Module: Fastlane

Defined in:
fastlane/lib/fastlane/actions/ipa.rb,
fastlane/lib/fastlane.rb,
fastlane/lib/fastlane/lane.rb,
fastlane/lib/fastlane/tools.rb,
fastlane/lib/fastlane/action.rb,
fastlane/lib/fastlane/runner.rb,
fastlane/lib/fastlane/shells.rb,
fastlane/lib/fastlane/boolean.rb,
fastlane/lib/fastlane/one_off.rb,
fastlane/lib/fastlane/version.rb,
fastlane/lib/fastlane/fast_file.rb,
fastlane/lib/fastlane/lane_list.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/s3.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/sh.rb,
fastlane/lib/fastlane/new_action.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/adb.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/erb.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/gym.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/pem.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/say.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/scp.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/spm.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/ssh.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/zip.rb,
fastlane/lib/fastlane/setup/setup.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/cert.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/cloc.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/echo.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/jira.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/lcov.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/puts.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/scan.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/sigh.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/xcov.rb,
fastlane/lib/fastlane/lane_manager.rb,
fastlane/lib/fastlane/other_action.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/badge.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/debug.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/flock.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/gcovr.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/ifttt.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/is_ci.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/jazzy.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/match.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/pilot.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/rsync.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/slack.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/sonar.rb,
fastlane/lib/fastlane/auto_complete.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/appium.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/danger.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/gradle.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/hockey.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/import.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/notify.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/oclint.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/prompt.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/resign.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/rocket.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/supply.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/xctool.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/deliver.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/frameit.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/git_add.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/hg_push.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/hipchat.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/mailgun.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/println.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/produce.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/slather.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/team_id.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/tryouts.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/twitter.rb,
fastlane/lib/fastlane/junit_generator.rb,
fastlane/lib/fastlane/setup/setup_ios.rb,
fastlane/lib/fastlane/action_collector.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/appetize.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/appledoc.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/appstore.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/carthage.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/chatwork.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/download.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/dsym_zip.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/git_pull.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/installr.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/pod_push.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/precheck.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/snapshot.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/typetalk.rb,
fastlane/lib/fastlane/fastlane_require.rb,
fastlane/lib/fastlane/helper/sh_helper.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/appaloosa.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/build_app.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/clipboard.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/cocoapods.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/onesignal.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/run_tests.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/skip_docs.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/swiftlint.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/team_name.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/testfairy.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/xcversion.rb,
fastlane/lib/fastlane/helper/adb_helper.rb,
fastlane/lib/fastlane/helper/gem_helper.rb,
fastlane/lib/fastlane/helper/git_helper.rb,
fastlane/lib/fastlane/lane_manager_base.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/apteligent.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/deploygate.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/git_branch.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/git_commit.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/github_api.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/hg_add_tag.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/podio_item.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/screengrab.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/splunkmint.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/testflight.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/xcodebuild.rb,
fastlane/lib/fastlane/commands_generator.rb,
fastlane/lib/fastlane/swift_lane_manager.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/adb_devices.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/add_git_tag.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/artifactory.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/backup_file.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/crashlytics.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/set_pod_key.rb,
fastlane/lib/fastlane/environment_printer.rb,
fastlane/lib/fastlane/erb_template_helper.rb,
fastlane/lib/fastlane/plugins/plugin_info.rb,
fastlane/lib/fastlane/setup/setup_android.rb,
fastlane/lib/fastlane/supported_platforms.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/lane_context.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/last_git_tag.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/nexus_upload.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/notification.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/pod_lib_lint.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/read_podspec.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/restore_file.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/ruby_version.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/setup_travis.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/update_plist.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/verify_build.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/verify_xcode.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/xcode_select.rb,
fastlane/lib/fastlane/command_line_handler.rb,
fastlane/lib/fastlane/configuration_helper.rb,
fastlane/lib/fastlane/helper/dotenv_helper.rb,
fastlane/lib/fastlane/helper/gradle_helper.rb,
fastlane/lib/fastlane/server/socket_server.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/build_ios_app.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/opt_out_usage.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/push_git_tags.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/set_changelog.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/setup_jenkins.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/xcode_install.rb,
