 5taso ta3s2p ta3sta ta3str ta3sy 4tata 4tatio tat5j 4t3atl 3tatr 3tau
4taut 2t1avo 3tax t3a2z 4t3b tba2l 4t3c t4ch t5cha t5che t5chi t5chu 4t3d2
tdor5st tdo3v 1te 3tea te3akt 5tea4m 3tec 4t3echt 4teco te4dit t3edu tee2
teeds5te. tee4g 4teek tee4k3l teem1 4tee4n t5eenhe 3teer tee5rin tee4t
4t3eeu t4ef t5eff 3tefl 3teh 4t3eier 4teig tei4lo t4ein t5eind 5teit tei5tj
2t3eiw 5tekene 5tekens 4teker 4tekk 3teko te4k3om 3teks te3kw te4k3wi t4el
tel5ant te4lap tel5da 4telec 5teleco t5elect tel5een 5telef 5teleg tel5ei.
tel5eie tel5eit te5lel 5telev 5te5lex tel3f tel5k te4loe te4l3o4g tel5oog
te4l3op telo4r tels4 4telse tel3so tel5su te4l3uu t4em 2temb 4temm te4mor
tem3ov 5temper 5tempo t4en ten4ach ten3a4g te3nak te5nare te4nau tene2
ten3ed ten3el tene4t 3tenh ten5k4 te5nore 4t5enq ten5scr ten3sn ten3sp
tensu4 tens5uu 3tent 5tenta 5tenten. ten5to t3entw 5tenu t2er teraads5
te4r5aak ter3a4b tera5ca te4rad tera4de te4r5af ter3ag te3ral te4ran ter3ap
ter3as 5terec te4rei ter5eik te4rel te4rem te5ren. te4r5enk te4r5env 4t4erf.
4terfd ter3fr 4t4erft te4r5in. 3terj 4terk. 4terkt ter3k4w 3term 5term.
5termi ter5oc te3rod te3rof te3rog 5teron te5rons tero5pe tero4r te3ros
5terrei 5terreu 5terror ter4spr ter5ste. ter5ston 3tes te3s4ap tes3m te3so
tes3ta te5stel tes5ten test5op test5ri test3u te3ta te5tr 4t3euv t4ev
t5e4van teve4r 5tevl 3tevr 2tex 3tex. 4t3exe 4texp 1té tè3 4t3f 4t3g2 tgaat5
t5ge tge3la tger4 4th. 2t1ha t3haa t4haan t4had t3hak t5ham t4hans t3har
t3hav 5thea t3heb 5thee. 4t3hei 4t3hel 3t2hen 5theo 1t2her 5the3ra 4t3here
3thes 3thet t4hin 4thm t1hoe t2hog t3hok t1hoo thoof5di 4t1hou t3houd 5thous
4t3hov 3thr 2thu t1hul 4thum t4hur 3ti 5ti. 5tia ti5ab ti5ae ti3ap 5tib
5tica 5tice 5tici 5ticu ti3d4 5tie. tie5d4 5tiefs tie3kn tie4kon ti3enc
tien5st 5tiep 5ties tie5s4l tie5ta tie5to tie5tw ti1eu 5tieven ti3fe ti3fr
ti2ga tig5aa 4tigm ti4gu4 tig3ur 5tijd tije4 tij5ka tij4kl 5tijn tij5p
t3ijs. tij3st tij3t2 tij5tr tij5tw 4t1ijz ti3ko ti5kr t4il 4tils 5timm 5timo
tina4d tin3as 4t3incu 4t1ind 4tinf tin4g3i ting4sa t3inh ti4nit 4t3inj
t3inko 4t3inl t3inq 4tinr 4t3ins ti3nu 4t3inv 4tinw ti5om ti3o4p5 t2is ti5sa
ti3s4j ti3sl ti3so ti4son ti3s4p ti3sta 5tite ti3th ti1t2r 5tivi ti4vo 1tj2
2t1ja t5jaa t5jee t5jek t3jen t5jet 4tjeu 2tjo t1jou 2tju 4t3k2 tkars3 4t3l
t5le. 5tleb t5les tli4n 4t3m tmen4st tmens5te tmos5 4t3n tna4m3o tne4r tnes4
5to. toa2 to3ac to3ar to5bl 3toc 1toch 3tod to3da t4oe toe5d4 3toej toe5k
5toe3l4a toe5le 5toelic toemaat5 5toen to5ende toe5pl 3toer 5toeri 5toern
5toe1s4 toe5st toe3tj 3toets 5toets. 5toetse toets5te. 3toev 5toez to2f
tof5ar tof5d to4fr tof3th 3togn 5togr 3toi to4kan tok3s t2ol to3la 5tolaa
to5le 5tolet t3olf 2toli 5tolic to4lie tolk5s 5tolo tolp3r t3oly 4tom.
5tomaa tomaat5 t3oml to3mo tom4p3j 4t3om5s 5ton. 4tond 3t2one 5tonee 5to5nen
to5ner 3t4ong 5tong. 3t4oni 5t4onn to3no 5tons ton3sk too4m toom3e 5toon
t4op. top5art top3as to3pen to3pet to3pi 2topm to4po to5pos t4opp to4pu
to5pus t3opva 5tor. to3ra to4r3ag t3ord to5rec 5torens 4t1org t5orga t4ori
3toria to4rië tor3k tor4m3a toro4 to4r5oli to3rom 5torr 3tors tors5te.
to3r2u 3tos4 to3sa to1sl to1s2p tos5te 5tota to3tr 2t3oud 3tour tou4r3e to3v
tove5na to4vens 4toverg to3w4 4t3p4 tpe4t3 tpi3s tr4 3tra. 4t3raad 5tracé
5trafo. 3trag 4tragez 3t4rai 5train 5traka t3rake 3trakt 3trans 5transa
5trap. 5trau 4t3raz 3t4re. 4trea 2trec 5tred. 4treda t5redes 4tredu 3tref
4t5reg 4t3reis 4treiz 4trel t3rese t3resu tre2t3 t4reu t3rib. 5tribu 5trico
trie5ta trig2 2trij 5t4ril tri5ni 5t4rio4 t3risi t3rit. 5t4riti 5trody
t3roed t3roes 5trofy 3trog t4roï 5troj 4trol. 5trola 5trolo 5tromm 5tron.
5trona t5rond 3trone 5tronn 5trono 5trons tront5j t3rood 5troon t4roos
tro5pi t4ros 5trotu 3trou 4t5rout tro5v 5truc. 5truf 4trug 5trui. 5truie
t3ruim trui5t4 t3ruk t4rum 4ts ts3a2d tsa4g ts1am t3sap ts3as tse4d ts5een
t4s3ei ts5eind t4s5ene t4s3eng t4s3erg ts5erge t4s3e2v t2sij t4s3ink ts3int
ts2j ts3ja t3sjen 3tsji t1sl ts4laa t3slac t5slag. ts3lam t2s3le t5slib
t5sloe t3s4lu ts2me ts4moe ts3neu ts4no ts5nor ts5not ts3nu ts3ob tso2l
ts3oli ts3om ts1on ts4opp ts1o4r ts1ov ts3pad t3span t5spec t4s3pet t3spi
t4s3pil t3spoe t3spoo t5s4por ts3pot t4spro ts4pru ts5q ts5s t3sta t4staak
t4s5tank ts5tant t4star t4stas t3ste t5sted t5stee ts5teko t5stell t5stels
t5stem t5ster. t4sterr t5sters t5s4tes. t5steu ts3th t1s4ti t3stij t5stijg
t5stil ts5tin ts5t4j t1sto ts5toep ts5tong t4store ts5trad ts5trei t3stri
ts5troe ts5ty t4su4 ts3ur ts3us ts3uu t1sy 4t3t t5t4a t5te tte5loe tte5l4op
tte2n tten4t5j tte5ri t5tlet tt3oog ttop2 t5t4r t5tum tt3uu 3tua 3tub 3tuch
3tu3e 5tueu tu3és 3tuig 5tuin 4tuip 2tuit tuit4j 4tuk tu4k3i tul5pi t4um
5tune 5tunn tu1o 5turb tu3ri 3tu4s3 tut3j tuurs5la tu3wa 4tv tvaat5 t3ve
4t1w 3t4wijf t2win 1ty1 3typ tys4 4tz t3za t3zi t5zw u1a u3ac u3an ua5ne
ua3p u5ar. uar5t ua3sa uat4 2u2b ub3ac ube4li ub5em u5bi u3bo ub5or 4uc
u1che ucht5sl uc4ki ucle3 uc4t3a uc4tin u1d uda2 u5da. ud5am ud3ei ud3ess
u4de4z ud3eze udi4o udi5ologe udi3om udoe2 ud3ond ud3oo ud3ov u4d1r uds5lo
uds4m uds5ma ud3sme ud3smi ud1st ud4sta uds5tak ud4sti ud1w u3ec ue2co u1ee4
u3ef u3ei u1el u4ene u1er uer3il ue3st u1eu u5eul u3ez u3è u4f3an u1fl u1f4r
uf2s u5ga ug4da2 ug4der ug2do ug4dr uge4l5o ug3ij ug1l u2go ug3or u2g1r
ug5sce ug4sec ugs4p ugs5pa ug1s4t ugs5tra u1h u2i ui5ac ui2d3a ui2d1o uid4s
uid3sp uid5spre uid5ste. uid3u ui3e uien4t ui2fa uif1l uif5r ui2fu 4uig
ui4g5aa uig1l ui2g3o ui4g3r ui4gu 4uik ui2k3a ui4k3l ui2ko ui2ku ui2la
uil5aa ui4l3em uil5m ui4l3og ui4loo uil3ov 4uim ui2m3a ui3mag ui4n1a uin5g
ui2no uin5og uin3or uin4s5lo uin5to ui2p3l ui4p3o4 ui2p3r 4uis ui2s3a uis5c
ui4sl ui5slu uis5p ui4st ui4t3a4 uit5aa uit5al ui5tar 1uitg uit1j 3uitl
ui2t1o 1uit5r uit3sl uit3sn uit5sp uits5te. 3uitw 3uitz ui3v 4u3j 2uk u2k3al
uk3as ukkers5 u2k3l u3klas u2k3n u2k3o u3koc uko2p uk4o3pl u4k3r uk3s2m
uk3spa uk3spl uk4sti uk1w u1la ul3ac ulam4 ula4p ul4d3a uld5erk ul5dop
ul4d3u u1le ule5sp ul3fl ul5fo ul3fr ul3in. u5ling ul3inn ul3k2a ul5ke
ul2k3l u1lo ul3o2p u3los ul2pa ulp3ac ul4pi ul2p3l ul2po ul4p3r ul3sa ul3so
ul2s3p uls5te. uls5tel u3lu um3af um3ar 3umda 2ume umee4 umes4 ume3st um3om
um3op um3so um3st u2m3ui un3ac un2c unch3r un4dra und4s unds5ta und5ste
une4t un3g 1univ un4k3r un4o uno3g un5o2p unst3a un4ste. unst3o un4st5r
unst5ui un4tag unt5een un2tj un4t5o4 unt3s4m un4t3u u3ol u3on u3oo u1or
uo3ru u3os uota3 4up u1pa u1pe upe3k upe4ro uper5st u3ph u3pi u1pl u4p3lei
u1po u3pol up3om up3op u1pr up4tr u1ra ur3aan ur1ac ur3ada ur3adv u2r3a4r
uras3 u4r3a2z urd4o u1r2e ur3ech ur3een uree5s ure5lu urelu5r u4rem ur3emb
ure4n u3res ur3ess ure3st ur3eta 4urf ur2fa ur3gi u1ri uri4gl ur3ijz ur3ind
ur3int 4urk urken5s ur4kie ur3k4l urk4s5t u1ro ur5opb ur3or uro5s ur5pr
ur4serv ur4s3ev ur3s4fe ur2sl urs5laa urs5li ur4s5m ur2sn ur4sp urs5pa
ur5spel ur5spor urs5take urs5th ur4sti urs5tik ur3ta ur4tro ur5troe u3ru
ur3ui 4urv u1r4y 4usaa us3ad us3a2m us1ap u4sc u5s2cr use5tj u5sie u4sj
u4s5l u4sm u2s5n uso2 us3oï us3os u2s3p us5pi us5pu us4ta us5tag ust3al
u2s3te us4t3ei u4sti ust3oo us5tra. us5tre. us5tro us5tru ustu4 ust3ur
ust3uu u1ta ut3aan utaar5 ut1ac ut3af u3tan uta3s4 ut5c u4t3ees u4tek ut3eks
ut3em ut5emm uter5an ut3ex ut2h ut3ho u2tj u1to uto5f ut3oog uto3pe utop4l
uto5po utop4r uto5s ut3saa ut3s2c uts5eng uts2m ut1sn ut3sp ut4spa ut4spo
ut2st uts5tak ut4ste. ut5sten ut3str ut5su utt4 u1tu ut5w u4u4 uur3a4 uur3e4
uur5i uur3k uur1o2 uur5ste uur5sti 4uut uut3a uut3r uvel4s uve5na uw1a u3wag
uw3ar uw5art u1we uw3ec uwe5d uw3een u2w3ei uwe4nen uwes4 u1wi u2w3ij uw5ijz
u4wind u3wing u4wins uw3inz uw1o u3woe uwo4ge uw1r uw3u uxa3 u3ya 4uz uze3t4
uzie2 ût3s4 1ü ü4b ü1n ü3ri üs3l 1v2 2v. vaar4ta vaart5r va3de va3g4 va2ki
va4kl va2ko va2l3a val5m va3lo va4loe val5si val4s5p vals5tek valu5 va2n
van3ac vand4 vang3a van4gr va3no va4noc va1p va3re va5se va3s4o vast3r va3su
va3te va2t3h vat5j va3z v4b 4v3c v4e 3ve. 5veb vee4l veel5e vee3p4 vees4
ve3g4h vei3s4 vei5tj 3vek 5vel ve4l3a4g vel4d3o ve3le vel3k 5vem vem4a ve4na
ve5nare 5vend ven5k ve2n3o 2venr ven4s3e ven4sl vens5lan vens5lo ven4sp
vens5taak vens5take vens5tek ven4s3u4 ve2r ver1a ver5aas ve4rad vera4g
ve4rand ver5do ve3rec ver3ed ve3reg ve3rei ver5eis ve5ren. ve5rend ver3e4t
ver5ijd ver5ijl ver5ijs ve5ring ver5k4 ver3o ve3rom vero5v ver5p ver5spe
ver5sta ver5sto ver5tw ver1u ve3ry ve2s3 ves5ti ve2tj ve2to4 vet3og vet3oo
ve3tor ve2t3r vet4roe vet5ste 5ve5z 3vi 4vicepa vid5st vie4r3a vie4s3 vies5n
vie4tj vi3eu vijf5 vik4s vil4t3j ving4 vings3 vi3o vi5om vi4s3an vi1so
vis5ot vis5p vi4st vis5tr vi1tr v3j vje4 vjet1 3vl v3lar vlei3s4 vlie4s5
vlot5s v3lov 5vo. 3voe voe4t3a voe4t3r voet5sp 3vog voge4 3voi vo2le vol4g3a
vol4gra vo2li vol3ij vol5p von4det vond5u 3voo voo5d vooi5t voorn4 voor5na
vo3ra vorm3a vors5te. vor5sten vos3 3vot vot3j 3vou vous5 3v4r2 vrei5 vrie4s
vrij5k4 vrijs4 vrij5ste v3t vues4 vu2l vul5p vuur5s vy3 2w. waad3 w2aar
waar5e waar5ste wa4b3 wa2ba wa5bl w2ad wa3dr w4ag wa2la wa3lan 4wam wan4d5r
wan4gr wang5sl wa2n1o wan3s4 3wap w4ar w5arc 5ward war4st wars5te wart3j
war4to wa2si wa4s5l wa4s5p was5tr 1wate wat5j wa3tr 3way 2wb w1c 2w1d w4doo
wd3oom we2a 2we2c 3wed wede4 we2d3i we4d3r wee4ki wee4k3r wee3lo wee3s4t
wee5ste 3weg we4g1a we4gerv weg3l we2g3o we4g5r wei3s wei5tj we4k3r we4le2
4welem we3li we2lo wel3s we2m wem3a we3me we2n wena4 wen3ad we3ne4 we4nem
we5nen. wen5enk we3ni wen4k3a wen3o wen5to wer2f 4werg wer4ka wer4k5l wer4kn
wer4k3o wer4k3r werk5ru wer4k3u4 wer4k3w wer4p3a wer4p3l wer4pr wer4s
wer5ste we2s3 we3spo wes4t5o 3wet. we2th we2t3j wet4st we2t3u 2wex wezen4s5
2w1f w1g w1h wie4la wie4t w4ij 3wijd wij4ka wij4s wijs3l wijs3p wijs5ta wi4k
3wil wind3a win4d3r w4ing 2winr win2s winst5aa winst5r wi4t3h wit3j wi2t3o4
wit3r w1j 2w1k 2w1l 4w1m 2wn wn3ac w3ne w3ni w3no w3ob w2oe woes3 woest5a
wo4l wol3a wolf4s5 woon5sf woor4d5r wor4g3e w1p wren4st wrens5te. 2ws ws3a2
w3sc w1sl w2s3le w3som w3sp ws2pl w4spr w5spra w1s4t w4stij 2wt wtes3
wtje5sp w1to w1tr wu2 wva2 w1w xaf4 xa3g xamen5t xan3 xan5t x1c x4e xen4d
xe3ro x1f x1h xie4t xi3g xi5o xi3sta xi3sto xi4t3i x3l x1m xo3no x4op xo3s4
x1p xpre2 xpres5 x3r x3so x3sp x1t x2tak xtie2 x3w xy3 y1a ya3s4 ya4s5p y3at
yba2l3 yber4t3 y1c ycho3 y3co y1d4 ydi3a y5dr ydro3 y1e yes3 y3és y3è y1f
y1g ygu2 y1h y1i y4in y5is yksge4 y3la yl3al y3le y4l3et y3lo ylo3l ym2f5l
ym5pa y3na yn3er y3no yn1t y1o y3on y3os yo3t y1p y3p4h ypo3 ypot4 yp3s
yp5si y1r y3r4e y5ri ys3 y1s4a y3s4c y5s4e yse5t y3s4f y3s4h ys4i y3s4o
y3s4p ys5pl ys4ta ys5tr y3sy y1t yt3hu yto3 y2tof ytop4 yu5a y3ui y3u2r
yvari5 y1w4 1z 4z. zaar5t za3f2 zags4t za2k3a zak3r zan2d zand5a4 zan3di
zan4dr zang3s za3po za3s4 4zb 4zc 4zd z4e zee3k zeel5d zee3r4o zeero5v
zeer5s zee3s4 ze5ge zeg4sl zei3sp ze5k zel5dr ze3lem zel2f1 zel4so zen4d3a
ze4nin zen5k zen3o4 zen4og ze3non ze4r3a ze3ro zer2s zer4s5e ze4s3 ze5sch
zes5e zes5l ze5ste ze2t3a ze2t3h ze4ti ze2t3j ze2t3r zeve2 zeven3 4zf 4zg
2z3h z2i ziek3l zie4k3o ziek3w ziel4s zie5sl 3zif zi2g5a zij5kl zij3po
zij5s4 zik2w zi4n3a4 zings3 zin4k3l zin4s zins3t zins5ta zin5str zi3o5 zipi3
zi4t zit3e zit3j zit3u4 4z3k 4z3l 4zm zodi5 zoet3j zoet5ste zo3f2 zoi4 zo5ie
zo3la zome4 zo2na zon3sf zon5ta zooi5tj zo1p zor4g3a zor4gl zor4gr zo2t
zot3h zo3tr zo3v 4z3p 4z3r 2zs 4z5t zui4d3i zui4dr zus3 2zv z4w zwets5te.
5zy 2z3z zz3in zz3or z4z5w
 PATTERNS

 lang.exceptions <<-EXCEPTIONS
aan-dachts-trek-ker aan-dachts-trek-kers acht-en-der acht-en-ders
acht-en-der-tig acht-en-der-tig-ste be-heers-ta-ken be-scherm-en-gel
be-scherm-en-ge-len be-stuurs-la-gen be-stuurs-ta-ken bij-stands-trek-ker
bij-stands-trek-kers bui-ten-an-ten-ne bui-ten-an-ten-nes don-der-aal
han-dels-taal her-e-nen ket-ting-ste-ken lands-taal meest-al
mi-nis-ters-por-te-feuil-le mi-nis-ters-por-te-feuil-les ont-hoof-din-gen
pa-ling-ste-ken rechts-taal schil-ders-ta-lent sou-ve-niertje
sou-ve-niertjes spie-gel-ei ver-en-gels-te ver-hol-lands-te ver-in-lands-te
ver-kinds-te ver-ne-der-lands-te ver-rechts-te ver-steeds-te wals-te
wa-ter-staats-in-ge-ni-eur wa-ter-staats-in-ge-ni-eurs
 EXCEPTIONS
end
SV =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
.a4b .ab5i .ab5ol .ab3r .ac3 .a4d .a3dr .ad3s .a5g4ra .a5gre .a5kl .a5le
.al4pr .a3lu .am4br .amp3l .a5mu .and4rar .a2n5es .ang4er .an5go .an5s .ap1p
.as2k .a3sket .as4t .a5sten .a3sti .a5ta .at3t .au3st .a4val .av3s4 .b4
.bak5s .ben5s .bild3s .bo2k .bort1 .cis4 .cy5klop .d4 .där3 .ek1v .e3l4a
.e2l5in .en5st .e4nä .e2r3i .e2s .e5skad .es3kal .es5kap .es4t .e5strad
.e3tr .evan5 .ex3 .f4 .feb3r .fram3 .fres5 .fågel3 .för1a .för1en .g2 .gu4lä
.gus3 .he2m .hu5sa .ib4 .ik4 .im3p .i2n1 .i4na .in3d .in4ger .ink2 .in3s2
.in3t .is5ka .i3so .k4 .kans4k .ko5li .kort5s .kring3 .krings2 .köp5s .l2
.lak5r .lek5tr .lu2st .m2 .mas2ke .ma5skeri .me4re .minis4 .mjölk5s .mon2s
.mån3s .må4st .män5sko .mörk5r .n4 .ner1 .no4n .nöd5r .oc1ku .ok3t .o3kv
.o2ma .o2mo .om3s4 .o3mu .on4k .o3o .ord3s .o5sc .o1s4k .o3sl .o3stra .o3sv
.o3tr .o1u .p4 .papp5s .pa3ste .pa5sti .pi5sti .pres2s .pub3lika .r2 .re4gr
.re2ste .runs4 .rym2d .röve5 .s4 .sa2k .seg3r .si5o .sjö1 .sk4 .skott3s
.slut3s .st4 .sta2m .sten3s .string4 .sup3p .t4 .ta3bl .ta4k .tak5l .tes3ta
.tig3r .til4l .ti3o .topp5s .tred2s .tre3s .trä5k .u3k .ult5r .ung2e .up2
.u4ra .ur3s .u2t1 .u4ta .u5trer .ut5s .v2 .var4t .vatten3 .ved5s .vä2g
.väg3s .x2 .y2a .y4e .ång3 .år4s5 .å3st .åter1 .ä3ro .ö3ro a2b ab4bu a5be
abel4s abe2s ab1l ab3la ab3ort ab5ric ab3rio ab4sc ab4sk a5bu ac4kes ac4kis
ack3sk ack3u4p a5dag a5dek a5del ad5ep ad3j ad3op a5dran a3dre 1adres ad3ril
ad3ru ad2s a5ed af4fo 3affä 1af3ri af4tor a1ga aga4ra a1ge a2ge. ag1gr ag1l
ag5ord ag3ro a4gur a4hj aib4 a3iv a1j a3ka a4kart a5ke a1ki ak3n a1ko ak5ram
akri5s ak3rob ak4sta 1aktig ak3tri a1ku a5kvari ak3ve a5kår ak5åt 4akö a1la
al5adm ali2br a2lin a5lin. a3line al3ins ali5stik a4lj alk3ak al2kv al4kä
all3st al3lå alms4k a1lo al5ort als5pa al3tr al4tu al4tä a1lu alu5s alv3s
a1ly a4maf am4i am4pr am1s am3åt a3mö ana4bo an3alf an3ark an3c anci5 an5dak
andel2s an4dun an4dän a4nef ang4es an3gi an1gr aniu4 ank3r ano2i a4nok a4nop
an5sce ansis3t an4sj ans5ku ans3li ans3par an1st an4sto an4sty 1ansvar an4tj
an4tre a1nu a5ny a3nö a1o a1pe a2pe. ape4n3 a1pi ap4lan apo3str 1appara
apps4k ap3ric ap3rif a5pris ap2s ap3se aps5l aps3p apu5s a5py a5pä 2ara
a4rann a4rarv 1arb 4arbi 2arbo 4arbr ar3dr ard5st a4rend arg5si 2arh a1ri
a4rigen ar3ka ark3lan ar5kr 4arl 4arn. ar4nal a1ro a2rob 4arp ar2sa ar5skal
arsk5l ar2sv ar4tro arts5p ar4tur 4aru a4rur a5rus ar4väg a3ry a3rä 2asa
asbe4 a1sc as2h asis5t as3kis a2sko a4skr as3ku as5l as3pa as3pig as2sk
as2s5op as2sp as2st ass5up as3ta a5stard as5ter as5tiker asti5o as3to as4tr
ast5rak a5stral ast3rol as5tör a3su a4sul a4sund as2ut as3v a1sy a2s5å a2sö
a1t ata5ra a5te ati5ö a4tj a2tr a3tral 4atrar a4t3re at3ria a3tric at3rie
a5trik a3tris a3t4ro a4tro. at4ska 1attac at2tak at4tj at4tos att3s a4tung
2au au5b au2t5a 3autom aut5s 2a1va a4vart 1avg 2a1vi av3r 4a3vä a5å 1b2 3ba
ba4di ba4do bad3s4 bak5l ba4ko ba4ku bank5l bas4ta ba5stu 4bb b4bak b4batt
bbb4 bb3l bb4ler b4b3r bb4so 4b3d 3be be3d4r be5e be1k 4beld be5lu be3ly
be3lå be5lö beng4 be3nå be1rö be1s be3sl bes5s be4sta be4ste be5su be3tr
be3tv be3u 4bex 2b3f 2b5h 3bi bi3d4 4binv bis3ko bi5skv b3je b3k b5lar b5lat
ble4mo b5len 5blera 3bles 5blid 3blikr 3bliks 4b3m 2b3n 3bo bo4gr bo2kl
bo1mu 5bon bors5te bor4ti bort3r borts2 bort3sl bo1s bo4sc boy5 4b3p 2b5raf
4brar 2b5rati 3brik. b3rika 3brike 3briks b5rikö bru4st 3bry 3brö 4b3s b5sce
bs3ch b4slan b4sof b4sp bst4 b4stj 4b3t 3bu bund4s bus2st b3v 3by by5r 3bå
bång3 båt2s 3bä 3bö bör2s c2 5cap c3c 1c4e cens3t 3centr ceu4s 4ch. 3chau
3chef 5choc 4cht chäs3 chör4 1ci ci4lu cim2 cipp4 4ck c3ka c3ke c3ki ck5j
ck1l ck5lis ck3n c3ko c4kordn ck3org c4kort ck3r ck4re ck3sla ckus2 ck3va
ck3ve ck3vä ck5ä ck3ö cle2a co2a co4m 4cr cros2 4cs 1cy 1d 3da 5da. 4dadr
dags3 2dak 5dako da3li 5dam da3må 4dand. 4d1ap 4darb 4dart da4tr dat5t 4dax
2db 4dc dcen3 2dd ddd4 ddi4s d3dj d4dos dd3ra dd3re dd3ri d3drä dd2s dds3v
3d2e de1k4 4deko 4deld del2sa dels5ti de5lut d4en denti5ö den2to de3pr 5der
der1k de2ro de5rol der5sti de4ru de2s de3se de3sp des3ti d4et de3tr 4dex
2d1f dfö3ra 2d1g d3gl 2d5h 3di dias4 di5el di2gr di3ka di5ku 4dinf din3g4o
4dinr 4dins 2dinsp 4dint di1o di4od di3sc di4sj dis3ko dis1kr dis1p dis5to
dis3tra di4tre 2dj d3jor djup5p 3djur 2d3k2 4d5l 2d1m 2d1n 3do d2ol do5lo
4domr dom2sk 5don do4pak 4d5ord 4dori 4dort d5ost do3y 2d1p 2d2r2 d3rad
3d4rag d3rand d5rarb d5rassera d5ratu 3drej d3ren 5dres d3ret d4ric 3drif
d3rig 4d5rik d3rin 3d4riv d5roc 3dropp d3ror 4drot drotts3 d3räkn 3dräkt
5drän d3rät d5röd 4ds d2s1an d2se ds5enh d4sf d2si ds3ins d2sj dsk2 d3skef
ds4ken d3ski ds3kl ds5kn ds1l ds4lot ds4mo d4små ds5nå d2so ds3pl ds3s4
ds3tal d5stat ds4te dste4a d5stig ds3tin ds5tro d2su ds1v d2sö 2d3t 3du
dub3ble 4dup du1s du2sc du4ste du5sö 4dut du4vu 2d1v d3vr 2d3w 3dy dy4kan
dy4ro 4dz 5dåg 2dås 4dåt 4däg dä2r 3dö döds1 4dög 4döp d5öst dé4 e1a e2ake
e4am 4eb e2br eb3ril 4ec e3ch echiff5 ecis4 e3co e2d e4dans edd4r edi4u ed3j
e5dral ed1sk ed2sko ed3s2l edso4 e3då e1e e2ed e4ei ee2k5 e4en. e4ene e1f
ef4s 3efte e1g e3ga e3ge ege2l eg1l eg2ler e3glera e5gleri e4gran eg5rat
eg3rin e5gru egs3 e5gå eig2 ei5gn e3ik e1in ei5sh e1isk e1jo e3ju e3jä e5jö
e3ka e1ki e1kl ek3lat ek4le ek3n e1ko ekord5s ek3orr ek4ret. ek5ro e1ku
e1kve ek5vis e1ky e1kä e1la el1akt el4arb 3eld. eleb3r elekt3ri el4fra
eli5ku el3k4 el3li ell3s el3lä e1lo e4lob el3p el2si el5ug e5luv 2e1lä e1m
e5mat e5mis emon1s em5ort emp5le en5art e2nav en4ce e4ned e4nek ene3rö 2enj
en5klo en3kn en5kr en5kä enning5 ennings2 eno2m en3si ens5ke ens2m en2sp
ens4te ens4vin en4så ent4ha en2t1r ent4rat. ent3rati ent3ri ent5ru e5nus
2eny 2e1nä e1o e2og eo4i e5or 2ep e1pe e1pi e3pla ep5le epp2s3 epps5t e1pr
ep3s ep4tr epu3b e3på er1ak 4eras er3d4 erg4l er4gu er4gås e1ri e5rib e4rinf
erings3 eri5stik erk4lin erlä4 er5na e1ro e3rob e2rom erp4 er3ra er5sc
ers4ken er3sl ers4le er4sta er2ste er3str er3sv e1ru e5rum e3ry e5råd e1rä
e2sal es5all es3arm e1sc 2ese es4hi esi4u es2k e4skan es5kar e4s3ken es3ker
es5kul e1sl e5slag es2mi e1sp es3pl es2sk ess5lä es2st e3stal es5ten.
esti2ge es3tin es5tor. es4tr est5rer e3stru est4rö e3stå es2u e1sy eta3b
e5ti eti3ö e1to e5tri. et3ris e5trä et2s ets2ad ets3kr ets1l ets3m ets5pa
et4sv ett3r e1tu etu4ri et4va et5vu e1ty 2etz e1tä etäc4 euk4 e5um. e5up4
4eur eu4se. eu5tro e1v e4varm e4vj ev3r 3exp ext4r 4eä f2 3fa fac4 fac5ke
4fans 4farb fa3sh fa4st fa4tö 4fav 4f3b f3d 3fe 4fef fe2l fes5ta fe3sto 4fex
2f1f fff4 ff3l ff3n f3fo ff3r ffs4 f3fä ffö5re f3g2 f5h 3fi fi2br fib5rig
fi3li fin5sm fi3skal fisk3r fi2ti 2f3k 1fl flo4da 4f3m fma4 1fo 4fof fol2
folk1 2f5om fo2na for4mo fost3r 4f3p fra2m fram5p f4rer 5freri fre4s f4ri.
fri5sp 5frit fros5ta fru5str från5 2f3s fs2k f4sl f4sm f4sn f4sp f4st f4sv
2ft f3ta f4taf f4tak f4tap f4tarm fte4r f4tex f3ti f4tin f3to f4t3r ft2sa
ft4set ft2s5i ft4sj fts4t fts5vä ft5t ft1v 3fu furs5te fu5ru fu3tu 4fv 5fy
fy4ma få3tö 1fä fäs5ti 3fö fö2ra fö2ren fö2ri för3k för3sm för3su fört4
för1ö ga5br 3g2ag 4gakt 3g2al gall3s ga5lä ga4no 2garb 4garm ga2ro 4gart
ga4st ga4su 5g2ati gaus4 g4av g5avsn 4gax 2gb 2gd g3d4r ge2a ge5b4 2gef
2ge4j g2eli 3gelis gel5st gel5y 3gelä gel5än g4em ge4nap gen5g 3g2eni 3genj
4genm genom5 gen4sa g4ense 1g2ent 4genv ge5ny 3genä ge2o 1g2era 4gerarb
3g2eri gers5n 5gese ge4to get5s 5g2ett 2g1f 2gg g1ga g4gap g1ge gg5g gg1l
g4gos ggs4la ggs4m gg3s4t gg3s4v g4gu 2gh gh4te 1g2i gi1o gi5sn gi4ste
gis4tr gi5stral gi5st4rat 3giv gi2ö g2jo 3gjor g3jä 2g3k2 2gl g4lans g1lar
g2las 5glase glas5k 5glasö g4lid 4glj g4lög 5glöm 2g1m 2g1n g4nag g2no 1g2o
3go. 3gol gon3s4 4gont 2gord 4gorm 4gort go3sl 2g1p g2r4 3graf 5gral gra2m5
5grans 4gras 5grec 5grett g3rig 4g5rik 5grip 3gris g5roi gro2v 4grum grus5t
g4rå 5grå. grä4n 5gräns 2g2s gs1an g5satt g3sel g4sf gsi4d g3sju g5skaf
gs4ki gs3kn gs4kot g3sky gs1l gs1m g4sme gs3n gs4ni gs4nö gs1or gs3pl gs3po
gs4por gs5pre gs3pu gs3s gs3tak gs3tal g3stark gs4ten g3stif gs3till gs3tj
g3stol gs3tra gst4re g3stäm g4sug gs1v g4s3ve gs3vi gs3vå gs3yt gs1ä 2g1t
g3tr 1g2u 4gug guld3 gul4da 4gulä gu2ma 4gup gu5ru gus4k 2gut g3utb 2g1v 4gw
3gy gytt3j 1g2å gårds5 2g5åri g4äl g2är gä4s 1g2ö 4gög gö5ro 2g5ört 1h ha3bl
ha5ge ha4li hal4so halv3å ham4st handels3 hands4l han5g2a ha5ra ha4sc ha4sp
hasp5l has3t hav2 havs3 h5c 4hd he4at he4fr he4lä hets1 hets3t hets3v h3g
h2i 4hir his2sk hi4t hjäl3s h1k 2hl h4le 2hm 4hn h2na h2nit ho5nu hop5plo
hop3s hos3p hos5ti 4how h3p h5ru h1s 2ht hu2s hust5r hyg5r hys4t hys5ta
hy3ster hård5s4 häll2 hälls1 hälso3 hä4ri hä4s hä4var h2ö hö2g hö5gen hög5r
hörn5s hö4s höst5r i1a ia3fr ia3g ia4lu ia4sk ia3tr i2b3l i5bril i3ca i4ce.
i5cha ic4kord ick3u4 i5co i2d iden3s id4ge i4dom id1r id3ro id2s ids3v i4dun
i3då i4dö 2i1e ifes4 i5fn i1fr 3ifrån i1g 4igan i2geb ig5ej ig1l ig3no i3i
i4kart i1ki i3klo ik5län ik3n i1ko ik3re i5krob ik5rof ik5ros ik5s2h ik5skor
i3kul i3kum ik5u4t ik1v i3ky i3kå i3kö i1la il4dan i2lin il1jö il5k il5lak
il4lik ill3s2 3illu il5lär il2min i1lo il2tj i3lu ilufts5 i4lup i5lä im2b3r
im5sm im4so i1mu i5må i3mä i5mö i4nau ind5skä ind5sti 1indu in4ga in4ge.
ing4es. ing5is in5glas ings5te i3ni i4nif in5j in5kve 1inneh 5inre 1inri
3inrä in4sem in3skrä in3sl ins4m in3sn 1inspe 5inspeln in5spr 3instink
3instru in4stå in5te 1intr in4tra int3s i1nu i4nun in3ym i1nä i5oc i1og i3ok
io4kr i1ol io5li i5om ion2 i3ono ions3 i1op i1or i1os i1ot i1pe i1pi ipos4
ip5pi i3ra i4res i1ri irk5l i1ro iro3p i1ru i5sce isel4 is2h i2sk is5kep
isk5na is3kopa is3ku is4kun is3ky i5slam is3län is3m is3n i2s3p is4pri is3sa
is3se iss5n is4s3tr iss3tä i1stal i1stans ist5att is5ten. i1stent is4tes
is3tig is5ting is5tor. is5tore ist5ro istå4 is5v i3sy i4så i1t it5c i4tei
i4tex i4tj it5ran i5trin i3tris it2t5op it4t3r it4tu i2t5å 4i1u i1va i2vak
i1vi i4vin iv3r iv2s i1vå ix2t ix5tu i1ö 1ja 3jakt. 4jarb jas5p 2jb 2jd jd3r
jd4sty j4du 1je je2a 5jef je5sta 2j1f 4j3g 4jh 1ji 4jin 4jk j4kl j3ko jk3v
2j1l 2jm 2j1n j2o 3job jo4kr 4jolj jo5lö jor4din jord3s4 3jou 4jp j5pl 2j3r
2j1s j5sa j4sk js4me js4te 2jt jts4 2j2u ju4kos juk3s jul3k 4jur jus5kr
juss4 jus4t jus5ta jut4sta jä5lo jäl4p5r jäl4sa järn3sk jär5s jör2s jös4t
5jé 1k2a 3ka. 3kad. 3kade. ka4dr 2kaf 5kafä ka3i ka5ju 2kak k3akti 4kalf
4kalg kal4lo kall3s 3kamp 3kamr 3kan. 4kand. 5kano 2kap 3kapi ka5pla kap4pr
kaps5t 5kapten 3kar. ka3ra 4karb k5arbet ka5ri 4kark 3karna 4karp karp5s
4kart. 4karte 4karv 3kas ka4sk kas3ti 3kat. 3kats. 4kau 2kb 4kc 2k3d4 kdom4
1k2e 3ke. 2ked. 2keda ke3dr ked4s ke4er 2kefu 4keld kels4 4kense ke5nå 2kep
3kern ke2s kes3s 4kex 2k1f kfö2 kfö3ri 2k5g4 2kh4 kid3s 4kif 1kig kik4s
kilt4 5kimå king3r 4kinne 4kins 2kint ki4nu ki4tr kiv3s 4kj 5kjol k3jä 2k3k
kl2 1klag k2lama kla4mi 3klang. 3klass 2klat 5klav 2kle k2lej 2klig k2lim
3klip k2lis 5klist3r k5lock. 5klocka 3klos 1klub 4kluk 1kläd 2k3läg 2k1m
2k2n k4nal 3k4nap 5knip 3k4niv 3k4nu k4ny k5nyk k2o 4koc ko5de k5odl kog3n
ko4gr kog4s3 4kola ko2lin 4kolj kol5tr 5kolv. 1kom 3komm 5komp 2k3omr kom4s
1kon 3konf 3konst 3kont ko3nu 1kor 3korg ko3ri 2korr 3korres 5kortera ko5s4k
ko3sl 3kost ko4str 4k3ou 2k1p k2r4 3kraf 5kra3ge 4krang 5krera k4reten
krid5s2 1krig krigs3 krings2k 4kriv 3kropp kropps5 kru5stad k3ryg kråk5s
krå4pa k5rädd. kräk5l 4kräl k3rät 2ks ksaks5 k2s5as ks3ch k4ser ks2k4 ks3kl
ks5kra ks5kv k3skä k3skö k5slag. ks2li k5sly k2so ks3pl k1s4t kstavs3 ks5tid
k2su 4k1t k4tex kti5ge k4tinn k2tins k2tod k2tom k2tr kt3re kt3rin k5trod
kt5rog kt3rol kt5rät kt2st kt5t4 k4tug k2tut k4täl 4kug k5ugn ku5la 4kuld
3kulö kum5pl kungs5 5kunn ku4pen ku4ro 3kurs 3kus kust3a kv4 3kvali k5vare
3kvarn kvar3s 3kvart k4vato k2ve 2kvente 1kvinn 5kvire k4vo k1vå 3kväll
k1vär kydds3 ky4lin 3kyrk käl4m 5kämp 5känn 3käns 3kärl 4kög köks5t 5köp.
kör4l kör4sl 3la. 1lade. 2ladm 4ladr 2laf 3lagd. la4gin 5lagm lag3r 2lak
5lakan. 5laki 3laktis la5lo 3lande. lan4di 2lappara 2larb 1larn lar5s 4lart
las3h 4lask la4st 5laste. 1lat. la5tr lat4tis 2lau 2lav la5vu 2lb4 4l1c 2l2d
lder4s l3dj ld3ra l5dry lds4an 1le 3le. le4ge. le5ig le2kl le4kv lem4sö
2l5enl 3ler. ler5k 3lern ler3ste le5s2l le5tå le3um le4vu 2lex 2l1f 2l1g
l2gj l3g2l lgs4 lg5st 2lh 1li li5ch 3lif 3lig li4go lig3s lik2l li5kli lik3s
5limer 2lind 2linga. ling5o 4lingr lings5t 2lini 5linj 2lint li1o 2lip lis3c
li4sta li3strö li4vo livs1 l2jak 4l1jo 1lju l5jå l1jä l3jör 2l1k l3ke l5kju
l2kl lk5lag l5klä l2kr l3k4ra lk3t l1la lld4 ll3dr lle5b ll3k ll1l l1lo
llok5v ll3p ll4san ll2se ll3ska ll2so ll4sva ll4tig ll3tr l1lu ll5un
llust3ra ll5v l5ly lläggs5 l5löd llör4 ll5ört 4l1m l4mol lm3st l1n lo2af
loc4ku 4lodl lo4do lod3st lo2ge. 2lolj 2lom 4lord 2lorg lor4s lo4vo l4pak
l1pe l1pi l5pla lp5lö lp4st 4l3r 2l1s l2sc l4sjo l4sjä l2sk l4skensv l3ski
lsk3n l5skot l3skrä l3sky l3skå lskå4p l3skä l3slu l4sm ls4mo ls5nyt l2sp
l3spe ls3pl ls3pol ls5s l2st l3sta l4stak ls4te ls5ter l3sto l3sty l4styg
l3stå l3stä l5stö l2su l5sur l2sv l4svi ls5vid l4så 4l1t lta2tu l4tef l4tif
l4tih l4tos lt5rati l4tret l4trö lt5sk ltu4 lu5i luk4to 4lull. 2lun lung3
2lupp lu4pu lus2s5p 5lust. 4lutb 4luts 2lv l1va l4varm lvers4 l1vi l4vos
lv3ri lv3sp l1vä lväv4 lycks5t ly4gat lyg3r lyg3s2 3lyste 5lystn ly4str 2lå.
låg3s 1lång lång3s lå4sk lås5te lå4stå 4läc läg5r 1länds 5längder lä4san
lä4sp lätt3s 4löl 4löm 3lön 3lörer 1lös lö4vä 3lé 1ma ma5fr mag5n mag5s
ma5ju mak3r ma3li mand4 mang2a man5g4o ma5ni mani1k 5ma3ri mash5 mas3ko
mask3ro ma5skö mas3ti mas4v 2mb mb4sk 2mc 2md m4dat m4di m4do m3d4r 1me
2meds me4du me4kl me4ko 4meld melo5 me5lu men5k me5nu me5ny mer2sko me4so
mes4t me3sti 2meta me5trin met3ro meu4 2mex 2m1f m4fes m4fn 2m1g4 2mh 1mi
mid3s mi4lu 2mind ming4o 4mink min4kr 4minv mi3nö mis2 mi5sf mi4sp miss3t
mi4te. mi4tr mitt3s 2m1k 2m3l 2m1m2 mme5d mm3s4 m4mul 2m1n m2nam mnas3t
m4nav mn5dr mn3g4 mn5st mn5tu m2n3å 1mo m4od mo4i 2momr mo3na mos3k mo2ta
mo4tin mo4tu mot3v 2m1p m2pak m4part m2pl mp3lad m5plane mp3lat mp3lin mpos4
mp5p4 mps4k mp5sp m4på 2m1r 4ms m4sal m4ske m3slag ms3lä ms2m mste2 m1sto
m2str mst3rin ms5äp 2m1t 4mud mulls3 mult5r 5mum 4mun3g4 mun4ko 3mur 3musi
mu3sta mut4sl 2m3v 1myn mys4te måg4 1mål. 5målet. 5mån. 4mår må1s 4mäg mäk3
1män mäns4 3märk 1mäs mäs5ta 1mät mö4bl mö4gen. 3möj mör4kl 3mös 4möv 1na
3na. 3nad nads3 2naf na5gr 2nak 3nako 3nakr na3kro n1akt 2nalf 5nalfl 4nalg
nal3s na2lu n5amb 5namn 4nand. 4nanv na4rap 2narb 2nark 4narm 2nart nast3r
2nb4 2n1c n2ch n3cha n3che n3chi ncis4 ncyk3l 2nd n4dak n4dav nd3d4 n5de
nde3s n4dil nd5rak nd5ras nd3rat nd3ri n5dril n3drop nd5ros nd5skal nd3sn
nds3or nds5vä nd5ås 1ne 3ne. ne4di 5nedl ne4d3r ned3s ne4dö ne2gr ne5gres
4nek. ne5ly 4nenl ner5sm nes3s4 ne4sta ne5s4ti ne3tre ne1ut 2nex 2n1f4
nfalls5 nfis3 2ng1 n4gar n4gen. n4gend n4gens n4genti n4germ n4get n2gi
ng3ig ngi4s ng4ly n2go ng5om ng3or ng3rad n4grö ng4ser ngs1k ngs3pa ngs5tim
ngs3val n4göd 2nh 1n2i 4nid ni5ec ni4ki ni5li 3nin nings1 nings3k nings5v
ni1o 4nip nip4pr ni5steri nist3ra ni3t4r niv5sk niv5st 2n1j n4jar n3jun
nju4s n3jä 2nk n4kart n1ki n4kis. n3kny n1ko nkrafts5 nk3ri n1kro nkrus4
nk5sl nk3sp nk4tin n1ku n1kö 2n1l 2n1m 2n1n nn3d n3ne nnis4 nn3k nn3s4t 1no
2nodl no4kl 2nolj 2nomr nom3s4 2nord 2norg no5sa no5sc no4tu 2n1p 2n1r 4ns
ns2i n4sint n4sis. n4sise ns2k ns3kan n1ski ns3kor nslags5 ns5las ns5mit
n4soc n1spi ns3pl ns3po ns3s4 n3stans n3stap ns4tel n3stif ns3tig ns4tra
n2strik nst5up nst5vil n3s4ty n1sva ns3vi ns3vär 2n1t n4tark nter5s4 n4tinf
n2t5omb nt3rad n3trah n3trak n5trala nt3rali n5tram nt3rep n3trer nt3ria
nt3rin nt3ris n4tropin n4tror n4trö nts3c nt4se nts5kor nt4str n4tut n3två
nufts4 4nug n5ugn 3nui 3num nums5 2nup n3upp 2nutb 2n1v ny5gr n5z 4når 4nä.
4näc 3näm 3nät 4nög4 3nöj nö2ja nö5kr 4nöl nös4 nös5ke o1a o2ard o2b 5o4bj
o4bli oby4 oc4k5r ock3sk oc3ku o2d ode4k odi4a 1odli o5dral o3dro ods4k
od2st ods4ti od5stu o3dä o1e offs5t o4fl o3fr oförmå4 o1g o4gav og3gr o4gj
o5glo o5gly ognos4 ogno5st o4gri o4grö og3se og4s3t o4gä o1i o4il o1j o1k
o4kli ok3n ok3sl ok4su o2kv o1la o5lak ol5au olfö4 1olj ol3ka olk3r ol4ku
ol4kä oll4si oll5slä ol3lä olm4s oln3s o1lo olo5kv ol4sa ol4tå o1lu o4lug
o4lur o1ly ol5år o1lä om4brä o3men o4mord om5pa om3pl 1omr 4omra om1sk
om4ste 3omsät om4tr om3tv on3c on5gi on1gr ongs4l o4nins on3j on1k4 ons3c
onsi3s ons3m on5stel ons4ter on3tras on4tre ont4s o1ny on5å o1nä o3nö oo4d
oom5s o3or o1pe o1pi o5pline op4pl opp3le op4pr op4pu o3pri op4st o3på o5q
4ora o3rak oran3g4 o2rap 1ordn or4d5ä o4reh 1orga 5organi or4gr or4gå o1ri
3orient 4ork or4mö or4nu or4nä o1ro or4pl or5pr or4spa ors5tig or5te or2tr
ort3re ort3ro o1ru o3ry o1rä o1rö o3s2fä osk4l o1skop o3som os5pig os4sk
os4s4t os3tig os5tiker o5still os4tr ost5ron ost5rö os3tul ota2lan 4oti.
4otie 4otin o1to o5tro ot5run ot3sv ot5ti ot4trä ott2s o1tu o5tun otvin4
o1ty o5tå o3tä oun4 oup4 4our ou3rö ou4s o3ut3t o1va ova4n o1vi ov3r ov4si
ov3sl ovs4me o1vä o3we ox5 oy2 o3å o3än o3ö 1pa 4paf pag4 paki3 pakis4 pa5la
pals5 pa5lä 4pand. pan4tr 3pap 2parb 4parm par3s 2pask pa5ski pa2st 3patr
pa3u 2pb4 2pc 2p3d4 pek5tri pekt3ro 4peld pel3s4i 4pem 5peng 3penn pent5r
per4bl 3perio 3pers per4sl pe5tro 4pex 2p1f 4p3g 2ph pi4el 1pig pi1o 3pip
pi5so pi5sta pi5sto p2j 3pjäs 4p3k2 p2l p4lac 5plan. p4lane p3larn p3lev
3plex 3plic 1plik 4plit p3lj 1plom p3lop 2p1m 4p1n p3ni 1po 5poa 2poc 2pof
po2i 3polit 4polj poly3 2porg 3pos pos4ter 4pov po4vä 2pp p4part pp5ask
p4pax p3pe p1pi p4pins pp3j pp1l pp3la pp3lin pp5lis pp5lu pp3ly pp3lån
pp3låt pp3lä pp3lö pp5oc pp3of pp3p4 pp1r pp3ra pp3ri pp3ru pp3ry pp3rä
pp3tr p2pu p5py pp3å p2r2 2pra 5prax 1pres pres4t pre3sta pres5to p3rig
p3rik 5pril 3princ pring3 p5riol 3pro pro3g p3ror 4prå 3präs 3pröv 2ps p2sal
3psalm p5s2ho ps4ken ps2li p3sna 4pso p3sod p1s4t p4stak p4stäv p2sö 2p1t
p3tri 1pu 4pug pul2l5ov pul5tr 5pung 3punk pus3t 2p1v på3dr 3päl pä5ro 4pör
3pé qu4 3que 1ra 3ra. raci4t 3rade. 4radr ra4du 5ra1e 2raffä ra3fr ra5is
2rak ra2lo r4ande 3rande. 4ran4d3r rand3s 2ransv ra3pl 3rar r4ar. 4rarb
r4are 4rarg r4ark 4rarm r4arn r4ars 4rart r3arta ra5rö r4as ras3h ra2st
3raste. 3rativ ra3tri 2rav ra5yo 2rb 2r1c 2r2d r4daf rda5gr r3dj r4dos
rd3ran rd3rat r4dul r3då r3dä r4dös 1re 3re. 4reaus re3b 4rec 5reco re3d4r
re5du 4reft 4regg 3regn. re1kr rek5tri 4reld re3lu rem5p 3rems r4en. 2reni
2renk 2renl re3nö re3o 3rer. 3rern 3reso ress5k re1sti 3ret. 4retet ret3ro
4rety re5tå 2revig 4rex 2r1f rfö3ri 2r1g rg3g2 rgs5top 2rh rhands5 3rial
4rib 3rifi 2rifr r3ifrå 3rifu 3rigt rik2s 3riktn ri4mo 2rind rind3s 5ringen.
ring3r 2rinr 2rins 2rint ri1o 3riot ri5ple ri2stä ri4tut ri4vis riv3s 4rj
r4jis r3jo r5ju r5jö 2rk rk3akt r4kek rkes3 r1ki r3klas rk2le r4klö rk3n
rk4ne r1ko r4kod rk3tr r1ku r4kup r1kä r5kör 2r1l r5laka r5lav rld2 rlds3
rl5sp 2r1m r4marb r4mil rm2s5j rm5tr 2r1n rnal4 rn3g4 rn1k r2nom rns4k rns4t
rn3t ro3b ro4gro ro2kr 2rolj rol4li rom4a 5roman 5ronau 5rond. ron4v ro3pl
ropp2s ro4ra 2rord 2rorg 2rorie 3rorn ro4sin ro4sn ros3v ro5te 2r1p r4plö
r4pö 4r1r rra4n rrd4 rreligi5 rres4 r5rib rr5k4 r4rob r4rom rr1s rrs2k r4rur
2rs r4seld r4sex r2sin r1ski r4skid rsk3na rs5koll rs4kos rskotts3 r2sku
r3skö rslags4v r4sle r4slo r4s5lö rs4mo rs5nat rs5nä r1sp r2spl r2spo rs3s4
rs5tak rs4te r5stek rs5tend r5steni rs5till r1sto r4ston rst4r r3strö r3stu
r1sv rs4vag r2svä r1sy 2r1t r2taf r2takti rt4an r4tins r4tom r5trit r3trä
rt3t r4tut rubb5l ru3br ru4dan ruks1 ruks3v 5rullera 3rum. runn2 runns5
4rupp rus2h ru5sha 2rut 5rutig rut4ra ru4vi 5ruö 2r1v rv4sj rv2s5kä r3w
rydd5s ry5o råge5l 4rål rång3s rå5ra rå3st räck5s 4räkt 4räm räng3s räns5t
4räs rä4san räs3s rä5sti räv5s röd5el röd5r röd3s 2rög r3öi rök3s röns4t
4röp 3rör rör4s rö4st röst3r r1övr 1sa 3sa. 3sad. 3sade 4sadj 2sa3dr sad5s
2saf sa3i sak5ri 2s1akt sa5lo 3s2am sa2ma samman3 sa2mor sand3s 4sang 2sanl
s3anlä san3sla 2sap 3s4ar. 2sarb 2sarm s5arm. 3sarn 2sart 4sarv 4sass 5sat.
sa4tu 2sau s3auk 2s1av 4sb s2c 2sch. 1scha 2schau 4schb 1schen 1scher 1schet
1schi 4schk 4schm 4schp 3schy 3schö sci3p 4s3d 1se se4at. se2g 2s3egg 3segl
seg3ra sek5le sek3r sek5tr 3sel. se5ly sem2 3sen. s5ersä 3set. 2sexp 2s1f
s4fär. sfö2 4s3g2 2sh 5s2haw shi1s s5hö 1si sid5s 5sie si4eri si4esk si2ett
3s2ig 3sik sikts3 5sill. silver3 silv3r 2s1ind 2s1inf sinne2s3 3sinni 4sinr
2sin1s s1inst 5sint. 2sintr 3sio sis4t siu4 1s2j 2sjak s3jakt 4sjn 4sjt s4ju
5sjuk 4sjur själs3 3sjö 4sk. 2ska. 3s2kada s2kado 3skaffn 1skaft s4kag s2kal
3skal. 1skap 5skap. 5skapet 4skapi skaps1 4skar s4kara 5skarv 4skas s2kat
s4kav 4ske. 3sked. s4kene 3skepp 4skh sk4i 3skif 5skin 4skis. 5skiv 5skjor
3skju 4skl sk5lap s3klas 4skn 3s4ko. 1s4kog 4skogsg 1skol 3skola s4kolo
s4korp skor1st 1skot s5kran. 3skrat sk4ret 3skrev 1skri 3skrif s3krig 5skrin
3skrip s5kris 3skriv s5kron s4kru 5skrub 3skruv 5skräc sk3s 2skt 3skulp
s3kup 2skv s4kve 1s2ky s4kyn 2skyrk 1skå s4kål 5skåp. 4skår 5skänk 3skärv
2sl2 4sla. s5lad. s3land 3s2lang s4lant s3lar. 4slas s1lat s2lev 3slev.
s4lic slins3 4slis s2lit s5lor slotts3 s2lu s3luc s3luf 4slus s3lust 3slut
slu4to 3slå. 5s4lår s4läk s5läm s5länn 3s4läp 4s3lär s2lät 3s2löj 2sm s2mak
3smak. s3makt s2mal s2met. s2mid s2mit 3smitta s3mj 5smug 5smyg små5g små3k
små3s 3smäd 3smäl 4smäs 3smör 2s2n4 3snab 3s4nac s3nam s5nare s3nast s5ner
3snib 3snil 3snit 1snitt s3niv 3snut s4nå 5snår 5snäc s4när 3snö. snö5g
3snör snö3s 1so 3soc 5sock 2sod 5soi 2solj sol3s2 2som 5somm 3son son4st
so5pra so4pu 3sor. 2sord s5ord. 2sorg 3sorn 3sot 4sott s2p2 5spann. s4park
5sparv 4spas s3pass spa5tr 1spe 4sped 3s4pek 3s4pel 4spelsl 2spen 2sper
5spets 3spill 3spir 4spl s1pla s3plan s3plats spli4 s4plin 5split s5plä
4spre s3pres 4s3pris 3sprit 2spro s3pry 3språ 5sprän s3ps 1s4på 3spån 3spår
5spän 3spö 4s1r 4s1s s5sad sse4lin s5sil ss2k ss5kl ss3kun ss1l ss2lag.
ss2lä ss2lö ss3na sss4 ss3unn s2sv ss3vi s2t 2st. 4sta. 5stac 3stadi s4taf
5stalgis 3stalla 2stalli 5stam. 5stamm 1stant 5stark. 5startad 1state 3statl
1stau st3c 2s5te. 4stea 5steg. s4tek. 2stekn 5stekt s4tell 3stem. 3steme
5stenar 3s4tene 3stense 5stensm 1stera 1stering s4teriu 3sterne 5stetis
2stia 2stib 3stick 2stid s4tiken 2stil 3stil. 3stink 3stisc 1stit 2stj s5tju
3stjäl 3stjär 2stm 5stoc 1stol 4stolk 4stom stori4eu 5storis stor3s 3straff
4strativ 3strato 3strec 3strej st3ren 1strer 2stria 1strid 5stride 2striel
st4rif 1strikt st5risk 1stru 3struk 2strumm s3tryc 5stryk 5stråk 3strål
3sträc 4sträd 3sträng 5sträv 3ström 2st3s4 st3t 4stv s3tvis 1sty 2styp 1stå
4ståg 5stål 1stä 3stäl 1stö 1su su4b 3sug su3i 3sum 2sun 5sun. s1under 5sune
s5ung 2sup 5supa su2pu 5sus 2s1ut su4to su4tr s2v2 5svag. s3vagn 4s3vak
5svam 4svap svars3 3svart 4svas s3vat 4svec 3sven 5svep 4s3ver s5ves 4s3vil
s4vine 4svis s5vitt s5våd 3svåri 3sväng 5svärm. s3väs s3vät 4syk 5syl 3syn
syn3k s3yrk 3sys sys4t sys5ter syt2 sy5th 1så 5såg 4såk 2sålde sång3 1sä
s4äd 2s5ägg s4äl 2säp 5säs 3sät 4säta 1sö 4söd 2sög s5öga sö4ko 4söl 4söp
sör2s 2s3ört 1ta 3ta. ta1ch 3tade. 4tadi 4tads5 2taff 3taga 5tak. ta5kre
2taktig tak4to 4talf 5tallise tall5s 4talv 3tame 3tami 3tan. ta4nab 3tande.
2t3anfa 4tanl t4ap3l 2tappar 3tar. 4tarb tar4mi 3tarn tars4 4tart 5tartavl
4tarv 4task 3tast ta1str tat2 ta4tan tats3 2tatt 2tav 4tave 5tavla. 3tavlan
3tavlo tav2s 3tax 2tb4 2tc t3cha t3che 2t3d4 3t2e te4as te3b4 5tec 4teg
te2g1r te3gre te3i te4int 4tej tej2s te4kl 5teknik 5teknis 4teld 5te5lö
5tema 4temo te4mu ten3g4 5tensi ten3tr te4nä te5nör 5ter. 5teriö ter3k4
5term 5terna 5ters ter3t te4ru 5tes. 5test tes4te te5stik te5stu 5tetik
tets3 4texa 2texp 2t1f4 2t3g4 2th t4hen 1ti 3tial 5tib 5tici 3tid 5tide
ti4du 4tidö ti4ed tifts5 ti2gel 3tigh ti4go ti2gr 3tigt tik3l 3tiks 5tikul
t2il 5tilj 3tillst 3tillv 3tillä 5time 2tind 2tinr 2tint ti4od 3tion ti2os
3tis 4tisc 5tisk 3tiva ti4van 5tivite ti2ö t2j 4tje 4tjob 2tjou 4tjäl 4tjäm
3tjän 2t3k2 2t3l 2t1m 2t5n4 tne4r 4todl 3tok 4tol. 4tolj 2tomr 4toms t2op
5torap t5ord. 5toriett 4torm torm3s 3torn tor1st 4tort. tos4k t5ost. t4ov
2t1p t2r4 2tra t4raf 3trafi 3t4ral. t4rala 3t4rale 5tralo 3trals t4ralt
3trans tran2s5a 4trar t3ras. t3rat. t4rato 4treg 4tren 4trer. 4trern t3rets.
2tri 3tribu 5trick trids3 t5riel t1ring t3ring. 2troc t3rock t4rog t5ronik
t3rono 4tropi. 5tross 5trotn t4rump t4rup 3trupp trus5ta 1tryc 5tryck.
5tryggh 4tråk 5trä. 3träd träds4 3träf 3träg 4träk t3räkn t4rän 5träni
5tröja t4röt 5tré 2ts t5s4and ts5art t3s4at t3se t4seg ts4en t4sex ts2k
t5skall t3skatt t1ski ts3kl tskotts5 t5slot ts5läk ts3nä t3snö t2so ts3ord
ts3pl tss4 t1st ts4te ts5ter ts5tillf ts3tj t3stol t4ston t2stra t4stry
t4stur t5styr t2su t3sud t5sy 2tt t3tac t4tau t4ted tte5g4 t4tem tte2n ttes4
t4tex t4tins t4tip tt3ja t1to tt3rad tt3rand tt3rat tt3re tt3ri tt4ry tt4se
tt2si tt4sta t3tu t4tug tt1v tt4vå t3ty t3tä t3tör 4t5ugn 2tund 3tunga
tung3s 5tunn 2tupp tu5re 2tutb t3utv t3utö tu4vu 5tuö 2tv t1va 4tve t3vig
3tving t3vit 3tviv t3våg 3tvån t3vän tvär3s 3tvätt ty5da 5tyg. 3tyngd 3typ
ty3pi 5tys 2tz 3tåg tås4 4tåt täc4ko 4t5äg 4täm 4tärm 3tävl 4tö4d tö5de 4tög
4töp tö4pi 3törer törs3t tö4vas 5té u1a u2b ub5al ubb4le ub3lic u4bo u3cha
u5cl u2d u4dak u5de ud3r ud4ret uds4a u4du u4dy u1e u2es uf4fä uf4tan uf4to
4u1ga u1ge ugg3s ugn4 ugns5 ug3s4 u5ie u1in u3is u3itet u3j u2keb u5ki u4kl
uk5la uk3n u1ko ukos4 uk2s uks5ko uk3tris ukt5s uk4tä u3ku uk3v u1la ul4di
ulds2m ul4du ul4dö ull3ste ull3än u1lo uls5ti ul2tr u3lu u1lä u1lö um4fä
um4so ums4t u1mu u3mör 5underl 1undersö 1underv un4dom und3r un4då un5g2ef
un3gersk ung5it ung3r ungs4p 3unif unk3l unk3n un4kr un1sk un4tr un5trati
u5nu u1o u1pe u4pern u1pi u2pl u3plet up3lik 3uppfa 1uppg up4pin 1uppla
5upplä up4p3r upp3s upp5sp up5ut ur5ak ur5arv u3re u1ri u1ro u4rob u4rom
urs5tin ur4stä u5ry u2sak us5anl u3scha u3se usen3 u2s1k us3ka us4kla us4kr
u5sky us4kå us5lä us3n u2sp us3pen us5tat us3tig u3stik us5tin ust5ro u4stå
u4stä us3v u4så u4sä u2sö u4tak 1utb u4tef ute3s utik2 u5til uti3ö ut3j
3utjäm utlands3 u1to u3top uto5s ut3r ut4rer ut4ro ut5rop 1utru 2utsid ut3sl
3utslä 2utt utt4j ut1v 3utvec u5ty ut3öv u5u 2u1v u2vak u4vj u4vä u5å u3ö
va5dro 1vagn 2v1akti val3k val4li val4st 5valv 5vama 4vand. 4vanp van4st
van5tr 5vap 2varb va4res va4ri. 4vark var2s vart5r va1ru vas5ti 5vattn 4vau
4vav 5vavi 2vb4 2v1c 2v3d4 1ve 5vec ve2k ve3ke 4veld vensk3ä 5ventera ve3ny
ve5nö 4vep ver5g 3verk ves4 ve2s5p ve1st 3veta 3vete vet5sa vett5s 2v1f 2v1g
2vh v4i vi4c vid3s vild3s vil4t 3vind. ving3s4 3vinkl vi2no 5vinst. 5vinste
vi5ny 3vis. vi5sa vis5h vis5ko vi4st vis3ta vi2tr vi4var 4vjo 2v3k2 2v1l
2v1m vmörk4 2v1n4 1vo 4vok. 2vom 4vord 2vorg vos4 2v1p 2v2r 5vrak 3vrera
v3ru 2vs v4sc v1s2k v2skri vs4mi v3sni v2so v1st vs4te vs5trå v5styc vs3vå
v2sö 2v1t vu4d1 v1und 4v5up 4vut 2v1v 3vy 5våld vångs3 3vård 4våri vå3ru
3väg vägg5s vä4l väll4s3 3vänl 3värde vä4ril 4värj 5värk 3värld 2vät 3väx
4vög 4vöp 3vör 1wa we2 w2h whi2 wi2e w4na x1 xan5d4 xem3pla xis4 xk2 xli4
xs4 xti2 x4tå 2y y1a y4bris yb4s y2d y4da y5dan y4do yd3r yds4 y4du y4dö y1e
y1ga y1ge ygg3r yg4gå ygs4p y1i y1ki y5klist yk5lon yk3n y1ko y1la yl4gj
y3li yl5k yl5lä y1lo yl4tr ym2fl ym4for y3må yng3r ynk5l yn4sa yns4t y3or
y5ou y1pe y5po yp3ri yre4s y1ri yr4ku yrk5v y1ro yrs4k yr5st yr5tu y1rå3
y5scho ys2st ys3ta ys3ti ys4tik. yst3ra y2tak y4te. y4tea y1to ytt3r yt5v
y3va y3vi y3vä y5w y5å 1za 1ze ze4ro 1zi 1zo zo4nal 4zp z5s 3zu z4zin å1a
å3dj åds4l å1e å1f å1ga å1ge åge2l åg3l åg3s4k åg3st ågå4 å3i å1ki 5åklag
åk4strä å1la 1ålder å2lin ål3k åll4sp ål2s5e ål3st å1lä å1m åman4s ånd4r
ån4du åns4t åns4v å3o å1p å2pl å5pla å4pö år4do ård4ra ård2s ård4s3t å4rel
å1ri å5ror 5årsav år5s2li år2sv år5ö ås4ke ås3n åss4 ås4skr ås4t åte2 åt3ri
å3trå åt2sj ått5s å1v ä1a ä2b 2äc äck5v ä2d ädd3s äd4du äde4s äd3r äd5se
äd3st ä3e ä1ga ä1ge äg4go äg1l äg3r äg4re äg3se ä3i ä5jo 4äk ä1ki äk3n äk3r
ä1la äl4pap äl4seg äls5kog äl4slu äl2t3r äl2tu äl4vin ämp3l 4ändligh änd3r
änd1st äng5r änni3s änn3s ä4no äns1l än4st äns5te än4sv än2t3r ä3pe äpp3l
ä4pr äp4st ä4rap är2bre ärg5l är4gr ä1ri ärib4 är4kä är4nis ärn3st är2nå
är4nö är5ob ä5rol ä3rop ä5ror ä5ros är2si är4sko är2so är4sp är2sv är4tand
är2tr ärt3s 4äs äs3pa äs5pi äs4sk äs4sp äs3ta äst3r ä4stä ä4så 2ät ä3to
ä5tre ät4s3k ät5te ät4top ätt3r ät4tu ät4tv ä1va ä2vak ä3vi ä5vu ö1a ö2d
ö4dak ö4dal ö4darv öde4s5 ö4dis öd3ra öd2s öd3se ö4du ö4dö ö1e ö1ga ög5ak
ö5gar 1ögd ö1ge ö5ger ögg4 ög1l ög2n ögn3e 1ögo ög3si ög3sk ö1i ö3jo öj4sv
ö4karm ö1ki ök3n ök2s ök3sl ö1la öl4kv öl4kö öl2p ö5lä öman4 öm2kl ö4nal
ö2nom öns3ke ön4so önst3r ö3pe ö4pel ö3pi öp5li ö5plo 1öppn ö4pr ö3rande
ö3ras ö4rask örb4 ör3d4r ör1eni ö3res ö4restr ö3ret ör5evig ör3g ö1ri ö5rig
ö3ring ör3int ör5ir ör5iv ör4kal ör1k2l ör5kli ör4nis ör3ol ör1or ör2p5la
ör1s2k ör3sl ör4slä ör5te ört5s ör1u ör3vr ör3y ör1ä örö4d ö2sak ös3n ös4sj
ös2sk ös4sp ös3ta öst3v ö2tak öts5ko öt4st ö1v öve4 över1 5övere ö2vj öv3ra
öv3ri öv4sk é3e
 PATTERNS
end
HSB =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
  lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
% ě
8ě
% ń
8ń5 ń6č3 ń7č4a ń7č4e ń7č4i ń7č4u ń7č4o
% ó
8ó
% š
3š2ć
% ź
8ź
% ř
1k8ř8 1p8ř8 1t8ř8
% dałse mustry
a3b2a a3b2e a3b2ě a3b2i a3b2o a3b2u a3b2y a3b2j a3b2r a3b2l a3b2ł a3c2a
a3c2e a3c2o a3c2u a3c2y a3c2i a3ch2a a3ch2e a3ch2o a3ch2u a3ch2y a3ch2i
a3ć2a a3ć2e a3ć2i a3ć2o a3ć2u a3č2a a3č2e a3č2ě a3č2i a3č2o a3č2u a3d2a
a3d2e a3d2i a3d2o a3d2u a3d2y a3d2ź2a a3d2ź2e a3d2ź2ě a3d2ź2i a3d2ź2o
a3d2ź2u a3d2ź2y a3dl2 a3dr2 a3f2a a3f2e a3f2y a3f2o a3f2u a3f2i a3f2l a3f2r2
a1g2r2 a1g2l2 a1g2a a1g2e a1g2ě a1g2o a1g2u a1g2i a1h2a a1h2e a1h2ě a1h2o
a1h2u a1h2i aj1 a1j2a a1j2e a1j2ě a1j2i a1j2o a1j2u a1k2a a1k2e a1k2i a1k2u
a1k2o a1k2r a1k2l a3ł2a a3ł2e a3ł2o a3ł2u a3ł2y ał1 a3l2a a3l2e a3l2ě a3l2o
a3l2u a3l2i a3l2y a3m2a a3m2o a3m2u a3m2i a3m2e a3m2ě a3m2y a3m2j a3n2a
a3n2e a3n2ě a3n2i a3n2o a3n2u a3n2y a3n2j a3p2a a3p2e a3p2ě a3p2i a3p2o
a3p2u a3p2y a3p2j a3p2l a3p2r a3r2a a3r2e a3r2ě a3r2i a3r2o a3r2u a3r2y
a3r2j a3s2a a3s2e a3s2i a3s2o a3s2u a3s2y as1pek1t a3s2t a3š2a a3š2e a3š2ě
a3š2i a3š2o a3š2u a3š2y a3š2tap aš1 a3t2a a3t2e a3t2i a3t2o a3t2u a3t2y
a3t2r a3t2l a3w2a a3w2e a3w2ě a3w2i a2w1n a3w2o a3w2u a3w2y a3w2j a3z2a
a3z2e a3z2ě a3z2i a3z2o a3z2u a3z2y a3ž2a a3ž2e a3ž2ě a3ž2i a3ž2o a3ž2u a2ž1
%% e
e3b2a e3b2e e3b2i e3b2o e3b2u e3b2y e3b2j e3b2r e3b2ł e3b2l e3c2a e3c2e
e3c2o e3c2u e3c2y e3c2i e3ch2a e3ch2e e3ch2o e3ch2u e3ch2i e3ć2a e3ć2e e3ć2i
e3ć2o e3ć2u e3č2a e3č2e e3č2i e3č2o e3č2u e3d2a e3d2e e3d2i e3d2o e3d2u
e3d2y e3d2ź2a e3d2ź2e e3d2ź2i e3d2ź2o e3d2ź2u e3d2ź2y e3dl2 e3dr2 e3f2a
e3f2e e3f2y e3f2o e3f2u e3f2i e3f2l e3f2r2 e1g2r2 e1g2l2 e1g2a e1g2e e1g2o
e1g2u e1g2i e1h2a e1h2o e1h2u e1h2i ej1 e1j2a e1j2e e1j2i e1j2o e1j2u e1k2a
e1k2e e1k2i e1k2u e1k2o e1k2r e1k2l e1ł2a e1ł2e e1ł2o e1ł2u e1ł2y eł1 e1l2a
e1l2e e1l2o e1l2u e1l2i e3m2a e3m2o e3m2u e3m2i e3m2e e3m2y e3m2j e3n2a
e3n2e e3n2i e3n2o e3n2u e3n2y e3n2j e3p2a e3p2e e3p2i e3p2o e3p2u e3p2y
e3p2j e3p2l e3p2r e3r2a e3r2e e3r2i e3r2o e3r2u e3r2y e3r2j er2b1s2k e3s2a
e3s2e e3s2i e3s2o e3s2u e3s2y e3s2t e3š2a e3š2e e3š2i e3š2o e3š2u e3š2y
e3š2tap eš1 e3t2a e3t2e e3t2i e3t2o e3t2u e3t2y e3t2r e3t2l e3w2a e3w2e
e3w2i e3w2o e3w2u e3w2y e3w2j e3z2a e3z2e e3z2i e3z2o e3z2u e3z2y e3ž2a
e3ž2e e3ž2i e3ž2o e3ž2u e2ž1
%% ^e
ě3b2a ě3b2e ě3b2i ě3b2o ě3b2u ě3b2y ě3b2j ě3b2r ě3b2l ě3c2a ě3c2e ě3c2o
ě3c2u ě3c2y ě3ch2a ě3ch2e ě3ch2o ě3ch2u ě3ch2i ě3ć2a ě3ć2e ě3ć2i ě3ć2o ě3ć2u
ě3č2a ě3č2e ě3č2i ě3č2o ě3č2u ě3d2a ě3d2e ě3d2i ě3d2o ě3d2u ě3d2y ě3d2ź2a
ě3d2ź2e ě3d2ź2i ě3d2ź2o ě3d2ź2u ě3d2ź2y ě3dl2 ě3dr2 ě3f2a ě3f2e ě3f2y ě3f2o
ě3f2u ě3f2i ě3f2l ě3f2r2 ě1g2r2 ě1g2l2 ě1g2a ě1g2e ě1g2o ě1g2u ě1g2i ě1h2a
ě1h2o ě1h2u ě1h2i ěj1 ě1j2a ě1j2e ě1j2i ě1j2o ě1j2u ě1k2a ě1k2e ě1k2i ě1k2u
ě1k2o ě1k2r ě1k2l ě1ł2a ě1ł2e ě1ł2o ě1ł2u ě1ł2y ě1l2a ě1l2e ě1l2o ě1l2u
ě1l2i ě3m2a ě3m2o ě3m2u ě3m2i ě3m2e ě3m2y ě3m2j ě3n2a ě3n2e ě3n2i ě3n2o
ě3n2u ě3n2y ě3n2j ě3p2a ě3p2e ě3p2i ě3p2o ě3p2u ě3p2y ě3p2j ě3p2l ě3p2r
ě3r2a ě3r2e ě3r2i ě3r2o ě3r2u ě3r2y ě3r2j ě3s2a ě3s2e ě3s2i ě3s2o ě3s2u
ě3s2y ě3s2t ě3š2a ě3š2e ě3š2i ě3š2o ě3š2u ě3š2y ě3š2tap ěš1 ě3t2a ě3t2e
ě3t2i ě3t2o ě3t2u ě3t2y ě3t2r ě3t2l ě3w2a ě3w2e ě3w2i ě3w2o ě3w2u ě3w2y
ě3w2j ě3z2a ě3z2e ě3z2i ě3z2o ě3z2u ě3z2y ě3ž2a ě3ž2e ě3ž2i ě3ž2o ě3ž2u ě2ž1
%% i
i3b2a i3b2e i3b2i i3b2o i3b2u i3b2y i3b2j i3b2r i3b2l i3c2a i3c2e i3c2o
i3c2u i3c2y i3c2i i3ch2a i3ch2e i3ch2o i3ch2u i3ch2i i3ć2a i3ć2e i3ć2i i3ć2o
i3ć2u i3č2a i3č2e i3č2i i3č2o i3č2u i3d2a i3d2e i3d2i i3d2o i3d2u i3d2y
i3d2ź2a i3d2ź2e i3d2ź2i i3d2ź2o i3d2ź2u i3d2ź2y i3dl2 i3dr2 i3f2a i3f2e
i3f2y i3f2o i3f2u i3f2i i3f2l i3f2r2 i1g2r2 i1g2l2 i1g2a i1g2e i1g2o i1g2u
i1g2i i1h2a i1h2o i1h2u i1h2i ij1 i1j2a i1j2e i1j2i i1j2o i1j2u i1k2a i1k2e
i1k2i i1k2u i1k2o i1k2r i1k2l i1ł2a i1ł2e i1ł2o i1ł2u i1ł2y ił1 i1l2a i1l2e
i1l2o i1l2u i1l2i i3m2a i3m2o i3m2u i3m2i i3m2e i3m2y i3m2j i3n2a i3n2e
i3n2i i3n2o i3n2u i3n2y i3n2j i3p2a i3p2e i3p2i i3p2o i3p2u i3p2y i3p2j
i3p2l i3p2r i3r2a i3r2e i3r2i i3r2o i3r2u i3r2y i3r2j i3s2a i3s2e i3s2i
i3s2o i3s2u i3s2y i3s2t i3š2a i3š2e i3š2i i3š2o i3š2u i3š2y i3š2tap iš1
i3t2a i3t2e i3t2i i3t2o i3t2u i3t2y i3t2r i3t2l i3w2a i3w2e i3w2i i3w2o
i2w1n i3w2u i3w2y i3w2j i3z2a i3z2e i3z2i i3z2o i3z2u i3z2y i3ž2a i3ž2e
i3ž2i i3ž2o i3ž2u i2ž1
%% o
o3b2a o3b2e o3b2i o3b2o o3b2u o3b2y o3b2j o3b2r o3b2l o3c2a o3c2e o3c2o
o3c2u o3c2y o3ch2a o3ch2e o3ch2o o3ch2u o3ch2i o3ć2a o3ć2e o3ć2i o3ć2o o3ć2u
o3č2a o3č2e o3č2i o3č2o o3č2u o3d2a o3d2e o3d2i o3d2o o3d2u o3d2y o3d2ź2a
o3d2ź2e o3d2ź2i o3d2ź2o o3d2ź2u o3d2ź2y o3dl2 o3dr2 o3f2a o3f2e o3f2y o3f2o
o3f2u o3f2i o3f2l o3f2r2 o1g2r2 o1g2l2 o1g2a o1g2e o1g2o o1g2u o1g2i o1h2a
o1h2o o1h2u o1h2i oj1 o1j2a o1j2e o1j2i o1j2o o1j2u o1k2a o1k2e o1k2i o1k2u
o1k2o o1k2r o1k2l o1k2ł o1ł2a o1ł2e o1ł2o o1ł2u o1ł2y oł1 o1l2a o1l2e o1l2o
o1l2u o1l2i o3m2a o3m2o o3m2u o3m2i o3m2e o3m2ě o3m2y o3m2j o3n2a o3n2e
o3n2i o3n2o o3n2u o3n2y o3n2j o3p2a o3p2e o3p2i o3p2o o3p2u o3p2y o3p2j
o3p2l o3p2r o3r2a o3r2e o3r2i o3r2o o3r2u o3r2y o3r2j o3s2a o3s2e o3s2i
o3s2o o3s2u o3s2y o3sled1 o3s2t o3š2a o3š2e o3š2i o3š2o o3š2u o3š2y o3š2tap
oš1 o3t2a o3t2e o3t2i o3t2o o3t2u o3t2y o3t2r o3t2l o3w2a o3w2e o3w2ě o3w2i
o2w1n o3w2o o3w2u o3w2y o3w2j o3z2a o3z2e o3z2i o3z2o o3z2u o3z2y o3ž2a
o3ž2e o3ž2i o3ž2o o3ž2u o2ž1
%% ó
ó3b2a ó3b2e ó3b2i ó3b2o ó3b2u ó3b2y ó3b2j ó3b2r ó3b2l ó3c2a ó3c2e ó3c2o
ó3c2u ó3c2y ó3ch2a ó3ch2e ó3ch2o ó3ch2u ó3ch2i ó3ć2a ó3ć2e ó3ć2i ó3ć2o ó3ć2u
ó3č2a ó3č2e ó3č2i ó3č2o ó3č2u ó3d2a ó3d2e ó3d2i ó3d2o ó3d2u ó3d2y ó3d2ź2a
ó3d2ź2e ó3d2ź2i ó3d2ź2o ó3d2ź2u ó3d2ź2y ó3dl2 ó3dr2 ó3f2a ó3f2e ó3f2y ó3f2o
ó3f2u ó3f2i ó3f2l ó3f2r2 ó1g2r2 ó1g2l2 ó1g2a ó1g2e ó1g2o ó1g2u ó1g2i ó1h2a
ó1h2o ó1h2u ó1h2i ój1 ó1j2a ó1j2e ó1j2i ó1j2o ó1j2u ó1k2a ó1k2e ó1k2i ó1k2u
ó1k2o ó1k2r ó1k2l ó1ł2a ó1ł2e ó1ł2o ó1ł2u ó1ł2y ół1 ó1l2a ó1l2e ó1l2o ó1l2u
ó1l2i ó3m2a ó3m2o ó3m2u ó3m2i ó3m2e ó3m2y ó3m2j ó3n2a ó3n2e ó3n2i ó3n2o
ó3n2u ó3n2y ó3n2j ó3p2a ó3p2e ó3p2i ó3p2o ó3p2u ó3p2y ó3p2j ó3p2l ó3p2r
ó3r2a ó3r2e ó3r2i ó3r2o ó3r2u ó3r2y ó3r2j ó3s2a ó3s2e ó3s2i ó3s2o ó3s2u
ó3s2y ó3s2t ó3š2a ó3š2e ó3š2i ó3š2o ó3š2u ó3š2y ó3š2tap óš1 ó3t2a ó3t2e
ó3t2i ó3t2o ó3t2u ó3t2y ó3t2r ó3t2l ó3w2a ó3w2e ó3w2i ó3w2o ó3w2u ó3w2y
ó3w2j ó3z2a ó3z2e ó3z2i ó3z2o ó3z2u ó3z2y ó3ž2a ó3ž2e ó3ž2i ó3ž2o ó3ž2u ó2ž1
%% u
u3b2a u3b2e u3b2i u3b2o u3b2u u3b2y u3b2j u3b2r u3b2l u3c2a u3c2e u3c2o
u3c2u u3c2y u3c2i u3ch2a u3ch2e u3ch2o u3ch2u u3ch2i u3ć2a u3ć2e u3ć2i u3ć2o
u3ć2u u3č2a u3č2e u3č2i u3č2o u3č2u u3d2a u3d2e u3d2i u3d2o u3d2u u3d2y
u3d2ź2a u3d2ź2e u3d2ź2i u3d2ź2o u3d2ź2u u3d2ź2y u3dl2 u3dr2 u3f2a u3f2e
u3f2y u3f2o u3f2u u3f2i u3f2l u3f2r2 u1g2r2 u1g2l2 u1g2a u1g2e u1g2o u1g2u
u1g2i u1h2a u1h2o u1h2u u1h2i uj1 u1j2a u1j2e u1j2i u1j2o u1j2u u1k2a u1k2e
u1k2i u1k2u u1k2o u1k2r u1k2l u1ł2a u1ł2e u1ł2o u1ł2u u1ł2y uł1 u1l2a u1l2e
u1l2o u1l2u u1l2i u3m2a u3m2o u3m2u u3m2i u3m2e u3m2y u3m2j u3n2a u3n2e
u3n2i u3n2o u3n2u u3n2y u3n2j u3p2a u3p2e u3p2i u3p2o u3p2u u3p2y u3p2j
u3p2l u3p2r u3r2a u3r2e u3r2i u3r2o u3r2u u3r2y u3r2j u3s2a u3s2e u3s2i
u3s2o u3s2u u3s2y u3s2t u3š2a u3š2e u3š2i u3š2o u3š2u u3š2y u3š2tap uš1
u3t2a u3t2e u3t2i u3t2o u3t2u u3t2y u3t2r u3t2l u3w2a u3w2e u3w2i u2w1n
u3w2o u3w2u u3w2y u3w2j u3z2a u3z2e u3z2i u3z2o u3z2u u3z2y u3ž2a u3ž2e
u3ž2i u3ž2o u3ž2u u2ž1
%% y
y3b2a y3b2e y3b2i y3b2o y3b2u y3b2y y3b2j y3b2r y3b2l y3c2a y3c2e y3c2o
y3c2u y3c2y y3ć2a y3ć2e y3ć2i y3ć2o y3ć2u y3č2a y3č2e y3č2i y3č2o y3č2u
y3d2a y3d2e y3d2i y3d2o y3d2u y3d2y y3d2ź2a y3d2ź2e y3d2ź2i y3d2ź2o y3d2ź2u
y3d2ź2y y3dl2 y3dr2 y3f2a y3f2e y3f2y y3f2o y3f2u y3f2i y3f2l y3f2r2 y1g2r2
y1g2l2 y1g2a y1g2e y1g2o y1g2u y1g2i y1h2a y1h2o y1h2u y1h2i yj1 y1j2a y1j2e
y1j2i y1j2o y1j2u y1k2a y1k2e y1k2i y1k2u y1k2o y1k2r y1k2l y1ł2a y1ł2e
y1ł2o y1ł2u y1ł2y ył1 y1l2a y1l2e y1l2o y1l2u y1l2i y3m2a y3m2o y3m2u y3m2i
y3m2e y3m2y y3m2j y3n2a y3n2e y3n2i y3n2o y3n2u y3n2y y3n2j y3p2a y3p2e
y3p2i y3p2o y3p2u y3p2y y3p2j y3p2l y3p2r y3r2a y3r2e y3r2i y3r2o y3r2u
y3r2y y3r2j y3s2a y3s2e y3s2i y3s2o y3s2u y3s2y y3s2t y3š2a y3š2e y3š2i
y3š2o y3š2u y3š2y y3š2tap yš1 y3t2a y3t2e y3t2i y3t2o y3t2u y3t2y y3t2r
y3t2l y3w2a y3w2e y3w2i y3w2o y3w2u y3w2y y3w2j y3z2a y3z2e y3z2i y3z2o
y3z2u y3z2y y3ž2a y3ž2e y3ž2i y3ž2o y3ž2u y2ž1
% konsonanty
.a8b7itu1r .a8b7itu8r1n b1b b1ce b1cy b1ć b1č b1d .bjez1 .bje1z2e b2j b1h
b1k b1m b1n b1p b1s b1t b1w b1z b1ž 1ca 1ce 1co 1cu c2h .ch2c ch1ć ch1n č1n
d1bpo4d3 4deń d1n oł1d2nj do1s1po do1z2na do2z3na. nje1do3z4na. im1ple 1h2d
1h2lad 2h1ny 2h1nu. 2h1nje 1h2romad .nje1z2hromad 1ka k1c 1ku 1ki k1n
k2nys1k 1ko ko8n7ju3g ko8n7jun8k1 ko8n7urb k1s k1t k2tu. kuz1ł kuz1l 2k2st.
3ł2ha .bo4ł3h .do4ł3h .do4ł3ho3 .po4ł3h l1n 3ł2ž .do4łž1n .po4ł3ž l1g l1z
m1n 3m2ru. 3m2rje 3m2rě m1s mys1l na1 .na4d1 .nje1na4d1 .na4d2eń
.nje1na4d2eń .na4d2eš .nje1na4d2eš 2n1d 1ni. n4j 1nja. 1nje. .nje1 n1t n2t1n
nuh1l p4j po1 po4d3 po4d4e1 po2m1h po2mń praw1 pře1 pře4d3 pře5d4a pře5d4o
pře5d4i pře5d4u pře5d4rast pře5d4rasć pře4d4e3 r1b ser2b1 ser3b2a ser3b2e
ser3b2o ser3b2i ser3b2y r1ć r1č r1d r1f r2dź. r4j r1m r1n r1p r1w ro2z1
ro2z2e1 s1ć si1gna1l m2la2s3ka z1mor3s3ka pra2s3ka plu2s3ka ći2s3ka
wrje2s3ka 1s2k2i. 1s2k2a. 1s2k2e. 1s2k2eho. 1s2k2eje. 1s2k2ej. 1s2k2aj.
1s2k2emu. 1s2k2u. 1s2k2im. 1s2k2imaj. 1s2k2eju. 1s2k2imi. 1s2k2i2ch. 1s2c2y.
1s2c2e. s1n s2tat1n 4st1n 2n1stw 1š2to. 1š2li. 1š2łe. 1š2ła. 1š2łoj. 1š2oł.
1š2łaj. 1š2łej. š1 1š8a 1š8e 1š8ě 1š8i 1š8o 1š8u a2š1nj t1d t1k ě2t3n t1m
t1n t1p w4j .wje1le3 w4n1st .wo4b2e wo4b3jas1n wo4b3jeć wo4b3jed1n wo4b3jě
wo4b3jim .nje1wo4b2e1 .wo4te3 .njewo4te3 wo1zna .wu1 wu1s2nu wu1s2n2j2e
wu1s2ny .za1 .za2ń .za2w1k .za2w3da ze1z2na z1nak iz1na. iz1ny. iz1nu.
iz1nje. iz1no 2z1p 2z1s
 PATTERNS

