Module: Slugity::Matchers

Defined in:
lib/slugity/matchers.rb,
lib/slugity/matchers/default.rb

Constant Summary collapse

@@matchers =
{
 # define the default matchers
 default: {
   # symbols
  /\s|\// => '-',
  /\~|~/ => '-',
  /_/ => '_',
  /\&/ => 'and',
  /\+/ => 'plus',
  /\=/ => 'equals',
  // => 'tel',
  // => 'tm',
  // => 'sm',
  /²/ => '2',
  /³/ => '3',
   # a
  /[ÀÁÂÃÄÅàáâãäåĀāĂ㥹ᴀ⒜ⒶaǍǎǞǟǠǡǺǻȃȀȁȂȦȧȺḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặÅɑₐⓐA]/ => 'a',
  /[Ꜳꜳ]/ => 'aa',
  // => 'ac',
  /[ÆæǢǣǼǽᴁᴂ]/ => 'ae',
  /[ꜺꜻꜼꜽ]/ => 'af',
  /[Ꜷꜷ]/ => 'aj',
  // => 'as',
  /[Ꜵꜵ]/ => 'ao',
  /[Ꜹꜹ]/ => 'av',
   # b
  /[ƀƁƄƅɃᴃḂḃḄḅḆḇℬ⒝ⒷⓑBbẞ]/ => 'b',
   # c
  /[ÇçĆćĈĉĊċČčƇƈȻȼᴄḈḉℂ℃℄⒞ⒸⓒCc]/ => 'c',
  // => 'co',
  // => 'cu',
   # d
  /[ÐĎďĐđƉƊɗᴅᴆḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓ⒟ⒹⓓDd]/ => 'd',
  /ȸ/ => 'db',
  /[DŽDždžDZDzdz]/ => 'dz',
   # e
  /[ÈÉÊËèéêëĒēĔĕĖėĘęĚěƐǝȄȅȆȇȨȩɆɇᴇḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệₑ℮ℯ⒠ⒺⓔEe]/ => 'e',
   # f
  /[ƑƒḞḟ℉⒡ⒻⓕꜰFf]/ => 'f',
   # g
  /[ĜĝĞğĠġĢģƓǤǥǦǧǴǵɠɡɢḠḡℊ⒢ⒼⓖGg]/ => 'g',
   # h
  /[ĤĥĦħȞȟḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫẖℋℌℍℎℏ⒣ⒽⓗHh]/ => 'h',
   # i
  /[ÌÍÎÏìíîïĨĩĪīĬĭĮįƖƗǏǐȈȉȊȋḬḭḮḯ⒤ⒾⓘIi]/ => 'i',
  /[IJij]/ => 'ij',
   # j
  /[ĴĵǰȷɈɉᴊ⒥ⒿⓙJj]/ => 'j',
   # k
  /[ĶķĸƘƙǨǩᴋḰḱḲḳḴḵK⒦ⓀⓚKk]/ => 'k',
   # l
  /[İıĹĺĻļĽľĿŀŁłȽȾᴌḶḷḸḹḺḻḼḽ⒧ⓁⓛLl]/ => 'l',
  /[LJLjlj]/ => 'lj',
   # m
  /[ɱᴍḾḿṀṁṂṃ⒨ⓂⓜMm]/ => 'm',
   # n
  /[ÑñŃńŅņŇňʼnŊŋƝƞǸǹȠᴎṄṅṆṇṈṉṊṋℕ⒩ⓃⓝNn]/ => 'n',
  /[Ƌƌ]/ => 'nd',
  /[NJNjnj]/ => 'nj',
   # o
  /[ÒÓÔÕÖØðòóôõöøŌōŎŏŐőƟƠơǑǒǪǫǬǭǾǿȌȍȎȏȪȫȬȭȮȯȰȱɵᴏṌṍṎṏṐṑṒṓỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợₒ⒪ⓄⓞOo]/ => 'o',
  /[Œœɶ]/ => 'oe',
   # p
  /[ƤƥṔṕṖṗ℗ℙ⒫ⓅⓟPp]/ => 'p',
  // => 'px',
   # q
  /[ƼƽɊɋℚ⒬ⓆⓠQq]/ => 'q',
  /ȹ/ => 'qp',
   # r
  /[ŔŕŖŗŘřƦȐȑȒȓɌɍṘṙṚṛṜṝṞṟℛℜℝ℟⒭ⓇⓡRr]/ => 'r',
   # s
  /[ŚśŜŝŞşŠšſƧƨƩȘșȿṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩ⒮ⓈⓢꜱSs]/ => 's',
  /[ß]/ => 'ss',
   # t
  /[ŢţŤťŦŧƪƫƬƭƮȚțṪṫṬṭṮṯṰṱẗ⒯ⓉⓣTt]/ => 't',
  /[Þþ]/ => 'th',
   # u
  /[µÙÚÛÜùúûüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųƯưƱƲǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜȕȖȗɄṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰự⒰ⓊⓤUuȔ]/ => 'u',
   # v
  /[ɅṼṽṾṿ⒱ⓋⓥVv]/ => 'v',
   # w
  /[ŴŵƜɯẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẘ⒲ⓌⓦWw]/ => 'w',
   # x
  /[×ẊẋẌẍₓ⒳ⓍⓧXx]/ => 'x',
   # y
  /[ÝýÿŶŷŸȲȳɏẎẏẙỲỳỴỵỶỷỸỹ⒴ⓎⓨYyɎ]/ => 'y',
   # z
  /[ŹźŻżŽžƵƶƷȤȥɀẐẑẒẓẔẕℤ⒵ⓏⓩZz]/ => 'z',
   # numbers
  // => '0',
  // => '9',
  // => '10',
  // => '11',
  // => '12',
  // => '13',
  // => '14',
  // => '15',
  // => '16',
  // => '17',
  // => '18',
  // => '19',
  // => '20',
 }
}

Class Method Summary collapse

Class Method Details

.add(key, use_default = true, options = {}) ⇒ Object

add a matcher hash

Parameters:

 • key (Symbol)
 • use_default (Boolean) (defaults to: true)
 • options (Hash) (defaults to: {})

18
19
20
21
22
23
# File 'lib/slugity/matchers.rb', line 18

def self.add key, use_default=true, options={}
 if use_default
  options = @@matchers[:default].merge(options)
 end
 @@matchers[key] = options
end

.use(key) ⇒ Hash

fetch a matcher

Parameters:

 • key (Symbol)

Returns:

 • (Hash)

10
11
12
# File 'lib/slugity/matchers.rb', line 10

def self.use key
 @@matchers[key]
end