fastlane/lib/fastlane/cli_tools_distributor.rb,
fastlane/lib/fastlane/helper/podspec_helper.rb,
fastlane/lib/fastlane/plugins/plugin_search.rb,
fastlane/lib/fastlane/server/action_command.rb,
fastlane/lib/fastlane/server/command_parser.rb,
fastlane/lib/fastlane/swift_runner_upgrader.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/actions_helper.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/bundle_install.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/copy_artifacts.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/download_dsyms.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/git_tag_exists.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/reset_git_repo.rb,
fastlane/lib/fastlane/helper/cocoapod_helper.rb,
fastlane/lib/fastlane/plugins/plugin_fetcher.rb,
fastlane/lib/fastlane/plugins/plugin_manager.rb,
fastlane/lib/fastlane/server/control_command.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/create_keychain.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/delete_keychain.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/import_from_git.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/last_git_commit.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/modify_services.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/register_device.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/setup_circle_ci.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/unlock_keychain.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/update_fastlane.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/verify_pod_keys.rb,
fastlane/lib/fastlane/helper/xcversion_helper.rb,
fastlane/lib/fastlane/server/command_executor.rb,
fastlane/lib/fastlane/swift_fastlane_function.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/backup_xcarchive.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/default_platform.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/fastlane_version.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/get_build_number.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/get_certificates.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/recreate_schemes.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/register_devices.rb,
fastlane/lib/fastlane/markdown_table_formatter.rb,
fastlane/lib/fastlane/plugins/plugin_generator.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/build_android_app.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/create_app_online.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/ensure_git_branch.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/frame_screenshots.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/install_on_device.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/number_of_commits.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/sync_code_signing.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/update_info_plist.rb,
fastlane/lib/fastlane/helper/crashlytics_helper.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/clear_derived_data.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/commit_github_file.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/dotgpg_environment.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/get_github_release.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/get_version_number.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/import_certificate.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/push_to_git_remote.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/set_github_release.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/update_url_schemes.rb,
fastlane/lib/fastlane/documentation/actions_list.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/add_extra_platforms.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/capture_screenshots.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/commit_version_bump.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/create_pull_request.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/update_project_team.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/upload_to_app_store.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/version_get_podspec.rb,
fastlane/lib/fastlane/plugins/plugin_generator_ui.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/ensure_no_debug_code.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/ensure_xcode_version.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/environment_variable.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/get_info_plist_value.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/get_push_certificate.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/git_submodule_update.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/install_xcode_plugin.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/min_fastlane_version.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/set_info_plist_value.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/upload_to_play_store.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/upload_to_testflight.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/version_bump_podspec.rb,
fastlane/lib/fastlane/documentation/docs_generator.rb,
fastlane/lib/fastlane/server/action_command_return.rb,
fastlane/lib/fastlane/swift_fastlane_api_generator.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/clean_build_artifacts.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/clean_cocoapods_cache.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/update_app_identifier.rb,
fastlane/lib/fastlane/plugins/plugin_info_collector.rb,
fastlane/lib/fastlane/plugins/plugin_update_manager.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/app_store_build_number.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/automatic_code_signing.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/hg_commit_version_bump.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/hg_ensure_clean_status.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/increment_build_number.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/capture_ios_screenshots.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/ensure_git_status_clean.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/opt_out_crash_reporting.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/xcode_server_get_assets.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/check_app_store_metadata.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/download_from_play_store.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/get_ipa_info_plist_value.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/get_provisioning_profile.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/increment_version_number.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/reset_simulator_contents.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/upload_symbols_to_sentry.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/changelog_from_git_commits.rb,
fastlane/lib/fastlane/server/json_return_value_processor.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/capture_android_screenshots.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/get_build_number_repository.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/make_changelog_from_jenkins.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/set_build_number_repository.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/update_project_code_signing.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/update_project_provisioning.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/build_and_upload_to_appetize.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/update_app_group_identifiers.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/upload_symbols_to_crashlytics.rb,
fastlane/lib/fastlane/documentation/markdown_docs_generator.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/appetize_viewing_url_generator.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/latest_testflight_build_number.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/google_play_track_version_codes.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/create_app_on_managed_play_store.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/update_urban_airship_configuration.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/update_icloud_container_identifiers.rb,
fastlane/lib/fastlane/server/socket_server_action_command_executor.rb,
fastlane_core/lib/fastlane_core/ui/github_issue_inspector_reporter.rb,
fastlane/lib/fastlane/actions/get_managed_play_store_publishing_rights.rb