 lang.exceptions <<-EXCEPTIONS
War-sza-wa do-zna njej-sym njej-sy nje-je njej-smój njej-staj njej-stej
njej-smy njej-sće njej-su pźede pźe-derje tkalc njeńdź ze-tnu ze-tnješ
ze-tnje ze-tnje-mój ze-tnje-taj ze-tnje-tej ze-tnje-my ze-tnje-će wote-tnu
wote-tnješ wote-tnje wote-tnje-mój wote-tnje-taj wote-tnje-tej wote-tnje-my
wote-tnje-će wo-dnjo wo-snje tak-rjec
 EXCEPTIONS
end
HU1 =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.isocode = 'hu'
 lang.patterns <<-PATTERNS
% 1C(s/z/y)V  (V <> y)
% 1C(f/h/s/z)y occurs at the end of names, so I added some of them
1ba 1bá 1be 1bé 1bi 1bí 1bo 1bó 1bö 1bő 1bu 1bú 1bü 1bűu 1ca 1cá 1ce 1cé 1ci
1cí 1co 1có 1cö 1cő 1cu 1cú 1cü 1cűu 1csa 1csá 1cse 1csé 1csi 1csí 1cso 1csó
1csö 1cső 1csu 1csú 1csü 1csűu 1csy 1cha 1chá 1che 1ché 1chi 1chí 1cho 1chó
1chö 1chő 1chu 1chú 1chü 1chűu
% cz = c or cs in old Hungarian orthography
% c+z ritka összetett szavakban
1cza 1czá 1cze 1czé 1czi 1czí 1czo 1czó 1czö 1cző 1czu 1czú 1czü 1czűu 1czy
1da 1dá 1de 1dé 1di 1dí 1do 1dó 1dö 1dő 1du 1dú 1dü 1dűu 1dza 1dzá 1dze 1dzé
1dzi 1dzí 1dzo 1dzó 1dzö 1dző 1dzu 1dzú 1dzü 1dzűu 1dzsa 1dzsá 1dzse 1dzsé
1dzsi 1dzsí 1dzso 1dzsó 1dzsö 1dzső 1dzsu 1dzsú 1dzsü 1dzsűu 1fa 1fá 1fe 1fé
1fi 1fí 1fo 1fó 1fö 1fő 1fu 1fú 1fü 1fűu 1ffy 1ga 1gá 1ge 1gé 1gi 1gí 1go 1gó
1gö 1gő 1gu 1gú 1gü 1gűu 1gya 1gyá 1gye 1gyé 1gyi 1gyí 1gyo 1gyó 1gyö 1győ
1gyu 1gyú 1gyü 1gyűu 1ha 1há 1he 1hé 1hi 1hí 1ho 1hó 1hö 1hő 1hu 1hú 1hü 1hűu
1ja 1já 1je 1jé 1ji 1jí 1jo 1jó 1jö 1jő 1ju 1jú 1jü 1jűu 1ka 1ká 1ke 1ké 1ki
1kí 1ko 1kó 1kö 1kő 1ku 1kú 1kü 1kűu
1ky % Pilinszky
1la 1lá 1le 1lé 1li 1lí 1lo 1ló 1lö 1lő 1lu 1lú 1lü 1lűu 1lya 1lyá 1lye 1lyé
1lyi 1lyí 1lyo 1lyó 1lyö 1lyő 1lyu 1lyú 1lyü 1lyűu 1ma 1má 1me 1mé 1mi 1mí
1mo 1mó 1mö 1mő 1mu 1mú 1mü 1műu 1na 1ná 1ne 1né 1ni 1ní 1no 1nó 1nö 1nő 1nu
1nú 1nü 1nűu 1nya 1nyá 1nye 1nyé 1nyi 1nyí 1nyo 1nyó 1nyö 1nyő 1nyu 1nyú 1nyü
1nyűu 1pa 1pá 1pe 1pé 1pi 1pí 1po 1pó 1pö 1pő 1pu 1pú 1pü 1pűu 1qa 1qá 1qe 1qé
1qi 1qí 1qo 1qó 1qö 1qő 1qu2 1qú 1qü 1qűu 1ra 1rá 1re 1ré 1ri 1rí 1ro 1ró 1rö
1rő 1ru 1rú 1rü 1rűu 1ry 1sa 1sá 1se 1sé 1si 1sí 1so 1só 1sö 1ső 1su 1sú 1sü
1sűu 1sza 1szá 1sze 1szé 1szi 1szí 1szo 1szó 1szö 1sző 1szu 1szú 1szü 1szűu
1ta 1tá 1te 1té 1ti 1tí 1to 1tó 1tö 1tő 1tu 1tú 1tü 1tűu 1tya 1tyá 1tye 1tyé
1tyi 1tyí 1tyo 1tyó 1työ 1tyő 1tyu 1tyú 1tyü 1tyűu 1va 1vá 1ve 1vé 1vi 1ví
1vo 1vó 1vö 1vő 1vu 1vú 1vü 1vűu 1wa 1wá 1we 1wé 1wi 1wí 1wo 1wó 1wö 1wő 1wu
1wú 1wü 1wűu 1xa 1xá 1xe 1xé 1xi 1xí 1xo 1xó 1xö 1xő 1xu 1xú 1xü 1xűu 1za 1zá
1ze 1zé 1zi 1zí 1zo 1zó 1zö 1ző 1zu 1zú 1zü 1zűu 1zsa 1zsá 1zse 1zsé 1zsi
1zsí 1zso 1zsó 1zsö 1zső 1zsu 1zsú 1zsü 1zsűu
% V1V
a1a a1á a1e a1é a1i a1í a1o a1ó a1ö a1ő a1u a1ú a1ü a1űu á1a á1á á1e á1é á1i
á1í á1o á1ó á1ö á1ő á1u á1ú á1ü á1űu e1a e1á e1e e1é e1i e1í e1o e1ó e1ö e1ő
e1u e1ú e1ü e1űu é1a é1á é1e é1é é1i é1í é1o é1ó é1ö é1ő é1u é1ú é1ü é1űu i1a
i1á i1e i1é i1i i1í i1o i1ó i1ö i1ő i1u i1ú i1ü i1űu í1a í1á í1e í1é í1i í1í
í1o í1ó í1ö í1ő í1u í1ú í1ü í1űu o1a o1á o1e o1é o1i o1í o1o o1ó o1ö o1ő o1u
o1ú o1ü o1űu ó1a ó1á ó1e ó1é ó1i ó1í ó1o ó1ó ó1ö ó1ő ó1u ó1ú ó1ü ó1űu ö1a ö1á
ö1e ö1é ö1i ö1í ö1o ö1ó ö1ö ö1ő ö1u ö1ú ö1ü ö1űu ő1a ő1á ő1e ő1é ő1i ő1í ő1o
ő1ó ő1ö ő1ő ő1u ő1ú ő1ü ő1űu u1a u1á u1e u1é u1i u1í u1o u1ó u1ö u1ő u1u u1ú
u1ü u1űu ú1a ú1á ú1e ú1é ú1i ú1í ú1o ú1ó ú1ö ú1ő ú1u ú1ú ú1ü ú1űu ü1a ü1á ü1e
ü1é ü1i ü1í ü1o ü1ó ü1ö ü1ő ü1u ü1ú ü1ü ü1űu űu1a űu1á űu1e űu1é űu1i űu1í űu1o űu1ó
űu1ö űu1ő űu1u űu1ú űu1ü űu1űu
% Kettös mássalhangzók
% Digraphic Consonants: c/d/s/z 2 h/s/z -- exceptions later
c2h c2s c2z % old Hung
%d2zs
d2z s2z z2s
%    .CC-CV not allowed
1ch2r 1ph2r .sp2
%.st2 below
.sz2
% Hosszú kettös mássalhangzók
% Long (double) Consonants: -- exceptions later
s2sz c2cs z2zs d2dz g2gy l2ly n2ny t2ty
% all exceptions (mainly composita/pounds) in a single series
abla2k1üveg acé2l1i ádá2z3ság adóssá2g1 agrá2r1 agy1é2r1elmesz agyo2n1üt
akara2t1erő aláb2b1is .ala2p1a .ala2p1ár .ala2p1ér .ala2p1i .ala2p1okm
.ala2p1ötl á2l1alrc a2l1elnök a2l1ezredes a2l1ispán alkotmá2ny1e .álla2m1a
.álla2m1e .álla2m1érd .álla2m1ig .álla2t1áll .álla2t1egész .álla2t1id
.álla2t1orv .álla2t1öv .álla2t1ért anna2k1idején anti1k2lerik .á2r1aján
.á2r1alak .ára2m1e .ara2ny1al .ara2ny1ás .ara2ny1ér. .ara2ny1érc .ara2ny1ére
.ara2ny1érték .ara2ny1e .ara2ny1ó ár1apály ár1d2rág .á2r1e á2r1emel .á3r2end
.á2r1in ásvá2ny1olaj .át1 .át2alá .át2all .át2ok .ato2m1e a2utó .a2z1
.a3z2ok .a3z2on .az2ért .a3z2úr bá2j1ital ba2l1eset ba2l1egyenes ba2l1oldal
ban2k1ügy be2l1ügy bélye2g1album benzi2n1 .bé2r1elsz .bé2r1em .bete2g1á
b4lokkol .bor2s3sz .bő2r1a .bő2r1á .bő2r1e .bő2r1i b4rekeg börtö2n1őr
b2rigád bűu2n1eset bűu2n1ügy cé2l1állomás com2b1izom .csa2k1 .csalá2d1a
csa2l1étek cse2h1ország cseh1sz2lovák csen2d1élet csen2d1őr csú2cs1erő
csú2cs1érték csú2cs1idő dé2l1előtt
dé2l1i2de % déli-d  csúf
dé2l1i2dő % déli-d  csúf
dé2l1után .dí2sz1eb .dí2sz1egy .dí2sz1eln .dí2sz1öl .dí2sz1őr .dí2sz1elő
.dí2sz1emel .dís2z3s diva2t1ár diva2t1éksz diva2t1újdon d2rótoz d2rágul
d2rága d2rágít d4rukkol .éde2s1a .éde2s1ip egés2z3ség egészsé2g1ügy .egy1
.egy2ek .egy2etek .egy2ünk .egy2étek .egy2enek .egy2ért .egy2éb .egy2eb
.egy2e2d1 .egye3d2i .egye3d2ü2l1 .egyedü3l2i .egy2el. .egy2én .egy2e2n1
.egye3n2es .egye3n2etlen .egy2es .egy2e3t2em .egy2e2t1 .egy2ez .egyez3ség
.egyhá2z1atya .egyhá2z1e .egy2id .egy2ik .egy2iptom egymá2s1után
egysze2r1egy .egy2üt2t1 .együt3t2es éh1ínség .el1 .elb2lic .el2e .el2é
.el3egyenget .el3ejt .el3él .el3ért élelmisze2r1ad élelmisze2r1ip .el3emel
.el3emészt .el3enged .el3enyész .el3eped .el3ér .el3er .el3es .el4eség
.el3evez .el3évül .éle2t1a .éle2t1elv .éle2t1er .éle2t1érz .éle2t1év
.éle2t1i .éle2t1í .éle2t1ö .éle2t1u .éle2t1út el2it .el3itt .el4ittől .el2iz
.elle2n1 .elle3n2e .elle4n3er .elle4n3eset .elle3n2ére ellen2tm e2l1oszt
.el2ő .el2ö .el3önt .el3öreg .el3p4r .elsz2láv .el3t4r
.el2üls    %??
.el2vh    %??
el2vt .embe2r1a .embe2r1á .embe2r1él .embe2r1eml .embe2r1ev .embe2r1ism
.embe2r1öl .emlé2k1érem .emlé2k1ir .emlé2k1ünn .ép2p1 .ép3p2en .ér2c1önt
.érde2k1egy .érde2k1ellen erő2s1áram .érté2k1áll .érté2k1elmé .érté2k1ítél
es2t1ebéd ész1ellenes eszkö2z1á .ez1 .ez2ek .ez2en ez2e2r1 eze3r2ért .ez2ért
.ezre2d1év .ezre2d1orvos .ez2üst .ezüs2t1ár .ezüs2t1érc fa2gy1álló
fa2gy1érzék fagylal2t1ár fa2j1elmélet .fa2j1üld farka2s1éh farka2s1ord
fe2gy1őr fe2j1adag feje2n1áll feje2s1ugr .fe2l1 .fé2l1 .fe3l2é fe3l2ebarát
.fe4l3ébr .fé3l2e fe3l2ed
.fé4l3egy % félegyenes
fe3l2ejt fe3l2ek %ezet, felek(et)
fe3l2el fé3l2ele2m1 .fe4l3él .fe4l3elev felelőssé2g1érz fe3l2emás
.fé4l3emelet fé3l2énk .fe3l2es .fe4l3esk .fe4l3esz .fé4l3eszü .fe3l2et.
fe3l2ett .fé4l3év fe3l2ez .fe3l2ibe .fé3l2ig .fé4l3igaz3ság fé3l2ix
felnőt2t1okt .fé3l2ő .fel3p4r fe3l2ől .fe4l4ül. .fe3l2ülb .fe3l2ü2l1em
.fe3l2ület .fe3l2üli felü2l1igér fe3l2üljár .fe3l2ülker .fe3l2ülm .fe3l2üln
fe3l2ülről .fe3l2ülvizs fé2m1áru fé2m1öntvény .fen2n1 .fé2ny1á .fé2ny1erő
.fé2ny1érzé .fé2ny1év .fé2ny1ív fényké2p1alb fére2g1irt festé2k1ipar
fésze2k1alj fiata2l1emb fiata2l1assz .fil2m1i fil2m1oper .fin2n1or .fin2n1ug
f4lancol .fo2g1orv folya2m1őr .fö2l1 .föl2d .föl2d1a .föl2d1éhe .föl2d1ig
.föl2d1ín .föl2d1o .földe2s1úr .fö3l2é .fö4l3ébr .fö4l3él .fö3l2es .fö4l3esk
.fö4l3esz .föl3p4r fö3lös fö3l2ött fö3l2öz .fö3l2ibe .fö4l4ül. .fö3l2ülb
.fö3l2ü2l1em .fö3l2ület .fö3l2üli fölü2l1igér fö3l2üljár .fö3l2ülker
.fö3l2ülm .fö3l2üln fö3l2ülről .fö3l2ülvizs .fön2n1 f4ricskáz f4röcsköl
fűuré2sz1árú fűusze2r1árú fűusze2r1üzlet galam2b1ősz .galvá2n1á .galvá2n1e
.gá2z1ál .gá2z1égő .gá2z1el .gá2z1olaj .gá2z1óra .gá2z1öml gaz2d1assz
.ga2z1em .gá2z1öngy ga2z3ság gá2z3számla .gáz3sz .gé2p1a .gé2p1á gé4p4elem
.gé2p1emb .gé2p1er .gé2p1ip .gé2p1ír .gé2p1olaj gondola2t1átv gondola2t1olv
göm2b1alak göm2b1öv görö2g1or .gő2z1erő 1g2rafi 1g2ramm 1g2ránát 1g2ríz
1g2róf gú2ny1irat gyalo2g1áld gyalo2g1átkelő gyalo2g1ezr gyalo2g1ösv
gyalo2g1út .gyá2r1ép .gyá2r1ig .gyá2r1ip gyarma2t1áru .gyá2sz1es .gyá2sz1év
.gyá2sz1ünn .gyerme2k1á .gyerme2k1or gyó2gy1erő gyógysze2r1 gyógysze3r2el
gyógysze3r2ész gyomo2r1ég gyomo2r1erő gyomo2r1ideg gyor2s1ír gyor2s1olv
gyön2gy1él gyümöl2cs1ár gyümöl2cs1íz ha2b1üst .ha2d1ap .ha2d1áll .ha2d1er
.ha2d1ist .ha2d1osz .ha2d1ü .ha2j1áp .halá2l1es .ha2l1ikr .ha2l1ív .han2g1a
han2g1árny .han2g1erő .han2g1érté .hangula2t1emb .há2ny1ing .haran2g1ön
.har2c1edz .harma2d1év .harma2d1osz .hárma2s1ugr harmin2c1 harmin3c2ad
harmin3c2at harmin3c2as harmin3c2an harmin3c2ért háro2m1 .ha2s1izom .ha2s1ür
.haszo2n1élv hatá2r1á hatá2r1ér hatá2r1es hatá2r1id hatá2r1inc hatá2r1őr
ha2t1éves ha2t1ezer hatva2n1 hatva3n2ad hatva3n2at hatva3n2as hatva3n2an
hatva3n2ért .háza2s1él .há2z1épí há2z3sor helye2s1ír .he2ly1őr .hely2t1áll
.hente2s1ár .hente2s1üz .hé2t1 hetve2n1 hetve3n2es hetve3n2ed hetve3n2et
hetve3n2en hetve3n2ért .hí2d1ép .hí2r1a .hírla2p1ír .hí2r1ügy
.hi2t1él % hit-élet
hite2l1int hite2l1ügy hi2t1ok ho2gy1isne .hol2d1uta holna2p1után ho2l1ott
homo2k1óra hón1alj hor2d1e horgász3zsin horo2g1üt humo2r1érz .hú2s1ad
.hú2s1ét .hú2s1ip hú2sz1év huszo2n1 hüvely2k1ujj .ideg3gy .ide2g1őr
.ide2g1össze .ide2g1orv igazsá2g1ér igazsá3g2ért igazsá2g1ügy
i2i2i % not to hyphenate roman numerals
in2g1ujj .inte2r1
.ipa2r1ág
.ipa2r1eng
.ipa2r1ig
.ipa2r1is
.ipa2r1ügy
.ipa2r1űuz
.irá2ny1ad .irá2ny1ár .irá2ny1elv .iste2n1ad .iste2n1áld .iste2n1igaz
ítéle2t1idő .izo2m1e já2r1őr játé2k1áru játé2k1asz játé2k1eng .jé2g1ár
.jé2g1es .je2gy1ár .je2gy1el .je2l1ig jelle2m1ábr job2b1old .jo2g1ak
.jo2g1al .jo2g1ál .jo2g1e .jo2g1érv .jo2g1igé .jo2g1orv .jo2g1ut .jo2g1ügy
.jó2t1áll káde2r1osz kar2d1él ka2r1ének ká2r1eset ka2r1igaz ká2r1igé
ka2r1izom ka2r1óra ka2r1öltve .ká2r1ör
kárpá2t1a % Kárpát-alja/á/i
.ké2j1érz kenyé2r1ad kenyé2r1ellát kénysze2r1elad kénysze2r1egyez .ké2p1írás
.keré2k1a keré2k1pár kerékpá2r1abr kereskedele2m1ügy keresz2t1a
kereszté2ny1üld keresz2t1ölt keresz2t1utca .keresztü2l1e kere2t1ante
ké2sz1áru .ké2t1 .ké3t2el .ké2t1es .ké2z1ad .ké2z1á .kéze2n1áll .kézi1gr
.ké2z1ir kilen2c1 kilen3c2ed kilen3c2ek kilen3c2et kilen3c2ért kilen3c2en
kilen3c2es kilencve2n1 kilencve3n2en kilencve3n2es kilencve3n2ed
kilencve3n2et kilencve3n2ért kilométe2r1óra .ki1p4r
%.ki1pré % superfluus
%.ki1prepa
%.ki1prób
%.ki1prov
kirá2ly1ellen ki2s1antant ki2s1áruterm .ki2s1a .ki2s1emb .ki2s1egz
.ki2s1inas .ki2s1ipar .ki2s3szám .ki2s3szer .ki2s1ujj .ki3t4r k2lerikál
k2lerikal k2lien k2likk k2lima k2líma k2linika k2lub koldus3szegény
.kó2r1isme .kormá2ny1e .kó2r1okoz .ko2r1osztály kovács3szén kölcsö2n1ad
kölcsö2n1ügy költsé2g1em költsé2g1érz % költségére
.köny2v1á .köny2v1ism .köny2v1íz .köny2v1újdon kö2r1irat kö2r1ív .kö2r1út
.kö2r1uta .körü2l1 .körü3l2i .körü3l2öt köté2l1ideg .kö2z1ad .kö2z1ak
.kö2z1al .kö2z1áll .kö2z1élelm .kö2z1élet közé2p1ará közé2p1érték közé2p1isk
közé2p1idő közé2p1ujj közé2p1út közé2p1ut .kö2z1épül .kö2z1érd .kö2z1erk
.kö2z1érthet .kö2z1érz .kö2z1étk .kö2z1igaz .kö2z1int .kö2z1ism .kö2z1í
.kö2z1óhaj .kö2z1o2k1irat .kö2z1okt kö2z3ség köz3száj .köz3sze .köz3szo
.köz3szük .kö2z1út .kö2z1ügy 1k4rajcár k4rakéler 1k4rákog kristá2ly1üveg
kró2m1acél kul2cs1állás kulcs3szám .kulcs3szav kulcs3szó kultú2r1áll
kultú2r1e kultú2r1él kultú2r1érték kultú2r1i .kú2t1á .kú2t1os kü2l1alak
külö2n1áll külö2n1élés külö2n1ír külö2n1ítm külö2n1óra kü2l1ügy k4valifikál
k4varcol k4vartyog k4vaterkázik .lá2b1ápol lá2b1ujj laká2s1adó laká2s1épít
laká2s1inség laká2s1ügy lakato2s1inas la2k1osztály lán2c1ölt lánc3szem
lán2g1elm lán2g1ész lán2g1eszűu látsze2r1üzlet leá2ny1ág leá2ny1ál
leá2ny1anya leá2ny1i .le1b4l .le3f4r .le2g1 le3g2ali le3g2áli .le3g2ek
le3g2el le4g3elej le4g3elől le4g3először le4g3első .le3g2end le3g2ény
legé2ny1élet legé2ny1ember le3g2épel .leg3gy le3g2ombol le3g2ombolyít
le3g2orombít le3g2ott le3g2ömbölyít le3g2örbít le3g2örbül le3g2ördít
le3g2ördül le3g2uggol le3g2urít le3g2urul .le3g2y .lé2g1 .lé3g2i .lé3g2yott
léle2k1e léle2k1öl lengye2l1ország .le1p2r .le2s1áll .le1sp2r .le1s2r
.le1st2r lé2t1érdek let2t1orsz levé2l1ír leve2s3zöld lif2t1akna lisz2t1ár
lom2b1erd ló1t2rágya lovas3század lősze2r1után löve2g1áll luxu2s1ad madá2r1e
madá2r1én madá2r1ét madá2r1i magá2n1é %-let, -nekes
magá2n1óra magá2n1út magá2n1ügy maga2s1ugr magya2r1ellen magya2r1ország
mak2k1eg mangá2n1érc márvá2ny1osz má2s1álla máso2d1év máso2d1íz
matró2z3sapka máso2d1oszt .me2g1a me3g2afon .me2g1á .me2g1d2r .me2g1e
.me2g1é .meg3f4r .me2g3gy meg4gy. .meg4gybor .meg4gyel .meg4gye. .meg4gyfa
.meg4gylekvár .meg4gylik .meg4gypir .me2g3i .me2g1í .meg3p4r .me2g1o
me2g1oszt .me2g1ó .me2g1ö .me2g1ő .me2g1s2p .me2g1s2t .meg3t4r .me2g1u
.me2g1ú .me2g1ü .me2g1űu .me4g4int mé2g1is mellé2k1a mellé2k1á mellé2k1ép
mellé2k1ér mellé1p2r mel2l1usz mel2l1ür melo1d2rá mene2t1i
mene3t2il % átmenetileg
mene2t1osz me2ny1asszony me2nny1orsz méreg1d2r meré2sz3ség mérté2k1ad
mérté2k1egység mér2v1ad .mé2sz1ég .mé2sz1i .mé2sz1o méte2r1ár mé2z3sör
.mé2z3sz mikro1k2lima .min2d1a .min2d1ed .min2d1egy .min2d1ek minde2n1ár
mindene2k1el minde2n1eset minde2n1ünnen
minde2n1ütt %??
minde2n1üvé %??
.min2d1ez .min2d1in .min2d1ö .min2d1u mine2k1ut miniszte2r1elnök min2t1egy
motoros3szem munka1p2r munká2s1á munká2s1a munkás1b2r munká2s1e munká2s1i
munká2s1oszt munká2s1ott munká2s1ő munká2s3sz munka1s2t munká2s1ú munká2s1ü
munká2s3zubb műu1s2topp műu1t2rá nádo2r1isp .na2gy1a .na2gy1á .na2gy1e
.na2gy1ip .na2gy1ü na2p1áll .na2p1e
.na2p1é2j1 % napéjegyenl
.na2p1év .na2p1ó naran2cs1íz naran2cs3s ná2sz1ágy ná2sz1aj ná2sz1assz
ná2sz1éj ná2sz1ind ná2sz1út ná2sz1ut nége2r1üld .né2gy1 negye2d1 negye3d2et
negye3d2ek negye3d2el negye3d2en negye3d2em negye3d2ed negye3d2e.
negye3d2éb % negyedében, negyedébõl
né3gy2es né3gy2en negyve2n3 negyve3n4et negyve3n4em negyve3n4ed negyve3n4e.
nehé2z1ip nehé2z3ség nehé2z3súly .ne2m1igen néme2t1alfö néme2t1ország
néme2t1ell neo1k2lassz .né2p1a .né2p1á .né2p1el .né2p1eposz .né2p1ének
.né2p1irt .né2p1isk .né2p1ítél .né2p1okt .né2p1osz .né2p1u .né2v1a né2v1elő
né2v1utó néze2t1elt növé2ny1a növé2ny1á növé2ny1ev növé2ny1ir növé2ny1o
nya2k1örv nyá2r1elő nyá2r1utó .nyel2v1á .nyel2v1a nyel2v1eml nyel2v1érz
.nyel2v1is .nyel2v1o .nyel2v1ó .nyel2v1ú nyere2g3gyá nyer2s1acél nyer2s1any
nyer2s1olaj .nyí2r1egy % Nyír-egy-háza
n4ylon nyol2c1 nyol3c2a nyolc3szor nyolc3szög nyolcva2n1 nyolcva3n2a
nyomá2s1áll nyomdász3ság nyomo2r1eny .nyu2g1á nyugdí2j1int nyu2g1ellát
nyúl2t1agy odáb2b1áll odéb2b1áll o2k1irat oktatá2s1ügy ola2j1ág ola2j1ég
ola2j1ip ola2sz1ország olda2l1ág olda2l1aj olda2l1út ólo2m1önt ólo2m1üv
oro2sz1elle oro2sz1ország or2r1üreg orszá2g1al orszá2g1ár orszá2g1ép
orszá2g1érd ország3gyűul orszá2g1út orvos3sz osto2r1ant ostro2m1állap
osztá2ly1áll osztá2ly1ár osztá2ly1e osztá2ly1érd osztá2ly1értek osztá2ly1i
osztá2ly1ö osztá2ly1u ökö2r1ist .ö2n1ál .ö2n1ám ön1elég ön1elem ön1élet
önéle2t1ír .ön1el .ön1érd .ön1erő .ö2n1érz .ön1imád .ön1ind .ön1ism .ön1ur
.őr1áll .őr1angy öre2g1any öre2g1apa öre2g1assz öre2g1ember öre2g1úr
örö2k1érv örö2k1ifj .örö2m1a örö2m1érz örö2m1est örö2m1itt örö2m1ujj .ős1áll
.ős1a ős1egyh ős1emb ős1er ős1idő ősz1elő .össz1a .össz1á össze1p2r
össze1s2p össz3súly ősz1utó .öt1 öt2en öt2öd öt2ös öt2öt öt2ök öt2ön ötve2n1
ötve3n2ed ötve3n2et ötve3n2ek ötve3n2en ötve3n2es ötve3n2e. ötve3n2em
őz1agancs özve2gy1a özve2gy1emb padlá2s1abl padlá2s3szoba pamu2t1ipar
pá2n1amer páncé2l1aut páncé2l1ing páncé2l1ö papí2r1ár papí2r1ip papí2r1íz
paran2cs1ad paran2cs1őr paran2cs1ural parasz2t1assz parasz2t1emb páro2s1ujj
pár2t1akt pár2t1áll .pár2t1e .pár2t1éle .pár2t1érde pár2t1értek pár2t1ig
pár2t1ir %-od
pár2t1isko pár2t1okt pár2t1uta .pár2t1ü pászto2r1élet pászto2r1óra
patká2ny1irt pecsé2t1őr pé2k1üzlet .pén2z1a .pén2z1á pén2z1egys pén2z1éhes
pén2z1embe pén2z1érték pénz2es3zsák pén2z1int pén2z1össz .pénz3s pén2z1ügy
pénzü2gy1igaz pénzü2gy1őr pe2r1érté pe2r1orvos .pe2r1új pes2t1ú p2lagiz
1p2lasztik 1p2letyk 1p2lomba polgá2r1őr pon2t1ered .pó2t1a .pó2t1ágy
.pó2t1ül 1p2rakti 1p2reciz 1p2recíz 1p2rédál 1p4rédikál 1p4rémez 1p4reparál
1p2résel 1p4resszio p4rezent 1p4róba 1p4róbál 1p4roblém 1p4rodukál
1p4rofitál 1p2ro1g2ram 1p4roklamál 1p2roletá2r1áll 1p2roletá2r1oszt
1p4rolong 1p4ropagál 1p4roponál 1p4rostit 1p4rotezsál 1p4rovokál 1p4rüszköl
raj2z1eszk raj3z1aszt raj2z3sz rá2k1okoz rá2k1oll raktá2r1állo ran2g1idős
ran2g1első reá2l1isko refor2m1 % reform- elõtag
refor3m2á % -áció, -ál, -átus
%refor4m3áll % reform-állam
refor3m2i % -ista, -izmus
regé2ny1ir regé2ny1ír régiség3gyüjt ré2g1óta rejte2k1ajtó rejte2k1út
reke2sz1izom reklá2m1 reklá3m2oz rekor2d1idő ren2d1őr rendő2r1áll
rendő2r1aut rendő2r1őr .re1p2ro ré2sz1ará ré2sz1össz rete2sz1áll ré2z1edé
ré2z1üst rezgé2s3szám ré2z3szín ri2zs3szem roham1b2rig roha2m1oszt
roko2n1érte romá2n1ellen ro2m1eltak ro2ssz1indulat rova2r1evő rova2r1irt
rová2s1írás ro2zs3szem rö2p1irat rövi2d1ár sak2k1állás sak2k1óra sán2c1á
sán2c1épí sanzo2n1ének sárgá2s3zöld sar2k1öv sar2k1uta saro2k1abl saro2k1ül
sa2s1orr .sa2s3sze sa2s3szeg .sa2v1áll
1s2ch % to do a favour the German % but: Häs-chen
segé2d1a segé2d1erő segé2d1esz segé2d1ige segé2d1orv segé2ly1a segé2ly1á
segé2ly1egy serté2s1o serté2s1ó serté2s3zsír sike2r1emb sike2r1él sí2k1idom
sí2n1aut sí2r1ásó sí2r1eml sí2r1irat sisa2k1ellen s2kalp s2kandál s2kicc
.sk2r s2lukk s2makkol s2mirgli sógo2r1aszz so2k1értel so2k1évi so2k1ist
so2k1oldal sonká2s3zsem so2r1áll so2r1emel sor2s1üld sö2r1ivó sörö2s1üveg
spanyo2l1ország s2pecial s2peciál s2pékel s4pekulál s2picc s2picl s2pórol
spor2t1ág spor2t1e spor2t1élet spor2t1orv spor2t1öltö spor2t1őrül spor2t1ünn
.sp2r s2rófol s4tagnál s4tatisztál s4terilizál stílu2s1érz stílu2s1irány
s4tíröl s4toppol 1st2rukt %úra
.st2 %r
st2rand st2rapál st2rázsál st4réber sugá2r1árt sugá2r1ir sú2ly1egys
sú2ly1emel 2s1ügy své2d1ország szaba2d1egye szaba2d1előad szaba2d1elv
szá2j1üreg sza2k1avat sza2k1ember sza2k1érettség sza2k1értel sza2k1értő
sza2k1író sza2k1iroda sza2k1isk sza2k1ismer sza2k1oktatás sza2k1orvos
sza2k1osztály sza2k1üzlet szállá2s1ad szá2m1adás szá2m1ad szá2m1arány
szá2m1elmélet szá2m1oszl szá2m1űuz száraz3ság szár2ny1épül szarva2s1aga
százalé2k1ará szá2z1öt szá2z1egy szá2z1éves szá2z1ezer szá2z1ezr száz3szá
száz3szo szégye2n1érz széjje2l1 szeké2r1út széke2s1egyh szé2l1árny .szé2l1ir
.szé2l1üt szembe2n1áll sze2m1ellen .szemé2ly1a sze2m1üveg széná2s3szekér
szé2n1éget szé2n1ellát szen2t1atya szen2t1egyh szen2t1este szennye2s3zsák
szenny1ir .szé2p1a szé2p1érzék szé2p1ír szé2p1ir szé2p1p2róza szer2v1átül
3szerűu. szere2p1oszt szerete2t1ado szerszá2m1acél szerződé2s3sz sze2sz1adó
sze2sz1éget sze2sz1éleszt sze2sz1ipar .szé2t1 .sz2f 1sz2fér szige2t1orsz
szikratá2v1ír .szí2n1á szí2n1arany szí2n1érz szí2n1ezüst szí2n1igaz
szí2n3nyom szí2n1s2kála szin2t1akk szin2t1anny szin2t1oly szin2t1úgy 3színűu.
szí2v1alak szí2v1átül szí2v1izom szólá2s3szabad szomszé2d1assz
szovje2t1állam szovje2t1ellen szovje2t1orosz szőrö2s3szívűu szöve2g1elem
szöve2g1ír .sz2t .szt2r sztráj2k1őr szü2n1id szűu2z1anya takarmá2ny1árpa
tal2p1alatnyi tal2p1aláv taná2cs1ad taná2cs1e taná2cs1ü tán2c3csop tán2c1egy
tán2c1est tán2c1ó ta2n1év ta2n1int tanon2c1id tanon2c1isk tanon2c1ott
ta2n1óra ta2n1ügy tányé2r1akna tá2p1anyag tapasztala2t1átad tá2p1érték
tár2gy1isme társadalo2m1áb társadalo2m1ell tár2s3szerz % ??
tartalé2k1alap tartalé2k1áll tava2ly1előtt tá2v1ir tá2v1ír távira2t1s2tílus
távo2l1ugr tá2v1úsz tegna2p1előtt tehé2n1ist tehe2r1ár tehe2r1aut te2j1ár
tejfele2s3száj % ??
tejfölö2s3száj % ??
te2j1ip te2j1út .te2j1ü tekinté2ly1uralom telefo2n1áll telefo2n1auto
telefo2n1érme tenge2r1áram tenge2r1öböl teni2sz1üt té2ny1áll tenyé2sz1áll
tenyé2sz1idő tere2m1őr tere2p1ism tere2p1akad té2r1érz té2r1isz termé2ny1ár
termé2s1ered természe2t1átala természe2t1ell természe2t1im ter2v1előir
ter2v1oszt tes2t1alk tes2t1ápol tes2t1edz tes2t1őr tet2t1erő texti2l1any
texti2l1ár texti2l1ipar 1thyá1ny1 % Bat-thyá-ny ld. MHSz^{10} p.103
tífu2sz1olt típu2s1áru típu2s1ebéd tisztele2t1ad tisztessé2g1érz tisz2t1új
tize2n1 .tí2z1 .tí3z2en .tí3z2es tí2z3szer toalet2t1aszt toro2ny1óra
toro2ny1ugr 2t1ország % Horvát, Német
tor2z3szül továb2b1ad továb2b1áll töb2b1év töb2b1ezer töb2b1oldal tőké2s1áll
tőké2s1oszt töl2gy1erd töme2g1erő töme2g3gy törö2k1ország törö2k1ül
történe2t1ír törvé2ny1alk törvé2ny1ell törvé2ny1er tör2zs1őrm tör2zs3szám
t2raccsol t2rágya t2rágyáz t2rakto2r1állo t2rancsír t2ranszform .tran2z1
t2rappol t2récsel t4réfál t2rombit .t2rón t2ró2n1örök t2ró2n1ut tudá2s3szomj
tuda2t1alatt tudomá2ny1egy tú2l1ad tú2l1árad tú2l1él tú2l1ér tú2l1erő
tú2l1expo tú2l1old tú2l1ór tűu2z1áll tüzé2r1ezr tűu2z1olt tűu2z1őr .tűu2z3sz
tyú2k1ól .ugya2n1 úgy1annyi úgy1is újon2c1állít ujsá2g1ár újsá2g1ír úr1assz
utá2n3nyom utas3száll utász3száz út1elág út1épít út1irány ügyész3ség
üg2y1int üg2y1ir üg2y1oszt .ük1a .ük1u ülés3szak .űur1állom üve2g1a üve2g1á
üve2g1ed üve2g3gy üve2g1ipa üze2m1anyag üzle2t1emb üzle2t1év va2d1áll
va2d1alm vadá2sz1e vadász3zs va2d1emb va2d1evez va2d1ideg vá2d1irat
vadona2t1 va2d1őr vá2gy1álom va2gy1is vagyo2n1ad vagyo2n1átr vagyo2n1ügy
va2k1ír vallá2s1alap vallá2s1ell vallá2s1okt vallás3sz vá2m1őr vándo2r1út
vará2zs1er vará2zs1i vará2zs3sz váro2s1aty váro2s1épít váro2s3sz vá2r1őr
vá2r1úr va2s1ágy va2s1aj va2s1akar va2s1ár va3s2árn va2s1ed va2s1eg va2s1érc
va2s1esz va2s1olv .va2s1ö .vas3sz va2s1utas va2s1út vasú2t1áll vé2d1erő
vé2g1akar vé2g1áll vé2g1el vé3g2eláthat vé2g1eredmény vé2g1érv .végi2g1
.vé2g1í .vé2g1ó vé2g1össz ve2gy1elem ve2gy1ért ve2gy1ipar vé2n1assz
vendé2g1ágy vendé2g1old vé2n1emb .vé2r1ad .vé2r1al vé2r1áldoz vé2r1áram
vé2r1á2t1öml .vé2r1eb vé2r1edény vé2r1ellát vére2s3száj vé2r1ont .vé2r1ö
verse2ny1autó verse2ny1ist verse2ny1ú verse2ny1u ver2s1ír ver2s3szak
vé2sz3síp véte2l1ár vezé2r1elv vezé2r1eszme vezé2r1evez vezé2r1ezr
vezé2r1iga vezé2r1őrn via2sz3sárg ví2g1oper vilá2g1egy vilá2g1égés
vilá2g1irod vilá2g1ismer vilá2g1ural vilá2g1űur villamos3szék villa2ny1áram
.villa2ny1e villa2ny1égő villa2ny1őra villa2ny1oszlop virá2g1ágy virá2g1álv
virá2g1ár virá2g1erd viszon2t1elad vissz1ér vissz1eres vité2z3ség ví2z1áll
.ví2z1át ví2z1ellátás ví2z1elnyelő ví2z1elvezet ví2z1épít ví2z1esés
ví2z1iszony .ví2z3s %.ví2z3sz
vona2t1érk vona2t1ind vörö2s1őr wat2t1 zápo2r1eső zá2r1óra zászló2s1úr
z1k2raksz % kriksz1k2raksz
zu2g1ír zu2g1irász zu2g1utca .zu2g1ü zsá2k1utca zse2b1atlasz .zsi2b1ár
zsili2p1őr zsí2r1alkohol zsí2r1ellát zsoltá2r1ír
 PATTERNS
end
HU2 =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.isocode 'hu'
 lang.patterns <<-PATTERNS
.a2 .adás1s .ae1 .agyon1 .al1eg .al1e2m .al1e2s .al1ér .al1is .al1os .arc1c
.ar2c3ho .atmo1 .az1a2 .az1ám .aze2 .á2 .ál1a2 .ál1e .ál1é2 .ál1i .ál1ok
.áre2 .ár1em .ár2nyo .áro2 .ár1os .ár1s2 .át1ad. .át1ada .át1á2 .át1e2
.át1é2 .át1i2 .áto2 .át1ol .át1or .át1os .át1ö2 .b2 .ba2l1e2g .ba1ts .bá1th
.be2csé .bei2 .be1k2 .bi2o .bo2rit .bu2szá .c2 .cle2 .cs2 .csőda2rab. .d2
.da2i .di1kr .e2 .eb1u2 .egy1a .egy1ü2l .el1a2d .el1a2k .el1an .ela2s
.el1ass .el1aszo .elá2 .el1ál .el1ás .el1áz .el1e2gyek .el1ejt .el1emel
.el1eng .el1e2p .el1e2r .el1e2se .el1e2sés .el1e2si .el1esn .el1ess .el1est
.el1esv .el1esz .el1ékt .el1éle .elé2n .el1éne .el1ér. .el1é2re .el1ért
.el1érv .el1id .el1in .el1ir .eli2s .el1iss .el1isz .el1itta .el1ít .elo2k
.el1oká .el1os .elö2 .el1öli .el1ölő .el1ölt. .elői2 .el1t2 .el1u2 .elü2
.el1ül. .el1üli .el1ült .el1ülv .es1er .et2h .ex1el .ez1e2l .é2 .égés1s
.ég1o .ék1a2 .ék1i .én1á .én1el .épe2 .ép1es .ér2csi .ér1el .ét1é .f2
.fa2jeg .fe2len .fe2lev .fe2lék .fe2lül. .fé2lér .fé2lév .fé2má .fö2lül. .g2
.ga2z1em .gé2ná .gi1g2 .h2 .ha2d1e2 .hale2 .ha2lev .ha2l1és .há2li .háncs1
.há2tus .he2i .horo1s .i2 .in2d3z .io2ná .í2 .íráskész1 .j2 .jazz1 .je2gy1á
.k2 .ka2ring .kés1s .ké2t1a2 .ké2tá .kiá2 .kié2 .ki1g2 .kr2 .l2 .la2pa
.le2g1 .le3g2esle2g1 .le3g2esle3g2esle2g1 .legé2nyem .le3gy .le2ná .le1t2r
.lé2ta .li2o1 .liszt1á .lókész1 .ló1s2 .lőe2 .ly1o .m2 .malo2 .má2r1is
.me2g1á .me2g1e2s .me2g1é2 .me2gis .me2gő .me2i .mé2szi .mu2e .n2 .na2gya
.na2gyá .na2p1e .na1t .nerc1 .ne2um .né2pí .ny2l .o2 .ok1a2d .ok1ir .ó2 .óé2
.óf2 .ö2 .ön1á .ön1k2 .ön3n .össz1á .öte2 .öt1el .özö2n1ö .ő2 .őr1an .ős1a2
.ős1e2r .ős1í2 .őz3s .p2 .pa2i .pais1 .pe2r1a2 .pé2k1 .ph2 .pier2 .po2re .q2
.r2 .ra2big .rát2 .re2ár .ren2d1ő2 .ru2ma .s2 .sa2li .sc2 .sk2 .so2ki .so1ny
.so2rál .sp2 .st2 .sto2 .su2r .sz2 .sza2kér .sze2szá .szé2t .szk2 .szódás1
.szt2 .t2 .ta2ni .ta2nos .ta2ur .tá2v1i2ratozá .te2j1á .té2nyi .té2rá .to2ké
.tö2k1élv .tölcséres1 .tűz3s .u2 .utas1s .ú2 .úr1a .úr1ist .út1a2 .út1e .ü2
.ük1 .ű2 .űr1i .v2 .va2d1al .va2gyi .vasas1s .va2sol .vé2g1o .w2 .x2 .y2 .z2
.ze2i .zs2 2a. 2a1a aa2d aa2j aa2k aa2l a2am aa2n aa2p aa2u aa2v aa2z 2a1á
aá2b aá2gak aá2gy a2ál. a2áln aá2p aá2r aá2s aá2t1 aáta2 aba2de 2aban 2abar
2abáj 2abáz 2abes 2abir 2abiz 2abom abos3s 2abő 2abú a2b1ü a2ce. ace2l
ac1ele acé2l1e a2c1ép ac1ére a2chá ac3hoz 2ací ac3ság a2c3sü ac3sz ada2le
ada2li ada2l1ú a2dap ad1apr ada2t1e2 ad1ág a2dású ad2del a2d1e2g ade2i
1a2dek ad1e2le ad1elő ad1elv ade2n ad1ene ade2s ad1esé adet2 ad1e2v adé2ke
a2d1ép a2d1é2v ad1ide adi2o1g2 ad1íz a2d1orzá 1a2dód ad1ö2l ad2rót adu2r
ad1ura 2adú 2a1e ae2b ae2c ae2dé aegész1 a2ei ae2k ae2l1a2 ae2le ae2l1o
ae2lő ae2me ae2p ae2re aero1s aerosz2 ae2rő ae2se ae2sé ae2si ae2ső ae2v
ae2z 2a1é aé2g aé2h aé2k aé2l aé2n aé2p aé2r aé2v 2afajn 2afe afe2li 2afés
2afi 2afő af2re 2afü a2g1a2j ag1any ag1arc agán1n agá2nyé a2gár. ag1át1a
ag1edé a2g1eg ag1elm ag1elt ag1elv a2gem ag1emb a2g1ev a2g1é2g a2g1é2l
ag1épí 1agg. ag3gye a1g2hó agi2g ag1igé a2g1i2p a2g1ír agli2 ago2na 2agor
a2g1ors ag1órá a2g1öt a1g2raf a2gut ag1uta ag1u2tá a2g1út a2g1ü2 a2gyad
agy1a2dó a2gyag agy1agy agy1ala agy1alk agy1any a2gyál agy1ári a2gyát agy1el
a2gy1em a2gy1en a2gyep agy1erő a2gy1es a2gy1ez a2gyér agy1ére a2gyét a2gyic
a2gyim a2gy1ip a2gyir agy1is. agy1ist a2gyoko a2gyokt agyo2r agy1oro 2ahar
2ahe 1ahh 2ahi 2ahí aho2l1i 2ahu a1i a2ia. ai2bo 2ai2de ai2dő ai2e 2aig2
ai2gazító ai2gé a2ign ai2j ai2k1as ai2k1e2 ai2ma. 2ai2má ai2nal ai2nas 2aing
2aint ai2o 2ai2p ai2ram ai2rá ai2rod ai2zo 2a1í2 a2j1al aja2n aj1ana 2aje
a2j1e2d aj1egé a2j1elm aj1e2lő a2j1em a2j1er a2jég a2j1ék a2j1ir 1ajkúa
a2j1ola aj1old aj1ül aj2ze aj2zí aj2zsí a2k1akn a2k1alk ak1ann 2akap aka2s1ü
2akav akás1s 2ake a2k1eg ak1els ak1emb a2k1e2rő aké2k a2k1éke 2akép ak1épí
2akérd a2k1é2ret ak1értel a2k1értő 2akés a1khó akiá2 2akin a2k1i2p ak1iro
ak1is. aki2s1a ak1isk ak1ism ak1izm 2akí ak2kór ak2lei ak2lés ak2lin
a2k1o2ly a2k1orv 2akö a2k1örv ak1őr. 2akré 2akri ak2rit a1k2ru ak1ug 2akut
2akú ak1útr 2akü ak1ülé a2k1ü2v 2akv al1abl alag1g ala2gol ala2j1e2 1alakí
1a2lakok 1a2lakú a2lany ala2nye ala2p1a2 ala2pár 1a2lapi 1a2lapí alap1p
a2láf al1ág. al1á2ga al1ágg al1á2gi al1ágk al1á2go 1aláí 2alán a2láp a2le.
al1eln al1elt al1eml al1eny al1e2rő al1esp a2l1est ale2sz al1ez a2léb
a2l1é2ne al1érz a2l1é2te 1alfö alg2 al1gr al1ido a2l1ikr alió2ra a2l1irá
al1isk al1isp al1itt al1í2rá 1aljb 1alji 1aljn 1aljz al2l1aj 1almád 1almák
almás1s 2alogizm aloi2do 2alok al1ola alo2mit alo2m1o2k 2alor alos1s
a2l1oszt 2alógiá 2alógu alókész1 a2l1ön a2l1ös al2t1el al1úr. al1úri al1útr
a2l1ü2 1alvó a2lyál a2ly1e am1a2dó 2amag am1akk am1app a2m1arc am1arr
ama2ter ama2tin 2amá a2m1árj am2b1eg am2b1ő a2me. ame2g1á a2m1elá a2m1e2l1o
am1els am1elt a2m1erd 1a2meri a2m1e2rő a2m1érd am1fr a2mim a2m1i2rá amise2
amis3s am1ír 2amod amos3s a2m1ó2r a2m1ö2 a2mő am1őr am1ős am1p2h 2amun 2amut
a2m1ü2 2amű a2nah an1akk an1alj an1any ana2sze a2n1az anás1s an2ce. ancs1es
an2cső an2dolv an1eb a2ner a2nes anet1o ane2u a2n1e2z 2ané ané2v an1évb
an1éve an1évn an2gad an2g1em an2gí an2g1or an2g1osz an2g1ös 1anim an2k1a2k
ank1ala an2kau an2k1el an2k1ék. ank1osz an2k1u2 an2kü ano1g2 an1old an1onn
an1ott an1órá 2anö an1ö2t ansz1ál an2sz1u2 an2tau a2nü any1ala 1a2nyád
a2nyám. a2ny1á2rak 2anye a2ny1ed a2ny1em any1eső anyé2 any1éh any1ék any1ér
a2nyif a2nyig anyigaz1 a2nyim 2anyo a2nyor a2ny1osz any1ó2r a2nyö a2nyő
anzo2 2a1o ao2la a2olo ao2ro 2a1ó a2ób a2óc a2óf aó2l aó2ra aó2rá aó2ri
2a1ö2 2a1ő2 apa2cs1i ap1a2da 1a2pai 1a2paké ap1a2la ap1alk apa2tér 1a2pád
1a2páé a2p1ág 1a2pái a2páll a2p1áru a2páta 2ape a2p1e2g ape2i ape2l ap1ele
ap1elg ap1elj ap1elő ap1elv a2p1em ape2n ap1ene ap1eny ape2s ap1ese ap1f2
a2p1ide api2g ap1ige a2p1i2rá a2p1ist a2p1ín 2apl a2p1ola ap1ope apos3s
ap1ös ap1öt ap2rém a1p2rés 1aprí ap1szt ap1t2 ap1udv ap1utá ar1ajt ara2nye
ar1ará a2r1ág. a2r1á2ga ará2gáb ará2gán ará2gár ará2gát ará2gáv a2r1ágb
a2r1ágg a2r1ági a2r1á2go a2r1ágr a2r1ágt ar1á2guk ar1á2gun ar1á2gy a2r1áll
ará2nyé ar2car ar2ced ar2ces ar2cö arc3sor 1arcú ar2dél 2are ar1e2dz are2l
ar1elh ar1elo a2r1e2m aren2d1ő a2r1er a2r1e2v ar1é2ne a2r1é2r aré2z1 ar1gh
argon1n a2r1i2d a2r1iga ar1ingb a2r1inge a2rizma. a2rizmán a2rizo ar1khe
ar2k1ő2 ar2k1u2s 2aro arog2r aro2mis a2r1or 2aró a2r1ó2rá a2r1ö2l a2r1ő2
ar1s2h ar1thá arto1g2rá art1old ar2t1ő2r ar1ty 2aru a2r1ü a2r1ű2 ar2v1ér
a1ry a2s1a2g 2asaj as1a2kar 2asal a2s1alk as1alm asa2n a2s1ant a2s1any
as1apr a2s1ál as1áru 2asáv 2ase as1e2d as1e2k as1ell as1emb as1e2s as1ez
as1éhe as1ék. a2s1é2l as1étv a2s1é2v asi2d as1ide a2s1i2p as1isk as1izo
2asík as1old 2asor as1ord as1osz as1órá as1ö2k as1ön as1ös 2asp as1sy
as3szab astil2 2astí as1urn a2s1u2t a2s1ú2t 2asü as1ün a2s1ür as1üs a2s1ü2v
2asű a2sz1ad asz1ág. a2szárad 2aszeg 2aszek asz1e2lő a2sz1év a2szid 2aszkó
asz2kóp asz1ors asz1ön asz2t1és asz2t1ív 2aszü 1aszz at1abl 2atak 2atan
2atar ata2rán a2t1arc ata2tom a2t1ág 2atál atá2nal 2atár a2t1á2ram a2t1átl
a2t1átv atá2v1i2 atá2v1í2 2ate a2t1ef at1e2gé at1e2gye ate2led at1e2lem
at1elh at1elm at1elv at1elz at1emb at1eml at1epo at1e2tet at1e2ve a2t1e2z
2até at1éhe a2t1é2le a2t1ép a2t1érz at1év. 2at1f2 at2hé at2hón atig2 a2t1iga
at1i2gé a2t1inf ati2nó at1iro a2t1isk 2atn a2t1ob ato1g2 ato2me at1opt 2ator
at1orsz a2t1orv atos3s atosz2 ato1szf 2ató a2t1ó2rá ató2riá ató1sz 2atö
a2t1ös at1ö2ve at1ö2vö at2sán attó2 at2tór at1tre at1tré 2atu a2t1uj 1atyj
a1tyl 2atz a1u au2de au2ga aug2h au2go au1k2r au1ly 2aur a2us. au2tal a2utó.
au2zs a1ú aú2r1 aú2s 2a1ü2 a1ű2 av1anh avara2n ava2s1as ava2sze 2avá 2avi
avi2cse avíz1 2ay a1ya a1yá a1ye 2aza aza2teg azaú2 az1áll az1ált azás1s
az2du 2aze az1e2le az1elj az1elő aze2o az1év az1i2d azo2n1á 2azó az1óta
az1p2 az3ság az3st a2zsú a2z3sü az1ut az1új 2á. á1a2 á1á2 áb1áll áb2b1a2d
áb2b1é2 áb2bis áb2bol áb2bos áb2b1ot áb2bö áb2bú ábe2l1a ábe2lér á2b1elő
á2b1e2m á2b1e2n á2b1ér á2b1ikr á2b1in á2b1ir 2ábiz áb1izm áb1izz 2ábí 1ábrá
2ábu ábu2t áb1utá áca1k2 ác1al ácá2ná á2c1e ác3ho ácin2ti áci2ósz á2cs1aj
á2csas ác3ság á2cs1e2l á2csil ácsü2 ács1ül ád1alk áda2n ád1any á2d1apá
á2d1ál á2d1e2l á2d1e2m áde2ros á2d1es á2d1in ád1ira ádo2ge á2d1osz ádö2
á1d2rót ádsza2 á2d1ur á1dy á1e2 á1é áé2he áé2ke áé2l áé2ne áé2p áé2re áé2ri
áé2rő. áf1elm áf1üz á2g1a2d ág1ala á2g1a2r 1á2gaz á2g1ág á2g1álv á2g1áru
á2g1árv ágá2sé ág1e2d á2g1e2g á2g1e2l á2g1e2s á2g1é2g á2g1é2l ág1é2ne á2g1ép
ág1érd ág1érte ág1érté ágg2 ág1gr á2g1id á2g1if á2g1iga á2gigén á2g1ill
á2g1ing á2g1i2p ág1iro ág1ír á2g1ola á2g1old á2g1olv ágos3s ág1óc á2g1ö2
ágsz2 á2g1u2r á2g1u2t á2g1ü2 á2g1ű2 á2gyac á2gyál á2gy1e2 2áha 2áhá 2áhe
áh1ors á1i ái2do ái2g ái2j 2áil ái2má ái2rá ái2s á1í2 á2jí áj2kő áj2lá
á2j1or á2jő áj2teg áj2tel áj2ti á2jul á2jü ák1abr á2k1al á2k1as á2k1ál
á2k1e2l ák1em á2k1é2l ák1é2ve ák1in ák1k2 á2k1oli á2k1oll á2k1ott 2ákö ák1s
á2k1ut ál1abl ála2m ála2n á2l1ana á2l1ang ál1any ála2szel ála2szü ál1áll
ál1árf 1áldá 1áldj 1áldo ál1d2r 1áldu 1áldv ále2l ál1emu á2l1e2r ál1ér.
álé2t ál1éte á2l1id ális3s á2l1í2 ál1k2 ál2liz ál1ob á2l1o2kok á2l1ol
1á2lomb álo2me álo2mit á2l1op á2l1or ál1osz 2álö ál1öl ál1ös ál1öz ál1p2
áls2 ál1st ál2t1e2g ál2tiv á2l1ug ál1u2s ál1u2t ál1út á2lü ál1ű á2lyal
á2lyál á2ly1e á2lyiga á2lyis á2ly1ó2 á2lyö á2lyü á2m1ac á2m1akt á2m1a2l
áma2n ám1any ám1apa ám1a2rá ám1aty ám1ár. ám1bl áme2g ám1elm á2m1e2m á2m1es
ámész1 ám1f2 á2m1id ám1il á2m1ip á2m1i2r ámi2s ám1ism ám1isz á2m1ír ám1ív
á2m1ob á2m1op ámo2rál ám1oszl á2m1ö á2m1ő2 ám1p2 ám1s ámu2n ám1ur á2m1ü2
ám1ű2z ána2d án1ada ánai2 án1ajt á2n1akc á2n1a2la án1alk á2n1a2pa á2n1apá
án1ass án1aut á2n1áll án1áru án2c1ed án2c1es án2c3h án2c1is án2cor án2c1ö
án2cü á2n1e2d án1e2g ánegyez1 án1e2l án1em án1en án1e2t á2n1é2g á2n1é2l
án1é2ne á2n1épü án1érő án1f2 án2g1a2r án2gel án2g1e2s án2g1és án2g1osz án2gö
á2n1i2d á2n1im án1int á2n1ip á2n1ir án1isz ánizs1 á2n1izz án2k1es án1k2l
á2n1oki á2n1or á2n1osz á2n1ot ánó2r á2n1ö án1szf án1sz2l án1szp án2tir
án2t1iz án2tór á2n1uj á2n1u2t ánú2 án1út á2n1ü ány1a2dó ány1a2la ánya2n
ány1any á2nyap ány1ass á2ny1ál á2ny1ár. á2ny1á2rak ánye2 á2nyeg á2ny1el
ány1er á2nyég á2nyél á2nyérz ány1í2r á2ny1ola á2ny1osz á2ny1ö á2nyő ány1us
á2nyü án2z1ag án2zs á1o áo2sze á1ó á1ö á1ő2 áp1a2n ápe2 áp1eg á2p1ér áp1int
á2poló ápora2 ápo2rad ár1abl ár1abr 2árag á2r1agg ára2j ár1ajá ár1ajt
á2r1a2la ár1alá ár1alj ár1alk ára2m1el 1á2ramk 1á2ramú ár1a2p á2r1a2r
á2r1á2g ár1ár. á2r1áro ár1árt árás3s ár1á2t1e2 á2r1átk ár1b2 1árboc árd1el
ár2d1ó2 á2r1e2g á2r1e2l ár1eng á2r1er ár1esé á2r1e2z á2r1é2g á2r1éj á2r1é2n
á2r1ép á2r1é2tű ár2gye ár2gyor ár1ide ári2g á2r1iga ár1inc ár1ind ár1ing
ár1int á2r1i2o á2r1ir ár1isp ár1i2ta ár1izo ár1ír árká2s árkász1 ár1kh
1árkok ármas1s árnás1 áro2koz ár1oll áro2mér áro2m1os á2r1or áros3s á2rostr
árö2 ár1öl ár1ös ár1öv ár1öz á2r1ő2 ár1p2 1árpa. árs3s ár1str árt1akt
árt1áll árt1árn árt1áru ár2teg ár2tig ár2t1okt ár2t1ön ár1tro 1á2ru. á2rud
á2rué 1á2ruf 1á2rui 1áruj á2ruke 1á2ruké á2rum 1á2rup á2rur á2rut ár1uta
1áruü 1áruv ár1úr árú2t ár1úti á2rü 1árvu á1ry á2s1abl á2sad ás1a2dó á2s1a2j
á2s1akt ás1a2la ás1alk ás1alm ás1a2lo ása2n á2s1ana á2s1any á2s1as á2s1a2u
á2s1a2v á2s1a2z á2sábr á2s1ál ás1áru á2sást ás1átl ás1átv ás1e2d á2s1e2l
ás1em á2s1en á2s1e2s ás1ex ás1ez á2s1é2l á2s1ép ás1ére á2s1érte á2s1érté
á2s1és á2s1éve á2s1id á2s1if ási2g ás1iga ás1inf ás1int á2s1i2p ás1i2rá
á2s1is á2s1ín á2s1í2r ás1ív ás1k ás1okta á2s1or ás1osz 1á2só. 1á2sój 1á2sók
1á2són á2sór ás1órá 1á2sót á2s1ö á2s1ő ás1p2 áspis1 áss2 ás1st á1ssy ás3sze
ás3szé ás3szi ás3szor ás3szö ás3szt ás3szü ás1tra á2s1uj ásu2t ás1uta ás1utá
ás1u2z á2s1üg ás1ür ás1üs á2s1ü2v á2sz1aj á2sz1ap á2szas ás3zav 2ászá á2szág
ász1eb ász1el ász1em ász1ep ász1es ász1e2t ászé2 á2sz1éj á2sz1én ász1év
ászi2 á2szid á2sz1in á2sz1ir á2sz1is ász1ors ász1osz ász1ös ászt2 ász1tr
á2szur á2szut ász1út ász1ün á2szüz át1ado át1adt át1alm át1a2lu át1a2u
á2t1ál át1ej át1e2m át1é2g áté2ke á2t1é2l át1é2p át1f2 1átfú 1áthi áti2ag
át1id áti2g át1in á2t1i2r á2t1izm á2t1izo át1í2r át1í2v 1átlé 1átne át1öb
á2t1öm át1ön át1ö2v át1ö2z á2t1ő2 át1t2 át1ug á2t1uj 1á2t1u2t á2t1ú2s átü2
á2t1ül át1üt át1üz 1átvo á1u2 á1ú á1ü2 á1ű áv1el áv1érz á2v1i2rá á2v1iz
á2v1okt á2v1ús áz1abl á2z1aj áz1alk á2z1ann áza2t1e2 áza2tí áz1aty á2z1a2v
á2z1á2l ázás1s áz1ea á2z1eg áz1e2r á2z1es áze2z á2z1eze á2z1ezré á2z1é2p
áz1éve ázhoz1 á2z1igá á2z1ing á2zins ázi2s1em ázis3s áz1izm áz1izo áz1k2
2ázol á2z1o2r 2ázos á2z1osz á2z1ö á2z1ő ázs1aj ázs1ár. ázs1árá ázs1árh
á2zs1e2 á2zsé ázs1é2n á2zsiá á2zs1ig áz3sor áz3spa áz3sug á2zsü ázs1ü2v
á2z3sű 2ázú á2z1ü2 á1zy 1ba baá2 baba1 ba2b1o2l ba2d1ár ba2del ba2der ba2des
ba2d1i2 ba2dot ba2dun badú2 ba2d1ús bae2 bago2 2bajg ba2k1as ba2k1ál ba2k1in
ba1krá ba2l1a2d ba2l1e2s ba2l1í2 ba2l1ol 2bals ban2ch banka2 ban2kad ban2kal
ban2kép ban2kin bart2 bar1th ba2seb ba1sp ba2ue bau2t 1bá bá2bál bá2csü
b1á2gú bá2gyu bákos1 bá2lan 2bálm bá2ne 2b1á2p bá2r1as 2b1á2ru bá2s1é bá2szö
bá2t1a2 2b1átd 2b1átm bb1adh bb1adj bb1adu bb1adv b2b1alk bb1als bb1ar
b2b1ál b2b1e2g bb1ela b2b1e2le bbe2m b2b1eme b2b1esé bbes1s b2b1é2v bb1is.
b2b1í2r bb1old bb1olt bb1olv bb1osz bbó2 bb1ór bbö2 b2b1öl bb1ör bb1ös bb1s2
b2b1u2t 1be bea2 beat1 beá2r beá2z be2cs1á be1f be1gr bei2d bei2g bei2s
be1k2v be2lad be2lár bel1ér. be2lór be2lőa be2n1á ben2ná ben2tét beo2 be1p2
bera2n be2rap be2r1ar be2ras be2r1ár be2r1e2g be2r1e2lő be2r1eml ber1e2pé
be2r1ev be2rid be2r1ist 2b1e2rő ber1s2 be1ska be1s2l besp2 be1spr be1sr
be1sto beu2 1bé bé2d1o bé2du bé2let bé2lo b1é2lő bé2lú bé2lyi 2b1é2p bé2ran
bé2rá bé2r1em bé2r1os 2b1érte 2b1érté bé2ru bé2rú bé2vi 1bi bi2ed bi1f2r
2b1i2gáb 2b1i2gáj bi2k1em bi2kél bi1k2ro bil1ant bi2l1ip 2bime 2b1ind bio1g2
bi2ok bi2ol bi2om bi2or bi2os 2b1i2rá bi1sc bi1sh bi2t1á2r bi2tip bi2tü
2b1i2vad 1bí 2b1ív b1k2 bl2 bla1bla bla2k1e2 bla1pr ble2t1ér ble2ti b1lj
1b2lok blu2 blues1 b2lú b1ly bmeg1á 1bo boc1c bo2ce bo2c3h bo2g1e bok2sz1á
2b1olda bolo1g2 bo2r1ad bo2ral bo2r1e2c bo2rén bo2r1is bor1itt bo2r1iv bo2se
bos3zs bo2t1e bo2ul bo2zé 1bó bó2rá 1bö bö2n1 2b1öv 1bő bő2r1a bő2rá bő2reg
bő2rel bő2rin bő2r1o bő2ru bőr1ü2l b1p2 br2 1b2rig bsé2gel bsz1t2 b1t2 1bu
2b1ujj buk2je bu2n1á bu2sz1ál bu2tó 1bú bú2sz búzás1 1bü 2b1üz 1bű bű2v1e
bvá2nyé bve2g bvegy1 1by by2t 1ca 2c1a2la 2c1alk cam1b ca2ny ca2rán catá2
ca2tem 2c1atl caus2 1cá 2c1á2g cá2l 2c1áll cá2po 2c1árk 2c1á2sá c2c1e2v c2ch
c2c1í2 c2cs c3csap c3csi c3csí cc3sor ccs1ön c3csú cda2lé 1ce ce2dén 2c1e2dz
ceg1ér 2c1e2gy ce2lem ce2lők ceo2 ce1ph 2c1e2rő 2c1eszt 2cetb 2ceton
2c1e2zer 2c1ezr 1cé cé2ga cé2gel cé2g1o cé2lab cé2l1ar cé2l1á2 céle2 cé2leg
cé2lek cé2lem cé2l1er cé2lip cé2lir cé2liz cé2lö cé2lő cé2pí cé2ret 2c1é2ri
cés3s c1év. 2c1é2ven 2c1é2ves 2c1é2vi c2h 1cha cha2e 1chá c3ház 1che 2che.
chel2 chet2t 1ché 1chi 1chí 1cho 1chó 1chö 1chő ch2ro 2chu 2chú 1chü 1chű
1ci ci2ac ci2af ci2a1g2 ci2aku ci2am ci2ap ci2ar ci2av ci2az 2c1i2dő ci1g2r
2cii 2cing ci2o1g2 ci2ol ci2óa ci2óc ci2ófe ci2ófé ciókész1 ci2ól ci2órá
ci2óta 2cispán. ci2szi cito1 2c1izma 2c1izmo ci2zom 1cí cí2ma cí2mi 2c1í2rá
2cív cí2ve cí2zs cké2t1 c2k1í ck1o2pe ck2ré ck2ri 1c2ky 1co co2lig com2biz
co2o 2cori 2cország. 2c1osz co2u 1có 1cö c1ö2le c1öln cö2t c1ötb c1öt1e
c1öté c1ötö 1cő c1p2 c2s 1csa cs1abl 2cs1a2d cs1ass csa2sz 3csat 1csá 2cság
c3ság. cs1ágú 2cs1ásá 2csásó 2csátí 1cse 2cselc 2csevő 1csé 2c3ség 1csi
2cs1ita 1csí cs1í2v cs1k 1cso 2csolaj 3cson 3csop 2cs1orr c3sorv 1csó 1csö
2csönte 1cső cs1p2 cs3s cs1t2 c3s2tí 1csu 1csú 1csü cs1üll cs1ü2té c3süv
2csüz 1csű c3sza c3száz. c3szem c3szes c3szí c3szo c3szö c3sző cs3zs ct2
c1tr 1cu 2c1utc 1cú 1cü 2c1üg c1ünn 2c1ü2r 2c1ü2v 1cű 1cy c2z 1cza 1czá 1cze
2c3zen cze2ö 1czé 1czi 1czí 1czo 1czó 1czö 1cző c3zs 1czu 1czú 1czü 1czű
1czy 1da daá2 2d1abl 2d1add 2d1a2dó dae2 da1g2ro da2hán dai2g da2lab da2l1aj
da2lat da2lág da2l1e2l da2l1im dal1l da2l1or da2l1ó2r da2ma. da2maz da2mel
2d1ann da2nyá daó2 2d1a2pa. 2dapai 2dapak da2pák da2pát da1p2f da1p2l da2pó
dar2c3h dar2cso da2rel da2r1é da1spe dast2 da1str 2d1aszt da2t1ag dat1ala
dat1alk dat1áll 2datc da2t1eg da2t1em da2téh da2t1és da2t1in da2top da2tút
2d1a2ty da2z1á da2zé 1dá dáb2 2dá2g 2d1állá dá2n1iz dára2 dá2r1ag dá2ral
dá2ras dá2r1e2 dá2rij dá2rit 2d1á2ru dá2sal dá2se dást2 dá2sü dá2sz1al
dá2sz1ál dá2szár dá2sz1e dá2sz1ö d1átm dá2z1ak dá2zs dáz3sá dd1elh d2d1i2d
d2d1o2d d2dz 1de de2a1s de2at 2d1eff de1f2r de2g1al de2g1ál de2g1el de2g1em
deg3g de2gin de2g1o de2g1ö2 de2gő 2degy de2gye de2gyi de2isz de2k1a2r
de2k1e2g de2k1ell dek1érv 2dekö de2köz dele2já dele2meg 2d1e2lemz del2lal
dellé2 del2l1én de2lőa d1elz de2m1é2rem de2m1érm de2mú de2n1e2g de2n1ese
de2nol de2of de2ok de2ol de2om de2or de2os de2ot de1pra de1p2re de2r1áz
der1osz de2rö 2d1e2rő de2r1u2 de2s1a2 de2sá de2s1ér de2su de2s1ú2 2d1e2szű
det1é2ré 2deza de2zér dezi2 de2zid de2zil de2zin de2zor 1dé dé2da dé2d1ő
dé2du dé2d1ü dé1f2 dé2gá dég3g dé2go dé2hes 2d1éhs 2d1éjs dé2k1a2n dé2l1a2
dé2l1e2l dé2l1es dé2lir dé2lo dé2lu dé2lyá 2d1é2pí dé2raj dé2rar 2d1érté
2dértő dé2sa dé2s1el dé2s1o dé2sö dé2sza dé2ti dét1is dé2tu 2d1év. 2d1é2vei
2d1é2vek 2d1é2ven 2d1é2ves 2d1é2vet 2dévér 2d1é2vi d1f2 dg2 dgá2z d1gr 1di
di2ac dia2dó di2afo di2ah di2ain di2aj di2am di2ap dia1szk di2at di2av
2d1i2dő die2s di1fl digaz1 di2gén di2gér 2d1i2gét di1k2ro di2k1u2ta 2d1ind
di2ol di2óa di2óc di2ófe di2ósz 2d1i2rod 2d1irt 2d1iste 2d1i2zü 1dí dí2j1al
dí2ji 2d1ín. 2d1í2rá d1írn dí2ró 2díz dí2zi d2j1i dk2 dkész1 d1kr dlás1s
dlő1k2 dme2g1é 1do 2dodú doe2 doge2 do2k1ú do2laj 2d1oml do2n1e do2név
do1p2h do2re do2r1é2 do2rip do2ris do1sz2k 2doszt 1dó dóa2 dóel1 dó1p2
dó2sem 2dósl dó2só 2d1ó2vó 1dö döke2 dö2k1er dö2kí dö2le 2d1ö2v 1dő dőa2
dő1d2r dőe2r dőé2 dői2rá 2dőra 2d1őrb 2d1őrez 2d1őrf 2d1őrh 2d1ő2rig 2dőril
2d1őrj 2d1őrk 2d1őrm 2dőrö dő2rök dő2rön 2dőrőr 2d1őrr 2d1őr1s 2d1őrt 2d1őrv
dő1ská dő1s2p dő2tál dő1tr dőu2 d1p2 1d2rám dri2t1 drog2r drop2 1d2ruk
dsé2gi d1s2p d1s2t2 dsuhanc1 d2tarc 1du du2c3h du2gal du2g1ár 2d1u2no 2d1unt
du2se dus3s du2ta du2tá 1dú dú2cs dú2to 1dü 2d1ü2g 2d1ü2z 1dű 2d1ű2z dv1or
dy1a 1dyk d2z 1dza 1dzá d3zár 1dze 1dzé 1dzi 1dzí 1dzo 1dzó 1dzö 2d3zöld.
1dző 2dzőj 2dzős 1dzsa 1dzsá 1dzse 1dzsé 1dzsi 1dzsí 1dzso 1dzsó 1dzsö 1dzső
1dzsu 1dzsú 1dzsü 1dzsű 1dzu 1dzú 1dzü 1dzű 2e. e1a e2ac ea2da ea2dá e2adi
ea2do ea2dó ea2du e2aga e2ah eai2v ea2j e2aki e2ako ea2la ea2lá e2ale ea2p
e2ar. ea2ra eas3s east2 e2at. e2atk e2atl e2ato e2au ea2z e1á eá2bé eá2cs
eá2f eá2g eá2ke eá2lár e2ále eá2l1é eálu2 e2ámu eá2nyal eá2nyan eá2nyas
eá2nye eá2sa eá2se eá2so e2áte e2áté e2átö eb1a2d e2b1ajk eb1atl 1e2béd
eb1ing e1b2lo eb1ó2r ec1á2r 2ecento ece2ti ecés1 ec3hez ecs1ért edeles1
ede2ri edé2lyo 1e2dény edés3s 2edi edi2g e2d1iga edi2ó ed1iro ed1ír ed1íz
ed1orv e1d2ró edu2r e1dy e1e ee2b ee2c e2e2d1 ee2g ee2l eel1i eel1o ee2m
e2ene ee2r ee2se ee2sé ee2si ee2ső. ee2sőn ee2sü ee2sz ee2tet e2e1th ee2v
e1é2 e2gabá eg1abr e2g1a2d e2g1a2g e2g1a2j e2g1a2k ega2lac ega2lak e2g1a2lá
e2g1alt e2g1alu e2g1alv eg1ann eg1any e2g1a2pa e2g1apr e2g1a2r e2g1a2s e3gat
e2g1au e2g1a2v e3gaz eg1á2cs e2g1ág eg1áld eg1álm e2g1á2r e2g1á2s eg1áta
eg1átk eg1átl eg1á2zi eg1ázt e2g1e2g e2g1eh e2g1ej ege2lem ege2léb e2g1ell
e3g2elői e2g1els eg1emé e3gend e2gerd e2g1esh eg1essz eg1e2sze e2g1e2tet.
e2g1é2g egé2k eg1éke e2g1é2le eg1é2lü egé2nyel e2g1épí eg1épü e2gér. eg1érd
egé2ret eg1érj 1egészs eg3gya eg3gyás eg3gyen eg3gyo eg3gyú e2g1if egi2g
e2g1iga e2g1ige e2g1igé eg1iha e2g1ij eg1ill e2g1ing eg1ino egi2p eg1ira
egi2ro e2g1ist eg1iszi eg1iszo e2g1ita e2g1itta. e2g1ittá egius1 eg1ivá
eg1izg eg1izm eg1ír eg1o2d eg1o2k eg1ola e3gom eg1op e3goro e2g1os eg1órá
e2góv eg1öb eg1ök eg1öz e1g2ráf eg1ug eg1un eg1u2ra eg1u2t eg1u2z e2g1ú2
egü2g eg1ü2li eg1ür eg1üz egy1a2d egya2r egy1as egy1a2t egy1az egy1ál
egy1ára egy1ell 1e2gyenl egyes1s egy1eszt egyköz1 egyo2 egy1ol egy1om egy1ór
egy1öl egy1ös egy1őr e2gyür 1együt ehé2ra ehé2z1 1ehh e2h1ors eh1s e1i e2ia
e2iá e2ibu e2ic e2idá eido1 ei2dő e2ier e2if ei2gá ei2gé ei2gy ei2ha ei2j
e2ima ei2má e2ini e2inr eins2 ei2on ei2pa ei2ram ei2rat ei2rod e2iró ei2ta
e2ito e2itu ei2vó e1í2 ej1a2d ej1al ej1ál ejes1s ejé2k e2j1ék. e2j1éke
e2j1in ej1kr ej1ol ej1op ej1os ejta2 ej2tak ej2tal ej2t1an ej2tau ej2tál
ej2tár ej2tát ej2tos e2j1ú2 ek1a2dó e2k1aj e2k1alj ek1áll ek1ár. e2k1e2lőt
ek1é2le ek1épí e2k1éss e2k1é2te ekie2 ek1ist e2kod ek1orv ekö2l ek1ölé
ek1ölő ek1őr ek2rit ek2tal ek1út e2k1üt ek2vit el1ad. el1a2da el1a2dá el1add
el1adh el1adj el1adn el1a2dó el1adt el1adv el1agg el1a2gy ela2j el1ajá
el1akc e2l1a2l ela2m el1ame el1ann el1a2ny el1a2pa el1apr el1aszá e2l1a2u
el1a2v el1ács e2l1á2g el1áj el1áll el1álm el1á2m el1á2p el1ár. el1ára el1árb
el1árn el1á2ro 1eláru el1árv elá2s el1ás. el1ása el1ásn el1áso el1ást el1ásv
el1áta el1átk el1átr el1ázi el1ázo el1ázv eld2 el1dr el1ebl ele2gal e2leges
el1e2gyen el1egz el1e2lev e2l1ell e2l1elm el1ember e2leme. 1e2lemei 1e2lemek
elem1ell 1e2lemez ele2m1érté el1e2més 1e2lemi. 1e2lemű 1e2lemzé 1e2lemző
ele2res el1erj el1erk el1ern e2l1e2rő ele2s1a ele2sem el1esh ele2sik. eles3s
ele2tele el1é2ges el1é2get eléka2 el1é2kel el1él. elé2lek el1é2lé el1élh
el1élj el1éln el1élt el1élv el1érc elé2rem elé2ren e2l1é2rez 1e2l1éré
e2l1érh el1é2ri e2l1érj e2l1érk e2l1érn el1érs e2l1érü el1f2 el1iga e2l1ige
2elik el1ikr el1ill el1ina e2l1ing elin1n elio1 eli2os el1ivá 1e2lix el1izm
e2l1ín el1ír. el1íra el1í2rá e2l1í2v 2elj. el1k2 ell1alk 1ellátásü 1ellens
ellu2s 1elmél 2elné e2l1o2l el1oml el1orc el1ord elo2s el1oso el1oss el1ox
el1ó2ri el1öm el1ön el1ör el1ö2z 1e2lőad 2előbé 1előd. 2előin 2előit 2előkh
2előkk 2előkö 2előkr 2előne 1e2lőő 2előr 2előt. 2előter e2lőtet 1elővés
el1ph el1p2l el1pra el1st 2eltek 2eltes 2eltet. 2eltete 2elteté 2elteti
2eltetn el2töv el1u2r el1u2s el1u2t el1ús el1üd el1üs e2l1üt el2val el2v1at
el2v1ó2 e2ly1a2 e2ly1á2 e2lyel elyes1s e2ly1o e2lyö ely2tál e2m1ab em1a2da
em1a2dó em1adt ema2j em1aja em1ajk ema1k em1a2ny em1arc e2m1ass em1atl
e2m1av e2m1áb em1ár. e2m1árn e2m1átl 1emberr 1embó eme2c emec3h 1emeled
1e2melen 1emelk e2m1elm e2m1e2l1o em1e2res e2m1e2rő em1ers e2m1é2j emé2lete
1e2méss e2mid e2m1im e2m1ip e2mirá e2mír 2emo em1old e2m1orv em1ó2ra em1ös
em1ph em1s 1e2mu. em1ur em1üg em1ür em1űz e2n1a2j e2n1ak e2n1a2n en1ar en1as
e2n1a2u e2n1áb en1áll e2n1ár. e2n1ára en1á2ro en1ázt en2c3h enci2ah enc3sze
en2d1ell en2dza en1elm e2n1emé ene1p2 2enerá 1e2nerg ene2t1o e2n1eze
e2n1é2ra engés3s eng1g 2eni eni2g en1igé e2n1ip en1ira e2n1ism e2n1ív enké2t
en1k2r en2nül en1old en1ó2r en1öl e2n1ö2t ensas3 en2sel en1ste ent1a2ny
entes1s en2tev ent1ért en1uc en1ud enu2t e2n1ú 2enw e2ny1ag en3ya2n eny1as
e2nyau enyeres1 e2ny1ó2 eny1us en2zed e1o e2oc eo2da e2odi eo1g2rá e2oh
e2oka e2o1k2l e2oko eo1k2r eo2ly e2omé eona2 eo2n1ar e2oná eont2 eon1tr
eo1p2 eo2pe eorgi2á e2os. eo2so eosz2f e2ov e2oz e1ó e2óf e2óm e1ö eö2l eö2m
eö2v eö2z e1ő2 epa2d ep1ado ep1aka ep1a2la ep1asz e2p1ág ep1elo e2perf ep2ha
ep2ho ep2lan ep2las e2pos ep2rav ep2rio ep2tol er1abl er1a2da er1adm er1ajk
er1akc e2r1akk e2r1a2la er1alk er1ana er1ann er1a2pa er1apá era2r er1ara
er1ass erato1s e2r1a2u e2r1a2v e2ra2z er1azo er1á2gy e2ráld e2r1áll er1ár.
erá2rak er1árb e2r1árf er1árk er1árn er1á2ro er1árr er1árt er1á2ru er1áta
er2cél er2c3h 1erdő 1e2redm ere2gá 1erejü ere2kar erekes3s ere2ko e2r1ela
e2r1ell er1elo e2remu ere2tel ere2vel e2r1ex erés3sze e2r1év. eré2zé er1gl
er1ide e2r1iga e2r1ind e2r1inj e2r1ism er1i2sza eri1szk er1izo er1izz er1íj
e2r1íz er1kr 1ernyő ero1g2r ero1t2r er1o2xi e2r1ó2r e2r1ö2k e2r1ö2l er1ön
er1ös e2r1ö2t er1ö2z 1e2rőmű 1erősítő. 1erősítőr 1erőszakol. er1pl erro1k2
er2s1a2d er2san er2sar er2s1ol er2s1ö er1str er2sú er2t1any erta2r ert1ara
2erte ertés3s e2r1ur e2r1ü2g er2vos e2s1ac es1a2n esa2p e2s1as es1áb es1á2g
e2s1ál es2co e2s1ekkén e2s1elm e2s1emb 1esemé e2s1ina es1i2pa es1ita es1í2rá
es1k es2kat 1eskü e1s2lat es2már es1ol e2s1os e2sőc e2sőe es3szö esta2l
est1ala es2t1áll es2t1á2p es2tim es2tí es2top es2tőr es1trá e1s2tu es2tú
es1ú2s es1út es1ü2ve e1sy es3zac e2sz1ad esza2ké e2szárp e2szev e2szég
esz1é2les esz1iz e1sz2kó es3zse eszta2 esz2t1al esz2t1an esz2tár esz2t1ö
e2t1a2d eta1g2r e2t1aj et1akt et1a2la et1alk e2t1ant eta2nya eta2nyá et1a2rá
etas2 et1ass et1ág. et1á2ga et1ágn et1áll etá2ru e2t1á2t1a et1átl eteá2
ete2l1eg ete2ná e2t1ene ete2szá eté2ká eté2kel eté2ko e2t1érté e2t1érz
etés3s eté2t1é et1év. et1é2vet et1é2véb et1é2vét et1évh e2t1i2d eti2g
e2t1iga e2t1igé e2t1ill e2tim et1inf e2t1iri e2t1iro et1írá et1í2v et1okm
et1okt eto2na e2t1ös et1őr. et1ő2ri et1őrn et1ő2rö et1őrs e1t2raf et2sz1ék
et2telő e2t1ug e2t1u2n et1u2r e2t1u2t et1új e2t1út e2t1üd e2t1üld e2t1üt
et3ya e2ty1o 2etz e1t2ze e1u eu2ga eu2go e2ume eumi2 eu2miv e2uras e2urá
eu2r1á2z e1ú2 e1ü2 e1ű evéle2 evé2l1el ex1io e2x1í2 1expe 1expo e1ye ez1a2d
e2z1ak 1e2z1a2l e2z1az ez1ál ez1egy e2zer. eze2ra eze2re. eze2reg eze2r1o
eze2ta eze2t1el ezé2rem ez1idá ez1ill ez1inf ez1int e2z1i2p ez1ir ezo1k2
ez1org ez1ó2t ez1ön ezőkész1 1ezred 1ezrei. 1ezreir 1ezreit 1ezreiv 1ezrek
1ezrel 1ezres 1ezret e2z3sé ez3sor ez1ut ez1út 1ezüs 2é. é1a2 é1á2 éb2bá
é2b1ir é2c1a é1ch é2c3so éc3sz é2d1ab é2d1a2c éd1ad é2d1ak éd1a2la é2d1a2n
éd1a2p é2d1as éd1ág é2d1e2g éde2leme é2d1els é2d1eml é2derb é2derek é2deré
é2dern é2derr é2dert é2desí édes3s é2d1él éd1értő éd1érv édi2a1s édiasz2
é2d1i2g é2d1in é2d1ír édna2 é2d1or éd1ut éd3za éd3zá é1e2 éesz1 é1é 2éf
é2g1ab éga2d ég1a2g é2g1aj é2g1a2k ég1a2l ég1a2z ég1á2g ég1ál é2g1ára
é2g1elb ége2lem é2g1elg é2g1ell é2g1elm é2g1e2lő égelői2 é2g1els ége2n
é2g1eny ége2r1ü 1é2gesd 1é2geti 1é2getn é2g1é2g é2g1é2l é2g1ép é2g1éri
ég1érte ég1érté ég1érv é2g1id égi2g égig1a égigé2 ég1ill é2g1ing ég1int
ég1ír ég1o2l ég1ot ég1ó2r é2g1ö 1é2gő ég1u2t é2g1ú2 ég1ü2g ég1ür é2gy1eg
é2gyele é2gy1em é2gy1esz é2gyeze é2gy1ér é2gy1év é2gy1o é2gy1ó2 é2gy1ö2
égyszáz1 égyszín1 é2gyu égyü2 é2gy1ül é2heze é2hezi é2hezt éh1ín é1i éi2ro
é1í2 éj1a2d éj1e2g é2ji éj1it é2k1ab ék1acé é2k1a2d é2k1a2g é2k1a2j ék1a2la
ék1alj ék1alk ék1ana éka2nya é2k1a2r ék1á2f é2k1ál é2k1árb é2k1á2ru é2k1áta
é2k1elm é2k1elo é2k1e2mel ék1eng éke2nya ékes3s ék1ég éké2p ék1épí ék1épü
ék1ér. é2k1é2rem ék1érl é2k1érte é2k1érté é2k1érz é2k1i2d ék1ing ék1int
é2k1i2p éki2r ék1ira ék1ism ék1ír ék1íz ék1k2 é2k1or é2k1osz é2k1ös é2k1ő2
ék1t2 é2k1ud é2k1u2t ék1út é2k1ünn é2k1ür é2k1üz él1abl él1akn é2l1a2l
é2l1a2u él1áj él1á2l é2l1árk é2látf éld2 él1dr é2lebé él1e2gy éle2k1a
éle2ker éle2kö é2l1emb é2leme é2l1emp é2l1enn éle2sa éle2sz éle2ta éle2t1á2
éle2t1e2l élet1érd éle2t1é2ve. éle2t1ö2 é2l1é2d é2l1é2l él1é2ret él1é2vet
él1é2vi él1f2 é2l1i2d é2l1iga éligaz1 éli2gá é2l1i2m é2l1in él1i2pa él1irá
é2l1í2 él1k2 é2l1o2l él1op é2l1o2r él1ó2r élö2 él1ök él1öl él1ön élőe2
élőkész1 él1őz él1p2 éls2 él1st él2t1e2v él1t2r él1ug él1uj él1u2t él1út
é2l1üt ély1á2l ély1egy élye2n1 é2lyil é2ly1in é2lyüt é2male ém1ass ém1ato
é2m1á2l ém1áru ém1edé ém1e2le é2m1elh ém1elő é2mesem é2m1esz éme2ta éme2tel
émé2l ém1étk é2m1ip é2m1ir ém1ol é2m1ó2 é2m1ö2 ém1p2 ém1u2r én1ant éna1p2
én1ass é2n1a2to é2n1áll én1átv én1egy é2nekel. 1é2nekes 1é2nekl én1elj
én1elő én1elt é2nem én1emb é2n1é2g éné2m1 én1f2 én1int é2n1i2o é2n1ip én1ita
é2n1i2z énkupac1 énmo2n1 2énn én1öve én2s1as én1s2p én2su én2sú én1t2r
én1u2t 2ény é2ny1a2 é2ny1á2 é2ny1ell ény1elv é2ny1e2r é2nyev é2nyél é2nyérté
é2ny1érv é2nyérz é2nyis é2ny1it é2ny1í2r é2ny1o2 é2ny1ó2 é2ny1ö2 é2nyu
én2z1a2 én2z1á2 én2zéh én2z1i2 én2z1o én2zö én2zse énz3sz én2z1u2 é1o2 é1ó
é1ö é1ő ép1a2d ép1a2g ép1a2l ép1a2n épa2r épar2t ép1ág ép1ál ép1ám ép1áp
é2p1á2r ép1e2gé ép1egy é2pe2lem é2p1ell é2p1ep ép1ern épes3s é2p1eti é2p1é2l
é2p1ép épés1s épi2a é2p1i2p ép1ira ép1iro é2p1irt é2p1isk é2p1iz é2p1ír épo2
ép1ok ép1ol ép2pak ép2p1an ép2pek éppo2 ép2pod ép2p1ol ép1pr é1p2ró ép1t2
ép1uj ép1u2n ép1u2r ép1u2t é2p1ú 1épüle ér1abr é2r1a2d ér1ajá ér1aká éra1kl
ér1akn é2r1a2l éra2n ér1any éra2r ér1ara ér1arc é2r1as é2r1a2t é2r1a2u
ér1á2g ér1ál é2r1ár. érá2rak ér1áru ér1áz ér2ca ér2cá 1ércb érc3c ér2ced
1ér2c3h ér2c1o ér2c1ö ér2cz ér2dz ére2b é2r1eb. é2r1ebe é2r1e2dé ére2ga
ére2g1á éreg1g é2r1e2gy ér1elk é2r1ell ér1e2lő é2r1els ér1eny é2r1e2re
é2r1e2ső éres3s ére2ta ére2tel é2r1e2v é2rezh é2rezv ér1é2kek ér1ékel
é2r1é2l é2réneke éri2as é2r1i2d éri2g ér1iga ér1ige ér1ill é2r1isk é2r1ist
ér1i2sz é2r1itt é2r1iz é2r1ív ér1old ér1olv ér1ont é2r1or é2r1ö2 é2rőse
ér1p2 érs2 ér1sk ér1st 1értelm 1értőc 1értőj 1értőr 1értőv ér1tra ér1u2r
ér1u2t ér1u2z ér1úr ér1út ér1üld ér1üt érva2d érvén3n 1érvv 1érzeté
1érzékenye 1érzékenyí 1érzékenyül. 1érzékenyülé 1érzékenyülh 1érzékenyülte
1érzékenyülts 1érzékenyülv ésa2 és1ad és1al é2s1an és1ál é2s1á2t é2s1eg
és1elá és1e2le és1ell é2s1elm és1elo és1e2mel é2s1esz é2s1eti é2s1ev é2s1él
é2s1érté és1é2ve. é2s1id é2s1in é2s1i2r é2s1i2v és1í2v és1k és1ol és1os
é2s1ó é2s1öl és1ös és1p2 éss2 és1st és3sza és3szá és3szi és3szö és3szú
és1t2r é2s1ú é2s1üg é2s1ü2t é1sy ész1a2d ész1a2g ész1a2l ész1a2n ész1a2r
és3zav ész1á2l é2sz1egy ész1ell é2sz1esz é2szex é2szez é2sz1é2l ész1éte
é2szid é2szim é2sz1ir észi2s ész1k2 é2sz1o2k é2sz1ol é2sz1ot ész1ös ész2t1o
é2s3zu é2szú ész1üg é2sz1üz é2t1a2d ét1ajt ét1a2ka ét1akk ét1akn ét1a2la
ét1ann ét1apr ét1arg état2 ét1a2to étau2 é2t1ág ét1áll ét1árb éte2rá éte2reg
éte2rel é2t1esé é2t1esh é2t1e2si éte2szem ét1e2ve ét1ezr é2t1é2g été2k
é2t1él é2t1érd é2t1érte é2t1érté ét1f2 é2t1ic é2t1id éti2g ét1igé é2t1i2r
ét1ist é2t1i2v é2t1ív é2t1o2l é2t1o2p éto2r1i é2t1ó2r ét1ök ét1ö2l ét1öm
ét1ön ét1ös ét1ö2t ét1ö2z é2t1őr étrás1 é1t2ró ét1sz ét1ug ét1uj ét1üt
ét1ű2z étve2g é1u é1ú é1ü2 é1ű é2vad év1adá év1adó é2valá é2v1a2z é2velő
1é2vent év1esté 1é2v1ez 1é2vérő év1érté é2vu é2v1ú2 1évz éz1ab éz1a2d éz1ak
é2z1at é2z1ág é2z1ál éz1á2p éz1d2r éze2d éze2m éz1eme éze2n éze2t1el éz1ev
é2z1é2d é2z1érc éz1ill éz1ing ézi2ók é2z1i2r ézi2sel é2z1í2 éz1k2 éz1or
éz1os é2z1ö éz3ser éz3sé éz3sis é2z3so éz3sö ézus1s ézü2 éz1üg éz1üs éz1üt
ézve2g 1fa faá2 fae2 fa2gyé fa2j1ö fa2jü fala2n fal1any fa2l1ár. fa2l1e2g
fa2l1e2l fa2lí fao2 faó2 faru2 fa2r1us fas2 fa1sk fa1st2 fa1t2r fa2us fazé2
1fá fás3s fá2sü fá2t1é fázás1 1fe fe2gy1i fe2j1a fe2já fe2jo fe2l1a2 fe2l1á2
fe2l1e2g fe2l1e2mel fel1emé fe2l1eml fel1eng fe2l1ere fe2l1esk fe2l1esz
fe2l1e2tet fel1eve fe2l1é2g fel1éke fel1éks fe2l1él fe2l1ép fe2l1ér.
fe2l1ért fel1érz fe2l1id fe2lij fe2l1i2s feli2t fe2l1ita fe2l1iz fe2l1í2
fe2l1o2 fe2l1ö2 fel1p2 felsőrész1 fel1t2 fe2lu fe2lú fen2ná fen2tí 1fé fé2ká
féko2 fé2kú fé2l1a fé2l1á fé2leg féle2m fél1eme fé2l1esz fé2l1ez fé2lir
fé2l1is fé2l1o fé2ló fé2lö fé2lu fé2lú féma2 fé2mat fé2med fé2mel fé2mét
fé2ny1e2l fé2ny1i fé2nyí 2férá 1f2fy 1fi fi2ah fia2la fi2ap fi2asz fi2av
fie2 fi2l1el fina2 fi2n1ag fi2nid fint2 fi2n1u2 fió2ki fi1sc fist2 fi2t1é2
fi2tor 1fí f1k2 fki2 fkis1 f2ló f2lú fme2 1fo fog1g fo2g1or fo2g1os fo2n1au
fo2nát fond2 fon1dr fo2nel fo2n1in fo2nü fo2r1il foto1s 1fó 1fö föle2 fö2leg
föl1el fö2len fö2l1esk fö2l1et fö2lék fö2lí 1fő főe2 főé2 fői2 fő2r1ü2 fő1tr
főu2 főú2 fra1s f2ric 1f2rö fs2 f1st ft1aj ft1ak 1fu fus3sz fu2sz1ol 1fú 1fü
fü2lo fül1t2 fü2mi f1ü2té f1ü2tő 1fű 1fy 1ga ga2a g1a2bál 2g1abl 2gabr
2g1a2cé ga2de gae2 ga2gi ga2kad 2g1a2lap 2g1a2lám g1alb g2ali 2g1alk 3g2all
2g1als ga2lul gan2cse gan1d2 2gank 2g1a2nya ga2nyá ga2nyó gaó2 ga2pa. 2g1apj
ga2pol 2g1a2pó 2g1app ga2se ga2sé ga2s1i ga2su ga2szág g2at gata2r gat1ará
ga2t1eu ga2tim ga2ut ga2vat 2gazg 2gazít. 2gazíta 2gazítá 2gazítók 2gazítón
2gazs 1gá 2g1á2bé 2gábr 3g2áci gá2dá 2g1á2f gá2gy g1á2hí 3g2áli g1állh
g1állí g1álls g1állu 2g1állv 2g1á2mí gána2 gá2nad gá2nal gá2nap gá2nau
gá2n1e2 gá2nén gá2n1ér gá2nin gá2n1ó gá2nú gá2nye gá2ny1út. 2g1á2p 2g1á2rad
g1á2rak gá2ral g1á2ram gá2r1as gá2r1ál gá2rár gá2r1e gá2riz gá2rö gá2ru
gá2r1út gá2san gá2s1e2 gásé2 gási2 gá2sir gá2sze gá2szé gá2s3zö gá2ta2l
gá2té 2gátk 3g2átló 3g2áto gá2t1os 2gátr 3g2átu 2g1á2tü 2g1átv gá2z1ad
gá2z1al gá2z1a2t gá2z1e2 gázi2 gá2z1ip gá2z1ó2r gázs2 gáz3sé gá2zsu 2g1á2zu
g1b2 g1d2r 1ge gea2 geá2r 2gebé ge2cet 2g1e2dén 2g1e2dz 2g1eff ge2gé gegész1
ge2gye ge2he g2ek. 3g2el. 2g1e2l1a2 ge2leg ge2lej gel1eng ge2lev ge2lég
3g2elés 2g1elhá 3g2elhe 3g2eli. 3gelik gel1ism ge2l1í2 3gelj. 2g1eljá
3g2elne 3gelné 3g2elni g1elny 2g1e2l1o ge2lö 3g2elő. ge2lőbb 3gelőbé 3g2előh
3g2előj 3g2elők. 3g2előket 3gelőkh 3gelőkk 3gelőkö 3gelőkr ge2lől 3g2előm
3g2előn. 3gelőne ge2lőre 3gelőrő ge2lős 3gelőt. 2g1előte 3g2előv ge2lőz
2g1elp g1első 3g2elt. 3geltek 3geltes 3geltet. 3geltete 3gelteté 3gelteti
3geltetn 2g1eltér 2g1elto ge2lu ge2lül 2g1elvá 2g1elvez 2g1elvo 2g1elz
3g2em. 2g1ember 2g1e2mel ge2més 2g1eml ge2na genci2as g2end 3generá 2g1enge
ge2n1is 2g1ennék 2g1enni. 2g1ennie 2g1enyh 2g1enyv ge2of ge2o1g2 ge2oló
ge2om ge2o1s ge2ral ge2r1a2n ge2r1ág ge2r1á2r g1e2rej ge2r1ekké ge2riz
ge2r1os ge2rö 2g1e2rő ge2rű 3g2es. ge1sc ge2sem ge2sett 2g1e2sés 2g1e2sik
2geskü 2g1e2ső ge2sú 2gesze ge2szé ge2szik 2g1eszl 2g1eszm 2g1eszn 2g1e2szü
ge2szű g2et. ge2ter 2g1e2tete 2g1e2tetn 2g1e2tette. ge2t1or ge2ur 2g1e2ve
2g1e2vé 2g1e2vő 1gé gé2ber 2g1ébr gé2da gé2d1e2l gé2d1esz gé2dé gé2dí gé2d1o
gé2gü gé2hes gé2led gé2let gé2lén gé2li. 2g1éls gé2lya gé2lyá gé2lyeg géna2
