Module: PolishNumber

Defined in:
lib/polish_number.rb

Constant Summary collapse

HUNDREDS =
['', 'sto ', 'dwieście ', 'trzysta ', 'czterysta ', 'pięćset ', 'sześćset ',
'siedemset ', 'osiemset ', 'dziewięćset ']
TENS =
['', 'dziesięć ', 'dwadzieścia ', 'trzydzieści ', 'czterdzieści ', 'pięćdziesiąt ',
'sześćdziesiąt ', 'siedemdziesiąt ', 'osiemdziesiąt ', 'dziewięćdziesiąt ']
TEENS =
['', 'jedenaście ', 'dwanaście ', 'trzynaście ', 'czternaście ', 'piętnaście ',
'szesnaście ', 'siedemnaście ', 'osiemnaście ', 'dziewiętnaście ']
UNITIES =
['', 'jeden ', 'dwa ', 'trzy ', 'cztery ', 'pięć ', 'sześć ', 'siedem ', 'osiem ',
'dziewięć ']
ZERO =
'zero'
THOUSANDS =
{:one => 'tysiąc', :few => 'tysiące', :many => 'tysięcy'}
CURRENCIES =
{
 :PLN => {:one => 'złoty', :few => 'złote', :many => 'złotych'}
}

Class Method Summary collapse

Class Method Details

.translate(number, options = {}) ⇒ Object


24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
# File 'lib/polish_number.rb', line 24

def self.translate(number, options={})
 if options[:currency] && !CURRENCIES.has_key?(options[:currency])
  raise ArgumentError, "unknown :currency option '#{options[:currency].inspect}'. Choose one from: #{CURRENCIES.inspect}"
 end

 number = number.to_i

 unless (0..999999).include? number
  raise ArgumentError, 'number should be in 0..999999 range'
 end

 if number == 0
  result = ZERO.dup
 else
  formatted_number = sprintf('%06.0f', number)
  digits = formatted_number.chars.map { |char| char.to_i }

  result = ''
  result << process_0_999(digits[0..2])
  result << thousands(number/1000, digits[0..2])
  result << ' '
  result << process_0_999(digits[3..5])
  result.strip!
 end

 if options[:currency]
  currency = CURRENCIES[options[:currency]]
  result << ' '
  result << currency[classify(number, digits)]
 end

 result
end