Overview

rubocop:disable all

Defined Under Namespace

Modules: Actions, Helper, NewAction Classes: Action, ActionCollector, ActionCommand, ActionCommandReturn, ActionsList, Argument, AutoComplete, Boolean, CLIToolsDistributor, CommandExecutor, CommandLineHandler, CommandParser, CommandsGenerator, ConfigurationHelper, ControlCommand, DocsGenerator, EnvironmentPrinter, ErbTemplateHelper, ErbalT, FastFile, FastlanePlugin, FastlaneRequire, InspectorReporter, JSONReturnValueProcessor, JUnitGenerator, Lane, LaneList, LaneManager, LaneManagerBase, MarkdownDocsGenerator, MarkdownTableFormatter, OneOff, OtherAction, PluginFetcher, PluginGenerator, PluginGeneratorUI, PluginInfo, PluginInfoCollector, PluginManager, PluginSearch, PluginUpdateManager, Runner, Setup, SetupAndroid, SetupIos, SocketServer, SocketServerActionCommandExecutor, SupportedPlatforms, SwiftFastlaneAPIGenerator, SwiftFunction, SwiftLaneManager, SwiftRunnerUpgrader, SwiftToolDetail, ToolSwiftFunction

Constant Summary collapse

UI =
FastlaneCore::UI
ROOT =
Pathname.new(File.expand_path('../..', __FILE__))
TOOLS =
[
 :fastlane,
 :pilot,
 :spaceship,
 :produce,
 :deliver,
 :frameit,
 :pem,
 :snapshot,
 :screengrab,
 :supply,
 :cert,
 :sigh,
 :match,
 :scan,
 :gym,
 :precheck
]
TOOL_CONFIG_FILES =

a list of all the config files we currently expect

[
 "Appfile",
 "Deliverfile",
 "Fastfile",
 "Gymfile",
 "Matchfile",
 "Precheckfile",
 "Scanfile",
 "Screengrabfile",
 "Snapshotfile"
]
SHELLS =
[
 :bash,
 :zsh
]
VERSION =
'2.110.0'.freeze
DESCRIPTION =
"The easiest way to automate beta deployments and releases for your iOS and Android apps".freeze
MINIMUM_XCODE_RELEASE =
"7.0".freeze
RUBOCOP_REQUIREMENT =
'0.49.1'.freeze

Class Method Summary collapse

Class Method Details

.load_actionsObject36
37
38
39
40
41
42
43
44
# File 'fastlane/lib/fastlane.rb', line 36

def load_actions
 Fastlane::Actions.load_default_actions
 Fastlane::Actions.load_helpers

 if FastlaneCore::FastlaneFolder.path
  actions_path = File.join(FastlaneCore::FastlaneFolder.path, 'actions')
  Fastlane::Actions.load_external_actions(actions_path) if File.directory?(actions_path)
 end
end

.plugin_managerObject46
47
48
# File 'fastlane/lib/fastlane.rb', line 46

def plugin_manager
 @plugin_manager ||= Fastlane::PluginManager.new
end