gé2nat géná2 gé2n1ár gé2nát gé2n1el gé2nit gé2nyemb gé2nyeme gé2nyir gé2p1a
gé2pá 3g2épe gé2peg gé2pir gé2pí gé2po gé2pül gé2r1á 2gérd g1é2red gé2reg
2gérh g1é2rin 2gérj 2gérk 2gérl g1érle 2gérs 2gérte 2gérté g1érth g1érti
g1értj g1érts g1értt g1értv gé2ru gé2rú 2gérv 2g1érz gé2sá gé2sel gé2so
gé2sza 2gészs 2g1é2te 2g1év. g1f2 gfe2li g1g2ra g2gy g3gyár g3gyér g3gyi
g3gyó g3gyö g3győ g3gyu ggy1ült g3gyű 1g2hék 1ghy 1gi gi2abo gi2ac gi2ad
gi2af gi2ag gi2ah gi2ako gi2am gi2ap gi2ar gi2asze gi2aszi gi2aszo gi2ata
gi2av 3g2iá 3g2idá 2g1i2de 2g1i2dé gi2dő gie2r gi1fl 2g1igaz gig1ár gig1e2s
gig1él gi2gén gig3g gi2gi gi2g1o gi2gö gi2g1u 2g1i2gy 2gihl gii2 2g1ikr
2g1i2má 2g1i2mi 2g1imp 2g1ind 2g1inf 2g1inn 2gino 2gint. 2g1inte 2g1inté
2g1inti 2g1intő 2g1inv 3g2io gi2or 2g1i2rá 2giro gi2rod giro1s 2g1irt g1isc
2g1isk 2g1ism 2g1iss 2g1iste 3g2iti 2gittam 2gittasodh 2gittasodi 2gittasodn
2gittasu gius3s gi2vó 2gizg 2g1i2zo 2g1izz 1gí 2g1íg 2g1íj 2g1í2n gí2ra
gí2rá gí2ro gí2ró 2g1í2z g1k2 gki2s1a g2lio glóa2 gme2g1á 1g2nac 1g2náb
g2n1e2l gnes3s gn1ing 1gnore 1go go2e go1g2r goi2 goka2 gok1ad 2g1o2ká
2g1o2laj g1olc 2g1olda go2lin go2lór 2golvas 2g1o2lyo go2m1as 2g1oml g2on
3goná gonc3s go2nye go2pe g2oro gosz2kó go1t2h 1gó 3gó. gó2ce gó2ch 2górá
gó2rák gó2rát gós3s gó2tí g1óv. g1ó2vo g1ó2vó 1gö 2göb 2g1ö2le g1ö2li g1öls
3gömb g1öml 3g2öng g1önt 3görb gör2cso 3gördí 3gördü g1ö2re 3görg 3görn
g1ö2rü gö2s1é2 2g1össz 2g1ö2v 1gő gő2g1ő 2g1ő2ri 2g1őrj 2g1őrl 2g1ő2rö
2g1ő2rü 2g1őrz gő2s1ü2 g1őszí g1őszü gőü2 gő2z1e2k gő2zel gő2zsu g1p2
1g2rafá 1grafik g2ra1p 1g2ráf. grá2fe 1gráfia 1gráfiái 1gráfián 1gráfiát
1gráfu grá2l1e2 grá2rip grás1s g2ríz g2róf gs2 g1sk g1sp2 g1st2 gszáz1 gszt2
g1t2 gtá2v1i2 gtíz1 1gu 3g2ub 2gu2g 3gugg gu2il gu2in 2g1uj gu2na gu2no
3gurí 3g2uru gu2sab gu2s1í2 gu2sol gus3s gu2tak gu2tam gu2tat gu2to 2g1u2tó
1gú g1úg 2g1ú2j gú2nyi gú2te gú2té g1úth g1ú2ti g1útj g1útn g1ú2to g1útr
g1útt 1gü 2g1üd 2güg 2g1üld gü2lik 2g1ünn 2gür gü2re gü2rü 2g1üs 2g1ü2t
2g1ü2v 2güz gü2ze 1gű 2g1űr. 2g1ű2z gví2z1 g1w g2y 1gya gy1acé gy1a2dá
gy1adm 2gy1a2j gya2lap gyan1ab gy1ann gy1a2nya 2gy1apa 2gyapi 2gyapó 2gyapu
gya2r1ó2 2gyaty 2gyazo 1gyá 2gyábr 2gyág gy1áll gy1álm gy1á2lo gyá2ma
gyá2ria 2gyáru 2gyáta gy1átl 1gye 3gyec 2gyedün 2gyela 2gyelemz 2gyelőg
2gyeltá gy1emel gy1eml 2gyerd gye2rős gye2seg 2gy1ev 2gyezres 1gyé gy1éle
2gyép gy1érd gy1érte gy1érté gy1érz 1gyi 2gyidő gy1iga 2gy1i2gé 2gyind
2gy1ing gy1i2ra gy1irá 2gy1iro 2gyist gy1ita 2gyivó 1gyí 2gy1í2r 2gyív gy1k2
1gyo 2gy1old 2gyolvad 2gyolvas 2gyope 1gyó gy1órá gy1óri 1gyö 2gyönt 1győ
2győr 3győz gy1pr gys2 gy1st 1gyu 2gy1ud gy1ug 2gyuj 2gyura 2gyurá 1gyú
2gyút 1gyü 2gyüt 2gy1üz 1gyű 3gyűr gza2te 1ha ha2b1ol ha2d1ál ha2d1os ha2dur
ha2d1ú ha2is ha2je 2h1akl ha2kol ha1k2r hal1áp ha2leb ha2l1e2l ha2len
ha2l1es hal1evő ha2lét ha2l1iv ha2lí ha2lol ha2l1ő ham1b ha2m1osz han2ch
han2c3s han2g1e2 han2gut 2hani ha2nyá haó2 ha1p2r ha2rál harán2 harc1c
har2ce har2c3h har2cso harc3sz ha2r1ist hart2 hasi2 ha2sim ha2sol ha2s1ű2
ha2t1em ha2tev ha2t1é2v ha2t1old ha2t1ök 1há 2h1ács. 2h1á2csi 2háji 2hájn
2hájo 2hájt há2lyú há2m1i há2nyin há2ral háro2ma há2sá há2t1e2 há2t1ol
há2t1or hátu2s hát1usz há2zab há2z1a2dó há2z1e2 ház3sz 1hä 1he he2ad 3heg
he2gy1a he2gyo he2gyó 2he2id he2io 2hela 2henó he2od he2ol he2rát 2heu he2za
he2zá 2hezn 1hé hé2m1 hé2nan hé2n1is hé1p2 hé2rab hé2rar hé2r1eg hé2r1ep
hé2tal hé2tá héte2 hé2t1es hé2t1ez hé2t1é2 hé2tó hé2z1á hé2z1e2 hé2z1o2
hé2zs 1hi 2hia hi2af hi2am hi2as 2hila 2hio hi2re hi1sc hi2se hi2t1á
hi2t1elv hi2t1o hi2tú 1hí 3híd hí2de hí2dí hí2ga hí2mi hí2r1a2 hí2r1o hí2rö
h1k2 h2m1é h2mi hno1g 1ho 2hob ho2gy1i hola2 ho2lad ho2l1át hol2d1al ho2le
ho2l1iv ho2n1al ho2nav ho2n1ál ho2nis ho2nü ho2o 2hory 2hosb 2hosi 2hosz
ho1szk 2how 1hó hóa2 hó2c3sa hó2dz hó1kr 2hónr 1hö hökö1 1hő hőe2 hő2s1er
hős3s h1p2 h2ri h2rü hs2 h1sc hsz2l h1t2r 1hu hu2i hu2me 2husi huszon1 3hú
hú2re hú2r1é hú2se hús3szé hú2sz1e hú2szé hú2sz1ó2 hú2szö 1hü 1hű hyá1 2i.
i1a ia2cel ia2cér ia2c3h ia2dós iae2 i2afa ia2gi i2ahá 2iai ia2kad ia2kar
ia2kas ia2kol ia1k2ré ia1kri ia1kv i2ale i2alé ia2lu i2ame ia2mur ia2nya
iaó2 ia1p2 i2asé ia1s2p i2aszá ia2szor ia2szö ia2ty iau2 i1á 2iáb iá2g 2iák
iá2kab iá2kév iála2 iá2l1al iá2l1e2 iá2l1in iána2 iá2n1an iá2nyi iá2p iá2ro
iá2ru iá2só iás3s iá2sü ibai2 ibi2o 2ibn ibu2c3 1iccé i1chy idá2szo 1iddo
1i2dej ide1k2v 2idel i2d1é2l i2dény 2idés 1i2déz id2ge idi2a1s i2d1id
i2d1i2ta i2domá i2domo 2idó 1i2dő. i2dőv 2idp idro1 idrosz2 id3ze i1e i2ec
ie2dé 2ieg ie2gé ie2gy ie2le ie2léb ie2lőb ie2p ie2rej ie2rez ie2rő.
ie2rőszakoln ie2rőv ier1s ie2set ie2sé ie2si ie2ső ie2sz ietz1 ie2ur ie2v
i1é ié2dere ié2g ié2ke ié2kí ié2l ié2pí ié2pü ifi1b if2lo 2ifö if2re if2ri
if2ta ig1a2lu iga1p2 1igazg ig1áll ig1álm igá2nya ig1á2t1e2 ig1e2le ig1ell
i2ges ig1e2se ig1esi ige2t1o i2g1ev i2g1ég ig1élv 1i2gény ig1ér. ig1é2rő
ig1ért ig2gas 2igi ig1im ig1ir ig1os ig2raf igro1 ig1s ig1ug i2g1ü2 iha2d
iha2re 1ihl i1i 2ii. ii2d ii2g i2ii ii2m ii2p ii2s i1í2 1i2jed 1i2jes ika1pr
iké2l ik1éle iki2s1 ik2kár ik2kí ik2lor ikro1s i1k2ru il1ald i2l1alk il1a2ny
il1ell 1illú il2maj il2m1a2k il2m1am il2man il2má il2mel il2m1esz il2mi
ilo1g2 ilumi2 ilumin1 i2lü 1i2mád ime2g1á imi2tár 2imka 2iml 2imog 2ims
im1sz 2imz i2n1aj in1akt in2c1ez in2c1él in2c1ö in2d1ab in2d1ah in2d1am
in2d1at inde2m in2d1eme ind1err in2d1e2s in2d1ett in2d1e2z in2dét in2din
1indí in2d1ö2 ineke2 ine2kel i2n1el 2inen 2iner ine2ta 1infl 1infr 1ingad
1ingec in1g2rá in1ido in2kaj in2kál in1old ino2má in1ó2ra in1öl in1ös in1sh
in1s2k 1insp int1étk in2t1in in1tré in2t1ú2 inú2 in1út i1o ioe2 i2of io1g2rá
io2ik i2oka io2ká io1kh io2laj i2oló iono1sz2 ion1s2 io1ny iop2 io2pe io1ps
io2so io1sz2f io1t2 i2ov io2xidd i1ó i2ódi ió1f2 ió1g2 i2óha ió2kár ió2kir
iókos1 i2ólá i2ólo ió2rák i2óri i2ósá ió1spe i1ö2 i1ő iő2r 1i2par. ipa2rág
ipa2r1e i2pari ipa2ris i2paro ipe2rak i1p2h ip2lak i1plexe i1p2lé 2ipo ippa2
ip2p1ad ippo1l ip2ri ip2rop ip2sz1a ip2szá ip2szö iqu2 1i2rati 1iratoz.
1iratozi irá2g1ál irá2nyá2ra irá2nye 2ires i2rew irgonc1 2irob iros3s ir2s1a
ir2s1á2 1irtó ir2tü is1abl i2s1a2d i2s1a2g is1a2la is1alk isa2n is1ang
is1ant is1any isa2p is1apa is1apá i2s1ar. i2s1a2ra i2sasz is1atá is1atl
i2s1a2u is1áll is1áru is1á2t1a2 i2s1á2z i2s1ege i2s1e2gy i2s1elm is1elo
i2s1eml ise2n is1enc is1ene i2serd is1esé is1est i2s1ev i2s1ép i2s1éri
i2s1i2n isi2p is1ipa i2s1i2r is1isk is1ist is1í2v is1k 1iskolát i1s2lis
1ismer. 1ismere 1ismeré 1ismerh 1ismeri 1ismerj 1ismern 1ismerő 1ismert
1ismerve 1ismervény. 1ismervénye 1ismervényt i1s2min 2iso is1ob i2s1ol
is1ord is1öc i2s1ör is1ös i2s1ő isp2 1ispán. i1s2pe i1s2por is1pr is1sr
is1st isszo2ba is3szó is3szö is3szú 1isten. 1istene 1istenhit 1istenné
1istennő. 1istennők 1istv is1úr. is1üg is1üs 1i2szák i1sz2f isz1il isz2kóp
isz1ön is3zsa isz2tár. it1adó itai2 itakész1 1ital. 1italt it1ant ita2tat
it1á2ras ite2la 2iter 2ité i2t1é2l it2há i2t1i2g itigaz1 it1ipa itköz1
ito1g2r ito2ká 1ittam 1ittasodh 1ittasodi 1ittasodn 1ittasu it2teg it2tot
it1ug it1uta i1u iu2g iu2mad iu2m1a2t iu2mál iu2me iu2mio iu2mí iu2n iu2r
iu2ta iu2tán. iu2tó iu2z i1ú i2úg i2úte i1ü2 i1ű2 iva2tin 1i2vás. 1i2vot
ix1eg ix1in ix1p2 iz1áll izene2 ize2n1é izen1n ize2s1á2 1i2zél 1izmú 1i2zom.
2izs iz1út 1i2zül 1izzí 1izzó 2í. í1a í1á í2d1a2 íde2 íd1el í2d1é2 íd1ív
í2d1os í1e í1é íg1a2g í2g1e2 í2gé í2g1o2 í2g1ö ígyá2 ígyász1 í1i í1í í2j1ác
íjá2t í2j1áta íji2 íj1ig íj1in í2j1os í2j1ö2 í2jü ík1a2l ík1es í2k1i2 íkké2
í2k1ü2 ílás1s íl1e2g í2l1i2r ílta2 íl2tag íl2t1e2 ím1a2d ímfe2 ím1i2r ím1i2v
í2m1í2 í2m1o2 ímok1 í2n1a2r í2n1a2u í2n1az ín1árn í2n1e2le í2n1elm í2n1észl
íni1k2 í2n1il ín3n ín1ol í2n1or í2n1ö ín1s2 ín1u2t ín1üt í1o í1ó í1ö í1ő
í2r1a2d ír1alk í2r1ar í2r1á2g ír1áll ír1ár. ír1á2ru írás3s 1í2rász.
1í2rászat. 1írdáb í2r1eg í2r1er í2r1é2l írfe2 ír1g2 írin2 íri2o í2r1i2p
í2r1ir í2r1í ír1k2 ír1old ír1oll ír1or ír1ös írs2 ír1sp ír1t2r írus3s í2r1ú
í2r1üg í2sz1a í2sz1á í2szeb í2sz1e2g í2szeln í2szelő í2szelv í2sz1e2m
í2sz1o2 í2sz1ö í2sz1ő ísz3s ísz1tr íszü2 í2sz1ül í2sz1ün í1u í1ú í1ü í1ű
íva2l ív1ala í2varc ív1árf ív1eg íve2lem ív1elté íve2n í2v1e2re í2v1in ívi2z
ív1izo ív1ol í2v1ö ív1üg íz1a2g íz1a2k íz1a2l íz1ág íz1ál íz1á2r íz1á2t1
í2z1ef í2z1eg í2zei. íz1ell íz1eln íz1elv í2z1e2m íze2r íz1ere í2z1esz íze2z
í2z1eze í2z1ezrei í2z1é2p í2z1ér. í2z1ill ízi1sp í2z1i2szo í2zivás í2zí ízo2
íz1os íz1ó2r í2z1ö2 íz1p2 íz3sa íz3sá íz3su íz3sú íz3sz í2zü íz1ü2g 1í2zű
1ja ja2dag ja2k1ev ja2kiz ja2k1í ja2lap jan2s j1a2ny jao2 jas1as 1já 2j1á2bé
2j1á2ga 2j1ágg 2j1áll 2jánd 2jánl 2j1á2p 2j1á2rak j1á2rasz 2j1árr j1árus
já2sal já2se jás3s já2t1ér 2játne2 já2t1osz jdona2 jdonat1 j1d2r 1je 2jegé
je2gés jegész1 jegyá2 je2gy1el je2gy1in je2gyo je2l1a2 jelá2 je2l1át
je2l1ele je2ler je2l1e2si je2l1int je2l1í2 2j1ellá je2l1o je2lu je2mu je2n1á
je2no je2ró je2sa je2s1á je2sem je2s1es je2su je2süv je2tál je2t1el je2t1o2
je2tu jeu2 2j1ex 1jé jé2ga jé2g1á2 jége2 jé2g1eg jég3g jé2gi jé2g1o jéne2s
jé2n1i 2j1é2p jé2reg 2j1érz jfeles1 jfölös1 j1g2r 1ji j1il 2j1i2p 2j1ism
2j1i2ta 2j1i2v 2j1i2z 1jí jítókész1 j1í2z j2jí jjob2 j1k2l jk1őr jk2ré
jlás1s jl1át jnal1u 1jo jo2g1ak jo2gal jo2g1ál jo2g1e jog3g jo2gin jo2g1or
jo2laj joma2 jo2mag jo2m1an jo2m1e2 jo2n1i 2jo2p joro2 jo2se 1jó jóa2 jóá2
jóle2s jó2l1eső jó2l1i jó2lö 2jórár jó2s1e2 jós3s jó2tál 1jö j1önt 1jő j1őr
2j1ő2sö j1p2 jra1s j1s2p jsza2ké jt1akn jt1akt jt1alk jt1aut jt1áll j2t1á2ru
jt1á2t1a2 j2t1e2gy j2teleme jt1elt j2t1é2le j2t1ér j2t1id j2t1i2r j2t1i2z
jt1osz j1t2rá jtu2 1ju jugo1 ju2hak 1jú 1jü j1üg jü2l 2j1ü2r j1ü2té j1ü2tő
2j1ü2v 2j1ü2z 1jű j2z1a2k j2z1a2ny j2z1as jz1es j2z1is jz1k2 jz3sín jz3sor
jz3sz 1ka 2k1abl 2kacé ka2ch ka2dom 2kadók kae2 kag2 ka1gr ka2iá kakas3s
2k1alg kanális1 2kang 2k1a2nyag ka2óv 2kapád ka1pré 2k1a2ras 2karcú ka2rén
ka2rig kar1ing. ka2rö ka2sem kasé2 ka2séh ka2sor kasó2 ka2s1ór kasü2l ka2tab
ka2uto ka2vat kazá2 1ká ká2csin ká2c3sor 2k1á2g ká2l1e 2k1állam. 2k1államr
ká2nye k1á2rad ká2rak k1á2ram ká2r1e2 ká2r1ér ká2r1oko ká2s1e kási2 ká2sir
2k1á2só ká2sü kásza2 kász1al kát1ad ká2tal 2k1átt 2k1átv k1b 1ke kea2k keá2
kee2 kegész1 ke2gya ke2gyu ke2gy1ú 2k1e2ke. 2k1elekt 2k1e2lemz 2keley 2k1elf
ke2l1os 2k1e2lőa k1e2lőá 2k1e2lől 2k1eltér 2k1ember ke2més kenés3s ken2tér
kenü2 ke2n1ül keó2 ke1p2r ke2rab ke2r1ar ke2rál ke2r1ár 2kerdő 2k1e2rej
kerekes1 ke2rős ker1s ke2s1eg 2k1esem 2k1e2ső ke2szi ke2s3zöl ke2tok keu2
ke2vez kevés3s 1ké 2ké2g ké2ja ké2j1u kéka2 ké2k1á ké2k1e2r ké2kin ké2lya
ké2ly1ü2 ké2nyú ké2pa ké2p1á ké2p1ele ké2per ké2pid ké2pí ké2po 2k1érm
ké2r1o 2k1értéke ké2ru ké2rú 2kérzeté ké2sá ké2so ké2sz1a2 ké2szá ké2szét
ké2s3zö ké2tan ké2tál ké2t1ele ké2t1em ké2t1esz ké2tev ké2t1é2 ké2tis ké2tí
ké2t1os ké2tö ké2tu ké2t1ü2 2k1év. 2k1évb 2k1é2vei ké2ves 2k1é2vi 2k1évn
ké2za ké2zá ké2z1e2l ké2zem kf2 k1fl kh2 k2hai k2hája 1k2hed khe2i k2hil
1k2hos k2hó 1khr 1k2hü 1ki kia2d kia2g kia2j kia2l kia2n kia2p kia2s kiá2z
kib2 ki1br 2kide kideg1 kie2l kie2m kie2re kié2h kié2r 2k1ifj ki1fr 2kiga
kigaz1 2k1i2gé kii2 ki1k2rá ki1k2ri kin2csá 2k1ind 2k1inf 2k1ink kin2tét
2k1inv kio2k kio2m kió2v ki1pla ki1ple ki1p2r ki2rat ki2rod ki2sab ki2s1ajtó
ki2sal ki2san kis1asz ki2sat ki2s1emb ki2sen ki2s1es ki2s1é2r ki2sis 2kisk
2kism ki2s1ok kiso2r ki2s1oro kis1p kis3sz ki1t2r kiu2 kiú2 1kí 2k1í2rá
2k1í2ró 2k1í2ve 2kí2z kjelenés1 kj1els k2k1ál kk1áru k2k1e2g k2k1in kk1ír
kk1ó2ra k1k2ri klá2má klá2mos kle2tin 1k2lí k2lub klu2bé klus3s kmá2nyú
kme2g 1ko ko1g2r 2k1o2koz 2k1okta kol1ajt 2k1olda ko2lim ko2naj ko2n1al
ko2n1ál ko2nor ko2nyé koo2 2kope ko1pro ko2r1ad ko2r1átl ko2rel ko2r1es
ko2r1il ko2r1osz kor1s2 kos3s 2koszl 2k1ou 2k1o2x 1kó kó2d1é kó1fr kóku2
2kóp. 2kópb 2kóph 2kópj 2kópk 2kópo 2kópp 2kóps 2kópu kóra2 kó2r1an kó2res
1kö kö2b1öl kö2dz 2k1öng 2köv. kö2zí 1kő kőe2 kőé2 kők2 kő1kr kőu2 k1p2
kpá2ra k2rip 1kripc krosz2k 1k2rómá krös3s k1s2h k1s2k k1s2p k1s2t2 k1sz2f
kszt2 kt1alk kta1p2 kte2rá k2t1i2r kto1g2 kto1s ktosz2 k1tré ktro1g ktro1s2
1ku 2k1udv 2ku2g 2kuj kul2csi kun2d1é ku1p2r ku2se 2kutaz 2k1u2tá ku2zs 1kú
2k1úg 2k1új kú2tá kú2t1o 2kútr 1kü 2küdü 2k1ü2g kü2la kü2lo kü2tö kü2tő
kü2tü kü2z 2k1üzl 1kű 1k2vad k2van kvés3s 1ky ky1ü 1la la2ar laá2 lab2la.
lac3há 2l1a2dag l1adl 2l1adm la2dod la2dog la2dom la2dóe la2dói la2dój
la2dól la2dór la2dóv la1dy lae2 laga2l lag1ala la2gan la2g1ál lag1ár.
la2gá2ra la2gép la2g1ér lag3gy la2gor la2g1osz lai2g la2i2re la2j1ad la2j1ág
la2j1ár. la2j1el la2jol la2jü la2kad la2k1a2n la2kel la2k1es la2kérte 2lakí
la2k1osz 2l1alg la2mad la2m1al la2map la2n1á2r la2n1ér lanye2 lany1er
lany1es la2nyé la2ny1í2r la2nyó laó2 la2p1at lap1áll lapá2r lap1ár. lap1áro
lap1áta la2p1el la2p1es la2p1ér la2p1in la2p1ir la2p1ír 2l1a2pó la2pö 2lapv
la2rán 2l1arc laro1 la2s1as las3sze la2su la2sz1ar laszkész1 lasz1óra
la2t1a2la lat1ará lata2t lat1ato la2t1árb la2t1e2g lat1ele la2t1ell la2tem
la2tep la2t1ék la2ting la2t1osz la2t1óri la2t1ö2v 2latti la2vu 2lazm la2zon
1lá lá2b1iz 2lábrá lá2but lá2d1al lá2dan lá2dor lá2d1ö lá2gal lág1g lá2g1ó2
lág1s lá2hor 2láí 2láldá 2láldo lá2l1e2 2l1állo lá2lö lá2man lá2m1eg lá2m1el
lá2mí lá2molv lám1osz lá2mu lána2 lá2nal lá2n1an lá2nas láná2 lá2nár lánc1c
lá2nyol lá2pol lár1akt lá2ral lá2rat 2láre lá2rö 2l1á2ru l1á2rú lá2sal
lá2s1e lá2s1ó2 lá2sut lá2sze lát1al 2láté 2lávi lá2z1e lbá2szá l1b2l lc1e2v
lc1e2z lc1é2v l2c3h lc1ív l2c1ó2 lcs1á2g l2cs1ál l2csáta l2csél lcs1ing
lcsó2r lc3sz ld1abr ld1a2ny lda1p lda2tál ld1áll ld1egy l2demel l2d1ep
ldes1s lde2tér l2d1igé l2d1i2p l2d1ín ldo2gas l2d1old ld1osz l2d1ó2r l2d1öl
ldt2 ld1tr l2d1ut l2d1út ld3zá 1le le2ab lea2k lea2v leá2p leá2zi 2l1edd.
l1eddi lee2s le1fr le3gali le2g1áll le3gáz le3ge. le3gek. le3gelőt lege2r
le3get legé2d le3gén leg3g le2gig le3görö legő2 le2gu le3gya le3gyá l1e2gye.
l1e2gyedne l1egyedü le3gyé le3gyi 2l1egyl le3gyö lei2g lei2s 2leji le2kad
leka2t le2kál le2k1á2r le2k1e2l le2k1e2m lek1e2rő le2k1id le2kő le1kri
2lektr le1kvi 2l1e2lemz 2lelev le2liz 2l1elz le2m1a2d 2leman. 2lemanj
2lemank lemec1 2l1e2mel. 2l1e2melé 2l1e2melh 2l1e2meli 2l1e2melj 2lemelk
le2mell 2l1e2meln 2l1e2melő le2melt 2l1e2melü 2l1e2melv le2m1éle 2lemés
lem1irá le2m1itt l1emleg le2mol le2m1osz le2m1ó2r le2mö 2lemu le2nál le2náz
le2n1e2g le2n1el le2ner lenés3s le2nir le2n1o2 len1tra 2lentrü l1e2nyész.
l1e2nyésze l1e2nyészé l1e2nyészi l1e2nyészne l1e2nyésző le2o1g2 leo2k le2oló
leó2v le1pla le1p2lo le1p2ré le1pri 2l1erd le2reg le2rő. le2rőb le2rők
le2rőn le2rőr 2lerőszakol. le2rőv ler1s2 le2s1es l1e2sése l1e2sésé l1e2sésü
2leskü le1smá lesp2 le1spr lest2 le1sto le1str le2szik 2l1eszm 2leszű
let1e2lem le2t1ell letes1s le2t1í2 le2t1ó2 let2tas 2lety leu2tá l1e2vez.
l1e2vezt 2lexer l1exp le2zer 2l1ezr 1lé 2l1ébr lé2c3h lé2gem l1é2gés 2légí
lé2g1o 2légt lé2gu lé2gyi lé2kal lé2k1any lé2k1eg lé2kesí lék1est lé2kép
lé2k1ir lé2kú l1éld lé2led lé2les lé2lén 2l1é2pí 2l1é2pül l1érd 2l1é2red
lé2r1el lé2rés lé2rik lé2rin lé2rit lé2r1osz 2l1é2rő. l1é2rők 2l1érté
2l1értü lé2rün l1érve 2lérz lé2sel lés3s 2l1észh léta1 lé2tál lé2te2l
lét1ele lét1elé lét1elü lé2tig lé2tö 2l1év. 2l1évb 2l1é2ven 2l1é2ves 2lévez
2l1é2véb 2lévi 2l1évs l1é2vü lfi2t1 lga1p2 l1g2ra lgy1as l2gyelőv l2gyis
l2gy1ol l2gy1ú2s 1li lia2d li2af li2ap li2at li2deg 2l1i2di li2dom 2l1i2dő
li2eu l1i2gaz li2ge. 2l1i2gé li1g2ra 2likk li1k2l 2lill li2nal 2lindí
2l1indu 2l1inf lin2ko li2nö 2l1inté li2o1g2 li2pő li1pro 2l1i2ram 2l1i2rat
li2rán l1irt 2l1isko 2lism l1ismé li1spo l1iste li2s1ü2 li2szö lis3zs
li2t1el li2t1old li2vad li2vás 2l1izg 2l1izmo 2l1i2zo 1lí l1íg 2l1í2ny
línyenc1 lí2ran 2lírá l1írh l1írj l1írn l1í2ró l1írt l1írv lí2tél lítés3s
2l1ív. l1í2vá 2l1ívs lízis1s lji2 l2j1ir lka2tel lke2ma lkis1a lkó2c3 l1k2v
lla2gal lla2m1el lla2nyá lla2ny1e lla2tal lla2tat lla2tel lla2tet lla2tor
l2l1azo l2l1áll l2l1á2p llá2rak llás3s l2l1edz l2l1elm lle2ma lle2m1á l2lemo
llen1n llé2ká llé2k1ol ll1í2rá ll1k2 l2l1ös ll1p2 lls2 ll1st l2l1üt l2ly
l3lyu lm1ajá lm1a2ny l2m1arc lmá2nyé lm1elm lm1e2lő lmfe2 l2m1o2p lm1s2
lmsz2 lná2ros lne2o lnia2 1lo 2lobá lo1dr loé2d lo2g1a2d lo2gál lo1g2rá
lo2g1ú lo2k1e2 lo2kos lo2laj lo2map lo2m1ál lom1á2ro lo2mec lomi2 lo2mid
lo2min lom1itt lo2mí lo2m1o2r lo2m1ó2 lona2 lo2nag lo2naj lon2c1i lo2ne
lo2pe l1org l1o2roz 2l1ors 2l1orv l1orz lo1sz2k 2l1oszl lo1t2h lo2u2 lo2xá
lo2xi lo1y 1ló lói2d 2l1ónn ló1p2 2lórab 2lórm ló1t2h ló1t2r ló2ze 1lö
lö2kel lök1o lö2m lö2n1á lö2n1é2 lön3n lö2nó lö2pé 2lö2r lö2sü l1ötl 1lő
2lőbbi 2lőbbr 2lőd. 2lőhív lői2d lőí2 2lőkel 2lőnn 2lőny. 2lőnyé 2lőnyh
2lőnyö 2lőnyr 2lőnyt 2lőnyü 2l1őrl 2l1ő2rö 2l1ő2rü lő2s1égg lős3s lő1szt
2lőté2t1 2lőtol lőu2 2lővés 2lővét l2p1a2láv lpen1 lp2h l1phe lp2lá lpo2ka
lpo2n lpon1á lp2rak l1p2re l1p2ri l1p2ro l1p2ró lreá2 lsá2r l1s2k l1s2l
l1s2m lsőü2 l1s2p l1s2r lst2 ls2ta ls2ti lsus3s lsza2ké l1sz2f l1sz2l lta2d
lt1ada lt1a2gy lt1ajt lta2l1e2 lta2l1é l2tarc l2t1a2u lt1ág. lt1á2ga lt1ápo
l2t1árf lt1áta ltá2v1i2 ltés1s lt1iva lt1í2v ltornác1 lt1ö2vi lt1őr. l1t2ri
l2t1u2t 1lu lu2de 2ludj 2ludn 2ludt 2ludv l1u2go l1ugr lu2le 2luli 2lulr
lu2m1é 2lumí lu2rak 2l1u2ru lu2se lu2sza lu1t2h 1lú lú2d1a lú2gá 2l1ú2j
2l1ú2sz lú2té 2l1úth lú2ti 2l1útj lú2to 1lü 2lüd 2l1ü2g l1üldö lü2l1em
lü2l1é 2l1ülhe 2l1üljö 2l1ülne 2l1ülni 2l1ü2lő 2l1ült. 2l1ültem 2l1ültet.
2l1ültett l1ülté lü2lü 2l1ü2r lü2té lü2ti lü2tö lü2tő lü2tü 2l1ü2v 2l1ü2z
1lű l1ű2z lv1alk lvás3s l2v1e2le l2v1előt l2v1els l2v1ember l2v1ép l2v1érzé
l2v1észl l2v1isk lvkész1 l2v1ok l2v1os l2v1öl l2v1ő l2v1ú l2y 1lya lya2gya
ly1akc ly1a2la ly1alk lya2m1é lyan3n ly1a2rá ly1arc 2ly1ass ly1aut 2lya2z
ly1azo 1lyá ly1áll ly1árn ly1á2ro 2ly1áru 1lye 2ly1e2c lye2gi lye2l ly1elm
2ly1elv lyenü2 ly1e2r 1lyé 2ly1ég 2ly1ép 2ly1érd 2ly1érte 2ly1érté 2ly1érv
2ly1érz 1lyi 2ly1id 2ly1i2gé ly1ill 2ly1im ly1int 2ly1irá 2ly1iro 2lyism
2ly1i2sz 1lyí 1lyo 2lyodú 2lyokoz 2ly1or 1lyó 1lyö ly1ös 2ly1ő2 lyt1áll 1lyu
2ly1ud 2ly1uj 2ly1ur 1lyú ly1úr. 2ly1út 1lyü ly1ü2v 2ly1üz 1lyű lzus1s 1ma
2m1abl 2m1a2cé ma2dé madi2a mad1osz ma2dóm ma2es ma2g1al magas1s ma2g1en
ma2gor ma2gö ma2gyú ma2io 2maja 2m1ajt 2m1akc 2makó ma2kón ma2kós makro1
2m1a2lak ma2lap 2m1alk mal1t ma2lu 2malv ma2nat maó2 ma2pas 2m1apj ma1p2r
ma2s1i2k mast2 ma1str ma2szö mat1á2ru ma2t1e2l ma2tig mat1int ma2t1ir 2matő
ma2va ma2z1e 1má 2m1ábr 2m1ág. 2m1á2ga 2m1á2gú 2m1á2gy má2j1o2 mála2 má2l1al
má2lál má2l1e má2l1ér m1állí má2lu má2m1as má2mu má2ne má2nin má2nyal
má2nyaz má2nye mányi2 má2ny1ir má2nyí má2ny1út m1á2p 2m1á2rad m1á2rak má2ru
2m1á2rú má2se má2sir más3zs 2m1á2t1a2 2m1átm 2m1átv mbak2 mb1á2gy m2b1e2p
mbe2r1a mbe2rep mbe2r1és m2b1ing mb2lo mb1ús m1d2 mda1p2 1me meá2r 2m1e2bé
me2cet me2dén me2g1ala me2gan me2gác me2gát me2g1á2z me2g1ec me2g1el me2g1em
me2g1e2r meg1esk meg1esn me2g1ette me2g1etté me2g1ettü me2g1éd me2g1é2l
me2gép megi2 me2gih me2gil me2g1ir me2giv me2giz me2g1í2 me2g1o2 me2g1ó2
me2g1ö2 megő2 meg1s me2g1u2 me2g1ü2l 2m1egys me2k1ar me2k1á2 me2kél me2k1és
me2k1id me2k1ir me2kis me2kí mek1k2 me2kor me2k1os me2k1ot me2köl 2meled
2melet 2melk mel2l1é2rü mel2l1u 2m1elmé 2m1elnö me2lőa m1e2lőá melőe2 2m1elr
m1elter 2m1emel men2tan me2nya me2op 2m1e2p 2m1e2rej 2mernyő me2rőm me2rőv
2m1e2rű me2s1er me2s1o2 me2su me2s1ú 2m1eszm met1ell me2t1or me2t1ó2r me2tú
me2vő me2zár me2zin me2zor me2zö me2zs 1mé 2m1ébr mé2g még1a még1i mé2k1á2
méke2l mék1ell mék1elő mé2kin 2m1élm mé2ly1a mé2lyá mé2lyig mé2ny1el mé2nyir
2m1é2p mér2v1a 2m1érz mé2sá mé2s1er mé2szé mé2szo mé2tap mé2t1em mé2té
2m1év. mé2ven mé2ves 2m1é2vi 2m1é2vü mé2zil mé2z1o mé2zs mf2rá mg2 m1gr
mgubanc1 1mi mi2ac mia2d mi2aj mia2l mi2ap mia2r mi2deá mi2deg m1i2dé 2midő
mie2lőt 2m1i2ga migaz1 2m1i2ge 2m1i2gé 2m1i2má m1imp min2ce min2ch min2da
min2der mi2ol mi2ono mi2onr mió2t 2m1i2pa 2m1i2ro 2mirt mis1eme mita2
mit1ár. mi2tu mi2zom 1mí m1í2rá mí2ró m2j1ol m1k2 mla2u mlás1s mlé2k1a2
mlé2kes mma2gá mme2g 1mo mo1g2rá mo2ir moki2 mo2kó 2m1oktá mo2k1ú mo2laj
2molvas mo2lyi mo2ne. mo2né. mo2nü mo2or mo1p2l mo2ren mo2rég mo2rid 2morie
mország1 mo2sar mo2se most2 mosz2fé mo2szim 2moszl mosz1th 2m1o2x 1mó
2m1ó2rá mó1th 1mö 2m1öld 2m1önt 2m1öv 1mő mőe2 mő2rá mp2he mp2hi mpor2t1á2r
m1p2resszi m1p2ró m1q mst2 m1str msza2ké msz2c m1sz2f mszt2 mte2o mtes2s
m1t2r 1mu 2mule mu2se mus3s mu2t1a2g mu2tár 1mú mú2g múgy1 2m1új mú2t m1úth
2m1úto 1mü 2müg mü2gy mü2ka 2m1ünn 2mü2r 2m1üs 2m1ü2v mü2z 1mű műi2 műk2
mű1kr mű1st 2műz mű2zé mű2zi mű2zö mű2ző mvas3s mze2t1á mze2tel mze2tő 1na
n1abbó 2n1abl 2n1a2cé 2n1a2dó na1dró n1adt nae2g na2ge 2n1a2gi nagy1ap
nagy1as na2gyer na2gyor na2gyó na2gy1ú na2ig nai2s 2n1a2kad. 2n1a2kadá
2n1a2kadh 2n1a2kadnak 2n1a2kado 2n1akadó 2n1a2kadt naki2á na2kőr nakü2
2n1a2lap na2lid 2nalí n1alj. 2n1ann na2nya nao2 naó2 na2pák nap1áll na2p1el
na2pen na2p1er na2p1ó2r napu2 na2pud na2put na2tab na2tel na2t1ér na2t1osz
2n1a2ty na2uk na2us na2uto na2zé na2zo 1ná ná2ch ná2cse ná2csü ná2d1e2
2n1á2g ná2lab 2n1álar nále2 n1állá 2n1állo ná2mí ná2nad nán2c1 n1á2ram
ná2r1e2 2nárui ná2rú 2n1árv ná2sü ná2szat ná2sze ná2s3zö ná2szú ná2szü
ná2tal n1átf ná2tí 2n1átl 2n1átm nba2l1 n1b2l n2c1a2g n2c1ann nc1asz
n2c1á2ro n2cáru nc3csö n2c1ép n2c3ha n2c3há nc3het n2c3hé nc3hoz nc3hu
nci2alis nc1ing nc1i2r nc1ork n2c1ó2 n2csab n2csáru ncs1árv ncs1elc n2csérte
n2cs1íz n2csosz ncs1őr n2csur nd1arr nda2tal nda2tel n2d1a2z n2d1eb n2d1edd
nd1egy n2deh nd1ekö nde2ná nde2n1ev n2d1é2l n2d1ész. nd1éti nd1ink ndme2
n2dőrá n2d1őrn n2d1ő2ro nd1őrö n1d2ram n1dy nd3zav n2d3zó 1ne nea2k ne2áp
2n1egy. n1egyf n1e2gyi n1egyk 2n1egyn n1egys ne2k1eg ne2k1ó2 ne1kri n1elk
2n1e2lőa ne2lők ne2lőt 2n1elv ne2má 2n1ember ne2m1eg nemes1s ne2més nem1id
nem1iss n1eng n1enn ne2of ne2oli ne2olo ne2oló ne2or ne2os ne2ot neó2r n1erd
2n1e2red 2n1e2rő ne2sá ne2sem ne2setr ne2so 2n1e2ső nesü2 ne2süv nes3zs
2n1e2szű ne2t1eg ne2tír ne2tok ne2tol ne2t1öl ne2vés. 2n1e2vő ne2zer 2nezüs
1né 2n1ég. 2nége né2get 2négő né2gyá né2lű né2p1a2 né2pá né2peg né2p1e2l
2n1é2pítk né2p1o né2pu 2n1érc 2n1érd né2ren 2n1é2ré 2n1érh 2n1érm né2rő.
2n1érte 2n1érté 2n1érv 2n1érz né2szá né2szeg 2n1étk néva2 néve2l név1elő
né2ves né2vü 2névz nfe2li nfüs2 nfüst1 nfüstö2 ng1a2dá ng1a2dó n2g1a2la
n2g1alj n2g1ág n2g1árn ngás1s n2g1e2g ng1elm nge2rá ng1érté n2g1id ngi2g
ng1iga ng1igé n2g1ing n2g1int ng1ír ngo1szk n2g1ön ng1ö2z ng1ug ng1üz n2g1ű
n2gy1em n2gyél n2gyis n2gyí nhá2zig nhe2i nhé2t1 1ni ni2ad ni2ah ni2am
2n1i2de ni2dom 2n1i2dő nie2l ni1f2 2n1i2ga 2n1i2gá 2nigé 2n1i2ly 2n1imp
2n1ind 2n1inj 2n1inté ni2pa ni1p2r ni2rat 2n1i2rá 2n1irg 2n1i2ro 2n1isk
ni2s1ü2 ni2sza ni2tal 1ní 2n1íg ní2ra 2n1í2rá 2n1í2ró 2n1í2tél nka1b nk1adós
nk1ajá n2k1alk nk1a2ut nk1áll nkás3s n2kátu nkci2ósz n2k1ell nké2pel nki2g
nk1iga n2k1ing nk1inté nki2s1a nk1k2 nk1old n2k1ö2lé nk2rit nkron1n nk1uz
nk1üz nlac1 nla2kos nlo2n1 nme2g1 nmono2x nn1áll nn1ége n2n1or nn1ug n2n1ú
nnü2 nn1ülő n2ny n3nyalá nny1a2n nny1ár nny1á2z n3nyil n3nyol nny1öz n3nyu
n3nyú 1no no1ch n1off 2nogn no1g2rá 2nogt no2kar no2kas noke2 no2ker no2k1ir
no2kö no1kro 2n1okta no2k1ú 2n1o2la 2n1o2ly no2mér no2mol nom1p non2c3
no2n1in no2o 2n1o2pe no1p2h no1p2la n1ord 2nore n1org no1szkó 2n1oszl nosz3s
1nó nó2dár nó2rák n1ó2rán nó2rí nósz2 nó2s3zen 1nö nö2l 2n1ö2r n1össz nö2t1e
nö2ti 1nő nőe2 nő2ir 2n1őr. 2n1ő2ré 2n1ő2ri 2n1őrk 2n1őrn 2n1ő2rö 2n1őrs
2n1őrt 2n1őrz n1p2 n1r n2s1akk n2s1a2l ns1e2le ns1elt ns1ív ns3s n1s2tab
nste2 ns2tei n1stein. n1steine ns1ur ns1úr n1sy nsza2ké nszeng1 nsz2fé
n2t1akk ntan2t1 ntap2 n2t1a2rá n2t1ark nt1aut nt1azo n2táld n2t1áll n2t1árf
n2t1áru nt1átl nt1e2dé n2t1egy n2t1ela nt1elr nte2m n2t1emb n2t1eme nte2r1a
nte2sz nt1esze nt1eva nté2ké n2t1é2le n2t1érté nt1érz ntés1s nt1étke n1t2hu
nti1k2l nti1p2 nt1irá nt1izo nt1írá nt1írt n2t1íz nto1g2 nt1o2ly nt1ó2ri
n2t1ö2v n2t1ug ntus3s n2t1ü2s n2t1üt ntya2 n2ty1al 1nu 2nud 2nug nu2go
nu2s1ol 2n1u2tó 1nú 2n1úg 2n1úté 1nü 2n1ü2g 2n1üld n1üss 2n1ü2te nü2ti nü2tö
n1ü2tő 2n1ü2z 1nű nvers1 n2y 1nya 2nyabl 2nyadó 2nyaga 2nyagá 2nyagb 2nyagh
2nyagn nya2gos 2nyagr 2nyagy nya2k1ék nya2kér nya2lap 2nyalm 2ny1ant nya2nyá
ny1apa 2ny1arc ny1aut 1nyá 2nyág ny1á2lo 2nyámh 2nyámn 2nyáp 2ny1á2rat
2nyárp 2nyáru 2nyásó 2nyáta 1nye 2ny1e2gy 2nyelc ny1elny ny1elo ny1előh
2ny1előn nyel2vá 2nyemel 2ny1ene nyereg1 2nyeső 1nyé 2nyéhes ny1éle 2ny1ép
2nyészőe 2nyév. 2nyévb 2nyévek 2nyévet 2nyévn 2nyévr 2nyévv 1nyi 2nyid
2ny1iga 2ny1ill 2nyimá 2nyind 2nyinf 2ny1int 2ny1i2p 2nyirt 2nyisk 2nyism
2ny1ist 2ny1iz 1nyí 2nyív ny1k2 nylo2n1 1nyo 2nyokoz 3nyom ny1op ny1ors
2ny1ott 1nyó 1nyö ny1öl 1nyő ny1p2 nys2 3nys. 1nyst. 1nyu ny1ud 2ny1uj
2nyuno 2nyus 2ny1u2t 1nyú 2nyújs ny1úr. ny1ú2sz 2nyútj 2nyútt 1nyü 2ny1üg
2nyüld ny1ür 2ny1üt 1nyű 2nyűr ny1űr. 2nyűz ny1ű2zé ny2van n2z1ak n2z1a2ny
n2z1a2p nz1á2ru nz1e2dé n2z1eg n2z1elf n2z1ell n2z1e2lő n2z1ember nz1e2més
nze2s nz1eszk nz1éhe nz1ére n2z1érm n2z1érő n2z1i2p nz1k2 n2z1ön nz1ös nz1p2
nz3ság nz3sár nz3seg n2z3só nz1ü2g nz1üz nz3z 2o. 2o1a oa2cé oa2n oan1e o1á
2oba obai2 obás3s ob2bol ob2bö 2obi obi2lan obi2o 2obo obo2ra o2b1ü2 2oca
2oce oc1e2m 2océ oc2k1é2 2ocö o2csí o2csú oc3sz o2c3z oda1p 1o2dáz. 1o2dázh
1o2dázn 1o2dázó 1o2dázt 1o2dázzu 2ode 2odé od1éve o2d1í2 1o2dú 2o1e o2ei
oe2l oe2m o2er o2es oe1t2 oe2v 2o1é oé2dere o2ég oé2l 2ofa 2ofe 2ofé o1fl
2ofo 2ofó o1f2ri og1a2la o2g1alt o2g1ap og1assz o2g1asz oga2t1e2 2ogá og1átk
og1átr 2oge o2g1e2d og1e2g o2g1e2l o2g1em oge2o og1ere oge2s o2g1ez o2g1él
og1érv o2g1id o2g1i2g og1int o2g1i2p og1ir o1g2lic og2lób o1g2nai 2ogó o2g1ö
2o1g2raf 2ográ o2g1u2t o2g1ü2 2ogy ohó2cs o1i o2ib o2ih o2inte oi2o 2oiz
oi2zo o1í 2ojá 2oje ok1ajá o2k1a2la ok1alj ok1a2ra ok1arc ok1ass o2k1a2to
okás1s 2oke oke2d ok1edé ok1e2g o2k1e2m ok1ere ok1erő o2k1es ok1e2v ok1ez
2oké ok1é2ne o2k1ér. o2k1érc o2k1érte o2k1éve ok2hi o2k1i2d ok1i2rá ok1ist
ok1izm o2kí ok1ív ok1íz ok2lim ok2lor okon1n o2k1osz ok1ó2r o2k1öb o2k1ö2l
okö2r ok2ris ok2rom 2oku o2k1u2s o2k1ü2 ola1d ol1ada 1olajf o2lajt olaszó2
ola2szór 2olat ola2tol ol1áll olás1s ol2c1e ol2cé ol2csin ol2c3sor ol2dap
ol2dál ol2d1is ol2d1ud ol2d1ü 2ole o2l1e2l o2l1é2r ol2f1ö ol2fü o2l1il
ol1ind 2olit olki2 ol2l1ő ol1ó2rá ol1p2 ol2taj ol2tág olte2 ol2t1el ol2t1em
ol2t1ér ol2tí ol2tőr ol2t1ü o2l1ug 1olvad 1olvas oly1agy o2lyaj o2lyál
o2ly1ü2 o2m1a2dó o2m1adt om1agy o2m1a2j o2m1akn om1akó o2m1a2l o2m1ana
o2m1ann om1app o2m1ar om1atom o2m1árb o2m1áru omás3s 2omb om2bág om2ber 2ome
om1ece o2m1edé o2meg om1egy ome2l o2m1ele o2m1ell o2m1elm o2m1elt o2m1e2m
om1ene ome2o1 omeosz2 o2m1e2rő o2m1e2v o2m1e2z 2oméd om1érc o2m1érte om1éve
om1ide o2m1il om1ind o2m1ip o2m1i2r o2m1ism om1izo om1ír om1í2v omog2
o2m1ola o2m1old o2m1op 2omor o2m1ö2 o2m1ő2 om1p2lo om1p2re oms2 om1st o2m1ud
o2m1uj o2m1ü2 2omű om1űz on1agá on1ajt ona2le on1a2va o2n1átr on1átv on2cas
on2c1é2 onc3sz on2d1ó2r o2n1e2g o2nek one2l on1ele on1elő one2r on1ern
o2n1ég on1éhe o2n1é2l on1éne o2n1é2p on1év. on1éve ong1asz oni2g on1igé
o2n1ip on1ism on1izz onkás1 on3nye on3nyo o2n1old on1opt ono2szi o2n1ö2
o2n1ő on2t1aj ont1á2ron on2tát on2ted on2t1ér on2t1ös on1t2ri on1ud on1ug
o2n1ut onú2 o2núj on1ús 2onü on1ü2l on1üt on1ü2v ony1any o2ny1ál ony1em
o2nyer ony1es ony1ég o2ny1ir o2ny1it o2ny1ó2 o2nyö o2ny1ő2 2onysiosá on2zed
on2z1es onzé2 on2zér on2zsá 2o1o o2ob o2of o2og o2ol oo2r o2ot oo2x o2ó o1ö2
o1ő 2opa op1e2g 2oph2 op2his 2opl op2le 2opo 2opr op2rod 2ops opsz2t 2opü1
or1abl or1ala or1alj or1alm ora2n o2r1ana o2r1ant or1any ora1p or1arc or1atl
o2r1á2g or1á2rak or1áru or2cső or2dö or2dú o2r1e2d or1elm or1eln or1elo
or1e2lő or1els o2r1e2m o2r1eng or1eny o2r1e2r ore2s or1eső or1é2gé o2r1é2l
or1é2ne o2r1ép 2orgia orgi2ai 2orgiá or1i2de 1o2rie o2riga o2r1ing or1i2pa
o2r1is. or1isp or1iss or1iste ori2sz o2r1ír o2ríz or1kr or2ne. o2r1or or1ó2r
o2r1ö or1pl or1pr or2r1e2v orse2 or2sel or2ses or2set orsé2 or2s1ég or2s1ér
or2sét or2sis ors3s 1ország. or2t1a2d or2táru or2teg ort1elm or2t1em ort1esz
ort1ért ort1ing or2t1osz or2t1ös o2r1ud o2r1ug or1u2r o2r1u2t o2r1ü o1ry
orz1z o2s1ac o2s1a2la o2s1alk osa2t os1aty o2s1áf os1áll ose2 os1ed os1eg
os1el os1emb os1en os1er os1esz o2s1ép o2s1id os1ina os1int o2sir o2s1í2r
os1k oski2 osme2 os1p2 ossz1es os3szék os3szö os3sző os2t1any os1the 1ostro
1ostya o2s1uj o2s1ut os1úr. os1út o2s1ü2 osz1alk o2sz1e2l o1sz2fe 2o1szkl
2oszkóp. 2oszkópk 2oszkópo 2oszkópp osz1ors osz1ó2r o2s3zö o2s3ző o2szut
o2szű ota1g o2t1a2u o2t1ág ot1á2rak 2ote o2t1e2g 2otéka o2t1érté o1t2he
ot2hi 2otí oto1g2 oto1p otosz2f otot2 otókész1 otó2pa o2t1ó2sá 2otro ot2tar
ot2tég o2t1ü2 o1u o2uc o2un o2ur o2us o2ut ouv2 o1ú o1ü o1ű ovas3s owat2
o2wi 1oxido o1ya o1ye oy1s2 oza2g1 oza2tí ozatkész1 oza2t1ol ozás3s oz1é2p
o2z1il ozi1sz2 oz3sz 2ó. ó1a óa2c 2óa2d óa2g óa2j 2óak 2óa2l 2óa2m óa2n
2óa2r 2óa2u óa2v 2óa2z 2ó1á óá2c óá2gak óá2l óá2p óá2r óá2t1 2óbar óba1s2
2óbec 2óbef 2óbem 2óbes 2óbé 2óbil 2óbio 2óbir 2óbit óbo2rá ó2c1an óc3c
óc3ho 2óci 2ócí óc3ság ó2csár óc3sip óc3sz 2ódar ó2d1ál ódá2r ód1ára ódás1s
2óde ó2d1id ód1isk 2ódí ó2d1ír ód1öl ód2res ód2rót ó1dy ód3zs 2ó1e2 óel1a2
ó1é óé2g óé2l óé2ne óé2p óé2ré óé2ri óé2rő 2óérté 2óérz óé2te óé2ve 2ófa.
2ófae 2ófá 2ófi 2ófo 2ófr óf2ri ófus1s 2ófü 2óg ógi2as ógo2r1as ógy1a2n
ógy1el ógy1es ógy1ér ógy1in ó2gyü 2óhá 2óhé 2óhi 2óhí 2óhor 2óhő 2óhu ó1i
2ói2de 2ói2dő ói2g 2óigé ói2má 2óing 2óint 2ói2p ói2rat 2ói2rá ói2ro 2ói2s
ói2ta ói2z 2ó1í2 2ójáté 2óje 2ókap 2ókate ók1áll ók1áru ó2k1eg 2ókel 2óker
2ókez 2ókény 2óképe 2óképl 2óképn 2óképt 2óképz 2ókéré 2ókérő 2ókés ó1k2hi
2ókie 2ókine ók1int 2ókiny ók1iro 2ókomm 2ókoo 2ókö ó1kraj ó1k2ré ók2ri
ó1k2ro ó2kum 2ókut 2ókül 2óküs ó2k1üz ól1aj ó2l1a2r ólás3s 1ólb 2óle
ó2l1e2se ó2l1e2si ó2l1ér óli2óé ólo2m1e ólo2mé ól1öl ólu2mi 2ómag 2óme
ómen1k2 2ómére 2óméré 2ómérn 2ómét 2ómi 2ómor 2ómoz 2ómó 2ómű 2ónag óna2ké
óna2kü ó2n1al ó2n1áll ón1e2d 2óné ón1o2x 2ónö ón1ön ón1öt ónus3s ó2n1ut
ó2n1ü2 2ónyil 2ó1o2 ó1ó2 2ó1ö2 ó1ő 2ópa óp1a2rá 2ópá ó1p2l ó1p2ré ó1p2ro
ó1p2ró ó2raa 1ó2rab 1ó2ral 2órád 1ó2ráé órá2g ór1ágy 1ó2ráh 1ó2rár 1ó2ráv
2óre ó2r1e2g ó2r1e2l óre2s ór1ese ó2r1e2ti ó2r1é2l ó2r1i2o ó2r1ism ór1ír
2óro ó2r1o2ki ó2r1o2ko 2órö ó2s1as ó2s1ál 2óse ó2s1e2g ós1emb ó2s1id ó2s1i2n
ós1isk ós1k óskész1 2ósor ó2s1os ósó2 ós1ór ós1p2 2óspe ós2pek ós2por óst2
ó1s2tí 2ó1str 2ósu ó2s1ur ó2s1úr ósü2l 2ósű 2ósza ós3zac 2ószá 2ószel 2ószem
2ószen 2ószé 2ószi 2ószí ósz2láv. 2ószol 2ószó ószóza2 2ószö ós3zs ósz1th
ószt2r ó1sz2v ót1a2d 2ótag 2ótar ót1áll 2ótár 2ótáv ótá2v1i2 ótá2v1í2 2ótec
ót1e2g ót1ej 2ótel 2óten 2óter 2ótén ót1il ót1ing 2ótí ót1í2v ótme2g1 ót1orr
ó2t1ors 2ótov 2ótö ót2ré óttűz1 2ótu ót1u2t 2ótü ó1u2 ó1ú2 2ó1ü2 ó1ű ó2vat
2óvál 2óve 2óvé 1óvh 2óvi óv1in 1óvj 1óvn 1ó2vod 1óvt 2óza óza1s óza2tak
óza2t1al óza2t1e óz1e2m ó2z1é2 ózi2a ó2z1i2n ó2z1u2r ó2z1ú2 óz3zs 2ö. ö1a
ö1á ö2b1á2 öb2b1a2 öb2bá öb2b1ez öb2b1is öb2b1o öb2bó ö2b1eg ö2b1e2l ö2b1e2n
ö2b1ért öbme2 ö2csé ö2d1a2 ö2d1é2v ödfé2 ö2d1is ö2d1í ö2d1o ö2d1ó2 öd3zs
öd3zu ö1e ö1é ö2g1a2 ö2g1elf ö2g1esz ö2g1ev ögés3s ög3g ö2g1id ö2g1im ö2g1in
ö2g1o ö2g1u2 ö1i ö1í ö2k1a2 ö2k1á ök1elh ö2k1e2m ö2k1érté ökés3s ök1ész öki2
ö2k1id ö2k1if ö2k1im ök1ív ök1íz ökma2 ö2ko ökös3s 1ökrö öksza2 ökü2l
ö2k1ülé ö2l1a2 ö2l1á öl2csá öl2cs1í öl2cso öl2dab öl2d1a2l öl2dan öl2d1as
öl2d1á2 öl2d1éh öld1ing öl2d1is öl2dos öl2dz öl1e2b öl1egy ö2lel ö2le2m
öl1eme öl1emé öl1eml öl1eng ö2l1e2r ö2l1esz ö2l1e2v ö2l1é2g ölé2k öl1éke
ö2l1é2l ölé2nyeg ö2l1é2p ö2l1ér. ö2l1é2rek ö2l1érh ö2l1érj ö2l1érn ö2lérő
ö2l1ért öl1f2 öl2gya öl2gyá ö2l1id ö2l1ij ö2l1il ö2l1i2r ö2l1is ö2l1iz
öl1í2r ö2l1o2 ö2l1öl ölös3s ö2l1ö2v öl1p2 ö2l1u2 ö2lú ö2l1ült ö2l1üt 1ölyv
ö2m1a2 ö2m1á2 2ömb öm2b1a2 öm2b1á ömbé2 öm2bú ö2m1eb öme2g1a ömeg1g ö2m1el
ö2m1él ö2m1it ö2m1o2 öm1p2 ömpin2 ö2m1u ö2n1a2 ön1ám ön1á2p ön1át 2önc ön2ci
ön1e2g ö2n1e2l ö2n1em ön1e2r ön1es ön1e2v ö2n1é2l ön1é2p ön1ész ö2név ön1év.
ön2gyá öni2 ön1ig ön1im ön1in ön1ir ön1is ö2n1ír önké2r1e ön2n1a2 ön2n1á
ön1or ön1os ön1ó2r ön1ő2r öntös3s ö2n1u2 ö2n1ú ön1üt ö2ny1a2 ö2ny1o öny2v1a2
öny2vár önyves1 öny2v1ég ö1o ö1ó ö1ö ö1ő öp1ép öpi2 öp1ir ö2r1a2 ö2r1á2 2örb
2örc 2ördí 2ördü 1ö2reg öre2ga öre2gu ö2r1el ö2r1er ö2rég ö2r1é2l ör1é2ri
örés1s örfö2l ör2f1ölé 2örg öri2g ö2r1iga ö2r1in ör1i2p ö2r1ir ö2r1is ör1i2v
ö2r1ír ö2r1ív 2örn ör2ny1a2 ö2r1o 2örög örös3s örösz2 ör2t1a2l ör2t1í2
ö2r1u2 ö2r1ú2 1örv. ör2zs1a ör2zs1á ö2s1a2 ö2s1á2 ö2s1el ö2s1em öses3s
ö2s1ez ösi2 ö2s1in ö2s1iz ös1k ö2s1o2 ö2s1ó2 ös1őr össz1ál ös3szí ö2s1üg
ös1ü2v öszt1an ösz2t1el öt1a öt1á2 öt1e2m öte2z öt1eze öt1ér öt1é2v 1ötf
2öth 1ötk 1ötm öt1ó2 ö2tön ö2tös öt2t1á2 öt1u ötü2 öt1ül ötve2g ötvé2nyé ö1u
ö1ú ö1ü ö1ű 1öv. öveg1g övis1s 1övn 1övv ö2z1a2 ö2z1á2 ö2z1eb ö2z1egés
ö2zellá ö2z1em ö2z1er ö2z1e2s öz1e2v öz1élel öz1é2let. özé2pem öz1é2pí
ö2z1érd öz1étk ö2z1i2g ö2z1int ö2z1i2r öz1ír özme2 ö2z1o2 özok1 ö2z1ó2 öz1p2
ö2z3s ö2z1u2 ö2z1ú2 öz1ü2g öz1ü2z ö1zy 2ő. ő1a őa2c őa2dan őa2dati őa2dá
őa2dok őa2dot őa2dó őadókész1 őa2g őa2j őa2k őa2l őa2n őa2p őa2r őa2t őa2u
őa2z ő1á2 őát1 őba2l1 őb2bis őb2bu ő1b2l ő1b2r ő2d1el ődés3s ő2d1in őd2ró
2ő1e őe2c őe2d őe2g őe2le őel1o őe2lőtte őe2n őe2p őe2re őe2rőb őe2rői
őe2rők őe2rőne őe2rőnk. őe2rőr őe2rős őe2rőt őe2rőv őe2s ő1é őé2g őé2l őé2p
őé2ri őé2te ő1f2r őga2z1 őge2o ő1i ői2dea ői2deá ői2deg ői2dé ői2dő ői2g
ői2ma ői2má ői2na ői2p ői2ra ői2ro ő2isz ői2ta ői2va ői2z ő1í őí2r őí2v
őjob2 ő1k2ré ő1o2 ő1ó2 ő1ö2 ő1ő2 ő1p2 őpo2ra őr1al őr1at 1ő2r1a2u 1ő2r1ál
őr1á2p őr1ár őr1át őr1e2ge őr1e2gé őrei2g őr1elv őrendő2 ő2r1é2l őr1iga
1ő2ril őr1ing ő2r1i2p ő2r1ir ő2r1o2l őron2g 1ő2r1or őr1osz 1őrör őrös1s
ő2r1öv 1ő2r1őr őr1p2 1őrse őrt2 1őrti 1őr1tr őr1u2t ő2rül ő2s1ad ős1a2g
ő2s1ak ő2s1a2l ős1a2n ős1ará ősa2v ő2s1ál ős1egy ős1e2l ő2s1em ő2s1ep ős1erd
őse2s ős1ese ő2sib ő2s1id ős1iz ős2kál ős1okt ős1p2 ős2pe őssz2 ős3szl
ős3szü őst2 ő1str ő2s1ür ősz1e2lő őszt2 őt1áll őt2ra őt2ri őt2t1o ő1u őu2r
ő1ú őú2r őú2s ő1ü őü2g őü2r őü2t őü2v őü2z ő1ű őz1a2g őz1elo ő2z1er őz3sug
ő2z3sü őz3sz őzü2 őz1üz 1pa paá2 pa2ce pa2ch pa2dag pa2de pae2 pa1g2n pa2kad
pa2lap 2p1alj pa2m1as pa2mur pa2nal p1a2nya pa2p1il par1ágá 2parb pa2r1el
par1isk pa2r1ok 2parr par2t1a2l par2tol pa2t1eg pat1ért pa2ul. pa2x 2p1axi
1pá pá2csü pá2ga pá2gy p1állí p1álló pá2mí 2pámn pá2mu pána2 pá2n1am pá2n1e
pá2ny1át pá2po 2páram pá2r1ato pá2r1e2 pár2tak pár2tál pár2tár pár2t1e
pár2tér pá2rus pá2sir pá2t1a 2p1átm pá2t1uk pba2l1 pci2ókér pd2 p1dr 1pe
pea2 2peci pe2dén pegész1 pe2is p1elemz 2p1elk 2p1elm 2pelo pe2l1os 2p1e2lőá
2p1eltér 2p1ember 2p1e2mel pe2mó 2pene pen3ny pe2no pe2nya pe2po per1akt
pe2r1él pe2rid per1int pe2r1os pe2rox pe2ró pe2rö 2p1e2rő pe2rú pe2sú
pe2sz1á pe2szu pe2sz1ü2 2p1e2v 1pé 2p1é2g 2p1é2je péki2 pé2kü 2p1é2lé 2p1élm
2p1élr 2p1é2neke 2p1é2pí pé2pü 2p1érd 2p1érv 2p1érz pé2s1e2l pé2sz1á2 pé2szü
2p1év. 2p1évv pfe2li p1f2ri p1f2ro p2hem p2hiá 1phila p2hiu 1p2hok 1p2hó 1pi
pi2ad 2picl pi2den pi2deo 2p1i2dő pi2eg pier2re. 2p1i2ga pigaz1 2pige
2p1i2gé 2p1i2ly 2p1i2má pin2g1a ping1ár pi2óh pi2ós pi2rat pi2rod 2p1ism
pi1t2h 2pizz 1pí 2p1íg pí2r1a2 pí2rá pí2rol 2p1í2ró p1í2tél pki2s1 plas2
1play. ple2is p2lö plüs2 plüss1 pno1g2 1po po2csiz po1gra po1g2rá 2p1okm
po2laj pol2c3s 2p1old 2p1oml pon2gas pon2t1e 2ponz 2po2pe po2p1é2 po1pl
pop1s por1adó po2res por1s por2t1el por2tes por2tér por2tin por2tü po2se
po2s1é po1szf 2p1oszl po2t1el 1pó póka2 pó2k1ag pó2rák pó2rán pó2rát pós3s
pó2t1a2 pó2tá pó2t1e2 pó2t1é2 pó2ti pó2tor pó2tu pó2t1ü2 1pö 1pő pő1kr
2p1őr. pp1akk pp1ekk ppko2 ppo2d pp1oda pp2ró p2pú p2rec prek2 pre1kl pre1p2
1presszionis 1p2resszí 1prédál. 1prédálá 1p2riv 1p2roce 1p2rog p2roj pro1k2h
pru2s1á prus3s p1sc p1s2k p2s1ork p1s2p p1st2 1pszic psz1ön pszt2 p2t1i2o
pto1g2 pt1olv 1pu pu2s1a2n pu2se 1pú p1úg pú2t 1pü 2p1ü2g pügyész1 2p1üld
2püle 2p1ünn püt2 pü1th 2p1ü2z 1pű 1py 1qa 1qá 1qe 1qé 1qi 1qí 1qo 1qó 1qö
1qő 1qu qu2i 1qú 1qü 1qű q2v 1ra ra2b1ár rabi2g rab1iga rab1igá r1a2dag
2radm rae2g ra2et raé2dere 2rafik ra1f2r rai2g 2rajc 2r1a2kar ra2kác ra1klé
ra1k2ro ra2lak ra2l1eg 2ralk ral2lá 2r1als ra2mad ra2mir ra2mí ra2nal ran2ga
ran2ge ran2szá ra2nyal ra2nyál ranye2 rany1er ra2nyé ra2nyó 2ranza 2ranziti
rao2 ra2pák 2rapp ra1p2r ra2rán rast2 ra1sta rasztá2r raszt1áro 2r1a2tád
2ratc ra1thó ra2tir 2ratké 2ratki 2ratokn ra2tomo 2ratoz. 2ratozi 2ratst
ra2tür ra2ub ra2us 2raví raza2 raz1any ra2zel 1rá 2r1ábr rá2ca 2ráfia
2ráfiái 2ráfián 2ráfiát 2ráfj 2ráfp 2ráfu 2rá2fü rá2ge rá2gén rág3g rá2gi.
rá2gil 2rágun 2rágy rá2l1a2l 2r1állan 2r1állo rá2lyú rá2nér ránt1ak ránt1a2l
ránt1á2r rán2t1e 2rányí rá2nyol 2rányú rá1p2 rá2rad 2rárak r1á2ram rá2r1ál
rá2rár rárboc1 rá2r1é rá2rin rá2rok rá2rol 2ráru rá2rul rá2rus 2r1á2rú
rá2sir rá2s1ol 2rásó rás1ó2r rát1ad rát1á2r 2rátlé 2r1átm rá1tro 2r1átv
rá2zsár rba2ná r1b2la r1b2r rc1ab r2c1al rc1a2m rc1ará r2c1ál r2c1áp rc1edé
r2c1ele r2c1elő rc1esz rcé2l r2c1él. r2c1éle r2c1élé r2c1éll rc1élt rcés3
rc3hel r2c1i2d rc1ing r2c1izo rckész1 rc1kr rc1or r2c1ó2 rc1ön rc1ös rc3sőt
rc3za rd1ág rde2kér rd1él. rd1é2le rd1élr r2d1id r2d1i2nak rd1íz r2d1or
rd1ös r1d2rá rdu2s1 rd1út r1dy rd3zo 1re re2ájá re2ák reá2l1u re2áv 2r1ebh
re2cá re2ch redenc1 re2dir re2dí re2dor ree2s re2et re2g1a2l re2gap r1egóv
2r1egy. re2gyez1 2r1e2gyé 2r1egys re2inh rei2rá 2rejü rek1arc re2k1asz
re2k1emb re2kid re2k1ot re2lad 2relemi. 2r1e2lemz 2relmél 2r1elnö 2relo
re2l1os re2lői 2r1elr 2r1elto 2r1elv. 2r1elvá 2r1elvek 2r1elvet 2r1elvév
2r1elvk 2r1elvn r1elz re2maj 2r1ember re2mel re2m1ő 2r1enti re2of re2o1g2
re2ok re2op re2ot re2ók re2ól re2ós re2ót re2óv re2pad re2pak re2pal re2pas
re1pla rep1os re1p2res 2r1erd re2res 2r1e2rő 2r1ers re2sa re2sá 2reskü
2resszionis 2r1eszm re2t1any ret1ell ret1elo reu2t rev1e2le re2vés 2r1e2vő
re2x1 2r1ezr 1ré 2rédál. 2rédálá 2r1é2de 2réf ré2gá ré2g1ó2 2r1é2hes ré2kal
ré2kel rék1elő r1é2kes ré2les 2r1é2let 2r1élm 2rély ré2mo ré2mu ré2p1ed
2r1é2pí ré2pü 2r1ér. r1érd 2r1é2ret 2réri 2r1érté 2r1érz ré2sza ré2szá
ré2sz1er ré2szo ré2sz1ö ré2tal ré2tí 2r1étk ré2tö 2réven 2r1é2ves ré2z1a
ré2z1e2 ré2zin ré2z1o ré2zsi réz3sz rfi1s r1f2l r2f1öln r1f2r rgás1s rgés3s
rg2ha rg2la r1g2r r2gy1asz r2gyál rgy1e2s r2gyis 1ri ri2ac ri2af ri2ag ri2ah
ri2aj ri2ala ri2amé ri2ap 2ribü ri2deá ri2dei ri2deo 2ridg 2r1i2dő ri2ed
rie2m riet2te r1i2gaz 2r1i2gé ri1klo ri1k2ló ri2lal ri1ly 2r1i2nas rinc3c
rin2c3s 2r1inf 2ringb 2r1integ rin1tho riog2 rio1k2 ri2om ri2ósz 2r1i2ra
ri2rá r1i2ri 2r1i2ro ri2rón 2r1irt 2riskolát ri2sor 2risten. 2ristene
2ristenné 2ristennő. 2ristennők 2risza 2r1i2tal ri2vás 2r1i2vó ri2x1el ri2xi
2r1izmo r1i2zom 2rizz 1rí 2ríj rí2ja rí2rá rí2ró rí2ve rí2vé rí2vü r2j1er
r2j1u2r rk1ang rkas3s rká2n1e2 rkes2 r1k2hé r1k2hi rki2g rk1iga r2k1ill
rki2s1 r1k2la rk2rá rk2re rk2ré r1k2ri r2k1út rle2g1a rle2g1á rm1akó rma2tal
rma2tár r2m1áll rmá2nyi rme2g1á rmé2kel r2m1ors rmo1sz2t rm1s2 rna1t2 rndi2
rne2mis rne2tel rnet1o r2n1ip rno1g2 r2n1ó2d rnó1s rn1s2 r2nyaj r2nyalak
rny1old r2nyús 1ro roá2 2robl 2rodú 2rofe ro2g1ad ro2gár ro1gráf ro2k1as
rok1ás roke2 ro2ked ro2ker ro2kiz ro1kli ro1kri 2r1o2laj 2r1olda 2r1oltó
ro2m1ál ro2m1á2ro 2rombi ro2mel ro2m1es rom1ért ro2mév rom1ist ro2m1iz ro2mí
ro2m1or ro2m1ó2r ro2nop ro2nú ro2nü ro2nyu ron2zá ro1p2r 2r1org 2r1o2ro
ro2ru 2r1orv ro2sar ro2se ro2sin ros3szá rosz2fé roszlán1n ro2szó 1ró róa2
ró2dis ró2dö róme2 rómeg1 ró2mez 2róms róp2 ró1pr ró2ráj ró2rák ró2rán
ró2rát ró2ri ró2t1ak ró2tin róz1z 1rö 2r1ö2b rö2k1é2l rö2k1érv 2rökí 2rökl
rök1o rö2le 2röme. 2römé 2römne rö2pi 2r1ö2r rö2ső rö2sü rö2ve 1rő 2rődb
2rődí 2rődr rőe2 rő1g2 rői2rá 2rőlk 2rőlt 2rőnke 2rőnkk 2r1őrn rő2s1á2 rő2si
2rősítő. 2rősítőr 2rőszakol. 2rőszakolá 2rőszakolj 2rőszakolt 2rőtl r1p2h
rp2la rp2le rpo2i rp2ré r1p2rí r1p2ro r1p2ró rqu2 r2r1árb rrás1s r2r1ir
rri2ta r2r1oll rró1d2 rr1p2 rr1sp r2rü r2s1ac rsa2il2 r2s1a2la rs1alu
rs1a2ny rs1ara rs1áru rs1ele rs1esz rse2t rs1ete r2s1ép rs1éte rs1étt
r2s1i2d rs1iga r2s1in r2s1i2o r2s1i2r rs1ist r2s1í2r r1smi r2s1olv r2s1ors
rsp2 rs1st rs3sza rs3szá rs3szí rs3szö rs2tab rste2i r1s2to rst2r r1stru
r2s1ur r2s1u2t r2s1ú2s rs1üld rsza2ké rszáraz1 r1sz2f r1sz2k r1szn r1sz2tá
r1szt2r rta1g2 r2t1aj r2t1als rta2me rt1app r2t1a2u r2t1a2z rt1ág. r2t1á2ga
rt1ágr rtá2ló. rtá2ly1át rtá2rul r2t1átl rteá2 rt1e2gy rt1eml r2t1ent rtes1s
r2t1é2le r2t1érd rt1érte r2t1érz rt2hág r1t2hen r2t1i2d rti2g rt1iga r2t1ill
r2t1inf r2t1iro r2t1isk rtme2g1 r2t1oli rt1oml rton1n r2t1org r2t1orv rt2ran
rt2rom rt1t2 r2t1u2t r2t1új r2tüd rt1ünn rt1ür r2t1üt rty2v 1ru rua2 r1ubb
r1udv rue2 rug3g rugós1 2r1ugr 2ruktú ru2ru ru2se ru2sin 2rusí ru2su ru2szu
ru2tak ru2tat ru2tó. ru2tu 2ruü 1rú rú2d1a2 rú2du rú2ri 2r1útj 2r1ú2to
2r1útr 1rü rü2lér rü2l1öl rü2l1ön 2r1ünn 2r1ü2r 2rü2t 2r1ü2v 2r1ü2z 1rű
r1űrt rvas3s r2v1e2lői2 rve2ra r2v1érte r2v1ip r2v1or rv1osz ry1é2 r2z1a2la
rza2t1al r2z1ára rze2tel rzs1a2n rz3ság r2zső rz3sz 1sa 2s1abr sa2cé sa2dói
sa2dój sa2dók sa2dór 3sajd 2s1ajta 2sajtón sa2kan 2sakar s1akc sa2k1el
sa2kis sa2k1í 2salf 2salji 2salm 2salu sa2m1il sa2mí sao2 2sapa 2sapá 2sapr
sa1pré sa2ran 2s1a2ri 3sas. sa2s1or sas3sze 2s1asszo sa2su 2s1a2tom 2saty
sa2uc sa2un savar1a sa2v1ál 1sá sábe2 sá2b1er sá2fo sá2gal sá2g1ál 3ságb
3ságd 3sá2ge 3ságé 3ságf 3ságg 3ságh 3sági sá2gí 3ságk 3ságm 3ságo sá2g1osz
3ságp 3ságr 3ságs 3ságu 3ságü 2s1á2gy 2s1áld 2sáll 3sámf sán1t2 sá2r1a2g
2s1á2rai. s1á2rak sá2r1al 2s1á2ram sá2r1ál s1árbo sá2r1e 2s1árfor 2sáru
s1á2ruk sá2rul s1á2rus 2s1á2rú sá2sás sáskész1 s1á2só 2sáta s1átad s1átf
2sáth 2s1á2ti s1á2tí 2sátl 2s1átm 2s1á2tü 2sátv sá2ve sá2v1i2 sb2 s1bl s1br
scar2 s2ch 1sche 1sché sda2d1 s1d2r s1dy 1se sea2 se2bat se2b1o se2bó
se2cs1a 2s1e2dén 2s1e2dz se2ger 2s1e2gér segész1 se2gyed 2s1egz se2her
se2il2 se1kra 2selá se2lál 2s1elnö 2selo se2l1os 2s1e2lőa 2s1e2lől 2s1elto
2s1e2lu 2semel 2semé 2senc sen2d1ő2r se2nyer se2nyir se2nyú se2ö 2s1e2pi
2s1e2po se2rej 2s1e2rő se2sá s1esem se2sés ses2ti s1eszkö se2szű se2tik
2seto se2tok se2t1ol 2s1e2vés se2vo 2s1e2vő 1sé sé2g1a sé2g1á2 sé2g1eg
sége2l sé2g1ele ség1eli sé2gés ség1ész ség3g sé2gigé sé2g1í2 sé2g1o2 ség1s
2s1éh. 2s1éhs s1élm 2sély sé2lyeg sé2mas sé2mu s1é2pí sé2pü 2s1érc sé2rin
s1értel 2s1érz 2s1étk 2sétt 2sétv 2séve. sé2vei s1f2 s1g2 sha2k s2hi. s2hin
1si si2bá si2dé s1i2dő sie2l si2em 2s1ifj 2siga s1i2gaz si2ge. 2s1i2gé si1gl
sig2ni s1i2nas 2sinf si2ójá 2sipa si2rod 3sisak 2sisk 2s1isp sis3s si2s1ü2
si2tal si2tá siú2 s1izmo 2sizo si2zol si2zom 1sí sí2ka sí2ke sí2nü sí2r1e2
sító1b 2sív s1í2zes s1ízü sk2 skás3s 1s2kic ski2s1a s1kl sközé2 skö2z1él
s1kv 1s2lag sla2te 1s2lav sle2t1á2 sme2g1á smerés1s 1so 2sob so2d1e sodé2
so2dév so2d1os 2sodú 3sof so2kaj so2kar so2ke so2kir 2s1okke 2s1o2kos so2kó
2sokta s1o2laj s1oldó s1oltó so2n1al so2n1e so2n1é son2t1ár son2t1e so2nye
sor1áll so2r1e2 2s1orrú 3sort 2sosz s1oszt 2s1otth 2s1o2x 1só só2kál
2s1ó2lo2 2sórá só2rán sós3s 1sö 2s1öbl 2söc s1öko s1önte 2s1öntv sö2r1i2
2sös s1ösv 1ső sőe2 sőé2 s1őrm s1őrn ső2sok 1sparh 1s2páj spiros1 spis3s
sp2l spor2te spor2tö 1s2pór 3spra s1pro s1p2s srau2 sren2d1ő sré2z1 1s2róf
s1s2k ss2rá ss3s sst2 s1s2ta ss2tí s2sz sszat2 ssz1á2ru s3szele s3szél
s3szép ssz1ér. ssz1ing s3szom s3szóko s3szól ssz1ös s3szöv ssz3s sszt2
s3sztr s3szű 1stafí s2t1alj s2t1alk 1stansan s2t1a2rá 1stájg s2t1eb 1steinig
1steinj 1steinr 1steint ste2ná ste2ra ste2u sté2ká s2t1é2li s2t1érc st1érm
s2t1érz s2t1i2r 1s2tíl st1íz sto1g2 sto2ris stő2r st1őr. st1őrc st1őre
st1őrö st1őrs s1trag st2rap st2róf 1struktú st1új s2t1ür 1su 2s1ugr 2s1ujj
s1u2ra s1u2rá 2surn su2tal sutas1s 2sutá su2tó 2suz 1sú sú2cse s1újd 2sújí
s1újs 2súr. sú2r1as s1úrb sú2t1á sú2té sú2ti sú2tü 1sü 2süd 2s1ü2gy 2süld
sü2nő sü2re sü2rü 2süs sü2sz 3sütő 2s1ü2z 1sű sűs1 1s2vin s2z 1sza 2szac
sza2dá sz1a2dó 3szaká 3szakm 3szaks 2sz1alj 2szalk sz1ass sza1tro 1szá 3szám
szá2m1e szá2m1ér s3záp 3szárn 3szárú 3száza 3százn 3százö szd2 sz1dr 1sze
2szedz 3szekr 2szelemz 2sz1elm 3szemc 3szemü 3szemű. 3szend 3szepl sze2rej
3szerk 3szers 3szerv 3szerz 2szesem sze1tro sz1ezr 1szé 3széké szé2nö sz1érc
2sz1érd 2sz1éré sz1értá 2szérté sz1érv széte2 1szférá 1szi 2szic 2sz1iga
sz1igé 3szigo 3szimb 2szira 2szisk 2szism sz1isza 1szí 3szívű 1szkóp.
1szkópk 1szkópo 1szkópp 1szo 3szob 3szof szo2l1ál 3szorg 2szors 2szorv 1szó
1szö 3szöge 3szögk 2szövv 1sző 3szől szs2 sz3sap sz3sas s3zsák sz3sár sz3sát
sz3seg sz3sel s3zsem sz3ser sz3sé sz3sik sz3sir sz3so sz3só s3zsö sz3sp
sz3st sz3sú sz3sü sz3sz sz2t1ap sz2t1á2rak sz2táro 1sztárr sz2táto 1sztorit
1sztráj 1szu 2szu2b 2szutó 2szuz 1szú 2szúth 2szúto 2szúts 1szü 2szüg 3szür
2szüt 1szű 2szűe 2szűs sz1z sz2zo sz3zs 1ta 2t1abr 2t1a2cé t1a2dan ta2datá
ta2dati ta2dato 2t1a2dá t1adh t1adj t1adl t1adn ta2dod ta2dog ta2dok ta2dom
ta2dot 2tadó t1a2dó. t1a2dója t1adv tae2 2tafí ta1fr ta2g1av ta2g1ál tag1g
tai2g ta2iga ta2i2re ta2kad 2t1akc 2t1aktí ta2l1adn ta2lakb 2talakí t1a2laku
2t1alany ta2lapú ta2l1as ta2l1áll talás1s ta2l1em ta2l1e2s talé2k1e2 ta2l1ur
talú2 ta2lúr ta2l1út ta2mid ta2nan ta2n1év 2t1anny tan1osz ta2n1ó2r 2tansan
ta2nyag tao2 ta2pa. ta2pán ta1ph 2tapp ta1pré 2taran 2tarán ta2s1á2r ta2sel
ta2sem ta1s2p 2tassz tas3szá ta1sta tat1ato 2tatiká 2t1a2ty ta2utó 2tazo
ta2zon 1tá 2t1ábr 2tádi 2tág. tá2ga. tá2gat 2t1á2gá 2t1ágb tá2ge 2t1ágg
2tágn 2t1á2go 2tágr t1á2gun tá2gú 2t1á2gy táje2 tá2j1eg 2tájg tá2lét 2t1áll.
2t1állj 2t1álln 2t1állo 2t1állt tá2lyéb tá2lyér tá2mí tá2m1os tán1alm tánc1c
tá2ne 2tánv tá2nyú 2tánz tá2pa tá2pe tá2pin tá2rab tá2raj tá2r1ál tá2r1e2
tá2r1ér tá2rid tá2rin tá2rí tá2r1osz 2táru. tá2ruh tár1ur 2t1á2rus tá2rút
tá2s1ár. tá2s1e tá2sin tá2só tás1ó2r tás3s tást2 tás1tr tá2sü tá2sza
2t1át1ad 2t1átm 2t1áts 2t1átt 2t1á2tü táva2 tá2v1ad tá2vér tá2zsa tb2 t1bl
tbor2dó t1br tca1f2 t1d2 1te te2ad te2ai te2aka te2as te2av 2t1e2dz te2g1á
tegész1 2t1egys tejá2 te2j1ell te2jo te2j1u2 te2k1ó2 te2kú te2kür tela2
te2l1ad 2t1e2lál te2lár te2lát 2t1elha 2t1elhá 2t1elhel 2telix 2te2l1os
2t1eltá 2t1elv. 2t1elvi 2t1elvű te2m1ál t1embl 2t1e2mel te2més te2m1os
te2n1a2 2t1endr te2nel te2ner ten3n te2n1u t1enyv te2oló te2rad te2ran
te2r1ar te2r1ár 2terdő ter1egy 2t1e2rej te2r1est te2ror te2rö 2t1e2rő te2rut
te2s1a 2tesemé 2t1esél t1e2sés tesi2 te2sin t1esni 2t1e2ső tes2tal te2süv
tesz1ál 2t1eszm tes3zs 2t1e2szű teto1s te2t1ot te2t1öl te1t2ro teu2tá
2t1e2zer 2tezr 1té 2t1ébr 2tég. té2hes t1éhs té2kal té2k1a2n té2k1as té2k1au
té2k1eg té2k1ell té2kép té2k1ir té2k1í2 té2kö té2lá té2l1e2r té2l1os 2téls
té2lu 2télü té2lű té2lyem té2nin té2ny1el 2t1é2pí té2ran térá2 té2r1ár
2térdek té2r1e2l té2rem tér1emb té2r1ész té2r1in té2ris 2térm 2t1érték té2sa
té2s1á té2sel té2s1o té2szes tés3zsí té2tar té2tál 2tév. 2t1évb 2t1é2vei
té2ven 2tévet 2tévéb 2tévét 2tévh 2t1é2vi 2t1évr 2t1é2vü té2zs t1f2l tg2
tgár2 t1gn t1gr tha2d1é t2hai t2hak tha2l1ás tha2me 1t2hau 1theid 1theu
1t2hod 1t2hos. 1thosb 1thosi t2hov 1thy 1ti tia2t 2t1i2dé 2t1i2do 2t1i2dő
tien2 tie2r 2t1ifj ti1f2r 2t1i2ge 2t1ign ti1g2ra ti1grá ti1kh ti1k2le
ti1k2ló ti1k2ri ti2lan ti2l1i2p t1illat 2t1imr 2t1ind ti2ne. ti2n1es tin2gi
tin2g1o ti2nö ti2nú ti2par 2t1i2rán ti2rén ti2rig ti2rod ti1sl 2t1ism tis3s
ti1str 2tistv ti2sü 2t1i2vó tize2n1 ti2zom 2t1i2zü 1tí 2t1íg 2t1í2j t1í2rás
2t1í2ró tí2vel tív1ele tí2v1ér tí2vű tí2za tí2zó t1k2 tká2nya tla2c3 tla2g1e
tlag1g tlas1s tme2g1é tna2k tno1g2 1to 2t1obj todé2 to2dév to2k1ad to2k1ö
2t1o2laj to2lim 2tolvas to2lyag tome2 to2mel to2men 2toml t1omlá to2mó 2tomú
to2nalm to2nel to2nü to2nye to1p2h to2rab to2ral to2r1as to2r1e2l 2torie
to2r1isk toros1s to2ró tor1s2 tosi2 to2sin to2sze tosz2kó 2t1oszl to1tra
2t1ou to1y 1tó 2tódok 2t1ó2év. 2t1ó2rai tó2rás tó2s1e2 tó1spe tó1spo tós3s
tó1t2r 2tóvod 1tö 2tödn 2tödü tö2kör t1öltöz tö2n1í2 tö2nő 2t1öntu tö2s1i
t1ötr 2töv. 2tövn 2tövö 1tő tő1dz2n tőe2 tői2rá 2tőrb 2t1őrl 2t1ő2rü 2t1őrz
tő1sté tőu2 tőü2 t1p2 tpen1 1t2rafá 1tranziti tra1ps tras2 t2rádá trás1s
1tréf 1t2ril troa2 tron3n trosz2 tro1szk tró2zs 1t2rup 1t2rü t1ry tsa2va
1t2sé. t1s2k t1s2p2 t1s2t2 1t2sub 1tsy tsza2ké tsza2te tszá2ze t1sz2f t1sz2t
tt1aszt t2t1a2u t2t1áll tt1egy t2t1elm tt1eml tté2g tt1ége tté2l tté2res
t2t1id t2t1isk t2t1ors tt1ott tt1óra ttő2sa tt2rén ttűz3s t2ty 1tu tu2go
tu2mál tu2min tu2se tu2sze tu2sz1é2 tu2szi 2t1u2tak tu2tas 2t1utc tu2u 1tú
2t1úg 2t1újd 2t1újs tú2lan tú2lat tú2l1á2 tú2l1é2 tú2ló tú2lö tú2r1e tú2r1é
tú2sze tú2to 1tü 2t1ü2g tü2len tü2l1e2s tü2lér tü2lo tü2lü tü2te tü2té tü2tö
tü2tő 2t1ü2v 2t1üzl 1tű tű2za tű2zőr tű2zs tva1k2 tva2ra tváro2s1u tve2neg
tve2ra twa2 t2y 1tya tyau2 1tyá tyás3s 1tye 1tyé 1tyi 1tyí 1tyo 1tyó 1työ
1tyő 1tyu 1tyú 1tyü 1tyű ty2vá tz3sc 2u. u1a u2ad ua2e ua1yi u1á uá2ru uba2l
u2b1ala ub1éle ub1ord uca2t1á 2uch uc3ság u2cs1ál uda2tal uda2tál uda2te
udás3s 2ude udi2o 2udiz 2udoc 2udod 2udoé 2udok 2udot u1dy u1e ue2g uel1o
ue2s ues3ze ue2v u1é ué2p 2uf ug1alj ug1ág ugá2rá 2uge ug1el u2gé. 2ugg 2ugh
u2g1ir u2g1iv ug1ír ugosz2l ug1ut u2g1ü ugya2 uh1ako u2h1ál uhás1s u1i u1í
uk2kór uk1üt ula2tin u2l1áll ulás3s ul2cs1e2 ul2cs1ó ul1ex u2l1ér ulit2
uli1tz u2l1í2 2ulk ul2l1os 2ulo ul2t1ü2 u2l1ü2 2uly um1a2da u2m1a2l um1áll
um1e2d ume2g1 u2m1e2l um1ev u2m1érté umik2 umi1kr um1ing um1i2on um1ivá
um1ív u2m1ol u2m1osz u2m1ő2 umplis1 um1pr u2nal u2n1ar 2une un1g2l 1unj u1o
u1ó uó2l u1ö u1ő2 2upa upe2r1e2 upe2rin upla1 u1p2ró u2rad 2uralgia 2uralgik
u2ralo 1u2ram ura2m1i 2uran ure2u 2uréká ur2f1e 2urí 2urob uro2ka 2urol
2uróp u1ry us1abl u2s1a2d u2s1a2l u2s1ar u2s1as u2s1a2u u2s1a2z us1áru us1eb
us1e2g us1e2l us1ez u2s1ék us1ép u2s1id us1int u2s1i2r u2s1is us1izo us1k
us1old us1ó2r u2s1ö2 us1p2 2uss. 2ussé 2ussh 2ussn 2ussr 2usst us1sy us3szem
us3szí u2s1u2t u2s1ü2 us3zav u2sz1ág u2sz1el u2sz1ö usz3s u2t1a2ny 1u2taz
után1n 1utánz u2t1e2l1 u1t2he u1t2hi ut2hu u2t1i2p utó1sz 2utü1 u1u uu2m1á
uu2miz u1ú u1ü2 u1ű 2ux. u1y 2uzal uzeo2 2uzó uzz2 2ú. ú1a úa2l úa2n ú1á2
2úbar ú1b2r ú2cs1as ú2csárb úcse2 úcs1em úcs1en úcs1er úcs1es ú2cs1é2 ú2csid
ú2csí úda2n ú2d1ez úd1ug ú1e2 ú1é úg1ál úgás1s ú2gya2 úgy1ag úgy1ah úgy1is
úhús3 ú1i úi2d 2úis ú1í új1ang új1es új1ez új1é2 1újf 1ú2jí új1k2 1újr új1ud
ú2k1al ú2k1a2n ú2k1e2s 2úkoro 2úkó úk1ól ú2k1ü2 2úl ú2l1ad. ú2l1ada ú2l1a2dá
ú2l1a2dó ú2l1aj úla2n úl1ál úl1d2 ú2l1e2d ú2l1eg ú2l1e2m ú2l1erő ú2l1e2s
ú2l1ex úl1é2d úl1ég úl1é2r ú2l1in ú2l1is ú2l1iz ú2l1í2 ú2l1ol úl1ó2r úl1öl
úl1öm úl2tag ú2lyar ú2ly1e2 ú2lyér 2úm únyi2 úny1ir ú2ny1ö2 ú1o ú1ó ú1ö ú1ő2
úpos3s ú2r1an ú2r1att ú2r1a2u ú2r1áll ú2r1á2ri úr1e2g úr1e2l úr1es 1ú2ré.
úr1ék úr1é2l ú2rig ú2rin úr1int ú2r1ot ú2r1ö úrs2 úr1sm 2úru úsa2 ú2s1ad
ús1e2l1 úsele2 ús1e2v ús1ex úsé2 ú2s1ét ú2s1il ú2s1i2p ú2s1old ú2s1ő ús3sze
ús3szí 2úsze úsz1ej úsz1es úsz1ev úsz1ez úsz1év úsz1öl út1a2d út1á2g út1á2s
út1át 1útd út1ef út1e2g út1ép út1ér útie2 úti1p út1irá út1old 1úto2n1 út1ő
2ú1u2 ú1ú ú1ü2 ú1ű úz3sz 2ü. ü1a ü1á ü2dí üd1íz 1ü2dü üd2v1i2 üd2vo ü1e2 ü1é
ü2g1el ügy1in ügy1o ü2gy1ő2 ü2h1a ü1i ü1í ük1ac üka2n üka2p ü1k2hé ü1k2hi
ük2ker ük1u2 ü2l1a2d ü2l1ag ül1a2l ü2l1á2 ül1eng 1ü2lep ül1esh ül1e2ső
üle2t1a üle2tá üle2teg üle2t1e2l ü2l1ég ü2l1ép ül1ér. ül1érz ü2l1í2 ül1ol
ül1or ül1ölt ü2l1ö2v ülőe2 ülői2r ül2tad ültá2 ül2táp ül2t1ár ül2tát 1ültes
ü2l1u2 ü2l1ú2 ü2l1ü2l ül1üt üm1il ün1id ün1kri ü2n1ó2 ü1o ü1ó ü1ö ü1ő ü1p2h
1ü2reg üreg1g 1ü2rí ür2ja ürke1 ü2röm üss1eg üs2t1a üs2t1á üs2t1e2 üsté2
üs2t1ére üs2t1il üs2t1í2 üs2t1o üs2t1ó2 ü2teg ütés3s üt2t1á üt2tem üt2t1é2
ü1u ü1ú ü1ü ü1ű üveg1g üze2ma üze2mo 1ü2zene 2ű. ű1a2 ű1á2 ű2cs1á űcs1ip
ű2d1e ű1e űe2g űe2p űe2v ű1é űé2l űé2p űfa2je ű1i űi2p ű1í2 űka2g ű1k2ro
űlőú2 ű2n1el ű2n1e2s űn3n ű1o2 ű1ó ű1ö ű1ő űra2 űr1an űr1at űr1ál űr1es
űr1i2p ű2r1ol űr1öl űr1p2 ű2r1u2 űr1üg ű1s2ká űs3s űs2to ű2s1u ű1t2r ű1u2
ű1ú ű1ü2 ű1ű űve2r űves1s űza2 űz1ak űz1an ű2z1á ű2z1el ű2z1e2r ű2z1e2s
űz1ev űz1érm ű2z1im ű2z1is ű2z1o2 ű2z1ör űz1ö2v űz1őr. űz1őrs űz1őrz űz1p2
űz3su 1va vaa2 va2d1ál va2d1ár va2d1e2 vadi2 va2did va2d1ol v1a2dón va2dö
va2d1ő va2d3z va2ge vaja2 va2j1ad va2j1e va2jö va2k1e2s va2n1eg van1es
va2név 2vang van3n va2nol va2n1ó2 va2nö vao2 va2r1al va2rany va2rar va2r1ir
2varú va2s1aj va2s1e2 va2sék va2sid va2s1in va2sö vas3sze vas3szé vast2
vas1tr va2s1ü vasz3s va2t1á2r va2t1é vat1int vatt2 1vá váb2bal váb2be vá2csi
vá2csü vá2dal vádi2 vá2dir v1állap v1állás 2vállo 2vállv vá2ma vá2m1á vá2m1e
vá2mi vá2m1u2 vá2n1a2r vá2n1ár vá2ne vá2nis vá2nú vá2ny1as vá2ny1e vány1ér
vá2ral vá2re 2várf vá2ris vá2r1oml vá2rö várs2 vár1sp vá2ruh vá2rus vá2r1ú2
vá2szi v1átm vá2t1ors 2v1á2tü vá2zal vá2z1e2 vá2ziz váz3sz vd2 v1dr 1ve
ve2g1a2 ve2g1á ve2g1ele veg1ért ve2g1i ve2gí ve2g1ö ve2gya ve2gy1e2lem
ve2gyemb ve2gyér ve2gyip ve2il 2v1elég 2v1elhá 2v1elm ve2l1o 2v1elvá
2v1e2mel 2v1eml vene2g ve2n1egy ve2n1emb ve2n1esz ve2n1e2v ve2n1év ven3n
ve2nó ve2nö ve1p2 vera2 ve2r1á ve2r1eng ve2r1esz ve2r1ip ve2r1ol ve2ror
ve2ró 2verősítő. 2verősítőr vers3s ver2s3ze ve2sa ve2ser ve2sú ve2süv
2v1eszm ve2s3zö ve2t1a2 ve2tár 1vé vé2der vé2do vé2dz vé2ga vé2gá vé2g1eg
vé2g1ele vé2g1er vé2geté végig1 vé2gin vé2g1í2 vé2gó vé2la vé2l1á2 vé2l1e2r
vé2l1o vé2lu vé2nas vé2ny1e2l vé1p2 vé2pí vé2r1á2 vé2rel vé2ron 2vérté vé2rú
vé2rül vé2sz1á2 vé2szeg vé2sz1o vé2tí 2v1év. v1f2 vgé2 vhez1 1vi 2vick
vi2cs1a vi2csö 2v1i2dő vi2dz 2v1inh vin2t1es vi2pa 2v1i2rat. 2v1i2rata
2v1i2ratá 2v1i2rath 2virati 2v1iratk 2v1i2ratok 2v1i2ratot 2viratoz.
2viratozi 2v1i2rats 2v1i2ratv 2v1ism vissz1e2 2v1izg 1ví 2v1í2rás. 2vírász.
2vírászat. 2v1írda 2vírdáb 2v1í2ró ví2z1a2 ví2zá víze2 ví2z1el ví2zer
ví2z1es ví2z1o ví2zó ví2zs 2vízű v1k2 1vo vo2lál vo2l1e2 vo2r1a vo2se vos3s
1vó vóé2 v1ó2rá vó1s2p vó2s3zen vóví2 1vö vöt2 1vő vőu2 v1p2 vso2rol vsza2ké
v1t2 1vu 2v1u2t 1vú vú2sz 1vü 2vüg vü2gy vü2les v1ünn 2v1ü2t 2v1üz 1vű 1vy
1wa wa2e wa2i wa2le wa1sh wat2t1á2 1wá 1we we2b1o we2i we2ö wesze1 1wé w2h
whi2 1wi wi2c wi2e wi2r 1wí 1wo2 1wó 1wö 1wő 1wu 1wú 1wü 1wű 1xa 2x1a2l x1ar
1xá x1b2 1xe 2xe2g 1xé 1xi 2xidj 2xido 2xidt 2xio xi2ol xi2on 1xí x1ív 1xo
xo2d xo2g 1xó 1xö 1xő xpor2t1á2r 1xu xusá2 xu2s1é xus3s 1xú 2x1ü2 1xű x2x
yaá2 y1abl ya2cél y1a2dag y1a2dón yae2 ya2gar ya2g1ál ya2gá2r yag1ár. ya2ged
ya2g1el ya2g1en yag3g ya2gig ya2gor yag1osz y1agy. ya2gyak y1agyk y1a2gyú
y1ajt ya2kala yaké2r yak1ére ya2kiz y1a2lak. ya2l1ék. y1alm ya2m1al ya2m1ár.
ya2m1árb ya2m1árh ya2m1árn ya2mel ya2m1is yan1ar yan1at ya2n1e ya2n1i
yan1o2d ya2nő yan1ők yan1őt ya2nyáé ya2nyái ya2nyák ya2nyám ya2nyán ya2nyát
y1anyj y1a2nyó ya2pa. ya2pas y1a2páb y1a2pák y1a2pám y1a2pán y1a2pár y1a2pás
y1a2pát y1a2páv y1a2pi yapo2tá y1a2pó y1app ya1p2r y1a2pu y1a2rány y1arcn
y1arco y1arcr 1yard. 1yardn ya2r1el y1argu ya2s1ol y1atád yat2te y1a2ty
ya2utó y1a2zon y1ábr yá2du y1á2g y1álar yálas3 y1áld yáma2 yá2man yá2map
yá2m1as yá2mí yá2m1os yá2mu y1á2po yá2rad y1á2ram y1árbo yá2r1e yá2r1i2p
yá2rö y1árp y1árud y1á2ruh yá2rul y1á2rus yár1ut yá2sar yási2 yá2sir y1á2só
yá2sze yás3zen yá2szé yá2szor yá2szü y1á2t1a y1á2t1e2 y1áth y1átk y1átn
yátne2 y1áts y1á2tü y1b2 ybee2 ybor2d y1d2r ye2d1a ye2dá ye2d1ó2 ye2d1u
ye2g1a2 ye2gá ye2g1el yegész1 yeg1g y1egy. ye2gyen ye2gyes y1egyl y1e2l1a2
y1elc y1e2lemz yeletes1 y1elha ye2l1o y1e2lőg y1elr y1eltá ye2man ye2mas
ye2mat y1ember ye2mel ye2m1er ye2m1es ye2na ye2n1á2 ye2ner yenes1s ye2n1é2l
ye2ni ye2n1o y1e2po yereg1g y1e2rej y1e2rőr ye2rőv yers1s yesa2 ye2s1al
ye2s1á yes1egy yesi2 ye2s1í2r ye2sú y1eszm ye2s3zö yes3zs yesz2t1ék ye2szű
ye2t1ér y1e2ve y1e2vé y1e2vő y1e2zer yezernyolc1 y1é2ber yé2g y1égb y1ége
y1éhes yé2let y1élm yé2pí y1é2pü yé2rak yér1ára y1érde yé2r1el yé2ri yé2rol
y1érték y1érze y1érzé yé2sza yé2szá y1étk y1é2tű y1év. y1évb y1é2vek yé2ven
y1é2ves y1é2vet y1é2vi y1évn y1évr y1évv y1f2l y1f2r yha2d y2h1adó y1icc
y1i2de y1i2do y1i2dő y1ifj y1i2gaz yi1k2ri y1i2má y1imp yi2nas y1ind y1inf
y1inge y1i2par yi2ram y1i2rat. y1i2rán y1i2rás y1i2rod y1irt y1ish y1isk
y1ism y1isn yi2tal y1i2vó yí2le yí2róé yí2rói yí2rón yí2rór yí2rót y1í2v
yki2s1a y1k2l yközé2 ykö2z1él yk1uj yme2g ymeg1á yo2gi yoki2 y1o2k1ir
y1o2kos y1o2koz y1oktá yo2laj y1oldá yo2m1e yo2m1ol yo2n1e yoné2 yo2néh
yo2nis yo2niz yo2n1í yon3n yon1s yo2nü y1o2pe y1orm y1orom y1orrú yo2se
yos3s yo2sú y1oszt yó2gya yó2gy1e2 yó2gyé yó2gyi y1ó2lo yó2rai yó2ráj yó2rák
yó2rán yó2rás yó2rát yó2riá yós3s yó2s1ü y1öb yö2kés y1önt yö2r1i y1ö2töd
y1ötv yö2zön yőe2 y1őrl y1őrr y1őrs y1őrz ypen3 yp2re yp2ré yp2ro yp2ró
y1p2s yren2d1ő ysé2gel y1s2k y1s2p yst2 y1stí y1str y1sz2l y1sz2r y1sz2t
y2t1ac y1t2h y1t2r yu2g1á yu2ge y1ugr yu2gy y1ujj yu2l1e yu2n y1uno y1u2ra
y1u2rá yu2sé y1u2szo y1utc y1újs yú2kó yúl1l yú1p2 y1ú2ri yú2szá y1útj
yú2ton y1útró y1útt y1üd y1ü2gy y1üld yü2t y1üte y1üté yü2ze yü2zé y1üzl
y1ű2ző yvai2 yva2j yv1ajá yv1ank yv1a2ra yv1állo yv1állv yv1á2rak y2v1áru
yve2g yvegy1 yv1érté y2v1in y2v1í2r y2vu y2v1ú yv1üg yze2t1a2 yze2tele
yze2t1o 1za 2z1a2cé z1a2dag za2d1ár zade2 za2del za2dí z1a2dog za2dóh za2dói
za2dót zae2 za2g1e zai2g za2jan za2j1árt z1a2kara z1a2karó za2k1av za2kem
za2k1i2r za2k1ír za2k1osz zalé2ké 2zanya zao2 z1a2pó. z1a2pók z1a2ráb
za2rány 2zarc za2sem za1s2l zat1akt za2t1a2n zata2r zat1ará za2tem za2t1in
za2t1ív 2zaty z1a2tya za2tyá zau2t z1az. z1azh za2zo 1zá z1ábr záé2 zá2g1al
zá2gat zá2g1ál zá2ge zág1g zá2g1ú 2z1á2gy zá2kin zále2 zá2l1eg zá2l1em
zá2lér 2záll zá2los zál1t2r zá2m1a2d zá2map zá2mar zá2mis zá2nú z1á2rada
z1á2ram zá2r1is zá2r1osz zá2r1ó2ra zá2rö zár1s2 zá2sin záskész1 2z1á2só
záte2r z1átv zázé2 zá2zév zá2z1ol záz3sz z1b2 zbee2 zdas2 z2d1ass zd2ró
zd1ur 1ze 2zea2 zeá2z 2z1eb. ze2bei ze2bek z1e2dz zee2 zegész1 ze2gol 2zegy
ze2gyes z1egyn z1egys zei2g zei2s ze2k1e2g ze2kép ze2lál z1elej ze2l1eml
z1e2lemz z1elhá 2zellen z1elnö ze2l1os ze2lőg z1elvo ze2mad ze2már zeme2iké
ze2m1ell 2zemés zem1id ze2m1iz zenci2a zene2tel zen2tan zen2t1est zen2tí
zeo2m zeö2 ze2per ze1ph ze1p2r ze2rad ze2raj ze2ran ze2r1ar ze2r1as zer1ára
ze2redő zere2g zer1egg ze2r1egy zer1ejt 2zerejü ze2r1él ze2r1ill ze2r1ip
ze2ris 2zerj ze2ror 2z1e2rő zer1s ze2r1u2 ze2set ze2sit ze2ső 2z1esté zes1ut
ze2süv zesz1ár. ze2széle ze2szip 2zeszk zes3zs ze2t1any ze2tál ze2tát
ze2t1ell ze2telm ze2térte ze2tí zetme2 zetmeg1 ze2tok ze2t1ó2r ze2ty z1e2ur
2zev ze2vez z1e2vol ze2vő ze2zer 2z1ezre. 2zezred 2zezrei. 2zezreir 2zezreit
2zezreiv 2zezrek 2zezrel 2zezres 2zezret 1zé zé2dal zé2d1elem zé2d1és zé2dz
2zég z1é2ge zé2hes 2z1éhs z1éjs zé2kin zé2lak zé2l1á2 2zé2lel zél1elt
zé2lene zé2l1e2r 2zélet. 2z1é2letb 2z1é2lete 2z1é2leté 2z1é2leti 2z1é2letr
zé2lir zé2lo zé2lu zéndio2 zéne2 zé2neg zé2n1el zé2n1is zé2nu zé2p1a2 zé2pá
zép1emb zé2p1ér zé2pir zé2pis 2zépí zé2p1o zé2pu 2zépül zé2r1á2 zé2reg
zér1emb zé2rés zé2rig zé2r1o zé2rőt 2z1érté 2z1érth 2z1érz zé2sa zé2sel
zé2sí zés3s zé2tap zé2t1á2 zé2te2l zét1ele zét1ese zét1esn zét1est zé2ti
2zétk zé2t1o zé2tö zé2tu zé2tú zé2t1ü zé2tű z1év. zé2vek 2z1é2ven 2z1é2ves
2z1é2vi 2z1évn zf2 zfe2l1em zfe2li z2féri z1fr z1g2 zgás3s zgá2sz zgés3s
zgó1s2 zhad1 zharminc1 1zi zi2ac 2zicc zi1ch z1i2dé z1i2dő zie2l zie2m
zigaz1 2zigazg zi2gáz 2z1i2gén zi1g2r zikus1s z1imma zi2n1á2r z1indu zi2nol
zi2nór zin2t1el zin2ter zin2to zi2ol zi2óc zi2óp z1i2par zi1p2l zi1p2r
z1i2rat 2z1i2rá zi2rod zi2sal zi2seg zise2l zis1ele z1isko 2z1ism zi2sor
zis3szi 2z1iste zi2tut ziú2 2z1i2vó 2zizm zi2zom 2zizz 1zí zí2n1ál zí2nár
zí2n1o zí2nu z1í2ró zítés3s zí2val zí2viz 2z1í2z z1kh zkiá2 zkie2 z2k1ing
zk2le z1k2lin z1k2lu zkon2tár z2kopi z2kópiá z2kópr z1k2ra z1k2ru z1k2val
zle2ta zle2tá zle2t1emb zle2ter zle2t1o z2log zme2g1á z2nob 1zo zoki2 zok1ir
zo2koz 2z1o2laj 2z1oll zo2mag 2zomh 2zomv 2zomz zo2naj zo2n1áll zo2ner zoné2
zo2név zon2tel zon2tol zo2nyan zo2nye zo1phi zo2ran zo2rar zo2r1as 2zorg
z1orke z1orr. z1orrú z1orvo 2z1o2x 1zó zóá2 zó1dre zó1p2 z1ó2rai z1ó2ras
zó2ta. zó2t1ért zó1t2h zó1t2r zózat1át 1zö zög1ért zö2g1öl 3zölde zöl2din
z1ölel zö2les 2zöne 2zönö 2z1ötv 2zöv 2z1ö2z 1ző ző1dr zőe2r zőren2 zőrend1
ző2ro 2zőrs 2zőrz zőu2 zpen3 z1p2l z1p2ro z1p2ró zre2d3z zren2d1ő z2s 1zsa
2zsaj zs1a2la 2zs1amu z3sapk 1zsá 2zság z3ság. z3sága z3ságá z3ságt zsá2rá
1zse z3sej 1zsé 2z3ség 2zs1ép zs1érv 1zsi 2zsir zs1iro 2zs1ita 1zsí z3sík
2z3síp 1zso 2zsor zs1orv 1zsó 1zsö 1zső zsp2 zs3s zst2 z3s2tí 1zsu 1zsú
z3súl 1zsü zs1üg zs1ü2té 1zsű zsz2 z3sza z3szá z3szeg z3szek z3szem zs3zen
z3szere z3szé z3szí z3szo z3szó z3sző zszt2 z3szu z3szü z3szű zt1a2dó zt1apá
z2t1arc zt1assz z2táld zt1á2ram z2tátj z2tátu ztá2v1i2 z2t1elo z2t1emb z2tep
z2tered z2tesem z2t1é2g z2t1é2le z2t1érté zt2hen ztia2 z2t1id zti2g z2t1igé
z2t1i2p z2t1irá z2t1iré z2t1í2r zto1g2 zto2n1 zto2ris z2torit zto1szk ztó1dr
zt2ráj z1t2ré z2túj z2t1út ztül1l z2t1üt 1zu zu2b1a 3zubb zu2b1i zu1c2
zu2g1ár zu2gí z1ugr zu2gu 2z1uj zule2 zu2l1esi z1urn zu2só 2zut z1u2ta
z1u2tá z1u2tó 3zuz 1zú 2zúj z1ú2jo z1újs 2zút z1úth z1útj z1ú2to z1úts 3zúz
1zü 2z1üd 2züg zü2ni zürkés1 2züs 2züt z1ü2té z1ü2tő z1ü2v 2züz zü2zem z1üzl
1zű zű2csi zű2k1a zű2za zű2zér z1ű2ző zz1áll z2zs2 z3zsí zz3st
 PATTERNS
end
DE1 =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.isocode = 'de'
 lang.patterns <<-PATTERNS
.aa6l .ab3a4s .ab3ei .abi2 .ab3it .ab1l .ab1r .ab3u .ad3o4r .alti6 .ana3c
.an5alg .an1e
.ang8s2t1 % .ang8s (des einzige Wort, das mit angs... beginnt !)
.an1s .ap1p .ar6sc .ar6ta .ar6tei .as2z .au2f1 .au2s3 .be5erb .be3na
.ber6t5r .bie6r5 .bim6s5t .brot3 .bru6s .ch6 .che6f5 .da8c .da2r .dar5in
.dar5u .den6ka .de5r6en .des6pe .de8spo .de3sz .dia3s4 .dien4 .dy2s1 .ehren5
.eine6 .ei6n5eh .ei8nen .ein5sa .en6der .en6d5r .en3k4 .en8ta8 .en8tei
.en4t3r .epo1 .er6ban .er6b5ei .er6bla .er6d5um .er3ei .er5er .er3in .er3o4b
.erwi5s .es1p .es8t1l .es8t1n % .es8t
.ex1a2 .ex3em .fal6sc .fe6st5a .flu4g3 .furch8 .ga6ner .ge3n4a .ge5rö .ges6
.halb5 .halbe6 .hal6br .haup4 .hau4t .heima6 .he4r3e .her6za .he5x .hin3
.hir8sc .ho4c .hu3sa .hy5o .ibe5 .ima6ge .in1 .ini6 .is5chi .jagd5 .kal6k5o
.ka6ph .ki4e .kop6f3 .kraf6 .kü5ra .lab6br .liie6 .lo6s5k .lö4s3t .ma5d
.mi2t1 .no6th .no6top .obe8ri .ob1l .obs2 .ob6st5e .or3c .ort6s5e .ost3a
.oste8r .pe4re .pe3ts .ph6 .po8str .rau4m3 .re5an .ro8q .ru5the .rü5be
% .rü8stet
.sch8 .se6e .se5n6h .se5ra .si2e .spi6ke .st4 .sy2n .tages5 .tan6kl .ta8th
.te6e .te8str .to6der .to8nin .to6we .um1 .umpf4 .un1 .une6 .unge5n .ur1c
.ur5en .ve6rin .vora8 .wah6l5 .we8ges .we8s2t .wes3te .wo6r .wor3a .wun4s
.zi4e .zuch8 .ände8re .öch8 aa1c aa2gr aal5e aa6r5a a5arti aa2s1t aat2s 6aba
ab3art 1abdr 6abel aben6dr ab5erk ab5err ab5esse 1abf 1abg 1abhä ab1ir 1abko
a1bl ab1la 5ablag a6blaß ab4ler ab1lu a8blä 5a6blö abma5c 1abn ab1ra ab1re
5a6brec ab1ro ab1s ab8sk abs2z 3abtei ab1ur 1abw 5abze 5abzu ab1än abäu8
a4ce. a5chal ach5art ach5au a1che a8chent ach6er. a6ch5erf a1chi ach1l ach3m
ach5n a1cho ach3re a1chu ach1w a1chy ach5äf ack1o acks6t ack5sta a1d 8ad.
a6d5ac ad3ant ad8ar 5addi a8dein ade5o8 adi5en 1adj 1adle ad1op a2dre 3adres
adt1 1adv a6dä a1e2d ae1r a1er. 1aero 8afa a3fal af1an a5far a5fat af1au
a6fentl a2f1ex af1fr af5rau af1re 1afri af6tent af6tra aft5re a6f5um 8afä
ag5abe 5a4gent ag8er ages5e 1aggr ag5las ag1lo a1gn ag2ne 1agog a6g5und a1ha
a1he ah5ein a4h3erh a1hi ahl1a ah1le ah4m3ar ahn1a a5ho ahra6 ahr5ab ah1re
ah8rei ahren8s ahre4s3 ahr8ti ah1ru a1hu ah8ö ai3d2s ai1e aif6 a3inse ai4re.
a5isch. ais8e a3ismu ais6n aiso6 a1j 1akad a4kade a1ke a1ki 1akko 5akro1
a5lal al5ans 3al8arm al8beb al8berw alb5la 3album al1c a1le a6l5e6be a4l3ein
a8lel a8lerb a8lerh a6lert 5a6l5eth 1algi al4gli al3int al4lab al8lan
al4l3ar alle3g a1lo a4l5ob al6schm al4the % altist5
al4t3re 8a1lu alu5i a6lur alu3ta a1lä a6mate 8ame. 5a6meise am6m5ei am6mum
am2n ampf3a am6schw am2ta a1mu a1mä a3nac a1nad anadi5e an3ako an3alp 3analy
an3ame an3ara a1nas an5asti a1nat anat5s an8dent ande4s3 an1ec an5eis an1e2k
4aner. a6n5erd a8nerf a6n5erke 1anfa 5anfert 1anfä 3angab 5angebo an3gli
ang6lis an2gn 3angri ang5t6 5anhä ani5g ani4ka an5i8on an1kl an6kno an4kro
1anl anma5c anmar4 3annah anne4s3 a1no 5a6n1o2d 5a6n3oma 5a6nord 1anr an1sa
5anschl an4soz an1st 5anstal an1s2z 5antenn an1th 5anwä a5ny an4z3ed 5anzeig
5anzieh 3anzug an1ä 5anäs a1nö anö8d a1os a1pa 3apfel a2ph1t aph5ä6 a1pi
8apl apo1c apo1s a6pos2t % a6pos2te
a6poth 1appa ap1pr a1pr a5pä a3pü a1ra a4r3af ar3all 3arbei 2arbt ar1c 2a1re
ar3ein ar2gl 2a1ri ari5es ar8kers ar6les ar4nan ar5o6ch ar1o2d a1rol ar3ony
a8ror a3ros ar5ox ar6schl 8artei ar6t5ri a1ru a1ry 1arzt arz1w ar8zä arä8m
arö6 ar5öm ar1ü2 a1sa a6schec asch5l asch3m a6schn a3s4hi as1pa asp5l
% a8steb % ueberfluessig ?
as5tev 1asth % a6stoc % ueberfluessig ?
a1str ast3re 8a1ta ata5c ata3la a6tapf ata5pl a1te a6teli aten5a ate5ran
6atf 6atg a1th at3hal 1athl 2a1ti 5atlant 3atlas 8atmus 6atn a1to a6t5ops
ato6ra a6t5ort. 4a1tr a6t5ru at2t1h at5t6hä 6a1tu atz1w a1tä a1tü au1a
au6bre auch3a au1e aue4l 5aufent 3auffü 3aufga 1aufn auf1t 3auftr 1aufw
3auge. au4kle aule8s 6aum au8mar aum5p 1ausb 3ausd 1ausf 1ausg au8sin
% 3auss
au4sta 1ausw 1ausz aut5eng au1th 1auto auße8 a1v ave5r6a aver6i a1w a6wes
a1x a2xia a6xio a1ya a1z azi5er. 8aß 1ba 8ba8del ba1la ba1na ban6k5r ba5ot
bardi6n ba1ro basten6 bau3sp 2b1b bb6le b2bli 2b1c 2b1d 1be be1a be8at.
be1ch 8becht 8becke. be5el be1en bee8rei be5eta bef2 8beff be1g2 behö8 bei1s
6b5eisen bei3tr b8el bel8o belu3t be3nac bend6o be6ners be6nerw be4nor
ben4se6 bens5el be1nä be1nü be1o2 b8er. be1ra be8rac ber8gab. ber1r be1rü
bes8c bes5erh bes2p be5tha bet5sc be1un be1ur 8bex be6zwec 2b1f8 % bfe6st5e
2b1g2 bga2s5 bge1 2b1h bhole6 1bi bi1bl b6ie bi1el bi1la bilä5 bi1na bi4nok
% bi5str
bi6stu bi5tr bit4t5r b1j 2b1k2 bkü6 bl8 b6la. 6b1lad 6blag 8blam 1blat
b8latt 3blau. b6lav 3ble. b1leb b1led 8b1leg 8b1leh 8bleid 8bleih 6b3lein
% blei3s
ble4m3o 4blich b4lind 8bling b2lio 5blit b4litz b1loh 8b1los 1blu 5blum
2blun blut3a blut5sc 3blä bläs5c 5blö 3blü blü8sc 2b1m 2b1n 1bo bo1ch bo5d6s
boe5 8boff 8bonk bo1ra b1ort 2b1p2 b1q 1br brail6 brast8 bre4a b5red 8bref
8b5riem b6riga bro1s b1rup b2ruz 8bröh brös5c 8bs b1sa b8sang b2s1ar b1sc
bs3erl bs3erz b8sof b1s2p bst1h b3stru b5stä b6sun 2b1t b2t1h 1bu bu1ie
bul6k b8ure bu6sin 6b1v 2b1w 1by1 by6te. 8b1z % bzi1s % ueberfluessig ?
1bä b5ä6s5 1bü b6ü5bere büge6 bügel5e bür6sc 1ca cag6 ca5la ca6re ca5y c1c
1ce celi4c celich5 ce1ro c8h 2ch. 1chae ch1ah ch3akt cha6mer 8chanz 5chara
3chari 5chato 6chb 1chef 6chei ch3eil ch3eis 6cherkl 6chf 4chh 5chiad 5chias
6chins 8chj chl6 5chlor 6ch2m 2chn6 ch8nie 5cho. 8chob choi8d 6chp ch3ren
ch6res ch3rü 2chs 2cht cht5ha cht3hi 5chthon ch6tin 6chuh chu4la 6ch3unt
chut6t 8chw 1ci ci5tr c2k 2ck. ck1ei 4ckh ck3l ck3n ck5o8f ck1r 2cks ck5stra
ck6s5u c2l 1c8o con6ne 8corb cos6t c3q 1c6r 8c1t 1cu 1cy 5cä1 cö5 1da. 8daas
2dabg 8dabr 6dabt 6dabw 1dac da2gr 6d5alk 8d5amt dan6ce. dani5er dan8ker
2danl danla6 6dans 8danzi 6danzu d1ap da2r1a8 2d1arb d3arc dar6men 4d3art
8darz 1dat 8datm 2d1auf 2d1aus 2d1b 2d1c 2d1d d5de d3d2h ddämme8 1de 2deal
de5an de3cha de1e defe6 6deff 2d1ehr 5d4eic de5isc de8lar del6s5e del6spr
de4mag de8mun de8nep dene6r 8denge. 8dengen de5o6d 2deol de5ram 8derdb
der5ein de1ro der1r d8ers der5um de4s3am de4s3an de4sau de6sil de4sin de8sor
de4spr de2su 8deul de5us. 2d1f df2l 2d1g 2d1h 1di dia5c di5ara dice5 di3chr
di5ena di1gn di1la dil8s di1na 8dind 6dinf 4d3inh 2d1ins di5o6d di3p4t
di8sen dis1p di5s8per di6s5to dis3tr % dis5tra
di8tan di8tin d1j 6dje 2dju 2d1k 2d1l 2d1m 2d1n6 dni6 dnje6 1do 6d5obe
do6berf 6d5ony do3ran 6dord 2d1org dor4t3h % do6ste
6doth dott8e 2d1p d5q dr4 1drah 8drak d5rand 6dre. 4drech d6reck 4d3reg
8d3reic d5reife 8drem 8d1ren 2drer 8dres. 6d5rh 1dria d1ric 8drind droi6
dro5x 1dru 8drut drös5c 1drü drü5b drü8sc 2ds d1sa d6san dsat6 d1sc 5d6scha.
5dschik dse8e d8serg 8dsl d1sp d4spak ds2po d8spä d1st d1sü 2dt d1ta d1te
d1ti d1to dt1s6 d1tu d5tä 1du du5als du1b6 du1e duf4t3r 4d3uh du5ie 8duml
8dumw 2d1und du8ni 6d5unt dur2c durch3 6durl 6dursa 8durt dus1t % du1s
du8schr 2d1v 2d1w dwa8l 2d1z 1dä 6däh 8dänd dä6r dö8bl d5öl dör6fl dö8sc
d5ö4st % dös3te
1dü ea4ben e1ac e1ah e1akt e1al. e5alf e1alg e5a8lin e1alk e1all e5alp e1alt
e5alw e1am e1and ea6nim e1ar. e5arf e1ark e5arm e3art e5at. e6ate e6a5t6l
e8ats e5att e6au. e1aus e1b e6b5am ebens5e eb4lie eb4ser eb4s3in e1che
e8cherz e1chi ech3m 8ech3n ech1r ech8send ech4su e1chu eck5an e5cl e1d ee5a
ee3e ee5g e1ei ee5isc eei4s3t ee6lend e1ell ee5lö e1erd ee3r4e ee8reng
eere6s5 ee5rä ee6tat e1ex e1f e6fau e8fe8b 3effek ef3rom ege6ra eglo6si 1egy
e1ha e6h5ach eh5ans e6hap eh5auf e1he e1hi ehl3a eh1le ehl5ein eh1mu ehn5ec
e1ho ehr1a eh1re ehre6n eh1ri eh1ru ehr5um e1hu eh1w e1hy e1hä e1hö e3hüt
ei1a eia6s ei6bar eich3a eich5r ei4dar ei6d5ei ei8derf ei3d4sc ei1e 8eifen
3eifri 1eign eil1d ei6mab ei8mag ein1a4 ei8nat ei8nerh ei8ness ei6nete ein1g
e8ini ein1k ei6n5od ei8nok ei4nor e3insä ei1o e1irr ei5ru ei8sab ei5schn
ei6s5ent ei8sol ei4t3al eit3ar eit1h ei6thi ei8tho eit8samt ei6t5um e1j 1ekd
e1ke e1ki e1k2l e1kn ekni4 e1la e2l1al 6elan e6lanf e8lanl e6l5ans el3arb
el3arm e6l3art 5e6lasti e6lauge elbst5a e1le 6elef ele6h e6l5ehe e8leif
e6l5einh 1elek e8lel 3eleme e6lemen e6lente el5epi e4l3err e6l5ersc elf2l
elg2 e6l5ins ell8er 4e1lo e4l3ofe el8soh el8tent 5eltern e1lu elut2 e1lä
e1lü em8dei em8meis 4emo emo5s 1emp1f 1empt 1emto e1mu emurk4 emurks5 e1mä
en5a6ben en5achs en5ack e1nad en5af en5all en3alt en1am en3an. en3ant en3anz
en1a6p en1ar en1a6s 6e1nat en3auf en3aus en2ce enda6l end5erf end5erg
en8dess 4ene. en5eck e8neff e6n5ehr e6n5eim en3eis 6enem. 6enen e4nent
4ener. e8nerd e6n3erf e4nerg 5energi e6n5erla en5ers e6nerst en5erw 6enes
e6n5ess e2nex en3glo 2eni enni6s5 ennos4 enns8 e1no e6nober eno8f en5opf
e4n3ord en8sers ens8kl en1sp ens6por en5t6ag enta5go en8terbu en6tid 3entla
ent5ric 5entwic 5entwu 1entz enu5i e3ny en8zan en1öf e1nös e1nüg eo1c e5o6fe
e5okk e1on. e3onf e5onk e5onl e5onr e5opf e5ops e5or. e1ord e1org eo5r6h
eo1t e1pa e8pee e6p5e6g ep5ent e1p2f e1pi 5epid e6pidem e1pl 5epos e6pos.
ep4p3a e1pr e1pä e1q e1ra. er5aal 8eraba e5rabel er5a6ben e5rabi er3abs
er3ach era5e era5k6l er3all er3amt e3rand e3rane er3ans e5ranz. e1rap er3arc
e3rari er3a6si e1rat erat3s er3auf e3raum 3erbse er1c e1re 4e5re. er3eck
er5egg er5e2h 2erei e3rei. e8reine er5einr 6eren. e4r3enm 4erer. e6r5erm
er5ero er5erst e4r3erz er3ess 5erfül er8gan. 5ergebn er2g5h 5ergänz 5erhöhu
2e1ri eri5ak e6r5iat e4r3ind e6r5i6n5i6 er5ins e6r5int er5itio er1kl 3erklä
5erlös. ermen6s er6nab 3ernst 6e1ro. e1rod er1o2f e1rog 6e3roi ero8ide e3rol
e1rom e1ron e3rop8 e2r1or e1ros e1rot er5ox ersch4 5erstat er6t5ein er2t1h
er5t6her 2e1ru eruf4s3 e4r3uhr er3ums e5rus 5erwerb e1ry er5zwa er3zwu erä8m
er5äs erö8 e3rös. e6r1ü2b e1sa esa8b e8sap e6s5a6v e1sc esch4l ese1a es5ebe
eserve5 e8sh es5ill es3int es4kop e2sl eso8b e1sp espei6s5 es2po es2pu
5essenz e6stabs e6staf e6st5ak est3ar e8stob e1str est5res es3ur e2sz e1sü
e1ta et8ag etari5e eta8ta e1te eten6te et5hal e5thel e1ti 1etn e1to e1tr
et3rec e8tscha et8se et6tei et2th et2t1r e1tu etu1s et8zent et8zw e1tä e1tö
e1tü eu1a2 eu1e eue8rei eu5fe euin5 euk2 e1um. eu6nio e5unter eu1o6 eu5p
3europ eu1sp eu5str eu8zo e1v eval6s eve5r6en ever4i e1w e2wig ex1or 1exp
1extr ey3er. e1z e1ä2 e5ö8 e1ü e8ßes fa6ch5i fade8 fa6del fa5el. fal6lo
falt8e fa1na fan4gr 6fanl 6fap far6ba far4bl far6r5a 2f1art fa1sc fau8str
fa3y 2f1b2 6f1c 2f1d 1fe 2f1eck fe6dr feh6lei f6eim 8feins f5eis fel5en
8feltern 8femp fe5rant 4ferd. ferri8 fe8stof fe6str fe6stum fe8tag fet6ta
fex1 2ff f1fa f6f5arm f5fe ffe5in ffe6la ffe8ler ff1f f1fla ff3lei ff4lie
ff8sa ff6s5ta 2f1g2 fgewen6 4f1h 1fi fid4 fi3ds fieb4 fi1la fi8lei fil4m5a
f8in. fi1na 8finf fi8scho fi6u 6f1j 2f1k2 f8lanz fl8e 4f3lein 8flib 4fling
f2lix 6f3lon 5flop 1flor 5f8läc 3flöt 2f1m 2f1n 1fo foh1 f2on fo6na 2f1op
fo5ra for8mei for8str for8th for6t5r fo5ru 6f5otte 2f1p8 f1q fr6 f5ram
1f8ran f8raß f8re. frei1 5frei. f3reic f3rest f1rib 8f1ric 6frig 1fris
fro8na fräs5t 2fs f1sc f2s1er f5str fs3tät 2ft f1tak f1te ft5e6h ftere6 ft1h
f1ti f5to f1tr ft5rad ft1sc ft2so f1tu ftwi3d4 ft1z 1fu 6f5ums 6funf fun4ka
fu8ßend 6f1v 2f1w 2f1z 1fä fä1c 8färm 6fäug fä8ß föde3 8föf 3för 1fü fün4f3u
1ga ga6bl 6gabw 8gabz g3a4der ga8ho ga5isc 4gak ga1la 6g5amt ga1na gan5erb
gan6g5a ga5nj 6ganl 8gansc 6garb 2g1arc 2g1arm ga5ro 6g3arti ga8sa ga8sc
ga6stre 2g1atm 6g5auf gau5fr g5aus 2g1b g5c 6gd g1da 1ge ge1a2 ge6an ge8at.
ge1e2 ge6es gef2 8geff ge1g2l ge1im 4g3eise geist5r gel8bra gelt8s ge5lö
ge8nin gen3k 6g5entf ge3nä ge1or ge1ra ge6rab ger8au 8gerhö ger8ins ge1ro
6g5erz. ge1rä ge1rü ge1s ges2p ge2s7te. ge2s7ten ge2s7ter ge2s7tik ge5unt
4g3ex3 2g1f8 2g1g g1ha 6g1hei 5ghel. g5henn 6g1hi g1ho 1ghr g1hö 1gi gi5la
gi8me. gi1na 4g3ins gis1tr % gi3str % lat. Trennregeln ?
g1j 2g1k 8gl. 1glad g5lag glan4z3 1glas 6glass 5glaub g3lauf 1gle. g5leb
3gleic g3lein 5gleis 1glem 2gler 8g3leu gli8a g2lie 3glied 1g2lik 1g2lim
g6lio 1gloa 5glom 1glon 1glop g1los g4loss g5luf 1g2ly 1glü 2g1m gn8 6gn.
1gna 8gnach 2gnah g1nas g8neu g2nie g3nis 1gno 8gnot 1go goe1 8gof 2gog
5gogr 6g5oh goni5e 6gonist go1ra 8gord 2g1p2 g1q 1gr4 g5rahm gra8m gra4s3t
6g1rec gre6ge 4g3reic g5reit 8grenn gri4e g5riem 5grif 2grig g5ring 6groh
2grot gro6ß 4grut 2gs gs1ab g5sah gs1ak gs1an gs8and gs1ar gs1au g1sc gs1ef
g5seil gs5ein g2s1er gs1in g2s1o gso2r gs1pr g2s1u 2g1t g3te g2t1h 1gu gu5as
gu2e 2gue. 6gued 4g3uh 8gums 6g5unt % gu1s
gut3h gu2tu 4g1v 2g1w gy1n g1z 1gä 8gä8m 6gärm 1gö 1gü 6güb 1haa hab8r
ha8del hade4n 8hae ha5el. haf6tr 2hal. ha1la hal4b5a 6hale 8han. ha1na
han6dr han6ge. 2hani h5anth 6hanz 6harb h3arbe h3arme ha5ro ha2t1h h1atm
hau6san ha8ß h1b2 h1c h1d he2bl he3cho h3echt he5d6s 5heft h5e6he. hei8ds
h1eif 2hein he3ism he5ist. heit8s3 hek6ta hel8lau 8helt he6mer 1hemm 6h1emp
hen5end hen5klo hen6tri he2nu 8heo he8q her3ab he5rak her3an 4herap her3au
h3erbi he1ro he8ro8b he4r3um her6z5er he4spe he1st heta6 het5am he5th heu3sc
he1xa hey5e h1f2 h1g hgol8 h1h h1iat hie6r5i hi5kt hil1a2 hil4fr hi5nak
hin4ta hi2nu hi5ob hirn5e hir6ner hi1sp hi1th hi5tr 5hitz h1j h6jo h1k2
hlabb4 hla4ga hla6gr h5lai hl8am h1las h1laß hl1c h1led h3lein h5ler. h2lif
h2lim h8linf hl5int h2lip h2lit h4lor h3lose h1läs hme5e h2nee h2nei hn3eig
h2nel hne8n hne4p3f hn8erz h6netz h2nip h2nit h1nol hn5sp h2nuc h2nud h2nul
hoch1 1hoh hoh8lei 2hoi ho4l3ar 1holz h2on ho1ra 6horg 5horn. ho3sl hos1p
ho4spi h1p hpi6 h1q 6hr h1rai h8rank h5raum hr1c hrcre8 h1red h3reg h8rei.
h4r3erb h8rert hrg2 h1ric hr5ins h2rom hr6t5erl hr2t1h hr6t5ra hr8tri h6rum
hr1z hs3ach h6s5amt h1sc h6s5ec h6s5erl hs8erle h4sob h1sp h8spaß h8spel
hs6po h4spun h1str h4s3tum hs3und h1sü h5ta. h5tab ht3ac ht1ak ht3ang h5tanz
ht1ar ht1at h5taub h1te h2t1ec ht3eff ht3ehe h4t3eif h8teim h4t3ein ht3eis
h6temp h8tentf hte8ren h6terfü h8tergr h4t3erh h6t5ersc h8terst h8tese
h8tess h2t1eu h4t3ex ht1he ht5hu h1ti ht5rak hts3ah ht1sc ht6sex ht8sk ht8so
h1tu htz8 h5tüm hub5l hu6b5r huh1l h5uhr. huld5a6 hu8lent hu8lä h5up. h1v
h5weib h3weis h1z hä8kl häl8s häma8tu8 hä8sche. hät1s häu4s3c 2hö. 2höe 8höi
hö6s hös5c hühne6 hül4s3t hütte8re i5adn i1af i5ak. i1al. i1al1a i1alb i1ald
i5alei i1alf i1alg i3alh i1alk i1all i1alp i1alr i1als i1alt i1alv i5alw
i3alz i1an. ia5na i3and ian8e ia8ne8b i1ang i3ank i5ann i1ant i1anz i6apo
i1ar. ia6rab i5arr i1as. i1asm i1ass i5ast. i1at. i5ats i1au i5azz i6b5eig
i6b5eis ib2le i4blis i6brig i6b5unt i6büb i1che ich5ei i6cherb i1chi ich5ins
ich1l ich3m ich1n i1cho icht5an icht3r i1chu ich1w ick6s5te ic5l i1d id3arm
3ideal ide8na 3ideol ide5rö i6diot id5rec id1t ie1a ie6b5ar iebe4s3 ie2bl
ieb1r ie8bra ie4bre ie8bä ie2dr ie1e8 ie6f5ad ief5f ie2f1l ie4fro ief1t i1ei
ie4l3ec ie8lei ie4lek i3ell i1en. i1end ien6e i3enf i5enn ien6ne. i1enp
i1enr i5ensa ien8stal i5env i1enz ie5o ier3a4b ie4rap i2ere ie4rec ie6r5ein
ie6r5eis ier8er i3ern. ie8rum ie8rund ie6s5che ie6tau ie8tert ie5the ie6t5ri
i1ett ie5un iex5 2if i1fa if5ang i6fau if1fr if5lac i5f6lie i1fre ift5a
if6t5r ig3art 2ige i8gess ig5he i5gla ig2ni i5go ig3rot ig3s2p i1ha i8ham
i8hans i1he i1hi ih1n ih1r i1hu i8hum ih1w 8i1i ii2s ii2t i1j i1k i6kak
i8kerz i6kes ik4ler i6k5unt 2il i5lac i1lag il3ans i5las i1lau il6auf i1le
ile8h i8lel il2fl il3ipp il6l5enn i1lo ilt8e i1lu i1lä i8mart imb2 i8mele
i8mid imme6l5a i1mu i1mä i5mö ina5he i1nat in1au inau8s 8ind. in4d3an 5index
ind2r 3indus i5nec i2n1ei i8nerw 3infek 1info 5ingeni ing5s6o 5inhab ini5er.
5inj in8kät in8nan i1no inoi8d in3o4ku in5sau in1sp 5inspe 5instit 5instru
ins4ze 5intere 5interv in3the in5t2r i5ny inä2 i1när in1äs inö8 in5öd i1nös
2io io1a8 io1c iode4 io2di ioi8 i1ol. i1om. i1on. i5onb ion2s1 i1ont i5ops
i5o8pt i1or. i3oral io3rat i5orc i1os. i1ot. i1o8x 2ip i1pa i1pi i1p2l i1pr
i1q i1ra ir6bl i1re i1ri ir8me8d ir2m1o2 ir8nak i1ro ir5rho ir6schl ir6sch5r
i5rus i5ry i5rä i1sa i8samt i6sar i2s1au i8scheh i8schei isch5m isch3r
ischä8 is8ele ise3ra i4s3erh is3err isi6de i8sind is4kop ison5e is6por
i8s5tum i5sty i5sö i1ta it5ab. i2t1a2m i8tax i1te i8tersc i1thi i1tho i5thr
it8hä i1ti i8ti8d iti6kl itmen4 i1to i8tof it3ran it3rau i1tri itri5o it1sc
it2se it5spa it8tru i1tu it6z5erg it6z1w i1tä itä6r5e ität2 itäts5 i1tü i1u
iu6r 2i1v i6vad iva8tin i8vei i6v5ene i8verh i2vob i8vur i1w iwi2 i5xa i1xe
i1z ize8n i8zir i6z5w iä8m i1ä6r i5ät. i5äv i1ö8 iü8 i6ß5ers ja5la je2t3r
6jm 5jo jo5as jo1ra jou6l ju5cha jugen4 jugend5 jung5s6 % ju1s
3jä 1ka 8kachs 8kakz ka1la kal5d kam5t ka1na 2kanl 8kapf ka6pl ka5r6a
6k3arbe ka1ro kar6p5f 4k3arti 8karz ka1rä kasi5e ka6teb kat8ta kauf6s kau3t2
2k1b 2k1c 4k1d kehr6s kehrs5a 8keic 2k1eig 6k5ein 6k5eis ke6lar ke8leis
ke8lo 8kemp k5ente. k3entf 8k5ents 6kentz ke1ra k5erlau 2k1f8 2k1g 2k1h
ki5fl 8kik king6s5 6kinh ki5os ki5sp ki5th 8ki8ö 2k1k2 kl8 1kla 8klac
k5lager kle4br k3leib 3kleid kle5isc 4k3leit k3lek 6k5ler. 5klet 2klic 8klig
k2lim k2lin 5klip 5klop k3lor 1klä 2k1m kmani5e kn8 6kner k2ni knä8 1k2o
ko1a2 ko6de. ko1i koi8t ko6min ko1op ko1or ko6pht ko3ra kor6d5er ko5ru
ko5t6sc k3ou 3kow 6k5ox 2k1p2 k1q 1kr8 4k3rad 2k1rec 4k3reic kre5ie 2krib
6krig 2krip 6kroba 2ks k1sa k6sab ksal8s k8samt k6san k1sc k2s1ex k5spat
k5spe k8spil ks6por k1spr kst8 k2s1uf 2k1t kta8l kt5a6re k8tein kte8re k2t1h
k8tinf kt3rec kt1s 1ku ku1ch kuck8 k3uhr ku5ie kum2s1 kunfts5 kun2s kunst3
ku8rau ku4ro kurz1 % ku1st
4kusti ku1ta ku8ß 6k1v 2k1w ky5n 2k1z 1kä kä4m 4k3ämi käse5 1kö kö1c kö1s
1kü kü1c kür6sc % kü1s
1la. 8labf 8labh lab2r 2l1abs lach3r la8dr 5ladu 8ladv 6laff laf5t la2gn
5laken 8lamb la6mer 5lampe. 2l1amt la1na 1land lan4d3a lan4d3r lan4gr 8lanme
6lann 8lanw 6lanä 8lappa lap8pl lap6pr l8ar. la5ra lar4af la8rag la8ran
la6r5a6s l3arbe la8rei 6larm. la8sa la1sc la8sta lat8i 6l5atm 4lauss 4lauto
1law 2lb l8bab l8bauf l8bede l4b3ins l5blo lbst5an lbst3e 8lc l1che l8chert
l1chi lch3m l5cho lch5w 6ld l4d3ei ld1re l6düb le2bl le8bre lecht6s5 led2r
6leff le4gas 1lehr lei6br le8inf 8leinn 5leistu 4lektr le6l5ers lemo2 8lemp
l8en. 8lends 6lendun le8nend len8erw 6l5ents 4l3entw 4lentz 8lenzy 8leoz
6lepi le6pip 8lepo 1ler l6er. 8lerbs 6l5erde le8reis le8rend le4r3er 4l3erg
l8ergr 6lerkl 6l5erzie 8lerö 8lesel lesi5e le3sko le3tha let1s 5leuc 4leuro
leu4s3t le5xe 6lexp l1f 2l1g lgend8 l8gh lglie3 lglied6 6l1h 1li li1ar li1as
2lick li8dr li1en lien6n li8ers li8ert 2ließ 3lig li8ga8b li1g6n li1l8a
8limb li1na 4l3indu lings5 4l3inh 6linj link4s3 4linkt 2lint 8linv
% lion5s6t
4lipp 5lipt 4lisam livi5e 6l1j 6l1k l8keim l8kj lk2l lko8f lkor8 lk2sa lk2se
6ll l1la ll3a4be l8labt ll8anl ll1b ll1c ll1d6 l1le l4l3eim l6l5eise ller3a
l4leti l5lip l1lo ll3ort ll5ov ll6spr llte8 l1lu ll3urg l1lä l5lü l6lüb 2l1m
l6m5o6d 6ln l1na l1no 8lobl lo6br 3loch. l5o4fen 5loge. 5lohn 4l3ohr 1lok
l2on 4l3o4per lo1ra 2l1ord 6lorg 4lort lo1ru 1los. lo8sei 3losig lo6ve lowi5
6l1p lp2f l8pho l8pn lp4s3te l2pt l1q 8l1r 2ls l1sa l6sarm l1sc l8sec
l6s5erg l4s3ers l8sh l5s6la l1sp ls4por ls2pu l1str l8suni l1sü 2l1t lt5amp
l4t3ein l5ten l6t5eng l6t5erp l4t3hei lt3her l2t1ho l6t5i6b lti1l l8trö
lt1sc lt6ser lt4s3o lt5ums lu8br lu2dr lu1en8 8lu8fe luft3a luf8tr lu6g5r
2luh l1uhr lu5it 5luk 2l1umf 2l1umw 1lun 6l5u6nio 4l3unte lu5ol 4lurg 6lurs
l3urt lu4sto lus1tr % lu3str % lat. Trennregeln ?
lu6st5re lu8su lu6tal lu6t5e6g lu8terg lu3the lu6t5or lu2t1r lu6ß5 l1v
lve5r6u 2l1w 1ly lya6 6lymp ly1no l8zess l8zo8f l3zwei lz5wu 3länd lä5on
lä6sc lät1s 5läuf 2läug läu6s5c lä5v l1öl 1lös lö1ß6t 6l1übe 1ma 8mabg
ma5chan mad2 ma5el 4magg mag8n ma1la ma8lau mal5d 8malde mali5e malu8 ma8lut
2m1amp 3man mand2 man3ds 8mangr mani5o 8m5anst 6mappa 4m3arbe mar8kr ma1r4o
mar8schm 3mas ma1sc ma1tö 4m5auf ma5yo 2m1b mb6r 2m1c 2m1d md6sä 1me me1ch
me5isc 5meld mel8sa 8memp me5nal men4dr men8schl men8schw 8mentsp me1ra
mer4gl me1ro 3mes me6s5ei meta3s2 % R31
me1th me8ß 2m1f6 2m1g 2m1h 1mi mi1a mi6ale mi1la 2m1imm mi1na mi5nü mi4s3an
mit1h mi5t6ra 3mitt mitta8 mi6ß5 6mj 2m1k8 2m1l 2m1m m6mad m6m5ak m8menth
m8mentw mme6ra m2mn mm5sp mm5ums mmut5s m8män m1n8 m5ni 1mo mo5ar mo4dr 8mof
mo8gal mo4kla mol5d m2on mon8do mo4n3od mon2s1tr % lat. Trennregeln ?
mont8a 6m5ony mopa6 mo1ra mor8d5a mo1sc mo1sp 5mot moy5 2mp m1pa mpfa6 mpf3l
mphe6 m1pi mpin6 m1pl mp2li m2plu mpo8ste m1pr mprä5 mp8th mput6 mpu5ts m1pö
8m1q 2m1r 2ms ms5au m1sc msch4l ms6po m3spri m1str 2m1t mt1ar m8tein m2t1h
mt6se mt8sä mu5e 6m5uh mumi1 1mun mun6dr muse5e mu1ta 2m1v mvol2 mvoll3 2m1w
1my 2m1z mä6kl 1män mä1s mä5tr mäu4s3c 3mäß möb2 6möl 1mü 5mün 3müt 1na.
n5ab. 8nabn n1abs n1abz na6bä na2c nach3e 3nacht 1nae na5el n1afr 1nag 1n2ah
na8ha na8ho 1nai 6nair na4kol n1akt nal1a 8naly 1nama na4mer na1mn n1amp
8n1amt 5nanc nan6ce n1and n6and. 2n1ang 1nani 1nann n1ans 8nanw 5napf.
1n2ar. na2ra 2n1arc n8ard 1nari n8ark 6n1arm 5n6ars 2n1art n8arv 6natm
nat6s5e 1naue 4nauf n3aug 5naui n5auk na5um 6nausb 6nauto 1nav 2nax 3naz
1naß n1b2 nbau5s n1c nche5e nch5m 2n1d nda8d n2d1ak nd5ans n2d1ei nde8lac
ndel6sa n8derhi nde4se nde8stal n2dj ndnis5 n6d5or6t nd3rec nd3rot nd8samt
nd6sau ndt1h n8dumd 1ne ne5as ne2bl 6n5ebn 2nec 5neei ne5en ne1g4l 2negy
4n1ein 8neis 4n3e4lem 8nemb 2n1emp nen1a 6n5energ nen3k 8nentb 4n3en3th
8nentl 8n5entn 8n5ents ne1ra ne5r8al ne8ras 8nerbi 6n5erde. nere5i6d nerfor6
6n5erhö 8nerlö 2n1err n8ers. 6n5ertra 2n1erz nesi3e net1h neu4ra neu5sc
8neuß n1f nf5f nf2l nflei8 nf5lin nft8st n8g5ac ng5d ng8en nge8ram ngg2 ng1h
n6glic ng3rip ng8ru ng2se4 ng2si n2g1um n1gy n8gäl n1h nhe6r5e 1ni ni1bl
ni5chä ni8dee n6ie ni1en nie6s5te niet5h ni8etn 4n3i6gel n6ik ni1la 2n1imp
ni5na 2n1ind 8ninf 6n5inh ni8nit 6n5inn 2n1ins 4n1int n6is nis1tr % ni3str
% lat. Trennregeln ?
ni1th ni1tr n1j n6ji n8kad nk5ans n1ke n8kerla n1ki nk5inh n5klö n1k2n
n8k5not nk3rot n8krü nk5spo nk6t5r n8kuh n6küb n5l6 nli4mi n1m nmen4s n1na
n8nerg nni5o n1no nn4t3ak nnt1h nnu1e n1ny n1nä n1nö n1nü no5a no4b3la
4n3obs 2nobt noche8 no6die no4dis no8ia no5isc 6n5o6leu no4mal noni6er
2n1onk n1ony 4n3o4per 6nopf 6nopti no3ra no4ram nor6da 4n1org 2n1ort n6os
no1st 8nost. no8tan no8ter noty6pe 6n5ox n1p2 n1q n1r nrös3 6ns n1sac ns3ang
n1sc n8self n8s5erf n8serg n6serk ns5erw n8sint n1s2pe n1spr n6s5tat.
% n5s6te.
n6stob n1str n1ta n4t3a4go nt5anh nt3ark nt3art n1te nt3eis nte5n6ar nte8nei
nter3a nte6rei nt1ha nt6har n3ther nt5hie n3thus n1ti nti1c n8tinh nti1t
ntlo6b ntmen8 n1to nt3o4ti n1tr ntra5f ntra5ut nt8rea nt3rec nt8rep n4t3rin
nt8rop n4t3rot n4trü nt1s nts6an nt2sk n1tu nt1z n1tä n1tö n8töl n1tü 1nu
nu1a nu5el nu5en 4n1uhr nu5ie 8numl 6n5ums 6n5umw 2n1und 6nuni 6n5unr 2n1unt
2nup 2nu6r n5uri nu3skr nu5ta n1v 8n1w 1nys n1za n6zab n2z1ar n6zaus nzi4ga
n8zof n6z5unt n1zw n6zwir 1näc 5näe 5näi n8äl nä6m nä6re n5ärz 5näus n1öl
1nöt n5öz 5nü. 6n1ü2b 5nüß o5ab. oa2l o8ala o1a2m o1an ob1ac obe4ra o6berh
5o4bers o4beru obe6ser 1obj o1bl o2bli ob5sk 3obst. ob8sta obst5re ob5sz
o1che oche8b o8chec o3chi och1l och3m ocho8f o3chro och3to o3chu och1w o1d
o2d1ag od2dr ode5i ode6n5e od1tr o5e6b o5e6der. oe8du o1ef o1e2l o1e2p o1er.
o5e8x o1fa of8fan 1offi of8fin of6f5la o5fla o1fr 8o1g og2n o1ha o1he
o6h5eis o1hi ohl1a oh1le oh4l3er 5ohm. oh2ni o1ho oh1re oh1ru o1hu oh1w o1hy
o1hä o5ia o1id. o8idi oi8dr o5ids o5isch. oiset6 o1ism o3ist. o5i6tu o1j o1k
ok2l ok3lau o8klä 1okta o1la old5am old5r o1le ole5in ole1r ole3u ol6gl
ol2kl olk4s1 ol8lak ol8lauf. ol6lel ol8less o1lo ol1s ol2ster ol6sk o1lu
oly1e2 5olym o2mab om6an o8mau ombe4 o8merz om5sp o1mu o8munt o1mä o1mö o1na
ona8m on1ax on8ent o6n5erb 8oni oni5er. on1k on6n5a6b o1no ono1c o4nokt 1ons
onts8 o1nä oo8f 1oog oo2pe oo2sa o1pa 3o4pera o3pfli opf3lo opf3r o1pi o1pl
o2pli o5p6n op8pa op6pl o1pr o3p4ter 1opti o1pä o5pö o1q o1ra. o3rad o8radd
1oram o6rang o5ras o8rauf or5cha or4d3a4m or8dei or8deu 1ordn or4dos o1re
o5re. ore2h o8r5ein ore5isc or6enn or8fla or8fli 1orga 5orgel. or2gl o1ri
5o6rient or8nan or8nä o1ro or1r2h or6t5an or8tau or8tere o1rus o1ry o1rä
or1ü2 o1sa osa3i 6ose o8serk o1sk o6ske o6ski os2kl os2ko os2kr osni5e
o2s1o2d o3s4per o4stam o6stau o3stra ost3re osu6 o6s5ur o5s6ze o1ta ot3auf
o6taus o1te o6terw o1th othe5u o2th1r o1ti o1to oto1a ot1re o1tri o1tro
ot1sc o3tsu ot6t5erg ot2t3h ot2t5r ot8tö o1tu ou3e ouf1 ou5f6l o5u6gr ou5ie
ou6rar ou1t6a o1v o1wa o1we o6wer. o1wi owid6 o1wo o5wu o1xe oy5al. oy1e
oy1i o5yo o1z oza2r 1o2zea ozo3is oö8 oß5elt oß1t 3paa pa6ce 5pad pag2 1pak
pa1la pa8na8t pani5el pa4nor pan1s2 1pap pap8s pa8rei par8kr paro8n par5o6ti
part8e 5partei 3partn pas6sep pa4tha 1pau 6paug pau3sc p1b 8p5c 4p1d 1pe
4peic pe5isc 2pek pen3k pen8to8 p8er pe1ra pere6 per5ea per5eb pe4rem 2perr
per8ran 3pers 4persi pe3rü pe4sta pet2s p2f1ec p4fei pf1f pf2l 5pflanz
pf8leg pf3lei 2pft pf3ta p1g 1ph 2ph. 2p1haf 6phb 8phd 6p5heit ph5eme 6phg
phi6e 8phk 6phn p5holl pht2 ph3tha 4ph3the phu6 6phz pi1en pi5err pi1la
pi1na 5pinse pioni8e 1pis pi1s2k pi1th p1k pl8 5pla p2lau 4plei p3lein 2pler
6p5les 2plig p6lik 6p5ling p2liz plo8min 6p1m p1n 1p2o 8poh 5pol po8lan
poly1 po3ny po1ra 2porn por4t3h po5rö 5poti p1pa p6p5ei ppe6la pp5f p2p1h
p1pi pp1l ppp6 pp5ren pp1s pp2ste p5pö pr6 3preis 1pres 2p3rig 5prinz 1prob
1prod 5prog pro8pt pro6t5a prote5i 8proß prä3l 1präs präte4 1prüf p5schl
2pst 1p2sy p1t p8to8d pt1s 5p6ty 1pu pu1b2 2puc pu2dr puf8fr 6p5uh pun8s
pu8rei pu5s6h pu1ta p1v p3w 5py py5l p1z pä6der p5ä6m pä8nu 8pär pät5h pät1s
qu6 1qui 8rabk ra6bla 3rable ra2br r1abt 6rabz ra4dan ra2dr 5rafal ra4f3er
ra5gla ra2g3n 6raha ral5am 5rald 4ralg ra8lins 2rall ral5t 8ramei r3anal
r6and ran8der ran4dr 8ranf 6ranga 5rangi ran8gli r3angr rans5pa 8ranw r8anz.
ra5or 6rapf ra5pl rap6s5er 2r1arb 1rarh r1arm ra5ro 2r1art 6r1arz ra8tei
ra6t5he 6ratl ra4t3ro r5atta raue4n 6raus. r5austa rau8tel raut5s ray1 r1b
rb5lass r6bler rb4lie rbon6n r8brecht rb6s5tä r8ces r1che rch1l rch3m rch3re
rch3tr rch1w 8rd r1da r8dachs r8dap rda5ro rde5ins rdio5 r8dir rd3ost r1dr
r8drau 1re. re1ak 3reakt re3als re6am. re1as 4reben re6bl rech5a r8edi re3er
8reff 3refl 2reh 5reha r4ei. reich6s5 8reier 6reign re5imp 4r3eina 6r3einb
6reing 6r5einn 6reinr 4r3eins r3eint reli3e 8r5elt 6rempf 2remt ren5a6b
ren8gl r3enni 1reno 5rente 4r3enth 8rentl 4r3entw 8rentz ren4zw re1on requi5
1rer rer4bl 6rerbs 4r3erd 8rerhö 8rerkl 4r3erla 8rerlö 4r3erns 6r5ernä rer5o
6r5erreg r5ertr r5erwec r5erö re2sa re8schm 2ress re5u8ni 6rewo 2r1ex r1f
r8ferd rf4lie 8r1g r8gah rge4bl rge5na rgest4 rg6ne r2gni2 r8gob r4g3ret
rg8sel r1h8 r2hy 5rhyt ri1ar ri5cha rid2g r2ie rieg4s5 ri8ei ri1el ri6ele
ri1en ri3er. ri5ers. ri6fan ri8fer ri8fr 1r2ig ri8kn ri5la rimä8 ri1na
r8inde rin4ga rin6gr 1rinn 6rinner rino1 r8insp 4rinst ri1nä ri5o6ch ri1o2d
ri3o6st 2r1ir r2is ri3sko ri8spr % ri8stü
ri5sv r2it 6r5i6tal ri5tr ri6ve. 8r1j 6rk r1ke rkehrs5 r1ki r3klin r1k2n
rk3str rk4t3an rk6to r6kuh rkä4s3t r1l r5li rline5a 6r1m r6manl rma4p
r4m3aph r8minf r8mob rm5sa 2rn r1na rna8be r5ne rn2ei r6neif r6nex r6nh rn1k
r1no r6n5oc rn1sp r1nä r1nü ro6bern 6robs ro1ch 3rock. ro5de ro1e 4rofe
ro8hert 1rohr ro5id ro1in ro5isc 6rolym r2on 6roog ro6phan r3ort ro1s2p
ro5s6w ro4tau ro1tr ro6ts 5rout r1p rpe8re rp2f r2ps r2pt r1q 2rr r1ra r1re
rrer6 rr6hos r5rhö r1ri r1ro rro8f rr8or rror5a r1ru r3ry r1rä r1rö r1rü
2r1s r2ste r2sti % aber: 3ste... s.u.!
r6sab r4sanf rse6e rse5na r2sh r6ska r6ski rs2kl r8sko r2sl rs2p r6stauf
r8sterw r8stran rswi3d4 r2sz 2r1t rt3art r8taut r5tei rt5eige r8tepe r4t3erh
r8terla r4t3hei r5t6hu r4t3int rt5reif rt1sc rt6ser rt6s5o rt6s5u rt5und
r8turt rube6 ru1en 1r4uf ruf4st ru1ie 2r1umg 2r1uml 2rums run8der run4d5r
6rundz 6runf 8runs 2r1unt 2r1ur r6us ru6sta rus1tr % ru3str
% lat. Trennregeln ?
ru6tr 1ruts r1v rven1 rvi2c r1w r1x r1za rz5ac r6z5al r8z1ar r8zerd r6z5erf
rz8erh rz4t3h r8zum rä4ste räu8sc r1öf 5röhr rö5le 3röll 5römis r1ör rö2sc
3rümp 1sa. 1saa s3a4ben sa2bl 2s1abs 6s1abt 6sabw 3sack. 6s3a4der 1saf sa1fa
4s1aff sa5fr 1sag 1sai sa1i2k1 4s1akt 1sal sa1la 4s3alpi 6salter salz3a 1sam
s5anb san2c 1sand s5angeh 6sanl 2s1ans 6s3antr 8s1anw s1ap s6aph 8sapo
sap5p6 s8ar. 2s1arb 3sarg s1arm sa5ro 2s1art 6s1arz 1sas 1sat sat8a 2s1atl
sa8tom 3s8aue s5auff sau5i s6aur 2s1aus 5s6ause 2s1b2 2sca s4ce 8sch. 3scha.
5schade 3schaf 3schal sch5ame 8schanc 8schb 1sche 6schef 8schex 2schf 2schg
2schh 1schi 2schk 5schlag 5schlu 6schmäß 6schnaß 1scho 6schord 6schp 3schri
8schric 8schrig 8schrou 6schs 2scht sch3ta sch3tr 1schu 8schunt 6schv 2schz
5schö 5schü 2sco scre6 6scu 2s1d 1se se5an se1ap se6ben se5ec see5i6g se3erl
8seff se6han se8hi se8hö 6s5eid. 2s1eig s8eil 5sein. sei5n6e 6s5einh 3s8eit
3sel. se4lar selb4 6s3e4lem se8lerl 2s1emp sen3ac se5nec 6s5ents 4sentz
s8er. se8reim ser5inn 8sermä 8s5erzi 6seröf se1um 8sexa 6sexp 2s1f2 sfal8ler
2s3g2 sge5b2 s1h s8hew 5s6hip 5s4hop 1si 2siat si1b sicht6s 6s5i6dee
siege6s5 si1en si5err si1f2 si1g2n si6g5r si8kau sik1i si4kin si2kl si8kü
si1la sil6br si1na 2s1inf sin5gh 2s1inh sinne6s5 2s1ins si5ru si5str 4s1j
s1k2 6sk. 2skau skel6c skelch5 s6kele 1s2ki. 3s4kin. s6kiz s8kj 6skn 2skow
3skrib 3skrip 2sku 8skü s1l s8lal slei3t s4low 2s1m s1n 6sna 6snot 1so so1ch
2s1odo so4dor 6s5o4fen solo3 s2on so5of 4sope so1ra 2s1ord 4sorga sou5c
so3un 4s3ox sp2 8spaa 5spal 1span 2spap s2pec s4peis 1spek s6perg 4spers
s6pes 2s1pf 8sphi 1s2phä 1spi spi4e 6s5pig 6spinse 2spis 2spla 2spol 5s6pom
6s5pos 6spoti 1spra 3s8prec 6spreis 5spring 6sprob 1spru s2pul 1s2pur 6spy
5spän 1spü s1q 2s1r % 2s1s2
% 2s1sa 2s1se 2s1si 2s1so 2s1sä 2s1sö 2s1sü 2s1sch
2ssa 2sse 2ssi 2sso 2ssä 2ssö 2ssü 2s1sch sse8nu ssini6s ssoi6r 2st. 1sta
4stafe 2stag sta3la 6stale 4s2talg 8stalk 8stamt 6st5anf 4stans 6stanw
6starb sta4te 6staus 2stb 6stc 6std s1te % 1ste
4steil % 8stemb % ueberfluessig ?
6steppi % 8stese % ueberfluessig ?
8stesse 6stf 2stg 2sth st1ha st3hei s8t1hi st1ho st5hu s1ti % 1sti
s2ti4el % sti4el
4s2tigm % sti3na
6s2tind % 6stind
4s2tinf s2ti8r 2stk 2stl 2stm 1sto 6stoll. 4st3ope 6stopf. 6stord 6stp
% 5stra. % ueberfluessig ?
4strai s3tral % 3s4tral % lat. Trennregeln ?
6s5traum 3straß 3strec 6s3tref 8streib 5streif 6streno 6stres 6strev
% 5s6tria % lat. Trennregeln ?
2st5rig % 5strik % ueberfluessig ?
8s2t1ris % 8strisi
% 3s4troa % ueberfluessig ?
s8troma st5rose 2s1trua % R29
4struf 3strum 6sträg 2st1s6 2stt 1stu stu5a 4stuc 2stue 8stun. 2stv 2stw
s2tyl 6stz 1stä 8stäg 1stö 1stü 8stüch 4stür. 1su su2b1 3suc su1e su2fe
su8mar 6sumfa 8sumk 2s1unt sup1p2 6s5u6ran 6surte 2s1v 2s1w 1sy 8syl. sy5la
syn1 sy2na syne4 s1z s4zend 5s6zene. 8szu 1sä 6s5änd 6säugi 6säuß 5söm
2s1ü2b 1süc sü8di 1sün 5süß taats3 4tab. taba6k ta8ban tab2l ta6bre 4tabs
t3absc 8tabz 6t3acht ta6der 6tadr tad6s tad2t 1tafe4 1tag ta6ga6 ta8gei
tage4s tag6s5t tah8 tahl3 tai6ne. ta5ir. tak8ta tal3au 1tale ta8leng tal5ert
6t5a6mer 6tamp tampe6 2t1amt tan5d6a tan8dr tands5a tani5e 6tanl 2tanr t3ans
8t5antr tanu6 t5anw 8tanwa tan8zw ta8rau 6tarbe 1tari 2tark 2t1arm ta1ro
2tart t3arti 6tarz ta1sc ta6sien ta8stem ta8sto t5aufb 4taufn 8taus. 5tause
8tausf 6tausg t5ausl 2t1b2 2t1c t6chu 2t1d te2am tea4s te8ben 5techn 4teff
te4g3re te6hau 2tehe te4hel 2t1ehr te5id. teig5l 6teign tei8gr 1teil 4teinh
t5einhe 4teis t5eisen 8teiw te8lam te4lar 4telek 8telem te6man te6n5ag
ten8erw ten5k tens4p ten8tro 4t3entw 8tentz te6pli 5teppi ter5a6b te3ral
ter5au 8terbar t5erbe. 6terben 8terbs 4t3erbt t5erde. ter5ebe ter5ein
te8rers terf4 8terhö 6terklä ter8nor ter6re. t8erscha t5e6sel te8stau t3euro
te1xa tex3e 8texp tex6ta 2t1f2 2t1g2 2th. th6a 5tha. 2thaa 6t1hab 6t5haf
t5hah 8thak 3thal. 6thals 6t3hand 2t1hau 1the. 3t4hea t1heb t5heil t3heit
t3helf 1theo 5therap 5therf 6t5herz 1thes 1thet 5thi. 2t1hil t3him 8thir
3this t5hj 2th1l 2th1m th1n t5hob t5hof 4tholz 6thopti 1thr6 4ths t1hum 1thy
4t1hä 2t1hö t1hü ti1a2m ti1b tie6fer ti1en ti8gerz tig3l ti8kin ti5lat 1tilg
t1ind tin4k3l ti3spa ti5str 5tite ti5tr ti8vel ti8vr 2t1j 2t1k2 2t1l tl8a
2t1m8 2t1n 3tobe 8tobj to3cha 5tocht 8tock tode4 to8del to8du to1e 6t5o6fen
to1in toi6r 5toll. to8mene t2ons 2t1ony to4per 5topf. 6topt to1ra to1s
to2ste to6ska tos2l 2toti to1tr t8ou 2t1p2 6t1q tr6 tra5cha tra8far traf5t
1trag tra6gl tra6gr t3rahm 1trai t6rans tra3sc tra6st 3traue t4re. 2trec
t3rech t8reck 6t1red t8ree 4t1reg 3treib 4treif 8t3reis 8trepo tre6t5r t3rev
4t3rez 1trib t6rick tri6er 2trig t8rink tri6o5d trizi5 tro1a 3troc trocke6
troi8d tro8man. tro3ny 5tropf 6t5rosa t5roß 5trub 5trup trut5 1träg 6t1röh
5trüb trü3bu t1rüc t1rüs 2ts ts1ab t1sac tsa8d ts1ak t6s5alt ts1an ts1ar
ts3auf t3schr t5schä tse6e tsee5i tsein6s ts3ent ts1er t8serf t4serk t8sh
5t6sik t4s3int ts5ort. t5s6por t6sprei t1st t2ste t6s5tanz ts1th t6stit
t4s3tor 1t2sua t2s1uf t8sum. t2s1u8n t2s1ur 2t1t tt5eif tte6sa tt1ha tt8ret
tt1sc tt8ser tt5s6z 1tuc tuch5a 1tu1e 6tuh t5uhr tu1i tu6it 1tumh 6t5umr
1tums 8tumt 6tund 6tunf 2t1unt tu5ra tu6rau tu6re. tu4r3er 2t1v 2t1w 1ty1
ty6a ty8la 8tym 6ty6o 2tz tz5al tz1an tz1ar t8zec tzeh6 tzehn5 t6z5ei. t6zor
t4z3um t6zäu 5täg 6täh t5ält t8än täre8 8tä8st 6täuß t5öffen 8tö8k 1tön 4tüb
t6ü5ber. 5tüch 1tür. u3al. u5alb u5alf u3alh u5alk u3alp u3an. ua5na u3and
u5ans u5ar. ua6th u1au ua1y u2bab ubi5er. u6b5rit ubs2k u5bö u8büb 2uc u1che
u6ch5ec u1chi uch1l uch3m uch5n uch1r uch5to ucht5re u1chu uch1w uck1a
uck5in u1d ud4a u1ei u6ela uene8 u6ep u1er uer1a ue8rerl uer5o u8esc u2est
u8ev u1fa u2f1ei u4f3ent u8ferh uf1fr uf1l uf1ra uf1re uf1rä uf1rü uf1s2p
uf1st uft1s u8gabt u8gad u6gap ugeb8 u8gn ugo3s4 u1ha u1he u1hi uh1le u1ho
uh1re u1hu uh1w u1hä u1hö 6ui ui5en u1ig u3ins uin8tes u5isch. u1j 6uk u1ke
u1ki u1kl u8klu u1k6n u5ky u1la uld8se u1le ul8lac ul6lau ul6le6l ul6lo
ulni8 u1lo ulo6i ult6a ult8e u1lu ul2vr u1lä u1lö 3umfan 5umlau umo8f um8pho
u1mu umu8s u5mö u1n1a un2al un6at unau2 6und. 5undein un4d3um 3undzw undü8
un8düb une2b un1ec une2h un3eis 3unfal 1unfä 5ungea 3unglü ung2s1 un8gä
1u2nif un4it un8kro unk5s u1no unpa2 uns2p unvol4 unvoll5 u5os. u1pa u1pi
u1p2l u1pr up4s3t up2t1a u1q u1ra ur5abs ura8d ur5ah u6rak ur3alt u6rana
u6r5ans u8rap ur5a6ri u8ratt u1re ur3eig ur8gri u1ri ur5ins 3urlau urmen6
ur8nan u1ro 3ursac ur8sau ur8sei ur4sk 3urtei u1ru uru5i6 uru6r u1ry ur2za
ur6zä ur5ä6m u5rö u1rü urück3 u1sa usa4gi u2s1ar u2s1au u8schec usch5wi
u2s1ei use8kel u8sl u4st3a4b us3tau % u3s4ter
u2s1uf u8surn ut1ac u1tal uta8m u1tan ut1ar u1tas ut1au u1te u8teic u4tent
u8terf u6terin u4t3hei ut5ho ut1hu u1ti utine5 uti6q u1to uto5c u1tr ut1sa
ut1s6p ut6stro u1tu utz5w u1u u1v uve5n uve3r4ä u1w u1xe u5ya uy5e6 u1yi
u2z1eh u8zerh u5ö uße6n ußen5e 8vanb 6vang 6varb var8d va6t5a va8tei va2t1r
2v1b 6v5c 6vd 1ve 6ve5g6 ver1 ver5b verb8l ve2re2 verg8 ve2ru8 ve1s ve2s3p
ve3xe 2v1f 2v1g 6v5h vi6el vie6w5 vi1g4 vi8leh vil6le. 8vint vi1ru vi1tr
2v1k 2v1l 2v1m 4v5n 8vo8f voi6le vol8lend vol8li v2or1 vo2re vo8rin vo2ro
2v1p 8vra v6re 2v2s % 2v1s
2v1t 2v1v 4v3w 2v1z waffe8 wa6g5n 1wah wah8n wa5la wal8din wal6ta wan4dr
5ware wa8ru war4za 1was w5c w1d 5wech we6fl 1weg we8geng weg5h weg3l we2g1r
weh6r5er 5weise weit3r wel2t welt3r we6rat 8werc 5werdu wer4fl 5werk. wer4ka
wer8ku wer4ta wer8term we2sp we8s4tend % we6s4teu
we8str we8stö wet8ta wich6s5t 1wid wi2dr wiede4 wieder5 wik6 wim6ma win4d3r
5wirt wisch5l 1wj 6wk 2w1l 8w1n wo1c woche6 wol6f wor6t5r 6ws2 w1sk 6w5t
5wunde. wun6gr wu1sc wu2t1 6w5w wy5a wärme5 wä1sc 1xag x1ak x3a4men 8xamt
x1an 8x1b x1c 1xe. x3e4g 1xen xe1ro x1erz 1xes 8xf x1g 8x1h 1xi 8xid xi8so
4xiste x1k 6x1l x1m 8xn 1xo 8x5o6d 8x3p2 x1r x1s6 8x1t x6tak x8terf x2t1h
1xu xu1e x5ul 6x3w x1z 5ya. y5an. y5ank y1b y1c y6cha y4chia y1d yen6n y5ern
y1g y5h y5in y1j y1k2 y1lak yl1al yla8m y5lax y1le y1lo y5lu y8mn ym1p2 y3mu
y1na yno2d yn1t y1on. y1o4p y5ou ypo1 y1pr y8ps y1r yri3e yr1r2 % y1s
ys5iat ys8ty y1t y3w y1z yä8m z5a6b zab5l 8za6d 1zah za5is 4z3ak 6z1am
5zange. 8zanl 2z1ara 6z5as z5auf 3zaun 2z1b 6z1c 6z1d 1ze ze4dik 4z3eff
8zein zei4ta zei8ters ze6la ze8lec zel8th 4zemp 6z5engel zen8zin 8zergä
zer8i ze1ro zers8 zerta8 zer8tab zer8tag 8zerz ze8ste zeu6gr 2z1ex 2z1f8 z1g
4z1h 1zi zi1en zi5es. 4z3imp zi1na 6z5inf 6z5inni zin6s5er 8zinsuf zist5r
zi5th zi1tr 6z1j 2z1k 2z1l 2z1m 6z1n 1zo zo6gl 4z3oh zo1on zor6na8 4z1p z5q
6z1r 2z1s8 2z1t z4t3end z4t3hei z8thi 1zu zu3al zu1b4 zu1f2 6z5uhr zun2a
8zunem zunf8 8zungl zu1o zup8fi zu1s8 zu1z 2z1v zw8 z1wal 5zweck zwei3s
z1wel z1wer z6werg 8z5wes 1zwi zwi1s 6z1wo 1zy 2z1z zz8a zzi1s 1zä 1zö 6zöl.
zö1le 1zü 2z1ü2b ä1a6 äb1l ä1che ä3chi äch8sc äch8sp ä5chu äck5a äd1a äd5era
ä6d5ia ä1e ä5fa äf1l äft6s äg1h äg3le ä6g5nan äg5str ä1he ä1hi äh1le äh5ne
1ähnl äh1re äh5ri äh1ru ä1hu äh1w 6äi ä1isc ä6ische ä5ism ä5j ä1k äl1c ä1le
ä8lei äl6schl ämi1e äm8n äm8s ä5na 5änderu äne5i8 äng3l änk5l ä1no än6s5c
ä1pa äp6s5c 3äq är1c ä1re äre8m 5ärgern är6gl ä1ri 3ärmel ä1ro ärt6s5 ä1ru
3ärztl ä5rö ä6s5chen äsen8s äs1th äta8b ä1te äteri4 äter5it ä6thy ä1ti 3ätk
ä1to ät8schl äts1p ä5tu äub1l äu1e 1äug äu8ga äu5i ä1um. ä1us. 1äuß ä1z ö1b
ö1che ö5chi öch8s2tei % öch8stei
öch8str öcht6 5ö6dem 5öffn ö1he öh1l8 öh1re ö1hu ö1is ö1ke 1ö2ko 1öl. öl6k5l
öl8pl ö1mu ö5na önig6s3 ö1no ö5o6t öpf3l öp6s5c ö1re ör8gli ö1ri ör8tr ö1ru
5österr ö1te ö5th ö1ti ö1tu ö1v ö1w öwe8 ö2z üb6e2 3ü4ber1 üb1l üb1r 5ü2bu
ü1che ü1chi ü8ch3l üch6s5c ü8ck ück1a ück5ers üd1a2 ü6deu üdi8t ü2d1o4 üd5s6
üge4l5a üg1l üh5a ü1he ü8heh ü6h5erk üh1le üh1re üh1ru ü1hu üh1w ü3k ü1le
ül4l5a ül8lo ül4ps ül6s5c ü1lu ün8da ün8fei ünk5l ün8za ün6zw ü5pi ü1re
ü8rei ür8fl ür8fr ür8geng ü1ri ü1ro ür8sta % ür8ster
ü1ru üse8n ü8sta ü8stes % ü6s5tete
ü3ta ü1te ü1ti üt8tr ü1tu üt8zei ü1v ß1a8 5ßa. ß8as ß1b8 ß1c ß1d 1ße ß5ec
8ße8g 8ße8h 2ß1ei 8ßem ß1f8 ß1g ß1h 1ßi ß1k ß1l ß1m % ßmana8 % ueberfluessig ?
ß1n ß1o ß1p8 ß5q ß1r ß1s2 ßst8 ß1ta ß1te ßt3hei ß1ti ß5to ß1tr 1ßu8 6ß5um
ß1v ß1w ß1z % st
2s1ta. i2s1tal 2s1tani 2s1tan. fe2s1ta ta2s1ta % R30
te2s1ta nd2ste ve2ste 3s2tec 4s3techn 3s2teg 3s2teh 3s2tein 3s2teig 3s2teif
3s2tell 3s2telz a4s3tel 3s2temm 3s2temp 3s2tep s3s2ter t3s2tern 3s2teue
6s4teuro bs2ti te2s3ti ve2sti 3s2tic % 3s2tiefel
3s2tieb 3s2tieg % 3s2tiel s.o.
3s2tif 3s2til 3s2tim 3s2tink 3s2titu a2s1to gu2s1to % R28
ku2s1to % R28
i2s1tol i2s1tor ve2s1to 2s1tung 2s7tus o2s1tul % R27
% eszet
aus3s4 ens3s4 gs3s4 .mis2s1 s2s1b8 % ss1b8 %ß1b8
% ß1c
s2s3chen s2s3d % ß1d
s2s5ec % ß5ec
% 8sse8g % 8ße8g
% 8sse8h % 8ße8h
2s2s1ei % 2ß1ei
s2s3f % ss1f % ß1f8
s2s1g % ss1g % ß1g
s2s3h %ß1h
s2s3k % ß1k
s2s3l % ß1l
s2s3m % ß1m
% ssmana8 % ßmana8 % ueberfluessig ?
s2s3n % ß1n
s2s3p8 % ß1p8
s2s5q % ß5q
s2s3r % ß1r
s2s3s2 % ß1s2
sss2t8 % ßst8
% ß1ta %
% ß1te
as2s3te is2s3te us2s3te üs2s3te s2st3hei % ßt3hei
s2s3ti % ß1ti
s2s1to % ß5to
s2s1tr % ß1tr
% aber: ...s-sung
6ss5um % 6ß5um
s2s3v % ß1v
s2s3w % ß1w
s2s3z % ss1z ß1z
% ck
1cker. 1ckert 1ckad 1cke. 1ckel 1cken 4ck1ent 1ckere 1ckern 1ckeru 1ckie
1ckig 1ckun
 PATTERNS
#
# -----------------------------------------------------------------
#
# =============== Additional Documentation ===============
#
#
# Necessary Settings in TeX macro files:
# --------------------------------------
#
# \lefthyphenmin, \righthyphenmin:
#  Both parameters must be set to 2.
#
# \lccode <char>:
#  To get correct hyphenation points within words containing
#  umlauts or \ss, it's necessary to assign values > 0 to the
#  appropriate \lccode <char> positions.
#
# These changes are _not_ done when reading this file and have to
# be included in the language switching mechanism as is done in,
# for example, `german.sty' (\lccode change for ^^Y = \ss in OT1,
# \left-/\righthyphenmin settings).
#
# Entstehung und Grundsaetze dieser Trennmuster
# ---------------------------------------------
#
# Diese Trennmuster fuer die neue deutsche Rechtschreibung
# entstanden durch manuelle Ueberarbeitung der Muster fuer die
# traditionellen Schreibregeln.
#
# Die jetzt erlaubten Trennstellen nach dem ersten Buchstaben
# eines Wort(stamm)es *** fehlen ***. (Obwohl solche Trennungen
# haesslich sind, k”nnten sie in schmalen Spalten den Blocksatz
# erleichterm. Ihre Implementierung wuerde erfordern, die
# Trennmuster von Grund auf neu zu berechnen.)
#
# Wo die neue Rechtschreibung sowohl die "traditionelle", also
# etymologisch richtige Trennung, als auch eine Trennung nach
# Sprechsilben erlaubt, wird weiterhin "traditionell" getrennt.
# (Beachte: In Woertern lateinischen Ursprungs wird "str" jetzt
# als "s-tr" getrennt, ausser natuerlich am Anfang eines Wortstamms:
# "Demons-tration", "Aus-tralien" usw., aber "de-struktiv".)
#
#
# Versionsgeschichte
# -------------------
#
# 1998-02-15 beta 19 gnhyph01.tex
# 1998-02-24 beta 20
# 1998-04-28    21
# 1998-05-28    22
# 1998-08-23    26
# 1999-03-08    28 Umbenennung `gnhyph01' in `dehyphn',
#           korrigierte Makros aus `dehypht',
#           Lockerung des Copyright auf die Bedingungen
#           der `LaTeX Project Public License'
# 2001-05-07    31
#
#
## \CharacterTable
## {Upper-case  \A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K\L\M\N\O\P\Q\R\S\T\U\V\W\X\Y\Z
##  Lower-case  \a\b\c\d\e\f\g\h\i\j\k\l\m\n\o\p\q\r\s\t\u\v\w\x\y\z
##  Digits    \0\1\2\3\4\5\6\7\8\9
##  Exclamation  \!   Double quote \"   Hash (number) \#
##  Dollar    \$   Percent    \%   Ampersand   \&
##  Acute accent \'   Left paren  \(   Right paren  \)
##  Asterisk   \*   Plus     \+   Comma     \,
##  Minus     \-   Point     \.   Solidus    \/
##  Colon     \:   Semicolon   \;   Less than   \<
##  Equals    \=   Greater than \>   Question mark \?
##  Commercial at \@   Left bracket \[   Backslash   \\
##  Right bracket \]   Circumflex  \^   Underscore  \_
##  Grave accent \`   Left brace  \{   Vertical bar \|
##  Right brace  \}   Tilde     \~}
##
## End of file `dehyphn.tex'.
end
DE2 =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.isocode = 'de'
 lang.patterns <<-PATTERNS
.aa6l .ab3a4s .ab3ei .abi2 .ab3it .ab1l .ab1r .ab3u .ad3o4r .alti6 .ana3c
.an5alg .an1e .ang8s .an1s .ap1p .ar6sc .ar6ta .ar6tei .as2z .au2f1 .au2s3
.be5erb .be3na .ber6t5r .bie6r5 .bim6s5t .brot3 .bru6s .ch6 .che6f5 .da8c
.da2r .dar5in .dar5u .den6ka .de5r6en .des6pe .de8spo .de3sz .dia3s4 .dien4
.dy2s1 .ehren5 .eine6 .ei6n5eh .ei8nen .ein5sa .en6der .en6d5r .en3k4
.en8ta8 .en8tei .en4t3r .epo1 .er6ban .er6b5ei .er6bla .er6d5um .er3ei
.er5er .er3in .er3o4b .erwi5s .es1p .es8t .ex1a2 .ex3em .fal6sc .fe6st5a
.flu4g3 .furch8 .ga6ner .ge3n4a .ge5rö .ges6 .halb5 .halbe6 .hal6br .haup4
.hau4t .heima6 .he4r3e .her6za .he5x .hin3 .hir8sc .ho4c .hu3sa .hy5o .ibe5
.ima6ge .in1 .ini6 .is5chi .jagd5 .kal6k5o .ka6ph .ki4e .kop6f3 .kraf6
.kü5ra .lab6br .liie6 .lo6s5k .lö4s3t .ma5d .mi2t1 .no6th .no6top .obe8ri
.ob1l .obs2 .ob6st5e .or3c .ort6s5e .ost3a .oste8r .pe4re .pe3ts .ph6
.po8str .rau4m3 .re5an .ro8q .ru5the .rü5be .rü8stet .sch8 .se6e .se5n6h
.se5ra .si2e .spi6ke .st4 .sy2n .tages5 .tan6kl .ta8th .te6e .te8str .to6der
.to8nin .to6we .um1 .umpf4 .un1 .une6 .unge5n .ur1c .ur5en .ve6rin .vora8
.wah6l5 .we8ges .wo6r .wor3a .wun4s .zi4e .zuch8 .ände8re .öch8 aa1c aa2gr
aal5e aa6r5a a5arti aa2s1t aat2s 6aba ab3art 1abdr 6abel aben6dr ab5erk
ab5err ab5esse 1abf 1abg 1abhä ab1ir 1abko a1bl ab1la 5ablag a6blaß ab4ler
ab1lu a8blä 5a6blö abma5c 1abn ab1ra ab1re 5a6brec ab1ro ab1s ab8sk abs2z
3abtei ab1ur 1abw 5abze 5abzu ab1än abäu8 a4ce. a5chal ach5art ach5au a1che
a8chent ach6er. a6ch5erf a1chi ach1l ach3m ach5n a1cho ach3re a1chu ach1w
a1chy ach5äf ack1o acks6t ack5sta a1d 8ad. a6d5ac ad3ant ad8ar 5addi a8dein
ade5o8 adi5en 1adj 1adle ad1op a2dre 3adres adt1 1adv a6dä a1e2d ae1r a1er.
1aero 8afa a3fal af1an a5far a5fat af1au a6fentl a2f1ex af1fr af5rau af1re
1afri af6tent af6tra aft5re a6f5um 8afä ag5abe 5a4gent ag8er ages5e 1aggr
ag5las ag1lo a1gn ag2ne 1agog a6g5und a1ha a1he ah5ein a4h3erh a1hi ahl1a
ah1le ah4m3ar ahn1a a5ho ahra6 ahr5ab ah1re ah8rei ahren8s ahre4s3 ahr8ti
ah1ru a1hu ah8ö ai3d2s ai1e aif6 a3inse ai4re. a5isch. ais8e a3ismu ais6n
aiso6 a1j 1akad a4kade a1ke a1ki 1akko 5akro1 a5lal al5ans 3al8arm al8beb
al8berw alb5la 3album al1c a1le a6l5e6be a4l3ein a8lel a8lerb a8lerh a6lert
5a6l5eth 1algi al4gli al3int al4lab al8lan al4l3ar alle3g a1lo a4l5ob
al6schm al4the altist5 al4t3re 8a1lu alu5i a6lur alu3ta a1lä a6mate 8ame.
5a6meise am6m5ei am6mum am2n ampf3a am6schw am2ta a1mu a1mä a3nac a1nad
anadi5e an3ako an3alp 3analy an3ame an3ara a1nas an5asti a1nat anat5s
an8dent ande4s3 an1ec an5eis an1e2k 4aner. a6n5erd a8nerf a6n5erke 1anfa
5anfert 1anfä 3angab 5angebo an3gli ang6lis an2gn 3angri ang5t6 5anhä ani5g
ani4ka an5i8on an1kl an6kno an4kro 1anl anma5c anmar4 3annah anne4s3 a1no
5a6n1o2d 5a6n3oma 5a6nord 1anr an1sa 5anschl an4soz an1st 5anstal an1s2z
5antenn an1th 5anwä a5ny an4z3ed 5anzeig 5anzieh 3anzug an1ä 5anäs a1nö
anö8d a1os a1pa 3apfel a2ph1t aph5ä6 a1pi 8apl apo1c apo1s a6poste a6poth
1appa ap1pr a1pr a5pä a3pü a1ra a4r3af ar3all 3arbei 2arbt ar1c 2a1re ar3ein
ar2gl 2a1ri ari5es ar8kers ar6les ar4nan ar5o6ch ar1o2d a1rol ar3ony a8ror
a3ros ar5ox ar6schl 8artei ar6t5ri a1ru a1ry 1arzt arz1w ar8zä arä8m arö6
ar5öm ar1ü2 a1sa a6schec asch5l asch3m a6schn a3s4hi as1pa asp5l a8steb
as5tev 1asth a6stoc a1str ast3re 8a1ta ata5c ata3la a6tapf ata5pl a1te
a6teli aten5a ate5ran 6atf 6atg a1th at3hal 1athl 2a1ti 5atlant 3atlas
8atmus 6atn a1to a6t5ops ato6ra a6t5ort. 4a1tr a6t5ru at2t1h at5t6hä 6a1tu
atz1w a1tä a1tü au1a au6bre auch3a au1e aue4l 5aufent 3auffü 3aufga 1aufn
auf1t 3auftr 1aufw 3auge. au4kle aule8s 6aum au8mar aum5p 1ausb 3ausd 1ausf
1ausg au8sin 3auss au4sta 1ausw 1ausz aut5eng au1th 1auto auße8 a1v ave5r6a
aver6i a1w a6wes a1x a2xia a6xio a1ya a1z azi5er. 8aß 1ba 8ba8del ba1la
ba1na ban6k5r ba5ot bardi6n ba1ro basten6 bau3sp 2b1b bb6le b2bli 2b1c 2b1d
1be be1a be8at. be1ch 8becht 8becke. be5el be1en bee8rei be5eta bef2 8beff
be1g2 behö8 bei1s 6b5eisen bei3tr b8el bel8o belu3t be3nac bend6o be6ners
be6nerw be4nor ben4se6 bens5el be1nä be1nü be1o2 b8er. be1ra be8rac ber8gab.
ber1r be1rü bes8c bes5erh bes2p be5tha bet5sc be1un be1ur 8bex be6zwec 2b1f8
bfe6st5e 2b1g2 bga2s5 bge1 2b1h bhole6 1bi bi1bl b6ie bi1el bi1la bilä5
bi1na bi4nok bi5str bi6stu bi5tr bit4t5r b1j 2b1k2 bkü6 bl8 b6la. 6b1lad
6blag 8blam 1blat b8latt 3blau. b6lav 3ble. b1leb b1led 8b1leg 8b1leh
8bleid 8bleih 6b3lein blei3s ble4m3o 4blich b4lind 8bling b2lio 5blit b4litz
b1loh 8b1los 1blu 5blum 2blun blut3a blut5sc 3blä bläs5c 5blö 3blü blü8sc
2b1m 2b1n 1bo bo1ch bo5d6s boe5 8boff 8bonk bo1ra b1ort 2b1p2 b1q 1br brail6
brast8 bre4a b5red 8bref 8b5riem b6riga bro1s b1rup b2ruz 8bröh brös5c 8bs
b1sa b8sang b2s1ar b1sc bs3erl bs3erz b8sof b1s2p bst1h b3stru b5stä b6sun
2b1t b2t1h 1bu bu1ie bul6k b8ure bu6sin 6b1v 2b1w 1by1 by6te. 8b1z bzi1s
1bä b5ä6s5 1bü b6ü5bere büge6 bügel5e bür6sc 1ca cag6 ca5la ca6re ca5y c1c
1ce celi4c celich5 ce1ro c8h 2ch. 1chae ch1ah ch3akt cha6mer 8chanz 5chara
3chari 5chato 6chb 1chef 6chei ch3eil ch3eis 6cherkl 6chf 4chh 5chiad 5chias
6chins 8chj chl6 5chlor 6ch2m 2chn6 ch8nie 5cho. 8chob choi8d 6chp ch3ren
ch6res ch3rü 2chs 2cht cht5ha cht3hi 5chthon ch6tin 6chuh chu4la 6ch3unt
chut6t 8chw 1ci ci5tr c2k 2ck. ck1ei 4ckh ck3l ck3n ck5o8f ck1r 2cks
ck5stra ck6s5u c2l 1c8o con6ne 8corb cos6t c3q 1c6r 8c1t 1cu 1cy 5cä1 cö5
1da. 8daas 2dabg 8dabr 6dabt 6dabw 1dac da2gr 6d5alk 8d5amt dan6ce. dani5er
dan8ker 2danl danla6 6dans 8danzi 6danzu d1ap da2r1a8 2d1arb d3arc dar6men
4d3art 8darz 1dat 8datm 2d1auf 2d1aus 2d1b 2d1c 2d1d d5de d3d2h ddämme8 1de
2deal de5an de3cha de1e defe6 6deff 2d1ehr 5d4eic de5isc de8lar del6s5e
del6spr de4mag de8mun de8nep dene6r 8denge. 8dengen de5o6d 2deol de5ram
8derdb der5ein de1ro der1r d8ers der5um de4s3am de4s3an de4sau de6sil de4sin
de8sor de4spr de2su 8deul de5us. 2d1f df2l 2d1g 2d1h 1di dia5c di5ara dice5
di3chr di5ena di1gn di1la dil8s di1na 8dind 6dinf 4d3inh 2d1ins di5o6d
di3p4t di8sen dis1p di5s8per di6s5to dis5tra di8tan di8tin d1j 6dje 2dju
2d1k 2d1l 2d1m 2d1n6 dni6 dnje6 1do 6d5obe do6berf 6d5ony do3ran 6dord
2d1org dor4t3h do6ste 6doth dott8e 2d1p d5q dr4 1drah 8drak d5rand 6dre.
4drech d6reck 4d3reg 8d3reic d5reife 8drem 8d1ren 2drer 8dres. 6d5rh 1dria
d1ric 8drind droi6 dro5x 1dru 8drut drös5c 1drü drü5b drü8sc 2ds d1sa d6san
dsat6 d1sc 5d6scha. 5dschik dse8e d8serg 8dsl d1sp d4spak ds2po d8spä d1st
d1sü 2dt d1ta d1te d1ti d1to dt1s6 d1tu d5tä 1du du5als du1b6 du1e duf4t3r
4d3uh du5ie 8duml 8dumw 2d1und du8ni 6d5unt dur2c durch3 6durl 6dursa 8durt
du1s du8schr 2d1v 2d1w dwa8l 2d1z 1dä 6däh 8dänd dä6r dö8bl d5öl dör6fl
dö8sc d5ö4st dös3te 1dü ea4ben e1ac e1ah e1akt e1al. e5alf e1alg e5a8lin
e1alk e1all e5alp e1alt e5alw e1am e1and ea6nim e1ar. e5arf e1ark e5arm
e3art e5at. e6ate e6a5t6l e8ats e5att e6au. e1aus e1b e6b5am ebens5e
eb4lie eb4ser eb4s3in e1che e8cherz e1chi ech3m 8ech3n ech1r ech8send ech4su
e1chu eck5an e5cl e1d ee5a ee3e ee5g e1ei ee5isc eei4s3t ee6lend e1ell ee5lö
e1erd ee3r4e ee8reng eere6s5 ee5rä ee6tat e1ex e1f e6fau e8fe8b 3effek
ef3rom ege6ra eglo6si 1egy e1ha e6h5ach eh5ans e6hap eh5auf e1he e1hi ehl3a
eh1le ehl5ein eh1mu ehn5ec e1ho ehr1a eh1re ehre6n eh1ri eh1ru ehr5um e1hu
eh1w e1hy e1hä e1hö e3hüt ei1a eia6s ei6bar eich3a eich5r ei4dar ei6d5ei
ei8derf ei3d4sc ei1e 8eifen 3eifri 1eign eil1d ei6mab ei8mag ein1a4 ei8nat
ei8nerh ei8ness ei6nete ein1g e8ini ein1k ei6n5od ei8nok ei4nor e3insä ei1o
e1irr ei5ru ei8sab ei5schn ei6s5ent ei8sol ei4t3al eit3ar eit1h ei6thi
ei8tho eit8samt ei6t5um e1j 1ekd e1ke e1ki e1k2l e1kn ekni4 e1la e2l1al
6elan e6lanf e8lanl e6l5ans el3arb el3arm e6l3art 5e6lasti e6lauge elbst5a
e1le 6elef ele6h e6l5ehe e8leif e6l5einh 1elek e8lel 3eleme e6lemen e6lente
el5epi e4l3err e6l5ersc elf2l elg2 e6l5ins ell8er 4e1lo e4l3ofe el8soh
el8tent 5eltern e1lu elut2 e1lä e1lü em8dei em8meis 4emo emo5s 1emp1f 1empt
1emto e1mu emurk4 emurks5 e1mä en5a6ben en5achs en5ack e1nad en5af en5all
en3alt en1am en3an. en3ant en3anz en1a6p en1ar en1a6s 6e1nat en3auf en3aus
en2ce enda6l end5erf end5erg en8dess 4ene. en5eck e8neff e6n5ehr e6n5eim
en3eis 6enem. 6enen e4nent 4ener. e8nerd e6n3erf e4nerg 5energi e6n5erla
en5ers e6nerst en5erw 6enes e6n5ess e2nex en3glo 2eni enni6s5 ennos4 enns8
e1no e6nober eno8f en5opf e4n3ord en8sers ens8kl en1sp ens6por en5t6ag
enta5go en8terbu en6tid 3entla ent5ric 5entwic 5entwu 1entz enu5i e3ny
en8zan en1öf e1nös e1nüg eo1c e5o6fe e5okk e1on. e3onf e5onk e5onl e5onr
e5opf e5ops e5or. e1ord e1org eo5r6h eo1t e1pa e8pee e6p5e6g ep5ent e1p2f
e1pi 5epid e6pidem e1pl 5epos e6pos. ep4p3a e1pr e1pä e1q e1ra. er5aal
8eraba e5rabel er5a6ben e5rabi er3abs er3ach era5e era5k6l er3all er3amt
e3rand e3rane er3ans e5ranz. e1rap er3arc e3rari er3a6si e1rat erat3s er3auf
e3raum 3erbse er1c e1re 4e5re. er3eck er5egg er5e2h 2erei e3rei. e8reine
er5einr 6eren. e4r3enm 4erer. e6r5erm er5ero er5erst e4r3erz er3ess 5erfül
er8gan. 5ergebn er2g5h 5ergänz 5erhöhu 2e1ri eri5ak e6r5iat e4r3ind
e6r5i6n5i6 er5ins e6r5int er5itio er1kl 3erklä 5erlös. ermen6s er6nab 3ernst
6e1ro. e1rod er1o2f e1rog 6e3roi ero8ide e3rol e1rom e1ron e3rop8 e2r1or
e1ros e1rot er5ox ersch4 5erstat er6t5ein er2t1h er5t6her 2e1ru eruf4s3
e4r3uhr er3ums e5rus 5erwerb e1ry er5zwa er3zwu erä8m er5äs erö8 e3rös.
e6r1ü2b e1sa esa8b e8sap e6s5a6v e1sc esch4l ese1a es5ebe eserve5 e8sh
es5ill es3int es4kop e2sl eso8b e1sp espei6s5 es2po es2pu 5essenz e6stabs
e6staf e6st5ak est3ar e8stob e1str est5res es3ur e2sz e1sü e1ta et8ag
etari5e eta8ta e1te eten6te et5hal e5thel e1ti 1etn e1to e1tr et3rec e8tscha
et8se et6tei et2th et2t1r e1tu etu1s et8zent et8zw e1tä e1tö e1tü eu1a2 eu1e
eue8rei eu5fe euin5 euk2 e1um. eu6nio e5unter eu1o6 eu5p 3europ eu1sp
eu5str eu8zo e1v eval6s eve5r6en ever4i e1w e2wig ex1or 1exp 1extr ey3er.
e1z e1ä2 e5ö8 e1ü e8ßes fa6ch5i fade8 fa6del fa5el. fal6lo falt8e fa1na
fan4gr 6fanl 6fap far6ba far4bl far6r5a 2f1art fa1sc fau8str fa3y 2f1b2 6f1c
2f1d 1fe 2f1eck fe6dr feh6lei f6eim 8feins f5eis fel5en 8feltern 8femp
fe5rant 4ferd. ferri8 fe8stof fe6str fe6stum fe8tag fet6ta fex1 2ff f1fa
f6f5arm f5fe ffe5in ffe6la ffe8ler ff1f f1fla ff3lei ff4lie ff8sa ff6s5ta
2f1g2 fgewen6 4f1h 1fi fid4 fi3ds fieb4 fi1la fi8lei fil4m5a f8in. fi1na
8finf fi8scho fi6u 6f1j 2f1k2 f8lanz fl8e 4f3lein 8flib 4fling f2lix 6f3lon
5flop 1flor 5f8läc 3flöt 2f1m 2f1n 1fo foh1 f2on fo6na 2f1op fo5ra for8mei
for8str for8th for6t5r fo5ru 6f5otte 2f1p8 f1q fr6 f5ram 1f8ran f8raß f8re.
frei1 5frei. f3reic f3rest f1rib 8f1ric 6frig 1fris fro8na fräs5t 2fs f1sc
f2s1er f5str fs3tät 2ft f1tak f1te ft5e6h ftere6 ft1h f1ti f5to f1tr ft5rad
ft1sc ft2so f1tu ftwi3d4 ft1z 1fu 6f5ums 6funf fun4ka fu8ßend 6f1v 2f1w 2f1z
1fä fä1c 8färm 6fäug fä8ß föde3 8föf 3för 1fü fün4f3u 1ga ga6bl 6gabw 8gabz
g3a4der ga8ho ga5isc 4gak ga1la 6g5amt ga1na gan5erb gan6g5a ga5nj 6ganl
8gansc 6garb 2g1arc 2g1arm ga5ro 6g3arti ga8sa ga8sc ga6stre 2g1atm 6g5auf
gau5fr g5aus 2g1b g5c 6gd g1da 1ge ge1a2 ge6an ge8at. ge1e2 ge6es gef2
8geff ge1g2l ge1im 4g3eise geist5r gel8bra gelt8s ge5lö ge8nin gen3k 6g5entf
ge3nä ge1or ge1ra ge6rab ger8au 8gerhö ger8ins ge1ro 6g5erz. ge1rä ge1rü
ge1s ges2p ge5unt 4g3ex3 2g1f8 2g1g g1ha 6g1hei 5ghel. g5henn 6g1hi g1ho
1ghr g1hö 1gi gi5la gi8me. gi1na 4g3ins gi3str g1j 2g1k 8gl. 1glad g5lag
glan4z3 1glas 6glass 5glaub g3lauf 1gle. g5leb 3gleic g3lein 5gleis 1glem
2gler 8g3leu gli8a g2lie 3glied 1g2lik 1g2lim g6lio 1gloa 5glom 1glon 1glop
g1los g4loss g5luf 1g2ly 1glü 2g1m gn8 6gn. 1gna 8gnach 2gnah g1nas g8neu
g2nie g3nis 1gno 8gnot 1go goe1 8gof 2gog 5gogr 6g5oh goni5e 6gonist go1ra
8gord 2g1p2 g1q 1gr4 g5rahm gra8m gra4s3t 6g1rec gre6ge 4g3reic g5reit
8grenn gri4e g5riem 5grif 2grig g5ring 6groh 2grot gro6ß 4grut 2gs gs1ab
g5sah gs1ak gs1an gs8and gs1ar gs1au g1sc gs1ef g5seil gs5ein g2s1er gs1in
g2s1o gso2r gs1pr g2s1u 2g1t g3te g2t1h 1gu gu5as gu2e 2gue. 6gued 4g3uh
8gums 6g5unt gu1s gut3h gu2tu 4g1v 2g1w gy1n g1z 1gä 8gä8m 6gärm 1gö 1gü
6güb 1haa hab8r ha8del hade4n 8hae ha5el. haf6tr 2hal. ha1la hal4b5a 6hale
8han. ha1na han6dr han6ge. 2hani h5anth 6hanz 6harb h3arbe h3arme ha5ro
ha2t1h h1atm hau6san ha8ß h1b2 h1c h1d he2bl he3cho h3echt he5d6s 5heft
h5e6he. hei8ds h1eif 2hein he3ism he5ist. heit8s3 hek6ta hel8lau 8helt
he6mer 1hemm 6h1emp hen5end hen5klo hen6tri he2nu 8heo he8q her3ab he5rak
her3an 4herap her3au h3erbi he1ro he8ro8b he4r3um her6z5er he4spe he1st
heta6 het5am he5th heu3sc he1xa hey5e h1f2 h1g hgol8 h1h h1iat hie6r5i hi5kt
hil1a2 hil4fr hi5nak hin4ta hi2nu hi5ob hirn5e hir6ner hi1sp hi1th hi5tr
5hitz h1j h6jo h1k2 hlabb4 hla4ga hla6gr h5lai hl8am h1las h1laß hl1c h1led
h3lein h5ler. h2lif h2lim h8linf hl5int h2lip h2lit h4lor h3lose h1läs
hme5e h2nee h2nei hn3eig h2nel hne8n hne4p3f hn8erz h6netz h2nip h2nit h1nol
hn5sp h2nuc h2nud h2nul hoch1 1hoh hoh8lei 2hoi ho4l3ar 1holz h2on ho1ra
6horg 5horn. ho3sl hos1p ho4spi h1p hpi6 h1q 6hr h1rai h8rank h5raum hr1c
hrcre8 h1red h3reg h8rei. h4r3erb h8rert hrg2 h1ric hr5ins h2rom hr6t5erl
hr2t1h hr6t5ra hr8tri h6rum hr1z hs3ach h6s5amt h1sc h6s5ec h6s5erl hs8erle
h4sob h1sp h8spaß h8spel hs6po h4spun h1str h4s3tum hs3und h1sü h5ta. h5tab
ht3ac ht1ak ht3ang h5tanz ht1ar ht1at h5taub h1te h2t1ec ht3eff ht3ehe
h4t3eif h8teim h4t3ein ht3eis h6temp h8tentf hte8ren h6terfü h8tergr h4t3erh
h6t5ersc h8terst h8tese h8tess h2t1eu h4t3ex ht1he ht5hu h1ti ht5rak hts3ah
ht1sc ht6sex ht8sk ht8so h1tu htz8 h5tüm hub5l hu6b5r huh1l h5uhr. huld5a6
hu8lent hu8lä h5up. h1v h5weib h3weis h1z hä8kl häl8s häma8tu8 hä8sche.
hät1s häu4s3c 2hö. 2höe 8höi hö6s hös5c hühne6 hül4s3t hütte8re i5adn i1af
i5ak. i1al. i1al1a i1alb i1ald i5alei i1alf i1alg i3alh i1alk i1all i1alp
i1alr i1als i1alt i1alv i5alw i3alz i1an. ia5na i3and ian8e ia8ne8b i1ang
i3ank i5ann i1ant i1anz i6apo i1ar. ia6rab i5arr i1as. i1asm i1ass i5ast.
i1at. i5ats i1au i5azz i6b5eig i6b5eis ib2le i4blis i6brig i6b5unt i6büb
i1che ich5ei i6cherb i1chi ich5ins ich1l ich3m ich1n i1cho icht5an icht3r
i1chu ich1w ick6s5te ic5l i1d id3arm 3ideal ide8na 3ideol ide5rö i6diot
id5rec id1t ie1a ie6b5ar iebe4s3 ie2bl ieb1r ie8bra ie4bre ie8bä ie2dr ie1e8
ie6f5ad ief5f ie2f1l ie4fro ief1t i1ei ie4l3ec ie8lei ie4lek i3ell i1en.
i1end ien6e i3enf i5enn ien6ne. i1enp i1enr i5ensa ien8stal i5env i1enz
ie5o ier3a4b ie4rap i2ere ie4rec ie6r5ein ie6r5eis ier8er i3ern. ie8rum
ie8rund ie6s5che ie6tau ie8tert ie5the ie6t5ri i1ett ie5un iex5 2if i1fa
if5ang i6fau if1fr if5lac i5f6lie i1fre ift5a if6t5r ig3art 2ige i8gess
ig5he i5gla ig2ni i5go ig3rot ig3s2p i1ha i8ham i8hans i1he i1hi ih1n ih1r
i1hu i8hum ih1w 8i1i ii2s ii2t i1j i1k i6kak i8kerz i6kes ik4ler i6k5unt 2il
i5lac i1lag il3ans i5las i1lau il6auf i1le ile8h i8lel il2fl il3ipp il6l5enn
i1lo ilt8e i1lu i1lä i8mart imb2 i8mele i8mid imme6l5a i1mu i1mä i5mö ina5he
i1nat in1au inau8s 8ind. in4d3an 5index ind2r 3indus i5nec i2n1ei i8nerw
3infek 1info 5ingeni ing5s6o 5inhab ini5er. 5inj in8kät in8nan i1no inoi8d
in3o4ku in5sau in1sp 5inspe 5instit 5instru ins4ze 5intere 5interv in3the
in5t2r i5ny inä2 i1när in1äs inö8 in5öd i1nös 2io io1a8 io1c iode4 io2di
ioi8 i1ol. i1om. i1on. i5onb ion2s1 i1ont i5ops i5o8pt i1or. i3oral io3rat
i5orc i1os. i1ot. i1o8x 2ip i1pa i1pi i1p2l i1pr i1q i1ra ir6bl i1re i1ri
ir8me8d ir2m1o2 ir8nak i1ro ir5rho ir6schl ir6sch5r i5rus i5ry i5rä i1sa
i8samt i6sar i2s1au i8scheh i8schei isch5m isch3r ischä8 is8ele ise3ra
i4s3erh is3err isi6de i8sind is4kop ison5e is6por i8s5tum i5sty i5sö i1ta
it5ab. i2t1a2m i8tax i1te i8tersc i1thi i1tho i5thr it8hä i1ti i8ti8d
iti6kl itmen4 i1to i8tof it3ran it3rau i1tri itri5o it1sc it2se it5spa
it8tru i1tu it6z5erg it6z1w i1tä itä6r5e ität2 itäts5 i1tü i1u iu6r 2i1v
i6vad iva8tin i8vei i6v5ene i8verh i2vob i8vur i1w iwi2 i5xa i1xe i1z ize8n
i8zir i6z5w iä8m i1ä6r i5ät. i5äv i1ö8 iü8 i6ß5ers ja5la je2t3r 6jm 5jo
jo5as jo1ra jou6l ju5cha jugen4 jugend5 jung5s6 ju1s 3jä 1ka 8kachs 8kakz
ka1la kal5d kam5t ka1na 2kanl 8kapf ka6pl ka5r6a 6k3arbe ka1ro kar6p5f
4k3arti 8karz ka1rä kasi5e ka6teb kat8ta kauf6s kau3t2 2k1b 2k1c 4k1d kehr6s
kehrs5a 8keic 2k1eig 6k5ein 6k5eis ke6lar ke8leis ke8lo 8kemp k5ente. k3entf
8k5ents 6kentz ke1ra k5erlau 2k1f8 2k1g 2k1h ki5fl 8kik king6s5 6kinh ki5os
ki5sp ki5th 8ki8ö 2k1k2 kl8 1kla 8klac k5lager kle4br k3leib 3kleid kle5isc
4k3leit k3lek 6k5ler. 5klet 2klic 8klig k2lim k2lin 5klip 5klop k3lor 1klä
2k1m kmani5e kn8 6kner k2ni knä8 1k2o ko1a2 ko6de. ko1i koi8t ko6min ko1op
ko1or ko6pht ko3ra kor6d5er ko5ru ko5t6sc k3ou 3kow 6k5ox 2k1p2 k1q 1kr8
4k3rad 2k1rec 4k3reic kre5ie 2krib 6krig 2krip 6kroba 2ks k1sa k6sab ksal8s
k8samt k6san k1sc k2s1ex k5spat k5spe k8spil ks6por k1spr kst8 k2s1uf 2k1t
kta8l kt5a6re k8tein kte8re k2t1h k8tinf kt3rec kt1s 1ku ku1ch kuck8 k3uhr
ku5ie kum2s1 kunfts5 kun2s kunst3 ku8rau ku4ro kurz1 ku1st 4kusti ku1ta ku8ß
6k1v 2k1w ky5n 2k1z 1kä kä4m 4k3ämi käse5 1kö kö1c kö1s 1kü kü1c kür6sc kü1s
1la. 8labf 8labh lab2r 2l1abs lach3r la8dr 5ladu 8ladv 6laff laf5t la2gn
5laken 8lamb la6mer 5lampe. 2l1amt la1na 1land lan4d3a lan4d3r lan4gr 8lanme
6lann 8lanw 6lanä 8lappa lap8pl lap6pr l8ar. la5ra lar4af la8rag la8ran
la6r5a6s l3arbe la8rei 6larm. la8sa la1sc la8sta lat8i 6l5atm 4lauss 4lauto
1law 2lb l8bab l8bauf l8bede l4b3ins l5blo lbst5an lbst3e 8lc l1che l8chert
l1chi lch3m l5cho lch5w 6ld l4d3ei ld1re l6düb le2bl le8bre lecht6s5 led2r
6leff le4gas 1lehr lei6br le8inf 8leinn 5leistu 4lektr le6l5ers lemo2 8lemp
l8en. 8lends 6lendun le8nend len8erw 6l5ents 4l3entw 4lentz 8lenzy 8leoz
6lepi le6pip 8lepo 1ler l6er. 8lerbs 6l5erde le8reis le8rend le4r3er 4l3erg
l8ergr 6lerkl 6l5erzie 8lerö 8lesel lesi5e le3sko le3tha let1s 5leuc 4leuro
leu4s3t le5xe 6lexp l1f 2l1g lgend8 l8gh lglie3 lglied6 6l1h 1li li1ar li1as
2lick li8dr li1en lien6n li8ers li8ert 2ließ 3lig li8ga8b li1g6n li1l8a
8limb li1na 4l3indu lings5 4l3inh 6linj link4s3 4linkt 2lint 8linv lion5s6t
4lipp 5lipt 4lisam livi5e 6l1j 6l1k l8keim l8kj lk2l lko8f lkor8 lk2sa lk2se
6ll l1la ll3a4be l8labt ll8anl ll1b ll1c ll1d6 l1le l4l3eim l6l5eise ller3a
l4leti l5lip l1lo ll3ort ll5ov ll6spr llte8 l1lu ll3urg l1lä l5lü l6lüb 2l1m
l6m5o6d 6ln l1na l1no 8lobl lo6br 3loch. l5o4fen 5loge. 5lohn 4l3ohr 1lok
l2on 4l3o4per lo1ra 2l1ord 6lorg 4lort lo1ru 1los. lo8sei 3losig lo6ve
lowi5 6l1p lp2f l8pho l8pn lp4s3te l2pt l1q 8l1r 2ls l1sa l6sarm l1sc l8sec
l6s5erg l4s3ers l8sh l5s6la l1sp ls4por ls2pu l1str l8suni l1sü 2l1t lt5amp
l4t3ein l5ten l6t5eng l6t5erp l4t3hei lt3her l2t1ho l6t5i6b lti1l l8trö
lt1sc lt6ser lt4s3o lt5ums lu8br lu2dr lu1en8 8lu8fe luft3a luf8tr lu6g5r
2luh l1uhr lu5it 5luk 2l1umf 2l1umw 1lun 6l5u6nio 4l3unte lu5ol 4lurg 6lurs
l3urt lu4sto lu3str lu6st5re lu8su lu6tal lu6t5e6g lu8terg lu3the lu6t5or
lu2t1r lu6ß5 l1v lve5r6u 2l1w 1ly lya6 6lymp ly1no l8zess l8zo8f l3zwei
lz5wu 3länd lä5on lä6sc lät1s 5läuf 2läug läu6s5c lä5v l1öl 1lös lö1ß6t
6l1übe 1ma 8mabg ma5chan mad2 ma5el 4magg mag8n ma1la ma8lau mal5d 8malde
mali5e malu8 ma8lut 2m1amp 3man mand2 man3ds 8mangr mani5o 8m5anst 6mappa
4m3arbe mar8kr ma1r4o mar8schm 3mas ma1sc ma1tö 4m5auf ma5yo 2m1b mb6r 2m1c
2m1d md6sä 1me me1ch me5isc 5meld mel8sa 8memp me5nal men4dr men8schl
men8schw 8mentsp me1ra mer4gl me1ro 3mes me6s5ei me1th me8ß 2m1f6 2m1g 2m1h
1mi mi1a mi6ale mi1la 2m1imm mi1na mi5nü mi4s3an mit1h mi5t6ra 3mitt mitta8
mi6ß5 6mj 2m1k8 2m1l 2m1m m6mad m6m5ak m8menth m8mentw mme6ra m2mn mm5sp
mm5ums mmut5s m8män m1n8 m5ni 1mo mo5ar mo4dr 8mof mo8gal mo4kla mol5d m2on
mon8do mo4n3od mont8a 6m5ony mopa6 mo1ra mor8d5a mo1sc mo1sp 5mot moy5 2mp
m1pa mpfa6 mpf3l mphe6 m1pi mpin6 m1pl mp2li m2plu mpo8ste m1pr mprä5 mp8th
mput6 mpu5ts m1pö 8m1q 2m1r 2ms ms5au m1sc msch4l ms6po m3spri m1str 2m1t
mt1ar m8tein m2t1h mt6se mt8sä mu5e 6m5uh mumi1 1mun mun6dr muse5e mu1ta
2m1v mvol2 mvoll3 2m1w 1my 2m1z mä6kl 1män mä1s mä5tr mäu4s3c 3mäß möb2 6möl
1mü 5mün 3müt 1na. n5ab. 8nabn n1abs n1abz na6bä na2c nach3e 3nacht 1nae
na5el n1afr 1nag 1n2ah na8ha na8ho 1nai 6nair na4kol n1akt nal1a 8naly 1nama
na4mer na1mn n1amp 8n1amt 5nanc nan6ce n1and n6and. 2n1ang 1nani 1nann
n1ans 8nanw 5napf. 1n2ar. na2ra 2n1arc n8ard 1nari n8ark 6n1arm 5n6ars
2n1art n8arv 6natm nat6s5e 1naue 4nauf n3aug 5naui n5auk na5um 6nausb 6nauto
1nav 2nax 3naz 1naß n1b2 nbau5s n1c nche5e nch5m 2n1d nda8d n2d1ak nd5ans
n2d1ei nde8lac ndel6sa n8derhi nde4se nde8stal n2dj ndnis5 n6d5or6t nd3rec
nd3rot nd8samt nd6sau ndt1h n8dumd 1ne ne5as ne2bl 6n5ebn 2nec 5neei ne5en
ne1g4l 2negy 4n1ein 8neis 4n3e4lem 8nemb 2n1emp nen1a 6n5energ nen3k 8nentb
4n3en3th 8nentl 8n5entn 8n5ents ne1ra ne5r8al ne8ras 8nerbi 6n5erde.
nere5i6d nerfor6 6n5erhö 8nerlö 2n1err n8ers. 6n5ertra 2n1erz nesi3e net1h
neu4ra neu5sc 8neuß n1f nf5f nf2l nflei8 nf5lin nft8st n8g5ac ng5d ng8en
nge8ram ngg2 ng1h n6glic ng3rip ng8ru ng2se4 ng2si n2g1um n1gy n8gäl n1h
nhe6r5e 1ni ni1bl ni5chä ni8dee n6ie ni1en nie6s5te niet5h ni8etn 4n3i6gel
n6ik ni1la 2n1imp ni5na 2n1ind 8ninf 6n5inh ni8nit 6n5inn 2n1ins 4n1int n6is
ni3str ni1th ni1tr n1j n6ji n8kad nk5ans n1ke n8kerla n1ki nk5inh n5klö
n1k2n n8k5not nk3rot n8krü nk5spo nk6t5r n8kuh n6küb n5l6 nli4mi n1m nmen4s
n1na n8nerg nni5o n1no nn4t3ak nnt1h nnu1e n1ny n1nä n1nö n1nü no5a no4b3la
4n3obs 2nobt noche8 no6die no4dis no8ia no5isc 6n5o6leu no4mal noni6er
2n1onk n1ony 4n3o4per 6nopf 6nopti no3ra no4ram nor6da 4n1org 2n1ort n6os
no1st 8nost. no8tan no8ter noty6pe 6n5ox n1p2 n1q n1r nrös3 6ns n1sac
ns3ang n1sc n8self n8s5erf n8serg n6serk ns5erw n8sint n1s2pe n1spr n6s5tat.
n5s6te. n6stob n1str n1ta n4t3a4go nt5anh nt3ark nt3art n1te nt3eis
nte5n6ar nte8nei nter3a nte6rei nt1ha nt6har n3ther nt5hie n3thus n1ti nti1c
n8tinh nti1t ntlo6b ntmen8 n1to nt3o4ti n1tr ntra5f ntra5ut nt8rea nt3rec
nt8rep n4t3rin nt8rop n4t3rot n4trü nt1s nts6an nt2sk n1tu nt1z n1tä n1tö
n8töl n1tü 1nu nu1a nu5el nu5en 4n1uhr nu5ie 8numl 6n5ums 6n5umw 2n1und
6nuni 6n5unr 2n1unt 2nup 2nu6r n5uri nu3skr nu5ta n1v 8n1w 1nys n1za n6zab
n2z1ar n6zaus nzi4ga n8zof n6z5unt n1zw n6zwir 1näc 5näe 5näi n8äl nä6m
nä6re n5ärz 5näus n1öl 1nöt n5öz 5nü. 6n1ü2b 5nüß o5ab. oa2l o8ala o1a2m
o1an ob1ac obe4ra o6berh 5o4bers o4beru obe6ser 1obj o1bl o2bli ob5sk 3obst.
ob8sta obst5re ob5sz o1che oche8b o8chec o3chi och1l och3m ocho8f o3chro
och3to o3chu och1w o1d o2d1ag od2dr ode5i ode6n5e od1tr o5e6b o5e6der.
oe8du o1ef o1e2l o1e2p o1er. o5e8x o1fa of8fan 1offi of8fin of6f5la o5fla
o1fr 8o1g og2n o1ha o1he o6h5eis o1hi ohl1a oh1le oh4l3er 5ohm. oh2ni o1ho
oh1re oh1ru o1hu oh1w o1hy o1hä o5ia o1id. o8idi oi8dr o5ids o5isch.
oiset6 o1ism o3ist. o5i6tu o1j o1k ok2l ok3lau o8klä 1okta o1la old5am
old5r o1le ole5in ole1r ole3u ol6gl ol2kl olk4s1 ol8lak ol8lauf. ol6lel
ol8less o1lo ol1s ol6sk o1lu oly1e2 5olym o2mab om6an o8mau ombe4 o8merz
om5sp o1mu o8munt o1mä o1mö o1na ona8m on1ax on8ent o6n5erb 8oni oni5er.
on1k on6n5a6b o1no ono1c o4nokt 1ons onts8 o1nä oo8f 1oog oo2pe oo2sa o1pa
3o4pera o3pfli opf3lo opf3r o1pi o1pl o2pli o5p6n op8pa op6pl o1pr o3p4ter
1opti o1pä o5pö o1q o1ra. o3rad o8radd 1oram o6rang o5ras o8rauf or5cha
or4d3a4m or8dei or8deu 1ordn or4dos o1re o5re. ore2h o8r5ein ore5isc or6enn
or8fla or8fli 1orga 5orgel. or2gl o1ri 5o6rient or8nan or8nä o1ro or1r2h
or6t5an or8tau or8tere o1rus o1ry o1rä or1ü2 o1sa osa3i 6ose o8serk o1sk
o6ske o6ski os2kl os2ko os2kr osni5e o2s1o2d o3s4per o4stam o6stau o3stra
ost3re osu6 o6s5ur o5s6ze o1ta ot3auf o6taus o1te o6terw o1th othe5u o2th1r
o1ti o1to oto1a ot1re o1tri o1tro ot1sc o3tsu ot6t5erg ot2t3h ot2t5r ot8tö
o1tu ou3e ouf1 ou5f6l o5u6gr ou5ie ou6rar ou1t6a o1v o1wa o1we o6wer. o1wi
owid6 o1wo o5wu o1xe oy5al. oy1e oy1i o5yo o1z oza2r 1o2zea ozo3is oö8
oß5elt oß1t 3paa pa6ce 5pad pag2 1pak pa1la pa8na8t pani5el pa4nor pan1s2
1pap pap8s pa8rei par8kr paro8n par5o6ti part8e 5partei 3partn pas6sep
pa4tha 1pau 6paug pau3sc p1b 8p5c 4p1d 1pe 4peic pe5isc 2pek pen3k pen8to8
p8er pe1ra pere6 per5ea per5eb pe4rem 2perr per8ran 3pers 4persi pe3rü
pe4sta pet2s p2f1ec p4fei pf1f pf2l 5pflanz pf8leg pf3lei 2pft pf3ta p1g 1ph
2ph. 2p1haf 6phb 8phd 6p5heit ph5eme 6phg phi6e 8phk 6phn p5holl pht2 ph3tha
4ph3the phu6 6phz pi1en pi5err pi1la pi1na 5pinse pioni8e 1pis pi1s2k pi1th
p1k pl8 5pla p2lau 4plei p3lein 2pler 6p5les 2plig p6lik 6p5ling p2liz
plo8min 6p1m p1n 1p2o 8poh 5pol po8lan poly1 po3ny po1ra 2porn por4t3h po5rö
5poti p1pa p6p5ei ppe6la pp5f p2p1h p1pi pp1l ppp6 pp5ren pp1s p5pö pr6
3preis 1pres 2p3rig 5prinz 1prob 1prod 5prog pro8pt pro6t5a prote5i 8proß
prä3l 1präs präte4 1prüf p5schl 2pst 1p2sy p1t p8to8d pt1s 5p6ty 1pu pu1b2
2puc pu2dr puf8fr 6p5uh pun8s pu8rei pu5s6h pu1ta p1v p3w 5py py5l p1z
pä6der p5ä6m pä8nu 8pär pät5h pät1s qu6 1qui 8rabk ra6bla 3rable ra2br r1abt
6rabz ra4dan ra2dr 5rafal ra4f3er ra5gla ra2g3n 6raha ral5am 5rald 4ralg
ra8lins 2rall ral5t 8ramei r3anal r6and ran8der ran4dr 8ranf 6ranga 5rangi
ran8gli r3angr rans5pa 8ranw r8anz. ra5or 6rapf ra5pl rap6s5er 2r1arb 1rarh
r1arm ra5ro 2r1art 6r1arz ra8tei ra6t5he 6ratl ra4t3ro r5atta raue4n 6raus.
r5austa rau8tel raut5s ray1 r1b rb5lass r6bler rb4lie rbon6n r8brecht
rb6s5tä r8ces r1che rch1l rch3m rch3re rch3tr rch1w 8rd r1da r8dachs r8dap
rda5ro rde5ins rdio5 r8dir rd3ost r1dr r8drau 1re. re1ak 3reakt re3als
re6am. re1as 4reben re6bl rech5a r8edi re3er 8reff 3refl 2reh 5reha r4ei.
reich6s5 8reier 6reign re5imp 4r3eina 6r3einb 6reing 6r5einn 6reinr 4r3eins
r3eint reli3e 8r5elt 6rempf 2remt ren5a6b ren8gl r3enni 1reno 5rente 4r3enth
8rentl 4r3entw 8rentz ren4zw re1on requi5 1rer rer4bl 6rerbs 4r3erd 8rerhö
8rerkl 4r3erla 8rerlö 4r3erns 6r5ernä rer5o 6r5erreg r5ertr r5erwec r5erö
re2sa re8schm 2ress re5u8ni 6rewo 2r1ex r1f r8ferd rf4lie 8r1g r8gah rge4bl
rge5na rgest4 rg6ne r2gni2 r8gob r4g3ret rg8sel r1h8 r2hy 5rhyt ri1ar ri5cha
rid2g r2ie rieg4s5 ri8ei ri1el ri6ele ri1en ri3er. ri5ers. ri6fan ri8fer
ri8fr 1r2ig ri8kn ri5la rimä8 ri1na r8inde rin4ga rin6gr 1rinn 6rinner rino1
r8insp 4rinst ri1nä ri5o6ch ri1o2d ri3o6st 2r1ir r2is ri3sko ri8spr ri8stü
ri5sv r2it 6r5i6tal ri5tr ri6ve. 8r1j 6rk r1ke rkehrs5 r1ki r3klin r1k2n
rk3str rk4t3an rk6to r6kuh rkä4s3t r1l r5li rline5a 6r1m r6manl rma4p
r4m3aph r8minf r8mob rm5sa 2rn r1na rna8be r5ne rn2ei r6neif r6nex r6nh rn1k
r1no r6n5oc rn1sp r1nä r1nü ro6bern 6robs ro1ch 3rock. ro5de ro1e 4rofe
ro8hert 1rohr ro5id ro1in ro5isc 6rolym r2on 6roog ro6phan r3ort ro1s2p
ro5s6w ro4tau ro1tr ro6ts 5rout r1p rpe8re rp2f r2ps r2pt r1q 2rr r1ra r1re
rrer6 rr6hos r5rhö r1ri r1ro rro8f rr8or rror5a r1ru r3ry r1rä r1rö r1rü
2r1s r6sab r4sanf rse6e rse5na r2sh r6ska r6ski rs2kl r8sko r2sl rs2p
r6stauf r8sterw r8stran rswi3d4 r2sz 2r1t rt3art r8taut r5tei rt5eige r8tepe
r4t3erh r8terla r4t3hei r5t6hu r4t3int rt5reif rt1sc rt6ser rt6s5o rt6s5u
rt5und r8turt rube6 ru1en 1r4uf ruf4st ru1ie 2r1umg 2r1uml 2rums run8der
run4d5r 6rundz 6runf 8runs 2r1unt 2r1ur r6us ru6sta ru3str ru6tr 1ruts r1v
rven1 rvi2c r1w r1x r1za rz5ac r6z5al r8z1ar r8zerd r6z5erf rz8erh rz4t3h
r8zum rä4ste räu8sc r1öf 5röhr rö5le 3röll 5römis r1ör rö2sc 3rümp 1sa.
1saa s3a4ben sa2bl 2s1abs 6s1abt 6sabw 3sack. 6s3a4der 1saf sa1fa 4s1aff
sa5fr 1sag 1sai sa1i2k1 4s1akt 1sal sa1la 4s3alpi 6salter salz3a 1sam s5anb
san2c 1sand s5angeh 6sanl 2s1ans 6s3antr 8s1anw s1ap s6aph 8sapo sap5p6
s8ar. 2s1arb 3sarg s1arm sa5ro 2s1art 6s1arz 1sas 1sat sat8a 2s1atl sa8tom
3s8aue s5auff sau5i s6aur 2s1aus 5s6ause 2s1b2 2sca s4ce 8sch. 3scha.
5schade 3schaf 3schal sch5ame 8schanc 8schb 1sche 6schef 8schex 2schf 2schg
2schh 1schi 2schk 5schlag 5schlu 6schmäß 6schnaß 1scho 6schord 6schp 3schri
8schric 8schrig 8schrou 6schs 2scht sch3ta sch3tr 1schu 8schunt 6schv 2schz
5schö 5schü 2sco scre6 6scu 2s1d 1se se5an se1ap se6ben se5ec see5i6g se3erl
8seff se6han se8hi se8hö 6s5eid. 2s1eig s8eil 5sein. sei5n6e 6s5einh 3s8eit
3sel. se4lar selb4 6s3e4lem se8lerl 2s1emp sen3ac se5nec 6s5ents 4sentz
s8er. se8reim ser5inn 8sermä 8s5erzi 6seröf se1um 8sexa 6sexp 2s1f2
sfal8ler 2s3g2 sge5b2 s1h s8hew 5s6hip 5s4hop 1si 2siat si1b sicht6s
6s5i6dee siege6s5 si1en si5err si1f2 si1g2n si6g5r si8kau sik1i si4kin si2kl
si8kü si1la sil6br si1na 2s1inf sin5gh 2s1inh sinne6s5 2s1ins si5ru si5str
4s1j s1k2 6sk. 2skau skel6c skelch5 s6kele 1s2ki. 3s4kin. s6kiz s8kj 6skn
2skow 3skrib 3skrip 2sku 8skü s1l s8lal slei3t s4low 2s1m s1n 6sna 6snot 1so
so1ch 2s1odo so4dor 6s5o4fen solo3 s2on so5of 4sope so1ra 2s1ord 4sorga
sou5c so3un 4s3ox sp2 8spaa 5spal 1span 2spap s2pec s4peis 1spek s6perg
4spers s6pes 2s1pf 8sphi 1s2phä 1spi spi4e 6s5pig 6spinse 2spis 2spla 2spol
5s6pom 6s5pos 6spoti 1spra 3s8prec 6spreis 5spring 6sprob 1spru s2pul 1s2pur
6spy 5spän 1spü s1q 2s1r 2s1s2 sse8nu ssini6s ssoi6r 2st. 1sta 4stafe 2stag
sta3la 6stale 4stalg 8stalk 8stamt 6st5anf 4stans 6stanw 6starb sta4te
6staus 2stb 6stc 6std 1ste 4steil 3s2tel st3elb 8stemb 6steppi 8stese
8stesse 6stf 2stg 2sth st1ha st3hei s8t1hi st1ho st5hu 1sti sti4el 4stigm
sti3na 6stind 4stinf sti8r 2stk 2stl 2stm 1sto 6stoll. 4st3ope 6stopf.
6stord 6stp 5stra. 4strai 3s4tral 6s5traum 3straß 3strec 6s3tref 8streib
5streif 6streno 6stres 6strev 5s6tria 6strig 5strik 8strisi 3s4troa s8troma
st5rose 4struf 3strum 6sträg 2st1s6 2stt 1stu stu5a 4stuc 2stue 8stun. 2stv
2stw s2tyl 6stz 1stä 8stäg 1stö 1stü 8stüch 4stür. 1su su2b1 3suc su1e su2fe
su8mar 6sumfa 8sumk 2s1unt sup1p2 6s5u6ran 6surte 2s1v 2s1w 1sy 8syl. sy5la
syn1 sy2na syne4 s1z s4zend 5s6zene. 8szu 1sä 6s5änd 6säugi 6säuß 5söm
2s1ü2b 1süc sü8di 1sün 5süß taats3 4tab. taba6k ta8ban tab2l ta6bre 4tabs
t3absc 8tabz 6t3acht ta6der 6tadr tad6s tad2t 1tafe4 1tag ta6ga6 ta8gei
tage4s tag6s5t tah8 tahl3 tai6ne. ta5ir. tak8ta tal3au 1tale ta8leng
tal5ert 6t5a6mer 6tamp tampe6 2t1amt tan5d6a tan8dr tands5a tani5e 6tanl
2tanr t3ans 8t5antr tanu6 t5anw 8tanwa tan8zw ta8rau 6tarbe 1tari 2tark
2t1arm ta1ro 2tart t3arti 6tarz ta1sc ta6sien ta8stem ta8sto t5aufb 4taufn
8taus. 5tause 8tausf 6tausg t5ausl 2t1b2 2t1c t6chu 2t1d te2am tea4s te8ben
5techn 4teff te4g3re te6hau 2tehe te4hel 2t1ehr te5id. teig5l 6teign tei8gr
1teil 4teinh t5einhe 4teis t5eisen 8teiw te8lam te4lar 4telek 8telem te6man
te6n5ag ten8erw ten5k tens4p ten8tro 4t3entw 8tentz te6pli 5teppi ter5a6b
te3ral ter5au 8terbar t5erbe. 6terben 8terbs 4t3erbt t5erde. ter5ebe
ter5ein te8rers terf4 8terhö 6terklä ter8nor ter6re. t8erscha t5e6sel
te8stau t3euro te1xa tex3e 8texp tex6ta 2t1f2 2t1g2 2th. th6a 5tha. 2thaa
6t1hab 6t5haf t5hah 8thak 3thal. 6thals 6t3hand 2t1hau 1the. 3t4hea t1heb
t5heil t3heit t3helf 1theo 5therap 5therf 6t5herz 1thes 1thet 5thi. 2t1hil
t3him 8thir 3this t5hj 2th1l 2th1m th1n t5hob t5hof 4tholz 6thopti 1thr6
4ths t1hum 1thy 4t1hä 2t1hö t1hü ti1a2m ti1b tie6fer ti1en ti8gerz tig3l
ti8kin ti5lat 1tilg t1ind tin4k3l ti3spa ti5str 5tite ti5tr ti8vel ti8vr
2t1j 2t1k2 2t1l tl8a 2t1m8 2t1n 3tobe 8tobj to3cha 5tocht 8tock tode4 to8del
to8du to1e 6t5o6fen to1in toi6r 5toll. to8mene t2ons 2t1ony to4per 5topf.
6topt to1ra to1s to6ska tos2l 2toti to1tr t8ou 2t1p2 6t1q tr6 tra5cha
tra8far traf5t 1trag tra6gl tra6gr t3rahm 1trai t6rans tra3sc tra6st 3traue
t4re. 2trec t3rech t8reck 6t1red t8ree 4t1reg 3treib 4treif 8t3reis 8trepo
tre6t5r t3rev 4t3rez 1trib t6rick tri6er 2trig t8rink tri6o5d trizi5 tro1a
3troc trocke6 troi8d tro8man. tro3ny 5tropf 6t5rosa t5roß 5trub 5trup trut5
1träg 6t1röh 5trüb trü3bu t1rüc t1rüs 2ts ts1ab t1sac tsa8d ts1ak t6s5alt
ts1an ts1ar ts3auf t3schr t5schä tse6e tsee5i tsein6s ts3ent ts1er t8serf
t4serk t8sh 5t6sik t4s3int ts5ort. t5s6por t6sprei t1st t6s5tanz ts1th
t6stit t4s3tor 1t2sua t2s1uf t8sum. t2s1u8n t2s1ur 2t1t tt5eif tte6sa tt1ha
tt8ret tt1sc tt8ser tt5s6z 1tuc tuch5a 1tu1e 6tuh t5uhr tu1i tu6it 1tumh
6t5umr 1tums 8tumt 6tund 6tunf 2t1unt tu5ra tu6rau tu6re. tu4r3er 2t1v 2t1w
1ty1 ty6a ty8la 8tym 6ty6o 2tz tz5al tz1an tz1ar t8zec tzeh6 tzehn5 t6z5ei.
t6zor t4z3um t6zäu 5täg 6täh t5ält t8än täre8 8tä8st 6täuß t5öffen 8tö8k
1tön 4tüb t6ü5ber. 5tüch 1tür. u3al. u5alb u5alf u3alh u5alk u3alp u3an.
ua5na u3and u5ans u5ar. ua6th u1au ua1y u2bab ubi5er. u6b5rit ubs2k u5bö
u8büb 2uc u1che u6ch5ec u1chi uch1l uch3m uch5n uch1r uch5to ucht5re u1chu
uch1w uck1a uck5in u1d ud4a u1ei u6ela uene8 u6ep u1er uer1a ue8rerl uer5o
u8esc u2est u8ev u1fa u2f1ei u4f3ent u8ferh uf1fr uf1l uf1ra uf1re uf1rä
uf1rü uf1s2p uf1st uft1s u8gabt u8gad u6gap ugeb8 u8gn ugo3s4 u1ha u1he u1hi
uh1le u1ho uh1re u1hu uh1w u1hä u1hö 6ui ui5en u1ig u3ins uin8tes u5isch.
u1j 6uk u1ke u1ki u1kl u8klu u1k6n u5ky u1la uld8se u1le ul8lac ul6lau
ul6le6l ul6lo ulni8 u1lo ulo6i ult6a ult8e u1lu ul2vr u1lä u1lö 3umfan
5umlau umo8f um8pho u1mu umu8s u5mö u1n1a un2al un6at unau2 6und. 5undein
un4d3um 3undzw undü8 un8düb une2b un1ec une2h un3eis 3unfal 1unfä 5ungea
3unglü ung2s1 un8gä 1u2nif un4it un8kro unk5s u1no unpa2 uns2p unvol4
unvoll5 u5os. u1pa u1pi u1p2l u1pr up4s3t up2t1a u1q u1ra ur5abs ura8d
ur5ah u6rak ur3alt u6rana u6r5ans u8rap ur5a6ri u8ratt u1re ur3eig ur8gri
u1ri ur5ins 3urlau urmen6 ur8nan u1ro 3ursac ur8sau ur8sei ur4sk 3urtei u1ru
uru5i6 uru6r u1ry ur2za ur6zä ur5ä6m u5rö u1rü urück3 u1sa usa4gi u2s1ar
u2s1au u8schec usch5wi u2s1ei use8kel u8sl u4st3a4b us3tau u3s4ter u2s1uf
u8surn ut1ac u1tal uta8m u1tan ut1ar u1tas ut1au u1te u8teic u4tent u8terf
u6terin u4t3hei ut5ho ut1hu u1ti utine5 uti6q u1to uto5c u1tr ut1sa ut1s6p
ut6stro u1tu utz5w u1u u1v uve5n uve3r4ä u1w u1xe u5ya uy5e6 u1yi u2z1eh
u8zerh u5ö uße6n ußen5e 8vanb 6vang 6varb var8d va6t5a va8tei va2t1r 2v1b
6v5c 6vd 1ve 6ve5g6 ver1 ver5b verb8l ve2re2 verg8 ve2ru8 ve1s ve2s3p ve3xe
2v1f 2v1g 6v5h vi6el vie6w5 vi1g4 vi8leh vil6le. 8vint vi1ru vi1tr 2v1k 2v1l
2v1m 4v5n 8vo8f voi6le vol8lend vol8li v2or1 vo2re vo8rin vo2ro 2v1p 8vra
v6re 2v1s 2v1t 2v1v 4v3w 2v1z waffe8 wa6g5n 1wah wah8n wa5la wal8din wal6ta
wan4dr 5ware wa8ru war4za 1was w5c w1d 5wech we6fl 1weg we8geng weg5h weg3l
we2g1r weh6r5er 5weise weit3r wel2t welt3r we6rat 8werc 5werdu wer4fl 5werk.
wer4ka wer8ku wer4ta wer8term we2sp we8stend we6steu we8str we8stö wet8ta
wich6s5t 1wid wi2dr wiede4 wieder5 wik6 wim6ma win4d3r 5wirt wisch5l 1wj 6wk
2w1l 8w1n wo1c woche6 wol6f wor6t5r 6ws2 w1sk 6w5t 5wunde. wun6gr wu1sc
wu2t1 6w5w wy5a wärme5 wä1sc 1xag x1ak x3a4men 8xamt x1an 8x1b x1c 1xe.
x3e4g 1xen xe1ro x1erz 1xes 8xf x1g 8x1h 1xi 8xid xi8so 4xiste x1k 6x1l x1m
8xn 1xo 8x5o6d 8x3p2 x1r x1s6 8x1t x6tak x8terf x2t1h 1xu xu1e x5ul 6x3w x1z
5ya. y5an. y5ank y1b y1c y6cha y4chia y1d yen6n y5ern y1g y5h y5in y1j y1k2
y1lak yl1al yla8m y5lax y1le y1lo y5lu y8mn ym1p2 y3mu y1na yno2d yn1t y1on.
y1o4p y5ou ypo1 y1pr y8ps y1r yri3e yr1r2 y1s ys5iat ys8ty y1t y3w y1z yä8m
z5a6b zab5l 8za6d 1zah za5is 4z3ak 6z1am 5zange. 8zanl 2z1ara 6z5as z5auf
3zaun 2z1b 6z1c 6z1d 1ze ze4dik 4z3eff 8zein zei4ta zei8ters ze6la ze8lec
zel8th 4zemp 6z5engel zen8zin 8zergä zer8i ze1ro zers8 zerta8 zer8tab
zer8tag 8zerz ze8ste zeu6gr 2z1ex 2z1f8 z1g 4z1h 1zi zi1en zi5es. 4z3imp
zi1na 6z5inf 6z5inni zin6s5er 8zinsuf zist5r zi5th zi1tr 6z1j 2z1k 2z1l 2z1m
6z1n 1zo zo6gl 4z3oh zo1on zor6na8 4z1p z5q 6z1r 2z1s8 2z1t z4t3end z4t3hei
z8thi 1zu zu3al zu1b4 zu1f2 6z5uhr zun2a 8zunem zunf8 8zungl zu1o zup8fi
zu1s8 zu1z 2z1v zw8 z1wal 5zweck zwei3s z1wel z1wer z6werg 8z5wes 1zwi zwi1s
6z1wo 1zy 2z1z zz8a zzi1s 1zä 1zö 6zöl. zö1le 1zü 2z1ü2b ä1a6 äb1l ä1che
ä3chi äch8sc äch8sp ä5chu äck5a äd1a äd5era ä6d5ia ä1e ä5fa äf1l äft6s äg1h
äg3le ä6g5nan äg5str ä1he ä1hi äh1le äh5ne 1ähnl äh1re äh5ri äh1ru ä1hu äh1w
6äi ä1isc ä6ische ä5ism ä5j ä1k äl1c ä1le ä8lei äl6schl ämi1e äm8n äm8s ä5na
5änderu äne5i8 äng3l änk5l ä1no än6s5c ä1pa äp6s5c 3äq är1c ä1re äre8m
5ärgern är6gl ä1ri 3ärmel ä1ro ärt6s5 ä1ru 3ärztl ä5rö ä6s5chen äsen8s äs1th
äta8b ä1te äteri4 äter5it ä6thy ä1ti 3ätk ä1to ät8schl äts1p ä5tu äub1l äu1e
1äug äu8ga äu5i ä1um. ä1us. 1äuß ä1z ö1b ö1che ö5chi öch8stei öch8str öcht6
5ö6dem 5öffn ö1he öh1l8 öh1re ö1hu ö1is ö1ke 1ö2ko 1öl. öl6k5l öl8pl ö1mu
ö5na önig6s3 ö1no ö5o6t öpf3l öp6s5c ö1re ör8gli ö1ri ör8tr ö1ru 5österr
ö1te ö5th ö1ti ö1tu ö1v ö1w öwe8 ö2z üb6e2 3ü4ber1 üb1l üb1r 5ü2bu ü1che
ü1chi ü8ch3l üch6s5c ü8ck ück1a ück5ers üd1a2 ü6deu üdi8t ü2d1o4 üd5s6
üge4l5a üg1l üh5a ü1he ü8heh ü6h5erk üh1le üh1re üh1ru ü1hu üh1w ü3k ü1le
ül4l5a ül8lo ül4ps ül6s5c ü1lu ün8da ün8fei ünk5l ün8za ün6zw ü5pi ü1re
ü8rei ür8fl ür8fr ür8geng ü1ri ü1ro ür8sta ür8ster ü1ru üse8n ü8sta ü8stes
ü6s5tete ü3ta ü1te ü1ti üt8tr ü1tu üt8zei ü1v ß1a8 5ßa. ß8as ß1b8 ß1c ß1d
1ße ß5ec 8ße8g 8ße8h 2ß1ei 8ßem ß1f8 ß1g ß1h 1ßi ß1k ß1l ß1m ßmana8 ß1n ß1o
ß1p8 ß5q ß1r ß1s2 ßst8 ß1ta ß1te ßt3hei ß1ti ß5to ß1tr 1ßu8 6ß5um ß1v ß1w
ß1z
 PATTERNS
# -----------------------------------------------------------------
# =============== Additional Documentation ===============
#
# Older Versions of German Hyphenation Patterns:
# ----------------------------------------------
#
# All older versions of `ghyphen.tex' distributed as
#
#    ghyphen.tex/germhyph.tex  as of 1986/11/01
#    ghyphen.min/ghyphen.max  as of 1988/10/10
#    ghyphen3.tex        as of 1990/09/27 & 1991/02/13
#    ghyph31.tex        as of 1994/02/13
#
# are out of date and it is recommended to replace them
# with the new version `dehypht.tex' as of 1999/03/03.
#
# If you are using `ghyphen.min' (a minor version of `ghyphen')
# because of limited trie memory space, try this version and if
# the space is exceeded get a newer TeX implementation with
# larger or configurable trie memory sizes.
#
# Trie Memory Requirements/Space for Hyphenation Patterns:
# --------------------------------------------------------
# To load this set of german hyphenation patterns the parameters
# of TeX has to have at least these values:
#
# TeX 3.x:
#  IniTeX:  trie_size >= 9733  trie_op_size >= 207
#  VirTeX:  trie_size >= 8375  trie_op_size >= 207
#
# TeX 2.x:
#  IniTeX:  trie_size >= 8675  trie_op_size >= 198
#  VirTeX:  trie_size >= 7560  trie_op_size >= 198
#
# If you want to load more than one set of hyphenation patterns
# (in TeX 3.x), the parameters have to be set to a value larger
# than or equal to the sum of all required values for each set.
#
#
# Setting Trie Memory Parameters:
# -------------------------------
#
# Some implementations allow the user to change the default value
# of a set of the internal TeX parameters including the trie memory
# size parameter specifying the used memory for the hyphenation
# patterns.
#
# Web2c 7.x (Source), teTeX 0.9 (Unix, Amiga), fpTeX (Win32)
# and newer:
#  The used memory size of the true is usually set high enough.
#  If needed set the size of the trie using the keyword `trie_size'
#  in the configuration file `texmf/web2c/texmf.cnf'. For details
#  see the included documentation.
#
# emTeX (OS/2, MS-DOS, Windows 3.x/9x/NT):
#  You can set the used memory size of the trie using the
#  `-mt<number>' option on the command line or in the
#  TEXOPTIONS environment variable.
#
# PasTeX (Amiga):
#  The values for the parameters can be set using the keywords
#  `triesize', `itriesize' and `trieopsize' in the configuration
#  file.
#
# others (binaries only):
#  See the documentation of the implementation if it is possible
#  and how to change these values without recompilation.
#
# others (with sources)
#  If the trie memory is too small, you have to recompile TeX
#  using larger values for `trie_size' and `trie_op_size'.
#  Modify the change file `tex.ch' and recompile TeX.
#  For details see the documentation included in the sources.
#
# Necessary Settings in TeX macro files:
# --------------------------------------
#
# \lefthyphenmin, \righthyphenmin:
#  You can set both parameters to 2.
#
# \lccode <char>:
#  To get correct hyphenation points within words containing
#  umlauts or \ss, it's necessary to assign values > 0 to the
#  appropriate \lccode <char> positions.
#
# These changes are _not_ done when reading this file and have to
# be included in the language switching mechanism as is done in,
# for example, `german.sty' (\lccode change for ^^Y = \ss in OT1,
# \left-/\righthyphenmin settings).
#
## \CharacterTable
## {Upper-case  \A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K\L\M\N\O\P\Q\R\S\T\U\V\W\X\Y\Z
##  Lower-case  \a\b\c\d\e\f\g\h\i\j\k\l\m\n\o\p\q\r\s\t\u\v\w\x\y\z
##  Digits    \0\1\2\3\4\5\6\7\8\9
##  Exclamation  \!   Double quote \"   Hash (number) \#
##  Dollar    \$   Percent    \%   Ampersand   \&
##  Acute accent \'   Left paren  \(   Right paren  \)
##  Asterisk   \*   Plus     \+   Comma     \,
##  Minus     \-   Point     \.   Solidus    \/
##  Colon     \:   Semicolon   \;   Less than   \<
##  Equals    \=   Greater than \>   Question mark \?
##  Commercial at \@   Left bracket \[   Backslash   \\
##  Right bracket \]   Circumflex  \^   Underscore  \_
##  Grave accent \`   Left brace  \{   Vertical bar \|
##  Right brace  \}   Tilde     \~}
##
## End of file `dehypht.tex'.
end
NO1 =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.isocode = 'no'
 lang.patterns <<-PATTERNS
.ae3 .ak3k2l .ak3k2r .an1d2ra .an3k .an1s .anti1k2l .anti1k6r .anti1k4v2
.anti1p .be5la .be1t .bi4tr .der3i .der4iv .de2s1to .diagno5 .di4s3 .ek2s1k
.ek4s5p .er1in .er1ob .for4st .hove4d3 .hoveds2 .il4t1r .nabo1 .om1 .ove4
.pro1g6r .pro5k2l .pro1sp .re4in .re4u .sinn4s1t .si4s3te .sk6 .stat4s5
.st4r .så3 .så5re .til3 .unn3s2l .ve4l1e4g .ve4l1e4t .yt5r .øv3r .øy4e a1a
a2b1av ab1le a2b1re 3abst ade5la 5adg ad2op ads2k ad1st a1e ae4der ae2ne.
a1fj a4f3le a4gef a4gi ag5in ag3lø ag5si a4gy a3h a1ikk a1ing a1isk a1ism
a1ist a3j a1k a3ka a4kad a2kb a2k1d a3ke a2kf a2kh a4kk a2kl a2kn a3kr
ak2rel ak3s2m a4kt 3akti a3la a4l1ad alder4s5 a1le a1li a4l3ins a2l1i2so
al3k al4kn 4alkv all2s5kap a1lo a2lomr a2l1oms al1sa al5si al1st a3lu a1ly
a1læ 1a2manu am4pa 3a4naly an3erk an5g2rep an5g2rip ang2s3e ang3s4et
ang3s4ik angs3in ang3som an1ion an1i2so an4k5r an5si 1ansku an1s2t an1sv
a3nu 3anv a5o ao2pe a5pe a3pi a5po ap3p4lau ap3p4li ap3p2re ap3p2ro a1ra
ar5av 1arb a1re a2rea 3arg a1ri 1arkiv a3ro ar3so ar1st a1ry a1rå a3sa a1si
a3so as4s5kr as4t3ro a1ta1 a2t1aks a1te a5t2e5g a1ti a1to ato5v a3tr a4t1re
at1s4pr a1tu a3tø a1tå a4u4v aue4r a5va a1ve av1b 3avg a1vi 1a2vis. 1a2vise
3a4v1l av3r av1s4 av1v a5væ a3z 1ba ba4k1 ba4k2e ba5k2er ba5k2u ba4ti 4b1b
b2b1h b2b1k b2b1l b2b1m b2b1t 4bd 1be be1dra be1driv be1dro be1k be3kj be3ro
be5ru be3s2 bes4p be4s3te1 be5s4te2m. be5s4te2mm be5s4te2mt be1tr 1bi b1j
blom4st3r 1blå1 4b1n 1bo bo4gr bo3ra bo5re bor2t5r 1br4 1bruk2s1 bry5som
brød3 4bs b1si b1s4k b3so b1st b5t 3bu bu4s5tr 4b1uts b5w 1by by3s 5bæ 1bø
1bå 1ce 1ci ci3e4s1 3da d5anta 4d1art da4s 5dat 4d3av d1b d2b1k 4d1d d2d1b
d2d1f d2dh d2d1p d2d1r d2d4s1 d2d1t d2dv d2d1år 3de de5d ded4ren 4de4lem
de2n1om de4n1un der5eri de4r1etter de4rig de4s3ill d1f 2d5g4 d3h 1di di2ale
di2alo di1e dig5sti di3l di4ll 2d1int di5s4i dis4k3l dis5t6r d3j d1k d1l d1m
4d1n 3do dom2s3l do1o 4dop 4d1ord 4d5ov d1p 3d2rif d1risk 3drøv ds5an ds5av
d2s1ev ds5in ds1k 2d4s3l 2d4sm d2s3n ds3or ds1p ds3s4k ds3s2l ds3s4t ds3s4v
d4s1tj dstå4 d4su ds5v d5s4y d3ta d5t2e d1to d3tr 1du dub5 d1v 3dy 3dø
dør1g2l 4d1øs e1ab e2abi e5ad ea1g e3ak e1al e2a1li e3a2l1inn e3an e4ane
e4ano e5ap e1a2rea e1ark e1a1t e2atra ea4t1re e1a2tt e3av e1b2l eblikk4s5
ebs3 e1ch e4d5ar edb2l e4d1ei ed3re ed3rin ed4str e1då e3e 4eelem ee2ne.
ee4r 3eff e3fj e3fr egg5a e4ggek e4gg1r eg2g4s5 e1gr e3gu e1h e4i eid2s1
eid4s3k eid3s2om eid4s3t2 eid4s3pr eie4r e5inn e5inv ei5el e5isk. e5iske.
e1j e2jn e2k e3ka e3ke 2e3kj e3k2l e4k3ler e4k3let e4k3ling 4e3ko e3kr ek5sa
3ek5sem eksi5s2t 3eksp ek4s3t eks4t1av ek5su e3ku e5kv e5ky e1la. e3lad
e1lag el3ak el1al el3ar e1las e3le e4lek 3e4lem e1li 4elig 5elim e4l3int
elle2 e3lo e4l1om el5sa e4lse el5s4en el1to el4t1ri el4t1ro e5lu e3ly e3læ
e3lø em4p5le em1s em2s1l e1mu en5ak e4nan en1d2rek en5g2rad en5g2ro 4enn
en1opp e2nord en4s3inte en3so en1s4v ents1k e3nu e4n1ut e4n1ø2v e1nå e2n1år
e1o e2o3an e2o3d e2ogr e2o3li e2o3o eo2pe e3opp e3ord e3ov epi3 e1pl e1po
e1pr e3ra e4rag e4rak e4r3av er1d2r e3re er5ege e4r1ess er4g3r e3ri e4rib
e4r1inn er1k er2kna er2kni er2kt er3o4pp ero5d er5ov er1s er2sk er3s2ki
er3s2kj er3som er5t4r e3rum er5un e5ry e3rø er5øn e3se e3si e4s1m e3so
e5sper e4s3ting e1ta eta1b2le e1te etek4s e1ti e3tj e1to e3tr e4t1ris
ette6r1a e3tu e1ty e5tæ e5tø e1u2ke eu1kl e3um e3un 3euro e1usi e3ut e1va
e3ve e4v3erf e1vi e1væ e3æ2 2e3ø2 e5å eå4r 1fa fa2g1r fags3 fall2s1 f4ar
fa1se fa4t1r f1b f1d 3fe fei2l5o fe5no fe2s1t fe5s4tere fe5s4tert f1f f2f1b
f2f1c f2f1k f4f3l f2f1m f2f1opp f2f1r f2f1s f1g f1h 1fi fis4k3l f1k 3f2l
5f4la 1fo fol2k5l fo2r1an for1d2ra for1d2riv for1edl fo2r1eld fo2r1els
for1e2vig fo4r1e6n for1g2l fo4ri fo2r1o for1som for5st for3u4 fo2r1ø4 f1p
fra5t2 fred1som frie4re f1s4 4ft ft1b f3ta f1te f1ti ft4s3 fts5k ft5s4pr
ft4sår f5tvi 1fu f1v 3fy 3fø fø5f4 føl1som fø4r5en få1k 1ga 2g3art gart4s5
g1b g1d 3ge ge1d4ren 4gelem 4g5enden ge2o ger3in ge3s g3f 4g1g g2g1b g2g1d
g2g1f g2g1h g2g1l g2g1m g2g1s g2g5t g2g1v g1h 1gi gi1b 2g1inte gi1on. gi1one
gi1ons gi1po gi5st4r 5gj gje2n 3gjø1 g3k g1l 1g2lad 1g2las g2lb 1g2lyf
1g2lys g2lø g1m gn1d2r g1nu 3go 4g3om g5ov 2g3p 1gr gra2m1a 5g4rav 5g4rens
5g4rep 5g4r2o5v gro6v5s 5g4rup gr4u g4s3a g5s4at gsde4len gsha4 g3sla g2s1n4
gs3or g4s3p gs3s2k gs3s2t g4sti g1su gs3v g4s5y4t g4s1ø g3så g3t g4t1i1f4
g3v 1gy g5yd 3gå 4ha. ha2s1t h4av hav2s5p hav2s5m heds3 he4r1etter 5het
het4s5 2h1h hi4e hi3s ho5ko ho1pe ho5ve hovs3 4h3t hun4 hun5nen hun5kj hund3
hu4s3tr hve4r3an hvo4 i1a i2a1b4 i3a2b5le i2a1d i2a1f i2a1g2 i2a1k i2a1li
i2a1m i2a1ne i2a1s i3a2s1m i3a2s1t i2a1t i3b i4b1le i3dr ids5k idi1om.
idi1ot. id4t1 i1e4gen i2ek i1el i1en 4i5en. i5e2ne. i2eo i2ep i3er i2es
i3es. i3et. i2eti if3f2r i4f3le if3r i5fto i3gu i4gut i3h i5i i5j i1ka i1ke
i1kj ik2k1ord ik1l ik5led i5ko ik3re ik5ri iks5t ik4tu i3ku ik3v i3lag i3le
il5ei il5el i3li i4l5id i4l3int il3k4 ilmeld5 ilmel4di i1lo i5m2u ind4eks
in1eks 3inf ing2s1 in4n1ar in4n1ad in2n1ord inn5s4e inn3s2l in2n3t in2n1u
in4n1y in1s in4sv 5integ intet5s6 in2t1re i3nu io3a i5pi i3pli i3plu i5pr
i3r i4rd i4rf i4r3k ir4k3n i3ri i4rl i4r1m i4r1s i4r5t i4r1v i1s i2sf i3si
i2sk is5kj is1ko is5ku is1kø i2sl i4sm i2s1n i4s5p i2sr i2s1t i3s2to i2s1un
i3s2und i5sua i2s1v i1ta i1te i1ti i3to i3tr i4t5re i1tu i3ty i5tæ i1u i2ume
ium2s1 i1va i1ve i1vi i1ø iø4k i2ø1si i1å4r jds1 j4e je2s1t j5k ju5s2t 3kap
k2arb ka2s1t 1kav k5b k1d2r kel5s ke1mu 2k1endr 2k1e2nerg ke1ple ke3sk
ke4s1kv ke3s2t 2k1f 4k1g k3h ki3e 1k2ing ki4n1u2 3kjø 4k1k k2k1aks
k2k1a4naly k2k1a2rea k2k3arb k2k1au k2k1av k2k1b k2k1d k2k1ei k2k3f k2k1g2
k2k1h k2k1int k2k1l k2k1m k2k1n k2k1opp k2k3p k2k1r k2k1s kk1s4a kk2s5av
kk2s1f kk3s4k kk3s4n kk3s2pe kk2s1s kk3s2l kk3s2t kk4s3tep kk2s1v k2k3t
k4k1ut k2k3v k2k1øk k2k1øl 6kl. k5lak kla4t1r k1le k4led k1lig 3klu kne2b3l
k4ny 3kod 1kon 1ko1o ko3ra 3kort ko3v k1pl k1pr 1kra kraft5s4 5kry kry5sta
4k1s ks3an k2s1f k1si ksi3st k2s3k k2s3l k2s1m k2sn k2s1p k2s1r ks3s2t
k2s3tant k2ste k2s1ti k2str k2stu k2s5v k1t 6kt. k4tar k2td k4terh kti4e
k2t1inn k2tm k2tn k2t1opp k2tov k2t5re kt3s kt4s1al kt4s1dr kt4s1f kt4s1g
kt4s1kil kt4s1kon kt4s1l kt4s1m kt4s1p kt4s1r kt4s1s kt4s1tr kt4s1ut kt4s1v
kt4s1økn k2t1ut k2tv ku2e ku3el ku3er ku3et 2kuly 3kur 1kus ku2s1t 3kut
1k4var k2ved k2vet 1k2vis 1k2vot k4vu 3kå 1lab lad3r la1d4ra 5lagd la4g1opp
la4g3r 1lam 4la4nal la2s1t 1lat l1b ldiagnos5 ld1r ld1so ld2s1t 1le. 1led
le4k1re 4lele le4mo 1len le2o 1ler 1les 1let leu2m l1f lfin4 lfind5 l1go
l1gæ l3h li4ga 1ling 2lingeni li1on li2onæ l3j 4lk l1ka l1ke l1kj l1k2l4
l1ko lk3s4k lk3s4p l3ky 4l1l l2l1au l2l1b l2l1d ll4e l2l5e2sti l2l1f l2l1g
l2l1h l2l1k2 l2l1l l2l1m l2l1oks ll2om l2l3områ l2l5opp l2l1os l3l2o1sk
l2l1r l2l1s ll2s1d ll2s1f lls4i lls4k ll3s2l ll4s3lo ll2s1m ll3s2med ll2sn
ll2s3ord ll2sr ll2s3s2t ll4s3try l2l1t l2l1v lm1opp l5mu lo4du l3op 2lo2per
l4opp 4l1ord 4l3org 3lo2v l2o5ve 4l3p l4ps l4pt l3r 4ls lses1 l1sig ls3in
l5sj ls1l ls3s2l ls3s2t 6lt. l1ta lt1bl l1te l4t5erf l3ti lt3o l3tr lt3s6
l3tu l1ty lu3l lut2t5r lv1an l3ve l3vi l2v1l l2v1s l3væ l4v1å4r lønn2s5kr
lønn2s3n lønn2s3tr lønn2s3øk løp4s1 5løs 1ma ma2g1r ma4k1ro 2ma4nal m1b
mbet2s1 mb2l m3d 1me 2melem ments1 mer2kv me4t1re m4e1ur m3f m1g m3h 1mi
mi3k mi4k1ro min2s3 mi4o mis3s2t mi4s3ta m3k m1l 4m1m mmen5 mm2end2r mm2ut
m1n 3mo mo4da 4mop m1opp mor1som mot1s2v 4m5ov m5pa m1pe m3pi m3p2l m5po
m3pr mp5s4kr m1på m1r mse5s ms5in m1sk m1s2ki m2s1kl m2s1kr m4s5p ms3s2t
ms3v ms1år m3ta m3te m3ti m3tr m3tv m3ty m5tå 4m1ut 1mul mu1li 2m1ull m1v
3my 3mæ 3mø mød1re 3må 3na 4nak 4n1art na2s1ki na4t1re n1b 4nd nd3d2 nd1k2l
nd1r nd5si nds5n nds1om nd5s4p nd6s5par nd3st 1ne ne4da ne4d1r ned5s4l ned5s
ned6sv ned5t ne5in nemen4 nement5e ne5sl ne4utr neæ3r n1f n4g1enh n2g3lys
ng3lø n4go n4g1r ng4s1la n4g4s3t ng5s4tige ng5s4toff ng4s1u ng4s1år n1gu
4n1h 1ni ni3e4s 5ning ning6s5 ningst6 2n1inj 2n1j nje3s2ty n1ka n1k4e nk1in
nk5led nk3k2r n1kj n1ko n3kr nk3s4k nkt4s nkt5s4k n3ku nk1v n3kjæ 4n1l n1m
4n1n n2n1ak n4na4na n4n1ant n2n1b n2n1d2r n2n1ei n2n1eur n2n1f n2n1g n2n1int
n2n1k6 n2n1m n2n1ove n2n1p n2n1r n2n1s nn2s1ar nn2s1av nn2s1d nn2s1ei
nn2s5e4ff nn2s1f nn2s5kl nn2s1l nn2s1m nns2n nn2s1ord nns4p nn2s5pl nn4s5pr
nn2s1r nn2s1s nn2s1ut nn2s1v nn3s2vin nn2s1ø2ko n2n1t n2n1ut n2n1år nnå4re
1no 2n3ord n5p n3r 4ns ns4e3f nse4ff ns4e1p n3si n5s4inf nsin1k n4s1inn
n2s1kom n2skt n1s4ku n2s1omr ns3po ns3s4k ns3s2t n1sta n1s2tem nst1v n1sty
6nt. n1ta nta3le n1te n1ti ntiali4 n3to n1tr nt4su n3tu n4t1ul n3ty n5tæ
2nuly 4n1v 3ny n3z 3næ 3nø o2a oa4nal o3ar o4as ob3li o2b1r odel2s1t o4din
od5ri o1e 2oelem oe2ne. oe4r o4f3le of5r o4gek o4gel og5re og5sk o5h o1i4d
4o3in o1isk o1ism o1ist o1j o1k o3ka o1ke o2k1h o4k1l o2km o4kn o2k1t o3ku
o3la o3le o1li o1lo ol4t1r o3lu o5ly o5læ o2marb om2ele om2ene 1omr om1si
om1sl om1s4ve o4n1av on5g2r on3k o1nu oo2pe o1p6e o3pi op4p1ad op4p1arb
op2p1etter op2p1of op2p1und op2p1ø2 1opsj 1o4ptim 4or. o1ra 3ordn ord3s
o3re. o3reg o3rek o3ren o3rer o3re3s o3ret o3ri 3o4rient or5im o4r5in or3k
or2n1ne o1ro or3sl or3so or3s2t o2r1t4r o1r4u5m o1rø or5å4r o1sa o3si o3so
os1tu o3t o4t1v o5un o1v 1o4ver over1al ove4r3an ove4r1ens over5s4 o4v1l
o2v4s ov5si o5å 3pa pa5gh p5anl p3d 3pen 1per pe1ra perb2l pe3s pe4sk pe4u
4p5h 1p2la plag1som pla4s3t 5p4lek ple2o ple4u 1p2lo p4løy p3m p3n pne4u
5pok 4po3re po2st1o po2st1å 3pot potet5s6 4p1p p2p1b p2p1d4 p2p1evn
ppel1s4in p2p1f p2p1g p2p1il p2p1j2 p2p1k p2p3l p2p1m p2p1n p2p1over p2p1r
p2p1s4 pp5s4kr p2p3t2 p2p1v pr4ak 1pre 1pros 6ps. p3s2k p4s3kau p4s3kr 4p3so
ps4p ps3s2t p3st ps3v 2p1t 6pt. p2t1r 1pu pu5b p5ule p5v 3py 5ped 1pæ på3
på4sk på5skj på5s4kr på5sku på5sky qu4 ra5is rak1au ral1v2a 4r1angi 4rarb
r4avl r1b2 r4d5ar rd3d2r r4deks rd1n rd1r rd4s3 rd5s4e rd5s4j rd5s4ki rd5skj
rd5s4p rd5s4t redd5s2om re1dra 2reff 1rel re5la 6relem 4r1endr 2r1e2nerg
1re2o 1re3org re1pe re3sp 5r2essu re5s4tere re5s4tert 4r1e2stim re5s4u
re5u2ni r1f r1gu r1h ri3abe ri1e rig4s1 rik4s1 ri5la 4rimo r4ing 2r5ingeni
ringse4 ringso4r 4rinp 4rint ri1od ris3s2t r1j r3ka r2kb r1ke r1ki r1k2l
r1kr rk3so rk4s3pr r3ku r5kjæ r1l rm1s6l r3mu r1n r2n2s1n r2n1f ro1b ro3p
ro4p4s ropp2s5 4ropti r3ord r3org r3ork r3p r4p1s rps4k 4r1r r2rakti r2r1b
r2r1d rrd2r rre3s r2r1f r2r1g r2r1k r2r1l r2r1m rro4n5 r2r1p r2r1s4 r2r1v
r1sa r1si rs1k r3s2ka r4s4k1n r3s2ko r3s4kr rsk3t2 r3s4ku r4s4k5v r3s2ky
r3s2kå rs4n r2s5nød r2som r3sp r4s1po r4s3r rs3s4k rs3s4t r5s2tu r5su r3s4v
r3s4ø 6rt. r1ta r5tal r1te r4teli r1ti r1tj r3to r4t5or rt5rat rt3re r5tri
r5tro rt3s rt4s1d rt4s1f rt4s1kon rt4s1lig rt4s1m rt4s1r r5ty r5tæ r5tø
run4da ru2s1t r1uts r3va r1ve r3vi r2v1l r1v4r r3væ ry4s 4røn 5rør rø1vi
3råd s3af 5s6aga 3s2ak sak2s1 sak3s2e sak3s2øk 1sam sa4ma sam5s6 s3ap s1ar
2sart sa2rea 1sat 4s1b 1s2ce 1s2ci 6s1d sdy4 1se s4ed 4s1e4gen sek4s 2seksp
se5lek sel1som 2s1e2nerg 2s1endr sen2t1re sen3t2rer se2ps 4s1erkl se5ro
se5ru se4som se4s3pr 4s1evn s1f 3s2fær 4s1g4 sim4p3le sin1d2rev 4s3h 4sinf
s6ingu 4s1i2ni si3s2te si4s3te. si5stens 5sit si2tera 5siu 3sj 4sj. sjek2t1a
5s4jon sjon4s5 s3ju s4juk 5s2jø sjøl1 6sk. 3s4kaf 3s2kala 3s4kap 4s5kapa
skap4s3 3s2katt s2k1d 2s1ke s2k1h 1ski s2kildr ski4n1a 2s1king s2kip skip4s5
1s4kj s4kjøv s3k2l 4s5koef 3s4kole s3kr 3s4krank 3s4krap s4kei 3s4krenk
3s4krev 5s6krib 3s4krid 3s4krif 5s6krip 3s4kriv 3s4kritt sk5s4 6skt. skue4r
s4kut 3s2ky s4kå skån1som sl4akt s1le slen2t1r 1s2lett s2leng s2lep s1li
1s2lip s2lit slit1som slo3 3s2lu s5ly s2lør 3slå s1m s2murn s2murt sm2ut
s4my s4møri sn2a 1snak sne4k1r s2nik 4snin 1s4nit snitt4s1t s4næ so3k 5sol
4s3omf 4s3omk 4s3omr som4tv 3son 4s1o2pp 4s1ord sp4 s4palt s4pan spar1som
3s2peil 3s4pen s2pera s2perr 3spes 3s4pi s1pl 3s2pr språk1l språk1v 1s2pur
s4py s5r4 4s1s s2s1all s2s1b s2s1d s3s4en s2s1f s2s1inj s2s1inn s2s1k ss2kr
s2s1l s4s3luf s2s1m s2s1op ss2pl s4s3pr s2s1r s2s1t ss3tab s4s1u4l s2s1v
s2s1å 6st. 1s2tab 5s4tam 3s2tan 4sta4na 3s2tasj 3s2tat 1stav 2st1b 4s4td
s1te 4ste. 3s2ted 4s3teda st2eg 3s2tein 4sten. s2tendelig s2tendig 4stene.
1s2teng 4stens. 4s3teo 4ster. s2terk 4stes. 4stet. s2teu 1sti 2stid 3s2tikk
3stj 6s2t1m 1sto s2t5om 3s2t2r 5s4trat 6s4t5re. 6s4t5rene. 6s4t5ret.
4s4t3ring 4s3tro 5s4truk 5s4trøm strøms5 4st1s 5s2tud st4uv 2s2t1v 1sty
5s6tyr 5s2tø 3s2tå 1su2b1 s1u2ke suk1r 3sul 5s2um 3sur sur4s5k 2s1u2t s2var
svar4s s3ve s4vev s4vu s4vø 3s4y syn1d2r 1sy1s 1sys2t 1sæ sæ2r1e4g sæ2r1e2i
sær1int 1sø så4r 5ta. ta1b2lett 1tag ta4l1ak tanns3 4tanv 1ta4s3t ta5s4t4r
t4avl 4tb tede4l te1dra teds5 1teg 4t1e4gen 5tekn te5lek te2n1om te2o teo1re
te5ret 5term te3ro tes2teks te5s4tere te5s4tert 2t1e2stim tet4s5 te4uto 4t5f
6t3g 4t1h tialis5t 3tid tid4s5 ti4en til1d2r ti4l3eg ti4li4s til1s2t
2t1i2tera ti5t6r tiø4 tj4uv 4t3k 4t1l tli4s5 4t1m 4t1n t4ok. 4t1o2per to1po
4topti to3ra to4r1ar to4r1as to4r1au to4r1av to1re to1ri tor4m 4t3p t4r4a
tran4s tr4eff 3trekk. 4tres t6rettel 4t1ring tr2o5ver 1try t4råd 4ts t3si
t4s1inn t1s2kr ts1kv ts4pa ts3pr ts3s2k ts5s2t t3st ts1v t3så 4t1t t2takti
tte4r tte5ra tte6r1alg tte5re tte5ri tte5ræ t2t1h t2t1inn t2t1m t4t1opp
t2t1s tt2s1adv tt2s1ald tt2s1an tt2s1ar tt2s1d tt2s1f tt4s1j tt2s1k tt3s4kr
tt2s1l tt2s1m tt2s5p tt4s1tj tt2s1v t2t1v t2t1å4 t5uts 5tur t3ve tvil1som
1t2vist t4vu t3væ tynn3s2l 1typ tys4k3l u1a u2ale u3alen u3aler u3alet u2ali
u2ane u2are u2asj 1u2av ud3d4hi ud1r u1e u3e2n ue4t5 uf5f4l ug3lø ugs3 u5gu
u3i u4ida u4ide u4idum u4ine u4ise u5i2sen u4isj u4ite u4iti u1ke uke4ri
u1ko uk4ta uk4tr u1la u1le 3u4ly u3læ u1lø u2m1enh u2mint ums3l2 um2sn
um4p3le um4p3li uni1o2n unions1 un2s1t un2t1r u5pe u1pi up3l up3p4l u3ra
u3re u4r3eg u1ri u3ro u4r1opp urs1l u3si u4sikker u5ska u5so u5spek u4s5pen
us5v u1ta ut1ad1 u1te ut1eksa u1ti ut1j 5utl u1to ut5r ut3s uts4pr 3ut1v
ut4vet ut2vil u2t3vist ut1ø2v ut1ånd u1u2m 3u3v u4vl u4vst u1ø va3d va4dm
va4ds va4k1re 2vakti 1var van4n1av 3varm var1som va4t1r 6v1bl 2v1d 1ved
veg1g2r ve4k4s vek5sel ve4l5opp ve4l1ord vel1s2t ve6l1ut 6v1endr ven2s1ta
ven4st3re ven2s1ty 3verd ve4reg 1verk v4erv ve3s ve4ske ve4st ve5s4tere
ve5s4teri ve5s4tert 1vet 6v1g4 v5h vi2ce vide2o vi4l3in vil4t1r vim4p3l
vin1d2ru 1vis vi2ss v1j 1v2ju v5k vl4 v3le v5li vls1 2v1m 2vn 1vo 4v5om
vor1ett v5p v1r v2s5f vs3s2k vs3s2t v3st v5su v3t 6vt. v4t1l 3vu v1v 3vå
vår3s2 1xa 1xe 1xi x1n 1xy y3a yde4rer y5dr y3e ye4der ye2ne. ye4r y4f3l y3i
y3ke y5ki yk3li y3kl4o y3ko yk4s5 y3kv y5li y5lo ym3p2t y5mu y5na yns5 yn1t4
y5o y1pe y3pi y3po y3re yr3ek y3ri yr1ull y1rå y5se y3si y2sl y3te y3ti y3tr
y1u y5ve y1vi y5væ y1å4 1ze ze2o zi5o 4z1z æ1re æ3ri ær4ma ær4mo ær3opp
ær1s2ki øde3 ø3e øe2ne. øe4r ø4f3l ø1i ø3ke 1ø2ko ø3le øl1v2a ønn4s1t øn4t3
ø1pe ø1pi ø1re øre5d ø3ri ørne3 ør5o ør2s1t ør1ø ø1si ø1te øt1r ø1va ø1ve
øver2st ø2v1r ø1væ ø4y øy4em øy5en øy5er øy5et øy1f øy3s2 øy4s3t øy1v å1d
å2d1f å2d1h å2d1k å2d1l å2d1m å2d5s4l å2d3s4n å2d3s4p å2d4s5r å2d1t å2d1v
å1e åe2ne. åe4r åg3lø å5h å1i å1ke å1kj å3l å4lb å4lf å4lg å4lr å4lt å4l1ø
å1pe å1ra å3re år2s1 år4s2j år4s5k år4s5p år2s5t år4s5v å3t
 PATTERNS
end
NO2 =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.isocode = 'no'
 lang.patterns <<-PATTERNS
.a4 .an6e .ann6 .an3s .ar6n .ask6 .att6 .av7s .b4 .bund6 .d2 .de6r5 .di6ri
.e2 .e6d .eft2 .ei6e .ell6 .el6se. .ent6e .erk5l .es6k .ett6 .eu3 .ev6e .f6e
.g2 .gel6 .g6i .hånd5 .i4 .i7a .ik6 .il6le .ing6e .inn6e .inn5s .is7k .iv6
.k2 .l2 .m2 .mann6s .m6e .mekl7 .mis5 .må6li .må6te. .n2 .nest6e .o2 .o6b
.o6l .ot6 .p2 .pl6 .r2 .r6e .ri6k .s4 .sk6 .s6l6 .st4 .t4 .tas7 .teo7
.test7e .t6i .til3 .tog7 .to6m .tr6 .u3a .ue2 .u2k .undr6e .u5o .u6t .ut7re
.v2 .v6e .y2 .y6d .y6t .æ6r .ær6e .ø4 .øk6t .å2 .åpn5i .år6e aa6s6 5aas. a2b
abl6 a2d ad3r a1e ae6l a2f agd6 ag3l agn6 ag3r a2h a5he ais6 a7jo 6ake ak2er
a5ki a3la ald6 a6lek a7let all6er al6lin al6sa als6e al6to al6van a1ly a6me.
a6mek a6na 5analy a7nat andr6et an6et an7kl ano7 ans6t 6ant a3nu a3pa a1pi
ap5pl ap3r aps5 a1ra arakt6 1arbe a1ri ar5ig a6rig. a6rio arr6 ar6sl ar6st
as6kel as6sp ast7in a1ta a3tor at3r ats7e at6sj a1tu at7v aust6 a1ve a6vt
1b2 3ba ba6ko ba7na b3b b6bl b6bs 3be behold6 be3k6 ber6s be5rø be1s2 be3sk
beting6 be3tr 3bi bi5d bind7 bi3st 2b3le 6blema bl2i bo6kr bort6e br2 brukk6
2bs bs6e bun6e bu6si byd6 c2 car6 carm6 5cel c6en cl6i 1d 3da data3 datt6
da5v 2db 2dd dder6 3de 6dea 6dei dek3l de6le. d1en d6eni der6es d1et 6dete
2df 2dg 2dh 3di d1ig dig6e 6dim di6mo d1ing dio7 2d1k dk6l 2d1l 2d1m 2d1n
6domr do5pi 6dov 2d3p 2dr d6rev 3drif d1rin 2ds ds6e d3ska d6so d6su6 2d1t
d6tj d6tø 3du 2d1v 3dy 3dø 6døs 6døy då6r dårli6 ea6m e5as eass6 eat6e e5av
2eb ebe6t ebi6 e6bn 2e2d e6dar ed2er edi6e ed6ig. e7e6l eep6 ee6r e6et 2ef
ef6e e6fl e6fn eg2e egl6 eg3le e1gr 2eh 2ei eig6 eit6 2ek e1ka e6kk eklag6
ekl6e ek5sa ek3v ek6va 6e1la 6ele e6lem 2eli el6la 6e5lo 1els 2els. 7elser
el6sk 6elsm el6so e5lu e5ly e3lø 2em e6mar e6mene e6mit emt6 e3mø 1en. 2ena
2enb 6enc 2enda 5ende. 2endi 6endø 1ene 3ene. 6eneg 6enen 2ener ene6v 2enf
2eng 6enh en1in 6enit 2enk 6enl 6enm 6enn 6eno 6enp 2enr 6ensa 2ense 6ensk
ens6t 6ent 6env e5ny 6enz 6enæ 2eo eo6r 2e1p ep6l 1er. 6e1ra er5c 6erd 2ere
er5es erett6 6erf 2e1ri er7j 6erk 7erklæ 6erl 6erm 2ern 6erp 2ers 2ert 6erti
6eru e3rud 6erø 6erå 2es 6esa 6es2e e3ska esk6en e3spi e3spr es2st 6essu
e2ste es6teme es2ti es5tin e6stu e5sy 1et. 6eta 2ete 6et6h 2eti 2etj 6etn
6e3to 6etr e5trek ets3 ets7e et6st 2ett 6etu e3ty 2e5tø e7un 2e1v ev6el
ev6en. ev5end ey6t 1f2 3fa fa6e farm6 fa5v 3fe fe6b feld6e f5en. f5et. 2f3f
f6fa f6fb f6fm f6fs 3fi fi6f fiks7 fi5lo fing6 f6is flad6 flat6e fl6e 3fo2
for7n for5tr for3u fos6e fot6e fr6e freds5 fr6i 2fs2 f7st 2f3t1 f6tb fte6r
f6tf f6th fti6 f6tige f6tk ft2s f6tt f6tv f6tw 5ful 1ga 6g6al g6at 1g1e g6ea
ge6b g2el g3els g7else g6eni gens6 6gepl g5ere. ger6es g6est gforsk6 g1g
gg5es gg3i gg7re g6gt 2gh g6ha 1gi 6gig. g7ing g1isk 1gj gj6e g3k g2l 2g1n
g6nd g6nh g6nv 7go. 3gori g2r2 g6ru 2g2s1 g6sa6 g6sd gs6e g6sef g6sev g6sk
gs3p gs2ta gs6to g1t 1gu g1v 3gyn gy6r gø6t 1gå 1h2 hamm6 ha6r hard5 ha6s
7hav h6en he6ni henn6 he6r her6e hest6 2hi 7hild his3 his6e 3hol 6hop hos7
ho1v ht6e hv6e6 hverk6 6hyr hå6k ia6le i7ansk iass6 iat6e i6bb i2bl i3ca
ico6 i2d i3do idob6 id7ra ids3 i1ell iels6 i3elt ie6ra i5ern i1et i2f i6ga.
i7ge. i6ged ig6ens ig5ere 6iget i6gje ig7l 6igm 2ign 6igo i1ka ik5an ik6end
ik6es ik6kes ik3r iks6e i5la il7de ilede6 i6leg ils6e im6s i1mu 6in. 6ina
6ind 2ine in6fl ing5r ings3 6ini 2inj 2ink 6inn 6ins in6sk ins3p int2 2inæ
ip5l ipn6 ira6n i5ri i6ris ir6s 2is. i3sa 6isd 2ise is5end is7es. 6isj i6sk
1isk. 5iske. is3ku is3l is3n 6iss 2ist is3to ist3r it2 i3to it6se i1tu i1v
i6vas iv5end i6vf i6vk iv6st i6vv j2 ja6n jans6 jd6s jek6to jell6er j5en.
je6ni je6se je6t jevn5 jons3 jord5e jøs6 jø3v 6jøven ka6ras 1ke keds5 ke6fø
k1en k6enes k5ere. k5es. k1et k6ha k6hs ki5lo k3ing 6kip kipp6 k1k kk6el
kk6ere k6kl k6km k6ko k6kp kk7s k6ku k6kv 6kla. k3lam 2k1n k6ny 1ko 6kog
ko2mi kort5 k2r 7kraf k6rate krist6 6kry 2ks ks6k ks3pe ks3po 2k1t k6tend
kto3 kto6ri ku6e ku6k 3kun 5kur k6vo 5la. 6lak 6lal 5land. 7las. latt6e
l6dene ld7re 1le le6mo l1en l6ens l5ere. ler6er l3ern l1et le6ti 2lf lg5re
l6gu 1li li6er 7lig lig5e li6mi l1in li6na l5ing 5lio 2lip l5ism list5 livs7
l1j lja7 ljø7 l1k lk2e lk6l l6kv l1l l6lb l6lc l6ld l6lg l6lh llig6 l6lp
l6lr lls6 l6lv 2l1m l6mf l6ms ln2 7log log7e lom2s 6lop 6lor l6ov lo1v3e l1p
l3r 2l1s lsa6 ls1e lses3 l7skapet. ls2t6 l6sti l6sv lsøk6 lsø6r l6så 2l1t
lt6h 3lud lupp6 lu6r lutt7 l5va lvan6 lvann6 l1ve l6ves l3vi l5vo læ6res
lø6p lør6e 5løs 6løy 1ma mak3r mar6e 7mark 2mb 1me 6mee m3end met2 met5r m1g
1mi min6e mi3nu m5iske mis6la mi6su m3k m1l m1m mmu3 1mo mod6e mok5 6mom
6mov m3pa m3pi mp7la mp3r m1r mr6i m1s2 msid6 m5sk m6sl m6sp m1t muss6 m3v
3my mø6r 3mål 1na na5b nag6 nak6e 6nap 2nb nbygg6 nd6ens nd6er n6dj 1ne n6ea
ne6di n6eg nekk6 nek6l 5n1en 6nerg n5ert ness6 n1et n6ets 6nez 2nf ng6el
ng3ig ng3l n7gø 1ni 6ni. ni6d ni6el 6nif ni6mo 3ni6n n3isk 6niø n1j nj3en
n7ka nk6es n3kj n3ku n1l 2nm nme6 n6nad n6neb n2neh nn5in nning6 nns6e
nn5s6t nn3t4 n5ny 1no no6e 2nop n3opp n6or no6to 6nov n3p n1r 2ns nsa6 ns5ak
n6sb ns2en nsi6d nsj6 n3ska ns3n ns3po nst6e nst3r ns5vi n3sy 2n1t n6tei
nt3r n6tw n6tz 2nu n1v nv6e 6nye 1næ 2o oa2 o2b ob3j ob5l o6br odd6 odus7er
o6dw o6då oelv6 o2f o1g o6ga o6gb og6e o6gg o6gl o6gt o6gu o2h o1ka o3kr6
oks3 o3ku ol2i ol6je. o1lo ols6 olt6 o3lu omass6 om2e 3områ on1e on3k ons5ta
onæ6 o2p o3pa o6per op6pa 3oppg or3an 3ordn o5reg o7rek o6rel o3re3s o3ret
3orga o1ri or6min orn6 oro6 o6sja os3n o3so oss6 ota6k o5tas ot2e oti6k o3to
oty6 o3va ov2e oved3 5ove2r3 o5vo ov6s p2a parer6 7parti p3d pd6r 1pe p2el
per6es 6perk p1et pet6e pe6ter pett6 p1g 5pie pin6 p3ing plei6 p6l6i p7lis
p1n 1po 3pol6 po6r 3pos 6pov 2pp1 p3pa p3pi pp3r pp3t p2r2 pr6e 7prøv 2ps
2p1t pt6e pt6r 3pul på1 6raa 6ranl rans5e 6rar 6ratie 2rav rbu6 r6dat rd2e
rdens5 rd3et rd6in r6dw 1re 3re. re6a red6i re6e reff5 re6gr rekk6es r5eld
relev6 r1en 5ren. ren6e 6renn re5o 3r1er r6ere res3p res7tas r3et. 7reti
r6ets rfatt6 rfi6 rfisk6 r1g2 rg6e r6gis r6gl r6gm r6gv r1in r5isk ri5ta
riv6er 6riø r1k r6kb r6kd rk6es r6kh r6kre r1l2 rli6n rls6 r6lz r1m r6mg
r6mk r6ms r6mt r6mø r1n r6nd rne3k rner6e r6nh r6no ro3b 6rog3 ro5pe r6ov
r1p2 r6ph r1r rrest6 r6ris r6rs r6ry r1s rs2e r3ska r3sku rs6li r2sp rs5pe
rs2t6 r6su r1t r6tav r6td rter6es rti6s r7tvi r6tå ru6h 6r6um rur2 r6us
rus6e r1v rv6er r6vh 6røv rø3ve råk7 5sa. 6sab s3adv 6sai 7salen 3sa2m sa3me
samm6 sammen7 3sat 2sb sbe6t 2s3d sd6e sd6r 3se sek3r s2el selg6 sel6v
sent6e se6si se7sn s6ev 2sf s6fæ 2s1g sgiv6 2sh sha6 sho6 1si s3ig. s6ik
sik6e sikk6 s5ing. sinn6 sin6t s3isk s6iv 1sj sjeld6 6sju 2sk 6sk. 1ska
5skap 6skar sk6i 7skilt 3skj 6sko s6ko. 7s2kol skr6 5skrif 3sky skår6 s5land
2sle 3slå 2s1m s6mu s2n 6sne6 s5nes 6s6ok 1som somm6 3son so6n5i sop6 2s3ord
s2p2 6spa sp3lo sp6r 3s6pø 2s1r sregl7 2s1s ss6in s3sk s2sl ss2t s7ste ss7tu
2st. 7stad 7stan. 5start st2e 2ste. 3sted ste6e s2tei s6tek 7stemm s6tep
ste6ri st3et 2sth s2til 6stj 6s6tk 6stn st5ro st3s s6tu 6stv 3s2ty 3stø 1su
6su. sub3 sukk6 2sut sva6k 7svare 6svars 2sv6e sving6e sy6s sy6t sæ6r 6sør
sør6en så6k6 3ta. 6tad 1tal tal7es. 5tame tand7er. 3tant ta6r ta7ri 6tark
tart5 tas6 tats3 5tatt 3tau 2tb 1te 3te. 2ted teff6 t6eg te2gr t1en t3en.
te6na t3ene 6teng6 t6eni 6tenst t6ep te6rend te6si teste6 test7in t1et 6teu
2tf tfo6 2t1g 2t2h t3he t7hu 1ti ti6da t1ig ti6gen ti6li 6tinn tins6 t1is
t3isk t6ism 7tiva tj6e 3tjen 2t1k tk6l 4t1l2 t5le 2t3m 2t3n tn2e tok6e to6me
3ton 6top tot6 6tov 2t1p 2t2r2 t6ram t6rek tren6i tre6p trett6 t3rib t6ro.
6tru 4ts ts6e ts7pa t1s2t ts3v 2t1t t7te tt7ere. t3ti tt3in t3tr t6tu tt3v
t6tø t6tå 6tun 3tur tur5e 2tv t7vek 3tæ tøl6 tøs6 u2b ub5l u2d uder6 u1e
u2er uer6s u5ert u2f ug6en ug3l u3gy uin6 uk6ene uk6er. u3la uld6e ul6e
u6like ulp6 ul6v u3ly u3læ u6mi umm6 undi6 un6ene un6gi u2ni un6s6 unt6 u3ra
ural6 u3ri u6rin u6sa u6sei u6sel us5p ust3r u6su u2t u7tal ut6e u3ter u7ti
ut5ing ut7j u3to ut6r ut7ryk ut1s6 3ut1v ut6ve ut7ø u1v uver6 vakk6 va5ku
3valg5 va5lu vang6 vart6e var6ti va6te 2vd ve6d v3en. v6eni 7verdi ver6es
3ves vesk6 v1g vi6det vik6er visk6 vit6e v5je v3k 2v1n v6na v6ng v6nl 6vop
2vr v5rig v7ro 2v1s2 v6sky v6sv 2v1t vunn6 v1v våk6e wa6g6 wa6r wegn6 w6en
wer6e wern6 wi6e wol6 w6r6e x7is yang6 y6bd y1e y5es yg6gr y6hn y6hr yn6s3
yns6e y5ri yr6se y3rå y6si ysk6 yt5r yttal6 z6en z6er zu6e æg6e ær1 æ1ri
ærn6 æt6e ø2d ø6de. ø2f ø6ga økk6 ø6ko ølg6er øll6 ømm6en. ønn6i ør1 ø1ri
ør6nø ørr6 ør2s ørs5t ø6sj øs7l øs3n øvi6 åd1 åd6r å1e åp2e å2r1 ård5e 5årsa
år6sl å6se ås6s6
 PATTERNS
end
EN_UK =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
.ab4i .ab3ol .ace4 .acet3 .ach4 .ac5tiva .ad4din .ad3e .ad3o .ae5d .aer3i
.af3f .af3t .ag4a .ag5n .air3 .al5im .al1k .al3le .am5ar .ama5te .am2i
.am3pe .am3ph .an1 .ana3b .ana3s .and2 .an5da .an4el .an4en .an4gl .an4on.
.an3s .ant3a .an3ti3 .ant4ic .an4t5o .any5 .aph5or .ap4i .ar5ab .ar5ap
.ar4ci .ar5d .ar4e .ari4 .ar4ise .ar4isi .ar5sen .art5icl .as1 .as4q .as5sib
.at5ar .ateli4 .at5omise .at5omiz .at3r .at3t .au3b .au3g4u .aur4e5 .aus5
.authen5 .av4 .av5era .bap5tism .barri5c .bas4i .ba5sic .be3di .be3lo
.be5r4a .be5sm .bi4er .blaz5o .bo3lo .bos5om .boun4d .bov4 .bra5ch .bre2
.burn5i .ca3de .ca4gin .cam5i .cam3o .can1 .can5ta .ca5pitu .car4i .cas5ual
.ca4ti .cen5so .cen5tena .cent5ri .cer4i .ch4 .cit4a .clem5e .clima5to
.co5it .co3pa .cop5ro .co3ru .co3si .co5ter .cotyle5 .cri5tici .custom5
.dav5 .dea5co .de5lec .del5eg .de3li .deli5r .de1m .de5nit .de3no .der2
.de3ra .de5res .de3ri .de5scrib .de5serv .de5signe .de5sir .de5sis .de5spoi
.determ5i .de3ve .de4w .di4al. .dia3s .di4at .din4a .dio5c .do2 .do4e
.domest5 .du4al. .du4c .dys3 .east5 .echin5 .eco3 .ec3t .ed5em .ed4it.
.ed4iti .eg4 .ei3d .ei5r .el3ev3 .el2i .elu5s .em3b .em5in .emp4 .em5py .en1
.en5c .en4ded .en3s .ent2 .en5ta .eos5 .epi1 .epi3d .er2a .er5em5 .er4i4
.er4o2 .eros4 .erot3 .er4ri .es1 .escal5 .es3p .es3t .etern5 .eth3e .eu1
.eur4 .eval3 .evol5ut .ew4 .ex1 .ex3a .eye3 .fal4le .far4i .fec5unda .fen4d
.feoff5 .fi2 .fi5lia .fil5tr .fin5ess .fin3g .fi5n4it .fis4c5 .fo3c .fran5ch
.fu5ga .ga4m .gam5et .gen4et .ge5neti .gen5ia .ge3ro .glor5io .gnost4 .go3no
.gos3 .hab2 .ha5bili .hama5 .han4de .hast5i .he4i .hem5a .hi2 .hi3b .ho2l
.ho5rol .hov3 .hy3lo .ico3s .idi2 .ig3 .ig1n .il4i .im5b .in1 .in3d .in3e2
.in2i .in3o .in3t .invest5i .ir3r .is4c .is4li .is4o .iso5m .ka5ro .ki4e
.kin3e .lab4o .la4me .lam5enta .lan5i .lash4e .le4m .len5ti .le2p .lep5r
.les5son .le5van .librar5 .lig3a .li3o .li4ons .li4p .loc3a .lo4gia .lo2p
.loph3 .lous5i .lov5er .lub3 .lyo3 .mac5u .mal5ad5 .ma5lin .mar5ti .math5
.me5lodio .ment4 .men5ta .me5rid .me5rin .met4er .mi4e .mi3gr .min5ue .mirk4
.mis1 .mi5to .mo3bi .mo5lec .mon3a .mor5ti .mu3ni .mu3si .musi5co .myth3
.na5k .nari4 .nast4 .nas5ti .nec3t .ni4c .ni5tro .no4c .nom3o .nos3t .no5tic
.nucle5 .obed5 .ob3el .ob3l .od4 .oed5 .oe5so .of5t .oi4 .ol4d .ome2 .om5el
.on4ce .on4e .op2i .opt5a .or1 .or4at4 .ora5tori .or5che .or3d .ore4 .or3eo
.or4i .orner4 .or2o .os1 .osi4 .oth5 .out1 .ov4 .pal5i .para5dis .par5af
.para5t .pa5ta .pa4tio .pec3t4 .pecu3 .ped3e .pend4 .pen5de .pep3t .peri5n
.perse5c .pe5titi .ph2 .phe5nom .phon4i .pi2e .pi3la .plast4 .plic4 .plica4
.plos4 .po3la .po5lite .po2p .pop5l .po5sitio .pos5si .pro5bat .pur4r
.put4te .ra5cem .ran5gi .re3ca .ref5ere .re5gar .re1i .re5lin .re1m .re5o
.res5ci .re5sen .re5spo .re5stat .re5store .re5str .re3ta .re5u .re3w .rib5a
.rin4 .rit2 .rol4la .ros3a .sa2 .sac5r .sal4i .sa5lin .salt5er .sanc5 .sap5a
.sa3vo .sci3e .sea3s .sect4 .sec5to .se3gr .sen3t .se1q .ser4ie .ses1
.sev5era .sh2 .si5gno .sis3 .st4 .stat4o .stra5to .string5i .su5da .sulph5a
.sul3t .tact4i .tac5tic .ta4m .tamar5 .tar5o .tect4 .tel5a .tell5e .te4m
.te5ra5t .ter4p .th4 .tho4 .thol4 .ti2 .til4 .ti5ni .tit4is .tor1 .tran4c
.tri5bal .tri3d .trin4a .tri5sti .tro4ph .troph5o .tro4v .tular5 .turb4
.turi4 .tu5te .tu3to .ul4l .ulti5mat .un5ce .un5ch .un3d2 .under5 .un3e
.un3g .uni3c .uni3o .un3k4 .un5s .un3t4 .un5u .up1 .up3l .ura4 .ur5eth .ur4o
.va5led .ve2 .vec5 .ve5lo .vent5il .ver4ie .ver3n .vic5to .vi2s .vis3i
.vi5so .vo1c .vo5lut .wine5s .xy3l .za5r a4a 1ab 2ab. 2aba ab5are abay4 2abb
ab5ber 2abe4 ab3erd ab3err a3bet ab1ic a3bie 2abin 4abio abi5on ab3ita
ab4itu ab3la abli4 4abolic ab3om ab3ota 3about ab1r 2abs. ab1ul abu4lo
ab3use ab3usi 2aby ac2a ac5abl ac3al 5acanth ac5ard a5cat ach5al a5chini
ach5ism achro4 ach5ur 2aci a4cic aci4ers acif4 4acit ack5a ac3li 4aco. aco3d
ac5onr 4acos 4acou ac1r ac3ry act5ate act5ile ac2to act5ory ac2t5r ac5uat
a5dai ada3v 4adee ad5eni ad4ha ad3ica a5dif 4adil adi4op adi4p adis4i a3diti
3adju 5admit a2do 4adoe 4adoi ad3ol a3dos ad1ow ad1r adram4 4a2du ad3ula
ad3um 4ady ae5a ae4cit aeco3 4aed aed5is ae5g ae3on ae5p aerody5 ae4s ae5si
aes3t aet4a aeth4 aet4or. aev3a 4af. 4afe af5ta a4fu ag4ari 4ageri a5ghe
a5gia agi4as 4agino 4agl agli4 4ag1n ag3oni agor4a ag5ot a2gr ag3ri agru5
2ah a1h2a ahar2 aha5ra a1he ah4n a5hoo 2ai2 4ai. ai3a a1ic aid4a aid5er aig2
ai5gu ail3er ail3o aim5er ain5ders ai5nea a3ing. ain3i ain5o aint5er air5a
air5p air3s ais1i a5ism 2a1j a4ju 2ak akel4 ak5u al5abl alact4 a1lae al5ais
ala3ma al5ance al3at a5lav alc3at al3ch ald5ri 2ale a3lec aleg4 ale5ma
al5ende a1leo a2let al3ibr ali4ci al5ics al1id al3if 5alig al1in a5lini
alin5o al5ipe al5ipot 4alis. 4aliu 4alk alk5ie al4lab al4lag alli5an allig4
al4lish a5loe al3ogr a3lom a3loo al1or al4orim alos4 a4lou al3ous a5low
al5pen al3ph al5tati al3tie alu3b al5ued al3ues a5lumnia al1va al5ver alv5u
2a1ly4 a5lyn 2a2m a5mad ama4g aman5d a5marine a3mas. am1at a5m4atic am5atu
am4bin 3ambu am5elo a3men amen4d am3era am5erl am1i ami2c am5ica amic5r
3amid a3mili am5ily amini4f am5iniz aminos4 a5mis. a4mium. a3mon amor5a
amort3 am5ose am2p am5peri amphi5g amp3li ampo5l am3ul amyl5 a2n an2a a5nadi
an3ae an3age ana5k an3ali an3arc a5nast an4con an3d4at and5au and5eer an5del
an5dif and5ist an5dit an4doni an4ea an5eer an3ell anel5li an3eu an3gan
angov4 an4gur 4anh an3ic ani3f an5ifo 4anig an5ion anis5te 4anity 4aniu
an5no 4anny an1o an2oe an3oma anor3 an2os an5ot an2s an3sc an4sco ans3il
an4sur an2t2a ant5abl an3tal an5tam an2te 1anth an4thi 3anthr 4antic an4tie
an4ting ant4iv an4tone ant4r an4tus an5tym an3ul an3um. an5ums a3nur a5nut
an2y an5ya a5nyi 2ao aol3i 5aow 2ap 4ap. 4apa a1pac ap3al ap5aro ape5li
a5peu aph5em aph3i aph5ol aphyl3 ap1i ap5icu ap3in ap4ine a5pir a3plan ap5li
apo5str apo3th a2pr ap5ron 4aps apt5at apu5lar a5pun a4q a5qui a2r 4arabi
ara5bo aract4i ara2g ar3age ar4aged ar5agi ar3ago a3raj ar3all ara3m aran4g
aran5te ar5apa ar1at a3rau ara3v ar3ba arb5et ar4bid ar4bl arb3li ar4bul
ar5chet arch5o ar5dina ar4done ar3en aren5d ar5ett ar3ev5 ar5gh ar3gu ar3h
ar1i ar5iff ar4ill a5ri5net ar5ini a5rishi arm3er ar5mit ar3nal ar3nis ar3od
ar5oid aro4mas aro4n a5roti a5rouc ar3ox arp5ers ar4pu 2arr ar2rh ar2s
ars5al ar3so art5at ar2th arth4e arth3r ar5tiz 2aru ar3um ar5un4 a3ryo a5ryt
ar5z as1a as4af asan2 2asc as5con as5cot as2cr as2e as3ect 4ased asep4
ash5ay ash5il as5ily as3in a5sio a3sit as5iv ask5er aski4 as4la as4lo 2aso
as5och a4soned as5or as3ph ass2 assa5gi ass5ibl as4sil assit5 2asta as4tat
as4tia as3tis as4tit 4asto2 as3tra as4tri as1u as4un as5ur 2a2ta 4atabi
a5talis atam4 ata3p atar3a ata3s ata3t4 at3eau at3ech at5eer a5tel. ate5le
at5enat at3ent 4ater at3era at5ernis at5erniz 4atess at5et 4a2th ath3a
a3then ath5erin ath5ero ath5ete ath3i ath3od a5thon ath5r 4a3tia ati2c
at5icis ati5cit at5iciz a2tif a4t1i4l a4tim a2t3in 4atina at5ing 4at4is.
at1it atit3u atitud5i 4atiu at4ivi a5tiviz a2to 5at5od 4atog 2atol 4aton
a3too a4tops a5torian a4tory atos4 a5toz 2a2tr at3ra a4tre 5at5ress at1ri
atric5u at3ron at5rou at4tag 2a2tu at1ul atu4m at3ura at3urg 4a2ty 2au2 4au.
aub5i 4auc au5cer auc3o aud5er audic4 aul3i aul4t aul5ted ault5er ault5i
au3ma aun2 aun5chie aun3d aun4dre au5reo aur4o au5ror 4aus. aus5er aus5p
aus4ted aut3ar aut3er au3th 2av av4ab ava4g av3age ava5la av5alr av5ant
av5ar avas3 av3end av3ern av3ig aviol4 av1is aw5er. aw5ers aw1i aw5nie aw5y
a4x ax2id 4ay ay5la ay3m ayn4 ays2 ay5si ay5sta ayth4 2az2 az3ar aze4 az5ee
azyg4 azz4l 2ba. ba5bir 3back baen4 bag4a 5bah ba4i bal3a balm5i ba5lon
bal5u bam4a ban4a ba5nan b4ane 5bang b4aniti b4ans ba4p1 5barb bar4d bardi4
bar4n ba5rom bar3on 5bars 1bas bas4te ba4th4 3batic ba5tio bat5on battle5
2b1b2 b4bata b3bli b4bone b1c2 bcord4 2b1d bdeac5 bde4b bdi4v b2e 4be. 3bea
4beas be3ca 3becu 2bed be3da bed5el bed2i be4do be5dra be4du 5bee 3bef be3go
be5gr be3gu 1bel be3la 2bele be3lit bel4t be3m ben4d bend5a bend5er be1ne
be5nig be5nu 4beo be3q 2bere berga5m berl4 5berr ber5s b5ertin be1s2 2bes.
be3sl be3tr be3w 2b1f bfa4 4b1h b4ha 2bi. 1bia bi4b1 bicen5 3b2id bid5i b4ie
bi4ers bif4 bi4fid. bi5ga bigu3 b1il b2ile 5biles 3b2ill 4bim bimet5 5bina
5bin4d bind3e bin5et bin5i4 1bi2o bio3l bio5m bi3ou bip4 bi5q bir4 bi3re4
bi5rus b2is 5bism bis4o bisul5 3bitua 4bity bi5ve b1j 4b5k4 2bl2 5blac blag4
b3lan 5blast bla5tu blem5at 3bler 5blesp 4blik blim3a bli3o bli2q b3lis 4bly
2b1m bment4 bmi4 4b1n bo2 4bo. 3boa bo5am 5bob bod5i bo5h 2boid 4boke bol4e
4boled bol3i bol4t 3bon bon4c bon4e bon4ie boni4f bon4sp 1boo b3orat bor3d
bor5ee bor5et 3bori bor5ic bor5io bor4n bot3an 5boti boun5ti 3bour bous4
bow2 bow3s 4boxy 5boy br4 3brach 4bral bram4 b2ran bran4d 4bre. b4reas
4b2res brev5et b2rid 5brief bring5 bri4os b5rist b4roa bro4ma bros4 brum4
4bry. 4b1s2 b3sc bscon4 bsen4 bserv5an b5si bsin4 bso2 bsol3e bso3lu b4stac
bstupe5 2b1t b5tlet 4bu. 5bub buf5fer b4uli b4ulos bun2 bun4a b5u5nat bunt4
bur3e bur4ri busi4e buss2 bus5si 3bust bu5tar b3ute b5utin 3butio but4iv
b5ut5o b1v 4b3w 2by 4by. 3byi bys4 5byt 2ca. cab5in c4ace caco3 cad4r 5caf
ca3go 5cai 5cak c1al c4ala ca5laman cal5ar 3calc ca5lef call5in cal4m ca3ly
ca3ma cam4i ca5nar c2an4e c4ano ca3noe can5tar can5ted can4tic can4tr 5cao
1cap ca5pil capt4 cap3ti cap3u 1car ca3ra5c car5ame ca3ree ca3r4i3c car3if
car5m car3ni car3ol car5on car5oo ca3rou car4v case5 cashi4 3cas3s cas5tig
3casu3 c1at c4at. c2atc c4atom ca3t2r c4ats cat4u 3cau caulk4i cav3il 3cay
c1c4 ccent5r cces4sa c3ch cci3d4 ccip4 ccle3 4ce. 4ceab cean3 3ceas ce4ci
2ced 5ceda ce3dar 3cede 3cedi 4cef ce5g 3ceiv cel3ai cel5ib5 5cell cel5lin
celo4 ce5lom 4cely 2cem ce4met 3cemi ce4mo 1cen2 5cenc cen5ci cen5ded
cend5en cend5er cen3i 2cenn 3cent cent4a cen5ted cen5ter. cen5ters cen5tes
1cep cept3a cep5tic 3cera cer4bi 3cerd ce3rem 5cern 5cess cest5o ces5tr ce2t
cew4 2ch 4ch. 4chab 3chae 3chai cham5per chan5gi cha3pa chec4 4ched 3chee
3chem che3ol ch1er ch4eri 5cherin ch4erl 4ches 3chete ch5eu che5va 3chew
ch5ex 5chi. 3chia 3chico ch3ily ch4in. ch3inn 3chio 5chip chizz4 ch5k 5chlor
4chm 1cho cho3a 5choc 4choi ch5oid 3chor 4chored chor5ol 4choso 3chot 4choti
ch5ous chow5 3chr chur4 3chut 5chyd 3chyl 3chym 1c2i2 4ci. 4ciac cia4m ci3ca
4cids 4cie. ci3er ci3est ci5et ci3f cifi4 4cig ci3ga cigar5 3cil cil5lin
2cim cim3a ci3me 5cimen 4cinab 4cind cine5a cine5mat ci5ness 4cint ci3ol
ci5om ci4po cisi4 cit3r ck1 ckar5 cka5t c4ke ck5if ck4sc cl2 cla5rif 3clas
c2le2 2cle. c5lec clemat4 clev3 cli1m c3ling cli2q clo4q c4lotr clue4 clyp5
5clys cn2 c3ni 1c2o2 4co. 3coa co5ba 3coc co3ci co5cu co3dic co3dif 4cody
3coe co5et co3gr 4c3oid co3inc 4col. col3a co3log 5colou co5ly co5mas co4me
co3mo4 comp4 con1 con4ati con4ch cond5er con4ey con4ie con3s con3t conta5d
3coo coop4 co3or cop4e co3ph co5pl co3po cop4t 2cora cor5ded cord5er 4cored
co3rel 3corn 4coro co5rol 5cort 3cos. cost3a cost5er co5ta 3co3tr 5coty
cous5t cov1 co3va cow5a coz4 co5zi c1q cr2 5craf craft5i c4ran 5crani
cra5niu cras3t cra4te c2re 4crean cre3at cre4p3 5creti cre4to cret5or cri3l
cron4 crost4 4crou 5c4rus cry2 crym3 cryo3 4c5s4 csim5 2ct c2ta c3tac ctac5u
c5ta5g ct1an ct5ant c5taria c3tato c1te c4tea c2t5ee c4tent cter4ia ct5es
ct5et ct2ic c5ticia c4tics ctifi4e c3tim ct4in. ct4ina ct5ing c3tini c5tin5o
c5tio c3t2is c3tit c4titu c4tity ct5ive ct4ivit ct5olo c1tom c3ton c5toris
c5toriz c1tr c2tre ctro5t c1tu c2tum c1ty cub3at c4uf cu5ity cul5ab c2uli
cull5er cull5in 1c2ult cu4mi 5cuna cun4e 5cuni 5cuol cu5pa cu3pi c3upl 1cur
cur4er cur5ial 4cur4o 1cus cus5a c3utiv c3utr 5cuu cu5v 2cy. cy4bi 1cyc cyl3
cy4m cy5no cys4 cys5to cy4t cz2 4da. d4abr 1d2ac dach4 d5ache 3dact d1ag
d4a4gi d4ale d4alg dal5ler dam5a 3dame d3ami da5mu 3dang d1an4t d3ap d3ard
5darm 3d4as2 dast5a d1at dativ4 dat4u daugh3 daun5te 3dav d3b d3c4 d1d4
d4dere d3di d3dler d3dli d3dyi 2de. deac3t de5aw de4bi deb5it 3dec de5cant
de4cil de1cr 4dect ded3i defor5e de4fy. de3g de4gu de3io 5de3is de3lat
deli4e del5ler del5li de5lo 1d4em 4demie 4dem4is demo4n de4mons de3mor
de4mos 4demy de1n2a den4d 4dene d3enh deni4e dens5a dens5er den5tit de3od
deo3l deon2 deont5 de1p depen4 deposi4 de2pu d3eq derac4 de3rai d4ere 4dered
de5reg 3derer 1deri der3k 3derm der4mi der5min 5derne 3dero4 der5os der3s
5deru 4des. de3sa 5desc des4ca de5scal de3sec des4i de3sid des5igna des1p
des5pon de3sq d3est. des3ti 1de1t de3tes de5th de2ti dev3il de3vis de3vit
de4voi devol5u 3dex 2d5f dfol4 d2g dg4a dgel4 d4gen d3gr 4d1h dhot4 d4hu
4di. 1dia di2ad 3diar diat5om 4d1ib d1ic. dic5am di4ce di3ch d5icl dic5ol
1dict dic5tat dic4te 5dicul d5icur 1did di4ers 3di3ev d4ifo dig3al di3gam
dil4 5dill dilo4 di3lu di5mer dimet4 di1mi 2d1in din4e din5gi di5nos 3di1o
dio4c di4ola dip5t 3dire di3ri 4d5iro di4s1 d4isc disen3 3disia 3diss d4itas
d4iter dithe4 d3ito ditor3 2dity 1diu 1di1v2 di4val di5vine dix4i d1j 2dl4
d1la 5dlef 5dlest 3dlew dlin4 d1lo d5lu 2d1m 4d1n2 1do 4do. d4ob do4c3u
dog4a do4j d4ol. dol3en do5line dol5it do4lon d4ols 5dom. doman4 domin5
dom5ino dom5it do5mo don4at 4dony 3doo d2or 4dor. dor4m dort4 d4os do5sim
dossi4 dot1a dot4tin 2dous d4own 3dox d1p dr2 d5rail d3ral 3dram dran4 d4ras
drast4 3drel dres4 dress5o dri4e d4rif dri4g3 d4rom dropho4 drunk3 4d1s2
d5sl ds3m ds4mi d4sw dt4 dt5ho 1du 2du. du1at 3duc duch5 duci5an du4co
du5eli du5ell du5en du5ett du5in dul3c d3ule dul4l dum4be dun4a d5un4c du2p
du3pl 5duro d5use dust5er du3u d1v dver2 dvert3 dvoc5at 2d1w dwell3 2d2y
dy4ad. dy5ar 5dy4e 5dyk dyl2 dyll3 5dymi 3dyn dys3p d3zo ea2 4eab e1act
eac4te ea5cu e5add ead3er ead1i ead3li ea4g eak1 eal3a eal3er ea3log eam4bl
eam3er ean5i eap2 eap5er e3app ear3a ear3er ear4li e5ar2r ear4te earth5i
eas5er ea4soni e1as1s eassem4 eas4t east5i eat5eni eat3er eat5ie e3atif
eatit4 eat4itu e3atri e4atu eau3 eav5i eavi4e eav5ou eaz5i e1b ebar4 eb2b
ebe4 e4bel. e4bels e2ben eb5et eb2i e5bil e4bin e4bis e4bl e4bos ebot3o e2br
eb1ra eb2t e4buc ebus5i ec2a ec3ade ecad5en ecal5e e5cam e4capo ec3at ec5ath
e1ce ecent5o ech3i e4cib eci4f ecip5i e1cl ec3lip econ4sc econstit5 ec3ora
ec5oro ec3rat ec5rean e4crem ec1ro ect5ati ec4ter ecti4c ec4tit ec4t5us
ec1ul e5culi 2ed e5dans e2dat ede2 e4ded e5deh e4dele edes3t ede3te edeter5
e3dev e5dew ed4g edi4als ed5ical ed5ics ediges4 ed5igr ed3ime ed1it edi2v
ediv5id ed3li edor4 e4dox ed1ro edu5cer e2dul ed3ulo e4d5ur ee4ce eed3er
ee4do ee2f ee5g ee1i ee2l1i ee2m eem5er eem3i eep1 ee4pa eer4ine eesi4 ee3to
e1f efact5o efal4 ef5eree ef5inite e4fite ef4l efor5est 2efu e4fug efut5a
egel3 egi5a e4gib e3gla eg3le eg4mi eg5nab e5g4on e2gr e5gur e1h2 e5ho eh5s
ehy2 ehyd5r eid4 5eido 4eif eig2 e5ignit e4in. e3inc e2ine e1ing ein5i
e4ins. ei4p4 eir3o 4eis eis3i eit5er eith4 e2iv eiv3er e2iz e1j ejudic4
ek3en ek5is ek4l e4lac e5lad el5age elam4 el5anc elast3 e4lates el5ative
elch5er eld3er 2ele elea5g 4e4led el5eni el3eno ele3o ele5ph el1er e1les
e5less e4leste el3et3o elev3a ele3vi el5ex e4l3ica4 e1lie eli4ers e3lim
el3ing eli3on e4li4s elit4t e3liv el4lab ell5iz e3loa e3loc elo5ca eloc3u
elo4di e2log elom5ate el5op. el5ops elp5in el3so el5tie e1lu elu4m elus4
elv4 e5lyi 3elyt em3ago em3ana emar4 emarc5a em5atiz emat5ol em5bi e1me4
e4mee e4mel e3mem e4m3era em5ero emet4e em4icis e4mie e2mig emig5ra em3ina
em5ing e3mio em3ism e4mita e4miu em4mae 4emnit emo3bi emod4u e2mog e4moi
em3olo em5om 4emon e3moni emon5ol e2mor em5oris em3orr e4motic e5moz empa5r
empara5 em5pes 4empli. em4pre em3um e5mut en3ac e4nal en3am3o en4ann e2n3ar
en3as. ena5ture 3encep en4cile enct4 2end en4d5al en4dedl end5rit 4ene ene5d
en3ee e5nelle e5nep e2ner e5nereo ener5v en5esi e3ness en1et en4ett e2n3eu
e3new en3gi en3ic en5ier en3ig3r en5in enit5u en3k en1o en3oi eno2m en3oty
enov3 en2s ens5al en3sp en4sum en4sus ent3ar en4ters en5tia en4tify en2to
en4tri ent5rin ent5up en4tus 4enu en3ua en3uf en3ur en5ut 5enwa eo3b e4och
e4oda eof2 eo2l eol5ar. eol5at eologi4 e5olu eo3m eon4a e3ont eop4t e1or1
eor4de eor3e eor5o eo1s2 eo4to e1pa ep4al ep5arc epa4t epend5en ep5ert
e4pete epe5titio ep5ex eph1 eph4i e2pig e5pla ep3lic epol3a epol3i epolit5
ep3reh epres5e ep5rim e4p5rob5 ept3or e1p4u e3pur5 e4puta equin4 equi5no er1
era4cie era4do era4g era4l er3aph er3api er3apy 4erati. 4eratim er5atu
er3bat er3be erb5os 2erc er3ch er3cl 2erd erd5ar erdi4e 2ere er3eal 4ered
er3egr er5el. er5ell er5els e4reme er3en 5erend eren4e ere5ol e3req er3er
ere4s er5ese er3esi er5este er5esti eres5tr eret4 er3et. er3ets er3ett ere4v
er3ex ergi3v er3gl er3ia. er4ian eri4cid 5er5ick er2id er3ie er3iff er4imet
er3in eri4na eri4on er3iou er4isc eri5sta 4eri2t e3riv er5iz 4erj erk4 er3me
er4moi 5ernacl er5nalis ern3er ern3is ern3it 4ero. er3oid ero5is ero5st
erpent5in erre5la er4rep er5sine er5ted er4ter ert5er. ert5ers er4thi ert5iz
2eru eru4b eru5d erund5 er4vil 5erwau eryth3 2erz 4es. es5am es5an e2sc
es5can es5che esci5e escut5 e3sea e3sect e5see e5seg5 ese4l es5enc e3sh4a
e1shi e5shu esi4an es5ic. e5sick es5iden esi5diu es5ies es3im es3in e5sion
e4sit es4it. es4its e3skin e3s4mi es4od es3ola es3ol3u es3ona eso3p e1sor
es3per3 es5pira es5pit es4pl esplen5 es5pot e5s2pr es4s3an essar5 ess5ee
es4sil es2so esta4b est3an e5star es5tau e2sti est5ifi est5igati e3stoc
es5too est4r estud4 e1su e2s3ul es4ur5 et2a et3al. et5allis et3al5o eta5me
eta3p et3ari et5ary et4as et3ate et3ati et5ay et3eer etell5i etend5er et5eni
eter2 et3er3a et5eria etex4 e2th1 ethyl3 2etia e3ticu eti4gi e5tim et3in
eti4na e3tir et5itiv eti4u et5olo e5tomete e2ton et3ona etor3i etra5g
4e4tral etra5m et4ran et5ress et1ri et4ria etrib5a e4trim et1ro et2t et3ter
etud4 et3ude e4tum et4we et5z eudio5 eue4 euk5 4eum e3urg eur5i eus4 eu5ten
eu3ter eut3i ev4abi eval5e eva2p3 ev3ast ev3at ev5eli eve4n ev5erat ev5eren
ever4er e4veri e4ves e1via e4viab e2vic evictu4 evid3 ev5ig ev4ile ev5ish
evis5in evis5o e4viu evoc3 evol5e evol5ute evu4 e1wa e4wag e5way ew1er e3wh
ew5ie ew1in ew5ish e3wit e1wr ex5ic ex4on. 1exp 4ey. ey4as eyl4 ey3s2 ez5er.
ez5ers ez5ie 1f2a 2fa. fab4i fa3cet fact2 fa2c3u 2f3ag fall5in 5falo fa5lon
fals5ifie 4fan3a fan5tasiz fant3i 5far far3i 5faw 4f5b 2f5d 2fe. 3feas
fea3tu feb5r 3fec 2fed1 5fei fe1li fem3i femin5 fend5er f5eni 4fered fer3ee
3fero fe5roc fer5om 3ferr fer3v 2fes. fess3o fest3a fest5i fe4t fet4al
fet4in fet4o 3feu fe5veri 2ff f1fe ffec4te f5fet f1fi f5fia f3fic f5fie
ffil3 f2f3is ff4le ff3lin ffoc3 ffoni4 ffor3e f3fr ffranch5 4f5h fi5ance
fib5u 4fic. 4fical 3fici 4fics fi5del fid3en fiel4 fier4c fight5 1fi2l 2fin
fin2a fi3nal find3 fin2e f1ing 5finin fin4ni fir2m1 f3ita f5itee fl2 3fla
fle2s f3lica flin4 3flo flo5ric 3flu flum4i 1fo 4fo. 3foc fo2e foeti4 fo1l4i
fo4lie foment4 fo2n fon4de 3foo fo5ram for5ay for5b for4di fore3t 5form
for4m3a fortu5na fo3v 1fr2 frag5a frant4 frar4 fratch4 fre4s frost5i fruc4
2f3s fs4p 2ft f1ted f4ter. ft5es fti4et ft4ine 3fu 4fu. fu4c fuel5li fug4a
fu4min fun2g 4fured fur3n fu3sil fus5o fu5til 4ga. ga4cie gadi4 ga4dos 3gag
3gai 3gale ga5len gali4a gal5ler 3galo gam4bl gan5at 4ganed gang5er g5ant.
gan4tr g5ants g5arc g4are gar3ee gariz4a ga5rot gar5p 5garr 1ga4s gas5i
gas3o gasol5 gass5in gast3r g1at g4at. gat5iv g4ato. g4atos g4att gat5u
gaud5 ga5za g1b g5d4 2ge. 5geal 3gean 2ge4d 3gedi 5gedn 4gef 1gel 4gele
ge4li gel4in gel5li ge4lu 2gely gem3i 5gemo 3gen gen4du gen5it gen3o gen5ti
ge4o geo3lo 4gere 3germ4 2ges. 5gess gest5at 3get get3a 2g1f 2g1g gg4a g2ge
g5gedl g3ger g5gerer ggi4a5 g3gli gglu3 g5gly ggrav3 g4gro 2gh g5hai gh5eni
g3ho g4hos gh2t 1g2i 4gi. gi4all gi4at 3gib gi5co gi4g gi5gan gin5gi 3gio
gi4or gi4ot 5gip gi5pa g4i4s 5gis. gi2t1 5gitu giv5en. 2gl2 g3lar 5glass.
glec4 3gler g4leto g4letr g4ley gli5on g5lis4 3glo 4g5lod glom3 4glop 3glu
glu5te glu5ti 3glyp 2g1m4 2gn2 g1na g4nab g5nate 5gnath g5nati gna5tur
gn5edl gn5ee gn3er g1ni g4nia g2n3in gn4in. g4ni2o g2no 5gnori gno4s 2go.
5goa 3goc 5god 3goe go4et go4ge 4gogram g5oid go3is go2me 5gonn go5nom 3goo
goph4 4gor. 5gorg 4gors g4ory 3gos gos4t 2gou gour4i g1ous gov1 g3p 1gr2
grab4 3gram 4grame gra2p g4re gril4 grim3a g4ro gro4g g5ron grop4 3gru
gru3en gru5i grum4b 2g1s gs4c gs4t g4sti gth5eni g5to g4u2a gu5ab 5guan
3guard g5uat 2gue 5gueu 5guit4 gui5ta gu2ma gu4mi 3gun g4uras g4ured gur4n
gur4u 4gury gust5a 2g1w 2gy gy2b 5gym 3gyn gyn5o g5z2 ha2 4ha. h4ac hadi4e
had4ine hae3o haged5 hagi3o hag5u ha5ic hais4 hak4ine hal5ant ha4m ham5an
han4cro han2g h1ani4 h5aniz han4t hant3a ha4pe hap3l har1a har5b har4d
har5die harge4 ha5rism har3o har4ted har4ti has4te hat5o haught5 havel4
hav5ersi hav5o h1b h1c h1d hdeac5 hdu4 he2 4he. h2ea 1head 3hear hearch4
heast5 heav5en hec3t4 he5del he3do heek4 h4ei he3is he5lat h5elin he3lio
he5liu hel4li h3el3o hem1a he3men hemis4 he5mop hem4p hende5 he3or hep1
h1er. her4as her2b herb3a herb3i here3a here3o h5erett h5erh her5ial h5erine
h1erl her5om h4eron h1ers h5erwa hes3tr het1 h4et3a het3i het4ted heu2 heum3
heumat5 he4v4 hev5i hex5o h1f h5h 2hi. hi4ar h1ic hi3c4an hi4cin h4icl h5ie.
h1ier h4i4ers h1ies h3ifi4 h3ify hig4o hi5ka hi4l hi5ma4 hi5mer himos4 h1in
hin4d h2in2e hi5nie h5iniz hi5nop h2ins hio5lo h4ior hi2p hip3l h4ir hir4r
hirr5i hit4a hiv5a 4hl h3la h1le h3let h1l2i hli4a 2h1m h4manic h5mica 2h1n2
hnocen5 4ho. ho3an ho4co ho3don ho5du ho5ep hol3ar hold1 hol4is. ho5lys
ho4mag hom5in h2o4n hon5em ho5neu hon3ey hong3i ho5nio hon1o 1hood hoo5r
h4ope ho2p5r h4op4te hor5et h4orn horn5i ho5rog hort5h hosi4 ho4ton h2ou
3house3 4h1p 2hr hras5eo hre4 hre5ma hr5er hres4 hri4 hrill5in hrim4 h5rit
h3rod hrom4i hry4 h3rym3 2h1s hsi4 h4sk ht5ag ht5ee ht3en. ht5ener ht3eni
ht3ens ht5eo ht5es ht4foo h1th ht4ine hu4g hu4mat hu5mer hu4min hun4c hunk4
hun4t hur3i hu3sia huz4 h1w h4wart h2y hy2l hyl5en hy2m hyn4 hy3o hyol5i
hy1pe hy3ph hyr4 hys3te hy4t 2i1a2 ia4bl iab5olis iab5oliz i2ach iac3o
i2ac2r ia5cri ia5dem i5ae iaf4 i2ag4 ia3gn i5a4g5o ia3gr i3ah i5ai ialect4
i3alit ial5li 4ialn i2a3lo ia5ly i5amb ia3me ianch5 i3ant i5ape ia3ph i2ard
4iarit i3at ia5the i5atom iat4u iatur4a i3au iav4 ib3era ib1i ibio4 ibios4
ib5li 4ibo i4bon ibor4 i4bose i5bou ib1ri 4ibu ib3uta ic3ac ic5ado i4cal
ic1an 2icar iccu4 4ice i5ceo 4ich ich4i ich5ing ich5ol 4icin i5cio 2ick
ic4lo 2i2co ico3c ic5ola icon3o i5cop icotyle5 2i1cr i4cri i4cru i4cry
ic4tedl ic4ter ict5ic 2icu icu4lu ic3um i5cun4 i5cut 2i1cy i2d id1a i5day
ide4m id3enc id3era iderm5 i3dicu id3if i5dig i5dil i3dim id4ines idios4
idir4 id1is4 id4ist 2i4d1it idi4v id3li id3ol idol3a 4idomi id3ow 4idr id5ri
id3ul ie2 4iec 2ieg2 ie3ga ie5i i5ell 4iem 2i1en ien2d i1er i3eres i2eri
ieri4n 4iern ier2o i4ert i3esc ies3el i1es2t i3est. 2i1et i4et. iet3ie 4ieu
i5euti iev3a iev3er iev3o 2i1f i2fe if4fa iff5ler if3ic. i4ficac if5ics
ifi4d ifi4n 4i2fl i3fo ifoc5 if5tee i3fy 2ig i3gad ig3and 3igar i1ge i3ger
ight5er. ight5ers 4igi ign5iz igno5m i3gon ig1or ig3ot i5gret i4g5ro igu5it
ig1ur 2i1h ihy4 2ii i5in ija4 4iju 2ik2 ik5an ike4b i2l3a ila4g ila5tel
i5later il4ax il5dr il4du i3len ilesi4 il3f il3ia. il3iar ili4arl i3lici
i5lien ili4er ili4fe il4ific il1in il5ine. 4iliou il5ipp il5iq il4ite ilit5u
il4mo i5lon il3ou ilth4 il2tr 4ilu il5ul i5lum il5ure il3v 4ilym ima4c im2ag
im3age im1al im5am i5m2as i4mated i4matin imat5u im1i i3m2ie im4ine im5ino
im5mes i2mo i5mog i3mon im5oo i3mos. impar5a imparad5 im5pie impot5 im5pr
impu4 im1ul im5um in3ab 4inace in4ado in5agl in3air ina4l 4inalit in5am
in3an in3ap in4ars i3nas. 4inata inator5 in3au in4aw 2inc inc4tua 2ind
in5dar inde5p indes5 inde3t indeterm5 in5dro 4inea 4ined in5ee in5ega 4in5eo
ine4s in3esi ine5te 4ineu inev5 infilt5 infol4 4infu 4inga in5gal 4inge
ing5ha 4ingi 4ingle 4ingli 4ingo 4ingu ing3um 2ini in5ia. 4inic in4ici
in3ion in4itud 4ink ink4ine 4inl 2inn 2ino 4ino. in3oi i5nole 4inos i3nos.
in5ose in3osi 4inq ins2 in4sch5 inse2 insect5 insec5u in3si 5insk insolv5
in4tee int5ess in3til int5res intu5m 2inu in5ul in5um in3un in3ur invol5u
2io2 ioact4 i1od iod3i4 iod5o ioe4 io3gr 4i1ol io3ma i4omani io3mo i5ope
io3ph i5opo iop4s i1or iora4m 4iore 4iorit 5ioriz 4iorl ior4n io3sc i3ose
i3osi i4oso io5sta i3ot iot4a io5th iot5ic io5tr i4oty i4our. i4ours i5ox
2ip ip3al ipap4 ipar3o ipart5ite ip1at i3pend i1ph2e iphen3 i5pheri iphi4
i4phu ip3id i5pil ip3in ip4ine ipir4 ip5is ip1i4t ip4iti ip3lin ip3lo i3po
i4pog i4poli i4pom ipon3 i4pow ip2pl ip3pli ip4re ip5tori ip1ul i5put ipy4
2iq i3qua 2ir ir1a ir4abi ira4c ir4ae. ir4ag ir4alin ir4alli i5raso irassi4
iray4 ird3i ire3a ir3ec ir5ee irel4 ire5li ires4 ir5ess ir1i ir2i4d ir4im
ir4is. 5iriz irl5ing ir5och ir5ol ir3om ir4q ir2s ir5ta ir5tee irwo4me i4sa
is5ad is3age is1al is3am is1an is3ar is5av 4isb i2s3c is5chi isci5c 4i1sec
ise5cr is3ell 4is3en is2er is5ere i2s3et 4iseu is3har ish5ee 4ishio ish3op
is5hor 2isia is5ic is3ie 4isim is3inc 4isis is4ke is1l islun4 2isma is1on
is5oner iso5p is1p i3s2ph 5ispr 2is1s iss5ad is4sal is5san iss4iv iss4o
4ista is4tal ist5enc ist5ent is5terer 4isth is4t3ic 4istl i4s1to 4is4tom
is1tr 3istry 4isty i5sul is3ur 2isy it1a it5ab ita4c 4itai it3am it4ana
it4as it3at i3tect it3ee it3enc it3ent it3era 2ith itha5l ith5i i5thol ith3r
ithy5 2itia iti4co it5icu it1ie it3ig 4itim it4in. it4ins 4itio. 4itione
i5tiq 4i5tit it3iv it4li it5lo 4ito. it5ol 2iton it1ou 2itr it5ress i4tric
2itt it4tit itu4als it5uar 4itue it1ul it1ur it3us 2i1u2 i3um iur5e 2iva
iv5anc iv1at i4ved iv5el. iv5eling iv5els i4ver. iv3eri i4vers. iver5sal
ives4 iv3et i4vie iv3if i5vilit 5ivist. 5ivists iv1it i2vo ivoc3 i5vore 2i1w
2ix ix3o i5ye 1iz 4izah iz3i2 2izo iz5oi 2izz 1ja 2ja. 3jac ja2c5o jac3u
jag5u jal4 ja5lo ja5pan jel5la jeo2 jeop3 4jes jeu4 jew3 2ji 3jig jil4 jill5
5jis. 3jo2 4jo. joc5o joc5u jol4e 4jr 4js ju1di jui4 ju5l ju3ni juscu4 jut3a
ju1v k4abi k2a5bu kach4 k3a4g kais5 ka4l ka5lim kal4is k4an ka3o kap4 kar4i
1kas. kaur4 kav4 k1b4 k1c kcom4 k5d2 kdo4 kdol5 4ked ke5da k5ede 3kee ke4g
ken4d keno4 kep5t ker5a k4ere k5erel ker4j ker5o kes4i ket5a key4wo k1f
kfur4 k3ho 5kih ki2l kilo3 k1in k2in. 3kind kinema4 kin5et k3ing kin4i k2ins
kir3m kir4r kis4 3kis. k1ish kit5c ki4w kk4 k5ker k2l2 k3la k5lea k3ler
k3let k3li k3lo k1m kn2 k2no 1know ko5a kol4 ko5mi ko5pe k1p k5ro4 k3ru 4k1s
k3sl ks2mi ks4t k1t kur5 k5v k1w 3kyl l2a 4la. 5laa lab5ar label4 5labr l4ac
la2ca la5ceo la5cer la4ch la2co 5la5col lac5on la3cu la4de l5adm l4ae l4af
la3ger la4gis lag3r 5lah4 la4ic. l4al 4lale 5lamandr la5melli lam4ie lam1o
l5amu lan3at lan2d 3land. land3i 3lands lan4er lan3et lan5tine lan4tr la4p
lapi4 lar5an lar5de 4lared l4as lat5al la4te 5latilis 5latiliz 5latini
lat5us l4au 5laur lav5at l4aw 4laz l3b lbe4 l4bit l4by l1c2 l2cat lce4 lcen4
l4cere lch4e l3dar l3ded l3deh l5dera ld3est l5dew ldi2 l3die ld4ine
l5di5nes ld3ish ld5li l3do 4le. 3leagu le5atio leav5er l3eb5ra le3ca le5cha
lect5ica 2led le5dr leg1a l3egan 3legg le4gin leg3o le3gra lek4 4leled lel5o
lelu5 lem5enc lem3is l5emiz 5lemm l3emn le2mo lem5on l5enda len5dar lend4e
len4do le1ne le5nie len3o 4lentio len5u le3on leo4s le5q 2ler le5rec 5l4eria
l4eric le5rig ler3om leros4 ler3ot 4les. le3sco 3les4s 1let le5tra le5tre
5le5tu5 leur5 2lev l3eva 5leve lev5ita le4wi l5exa 1ley lf5id l2fo lf3on
l1g2 l4gal l4gem lgi4a l4gid l4goi l3h 4li. li4ani lias4 lib1r l1ic. 5lich
li4cie 5licio l3ic3on lict4o li4cu l3ida l4idar 5lidif 3lieu l4ife l4ifo
lift5er 1lig li5ger light5i 5lih 3lik 1l4il lil4i lim2b limet4e lim4p l4ina.
l4inas lin4d l4ine 5lin3ea lin4er. lin4ers lin4ger ling3i 5lingt 3lingu
3linq lint5i 3liog li4ol lio3m liot4 li3ou 5liph lipt5 li1q 3lir l1is l4isk
5lisse l1it l2it. l3it5a 5liter 3lith 5litia 3litr lit4u l4iv l5ivat liv3er
liv5id lkal5o lk5at lk3er. lk3ers ll2 l1la lla4ba llact4 l5las l4law l5leb
l1lec l1leg l3lei l1lel lle5m l1len l3lep l3leu l3lev ll3f l1li lli5am
lli4an llib4e llic4 l4licl lli5co l5lie lligat4 l2lin l5lin. l3lina l3line
l5lio lli5v ll3m l1lo lloc3a lloc5u llo2q l4lov llow5er ll3p ll3s ll5t l1lu
llun4 l5lya l3lyc l3lyg l3lyh l3lyi l5lym lm2 l1ma l1me l4mer lm3ing l5mip
l2m3od l1n4 l3ne lneo4 2lo. 5load 5lob3a 1loc loc3al loc5ul lo4cus. 2locy
l3odis 3lo3dr 1log lo5gan 4loi. lo5mi lom4m lon4al lon4e l5onel lo5ney
long5in 3lonia loni4e l3onis l3oniz loom5er lop4e 5lo5pen l3opm 1lo1q l4ored
lor5iat lor4ife lo5rof loros4 l4os. lo1so loss4 los5sie lot5at loth4ie lo5tu
5loup lp1at lp3er lph2 l5phe l3phin l2pho l3pie l3pit lr4 l3ri l3ro l5ru 4ls
l5sam ls5an lsi4fia lsi4m ls4is l5sk ls4p l1s2t ltan3e l4tang lt5ant l5tar
l1te l4tei ltern3 lth3i lti4ci ltim4a ltin4 lti3t l3t4iv lt4or l1tr
ltramont5 l1tu l4tus 4lu. lu1a luch4 lu2c5o luc5ra lu4cu 4lue lu1en lu5er
lu1i lu4it lum4bri lu4mo 5lump lu2m5u lunch5eo 5lune l3unta lu3ori 5lup
3lur3o lusk5 luss4 lut5an 4lut5ar 5lutioniz lu5toc lut5r lu1v lv5ate l5vet4
l4vi l4vor l3w lx4 2ly 4ly. ly1c ly4ca lyc4l lyc5os lym2 lymph5 lyp2 ly4pa
lypt5o 3lyr lys5er 3lyw 3lyz lz4 4ma. m4aca mac3ad ma5chine 5machy ma4cis
mact4 4mad. 4mada 4mads ma4ge 5magn 2mago4 2mah ma5ho 3ma4i 4mai. maid3 5mak
mal3ap mal5ari 5male2 mal5ed mal3ef m3alg m3alis mal4is. mal3le mal4li 2mam
mament4 m5ament. 1man 3m4an. man3a man5dar man3dr manic4 man4ica ma5nil
m4ans mantel5 2map m3aph 1mar 5maran mar5ol ma5ron ma3roo mar5ri mar4shi
mar3v ma3son massi4 mass5ing 3mas1t mas4ted mast4ic mas4tin m4at. m4aten
ma3ter mater5n4 m4atit mat4iti m4atiza ma3tog mat5om ma3top m4ats 3m4att
ma5ture mav4 2m1b mbat4t mb4d m5bec m5berer m4bery m4bes mb2i m2bic m5bil5
m4b3ing m4bis mb5ist mbival5 m5bler m3bli mbru4 mbu3l mbur4 m1c m5d m2e 2me.
mea5g me5and me4ba me4bi 2med 4med. 3media med5icat 4medie m5ed5ies 3medit
me4do m5edy me2g 5meg2a1 mega5t 4mele mel5ee mel5ler mel3on mel4t melt5er
me2m 4m5eme 1men 3men. 2mena men4ag mend5er mend5o me1ne ment5or 5ments
5meog me4p m5eran 4mere mer4ia 2me2s mes5en me5si4a mes5q 3mesti4 1me2t
meta3t met1e 4meted meth4i meti4c met5ici met3o met3ri m1f 4m3h 4mi. m1ic
mi4cin mi3co 3micro m4ict mi3cul mi4cus m4idi mid4in mid5on mi5fi mig5a
migh5ti mi2gr 4mij mi5ka m2il m3ila mil4ad 4m5ilie mil5ies 3mill mi5lo mil4t
3m2im mim5i 5min4d mind5er min4er. min4ers ming5li min5ie m4init min3ol
1m4int minth5o mi3o mi3p mirab4 mi5racu m2is. m4isc mi4se 4misem mis3ha
5missi m3ist. mis4tin m3ists mi2t m5itan 4mity 3miu 5mix 4m1l mlo5cuti mlun4
2m1m2 mman4d mmand5er m3medi mmel5li mmet4e mmig3 mmin3u mmis3 mmob3 m5moc
mmor3 mmut3a 4m1n2 mnif4 m4nin mni5o mnis4 mno5l 1mo 4mo. 2moc mod1 mod5ifie
mogast4 mo4go mog5ri m5oir mok4i mol3a 4molog. 4mologs 4mologu mo3ly mo1m
mo4mis m4on mona4 4moned mon1g mo4no monolo4 monolog5i m4op mophil5i mop4t
m3orab m3orat4 mor4ato m5ord mo5rel 3moria m5oriz mor5on 3morp 3morse
mor5tal mo3sp 5most mo3sta 2m1ous m1p m3pa m4panc m4pant mpath3 mpel5li
m5perer mper3i mpet5it mphal5o m4phe m4phl m2pi mp5id m5pig mp3ily mp1in
m3pir mp3is m3po mpol5it mpo2t mpov5 mp3to mp5tr m3pu m5q m3r m4ry 4m1s
msel5f m5si msol4 mtu4 muck4e muff4 mul1t2 m5unc mu5nio mun3is mus5co mu4se
mus5ke mu3til m1v m3w 2my 5my3c my4d my3e 3myi 5myst4 3myt n1a 2na. na2c
nach4 na5cious. na5ciousl nac4te nac5tiva na5culari na4d4a nadi4 nad4op
n2ae. naffil4 nag4a n4agen 5na5geri na4gi n5ago 5n4a3gr 5nah 5nail na5iv
nak2 4naled n5alg n4alia na3ly 1nam 3name nam4n na5nas nannot4 nan4ta
nan5ted nan4to na5o 4n4ard nar5tisti n2as nas5i nas5p nas3s nas5te nat5al
na5tat n4atee na3the nath4l nati4 n4ati. nat5ic n4ato. na3tom na4tos nat4r
na5turi naugh5ti naus3 3naut naut3i na2v na5vel n3b4 nbarric5 nbeau4 nbe4n
nbene4 nbet4 nbit4 n1c2a n4cal. ncarn5at ncel4i ncent5ri n4cept. n3cer
ncer4e n4ces. n5cet n5cey n3cha nch4ie n3cho nch5olo n3chu n4cic ncid5en
n4cif ncip5ie n1c2l n4cles ncoc4 nco5pat n1cr nc1t nc4tin nct4ivi nct2o n1cu
ncu4lo n4cun n4curvi ncus4t 4nd n2da n3da4c n3dal n4dale n3dam nd3anc nde2
n3dea nde3ci n1ded nde4l ndeleg4 nd3enc ndepre4 n3derl nde4s ndes5cr n5dez
nd4hi n1dic ndic5u ndid5a n3die nd5ily nd4ine nd3ise nd5is4i nd5ism. nd5ity
nd3ler nd1li n5doc ndor4 n2dou nd5our ndrag5 ndram4 n5dron ndu4b nduct5iv
n4dun nd2we n3dyi 2ne. ne3alo n3ear ne2b3u 5neck ne4cl ne2co n5ectom 2ned
3nedi ne4du4 neg3a ne3go 5negu neis4 2nele ne5lia neli4g n4ely ne2mo 4n1en
n3end neo3l neon4 ne2p n1er 4nered 5nering ner5o ner4r5 ner2v nerv5in 2nes.
n1esc ne3sia 1ness n1est nes3tr net3a net3ic ne4tog net1r neuma5to neut5r
nev5er n4ew news3 n4eys. n3f nfo4 nform5er nfortu5 nfran3 4ng ng2a n4gae
n5gee n3geri n5gero ngh4 n2gi n5gic ngio4g n5glem n3glie n5glio ng1n n1go
n4gry n1gu n2gum n1h2 nhab3 nho4 nhy2 nhyd5 n1i 4ni. 3niac ni3ba n4icab
ni4cen 4nicl nict5a ni4cul4 ni4dio n2ie ni4ers nif4f nift4 nif5ti ni2g
night5i n3igm 3nign nik5e n2il nil4a n3im1 n4ime 5nimet n4ines nin4j 5ninn
n4inu 5niol ni1ou 3nipu 5niq n4is. n4isk nis4l nis4o n5iss nis5ter. nis5ters
nitch4 ni4te ni3tho n4itos ni5tra nit5res ni3tri nit4ur n2iv niv4a ni3vo
nivoc4 niz5en n1j njam2 njur5i 4n2k nk5ar n5kero n3key nk5if nk5il 4n1l2
nland5 n3le nlet4 n3m nmater4 nmor5ti n1n4 nne4 nnel5li nnerv5a n3ni nni3ki
nnov3 n5nyi 4no. n5obi no5bil nob4l no5blem nobser4 n5ocula no4di n4ody
noe4c no4fa nois5i n5ol. no3la nol4i nom3al 1nomi no2mo 4none 3nonic 5nood
nop5i nora4t nor5di nor4ia nor4is nor3ma n4oro nor4t n4os. nos4o no3sp not1a
3note n1ou n4oug 3noun 2nous nou5v nova4l nove2 nov3el novel5e n4ow now5er
now3l n3p4 npil4 npla4 npoin4 npo5la npos4 npri4 n1q n4quef n1r nre4i nre3m
nres5tr 4n1s ns2c n2sco ns3cot n4scu n5sec nsec4te n2ses n5seu n3sh2 n2si
ns3ib n4sic n5sick n3sid n3sie ns5ifi ns3ing n3sio n3s2is nsi2t ns3iv nsolu4
n5son n4sore n4sory n3spir n3s2t nsta4 nstil4 n3su nsur4e n3swa ntab4u
nt3age nt1al n4t3anc nt5and ntan5eo n4t3ant nt4ariu n5tasis nt3ast nt1at
nt5ath nt3ati nt5ativ n5tau n1te n4tec n4tee. n4tees n3tel ntend5en n4teo
n4ter. n3teri n5tern ntern5al nter5nat nth2 n1the nther5 nth5ine nt2i nt4ib
n4tic. n5ticis n5ticiz n4tics ntic4u4 n3tid4 n1tie n4tify. n3tig nt5ilati
n5till nt3ing nt5ing. nti3p n4tipar n4tis. nt3ism nt3ist n5titio nt3iz n2tj
n1t2o n3tom ntoni4 n5top n1tr ntra3d nt3ral n4trant n3trat nt5ress nt3ril
ntrol5ler n5trym n1tu n3tua ntub5 ntup5li n5tur n2ty n2u nu1a 5nuc 3nud
nud5i nu3en nug4a nu3i nu4is 5nuk n4ulo n3ult nultim5 nu1me 5numenta 5numer
5numi 3nunc nu3tat n5utiv nu4to nu1tr n3v2 nve2 nvel3 nven4e nven5o nvers5an
nvi4t nvoc5at n5w nwin4 nwom4 n2x4 2ny2 5nyc nym5it nyth4 n1z2 nzy4 2oa2
o5ace o3act oad5er oad5i o3ag oak5er o3ales oal4i oal5in o5alit oan4t oap5i
oar5er oar4se oast5er oat5a oat5ee oat5er 4oba obe4l ob2i ob3ing 2obi3o
ob3it o3bla ob1li 4obo ob3oc o5bol o5bot o3bra obrom4 ob5t ob3ul o3bus 2oc
oc2a o4cab o3cad oc5ag o5calli o4c5ativ oc5ato 4o3ce2 o4cea ocen5o ocess4i
och4e och5in o3chon ochro4n o5chu oci3ab oci4al o1cl o2cle o1cr ocre3 oct2
oc2te oc1to ocu4lu ocum4 oc5uo ocuss4 ocus5si ocut5r o1cy o5cyt ocyt5o
od3al. ode4c o5deg ode4ga o5dend o3dent odes4 od3ica o4d1ie od3iga od4il
od1is2 odis5ia od5it 5odiz od3li o2do od5olo od5ous o3dro od5ru o2du odu5cer
o4duct. o4ducts od3ul o5dyt oe3a oe4bi oe5cu oe4d o5ee oe5ic o3elec oelli4
oelo4 oe3o4p oep5 o5eq o3er oes3t o1et o4et. oet3i oet4r 3oeu o3ev o3ex
oflu4 4ofo o4ful ofun4 2o1g o2ga o3gam og5ar5 o3gas ogen1 o5gey o3gi o4gio
og2na ogoni4 o4got o2gri o4gro og4sh o2gu o5gyr o1h2 o3ha ohab3 o3he oher4er
o3ho4 ohy4 2oi oi4c o3ic. oi5ch o2i4d 4oide oig4 oi5ki5 oil3er oil5i oin3de
o3ing oin4t5er oin4tr oi4o 4ois o3ism oi4t oit4al oith4 o1j ok4ine ok3l ok5u
ola4c o4lack o5lali ol4an olan5d ol5ast olat5er ol5ch ole2c4 ol5eci ol5efi
o3leo ole4on o3lep ol1er o3lest o3leu o1lia ol3ica o3lice ol5iciz ol5ick
ol3ics ol5id. oli2e o3lier ol5ies. o5lif oli4f3e oli5go o5lina ol3ing oli5os
ol5ip4 olis4 ol2it olle2 ollim3 ol4lope ol4lyi ol3mi o1lo 4oloc ol3oid
o4lona olon5el ol1or o3los ol1ou 4ol1ub o3lumi o5lunte ol3us. oly3ph 4olyt
2om o1ma o4mab o2mac o2mal o4mane omast4 o3mat om4be ome4d ome4g omeg5a
ome3li om3ena omen4t o3meri om1i o3mia omi2c omic5r om4ie. omil4 om4iny
omiss4 om2it omme4 om2na omni3 o4moi omoli3 o2mo4n om5ony o4mos. omot5iv
o2mou om5pil ompt5er ona4d on3ai o5nas. onast5i on5ativ 4onau on1c oncat3
on4cho 5ond5ar ond5ent on3der on3dr on5dy o2ne 4onea onec4r 4oned on1ee
on5ell o3neo on3ess on1et ong3at on4gu 4onh 4o1nia on5iar 2oni4c onic5a
onical4 on4id on3ies on3if o5nig o1nio onk4s 4onnes on5odi on5oi ono4mi
4o5nomic ono3s o5nota ons2 2ont ont5ane. on4ter onti5fi onton5 ont4r on4tre
on5ur o5nus onvo5lu on2z 2oo oof3er oo1i ook3er ook3i oo4le ool5ie oo4m
oon3i oo2p oop4ie o3opt oo4se oost5er oo2t oot3er ooz5er o1pa o4pab o5pali
opa5ra opath5 o5pec opens4 op1er 3opera 4operag o1pha o4phe oph4ie o5phil
op5hol o1phy ophy5la op1i op3ies op5ing o3p2it 4opl oplast4 o4poi opol3i
opon4 op5ony op5ori opoun4 o2p5ov op2pl op5pli oprac4 op3ran opre4 opro4l
op5rop op5so 1op1t op2ta op1u o5quial or1a or5ado ora4g o5rai or5al 4orals
oram4 oran3e orator5 orb3in or4ch orch3i or4du 2ore or5ead ore5ar ore5ca
ore3f ore3g or3ei oreo5l or3esc ore3sh or3ess orest5at or5este or5ett ore4v
5orex or4fr or5gn or1i 4ori. or3ia. 4orian ori4ci ori5cid orien4 or3if 5orig
ori5ga ori4no 4orio. or5ion 4orios ork5a 2orm orm1i or3n4a 5ornis or3nit
or3one o5roo or5ose or5oso or1ou orrel3 orres3 or4sc or4sey or4sti 2ort
ort3an ort3at ort3er or5tes. or3thi or4thr or4tit ort3iz or4tor or5tra
ort3re 4or1u or4un ory5p osa5i os3al osar5 o1sc os4ca os4ce o2sch o4sci
osclero5s o3sec osec3u ose5g os5enc osens4 os5eo oser4 o2set os5eu o3sia
osi4al osi4an os5ide o3sier os5if os1in o4sis o5ske o5son o3soph os3opo 4osp
o3spec os1pi os4sa oss5ar os4sit 4osta ost5age os4tar os5tee os5ten osten5t
ost5ica os3til o5stome ost3or 4osu os1ur 2ot ot3a4g o5talit ot3am ot4anic
o3tap ot4atio o5ta5v o3tax o4ted oter4m ot5esta 4oth othalam5 oth5erin
o5therm otherm5a o5thor o5tia o5till 5ot5iniz ot4iv o3tiva o5tivi o1t2o
o5tone o4torn o4tou 4o1tr oturi4 oty3le o4u2 5ou3a oub2 ou5br ou5ca ou5co
oud5i 4oue ou3et oug4 ou5ga ought5i ou5gi oul4t oult5i ou3m 2oun oun2d
ound5a ound5el oun5gin oun3tr oup5li our3er ou5san 2ouse 5ousia ouss4
out5ish ouv5a ova3le o5var 4ovati ov5eling o4ver. over3b over3s ov4ete
ovid5en o1vis ovis5o o2v5os ow3ag ow3an o5way owd4i owd3l ow1el owel5li
ow5ha owhith4 ow1i ow5in owi5ne ows4 ow5sh ow5sl ow5y o4x ox3i oxic5ol ox5o
2oy oy5a oys4 2oz o1zo ozo5i o3zyg 4pa. pac4te pa5dou pad4r paes4 pa3gan
4pagat pag4ati pain2 4pairm pa5lan pal3in pa3lo p4als pan5ac pan1e pan3i
pa4pa pa3pe pap3u pa3py 1par para5s par3l pa3roc pa3rol par5on 1p4as
pass5ive pas1t pas4tin pa3ter pati4n p5ato pat4ric pa5tricia 5pau paul5e
pau3p pa5vil 5paw pawk4 paw5ki 2p1b p1c4 p5d2 2pe. pearl5i pe4co pec4tu 2ped
5ped3a 3pede 3pedi ped3is 3peds pe2du p4ee pe2f 4pele pe5leo pel5v pen4at
5p4enc pend5er pen5dr pen4ic 3p4enn pens5ati pen5u pe5on 5perc percent5
4pere perem5i p4eri 5p4er3n p3eron per4os. per5tin pert5is per3v p4ery 2pes
pes4s3 pes5til 3pet pet5all pet3en pe2ti pet3r pe4wa 4pex p1f p5g 2ph. 4phae
pha5ged ph5al. ph2an phant5i phe4 ph5esi ph3et 3phib 4phic 1phil phi4n ph1is
phi5th ph2l 1pho 4phobl 4phoned 3phor ph5oriz phos3p ph3ou 3phra 4phs 1phu
phu5i 2phy. 3phyl 4pi. 3piar 4pica p5ical pi3co pi4cr pict4 p2ie p4iest
pi5eti p5ifie pig3n p2il 3pile pill5in 5pilo pi3lot pim2 pin4e pin5et 3pinge
p4inn 5p4ins 3pi1o pip4a pi4pe 5piq pir5ac pir4t p4is. p4isc pis2s piss5a
pis5til pis4tr p2itu 2p3k2 p2l2 1pla pla5no plant5er plas5tici pla5t4o 4ple.
4pled. 3pleg 3plen 2ples 4plism 4plist plu2m plum4be plumb5er p4ly 2p1m 2pn
pnos4 1po 4po. po3ca 3pod 4pof 2p5oid pois5i po5lemic po4ly1 poly3s poman5
pom4e p4o2n pon4ac pon4ce pon4i4e 3ponif pon5ta 2pony po4pa po5ple 4porato
por3ea 4pored pori4f por3p 3port por5tie 3p4os pos1s2 po1te poult5e pound5er
pout5er p5oxi 5poy 4p1p2 ppar3 pparat5 p4pene ppet3 pph4 ppi4c p4pled p5pler
p5plet ppress5o pprob5a 1pr2 prac1 pra5d prar4 4pre. preb3 pre1d pref5ere
prel5ate 3prem pre5mat pren3 pres3a pre5scin p3rese 5pressi 5prici pri4es
4pri4m pring5er pring5i 4prio p5riol pri4os pris5in priv2 4priva 4pro.
pro3bo p3roc3a pro4ch pro1l pron4a proph5e propyl5 pro3r2 pros4i pros5tr
pro3th 4pry 2ps2 p3sac psal5t p3sh p1si p5sin. pso3m p1st psul3i 3psyc 2pt2
pt3ab p4tad p4tan p2tar pt5arc p1ted p5tena pt5enn 5ptery p5tet pt4ic p5tie
p3til p2t3in pt4ine p3tise p5tisi p5tom p4tr p1tu pub1 pu5be puc4 puch4
pudi4c pu5er puff5er pu4lar pu5lar. pu5lis p4u4m pum4o p4un pun4a 3punc
pun5gi pun3i pun2t pu3pi pur5b pur3c p4us push4ie pu3tat p5u5tis pu3tr 4p1w
2p4y py3e 3pyg 3pyl pyr3e py5t 4qf qu4 5quak 4quar qua5tio 2que. 3quera
4quere 4ques. 1quet 5quina 5quir 3quito 4quitu 4ra. ra3ba 5rabe 3ra3bin
r2abo ra3bol rac4a r2acu rac5ula ra5culo r2ad ra4de rad4ine rag5ou ra3gr
3raill ra5ist 4ralia ra3ly r5amn ra3mu r4andi ran5dish ran4du ra5nee ran4gen
ra3nia ra3noi ran2t ran5ted 5rantel rant5in rant5o rapol5 rap5to 4rarc rare2
rar3ef rar5ia. ras2 ras3c r2ase r4ask ra3so rass5a rass5in r4as5te ra5tap
ra5tat rat5eu rath4e rat3if rat4in. ra5toc 5ra5tol 4r4atom ra4tos ra5tui
rat5um rat3ur rav5ai rav5eli rav3it rawn4 ra3zie r1b r2ba r4bag rb3ali rb1an
rbar3 r2be rbe5c r3bel rbel5o rb3ent r4bes rb2i rbic4 rbic5u r2bin r5bine
rbit1 r2bos r4bum rbu5t4 r1c2 rcant5 rca4s r4cele rcen5er rcen5tena r2ces
rcha3i rch3al rch5ard rch5ate r3cheo r4cher rch4ier r4chin rch3is r3chit
rcil4 rci5nog rcis2 rciz4i r2cl r4cle r5clo rcolo4 rcrit5 rcriti4 rct4 rc5ti
r5dam r4d1an4 rd4an. r2dar r5de4l r3dens r4des rd5ess rd5ian r4die r5dig
rd2in rd3ing rdi3o rd1is2 rd5ler rd3li r4dol rd5ous r2e 4re. rea4 r4ea.
react5iv re3af re3ag re5alt re5amb re3ani re5ant re5asc reas3o r5eau 3reav
r5ebrate reb5uc re3cal rec4ce re3ce reced5en re3cha reci5si r4e1c2r rec4t3r
re3cu 2r4ed re1de re3dis re4dol re1dr reed5i ree3m 3reer re2fe re3fin
re5gali re5gra re3gre reg3ri re3gro reg3ul rei4 re3if re1in re3is reit3
reit4i re1la re1le 4reled re3lia rel3ic re5lig reli4q rel3li r5em. rem5ac
reman4d rem5ato r3emp rem5ul rena4 ren5at r4endi rene2 ren4es r4eni renic5
ren4it ren4ter re5num re3oc 3reog re5ola re3oli 3reos re1pe re4per re5ph
rep5id re3pin re3ple re4pre re1q rer4a rere4 re5rea re3r2u 2res. re3scr
re3sel re3sem re3ser res5ist re5sit re3spe r3esq re5stal rest5er re5stu
3retar re3ten re4t4er3 re5term re1t2o re5ton re3tra re3tre re5tri re3tu
re3un reur4 re1v rev3el revi4t r1f rf4l rfu4m r1g2 r4gag rgal4 r2ge r5gee
r4gene r3geo r3ger rg5li rgu5f rh2 r5hel4 rhe5ol rhos4 3r2hy 4ri. ri3am
ri5ap 2r2ib ri3bo rica5tu 2rice rich5om rick4en r4icl ri5cli ri3col ri5cor
ri4cra 2ricu rid4al rid4e ri5el ri3er ri2es rift5er rif5tie 5rifuga ri5gam
rig5ant ri5l4a r4ile rill5er. rill5ings 4rim. ri2ma rima4g rim5an4 rim3at
r4imb rimen4 4rimm 4rims rin4e r4inet ring5ie rink5er r4ino rin4s rins5i
rin4t5er ri3o rio4g 5rione ri4op ri5or ri5p2a ri5pie rip5lica ri5r ris4c
ris4is r2isp ris4pa ris4pe ris5ter 4risti ri3ton r5it5r r2i4v riv4al ri5vall
riv5eli riv3en riv3il 5ri5zo r1j r2k r5kas rk5ati r5kell rk5eni rk1er r3ket
r3key r3kier r5kiest r5kin. r5kins rks4me r1la rlat3 r1le r3l4ic r3line
r5lins r4lit r1lo r3mac rma5ce r5mad r2mal r4manc r4mano r4mari r4mary rm4as
r4m3ati rma5toc r5ma5tol rme2a r2mic rm4ica r5m2id rm4ie r5mig rmil5 rmin4e
rm3ing r4ming. r4mite. r3moc rmol4 r1mu rmu3li r2n2 rn3ab r3nac r5nad rn5ar
rn3ate rn5atin rn5edl r3nel r3ness rn5est r3net r3ney r5nia rn5ib r3nic
rn3in rn4ine r1nis rn3ist rni5v rn3iz rn5n r3noc r5nog rnt4 rnuc4 r5nut 4ro.
ro4be rob3le ro5br 5rocc ro3cu r2od ro3do rody4n ro1fe ro3gn 4roi ro3ic
roid3 ro3la r4oled rol5ite ro3ly romant4 ro5mel ro3mit romolec5 rom4p ro3mu
ron4ac 4ronal ro5nate ron5ch ron4do rong5i r5onme ro1no ron4ton roo4 1room
5root r2op 4rop. ro3pel rop4ine r4opr r5opte ror5d 4rore r4osa rosi4a ro5sol
4ross ro5stat ros4ti ros5tit ro3tat ro1te ro4ter ro3tu 5roue roul3 round5er
rou5sel 4rouss r4out r4ow row3er 4rox rpass5in rp3at rpe2 r3pent rp5er. r2ph
rph5e r3phol rp3ing rp5is rpol3a r2p5ou rpre4 rpret5er r3pu r1q 4r1r4 rra4h
rran5gi rrap4 rre2l r4reo4 rrhe3 r3ri rric4 rricu4 rri4fy. rrin5ge rri4os
rrob3 rrog5 rro4t r5ru rry5 r3ryi r3rym 2r1s2 r4sag r2sal r5salis r5saliz
r2san r4sar r2se r3sea r3sec rsel4 rsell5 rs3er. rs3ers r3set r3sha r3shi
r4shie r5si2a rs3ib r5sie r4sil rs3ing r3sio r4sit rs3iv rs5li rstor4
rstrat4 r3su r4sus rswear4 rt2 rt3ab rta4g rt3age r3tar r4tare rt3c r1ted
r4tedl r3tel4 r5tend rt3eni r5terer r5tet r5teu r4thene rth2i rth5ing.
rth3ri r1t4ic r4ticl r5tiet r5tila r5till rtil5le rt5ily r2tin r3tina rt3ing
r3titi rti5tu rt3iv r2tiz rt5let rt3li r1t4o rto5l rt5rid rt5si r1tu r4tus
rtwis4 ru3a r4ube rub3r ru4ce r2ud rue4l r4uf ru3in ruis5i ru2l r4ume r4umi
ru4more run4cl runcu4 runcul5 run2d4 run2e ru5net run4g run4t ru2p rup5lic
ru3pu rur4i rus4p rust5at rust5ee rus5tic rus4t5u ru3tal ru3ti r1v2 r4vanc
r2ve rvel4i r3ven rven4e rv5er. rv5ers. r3vest r3vet r3vey rvi4t r1w 2r2y
ry5er 5rygm ry4go rym4b 3ryngo 4ryngol ryp5a ry2t ryth4i r2z 2sa. 2sab s3abl
5sack sac4q s3act sac4te sad5i sad5o 5sae sa4g 3sai sain4t 5sak sa2l sa5lac
3sale sa3lie s4al4t sa3lu sa4m sa5min sam5o samp4 san3a san4ded s4an4e
san5gar san5if 2sant sant5ri s3ap sap3r sar5s 3sas. sas3s sassem4 s2a1t
sa2te s5ativ s5atory sat1u 1sau sau5ci saur5 savi2 sa3vou 4s3b s4bei sbe4s
sby3 sc2 s1ca sca5len sca2p scar4c scav3 s1ce s4ced 4scei 4s4ces sch2 scid5
s2co scof4 s4coi 3s4cope 5scopic 5scripti 2s1cu 4scura. 4scuras 2s1d2 2se.
se2a s4eam seas4 sea3w sec4a sec5an se2co secon4 2sed se4da sed4it 3seed
3sei sei3g 5sela 4sele se3lec selen5 5self 2s4eme sem2i semi5d sem4o sen5g
3sens sen5sati sen5sori sent5ee 5sentm seo5log se2p sep3a sep4si 3sept
sep3ti ser4an se5rene ser4to 4servo s2es 4ses. se5sh s5esta 1set 5seum 3sev
sev3en sewo4 3sex sexo2 3sey 2s1f sfact5o sfi4 sfor5e sfran5 2s1g4 s2h 4shab
sh4abi sh1er sh5et shil5li sh5iness sh3io 5ship s3hon 4shu4 shys4 si4all
siast5 4s1ib s3icat 3sicc 2s5icl si4cu si5cul s4id 4sid. si4de side5l sid3en
sid5eri 4sids 5sid5u4a si4ers sif4 sif5f si4g 1sili sim4ply 2sin s2ine
sin5et 5sing5er sin3i 5sink si5nol si3nus 1sio4 4sio. si5o5s 3sip si4pr
s1is2 4sish 4sism sist3a sist3o s1it si4te sit5om 4s1iv 5siva s1j s2k2 4sk.
s5kar ske2 s3ket s5key s3kier s5kiest sk5ily sk5ines 4sks sky3l 2sl4 slang5i
s1lat 3slau slav5eri s2le s5lea s3let s5ley s3lit slo3c slov5 s5luc 2s1m4
s3man smas4 s3men smi3g 3smith smo4d smu5tatio s1n2 s2na 2so. 2s3od sod3o
sody4 3soe 4s3oid s2ol sol3a so5lan sol4er so3lic 3solve solv5er 1so2m
soma5to 3some. so5mete so3mo s2ona son5at s4one son5or s2o2p 4sor3ie 5sorio
sor4it s5oriz sor3o s3ory sos4 4sose so5th 3sou sov5e so3vi spast4 spens5a
4speo 3sperm s5pero spers5a sph2 s3pha 3spher spic5ul s2pid sp5id. s5pier
spil4l s2pin sp3ing spi5ni spital5 s1pl sple2 s4ply s2po 5spom spon5gi
3spons 3spoon spru5d s4py s1r sre2 sreg5 srep5u sre4s 4ss s1sa s5sam2 s1sel
s5seng s3sent ssent5er ss3er. s5seri ss3ers s5seu ssev3 s3sia s1sic s1sif
ss1in ss4in. s4sine ss4is. s3s2it ss4ivi ss5li ss3m s4sn s1so ssol3u ssolu4b
s4sore ssor5ial ss5po s1su ss3w st2 4st. stab2 sta3bi 4stak s4tale stant5iv
s3tas. 5static st3c ste2 ste5ar ste5at s4teb s4tec 4s1ted s4tedl s4tedn
4stere ster4ia s4tern. s3tero st5est s1th s4tha s4thu s3ti3a 3stick s3ticu
stil5ler s4tily st3ing 5s4tir s5tiz 4stl st3ler st3li s4toe 3ston stone3
ston4ie s5torat stor5ian s4tose s2tou s4tray stre4 strep3 3struc stru5d
2st3s s1tu s4tud stu4m stur4e 4stw s4ty 1styl 4su. su5an su4b1 subt2 suct4
sud4a su3et suf3f sug3 3sui sui5c su5ing 1s2ul s4u2m sum3i sun4a su5pe
su3pin supra3 sur4as sur3c s4urg sur3pl su5su su5z 2s3v svers5a sves4
svest5i sw2 5swee swell5i 4swered 2swo s2y 4sy. sy4bi sy1c sy4ce sy4chr sy4d
1syl 3syn syn5e sy5pho syr5i 2ta. 2tab ta5blem 3tabli t2abo ta3bol ta4bou
t4a3ce ta5chom ta3chy ta4cid t5ade tad4i 5t2adj ta5dor tad2r tae5n taf4
tage5o ta5gog 3tagr 3tah 1tai 3tail 2tair t4ais 1tak tal2c tal5ent ta5lep
t4alia t4alin tal4l3a 5tallu t2alo4 ta3ly tam5ari 5ta3met tamorph5 tan5at
tand5er t4ane 5tanel tan5ie t5aniz tant5an ta4pa 1tard tar5ia. tark5i tar3n
3tarr tas3i t3asm 5tass tas4t ta3sta tast5i4c t4ateu 3tatis t4ato. tat4ou
tat4r tat3ut tau3to t5awa tawn4 t4ax 4t3b 2tc2 t1ca tcas4 tch5ett tch5u
4t1d4 4te. te5cha 5techn te3cr t4ed te5d2a 4tedd 4tedo 4teei te2g 5tegic
t3ego teg1r teg3u tei4 te2l 4teled tel5iz 1tell 4te3lo 3tels tem3a 4teme
te5mon ten4ag 4tenar 4tene t5enm 5tenna 4teno te5nog tent4a te2o teo5l 2tep
te3pe tep5i tera4c t4erag t4erato 3ter3b 5terd 2tere4 ter3eb ter5ec 5terel
te3reo 3teres4 1teri ter3ia ter5id ter5if t4erin ter5iorit ter3it ter5k
5ternit ter5no 3terr 2t2es 4tes. tesi4 t3esq t3ess. t5esses tes4t test3a
5teste test5er test5in test5or tes5tu teti4 tet1r tetr5o tew3ar 3tex 2t3f
t3g 2th. tha4 th5al. thal3m 4the. 4thea th5eas 4thed 1thei 3theo theo3l
t4her 5therap th5erc t5herd 4thered th3ern th3ery 4thi. t5hill 3think 5th4io
th4is. th5lo 2thm2 th4mi th3oli 4t5hoo 4thopt 4thores 3thot 5thoug 1th2r
2ths 5thur 5thym 3thyr thys4 4ti. 1ti2a ti3ab 2t3ib 5ti5bu t1ic t3ic. tic5as
t2ici tici5ar 3ti3cin t4icity ti3col tic1u 4ticule t3id. t4ida 3tidi ti3die
t5ids 3ti2en 1tif2 ti3fe 4tiff 4tific. 3tigi tigi5o 4tigm 5tigu ti4ka ti4let
5tilin t4ill til4l5ag t4ilt 1tim tim1a 5timet4 t1in 5ti5nad 4tined tin3et
ting5ing 3tinn 4tins t4int tin4te tin5ted tint5er tin3ue 1tio ti3oc tiol3a
ti5omo 4tionem 1tip ti5plex ti3pli ti4q ti5qua t3iris 2t1is 3tisan tis4c
tish5i 3tiss tis2t 5t4iste t4istr ti5t4an tith4e tit5il t3itis 3titl ti3tra
3tiu 2t1iv tiv5all t3ive tiv3is 2tl t1la tlant4 5tleb 5tledr 3tlef 3tlem
5tlen 5tletr 5tlew t1li tlin4 4t3m tmet2 tmo4t5 2t3n2 t4nere 2to. toas4 to1b
4tocc tode5c tod4i to5do 3toe 1tog 2t3oid 5tok 4toled tol4l tolu5 to5ly
tom3ac toma4n tomat5ol tom4b to4mog tom5os ton4e ton5ea 3tonn ton3s top4e
to5pia to4pos t1or to5rad 4tore tor5er tori4as tor5oi tor5p tor4q 3tos.
to3s4p tos4t to5str to5talis to5taliz to3tem tot5u tou4f 5tour t3ous 4tov
to3war t3p tr2 tra4co 4tradd 4traist tra5q trarch4 tra5ven tra5vers trav5est
3tray 4tre. 4tred tre4mo tren4 trend5i tre5pr tres4s 4trew t5ricl 3tricu
t2rie tri5fli trifu5ga 2tril tri3li tri3me t2rit 4trix t4rod tro5f 5troop
tro4pha tro3sp t2rot t5roto tro1v 3troy t4ruc tru3i 2t4ry trys4 4t1s t2sc
ts4h ts2i t4sil tstay4 2t1t4 tta4 t3tab t5tan t5tas t3ted t4tere t5terer
t5test t3ti tti3tu ttitud4 ttitu5di t3tler t3tli t5toi t5tor t3tos tt5s
t4tupe t2ty 4tu. tu1a tu4al5li tuari4 tu4bin tu5bu tu5den tud5ie tu5en 4tuf
tu1i tu4is 2tum. 3tumi 4tums 3tun tun4a tu4ne tun5it tup5let tup5lic tu5rac
t4uran turb3a tur4d turf5i 5turit tur4n 5tur5o 1tut 4tut4iv t1w t3wa4 t2wi
twi5li t3wit t3wo twon4 4ty. ty4a 5tych ty4let tyl5i ty5mi 1typ 3type 1tyr1
2tz2 t5zia t5zie 2ua2 ua3ci u2ag ua5h u1al ua5lu uan4o uant5is uant5it uar3a
uar2d uar3i uari4n uar5ters uar4t5i ua5tern uba4 ub5bly u1b2i u4bicu ub3lin
ub5lo ub3ra 4uc u1c2a uccen5 u4cend u4ch u5chr uc3l u4com uco5t uc2tr uc3ub
uc5ul u5cum u5dac ud1al ud4e ud5ep u4der udev4 ud4g udi4cin ud3ied u5dinis
udi3o u5ditio u2do u5doi ud5on u5dor ueb4 u4ed uen4o uen4ter uer3a ues4s
uest5rat ues5tri ue4t uf2 3ufa u3fl u4fo uft4 uga4c ug5lif ug2ni u4go ug3ul
ug3ura uhem3 2ui2 ui3al u2ic uicent5 uid5o uil4a uild5er ui3lib uil4t uinc5u
uin4s uint4 uin4ta ui5pr uis3er uis4t uisti4 uit5er ui5val5 ui3vo u2iz 4ul.
u1la u4lab 4ulac ul5ard u5lat ul4bo ul3ca ul4ch 5ulche 5ulchre 4ulea u5lee
u1len4 4ulenci u5lent ulet4 ul4ev ul2fa ul2i ul4ia u3line ul3ing ul5ish
u5liti u5lity 4ull ul4lat ul4l5ib ul4lis ul4lit ul3m u1lo u5lom ulph3i
ulph3o ulp5ing ul4po 2uls ul3sif u1lu ul1v4 u1ma um3am umar4 u5mas um4bar.
um2bi umen4t u1mi u4mic u2m5if umi4fy umi5lia umin4ar u4mined u4m3ing u4mora
u4mos um2p um4pa ump3er ump5li umpt4 ump5te u1mu umu4lo un1 u4n3a4 un5ab
unabu4 un4ae un4as. un2ce un4dal un3ded unde4t undeter5m undi4c un4die un3do
un4dus u3n2er unho5li un2i u1nic un4ie un3in un4ine uni5p uni3so un3ist
uni1v un3iz unk5eri un5ket un3kn 2unn un4nag un5o un5r un3s4 un5sh un2ti
until4 unu4 un3us uo3de uodent4 u5oros u3os uo5tatio u1ou 2up u1pat u1pe
u5pee uper3 u1ph u5pid up3ing u4po u5pol u2pr upre4 u5quet u4r ur1a 4ura.
ura4ci 4urae ura2g 4uranti uras5 urb5ing ur2c urc3a ur5den. ur5deni ur5die
ur4du ur3ea ur5ee ur1er ur3ers ur1e2t ur3ett ur2f ur3fa ur1i u5ri5cu ur4ie.
ur5ifie uril4 ur4ili ur5ion uri4os. url5er ur5lie url5ing ur1m4 urn3al
urn3er urn5s ur1o uro4d ur5o4m ur5ot uroti4 urpen5t urph4 ur2s urs5al urs5er
ur3sh urs3or ur5ta ur1te ur5tes urth2 ur3the urti4 ur1u ur4va u3sad us3ag
us3al us4ap us3at 2usc us4can ush5a us5ian usil5 u4s1in usk5er us1p us4pa
uss4e 4ust us3tac us5tan ust4ic us5tici ust5ig ust3il us1to4 us1tr us4tre
usur4e us5uri u3tane utch4e ut5eni u5teo u4tere ut2i u3tie ut3ing u5tini
u3tio ut5ism ut3ist 5u5tiz ut3le utli4 ut2o u4to5s u4t1ra uts2 ut5sm ut4tone
u3tu u4tul uu4 uv2 u4va uve2 uven3 uv5eri u5vin ux2o uy4a uy5er 4va. 2v3ab
5vac va1ca va5ceo vacu1 v4ad 3vag3a va4ge 4vaged vager4 vag5r v1al. 1vale
vali2 va5lie val4ise 5valu 5val4v vam4i va5mo 5vann vanta4 4vantl var4is
4vase vas5el5 v5a4so vast3a v4at. 5vatee vat4ina 4vatu 2ve. vect4 ve3g 3vei
2vel vel3at 4vele v3eler ve5line v1ell v4ella vel5ler vel3li vel5opi ven4al
ven4do ve1ne ve5nia vent5o ven4tr 4venu v5en5ue 5ve3o 5verb verde5v 4v4ere4
ver5ea ver3ei v5erie ver3m4 ver4ne 5verse 4ves. 4vi. 5vialit vi4atr vi1b4
vic2 vi4ca vi5cari vice3r 5vict2 5vicu 5vider vign3 vi4l vil3i 3vili4a
v5ilise v5ilize vil5lin vim4 5vime 2v1in vin4ac 3vinci vin2e 5vinit v5iniz
vint4 vin5ta 3vi1o viol3 vi5om 5vi3p vire4 vi5rid vir3u 5visecti 5visio
v3ism 2v5ist vi2t vit2a vi3tal vi5tel v5itie vit1r vi3tu v3ity viv5al viv5or
vi5zo 1vo 2vo. vo2l vo5litio vol4ubi volv4 4von vo5rac 3vorc 4vore 3voro
vo3tar 2vow vr4 v5ra4 v5ri v5ro vrot4 4vs v3ure 2vv2 v5ver v5vi 4vy 4wab
wag3o wais4 w3al. wall5er w3als wan5gli wank5er war5ded ward5er ward5r war4f
war4te war5thi wass4 was4t wa1te wav4ine w1b4 w4bon w5c w5die w3dr we4b w4ed
3weed 5wei weight5i weir4 wel3i weliz4 wel4izi wel4li went4 wes4 west3
w5est. w5f wh2 w5hid wi2 wid4e wi5er will5in wim2p win2e wing5er win4tr
3w4ise with5eri w3la wl1er wl1i wl4ie w1m 1wo wol4 wol5ver 3wom won2t word5i
wotch4 woun4 wp5in wra4 ws5ing w5ster wt4 w5te w3to wy2 wz4 x1a x4ach x4ade
x2ag x3agg xa5met x3ami xan5d xano4 x2as xas5p x3c4 xcav3 xcor5 xe4 x1ec
xec3r xe5cutio xecut5o xe2d x5edl x5edn x5eg x1em x3en xen4op x3er xer4g
xer3o x1h xhort4a x1i x3ia. x4ias xi4c x5ige xim3a x4ime ximet4 x3io xi4p
x4it. x4its x1o x4ode x5om xo4mat xo4n x4os xotrop4 x3p xpel4 xpo5n2 xpoun4
x1s2 x1t2 x4ted xtens5o xter3i xter4m3 xtern3 x4th xti4 xtra5d xtra3v xtre4
xu4o x1ur xur4b x5us x5w xx4 xys4 xy3t y1a2 y5ac 1y2ar 3yard yas4i 4y1b yb2i
yca5m y5chede ych5is y3cho y4chose yc1l yclam4 y4coli y4coll ycom4 y2cos
y1d4 yda4 yder4 ydro5s y4drou y3ee yel5o y3en y1er y3est. yes5te y5ett y5f
y1g ygi2 ygi5a y3gl ygo4i y1h y1i y3in yle2 ylin5de yllab5i yl3os yl5ou
y1me4 y3men y5met y5mia ym5in ymot4 ym4pha yn1 ynago4 ynand5 yn5ap4 yn5ast
yn4ci ynd4 yn2e yn3er yng4 yn4gol yni4c yn4y y1o2 yo3d yo4gis youn4 young5
2yp yp5al yper3 y5pere y4peri y4pero y4pet y2ph yph4e yph3i y4p1i yp1n ypo1
y4pox y2pr yp5ri yp4si yp5syf ypt3a y5pu y3rag yr3at yr3ic y5rig yr3is
yr3i4t yr5olo yr4r yr4s yr5u 4y2s ys5ag ys5at y3s2c y3sh ys1ic ys3in ysi4o
yso5 ys4so ys1t ys4to y3u yv4 y3w yz5er yzy4 z1a1 2za. za4bi za2i z4as za4te
zd4 zeb4 ze4d zen4a z5eng zer5a z3et4 z1i zib5 5zic4 z2ie zi5m zin4c3i z3ing
zing5i z4is 3zlem z3ler z3li 4zo. 5zoa zo3an 3zoo2 zo3ol zo3on zo5op zo5oti
zo5p zot2 z5s 5zum 4zy. zz2 z3zar z5zas z3zie zzo3 z5zot
 PATTERNS

 lang.exceptions <<-EXCEPTIONS
% Do NOT make any alterations to this list! --- DW
uni-ver-sity uni-ver-sit-ies how-ever ma-nu-script ma-nu-scripts
re-ci-pro-city through-out some-thing
 EXCEPTIONS
end
EN_US =
Text::Hyphen::Language.new do |lang|
 lang.encoding "UTF-8"
 lang.patterns <<-PATTERNS
.ach4 .ad4der .af1t .al3t .am5at .an3te .an5c .ang4 .ani5m .ant4 .anti5s
.ar4tie .ar4ty .ar5s .as1p .as1s .as3c .aster5 .atom5 .au1d .av4i .awn4
.ba4g .ba5na .bas4e .be3sm .be5ra .be5sto .ber4 .bri2 .but4ti .ca4t .cam4pe
.can5c .capa5b .car5ol .ce4la .ch4 .chill5i .ci2 .cit5r .co3e .co4r .con5gr
.cor5ner .de3o .de3ra .de3ri .de4moi .de5riva .des4c .dictio5 .do4t .dri5v4
.driv4 .du4c .dumb5 .earth5 .eas3i .eb4 .eer4 .eg2 .el3em .el5d .en3g .en3s
.enam3 .eq5ui5t .er4ri .es3 .eth1y6l1 .eu3 .eu4ler .ev2 .ever5si5b .eye5
.fes3 .for5mer .ga2 .ga4s1om1 .ga4som .ge2 .ge4ome .ge5og .ge5ot1 .gen3t4
.gi4b .gi5a .go4r .han5k .hand5i .he2 .he3mo1 .he3p6a .he3roe .hero5i .hes3
.het3 .hi3b .hi3er .hon3o .hon5ey .hov5 .id4l .idol3 .im3m .im5pin .in1
.in2k .in3ci .in3s .in5u2t .ine2 .ir5r .is4i .ju3r .kil2n3i .kil2ni
.ko6r1te1 .ko6rte .la4cy .la4m .lat5er .lath5 .le2 .le6ice .le6ices .leg5e
.len4 .lep5 .lev1 .li2n .li3o .li4g .li4t .lig5a .mag5a5 .mal5o .man5a
.mar5ti .me2 .me4ga1l .me4gal .me5ter .mer3c .met4ala .mi1s4ers .mim5i2c1
.mimi4cr .mis1 .mis4ers .mist5i .mo3ro .mon3e .mu5ta .muta5b .ne6o3f .ni4c
.noe1th .non1e2m .od2 .odd5 .of5te .or1d .or3c .or3t .or5ato .os3 .os4tl
.oth3 .out3 .pe5te .pe5tit .ped5al .pi2t .pi4e .pio5n .poly1s .post1am
.pre1am .pre3m .ra4c .ran4t .ratio5na .rav5en1o .re1e4c .re5mit .re5stat
.ree2 .ree4c .res2 .ri4g .rit5u .ro4q .ros5t .row5d .ru4d .sci3e .se2n
.se5rie .self5 .sell5 .sem4ic .sem6is4 .semi5 .semid6 .semip4 .semir4
.semiv4
.sh2
.si2 .sing4 .sph6in1 .spin1o .st4 .sta5bl .sy2 .ta4 .ta5pes1tr .te3legr .te4
.ten5an .th2 .ti2 .til4 .tim5o5 .tin5k .ting4 .to2q .to4p .to6pog .ton4a
.top5i .tou5s .trib5ut .un1a .un1e .un3at5t .un3ce .un3u .un5err5 .un5k
.un5o .under5 .up3 .ure3 .us5a .ve5ra .ven4de .vi2c3ar .vi4car .we2b1l
.wil5i .ye4 1bat 1bel 1bil 1c4l4 1ca 1cen 1ci 1co 1cu2r1ance 1cus 1cy 1d2a
1d4i3a 1den 1di1v 1dina 1dio 1do 1dr 1du 1e6p3i3neph1 1eff 1exp 1fa 1fi 1fo
1fy 1g2nac 1ga 1gen 1geo 1gi4a 1gle 1go 1gr 1gy 1head 1hous 1je 1k2no
1ke6ling 1kee 1ki5netic 1kovian 1l4ine 1le1noid 1lec3ta6b 1lent 1lum5bia.
1lunk3er 1lut 1ly 1ma 1men 1mo 1mu 1na 1nen 1nes 1nou 1o1gis 1ogy 1p2l2
1p4or 1pa 1phy 1pole. 1pos 1prema3c 1room 1s2pacin 1s2tamp 1sci2utt 1sio
1sis 1siv 1so 1stor1ab 1su 1sync 1syth3i2 1ta 1tee 1tent 1teo 1teri 1tia
1tim 1tio 1tiv 1tiz 1to 1tra 1tu 1ty 1va 1verely. 1wo2 1zo 2a2r 2adi 2ale
2ang 2b1b 2b3if 2b5s2 2bf 2bt 2c1it 2c1t 2c5ah 2ce. 2cen4e 2ch 2cim 2cin
2cog 2d1ed 2d1lead 2d1li2e 2d1s2 2d3a4b 2d3alone 2d3lo 2d5of 2dag 2de. 2dly
2e1b 2e2da 2erb 2ere. 2ero 2ess 2estr 2f3ic. 2f3s 2fed 2fin 2ft 2g1o4n3i1za
2g5y3n 2gam 2ge. 2ged 2gue 2h1n 2i1a 2i1no 2ici 2id 2ie4 2ig 2ilit 2in.
2in4th 2ine 2ini 2inn 2ins 2int. 2io 2ip 2is. 2is1c 2ite 2ith 2itio 2iv 2l1b
2l1n2 2l1s2 2l1w 2l3h 2ld 2lf 2lm 2lout 2lp 2lys4 2mab 2mah 2med 2mes 2mh
2n1a2b 2n1s2 2ne. 2ne1ski 2ned 2nes. 2nest 2ogyn 2ok 2ond 2oph 2p1s2 2p1t
2p2ed 2p3k2 2p3n 2que. 2r2ed 2rab 2re. 2s1ab 2s1in 2s1m 2s3g 2s5peo 2sh.
2spa 2sper 2ss 2st. 2t1b 2t1ed 2t1f 2t1in 2t1n2 2t3i4an. 2t3up. 2tab 2taw
2th. 2ths 2ti2b 2tig 2tl 2tof 2trim 2tyl 2ui2 2us 2v1a4b 2vil 2wac 2z1i 2ze
3agog 3alyz 3analy 3away 3bet 3bi3tio 3bie 3bit5ua 3bod 3boo 3butio 3c4ut
3cei 3cell 3cenc 3cent 3cep 3cessi 3chemi 3chit 3cho2 3cia 3cili 3cinat
3cultu 3cun 3dat 3demic 3di1methy 3dict 3did 3dine. 3dle. 3dled 3dles. 3do.
3do5word 3dos 3dox 3efit 3fich 3fluor 3fu 3g4in. 3g4o4g 3gali 3gir 3giz 3glo
3go. 3guard 3gun 3gus 3hear 3hol4e 3hood 3isf 3ka. 3l4eri 3land 3lenc 3lerg
3less 3ley 3lidi 3ligh 3lik 3lo. 3logic 3logu 3lyg1a1mi 3ment 3mesti
3mi3da5b 3milia 3milita 3mind 3mous 3mum 3n4ia 3naut 3neo 3netic 3nitio 3noe
3nomic 3noun 3nu3it 3nu4n 3ogniz 3oncil 3opera 3orrh 3pare 3pay 3pe4a 3pede
3pedi 3phiz 3phob 3phone 3pi1o 3piec 3plan 3press 3pseu2d 3pseu4d 3quer
3quet 3ra4m5e1triz 3rab1o1loi 3raphy 3rimo 3s2og1a1my 3s2pace 3s4cie 3s4on.
3sanc 3sect 3ship 3side. 3sitio 3slova1kia 3som 3spher 3store 3syl 3sync
3ta. 3tel. 3tenan 3tenc 3tend 3ter1gei 3teu 3tex 3thet 3tien 3tine. 3tini
3tise 3tle. 3tled 3tles. 3tro1le1um 3trop1o5les 3trop1o5lis 3tum 3ture 3tus
3ufa 3vat 3verse 3viv 3vok 3volv 3wise 3yar4 3ysis 4a2ci 4ab. 4abr 4adu
4ag4l 4ageu 4aldi 4allic 4alm 4alys 4ama 4and 4anto 4ao 4aphi 4as. 4ath
4ati. 4b1d 4b1m 4b1ora 4b3h 4b3n 4b5w 4be. 4be2d 4be5m 4bes4 4bp 4brit 4buta
4c3reta 4c3s2 4c5utiv 4cag4 4calo 4casy 4cativ 4ced. 4ceden 4ceni 4cesa 4ch.
4ch1in 4ch3ab 4ched 4chs. 4cier 4cii 4cipe 4cipic 4cista 4cisti 4clar 4clic
4corb 4cutr 4d1f 4d1n4 4d3alone 4d5la 4d5lu 4d5out 4daf 4dary 4dativ 4dato
4dee. 4dey 4dlead 4dless 4dli4e 4drai 4drow 4dry 4duct. 4ducts 4dup 4ed3d
4edi 4edo 4egal 4ella 4en3z 4enn 4eno 4enthes 4erand 4erati. 4erene 4erit
4ernit 4ertl 4eru 4es2to 4esh 4etn 4eu 4f1f 4f3ical 4f5b 4f5p 4fa4ma 4fag
4fato 4fd 4fe. 4feca 4fh 4ficate 4fics 4fily 4fm 4fn 4fug 4futa 4g1g2
4g1lish 4g3o3na 4gano 4gativ 4gaz 4gely 4geno 4geny 4geto 4go4niza 4grada
4graphy 4gray 4gress. 4grit 4gu4t 4h1l4 4h1m 4h1s2 4h5p 4hk 4hr4 4i1cr
4i2tic 4i5i4 4i5w 4ian4t 4ianc 4icam 4icar 4iceo 4ich 4if. 4ific. 4ift 4igi
4ik 4iln 4imet 4imit 4inav 4ind 4inga 4inge 4ingi 4ingo 4ingu 4ink 4inl 4iny
4io. 4ir 4is1s 4is4k 4ise 4isms 4istral 4ita. 4ita5m 4itia 4itis 4iton 4itt
4itz. 4iy 4izar 4jestie 4jesty 4k1s2 4kley 4kly 4l1c2 4l1g4 4l1r 4l4i4l
4l4iq 4lateli 4lativ 4lav 4len. 4leye 4lics 4lict. 4lj 4lof 4lov 4lt 4lup
4lya 4lyb 4m1b 4m1f 4m1l 4m1n 4m1p 4m1s2 4m3r 4m5c 4mald 4map 4matiza 4me.
4med. 4mene 4mith 4mk 4mocr 4mok 4mora. 4mt 4mup 4mw 4n1b4 4n1h4 4n1l 4n1n2
4n3o2d 4n5i4an. 4nac. 4nalt 4nare 4nene 4neski 4nesp 4nesw 4nian. 4nk2 4nog
4nop 4nosc 4nz 4o5ria 4oa 4operag 4oscopi 4oth 4p1b 4p1m 4p1p 4pe. 4pf 4pg
4ph. 4phs 4plig 4raril 4rh. 4rhal 4rici 4rs2 4s1er. 4s3f 4s4ed 4s5b 4s5d
4scei 4scopy 4se. 4seme 4senc 4sentd 4sentl 4servo 4shw 4signa 4sily 4ske
4sov 4spio 4spot 4st3w 4stry 4sv 4swo 4syc 4t1d 4t1g 4t1m 4t1p 4t1s2 4t1wa
4t3t2 4taci 4taf4 4talk 4tarc 4tare 4tatic 4tc 4te. 4teat 4tenes 4tes. 4tess
4tey 4thea 4thil 4thl 4thoo 4tian. 4tick 4timp 4todo 4tono 4tony 4tout
4trics 4trony 4tue 4tuf4 4tv 4two 4tya 4tz 4u1t2i 4uab 4uk 4ul3m 4uls 4ultu
4ura. 4ute. 4utel 4uten 4v3iden 4ve. 4ved 4ves. 4vi4na 4ving 4viti 4vity
4votee 4vv4 4wt 4y3h 4z1z2 4zb 4zm 5a5lyst 5a5si4t 5alyt 5anniz 5ba. 5blesp
5bor. 5bore 5bori 5bos4 5bust 5by. 5cel. 5chanic 5chine. 5chini 5chio
5cific. 5cino 5ciz 5clare 5colo 5crat. 5cratic 5cred 5criti 5culi 5da. 5dav4
5day 5dem. 5derm 5di. 5di3en 5dini 5disi 5doe 5dren 5drupli 5dyn 5efici 5egy
5elec 5emniz 5eniz 5erick 5erniz 5erwau 5eu2clid1 5eyc 5eye. 5far 5fect
5ferr 5ficia 5ficie 5fina 5fon 5g4ins 5gal. 5gesi 5gi. 5gicia 5gies. 5gio
5giv 5glas 5glo5bin 5goe 5goo 5gos. 5graph. 5graphic 5gui5t 5hand. 5haz
5i5r2iz 5i5tick 5icap 5icra 5ie5ga 5initio 5iron. 5izont 5ja 5judg 5k2ic
5ki. 5leg. 5legg 5lene. 5lesq 5less. 5licio 5ligate 5litica 5long 5lope.
5los. 5losophiz 5losophy 5lumi 5lumnia 5magn 5mania 5maph1ro1 5maphro 5mate
5media 5metric 5mi. 5moc1ra1t 5mocrat 5mocratiz 5mult 5neck 5nege 5nine.
5nis. 5noc3er1os 5nologis 5nop1oly. 5nop5o5li 5ocrit 5ommend 5pagan 5pathic
5phie 5phisti 5phoni 5phu 5pidi 5po4g 5pod. 5point 5poun 5preci 5pri4e 5pus
5pute 5reav 5ricid 5rigi 5riman 5rina. 5riph 5role. 5root 5rynge 5sa3par5il
5sa3tio 5sack 5sai 5saw 5scin4d 5se5um 5sei 5self 5selv 5sev 5sex 5shev
5sides 5sidi 5sine. 5sion 5siu 5siz 5smith 5solv 5sophic 5spai 5stand 5stat.
5stick 5stir 5stock 5stone 5stratu 5tab1o1lism 5taboliz 5tar2rh 5tect 5tels
5ter3d 5ternit 5think 5thodic 5tidi 5tigu 5tiq 5tistica 5tour 5tria 5tricia
5tro1leum 5tu3i 5turi 5u5tiz 5ulche 5va. 5vere. 5vian 5vide. 5vided 5vides
5vidi 5vilit 5vo. 5volt 5ynx 5zl 6rk. 6rks. a1j a1tr a1vor a2cabl a2d a2f
a2go a2mo a2n a2pl a2ta a2tom a2tu a2ty a2va a3cie a3cio a3dia a3dio a3dit
a3duc a3ha a3he a3ho a3ic. a3nar a3nati a3nen a3neu a3nies a3nip a3niu
a3pher a3pitu a3pu a3ree a3riet a3roo a3sib a3sic a4cabl a4car a4gab a4gy
a4i4n a4lar a4lenti a4ly. a4m5ato a4matis a4n1ic a4pe5able a4peable a4pilla
a4soc a4tog a4top a4tos a5bal a5ban a5bolic a5ceou a5chet a5diu a5guer a5ia
a5le5o a5log. a5mon a5nee a5nimi a5nine a5nur a5rade a5ramete a5ratio a5rau
a5ress a5roni a5sia. a5terna a5then a5tia a5van ab3ul ab5erd ab5it5ab ab5lat
ab5o5liz ab5rog abe2 abi5a ac1er ac1in ac3ul ac4um ac5ard ac5aro ac5rob
act5if ad3ica ad3ow ad4din ad4le ad4su ad5er. ad5ran ad5um adi4er ae4r
aeri4e af6fish aff4 ag1i ag1n ag3oni ag5ell ag5ul aga4n age4o ah4l ai2 ai5ly
ain5in ain5o ait5en ak1en al1i al3ad al3end al4ia. al5ab al5lev ali4e
am1en3ta5b am1in am3ag am3ic am5ab am5asc am5era am5if am5ily ama5ra ami4no
amor5i amp5en an1dl an1gl an2sa an2sp an2tr an3age an3arc an3dis an3i3f
an3io an3ish an3it an3ti1n2 an3ua an3ul an4dow an4ime an4kli an4sco an4sn
an4st an4sur an4tie an4tw an5est. an5ot anal6ys anar4i ande4s ang5ie ano4
ano5a2c anoa4c anoth5 ans3po ans3v ans5gr antal4 anti1d anti1re anti3de
anti3n2 anti3re ap3in ap3ita ap5at ap5ero ap5illar ap5ola apar4 apoc5 apor5i
apos3t aps5es aque5 ar1i ar2iz ar2mi ar2p ar2range ar2sh ar3act ar3al
ar3che5t ar3ent ar3ian ar3io ar3q ar4at ar4chan ar4dr ar4fi ar4fl ar4im
ar4range ar4sa ar5adis ar5ativ ar5av4 ar5dine ar5eas ar5ial ar5inat ar5o5d
ara3p aran4g araw4 arbal4 arre4 as1tr as3ant as3ten as4ab as4l as4sh as5ph
as5ymptot ashi4 ask3i asur5a at1ic at3abl at3alo at3ego at3en. at3era at3est
at3if at3itu at3ul at3ura at4ho at4sk at4tag at4th at5ac at5ap at5ech at5ev
at5i5b at5omiz at5rop at5te at5ua at5ue at6tes. ate5c ater5n ath3er1o1s
ath5em ath5om ation5ar au1th au3gu au3r au4b au4l2 au5li5f au5sib augh3
augh4tl aun5d aut5en av1i av3ag av3era av3ig av3iou av5ern av5ery av5oc
ave4no avi4er aw3i aw4ly aws4 ax4ic ax4id ay5al aye4 ays4 azi4er azz5i
b1i3tive b1j b1v b2be b2l2 b3ber b3lis b3tr b4le. b4lo b4to b5itz b5ota
b5uto ba1thy ba4ge ba4z ba6r1onie back2er. bad5ger bal1a ban3i ban4e ban5dag
barbi5 bari4a bas4si bbi4na bbi4t be1li be2vie be3da be3de be3di be3gi be3lo
be3sp be3tw be3w be4vie be5gu be5nig be5nu be5str be5tr be5yo beak4 beat3
bet5iz bi1orb bi2b bi2t bi3liz bi3ogr bi3orb bi3tr bi4d bi4er bi5d2if bi5en
bi5net bi5ou bid4if bil2lab bil4lab bin4d bina5r4 bio1rh bio3rh bio5m bk4
blan2d1 blan4d blath5 blen4 blin2d1 blin4d blon2d2 blon4d blun4t bne5g
bo2t1u1l bo4e bo4to bo4tul bod3i bol3ic bom4bi bon4a bon5at bor1no5 bor5d
both5 bound3 broth3 brus4q bsor4 bt4l bu3li bu3re bu4ga bu4n buf4fer bumi4
bunt4i bus5ie bus6i2er bus6i2es buss4e buss4in buss4ing but2ed. but4ed.
but4ted bys4 c1ing c1q c2te c2tro3me6c c3c c3ter c3ume c4ina c4one c4rin
c4ticu c4tw c4uf c4ui c5e4ta c5ing. c5laratio c5n c5tant ca1bl ca3lat ca4th
ca5den ca5per cab3in cach4 cad5e1m cad5em cal4la call5in can3iz can4e can4ic
can4ty can5d can5is cany4 car5om cas5tig cast5er cat1a1s2 catas4 cav5al
ccha5 cci4a ccompa5 ccon4 ccou3t ce5ram ces5si5b ces5t cet4 cew4 ch3er.
ch3ers ch4ti ch5a5nis ch5ene ch5iness che2 che5lo cheap3 chi2z chie5vo
chs3hu ci2a5b ci3ph ci4la ci5c cia5r cig3a3r ciga3r cin2q cin3em cin4q cion4
cit3iz ck1 ck3i cle4ar cle4m clim4 cly4 co3inc co3pa co4gr co4pl co5ag co5zi
co6ph1o3n coe2 coi4 col3or col5i com5er con3g con4a con5t cop3ic coro3n
cos4e cous2ti cous4ti cov1 cove4 cow5a coz5e cras5t cre3at cre4v cri2
cri3tie cri5f cri5tie cris4 cro4pl cro5e2co cro5e4co croc1o1d crop5o cros4e
cru4d ct5ang cta4b ctim3i ctu4r cu2ma cu3pi cu4mi cu4ranc cu4tie cu5ity
cu5py cu5ria cud5 cul4tis cur5a4b cuss4i cze4 d1b d1d4 d1h2 d1if d1in d1j
d1m d1p d1ri3pleg5 d1u1a d1uca d1v d1w d2d5ib d2dib d2es. d2gy d2iti d2th
d2y d3eq d3ge4t d3tab d3ule d4em d4erh d4ga d4ice d4is3t d4og d4or d4sw d4sy
d5c d5k2 da2m2 dach4 dan3g dard5 dark5 data1b data3b dav5e dd5a5b de1p de1sc
de1t de1v de2c5lina de2clin de2mos de2pu de2s5o de2tic de2to de3fin3iti
de3no de3nu de3pa de3str de4als. de4bon de4cil de4mons de4mos de4nar de4su
de4tic de5clar1 de5com de5fin5iti de5if de5lo de5mil deaf5 deb5it decan4
del5i5q deli4e dem5ic. demor5 denti5f depi4 der5s dern5iz des2 des3ic des3ti
dev3il dg1i di1re di2ren di2rer di3ge di4cam di4lato di4pl di4ren di4rer
di5niz dia5b dic1aid dic5aid dif5fra dio5g dir2 dirt5i dis1 do3nat do4la
do4v do5de do5lor do5word doli4 dom5iz doni4 doo3d dop4p drag5on dre4 drea5r
dren1a5l dri4b drif2t1a drif4ta dril4 dro4p drom3e5d ds4p du1op1o1l du2al.
du2c du4g du4n du4pe du5el duc5er dum4be dy4se dys5p e1a4b e1ce e1cr e1cu
e1f e1h4 e1ing e1j e1la e1les e1loa e1me e1or e1po e1q e1ria4 e1rio e1s2e
e1s4a e1si e1sp e1vi e1wa e2col e2cor e2lis e2mel e2pa e2r3i4an. e2s5im
e2sca e2sec e2sic e2sid e2sol e2son e2sur e2vas e3act e3ass e3br e3chas
e3dia e3fine e3imb e3inf e3lea e3libe e3lier e3lio e3liv3 e3loa e3my e3new
e3nio e3ny. e3ol e3pai e3pent e3pro e3real e3rien e3scr e3sha e3spac6i
e3ston e3teo e3tra e3tre e3up e3wh e3wit e4a3tu e4bel. e4bels e4ben e4bit
e4cad e4cib e4clam e4clus e4comm e4compe e4conc e4crem e4cul e4d1er e4dol
e4dri e4dul e4f3ere e4fic e4fuse. e4go. e4gos e4jud e4l1er e4l3ing e4l5ic.
e4la. e4lac e4law e4led e4mac e4mag e4met e4mis e4mul e4nant e4nos e4oi4
e4ot e4pli e4prec e4pred e4prob e4put e4q3ui3s e4rian. e4riva e4sage.
e4sages e4sert. e4serts e4serva e4vin e4wag e5and e5atif e5cite e5ex
e5git5 e5gur e5ic e5inst e5ity e5len e5lim e5loc e5lud e5man e5miss e5nea
e5nee e5nie e5nil e5niu e5of e5out e5ow e5pel e5roc e5skin e5stro e5tide
e5tir e5titio e5un e5vea e5veng e5verb e5voc e5vu e5wee e6pineph ea2t ea2v
ea4ge ea4l ea4n3ies ea4nies ea5ger ea5sp ead1 ead5ie eal3ou eal5er eam3er
ear2t ear3a ear4c ear4ic ear4il ear5es ear5k eart3e east3 eat5en eath3i
eav3en eav5i eav5o ec2i ec3im ec3ora ec3ula ec4tan ec4te ec5essa ec5ificat
ec5ifie ec5ify ecan5c ecca5 eci4t eco5ro ed1it ed1uling ed3ib ed3ica ed3im
ed5ulo ede4s edg1l edg3l edi5z edon2 ee2c ee2f ee2m ee2s4 ee4ly ee4na ee4p1
ee4ty eed3i eel3i eest4 ef5i5nite efil4 efor5es eg1ul eg4ic eg5ib eg5ing
eg5n eger4 eher4 ei2 ei3th ei5d ei5gl eig2 eir4d eit3e ej5udi ek4la eki4n
el2f el2i el2sh el3ega el3ica el3op. el4lab el4ta el5ativ el5ebra el5igib
el5ish el5og el5ug elan4d elaxa4 eli2t1is eli4tis ello4 em1in2 em3i3ni
em3ica em3iz em3pi em5ana em5b em5igra em5ine em5ish em5ula emi4e emo4g
emoni5o emu3n en1dix en3dic en3dix en3em en3etr en3ish en3it en3ov en3ua
en4sw en5amo en5ero en5esi en5est en5ics en5uf ench4er eno4g ent5age eo2g
eo3grap eo3re eo4to eo5rol eop3ar eos4 ep3reh ep4sh ep5anc ep5etitio ep5reca
ep5ti5b ep5uta ephe4 equi3l er1a er1h er1i er1ou er1s er3ar er3ch er3emo
er3ent er3est er3ine er3m4 er3no er3set er3tw er4bl er4che er4iu er4nis
er5el. er5ena er5ence er5ess er5ob era4b ere3in ere4q ere5co eret4 eri4er
eri4v ero4r ert3er eru4t es2c es3olu es3per es3tig es4i4n es4mi es4pre
es4si4b es4w es5can es5cu es5ecr es5enc es5iden es5igna es5ona es5pira
es5tim es5urr esh5en esi4u esis4te espac6i estan4 estruc5 et1ic et3ric
et3rog et3ua et5itiv et5ona et5rif et5ros et5ym et5z eta4b eten4d
eth1y6l1ene ethod3 ethy6lene eti4no etin4 eu3ro eu4clid1 eu5tr eus4 eute4
euti5l ev1er ev3ell ev3id ev5ast eva2p5 evel3o even4i evi4l evi4v ew3ing
ewil5 eys4 f1in3g f2f5is f2fy f2ly5 f2ty f3ican f3icen f4fes f4fie f4fly
f4l2 f4to f5fin. f5less f5rea fa3bl fa3ta fa3the fa4ce fab3r fain4 fall5e
fam5is far5th fault5 fe3li fe4b fe4mo feas4 feath3 feb1rua feb3ru fen2d
fend5e fer1 fermi1o fermi3o fev4 fi2ne fi3a fi3cer fi3cu fi5del fic4i fight5
fil5i fill5in fin2d5 fin4n fis4ti fit5ted. fla1g6el flag6el flin4 flo3re
flow2er. fo2r fo5rat fon4de fon4t for4i for5ay fore5t fort5a fos5 fra4t
fres5c fri2 fril4 frol5 fu3ri fu4min fu5el fu5ne fus4s fusi4 g1ic g1lead g1m
g1ni g1no g1utan g2ge g2n1or. g2nin g2noresp g3b g3ger g3imen g3isl g3lead
g3lig g3p g3w g4ery g4ico g4my g4na. g4nac g4nio g4non g4nor. g4nores g4rai
g4ro g5amo g5rapher g5ste g6endre. ga3lo ga3niz ga5met gaf4 gan5is gani5za
gar5n4 gass4 gath3 gd4 ge3o1d ge3om ge4nat ge4ty ge4v ge5lis ge5liz ge5niz
geez4 gel4in gen2cy. geo3d get2ic. geth5 gglu5 ggo4 gh3in gh4to gh5out
ght1we ght3we gi4u gia5r gien5 gil4 gin5ge gir4l gl2 gla4 glad5i gli4b glo3r
gn4a gnet1ism gnet4t gno5mo go3is go3ni go5riz gob5 gon2 gondo5 gor5ou gov1
gran2 graph5er. gre4n griev1 griev3 gruf4 gs2 gth3 gu4a gy5ra h1b h1es h1f
h1h h1w h2lo h2t1eou h3ab4l h3ern h3ery h3i5pel1a4 h4ed h4era h4il2 h4ina
h4sh h4tar h4teou h4ty h4wart h5a5niz h5agu h5ecat h5elo h5erou h5odiz h5ods
ha2p3ar5r ha3la ha3ran ha4m ha4parr ha5ras hach4 hae4m hae4t hair1s hala3m
han4ci han4cy han4g han4k han4te hang5er hang5o hap3l hap5t har2d har4le
har5ter hard3e harp5en has5s hatch1 hatch3 haun4 haz3a he2n he2s5p he3l4i
he4can he4t he5do5 hel4lis hel4ly hem4p hen5at hena4 heo5r hep5 her4ba
hera3p here5a het4ed heu4 hex2a hex2a3 hi2v hi3ro hi4co hi4p hi5an high5
himer4 hion4e hipela4 hir4l hir4p hir4r his3el his4s hite3sid hith5er hlan4
hlo3ri hmet4 hnau3z ho4g ho4ma ho5ny ho5ris ho5ru ho5sen ho6r1ic. hoge4
hol5ar home3 hon4a hoon4 hor5at hort3e hos1p hos4e house3 hov5el hree5
hro3po hro5niz ht1en ht5es hu4g hu4min hu4t hun4t hun5ke hus3t4 hy2s hy3pe
hy3ph hypo1tha i1bl i1br i1er. i1est i1la i1ol i1ra i1tesima i1ti i1u i2al
i2an i2b5ri i2c5oc i2cip i2di i2du i2go i2l5am i2mu i2so i2su i2t5o5m i2tim
i3cur i3dle i3enti i3esc i3et i3fie i3fl i3gib i3h i3j i3leg i3mon i3nee
i3qua i3tan i3tat i4ativ i4atu i4car. i4cara i4cay i4cly i4cry i4dai i4dom
i4dr i4g4l i4jk i4lade i4mag i4n3au i4nia i4no4c i4not i4os i4our i4rac
i4ref i4rel4 i4res i4tag i4tism i4tram i4v3er. i4v3ot i4vers. i5bo i5bun
i5cid i5die i5enn i5gre i5mini i5ness i5ni. i5nite. i5nitely. i5nus i5oti
i5sis i5teri i5tesima i5tud i5vore ia4tric ia5pe iam4 iam5ete ian3i iass4
ib3era ib3in ib3li ib5ert ib5ia ib5it. ib5ite ibe4 ic3ipa ic3ula ic4t3ua
ic4te ic4um ic5ina ic5uo icas5 iccu4 ictu2 id1it id3io id3ow id4ios id5anc
id5d id5ian id5iu id5uo ide3al ide4s idi4ar idi5ou ied4e ield3 ien4e ien5a4
if4fr if5ero ifac1et iff5en ig1ur ig3era ig3il ig3in ig3it ig3or ig5ot iga5b
ight3i ign4it ignit1er igu5i il1er il1i il2ib il2iz il3a4b il3ia il3io il3oq
il3v il4ist il4ty il5f il5ur ila5ra ilev4 ill5ab im1i im3age im3ped3a im3ula
im4ni im5ida im5peda ima5ry imenta5r imi5le in1is in1u in3cer in3io in3ity
in3se in5dling in5gen in5gling incel4 iner4ar infra1s2 infras4 ino4s insur5a
io2gr io4m io4to io5ph io5th ioge4 ion3at ion3i ion4ery ior3i ip3i ip3ul
ip4ic ip4re4 ipe4 iphras4 iq3ui3t iq3uid iq5uef ir1i ir4is ir4min ir5gi
ir5ul ira4b ird5e ire4de iri3tu iri5de iro4g irre6v3oc is1p is1te is1ti
is2pi is3ar is3ch is3er is3hon is3ib is4py is4sal is4ses is4ta. is5ag is5han
is5itiv is5us isas5 ish5op isi4d islan4 iso5mer issen4 ist4ly it3era it3ica
it3ig it3uat it3ul it4es it5ill it5ry ita4bi ith5i2l ithi4l itin5er5ar iv1it
iv3ell iv3en. iv3o3ro iv5il. iv5io ix4o izi4 ja4p jac4q janu3a japan1e2s
je1re1m jer5s jew3 jo4p k1b k1er k1i k1l k1m k1w k2ed k3ab k3en4d k3est. k3f
k3ou k3sha k4ill k4im k4in. k4sc k4sy k5ag k5iness k5ish k5nes k5t kais4
kal4 ke4g ke4ty ke5li ke6ling kes4 kh4 ki4p ki5netic kilo5 kin4de kin4g kis4
kk4 ko5r kosh4 kro5n ks4l l1it l1iz l1l l1te l1tr l2de l2it. l2l3ish l2le
l2lin4 l2se l3chai l3chil6d l3chil6d1 l3ci l3dr l3eva l3icy l3ida l3kal
l3le4n l3le4t l3lec l3leg l3lel l3o3niz l3opm l3pha l3pit l3tea l4abo l4ade
l4dri l4ero l4ges l4icu l4iff l4im4p l4ina l4law l4lish l4mod l4pl l4sc
l4sie l5fr l5ga l5i5tics l5lea l5lina l5low l5met l5mo3nell l5ogo l5phi l5pr
l5ties. l5umn. l5ven l5vet4 l5yse la3dy la4c3i5e la4cie la4v4a la5tan lab3ic
laci4 lag4n lai6n3ess lai6ness lam3o lan4dl lan4te lan5et lar3i lar4g
lar5ce1n las4e lbin4 lce4 ld4ere ld4eri ld5is ldi4 le2a le3g6en2dre le3ph
le4bi le4mat le4pr le5sco lea4s1a lea4sa lead6er. lecta6b left5 lem5atic
ler4e lera5b les2 lev4er. lev4era lev4ers lgar3 lgo3 li2am li4ag li4as
li4ato li4cor li4fl li4gra li4mo li5bi li5og liar5iz lid5er lif3er lim3i
lim4bl lin3ea lin3i link5er lis4p lith1o5g litho5g liv3er lka3 lka4t ll1fl
ll2i ll4o ll5out lloqui5 lm3ing lmon4 lo1bot1o1 lo2ges. lo4ci lo4ges.
lo4rato lo4ta lo5rie load4ed. load6er. lob5al lom3er lon4i lood5 lop3i
lor5ou lora4 los4t los5et loun5d lp5ing lpa5b lt5ag ltane5 lten4 ltera4
lth3i lth5i2ly lthi4ly ltis4 ltu2 ltur3a lu3br lu3ci lu3en lu3o lu4ma lu5a
lu5id luch4 lue1p luf4 luo3r lus3te luss4 ly3no ly5me ly5styr m1m m1ou3sin
m2an. m2en. m2is m2iz m2pi m2py m3ma1b m3mab m3pet m4b3ing m4etr m4ill
m4ingl m4inu m4nin m4p1in m4pous m4sh m5bil m5e5dy m5ersa m5i5lie m5inee
m5ingly m5istry m5ouf m5pir m5shack2 m5si ma1la1p ma2ca ma3lig ma3tis ma4cl
ma5chine ma5lin ma5rine. ma5riz ma5sce mag5in maid5 mal4li mal4ty man3iz
man3u1sc man5is mar1gin1 mar3gin mar3v mar4ly mas1t mas4e math3 mba4t5 mbi4v
me1te me2g me2m me3die me3gran3 me3try me4ta me4v me5gran me5on me5thi
me5trie med3i3cin medi2c medi4c medi5cin medio6c medio6c1 mel4t mel5on
mem1o3 men4a men4de men4i men4te men5ac mens4 mensu5 met3al mi1n2ut1er
mi1n2ut1est mi3a mi3dab mi6n3is. mid4a mid4g mig4 mil2l1ag mil4lag mil5li5li
milli5li min4a min4t min4ute min5gli miot4 mis4er. mis4ti mis5l mma5ry mn4a
mn4o mo2d1 mo2r mo2v mo3me mo3niz mo3ny. mo3sp mo4go mo4no1en mo5e2las
mo5lest mo5sey moe4las moi5se mois2 mol1e5c mole5c mon4ey1l mon4ism mon4ist
mon5et mon5ge moni3a mono1s6 mono3ch mono5ch monol4 monos6 moro6n5is mos2
moth3 moth4et2 mou5sin mp4tr mp5ies mp5is mpa5rab mpar5i mpara5 mphas4 mpi4a
mpo3ri mpos5ite mpov5 mshack4 mu2dro mu4dro mu4u mul2ti5u mul4ti5u mula5r4
multi3 mun2 n1cr n1cu n1de n1dieck n1dit n1er n1gu n1im n1in n1j n1kl
n1o1mist n1p4 n1q n1r n1t n1v2 n1w4 n2an n2at n2au n2ere n2gy n2it n2se n2sl
n3ar4chs. n3ch2es1t n3cha n3chis n3diz n3ear n3f n3gel n3geri n3gib n3itor
n3ket n3tine n3uin n3uo n3za n4abu n4as n4ces. n4dai n4er5i n4erar n4gab
n4gla n4gum n4ith n4s3es n4soc n4t3ing n4um n5act n5arm n5cheo n5chil n5d2if
n5dan n5duc n5eve n5gere n5git n5igr n5kero n5less n5m n5o5miz n5ocl n5oniz
n5spi n5tib n5umi na3tal na4ca na4li na5lia na5mit nag5er. nak4 nan4it
nanci4 nank4 nar3c nar3i nar4chs. nar4l nas4c nas5ti nato5miz nau3se nav4e
nc1in nc4it ncar5 nch4est ncour5a nd2we nd3thr nd5est. ndi4b ndu4r ne2b ne2c
ne2q ne3back ne4gat ne4la ne4mo ne4po ne4v ne4w ne5back ne5mi neb3u neg5ativ
nel5iz ner4r nera5b nfi6n3ites nfin5ites ng1ho ng1in ng1spr ng3ho ng3spr
ng5ha ng5sh nge4n4e nge5nes ngov4 nha4 nhab3 nhe4 ni2fi ni3an ni3ba ni3miz
ni3tr ni4ap ni4bl ni4d ni4er ni4o ni5di ni5ficat nik4 nin4g nis4ta nk3in
nk3rup nme4 nmet4 nne4 nni3al nni4v no1vemb no3ble no3my no4mo no4n no4rary
no5l4i no5mist no5ta no5vemb nob4l noge4 nois5i nom1a6l nom5e1no nom5eno
non1eq non1i4so non4ag non5eq non5i noni4so nor5ab nos4e nos5t nov3el3 nowl3
npi4 npre4c nru4 ns3m ns4c ns4moo ns4pe ns5ab ns5ceiv nsati4 nsid1 nsig4
nsta5bl nt2i nt4s nta4b nter3s nti2f nti4er nti4p ntre1p ntre3p ntrol5li
ntu3me nu1a nu1me nu3tr nu4d nu5en nuf4fe nym4 nyp4 o1bi o1ce o1ge o1h2 o1la
o1lo3n4om o1pr o1q o1ra o1rio o1ry o2bin o2do4 o2fi o2g5a5r o2ly o2me o2n
o2pa o2so o3br o3chas o3chet o3er o3ev o3gie o3ing o3ken o3les3ter o3lesc
o3let o3li4f o3lia o3lice o3mecha6 o3mia o3nan o3nen o3nio o3no2t1o3n
o3norma o3nou o3ord o3pit o3riu o3scop o3tice o3tif o3tis o3vis o4cil o4clam
o4cod o4el o4gato o4ger o4gl o4gro o4lan o4met o4mon o4posi o4r3ag o4s3pher
o4spher o4tan o4tes o4wo o5a5les o5bar o5cure o5eng o5g2ly o5gene o5geo
o5ism o5j o5lil o5lio o5lis. o5lite o5litio o5liv o5lus o5mid o5mini o5niu
o5norma o5phan o5pher o5pon o5ra. o5real o5ril o5rof o5rum o5scr o5stati
o5tes3tor o5test1er o5v4ol o6v3i4an. o6v3ian. oad3 oard3 oas4e oast5e oat5i
ob3a3b ob3ul ob5ing obe4l obli2g1 oc3rac oc3ula oc5ratiz och4 ocif3 ocre3
octor5a od3ic od5ded od5uct. od5ucts odel3li odi3o odit1ic odor3 oe4ta
oerst2 oerst4 of5ite ofit4t og3it og5ativ ogu5i ohab5 oi2 oi3der oi3ter
oi5let oi5son oic3es oiff4 oig4 oint5er oist5en ok5ie oke1st oke3st ol2d
ol2i ol2t ol2v ol3er ol3ing ol3ish ol3ub ol3ume ol3un ol4fi ol5id. ol5ogiz
ol5pl olass4 old1e oli3gop1o1 olli4e olo4r olon4om om1in om2be om3ena om3ic.
om3ica om3pi om4bl om5ah om5atiz om5erse om5etry oma5l omo4ge ompro5 on1a
on1c on1ic on1is on3key on3omy on3s on3t4i on4ac on4gu on4odi on5do on5est
on5um ono4ton onom1ic onspi4 onspir5a onsu4 onten4 ontif5 onva5 oo2 oo4k
ood5e ood5i oop3i oost5 op1er op1ism. op1u op3ing op3ism. ope5d opy5 or1in
or2mi or3ei or3ica or3ity or3oug or3thi or3thy or4gu or4se or4tho3ni4t or4ty
or5aliz or5ange or5est. or5pe or5tively ore5a ore5sh orew4 orn2e ors5en
orst4 orth1ri orth5ri os2c os2ta os3al os3ito os3ity os4ce os4i4e os4l os4pa
os4po os5itiv os5til os5tit osi4u ot3er. ot3ic. ot5ers ot5ica otele4g
oth3e1o1s oth3i4 oth5esi oto5s ou2 ou3ba3do ou3bl ou4l ou5et ou5v ouch5i
oun2d ounc5er ov4en ov4ert over3s over4ne oviti4 ow1i ow3der ow3el ow5est
own5i oxi6d1ic oxi6d2ic oy1a p2pe p2se p2te p2th p3agat p3ith p3pen p3per
p3pet p3rese p3roca p3w p4a4ri p4ad p4ai p4al p4ee p4enc p4era. p4erag p4eri
p4ern p4id p4in. p4ino p4ot p4ped p4sib p4tw p5ida p5pel p5trol p5trol3 pa1p
pa2te pa3ny pa4ca pa4ce pa4pu pa4tric pa5ter pa5thy pac4t pain4 pal6mat
pan3el pan4a pan4ty par4a1le par4ale par4is par5age par5di par5el para3me
para5bl para5me parag6ra4 param4 pav4 pd4 pe2c pe2t pe4la pe4nan pe5on pe5ru
pe5ten pe5tiz pear4l ped4ic pedia4 pee2v1 pee4d pee4v1 pek4 peli4e pen4th
per1v per3o per3ti per4mal pera5bl peri5st perme5 ph1ic ph2l ph3t ph4er
ph4es. ph5ing phar5i phe3no phi2l3an phi2l3ant phi5lat1e3l phi5latel pho4r
pi2c1a3d pi2n pi2tu pi3a pi3de pi3en pi3lo pi4cad pi4cie pi4cy pi4grap
pi5tha pian4 pind4 pion4 plas5t pli2c1ab pli3a pli4cab pli4n pli5er pli5nar
ploi4 plu4m plum4b po3et5 po3lyph1ono po4c po4ni po4p po4ry po4ta po5em
poin2 poin3ca poly1e poly5t pos1s ppa5ra ppo5site pr2 pray4e pre1neu pre3em
pre3r pre3v pre4la pre5co pre5neu pre5ten pref5ac prema5c pres2pli pres4pli
pri4s prin4t3 pris3o pro1t pro2cess pro2g1e pro3l pro4cess pro4ge proc3i3ty.
proc5ity. prof5it pros3e ps4h pseu3d6o3d2 pseu3d6o3f2 pseud6od2 pseud6of2
pt5a4b pti3m pto3mat4 ptomat4 ptu4r pu2n pu2t pu3tr pu4m pu5bes5c pub3
pubes5c pue4 puf4 pul3c pur4r put3er put4ted put4tin qu2 qu6a3si3 qua5v
quain2t1e quain4te quasir6 quasis6 qui3v4ar quin5tes5s quiv4ar r1abolic r1b
r1c r1er4 r1f r1gl r1krau r1l r1m r1nis4 r1p r1r4 r1sa r1sh r1si r1sp r1thou
r1ti r1treu r1veil r1w r2ai r2amen r2ami r2as r2bin r2ce r2ina r2is r2led
r2me r2oc r2se r3a3dig r3bin1ge r3binge r3cha r3get r3gic r3gu r3ial. r3ish
r3j r3ket r3lo4 r3men r3mit r3nel r3ney r3nit r3niv r3nu r3pau5li r3pet r3po
r3sec r3teb r3thou r3tig r3treu r3tri r3veil r3ven r3vey r3vic r3vo r4amen
r4ani r4bab r4bag r4ci4b r4dal r4en4ta r4eri r4es. r4fy r4ib r4ice r4ico
r4iq r4is. r4lig r4lis r4ming. r4mio r4my r4nar r4ner r4nou r4pea r4reo
r4si4b r4tag r4tier r4tily r4tist r4tiv r5abolic r5acl r5bine r5ebrat
r5ev5er. r5gis r5git r5ited. r5le5qu r5net r5nic r5pent r5sha r5sw r5usc
r5vest ra1or ra3bi ra3chu ra3mou ra3or ra4lo ra4me3triz ra5n2has ra5no
ra5vai ra5zie rach4e radi1o6g raf4t raf5fi ram3et ran4ge ran4has rane5o
rap3er rar5c rar5ef rare4 ration4 rau4t rav3el rb4o rb5ing. rbi2 rbi4f rc4it
rcen4 rch4er rcum3 rd2i rd3ing rdi4a rdi4er rdin4 re1al re1de re1li re1o
re1pu re2c3i1pr re2f1orma re2fe re3an re3dis re3fi re3str re3tri re4aw
re4cipr re4cre re4fac re4fy re4posi re4spi re4t1ribu re4ter re4ti4z re4tribu
re4val re4wh re5arr re5fer. re5it re5lu re5pin re5ru re5stal re5uti re5vers
re5vert re5vil rec4ogn rec5oll rec5ompe rec5t6ang red5it reg3is ren4te rero4
res2t ress5ib reu2 rev2 rev3el rev5olu rfu4 rg2 rg3er rg3ing rgi4n rgo4n rh4
ri1er ri1o ri2pl ri2tu ri3a ri3enc ri3ent ri3ta3b ri4ag ri4cie ri5et ria4b
rib3a ric5as rid5er rig5an ril3iz rim4pe rim5i rin4d rin4e rin4g rip5lic
riph5e ris4c ris4p rit3ic rit5er. rit5ers rit5ur riv1o1l riv3et riv3i riv3ol
riv5el rk1ho rk3ho rk4le rk4lin rl5ish rle4 rm3ing rm5ers rma5c rno4 ro1bot1
ro1fe ro1tron ro3bot3 ro3cr ro3mesh ro3pel ro4e ro4the ro4ty ro4va ro5e2las
ro5epide1 ro5fil ro5ker ro5n4is ro5ro rob3l roe4las rok2 rom4i rom4p rom5ete
ron4al ron4e ron4ta rop3ic ror3i ros4s ros5per rov5el rox5 rp3ing rp4h4
rp5er. rre4c rre4f rre4st rri4o rri4v rron4 rros4 rrys4 rs3es rs4c rs5er.
rsa5ti rse1rad1i rse4cr rse5v2 rson3 rt4sh rt5ib rtach4 rte5o rten4d rti4d
rtil3i rtil4l rtroph4 ru2n ru3a ru3e4l ru3en ru3in ru4gl rum3pl run4ty runk5
ruti5n rv4e rv5er. rvel4i rvi4v ry3t ry4c rz1sc rz3sc s1ap s1cu s1e4s s1l2
s1n4 s1r s1sa s1si s1tic s1tle s2h s2ina s2le s2phe s2s1a3chu1 s2s3i4an.
s2s5c s2t1ant5shi s2tag s2tal s2ty s3act s3ing s3ket s3lat s3ma s3qui3to
s3sel s3the s3tif s4ced s4ces s4chitz s4cho s4cli s4erl s4ogamy s4op s4pace
s4pacin s4ply s4pon s4sa3chu s4ses. s4sian. s4sie s4sl s4sn s4ta4p s4tamp
s4tants s4ted s4ti. s4tie s4top s4trad s4tray s4trid s4ul s4y s5edl s5ened
s5enin s5icc s5men s5ophiz s5ophy s5quito s5seng s5set s5sign5a3b s5tero
s5tia sa2 sa5lo sa5ta sa5vor sac3ri sal4m sal4t salar4 sales3c sales5c
sales5w san4de sat3u sau4 sca2t1ol sca4p sca4tol sca6p1er scan4t5 scav5 sch2
schro1ding1 sci4utt scle5 scof4 scour5a scrap4er. scy4th scy4th1 se1le
se1mi6t1ic se1mi6t5ic se2c3o se2g se3mes1t se4a se4d4e se4mol se5sh sea5w
seas4 seg3r sem1a1ph sen4d sen5at sen5g sep3a3 sep3temb sep5temb ser4o ses5t
sev3en sew4i sh1er sh1in sh3io sh5old shiv5 sho4 shoe1st shoe5st shon3 shor4
short5 si1b si2r si5diz si5resid sid2ed. side5st side5sw sil4e sion5a sir5a
sk2 sk5ine sk5ing sky1sc sky3sc slith5 small3 sman3 smel4 smol5d4 so2lute
so3lic so4ce so4lab so4lute so5vi soft3 sol3d2 son4g sona4 sor5c sor5d
sp5ing spa4n spe3cio spe5cio spen4d spher1o spher5o spho5 spi2c1il spi4cil
spil4 spokes5w spor4 sports3c sports3w sports5c sports5w squal4l ss2t ss3hat
ss4li ss5ily ss5w ssas3 ssi4er sspend4 ssur5a st2i st3ing st4r st5b st5scr
sta1ti sta3ti stam4i star3tli star5tli ste2w stern5i stew5a stom3a stor5ab
strat1a1g strat5ag strib5ut stu1pi4d1 stupi4d styl1is styl5is su1al su2g3
su2m su2n su2per1e6 su2r su4b3 su5is suit3 sum3i sw2 swimm6 sy5rin syn5o
sythi4 t1a1min t1cr t1li2er t1ro1pol3it t1wh t2ina t3ess. t3ess2es t4ch
t4ic1u t4ico t4sc t4sw t4tes t5la t5let. t5lo t5to t6ap6ath ta2l ta3gon.
ta3min ta3riz ta4tur ta5bles ta5do ta5la ta5log ta5mo ta5per ta5pl ta5sy
tai5lo tal3i tal4lis tal5en talk1a5 talka5 tan4de tanta3 tar4a tar4rh tas4e
taun4 tav4 tax4is tch1c tch3c tch3i1er tch5ed tch5et tch5ier te2ma2 te4p
te5di te5ger te5gi te5pe teach4er. tead4i tece4 teg4 tele1r6o tele2g tele4g
teli4 tem3at ten4tag ter2ic. ter3c ter3is ter5ies ter5v teri5za tess4es
teth5e th1o5gen1i th2e th3eas th5ic. th5ica th5ode tha4l1am tha4lam than4
the3is the5at tho1k2er tho3don tho5don tho5geni tho5riz thok4er thor5it
thy3sc thy4l1an thy4lan ti2n3o1m ti3sa ti3tl ti3za ti3zen ti4ab ti4ato
ti4nom ti4u ti5fy ti5oc ti5so tif2 till5in tim5ul tion5ee tis4m tis4p tiv4a
tlan4 tli4er tme4 to2gr to2ma to2ra to3b to3my to3nat to3rie to3war to5crat
to5ic tolo2gy tom4b ton4ali tor5iz tos2 tot3ic tr4ial. tra1vers tra3b tra5ch
tra5ven tra5vers trac4it trac4te traci4 trai3tor1 trai5tor tras4 trav5es5
travers3a3b tre4m tre5f treach1e treach5e trem5i tri4v tri5ces tro1p2is
tro3fit tro3sp tro3v tro5fit tro5mi tro5phe trof4ic. tron5i trop4is
tropo5les tropo5lis tropol5it tru5i trus4 tsch3ie tsch5ie tsh4 ttrib1ut1
ttribut5 ttu4 tu1a tu3ar tu4bi tu4nis tu5ry tud2 tur3is tur5o turn3ar
turn5ar tw4 twis4 ty2p5al ty4pal ty5ph type3 tz4e u1at u1b4i u1dic u1ing
u1l4o u1la u1len u1mi u1ni u1ou u1pe u1ra u1rit u1v2 u2ne u2nin u2r1al.
u2ral. u2su u3ber u3ble. u3ca u3cr u3cu u3fl u3lu u3pl u3rif u3rio u3ru
u3sic u3tat u3tine u3u u4b5ing u4bel u4bero u4cy u4don u4du u4ene u4m3ing
u4ors u4rag u4ras u4t1l u4tis u4tou u5dit u5do3ny u5j u5lati u5lia u5os
u5pia u5sad u5san u5sia u5ton ua3drati ua5na uac4 uad1ratu uan4i uar2d uar3i
uar3t uar5ant uav4 ub4e uc4it uci4b ucle3 ud3er ud3ied ud3ies ud4si ud5d
ud5est ud5is udev4 uea1m uen4te uens4 uer4il ug5in ugh3en ui4n uil5iz uir4m
uita4 uiv3 uiv4er. ul1ti ul2i ul3der ul3ing ul4e ul4gi ul4lar ul4li4b ul4lis
ul5ish ul5ul ul5v ula5b ulch4 uls5es ultra3 um2p um4bi um4bly um5ab umor5o
un3s4 un4er un4im un4sw un4ter. un4tes un5ish un5y un5z unat4 uni3v unt3ab
unu4 up3ing up3p uper5s upport5 upt5ib uptu4 ur1d ur1in ur2l ur3iz ur3the
ur4be ur4fer ur4fr ur4no ur4pe ur4pi ur4tie ur5tes urc4 ure5at uri4al.
uri4fic url5ing. uros4 urs5er urti4 us1p us1tr us2er. us3ci us4ap us4lin
us5sl us5tere usc2 use5a usur4 ut3ing ut5of uta4b uten4i uti5liz ution5a
uto5g uto5matic uts4 uu4m uxu3 uz4e v1ativ v1er1eig v1in v1oir5du1 v2inc
v3ativ v3el. v3eren v3i3liz v3if v3io4r v4e2s v4ely v4erd v4erel v4eres v4y
v5enue v5ereig v5ole va4ge va5lie va5mo va5niz va5pi va6guer vac3u vac5il
vag4 val1u val5o var5ied vaude3v ve4lo ve4te ve4ty veg3 vel3li ven3om ver3ie
ver3th ver5enc vermi4n ves1tite ves4te vet3er vi1ou vi1vip3a3r vi3so vi3su
vi4p vi5ali vi5gn vi5ro vik4 vin5d vio3l vis3it vit3r vo4la vo4ry vo4ta voi4
voice1p voice5p vom5i vor5ab vori4 w1b w1er w3c w3ev w3sh w4k w4no w5abl
w5al. w5p w5s4t wa1te wa5ger wa5ver wag5o wait5 wam4 war4t was4t waste3w6
waste3w6a2 wave1g4 waveg4 wea5rie weath3 wed4n wee5v week1n week3n weet3
wel4l west3 whi4 wi2 wide5sp wil2 will5in win4de win4g wir4 with3 wiz5 wl3in
wl4es wo4k1en wo4ken wo5ven wom1 wra4 wrap3aro wrap5aro wri4 writ6er. writa4
ws4l ws4pe wy4 x1a x1e x1h x1q x1t2 x1u x2ed x3c2 x3i x3o x3p x3ti x4ago
x4ap x4ime x4ob xac5e xam3 xas5 xe4cuto xe5ro xer4i xhi2 xhil5 xhu4 xi5a
xi5c xi5di xi5miz xpan4d xpe3d xpecto5 xquis3 xu3a xx4 y1b y1c y1d y1er y1i
y1o4 y1stro y1w y2ce y3ch y3la y3lo y3po y3ro y3s2e y3stro y3thin y4erf
y4o5g y4ons y4os y4ped y4poc y4so y5ac y5at y5che3d y5ched y5ee y5gi y5lu
y5pu yc5er ych4e ycom4 ycot4 ye4t yes4 yes5ter1y ylla5bl ym5e5try ym5etry
ymbol5 yme4 ympa3 yn3chr yn5d yn5g yn5ic yo5d yo5net yom4 yp2ta yp3i yper5
yr4r yr5ia yra5m ys1t ys3ica ys3io ys3ta ys4c yss4 ysur4 yt3ic z1er z2z3w
z3ian. z3o1phr z4il z4is z4zy z5a2b za1 zar2 ze3ro ze4n ze4p zet4 zo4m zo5ol
zte4
 PATTERNS

 lang.exceptions <<-EXCEPTIONS
% Do NOT make any alterations to this list! --- DEK
as-so-ciate as-so-ciates dec-li-na-tion oblig-a-tory phil-an-thropic present
presents project projects reci-procity re-cog-ni-zance ref-or-ma-tion
ret-ri-bu-tion ta-ble
 EXCEPTIONS
end

Instance Attribute Summary collapse

Class Method Summary collapse

Instance Method Summary collapse

Constructor Details

#initialize(language = nil) {|_self| ... } ⇒ Language

Creates a new language implementation. If a language object is provided, the default values will be set from the provided language. An exception will be thrown if a value is provided for language that is not an instance of Text::Hyphen::Language.

Yields:

 • (_self)

Yield Parameters:143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
# File 'lib/text/hyphen/language.rb', line 143

def initialize(language = nil)
 if language.nil?
  self.encoding DEFAULT_ENCODING
  self.patterns ""
  self.exceptions ""
  self.left = 2
  self.right = 2
  self.isocode = nil
 elsif language.kind_of? Text::Hyphen::Language
  self.encoding language.encoding
  self.patterns language.instance_variable_get(:@pattern_text)
  self.exceptions language.instance_variable_get(:@exception_text)
  self.left = language.left
  self.right = language.right
  self.isocode = language.isocode
 else
  raise "Languages can only be created from descendants of Text::Hyphen::Language."
 end

 yield self if block_given?
end

Instance Attribute Details

#isocodeObject

The ISO language code for this language. Generally only used when there are multiple hyphenation tables available for a language.137
138
139
# File 'lib/text/hyphen/language.rb', line 137

def isocode
 @isocode
end

#leftObject

No fewer than this number of letters will show up to the left of the hyphen for this language. The default value for this value is 2.130
131
132
# File 'lib/text/hyphen/language.rb', line 130

def left
 @left
end

#rightObject

No fewer than this number of letters will show up to the right of the hyphen for this language. The default value for this value is 2.133
134
135
# File 'lib/text/hyphen/language.rb', line 133

def right
 @right
end

Class Method Details

.aliases_for(mapping) ⇒ Object

Creates language constant aliases for the language.166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
# File 'lib/text/hyphen/language.rb', line 166

def self.aliases_for(mapping)
 mapping.each do |language, alias_names|
  unless const_defined? language
   warn "Aliases not created for #{language}; it has not been defined."
   next
  end
  language = const_get(language)

  [ alias_names ].flatten.each do |alias_name|
   next if const_defined? alias_name
   const_set(alias_name, language)
  end
 end
end

Instance Method Details

#bothObject

Patterns that match either the beginning or end of a word.43
44
45
# File 'lib/text/hyphen/language.rb', line 43

def both
 @patterns[:both]
end

#encoding(enc = nil) ⇒ Object

The encoding of the hyphenation definitions. The text to be compared must be of the same type.37
38
39
40
# File 'lib/text/hyphen/language.rb', line 37

def encoding(enc = nil)
 return @encoding if enc.nil?
 @encoding = enc
end

#exceptions(exc = nil) ⇒ Object

Exceptions to the hyphenation patterns.112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
# File 'lib/text/hyphen/language.rb', line 112

def exceptions(exc = nil)
 return @exceptions if exc.nil?

 @exception_text = exc.dup
 @exceptions = {}

 @exception_text.split.each do |word|
  tag  = word.gsub(DASH_RE,'')
  value = "0" + word.gsub(EXCEPTION_DASH0_RE, '0').gsub(EXCEPTION_DASH1_RE, '1')
  value.gsub!(EXCEPTION_NONUM_RE, '0')
  @exceptions[tag] = value.scan(self.scan_re).map { |c| c.to_i }
 end

 true
end

#hyphenObject

Patterns that hyphenate mid-word.58
59
60
# File 'lib/text/hyphen/language.rb', line 58

def hyphen
 @patterns[:hyphen]
end

#patterns(pats = nil) ⇒ Object

The hyphenation patterns for this language.63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
# File 'lib/text/hyphen/language.rb', line 63

def patterns(pats = nil)
 return @patterns if pats.nil?

 @pattern_text = pats.dup

 @patterns = {
  :both  => {}, 
  :start => {},
  :stop  => {},
  :hyphen => {}
 }

 plist = @pattern_text.split($/).map { |ln| ln.gsub(%r{%.*$}, '') }
 plist.each do |line|
  line.split.each do |word|
   next if word.empty?

   start = stop = false

   start = true if word.sub!(WORD_START_RE, '')
   stop = true if word.sub!(WORD_END_RE, '')

   # Insert zeroes and start with some digit
   word.gsub!(ZERO_INSERT_RE) { "#{$1}0" }
   word.gsub!(ZERO_START_RE, "0")

   # This assumes that the pattern lists are already in lowercase
   # form only.
   tag  = word.gsub(DIGIT_RE, '')
   value = word.gsub(NONDIGIT_RE, '')

   if start and stop
    set = :both
   elsif start
    set = :start
   elsif stop
    set = :stop
   else
    set = :hyphen
   end

   @patterns[set][tag] = value
  end
 end

 true
end

#scan_reObject

The character scan regular expression to use.28
29
30
31
32
33
# File 'lib/text/hyphen/language.rb', line 28

def scan_re #:nodoc:
 if RUBY_VERSION < '1.9.1'
  return %r{.}u if @encoding =~ /utf-?8/i
 end
 return %r{.}
end

#startObject

Patterns that match the beginning of a word.48
49
50
# File 'lib/text/hyphen/language.rb', line 48

def start
 @patterns[:start]
end

#stopObject

Patterns that match the end of a word.53
54
55
# File 'lib/text/hyphen/language.rb', line 53

def stop
 @patterns[:stop]
end